Xây dựng website quản lý người học tại trung tâm luyện thi và đào tạo chất lượng cao phạm hùng

91 160 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:21

LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo T.S VŨ VINH QUANG – môn Khoa học máy tính định hướng tận tình giúp đỡ, động viên em trình thực đề tài đồ án Thầy luôn theo sát bảo em mặt chưa để em hoàn thành đề tài cách tốt Em xin chân thành cảm ơn thầy! Em xin cảm ơn người bạn gia đình nhiệt tình giúp đỡ, động viên em học tập, phấn đấu vượt qua khó khăn suốt năm năm học tập rèn luyện Trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông Cuối cùng, em xin cảm ơn tất thầy cô giáo Trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông, dạy dỗ, bảo kiến thức, tri thức khoa học học kinh nghiệm sống suốt trình học tập, rèn luyện Nhà trường, để em có đầy đủ kiến thức hành trang bước vào sống Trong trình thực đề tài chắn nhiều thiếu sót mà thân em chưa thể rút Em mong nhận quan tâm, đóng góp thầy cô giáo bạn bè Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên LÊ QUÝ VINH LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp thành từ nghiên cứu hoàn toàn thực tế sở số liệu thực tế thực theo hướng dẫn giáo viên hướng dẫn Đồ án thực hoàn toàn mới, thành riêng tôi, không chép theo đồ án tương tự nào.Mọi tham khảo sử dụng đồ án trích dẫn nguồn tài liệu báo cáo danh mục tài liệu tham khảo Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế nhà trường, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, ngày 06 tháng năm 2016 Sinh Viên Thực Hiện LÊ QUÝ VINH MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHP VÀ MYSQL 1.1 Kiến thức tổng quan lập trình PHP 1.1.1 Cấu trúc 1.1.2 Xuất giá trị trình duyệt 10 1.1.3 Khái niệm biến, hằng, chuỗi kiểu liệu 10 1.2 Toán tử biểu thức PHP 12 1.2.1 Toán tử PHP 12 1.2.2 Các biểu thức PHP 14 1.3 Xử lý giá trị form PHP 15 1.3.1 Phương thức GET 16 1.3.2 Phương thức POST 16 1.4 Tìm hiểu quy trình làm việc file PHP 17 1.4.1 Đóng, mở file PHP 17 1.4.2 Đọc ghi file PHP 17 1.5 Khái niệm Cookie Session PHP 19 1.5.1 Tổng quan cookie 19 1.5.2 Tổng quan session 20 1.6 Khái niệm hàm gọi lại hàm PHP 21 1.6.1 Hàm tự định nghĩa 22 1.6.2 Hàm tự định nghĩa với tham số 22 1.6.3 Hàm tự định nghĩa với giá trị trả 23 1.6.4 Gọi lại hàm PHP 23 1.7.1 Những định nghĩa 25 1.7.2 Những cú pháp 26 1.7.3 Thêm giá trị vào bảng 27 1.7.4 Truy xuất liệu 27 1.7.5 Truy xuất liệu với điều kiện 27 1.7.6 Truy cập liệu xếp theo trình tự 27 1.7.7 Truy cập liệu có giới hạn 28 1.7.8 Cập nhật liệu bảng 28 1.7.9 Xóa liệu bảng 28 1.7.10 Kết hợp PHP MYSQL ứng dụng website 28 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 32 2.1 Lý chọn đề tài 32 2.2 Khảo sát thực trạng 32 2.2.1 Khảo sát trung tâm luyện thi tạo chất lượng cao Phạm Hùng 32 2.2.1 Mô hình hoạt động trung tâm 33 2.2.2 Yêu cầu trung tâm 34 2.3 Khảo sát hệ thống 34 2.4 Khảo sát người dùng 34 2.6 Mô hình hệ thống 35 2.7 Phân tích thiết kế hệ thống 36 2.7.1 Các tác nhân Use Case (UC) hệ thống 36 2.7.2 Đặc tả Use Case, sơ đồ trình tự 37 2.8 Thiết kế sở liệu 54 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE 56 KẾT LUẬN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 67 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Kiểu liệu PHP 11 Hình 1.2 Toán tử số học PHP 12 Hình 1.3 Toán tử so sánh PHP 13 Hình 1.4 Toán tử so sánh PHP 13 Hình 1.5 Toán tử kết hợp PHP 14 Hình 1.6 Đóng mở file PHP 17 Hình 2.1 Kiểu liệu PHP 26 Hình 3.1 Sơ đồ Use Case tổng quát 37 Hình 3.2 Sơ đồ trình tự chức đăng ký thành viên 38 Hình 3.3 Sơ đồ họat động chức đăng ký thành viên 38 Hình 3.4 Sơ đồ trình tự chức đăng nhập 39 Hình 3.5 Sơ đồ họat động chức đăng nhập 40 Hình 3.6 Sơ đồ trình tự chức đăng ký học 41 Hình 3.7 Sơ đồ họat động chức đăng ký học 41 Hình 3.8 Sơ đồ Use Case chức tra cứu 42 Hình 3.9 Sơ đồ trình tự chức tra cứu 43 Hình 3.10 Sơ đồ họat động chức tra cứu 43 Hình 3.11 Sơ đồ trình tự chức cập nhật thông tin cá nhân 44 Hình 3.12 Sơ đồ họat động chức cập nhật thông tin cá nhân 45 Hình 3.13 Sơ đồ Use Case chức quản lý danh mục 46 Hình 3.14 Sơ đồ trình tự chức quản lý danh mục 47 Hình 3.15 Sơ đồ họat động chức quản lý danh mục 47 Hình 3.16 Sơ đồ trình tự chức xác nhận đăng ký 48 Hình 3.17 Sơ đồ họat động chức xác nhận đăng ký 49 Hình 3.18 Sơ đồ trình tự chức xếp lịch 50 Hình 3.19 Sơ đồ họat động chức xếp lịch 50 Hình 3.20 Sơ đồ trình tự chức thu học phí 51 Hình 3.21 Sơ đồ hoạt động chức thu học phí 52 Hình 3.22 Sơ đồ Use Case chức thống kê 53 Hình 3.23 Sơ đồ trình tự chức thống kê 53 Hình 3.24 Sơ đồ hoạt động chức thống kê 54 Hình 4.1 Giao diện 56 Hình 4.2 Giao diện đăng nhập 57 Nơi để quản trị hệ thống người học đăng nhập vào trang cá nhân 57 Hình 4.3 Giao diện đăng ký thành viên 58 Hình 4.4 Giao diện người học đăng nhập 58 Hình 4.5 Giao diện đăng ký học 59 Hình 4.6 Giao diện cập nhật thông tin cá nhân 59 Hình 4.7 Giao diện tra cứu thời khóa biểu 60 Hình 4.8 Giao diện tra cứu học phí 60 Hình 4.9 Giao diện quản trị hệ thống đăng nhập 61 Hình 4.9 Giao diện xác nhận đăng ký 61 Hình 4.10 Giao diện thu học phí 62 Hình 4.11 Giao diện quản lý danh mục phòng học 62 Hình 4.12 Giao diện quản lý danh mục lớp học 63 Hình 4.13 Giao diện xếp lịch học 64 LỜI MỞ ĐẦU Lập trình Web xu hướng lập trình tương lai Bất kể có kiến thức sở lập trình cho loại ngôn ngữ Visual Basic, Cobol, hay bạn biết HTML JavaScript, có hội để nắm bắt kinh nghiệm mẻ lập trình ứng dụng Web kết hợp tốt PHP MySQL Số lượng người sử dụng ngôn ngữ gia tăng rộng khắp toàn giới PHP có tốc độ nhanh, dễ sử dụng, PHP chạy nhiều hệ điều hành khác WindowsNT 7/8/10 Unix với hỗ trợ IIS Apache Ngoài PHP chạy số platform khác Netscape, Roxen MySQL hệ quản trị sở liệu mã nguồn mở phổ biến giới nhà phát triển ưa chuộng trình phát triển ứng dụng Vì MySQL sở liệu tốc độ cao, ổn định dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động nhiều hệ điều hành cung cấp hệ thống lớn hàm tiện ích mạnh.Với tốc độ tính bảo mật cao, MySQL thích hợp cho ứng dụng có truy cập CSDL internet MySQL miễn phí hoàn toàn bạn tải MySQL từ trang chủ Nó có nhiều phiên cho hệ điều hành khác nhau: phiên Win32 cho hệ điều hành dòng Windows, Linux, Mac OS X, Unix, FreeBSD, NetBSD, Novell NetWare, SGI Irix, Solaris, SunOS, Đặc biệtcả PHP MySQL miễn phí Do trình nghiên cứu đồ án tốt nghiệp em chọn đề tài Xây dựng chương trình quản lý với ngôn ngữ lập trình PHP hệ quản trị sở liệu MySQL Em xin chân thành cám ơn thầy “Vũ Vinh Quang” toàn thể thầy cô môn “Khoa học máy tính” tận tình giúp đỡ em hoàn thiện đề tài.Mặc dù cố gắng suốt trình tìm hiểu xây dựng chương trình,nhưng tránh khỏi thiếu sót.Em mong nhận ý kiến từ thầy cô bạn để đề tài ngày hoàn thiện đáp ứng nhiều yêu cầu thực tiễn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHP VÀ MYSQL PHP (Hypertext Preprocessor) ngôn ngữ script server thiết kế để dễ dàng xây dựng trang Web động Mã PHP thực thi Webserver để tạo mã HTML xuất trình duyệt web theo yêu cầu người sử dụng.PHP ngôn ngữ lập trình kịch hay loại mã lệnh chủ yếu dùng để phát triển ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát Nó thích hợp với web dễ dàng nhúng vào trang HTML Do tối ưu hóa cho ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C Java, dễ học thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn so với ngôn ngữ khác nên PHP nhanh chóng trở thành ngôn ngữ lập trình web phổ biến giới Ngôn ngữ, thư viện, tài liệu gốc PHP xây dựng cộng đồng có đóng góp lớn Zend Inc., công ty nhà phát triển cốt lõi PHP lập nên nhằm tạo môi trường chuyên nghiệp để đưa PHP phát triển quy mô doanh nghiệp 1.1 Kiến thức tổng quan lập trình PHP Ở phần trước tìm hiểu cách thức cấu hình cài đặt PHP Tiếp theo nghiên cứu cấu trúc PHP Về tổng quan PHP có cú pháp tương đồng với số ngôn ngữ C, java Tuy nhiên, tự thân chúng có điểm riêng biệt 1.1.1 Cấu trúc PHP có thẻ bắt đầu kết thúc giống với ngôn ngữ HTML Chỉ khác, PHP có nhiều cách để thể Cách : Cú pháp chính: Cách 2: Cú pháp ngắn gọn 10 Hình 4.5 Giao diện đăng ký học Form cập nhật thông tin người học 77 Hình 4.6 Giao diện cập nhật thông tin cá nhân Form xem thời khóa biểu 78 Hình 4.7 Giao diện tra cứu thời khóa biểu Form thống kê học phí 79 Hình 4.8 Giao diện tra cứu học phí Giao diện quản trị viên 80 Hình 4.9 Giao diện quản trị hệ thống đăng nhập Form xác nhận đăng ký 81 Hình 4.9 Giao diện xác nhận đăng ký Form thu học phí 82 Hình 4.10 Giao diện thu học phí Người học sau đăng ký thành công người quản lý thu học phí trước tháng xếp người học vào lớp Quản lý danh mục phòng học 83 Hình 4.11 Giao diện quản lý danh mục phòng học Quản lý danh mục lớp 84 85 Hình 4.12 Giao diện quản lý danh mục lớp học Xếp lịch học 86 Hình 4.13 Giao diện xếp lịch học 87 88 KẾT LUẬN Qua trình thực đề tài em học hỏi thêm nhiều kiến thức PHP & MySql phân tích thiết kế hệ thống nói chung hệ thống quản lý nói riêng Đánh giá chung : Ưu điểm - Giao diện đơn giản, dễ dàng sử dụng - Có thể sử dụng nhiều tảng : Window, IOS, android thông qua trình duyệt Web Nhược điểm - Website chưa hoàn thiện - Quy mô Website chưa lớn, chức xây dựng chủ yếu nhắm đến việc quản lý người học, chưa đáp ứng hết nhu cầu Trung tâm Hướng Phát triển - Xây dựng chức chưa hoàn thiện - Bổ xung thêm chức xếp lớp xếp lịch giảng dạy tự động - Bổ xung chức quản lý giáo viên quản lý trợ giảng - Chỉnh sửa lại chức chưa phù hợp đưa vào áp dụng thực tế vào Trung tâm ôn luyện Phạm Hùng Chương trình hữu ích cho thực tế quản lý trung tâm ôn luyện Giúp cho việc quản lý người học trở nên thuận tiện dễ dàng Tuy nhiên thời gian gấp gáp vốn kiến thức hạn hẹp nên chương trình chưa đáp ứng kỳ vọng ban đầu Kính mong thầy cô góp ý hướng dẫn để em hoàn thiện chương trình Em xin chân thành cảm ơn Thầy “Vũ Vinh Quang” hướng dẫn em trình thực đề tài 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Hữu Khang, Lập Trình Web Bằng PHP 5.3 Và Cơ Sở Dữ Liệu MySQL 5.1, NXB Phương Đông [2] Nguyễn Thiên Bằng, Giáo Trình Nhập Môn PHP & MySQL - Xây Dựng Ứng Dụng Web, NXB Lao Động Xã Hội [3] Nguyễn Tấn Trường, Hướng Dẫn Thực Hành PHP Và MySQL, NXB Thanh Niên [4] TS Hàn Viết Thuận, Phân tích thiết kế cài đặt hệ thống thông tin quản lý, NXB Phương Đông 90 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 91 ... 32 2.2.1 Khảo sát trung tâm luyện thi tạo chất lượng cao Phạm Hùng 32 2.2.1 Mô hình hoạt động trung tâm 33 2.2.2 Yêu cầu trung tâm ... để quản lý phiên làm việc người sử dụng hệ thống Việc quản lý phiên làm việc giúp bạn tạo chứng thực hiệu việc xác nhận thông tin trước truy cập vào phân vùng cố định Ngoài ra, việc quản lý tốt... VỀ PHP VÀ MYSQL PHP (Hypertext Preprocessor) ngôn ngữ script server thi t kế để dễ dàng xây dựng trang Web động Mã PHP thực thi Webserver để tạo mã HTML xuất trình duyệt web theo yêu cầu người
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website quản lý người học tại trung tâm luyện thi và đào tạo chất lượng cao phạm hùng , Xây dựng website quản lý người học tại trung tâm luyện thi và đào tạo chất lượng cao phạm hùng , Xây dựng website quản lý người học tại trung tâm luyện thi và đào tạo chất lượng cao phạm hùng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay