Xây dựng chương trình quản lý bán hàng ăn cho nhà hàng ngon quán – thái nguyên

64 155 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:21

LỜI CAM ĐOAN Tôi: Lê Văn Tâm xin cam đoan:  Đồ án tốt nghiệp thành từ nghiên cứu hoàn toàn thực tế sở số liệu thực tế thực theo hướng dẫn giáo viên hướng dẫn  Đồ án thực hoàn toàn mới, thành riêng tôi, không chép theo đồ án tương tự  Mọi tham khảo sử dụng đồ án trích dẫn nguồn tài liệu báo cáo danh mục tài liệu tham khảo  Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế nhà trường, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, ngày 29 tháng năm 2016 Sinh viên Lê Văn Tâm LỜI CẢM ƠN Để có kết ngày hôm nay, lời cho em gửi lời cảm ơn đến tất thầy cô giáo Trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tận tình giảng dạy, trang bị cho em vốn kiến thức, kinh nghiệm quý báu để em đạt kết tốt ngồi ghế giảng đường tự tin công việc sau trường Em muốn gửi lời cảm ơn đến tất thầy cô giáo đặc biệt cô giáo Dương Thị Mai Thương, người trực tiếp hướng dẫn em làm đồ án tốt nghiệp Cô tận tình giúp đỡ em, bảo tận tình để em hoàn thành đồ án tốt nghiệp thời hạn có kết tốt Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Lê Văn Tâm MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN .2 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Giới thiệu tổng quan ngôn ngữ Csharp (C#) 1.2 Tại phải sử dụng ngôn ngữ C-Sharp 10 1.3 Sử dụng Visual Studio NET để tạo chương trình 24 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 27 2.1 Khảo sát toán .27 2.1.1 Khảo sát nhà hàng .27 2.1.3 Khảo sát hệ thống 28 2.1.4 Khảo sát người dùng 28 2.1.5 Giải pháp thực 29 2.1.6 Mô hình hệ thống 29 2.1.7 Chức hệ thống 29 2.1.8 Các lợi ích thu xây dựng hệ thống 29 2.2 Phân tích hệ thống 30 2.2.1 Phân tích chức biểu đồ Usecase 30 2.2.2 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) .36 2.2.3 Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram) 40 2.2.4 Cơ sở liệu 46 CHƯƠNG 3: CHƯƠNG TRÌNH CÀI ĐẶT 52 3.1 Danh sách giao diện hệ thống 52 3.2 Giao diện hệ thống 53 3.2.1 Màn hình MainForm 53 3.2.2 Giao diện frmDangNhap 54 3.2.3 Giao diện frmDoiMatKhau 54 3.2.4 Giao diện Tab thực đơn .55 3.2.5 Giao diện tab nhân viên 56 3.2.6 Giao diện tab thu ngân .57 3.2.7 Giao diện tab kế toán .58 3.2.8 Giao diện thống kê 59 3.2.9 Giao diện frm theo dõi doanh thu 60 3.2.10 Giao diện frm quản lý mở rộng 61 KẾT LUẬN .62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Mô hình tổ chức quán ăn 27 Hình 2.2: Biểu đồ use case tổng quát 31 Hình 2.3: Sơ đồ Usecase cho quy trình nghiệp vụ quản lý 31 Hình 2.4: Biểu đồ Usecase quy trình nghiệp vụ dành cho kế toán 32 Hình 2.5: Biểu đồ Usecase quy trình nghiệp vụ dành cho thu ngân 32 Hình 2.6 : Biểu đồ hoạt động chức đăng nhập 36 Hình 2.7: Biểu đồ hoạt động chức thêm, xóa, sửa ăn 37 Hình 2.8: Biểu đồ hoạt động chức tra cứu ăn 37 Hình 2.9: Biểu đồ họat động chức thu ngân .38 Hình 2.10: Biểu đồ hoạt động chức theo dõi doanh thu .38 Hình 2.11: Biểu đồ hoạt động chức kế toán .39 Hình 2.12: Biểu đồ trình tự đăng nhập hệ thống 40 Hình 2.13: Biểu đồ trình tự quản lý thực đơn 40 Hình 2.14:Biểu đồ trình tự quản lý nhân viên 41 Hình 2.15: Biểu đồ trình tự chức thu ngân .42 Hình 2.16: Biểu đồ trình tự chức thu ngân .43 Hình 2.17: Biểu đồ trình tự theo dõi doanh thu nhà hàng 44 Hình 2.18: Biểu đồ trình tự chức kế toán 45 Hình 2.19: Cơ sở liệu hệ thống .46 Hình 3.1: Màn hình MainForm 53 Hình 3.2: Giao diện frmDangNhap 54 Hình 3.3: Giao diện form đổi mật 54 Hình 3.4: Giao diện Tab thực đơn 55 Hình 3.5: Giao diện Tab nhân viên 56 Hình 3.6: Giao diện tab thu ngân .57 Hình 3.7: Giao diện tab kế toán 58 Hình 3.8: Giao diện frm Thống kê .59 Hình 3.9: Giao diện frm theo dõi doanh thu .60 Hình 3.10: Giao diện frm quản lý mở rộng 61 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Từ khóa ngôn ngữ C# 13 Bảng 2.1: Các tác nhân hệ thống 30 Bảng 2.2: Bảng chi tiết hóa đơn .47 Bảng 2.3: Bảng chức vụ 47 Bảng 2.4: Bảng hóa đơn 48 Bảng 2.5: Bảng loại sản phẩm 48 Bảng 2.6: Bảng nhân viên 49 Bảng 2.7: Bảng sản phẩm 50 Bảng 2.8: Bảng ca làm việc .50 Bảng 2.9: Bảng liên kết ca làm việc- nhân viên 51 Bảng 3.1: Danh sách form giao diện hệ thống 52 MỞ ĐẦU • Lý chọn đề tài Hiện việc thiết kế ứng dụng winform dễ dàng, tìm tài liệu mạng, tham khảo project để nghiên cứu xây dựng Bởi Microsoft muốn tạo công cụ để người sử dụng dễ dàng làm việc xây dựng ứng dụng nhanh chóng Winform thiết kế để người dùng cảm thấy thiết kế cách dễ dàng, cách kéo thả button, tự sinh code, đơn giản, dễ hiểu… Chính tảng Winform dù đời cách lâu sử dụng rộng rãi Với phần mềm “Xây dựng chương trình quản lý bán hàng ăn cho nhà hàng Ngon Quán – Thái Nguyên” hy vọng giúp ích nhiều cho công việc quản lý gọi đặt cách nhanh chóng, với công cụ xử lý chuyên nghiệp giúp cho việc thao tác nhanh chóng, tiện lợi Màn hình với giao diện đơn giản tạo thoải mái cho người sử dụng tiếp xúc với máy tính Với việc áp dụng phần mềm giảm bớt thời gian tìm kiếm kiểm soát hóa đơn gọi giúp cho công việc phục vụ khách hàng cách nhanh chóng hiệu hơn, khối lượng lưu trữ nhiều tốn không gian lưu trữ Do em chọn đề tài “Xây dựng chương trình quản lý bán hàng ăn cho nhà hàng Ngon Quán – Thái Nguyên” cho đợt đồ án Hi vọng qua em có thêm nhiều kiến thức lập trình Winform, khả năm tư lập trình • Mục đích nghiên cứu • Tìm hiểu nghiên cứu lập trình winform C# • Trong trình tìm hiểu giúp em nâng cao khả tự học • Phục vụ cho việc xây dựng ứng dụng quản lý cho cửa hàng, nhằm mục đích áp dụng học đưa vào thực tế • Đối tượng phạm vi nghiên cứu • Nghiên cứu Wimform kiến thức liên quan • Quản lý quán ăn tính tiền cho cửa hàng • Phạm vi nghiên cứu: nhà hàng Ngon Quán – Thái Nguyên • Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết thông qua ebook phát hành Microsoft Tìm hiểu ví dụ mạng, bước áp dụng vào chương trình thử nghiệm Sau tổng hợp lại kiến thức hoàn thành báo cáo sản phẩm demo • Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài • Đề tài có ý nghĩa khoa học lớn giúp em có kiến thức quý báu áp dụng hiểu biết vào làm ứng dụng thực tiễn tiền đề để em bắt tay vào nghiên cứu đề tài lớn hơn, phức tạp tương lai • Việc nghiên cứu thực đề tài có ý nghĩa lớn việc quản lý giảm thiểu tối đa quy trình công việc, nâng cao suất lao động CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Giới thiệu tổng quan ngôn ngữ Csharp (C#) 1.1.1 Lịch sử đời - Được bắt đầu nghiên cứu từ năm 1997, vào năm 2001, Microsoft giới thiệu platform Net, với ngôn ngữ C# - Ngôn ngữ C# phát triển đội ngũ kỹ sư Microsoft, người dẫn đầu Anders Hejlsberg Scott Wiltamuth Cả hai người điều người tiếng, Anders Hejlsberg biết đến tác giả Turbo Pascal, ngôn ngữ lập trình PC phổ biến Và ông đứng đầu nhóm thiết kế Borland Delphi, thành công việc xây dựng môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho lập trình client/server 1.1.2 Khái quát C# Microsoft phát triển thành phần khung ứng dụng NET Framework hướng Internet Việc tìm hiểu bao gồm kiến thức tảng công nghệ NET Framework, chuẩn bị cho khái niệm liên quan C# NET FrameworkKhi Microsoft công bố C# vào tháng năm 2000, việc khánh thành phần số nhiều kiện mà tảng Net công công bố Nền tảng Net bô khung phát triển ứng dụng mới, cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface API) mẽ cho dịch vụ hệ điều hành Windows, cụ thể Windows 2000, mang lại nhiều kỹ thuật khác bật Microsoft suốt từ năm 90 Trong số có dịch vụ COM+, công nghệASP, XML thiết kế hướng đối tượng, hỗ trợ giao thức dịch vụ web nhưSOAP, WSDL UDDL với trọng tâm Internet, tất tích hợp kiến trúc DNA Nền tảng NET bao gồm bốn nhóm sau: Một tập ngôn ngữ, bao gồm C# Visual Basic Net; tập công cụ phát triển bao gồm Visual Studio Net; tập đầy đủ thư viện phục vụcho việc xây dựng ứng dụng web, dịch vụ web ứng dụng Windows; có CLR - Common Language Runtime: (ngôn ngữ thực thi dùng chung) để thực thi đối tượng xây dựng bô khung Một tập Server Xí nghiệp Net SQL Server 2000 Exchange 2000, BizTalk 2000, chúng cung cấp chức cho việc lưu trữ liệu quan hệ, thư điện tử, thương mại điện tử B2B, Các dịch vụ web thương mại miễn phí, vừa công bố gần đậy dự án Hailstorm; nhà phát triển dùng dịch vụ để xây dựng ứng dụng đòi hỏi tri thức định danh người dùng… NET cho thiết bị PC điện thoại (cell phone),thiết bị game + Kiên trúc Net Framewok NET Framework platform làm đơn giản việc phát triển ứng dụng môi trường phân tán internet .NET Framework thiết kế đầy đủ để đáp ứng theo quan điểm sau: Để cung cấp môi trường lập trình hướng đối tượng vững chắc, Mã nguồn đối tượng lưu trữ thực thi cách cục bộ.Thực thi cục phân tán Internet, thực thi từ xa Để cung cấp môi trường thực thi mã nguồn mà tối thiểu việc đóng gói phân mềm tranh chấp phiên Để cung cấp môi trường thực thi mã nguồn mà đảm bảo việc thực thi an toàn mã nguồn,bao gồm việc mã nguồn tạo hãng thứ ba hay hãng mà tuân thủ theo kiến trúc NET Để cung cấp môi trường thực thi mã nguồn mà loại bỏ lỗi thực script hay môi trường thông dịch Để làm cho người phát triển có kinh nghiệm vững nắm vững nhiềukiểu ứng dụng khác nhau.Như từ ứng dụng Windows đến ứng dụng dựa web 1.2 Tại phải sử dụng ngôn ngữ C-Sharp Nhiều người tin không cần thiết có ngôn ngữ lập trình Java, C++, Perl, Microsoft Visual Basic, ngôn ngữ khác nghĩ cung cấp tất chức cần thiết Ngôn ngữ C# ngôn ngữ dẫn xuất từ C C++, tạo từ tảng phát triển Microsoft bắt đầu với công việc C 10 • Bảng sản phẩm Tên thuộc Kiểu liệu Ràng buộc Diễn giải Ý nghĩa tính MaSP Char(10) Khóa Mã sản Mỗi sản phẩm phẩm có mã để phân biệt TenSanPham NvarChar(50) Tên sản phẩm MaLoaiSP Char(10) Khóa Mã loại sản Cho biết phẩm sản phẩm thuộc loại sản phẩm DonViTinh Nvarchar(50) Đơn vị tính GiaBan Int Giá bán GhiChu nvarChar(50) Ghi Xoa Bit Xóa Bảng 2.7: Bảng sản phẩm • Bảng ca làm việc Tên thuộc Kiểu liệu Ràng buộc Diễn giải Ý nghĩa tính MaCa Char(10) Khóa Mã ca làm Mỗi ca có việc Luong int Lương GhiChu Nvarchar(50) Ghi Xoa Bit Xóa Bảng 2.8: Bảng ca làm việc 50 mã để phân biệt • Bảng liên kết ca làm việc – nhân viên Tên thuộc Kiểu liệu Ràng buộc Diễn giải Ý nghĩa tính MaCa MaNV Char(10) Khóa Char(10) Mã ca làm Mỗi ca có việc mã để phân biệt Mã nhân viên Xoa Bit Xóa Bảng 2.9: Bảng liên kết ca làm việc- nhân viên 51 CHƯƠNG 3: CHƯƠNG TRÌNH CÀI ĐẶT 3.1 Danh sách giao diện hệ thống STT Tên form giao diện Main Form Ý nghĩa/ghi Là hình Xuất người sử dụng mở phần mềm lên frmDangNhap Màn hình cho phép người sử dụng đăng nhập vào hệ thống TabNhanVien Màn hình cho phép xem thông tin thêm xóa sửa thông tin nhân viên Và chấmcông nhân viên, xem danh sách nhân viên Tab dành cho quản lý TabThucDon Màn hình cho phép quản lí thêm xóa sửa thực đơn tìm kiếm TabThongKe Màn hình cho phép thống kê doanh thu hàng tháng hàng ngày, in thống kê Dành cho quản lí TabThuNgan Màn hình dành cho thu ngân, cho phép gọi lập hóa đơn , tạo , xóa in hóa đơn TabKeToan Màn hình cho phép tính lương nhân viên, xem thông tin nhân viên, in bảng kê lương,in bảng lương nhân viên frmTacGia Màn hình cho biết thông tin chi tiết GVHD Sinh viên thực đề tài frmDoiMatKhau Màn hình cho phép người dung thay đổi mật 10 frmThietLap Màn hình cho phép người sử dụng cài đặt mainform cài đặt số lần gọi để thống kê gọi nhiều theo tháng ngày 11 frmMoRong Cho phép sửa thông tin ca làm việc chức vụ Bảng 3.1: Danh sách form giao diện hệ thống 52 3.2 Giao diện hệ thống 3.2.1 Màn hình MainForm Hình 3.1: Màn hình MainForm Mô tả menu: • Hệ Thống: • Đăng nhập • Đăng xuất • Thoát • Thiết lập: • Đổi background • Trợ Giúp: • Trả lời thắc mắc thường gặp sử dụng 53 • Tác Giả: • Thông tin phần mềm 3.2.2 Giao diện frmDangNhap Hình 3.2: Giao diện frmDangNhap 3.2.3 Giao diện frmDoiMatKhau Hình 3.3: Giao diện form đổi mật 54 3.2.4 Giao diện Tab thực đơn Hình 3.4: Giao diện Tab thực đơn 55 3.2.5 Giao diện tab nhân viên Hình 3.5: Giao diện Tab nhân viên 56 3.2.6 Giao diện tab thu ngân Hình 3.6: Giao diện tab thu ngân 57 3.2.7 Giao diện tab kế toán Hình 3.7: Giao diện tab kế toán 58 3.2.8 Giao diện thống kê Hình 3.8: Giao diện frm Thống kê 59 3.2.9 Giao diện frm theo dõi doanh thu Hình 3.9: Giao diện frm theo dõi doanh thu 60 3.2.10 Giao diện frm quản lý mở rộng Hình 3.10: Giao diện frm quản lý mở rộng 61 KẾT LUẬN Trong thời gian qua với bảo giúp đỡ nhiệt tình giảng viên Ths Dương Thị Mai Thương toàn thể thầy cô môn nhiệt tình bảo giúp đỡ em để em hoàn thành ứng dụng với chủ đề ”Xây dựng chương trình quản lý bán hàng ăn cho nhà hàng Ngon Quán – Thái Nguyên” Em xin chân thành cảm ơn! Tuy nhiên thời gian hạn hẹp nỗ lực mình, xây dựng hoàn thiện ứng dụng dừng lại chức chưa áp dụng mở rộng nhiều, số chức chưa hiệu quả, tương lai chắn ứng dụng chỉnh sửa để có bố cục chặt chẽ hơn, tích hợp nhiều chức Em mong nhận thông cảm, lời góp ý bảo tận tình quý Thầy Cô bạn để giúp em hoàn thiện phần mềm 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Văn Ất, Hướng dẫn sử dụng Microsoft Access, Nhà xuất khoa học kỹ thuật – Hà Nội, 1997 [2] Nguyễn Duy Chung, Lập trình VB.Net, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, 2003 [3] Phạm Hữu Khang, Kỹ thuật lập trình ứng dụng chuyên nghiệp Visual Basic.Net, Nhà xuất lao động – Hà Nội, 2002 [4] Phạm Hùng Phú, Phân tích thiết kế hệ thống, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định, 2006 [5] PGS.Nguyễn Văn Vỵ, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Nhà xuất Thống kê – Hà Nội, 2004 63 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 64 ... Xây dựng chương trình quản lý bán hàng ăn cho nhà hàng Ngon Quán – Thái Nguyên hy vọng giúp ích nhiều cho công việc quản lý gọi đặt cách nhanh chóng, với công cụ xử lý chuyên nghiệp giúp cho. .. chọn đề tài Xây dựng chương trình quản lý bán hàng ăn cho nhà hàng Ngon Quán – Thái Nguyên cho đợt đồ án Hi vọng qua em có thêm nhiều kiến thức lập trình Winform, khả năm tư lập trình • Mục... Wimform kiến thức liên quan • Quản lý quán ăn tính tiền cho cửa hàng • Phạm vi nghiên cứu: nhà hàng Ngon Quán – Thái Nguyên • Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết thông qua ebook phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình quản lý bán hàng ăn cho nhà hàng ngon quán – thái nguyên , Xây dựng chương trình quản lý bán hàng ăn cho nhà hàng ngon quán – thái nguyên , Xây dựng chương trình quản lý bán hàng ăn cho nhà hàng ngon quán – thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay