Xây dựng website hỗ trợ bán hàng cho công ty TNHH phát triển kỹ thuật tin học BIGBEN thái nguyên

82 229 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:30

LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt đồ án này, lời em xin cám ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông tạo điều kiện cho em học tập trường, đặc biệt em xin gửi lời cám ơn chân thành đến Thầy TS.Vũ Vinh Quang giảng viên Trường Công Nghệ Thông Tin & truyền thông trang bị cho em kiến thức chuyên môn, quan tâm tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành cách tốt đợt làm đồ án Bên cạnh để hoàn thành tốt đồ án em nhận nhiều giúp đỡ lời động viên quý báu bạn bè, anh chị em xin chân thành cảm ơn Tuy nhiên thời gian hạn hẹp, lượng kiến thức hạn chế nên báo cáo em khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận thông cảm bảo tận tình quý Thầy Cô bạn để thực tốt đồ án Một lần em xin chân thành cảm ơn LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu đồ án trung thực không trùng lặp với đề tài khác Em xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực đồ án cảm ơn thông tin trích dẫn đồ án rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 26 tháng năm 2016 Sinh Viên Hà Thiêm Thượng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .1 LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH LỜI MỞ ĐẦU .8 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ THỰC HIỆN .9 1.1 Tổng quan PHP 1.1.1 Khái niệm PHP 1.1.2 Tại nên dùng PHP 1.1.3 Hoạt động PHP 10 1.1.4 Các loại thẻ PHP .11 1.2 Ngôn ngữ mô hình hóa hướng đối tượng UML 11 1.2.1 UML ngôn ngữ dùng để trực quan hóa 12 1.2.2 UML ngôn ngữ dùng để chi tiết hóa 13 1.2.3 UML ngôn ngữ dùng để sinh mã dạng nguyên mẫu 13 1.2.4 UML ngôn ngữ dùng để lập cung cấp tài liệu 13 1.2.5 Ứng dụng UML 14 1.2.6 Các thành phần UML 14 1.2.7 Các quy tắc UML 20 1.3 MySQL 20 1.3.1 Giới thiệu sở liệu: 20 1.3.2 Mục đích sử dụng sở liệu: 20 1.3.3 Các kiểu liệu sở liệu MySQL 21 CHƯƠNG KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 27 2.1 Khảo sát trạng 27 2.1.1 Giới thiệu đơn vị khảo sát 27 2.1.2 Khảo sát thực tế toán bán hàng công ty 28 2.1.3 Các bước để mua hàng toán trực tuyến .29 2.1.3 Nhận xét, đánh giá thực trạng 34 2.1.4 Xác định yêu cầu chức website 35 2.2 Phân tích thiết kế hệ thống 42 2.2.1 Xác định thông tin vào/ra hệ thống 42 2.2.2 Phân tích chức hệ thống 43 2.2.3 Biểu đồ Use Case 45 2.2.4 Biểu đồ lớp 68 2.2.5: Biểu đồ lớp tổng quát sản phẩm 73 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ BÁN HÀNG CHO CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT TIN HỌC BIGBEN THÁI NGUYÊN 74 3.1 Giới thiệu chung 74 3.2 Giới thiệu số trang giao diện Website .74 3.3 Chức hỗ trợ bán hàng website 78 KẾT LUẬN .79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Sơ đồ hoạt động PHP 10 Hình 2.1 Mẫu hóa đơn bán hàng 31 Hình 2.2 Mẫu hóa đơn toán 31 Hình 2.3 Mẫu hóa đơn bán hàng .32 Hình 2.4 Mẫu phiếu bảo hành 32 Hình 2.5 Sơ đồ Use Case mức tổng thể 43 Hình 2.6 Biểu đồ Use Case cho Tác nhân Customer 44 Hình 2.7 Biểu đồ Use Case cho Tác nhân Adminitrator 44 Hình 2.8 Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ đăng ký làm thành viên KH 45 Hình 2.9 Biểu đồ Trình tự cho tác vụ đăng ký thành viên KH 45 Hình 2.10 Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ đăng nhập KH 46 Hình 2.11 Biểu đồ Trình tự cho tác vụ đăng nhập KH 46 Hình 2.12 Biểu đồ cộng tác cho tác vụ tìm kiếm 47 Hình 2.13 Biểu đồ trình tự cho tác vụ tìm kiếm .47 Hình 2.14 Biểu đồ cộng tác cho tác vụ xem chi tiết sản phẩm 48 Hình 2.15 Biểu đồ trình tự cho tác vụ xem chi tiết sản phẩm 48 Hình 2.16 Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ thêm sản phẩm vào giỏ hàng 49 Hình 2.17 Biểu đồ Trình tự cho tác vụ thêm sản phẩm vào giỏ hàng 49 Hình 2.18 Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ xóa hàng giỏ hàng .50 Hình 2.19 Biểu đồ Trình tự cho tác vụ xóa hàng giỏ hàng 50 Hình 2.20 Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ cập nhật số lượng giỏ hàng 51 Hình 2.21 Biểu đồ Trình tự cho tác vụ cập nhật số lượng giỏ hàng 51 Hình 2.22 Biểu đồ cộng tác tác vụ đặt hàng 52 Hình 2.23 Biểu đồ trình tự cho tác vụ đặt hàng 52 Hình 2.24 Biểu đồ cộng tác tác vụ xem giỏ hàng .53 Hình 2.25 Biểu đồ trình tự tác vụ xem giỏ hàng 53 Hình 2.26 Biểu đồ cộng tác tác vụ tạo đơn đặt hàng 54 Hình 2.27 Biểu đồ trình tự tác vụ tạo đơn đặt hàng 54 Hình 2.28 Biểu đồ cộng tác cho tác vụ gửi ý kiến khách hàng 55 Hình 2.29 Biểu đồ trình tự cho tác vụ gửi ý kiến khách hàng 55 Hình 2.30 Biểu đồ cộng tác cho tác vụ xem thông tin liên hệ 56 Hình 2.31 Biểu đồ trình tự cho tác vụ khách hàng xem thông tin liên hệ 56 Hình 2.32 Biểu đồ cộng tác cho tác vụ Quản trị viên đăng nhập 57 Hình 2.33 Biểu đồ trình tự cho tác vụ Quản trị viên đăng nhập 58 Hình 2.34 Biểu đồ cộng tác cho tác vụ Thêm loại sản phẩm 58 Hình 2.35 Biểu đồ trình tự cho tác vụ thêm loại sản phẩm .59 Hình 2.36 Biểu đồ cộng tác cho tác vụ Xóa loại sản phẩm .59 Hình 2.37 Biểu đồ trình tự cho tác vụ Xóa loại sản phẩm 60 Hình 2.38 Biểu đồ cộng tác cho tác vụ cập nhập loại sản phẩm .60 Hình 2.39 Biểu đồ trình tự cho tác vụ cập nhập loại sản phẩm 61 Hình 2.40 Biểu đồ cộng tác cho tác vụ Thêm sản phẩm 61 Hình 2.41 Biểu đồ trình tự cho tác vụ Thêm sản phẩm .62 Hình 2.42 Biểu đồ cộng tác cho tác vụ Xóa sản phẩm 62 Hình 2.43 Biểu đồ trình tự cho tác vụ Xóa sản phẩm .63 Hình 2.44 Biểu đồ cộng tác cho tác vụ Cập nhật sản phẩm .63 Hình 2.45 Biểu đồ trình tự cho tác vụ Cập nhật sản phẩm 64 Hình 2.46 Biểu đồ cộng tác quản lý đơn đặt hàng 64 Hình 2.47 Biểu đồ trình tự quản lý đơn đặt hàng 65 Hình 2.48 Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ Xóa người sử dụng .66 Hình 2.49 Biểu đồ trình tự use-case xóa thành viên .66 Hình 2.50 Biểu đồ trình tự use-case thêm thông tin tin tức khuyến mại 67 Hình 2.51 Sơ đồ liên kết danh mục 68 Hình 2.52 Biểu đồ quan hệ liệu chi tiết sản phẩm 69 Hình 2.53 Biểu đồ quan hệ liệu quản lý loại sản phẩm 69 Hình 2.54 Biểu đồ quan hệ liệu quản lý sản phẩm .70 Hình 2.55 Biểu đồ quan hệ liệu giỏ hàng .71 Hình 2.56 Biểu đồ quan hệ thêm sản phẩm .72 Hình 2.57 Biểu đồ quan hệ liệu quản lý liên hệ (góp ý) .72 Hình 2.58 Biểu đồ lớp Use case tổng quát sản phẩm 73 Hình 3.1: Giao diện trang chủ 74 Hình 3.2 Giao diện danh sách sản phẩm 75 Hình 3.3 Giao diện giỏ hàng .75 Hình 3.4 Giao diện trang thông tin thành viên 76 Hình 3.6 Giao diện đơn hàng 77 Hình 3.7: Giao diện quản lý loại sản phẩm 77 LỜI MỞ ĐẦU Công nghệ thông tin phát triển ngày đại đổi không ngừng, việc chinh phục hết đỉnh cao thành đỉnh cao khác Mạng internet trở thành mạng truyền thông có sức ảnh hưởng lớn nhất, thiếu tất hoạt động người việc truyền tải trao đổi liêu Không ngày việc liên quan đến thông tin ngày dễ dàng cho người sử dụng việc kết nối với internet dòng liệu truy tìm kho tài nguyên không nước mà nước không ngôn ngữ mà hình ảnh, âm Chính lợi ích internet thúc đẩy đời phát triển thương mại điện tử làm biến đổi mặt văn hóa nâng cao chất lượng sống người hoạt động thông thường sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp phát triển Cuộc sống người ngày phát triển nhu cầu sống người nâng cao nhu cầu đơn giản thiết thực Đó nhu cầu ăn, mặc đề toán nhà kinh doanh, để đáp ứng nhu cầu người để cải thiện đời sống ngày cao Chính lẽ đáp ứng nhu cầu người sở kế thừa trang web bán hàng khác, em xây dựng nên website bán hàng online để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, giúp họ tiết kiệm thời gian, chi phí việc phải mua thiết bị điện tử đó, cửa hàng hay chợ truyền thống để mua tìm kiếm sản phẩm Thay vào việc nghồi nhà với máy tính kết nối internet người thỏa sức tìm kiếm lựa chọn sản phẩm mà yêu thích lúc nơi Giúp cho người quản trị dễ dàng việc phân quyền quản lý, quản lý khách hàng đơn đặt hàng họ Đó lý em chon đề tài “ Xây dựng website hỗ trợ bán hàng cho công ty TNHH phát triển kỹ thuật tin học BIGBEN Thái Nguyên” CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ THỰC HIỆN 1.1 Tổng quan PHP 1.1.1 Khái niệm PHP PHP (Personal Home Page) Rasmus Lerdorf tạo năm 1994 Vì tính hữu dụng khả phát triển, PHP bắt đầu sử dụng môi trường chuyên nghiệp trở thành “PHP: Hypertext Preprocessor” Thực chất PHP ngôn ngữ kịch nhúng HTML, nói cách đơn giản trang HTML có nhúng mã PHP, PHP đặt rải rác HTML PHP ngôn ngữ lập trình kết nối chặt chẽ với máy chủ, công nghệ phía máy chủ (Server-Side) không phụ thuộc vào môi trường (cross- platiorm) Đây hai yếu tố quan trọng, thứ nói công nghệ phía máy chủ tức nói đến thứ PHP xảy máy chủ, thứ hai, tính chất không phụ thuộc môi trường cho phép PHP chạy hầu hết hệ điều hành Windows, Unixvà nhiều biến thể Đặc biệt mã kịch PHP viết máy chủ làm việc bình thường máy chủ khác mà không cần phải chỉnh sửa chỉnh sửa Khi trang Web muốn dùng ngôn ngữ PHP phải đáp ứng tất trình xử lý thông tin trang Web đó, sau đưa kết ngôn ngữ HTML Khác với ngôn ngữ lập trình, PHP thiết kế để thực điều sau kiện xảy (ví dụ, người dùng gửi biểu mẫu chuyển tới URL) 1.1.2 Tại nên dùng PHP Để thiết kế Web động có nhiều ngôn ngữ lập trình khác để lựa chọn, cấu hình tính khác chúng đưa kết giống Chúng ta lựa chọn cho ngôn ngữ : ASP, PHP,Java, Perl số loại khác Vậy lại nên chọn PHP Rất đơn giản, có lí sau mà lập trình Web không nên bỏ qua lựa chọn tuyệt vời PHP sử dụng làm Web động nhanh, dễ dàng, tốt so với giải pháp khác PHP có khả thực tích hợp chặt chẽ với hầu hết sở liệu có sẵn, tính linh động, bền vững khả phát triển không giới hạn Đặc biệt PHP mã nguồn mở tất đặc tính miễn phí, mã nguồn mở sẵn có nên cộng đồng nhà phát triển Web có ý thức cải tiến nó, nâng cao để khắc phục lỗi chương trình PHP vừa dễ với người sử dụng vừa đáp ứng yêu cầu lập trình viên chuyên nghiệp, ý tưởng bạn PHP đáp ứng cách xuất sắc Cách không lâu ASP vốn xem ngôn ngữ kịch phổ biến nhất, mà PHP bắt kịp ASP, chứng có mặt 12 triệu Website 1.1.3 Hoạt động PHP Vì PHP ngôn ngữ máy chủ nên mã lệnh PHP tập trung máy chủ để phục vụ trang Web theo yêu cầu người dùng thông qua trình duyệt Sơ đồ hoạt động: Yêu cầu URL Máy chủ Máy khác hàng web HTML HTML Gọi mã kịch PHP Hình 1.1: Sơ đồ hoạt động PHP Khi người dùng truy cập Website viết PHP, máy chủ đọc mã lệnh PHP xử lý chúng theo hướng dẫn mã hóa Mã lệnh PHP yêu cầu máy chủ gửi liệu thích hợp (mã lệnh HTML) đến trình duyệt Web Trình 10 2.2.4 Biểu đồ lớp Sơ đồ liên kết E-R Hình 2.51 Sơ đồ liên kết danh mục 68  Biểu đồ quan hệ lớp chi tiết sản phẩm Hình 2.52 Biểu đồ quan hệ liệu chi tiết sản phẩm  Biểu đồ quan hệ lớp quản lý loại sản phẩm Hình 2.53 Biểu đồ quan hệ liệu quản lý loại sản phẩm 69  Biểu đồ quan hệ liệu lớp quản lý sản phẩm Hình 2.54 Biểu đồ quan hệ liệu quản lý sản phẩm 70  Biểu đồ quan hệ liệu lớp giỏ hàng Hình 2.55 Biểu đồ quan hệ liệu giỏ hàng 71 Biểu đồ quan hệ liệu lớp thêm sản phẩm Hình 2.56 Biểu đồ quan hệ thêm sản phẩm  Biểu đồ quan hệ liệu lớp quản lý Liên Hệ (góp ý) Hình 2.57 Biểu đồ quan hệ liệu quản lý liên hệ (góp ý) 72 2.2.5: Biểu đồ lớp tổng quát sản phẩm Hình 2.58 Biểu đồ lớp Use case tổng quát sản phẩm 73 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ BÁN HÀNG CHO CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT TIN HỌC BIGBEN THÁI NGUYÊN 3.1 Giới thiệu chung Website công ty máy tính Bigben giới thiệu tổng quan cửa hàng sở vật chất cửa hàng, phương hướng hoạt động kinh doanh ngành nghề phát triển, mua bán sản phẩm nước Khai thác mặt tích cực có xu hướng phát triển năm Cửa hàng đà phát triển thành cửa hàng có đầy đủ lực năm tới Khách hàng xem thông tin hình ảnh hoạt động Cửa hàng, đăng ký thành viên trang web để viết gửi thông tin lên website chia sẻ tài liệu thông tin sản phẩm như: giá cạnh tranh, mẫu mã sản phẩm, sản phẩm hay, đẹp, phù hợp với lứa tuổi nhu cầu thị hiếu người dùng 3.2 Giới thiệu số trang giao diện Website Hình 3.1: Giao diện trang chủ 74 Hình 3.2 Giao diện danh sách sản phẩm Hình 3.3 Giao diện giỏ hàng 75 Hình 3.4 Giao diện trang thông tin thành viên Hình 3.5 Giao diện trang liên hệ 76 Hình 3.6 Giao diện đơn hàng Hình 3.7: Giao diện quản lý loại sản phẩm 77 3.3 Chức hỗ trợ bán hàng website Các mặt hàng sau đưa vào giỏ hàng, khách hàng thực việc đặt hàng Thông tin sản phẩm mà khách hàng đặt lưu vào sở liệu hiển thị thông tin chi tiết phần quản trị admin Dựa vào thông tin mà hệ thống ghi chú, giúp người quản trị hệ thống quản lý thông tin chi tiết đơn đặt hàng Chức hệ thống dừng lại việc hỗ trợ người dùng đặt hàng người quản trị xem thông tin giao hàng Chức toán trực tuyến chưa tích hợp hệ thống số vấn đề kĩ thuật lập trình, phí đăng kí trì dịch vụ… 78 KẾT LUẬN Đề tài “Xây dựng Website hỗ trợ bán hàng cho công ty TNHH phát triển kỹ thuật tin hoc Bigben Thái Nguyên ” đề tài mang tính chất thương mại điện tử giúp cho người mua người bán tốn thời gian, mua bán thuận tiện, toán nhanh chóng Trong trình khảo sát tìm hiểu để phân tích thực đề tài hướng dẫn TS Vũ Vinh Quang em hiểu phần thấy công việc cần phải làm để xây dựng website quảng bá sản phẩm qua mạng với mã nguồn mở PHP + Những kết đạt trình thực đề tài: - website có chức đăng ký, đăng nhập - website có phân chia quyền hạn theo nhóm người sử dụng để đảm bảo cho thông tin liệu cho website - website có chức tìm kiếm - website có chức liệt kê sản phẩm theo loại - website có chức đăng ký nhận tin qua email - website có chức quảng cáo - website có chức liên hệ - website có ngôn ngữ tiếng Việt - website có giao diện đẹp sinh động - website thử nghiệm localhost + Ngoài thực đề tài có số mặt hạn chế sau: - Nội dung website ví dụ minh họa - Chưa thử nghiệm môi trường internet… + Hướng Phát triển đề tài - Thông qua đề tài em muốn tìm hiểu xây dựng Website cách chuyên nghiệp hơn, giao diện thân thiện với người dùng - Mọi thông tin chất lượng sản phẩm đăng tải website để người dùng biết đầy đủ sản phẩm 79 - Hình thức giao dịch đặt hàng, toán khách hàng giao dịch thuận tiện qua cổng thông tin Website hệ thống + Sử dụng SQL để quản lý liệu + Triển khai bảo mật cho trang web Vì kiến thức hạn chế thiếu kinh nghiệm thực tế nên báo cáo em nhiều thiếu sót Kính mong thầy cô giáo bạn góp ý để em nắm vững kiến thức kỹ phục vụ cho học tập nghiên cứu sau Em xin chân thành cảm ơn! 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tống Phước Khải, Lập trình web động với PHP/MySQL,NXB KHKT,2013 [2] Nguyễn Trường Sinh, 2008, Sử dụng PHP & MySQL thiết kế web động, Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội, năm 2005 [3] Đặng Văn Đức, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Nhà Xuất Bản Lao Động Xã Hội, năm 2008 [4] Một số nguồn khác Internet [5] Các trang web : http://www php Net , http://www mysql com 81 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Chữ kí giáo viên hướng dẫn 82 ... Giúp cho người quản trị dễ dàng việc phân quyền quản lý, quản lý khách hàng đơn đặt hàng họ Đó lý em chon đề tài “ Xây dựng website hỗ trợ bán hàng cho công ty TNHH phát triển kỹ thuật tin học BIGBEN. .. 73 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ BÁN HÀNG CHO CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT TIN HỌC BIGBEN THÁI NGUYÊN 74 3.1 Giới thiệu chung 74 3.2 Giới thiệu số trang giao diện Website ... phẩm, hỗ trợ kỹ thuật bảo hành sản phẩm cho khách hàng 27 - Bộ phận kế toán: Thu thập hóa đơn bán hàng, nhận hàng để tiến hành báo cáo tổng kết tình hình tài công ty 2.1.2 Khảo sát thực tế toán bán
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website hỗ trợ bán hàng cho công ty TNHH phát triển kỹ thuật tin học BIGBEN thái nguyên , Xây dựng website hỗ trợ bán hàng cho công ty TNHH phát triển kỹ thuật tin học BIGBEN thái nguyên , Xây dựng website hỗ trợ bán hàng cho công ty TNHH phát triển kỹ thuật tin học BIGBEN thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay