BÁO cáo THƯC tập tốt NGHIỆP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG CHO VAY hộ NÔNG dân tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRIỆU sơn

77 221 1
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:00

MỤC LỤC MỤC LỤC 1.1 TÍN DỤNG VAI TRÒ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Đặc điểm tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.3 Các hình thức tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.4 Vai trò hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 10 1.1.4.1 Đối với kinh tế 10 1.1.4.2 Đối với khách hàng 11 1.2 CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .12 1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 12 1.2.2 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại .13 1.2.2.1 Các tiêu định lượng 13 1.2.2.2 Các tiêu định tính 17 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 18 1.3.1 Các nhân tố thuộc ngân hàng .18 1.3.2 Các nhân tố thuộc khách hàng vay vốn .20 1.3.3 Nhân tố thuộc môi trường kinh doanh 22 CHƯƠNG II: 24 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 24 2.1.1 Đặc điểm huyện Triệu Sơn 24 2.1.2 Đặc điểm hộ nông dân .25 2.2 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRIỆU SƠN 26 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Triệu Sơn .26 2.2.2 Đặc điểm nhiệm vụ kinh doanh Agribank Triệu Sơn : 26 2.2.3 Tổ chức máy ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Huyện Triệu Sơn .27 2.2.4 Khái quát tình hình hoạt động chung Agribank huyện Triệu Sơn.28 2.2.4.1 Hoạt động huy động vốn 28 2.2.4.2 Hoạt động sử dụng vốn 30 2.3 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ NÔNG DÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRIỆU SƠN 34 2.3.1 Tình hình dư nợ cho vay Agribank huyện Triệu Sơn 34 2.3.1.1 Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế 34 2.3.1.2 Tổng dư nợ kết cấu dư nợ hộ nông dân 35 2.3.2 Nợ có vấn đề 40 2.3.3 Vốn bình quân hộ nông dân vay 46 2.3.4 Thu nhập từ hoạt động tín dụng hộ nông dân 48 2.3.5 Một số tiêu định tính 49 2.4 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NÔNG DÂN TẠI AGRIBANK TRIỆU SƠN .53 2.4.1 Kết đạt .53 2.4.2 Những hạn chế, tồn 55 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế tồn 56 2.4.3.1 Nguyên nhân từ phía Ngân hàng .56 2.4.3.2 Nguyên nhân từ phía hộ nông dân vay vốn: 58 2.4.3.3 Nguyên nhân khác 58 CHƯƠNG III: 60 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NÔNG DÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN TRIỆU SƠN ĐẾN NĂM 2020 .60 3.1.1 Định hướng phát triển chung 60 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng .62 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO VAY HỘ NÔNG DÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRIỆU SƠN 63 3.2.1 Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tín dụng 63 3.2.2 Nâng cấp hệ thống thông tin đảm bảo minh bạch, xác 67 3.2.3 Đẩy mạnh hoàn thiện công tác kiểm soát nội 68 3.2.4 Hoàn thiện sách tín dụng, xây dựng hoàn thiện quy trình kiểm tra giám sát, tiếp tục hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng 71 3.2.5 Tiếp cận, tìm kiếm khách hàng tốt 72 3.2.6 Phòng ngừa phát sinh nợ xấu phương án xử lý nợ hạn nợ xấu 73 3.2.7 Xây dựng sách đào tạo đào tạo lại cán quản lý khách hàng cán thẩm định tín dụng 74 3.3 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 76 3.3.1 Đối với quan chức quyền địa phương 76 3.3.2 Đối với Agribank huyện Triệu Sơn 76 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG VAI TRÒ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng thương mại NHTM chủ thể kinh tế, gắn với chức NHTM vừa đóng vai trò người vay (huy động vốn dạng tiền gửi khách hàng) vừa đóng vai trò người cho vay (cấp tín dụng) Dưới góc độ người vay NHTM huy động tập trung nguồn tiền nhỏ lẻ tạm thời nhàn rỗi chủ thể kinh tế để hình thành nguồn vốn cho vay kinh tế Đứng phương diện người cho vay NHTM chuyển nhượng cho khách hàng (cá nhân, doanh nghiệp chủ thể khác) quyền sử dụng lượng giá trị từ nguồn vốn huy động vốn chủ sở hữu (có thể hình thức hàng hoá tiền tệ) với điều kiện thời gian định mà hai bên thoả thuận dựa nguyên tắc có hoàn trả Trong luận văn Em nghiên cứu tín dụng NHTM chủ yếu phương diện nghiệp vụ cho vaytín dụng NHTM quan hệ vay mượn phát sinh từ việc NHTM sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động để thực cho vay tổ chức kinh tế, cá nhân, dân cư với điều kiện thời gian định mà hai bên thoả thuận dựa nguyên tắc có hoàn trả Trong hoạt động, tín dụng ngân hàng có đặc trưng sau: - Thứ nhất, hoạt động tín dụng ngân hàng dựa nguyên tắc có hoàn trả - Thứ hai, giá trị hoàn trả phải lớn giá trị lúc cho vay, tức phải trả thêm phần lãi vốn gốc - Thứ ba, hoạt động tín dụng ngân hàng dựa nguyên tắc có thời gian - Thứ tư, hoạt động tín dụng ngân hàng nhạy cảm tình hình kinh tế, trị, xã hội chịu giám sát chặt chẽ luật pháp - Thứ năm, hoạt động tín dụng ngân hàng chứa đựng rủi ro 1.1.2 Đặc điểm tín dụng Ngân hàng thương mại Đây hình thức cấp tín dụng để tài trợ cho mục đích thương mại tổ chức kinh tế hay cá nhân nên loại hình tín dụng thường áp dụng cho chủ thể vay thường tín dụng ngắn hạn sử dụng vay bổ sung vốn lưu động nhu cầu thiếu hụt tạm thời vốn chủ thể vay Nắm rõ đặc điểm này, tổ chức tín dụng cho vay phải đảm bảo nguồn lực có sách thích hợp để giải nhu cầu vay vốn - Thứ nhất: Đặc điểm dễ nhận nhận thấy hoạt động tín dụng phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế Khi kinh tế mở rộng, tăng trưởng tốt ổn định nhu cầu tín dụng cho thương mại tăng lên ngược lại, kinh tế lâm vào suy thoái, chủ thể vay với mục đích thương mại hạn chế tối đa việc vay mượn ngân hàng Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng cho thương mại chịu ảnh hưởng lớn vào thị trường; môi trường kinh tế nước, như: biến động tỷ giá ngoại tệ, giá vàng, giá bất động sản… - Thứ hai: Tín dụng ngân hàng dựa sở lòng tin Danh từ tín dụng xuất phát từ chữ la tinh "credo" nghĩa tin tưởng, tín nhiệm lẫn Ngân hàng cấp tín dụng có sở tin vào việc khách hàng sử dụng vốn vay mục đích, hiệu có khả hoàn trả nợ vay (gốc, lãi) hạn Đây yếu tố quản trị tín dụng, lý mà ngân hàng phải thực phân tích kỹ lưỡng trước định cho vay - Thứ ba: Là chuyển nhượng lượng giá trị (tiền tệ vật) có thời hạn Ngân hàng trung gian tài "đi vay vay", nên khoản tín dụng ngân hàng phải có thời hạn, bảo đảm cho ngân hàng hoàn trả vốn huy động - Thứ tư: Tính hoàn trả Nếu hoàn trả không coi tín dụng Giá trị hoàn trả phải lớn giá trị ban đầu, nghĩa việc hoàn trả giá trị gốc, khách hàng phải trả cho ngân hàng khoản lãi, giá quyền sử dụng vốn vay Khoản lãi bù đắp chi phí hoạt động tạo lợi nhuận cho ngân hàng, phản ánh chất hoạt động kinh doanh ngân hàng - Thứ năm: Tín dụng hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao cho ngân hàng Việc thu hồi tín dụng phụ thuộc vào thân khách hàng, mà phụ thuộc vào môi trường hoạt động tầm kiểm soát khách hàng biến động giá cả, lãi suất, tỷ giá, lạm phát, thiên tai, khách hàng gặp khó khăn môi trường kinh doanh thay đổi, dẫn đến khó khăn việc trả nợ, điều khiến cho ngân hàng gặp rủi ro tín dụng - Thứ sáu: Tín dụng nguyên tắc hoàn trả vô điều kiện Quá trình xin vay cho vay diễn sở pháp lý chặt chẽ như: hợp đồng tín dụng, khế ước vay tiền, hợp đồng bảo đảm tiền vay, bảo lãnh, bên vay phải cam kết hoàn trả vô điều kiện khoản vay cho ngân hàng đến hạn Từ đặc điểm cho thấy, tín dụng ngân hàng phải bảo đảm hai nguyên tắc sau: - Vốn vay phải sử dụng mục đích - Vốn vay phải hoàn trả gốc lãi thời hạn cam kết hợp đồng 1.1.3 Các hình thức tín dụng ngân hàng thương mại Căn vào tiêu thức khác người ta phân loại tín dụng NH sau: *Căn vào thời gian vay: Tín dụng ngắn hạn: Là loại tín dụng có thời hạn năm Đối với khoản tín dụng thường dùng để bù đắp thiếu hụt nhu cầu vốn lưu động nhu cầu chi tiêu cá nhân Tín dụng trung hạn: Là loại tín dụng có thời hạn từ năm đến năm, sử dụng chủ yếu đầu tư tài sản cố định, mở rộng SXKD, xây dựng dự án có quy mô nhỏ thời gian thu hồi vốn nhanh Bên cạnh đầu tư tài sản cố định, nguồn hình thành vốn lưu động thường xuyên doanh nghiệp nhu cầu tiêu dùng cá nhân như: mua sắm tài sản có giá trị lớn hay đầu tư bất động sản… Tín dụng dài hạn: Là loại tín dụng có thời hạn năm, sử dụng để đáp ứng nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh hay dự án dài hạn như: xây dựng nhà ở, phương tiện vận tải, xây dựng nhà xưởng mới, Hiện NHTM nâng dần tỷ trọng cho vay trung dài hạn tổng số dư nợ ngân hàng *Căn theo tính chất đảm bảo nợ vay: Tín dụng có đảm bảo: Trong hợp đồng tín dụng khách hàng vay cam kết đảm bảo việc dùng tài sản mà sở hữu sử dụng để trả nợ cho NHTM như: Nhà cửa, vật kiến trúc, quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị, ôtô, TSCĐ khác… bảo lãnh người thứ ba Khi không thực việc trả nợ gốc lãi theo thời hạn quy định hợp đồng, NHTM phát mại tài sản đảm bảo thị trường nhằm thu hồi vốn lãi Tín dụng đảm bảo: Là loại cho vay tài sản chấp, cầm cố bảo lãnh người thứ ba mà việc cho vay dựa vào uy tín khách hàng Đối với khách hàng có uy tín, có tài lành mạnh, quản lý có hiệu quả, làm ăn thường xuyên có lãi, không xảy tính trạng nợ nần ngân hàng cấp tín dụng dựa vào uy tín thân khách hàng mà không cần nguồn thu nợ thứ hai bổ sung *Căn theo hình thức tài trợ tín dụng: Cho vay: “Là hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi” Cho vay tài sản lớn khoản mục tín dụng Cho vay lần: Áp dụng cho trường hợp khách hàng vay vốn bổ sung vốn lưu động theo thời gian theo nhu cầu khách hàng không 12 tháng Cho vay theo hạn mức tín dụng: Áp dụng trường hợp khách hàng có nhu cầu bổ sung vốn lưu động thường xuyên, có mục đích sử dụng vốn rõ ràng có uy tín với ngân hàng Khi hợp đồng tín dụng theo hạn mức có hiệu lực, khách hàng cần rút vốn không cần phải ký thêm hợp đồng tín dụng mà cần lập giấy nhận nợ kèm bảng kê chứng từ tài liệu chứng minh mục đích sử dụng tiền vay Cho vay theo dự án đầu tư: Ngân hàng cho khách hàng vay vốn để thực dự án đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dự án đầu tư phục vụ đời sống - Cho vay hợp vốn (đồng tài trợ): Một nhóm tổ chức tín dụng cho vay dự án vay vốn phương án vay vốn cuả khách hàng; đó, có tổ chức tín dụng làm đầu mối, phối hợp tổ chức tín dụng khác để thực - Cho vay trả góp: Khi vay vốn, tổ chức tín dụng khách hàng xác định thoả thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc chia để trả nợ theo nhiều kỳ hạn thời hạn cho vay - Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: Ngân hàng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn phạm vi hạn mức tín dụng định Ngân hàng khách hàng thoả thuận thời hạn hiệu lực hạn mức tín dụng dự phòng, mức phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng - Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng: Ngân hàng chấp thuận cho khách hàng sử dụng số vốn vay phạm vi hạn mức tín dụng để toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ rút tiền mặt máy rút tiền tự động điểm ứng tiền mặt đại lý ngân hàng - Cho vay theo hạn mức thấu chi: Là việc cho vayngân hàng thoả thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có tài khoản tiền gửi toán khách hàng phạm vi hạn mức tín dụng + Cho thuê tài chính: Là việc ngân hàng bỏ tiền mua tài sản cho khách hàng thuê, dựa hợp đồng thuê tài sản ký kết với điều kiện thoả thuận định + Chiết khấu thương phiếu: Là việc khách hàng ngân hàng ứng trước số tiền tương ứng với giá trị thương phiếu trừ phần thu nhập ngân hàng để sở hữu thương phiếu (giấy tờ có giá khác) chưa đến hạn toán + Bảo lãnh: Là việc NHTM cam kết thực nghĩa vụ tài hộ cho khách hàng Nghiệp vụ NHTM chưa phải xuất tiền ra, song ngân hàng cho khách hàng sử dụng uy tín để thu phí *Căn vào đối tượng khách hàng: Tín dụng khách hàng pháp nhân: Là khách hàng có tư cách pháp nhân tồn hình thức doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp quốc doanh, có nhu cầu vốn vay cao, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư… Tín dụng khách hàng thể nhân: có nhu cầu vay đa dạng với vay nhỏ lẻ, chủ yếu cho nhu cầu tiêu dùng sản xuất kinh doanh nhỏ *Dựa vào quy mô khách hàng: Tín dụng doanh nghiệp lớn: Chủ thể vay doanh nghiệp nhà mước, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước có quy mô hoạt động kinh doanh lớn, có khả cung cấp hàng hoá dịch vụ với số lượng lớn ảnh hưởng chi phối kinh tế Tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ: Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với dự án vay vốn phương án vay vốn cuả khách hàng; đó, có tổ chức tín dụng làm đầu mối, phối hợp tổ chức tín dụng khác để thực - Cho vay trả góp: Khi vay vốn, tổ chức tín dụng khách hàng xác định thoả thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc chia để trả nợ theo nhiều kỳ hạn thời hạn cho vay - Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: Ngân hàng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn phạm vi hạn mức tín dụng định Ngân hàng khách hàng thoả thuận thời hạn hiệu lực hạn mức tín dụng dự phòng, mức phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng - Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng: Ngân hàng chấp thuận cho khách hàng sử dụng số vốn vay phạm vi hạn mức tín dụng để toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ rút tiền mặt máy rút tiền tự động điểm ứng tiền mặt đại lý ngân hàng - Cho vay theo hạn mức thấu chi: Là việc cho vayngân hàng thoả thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có tài khoản tiền gửi toán khách hàng phạm vi hạn mức tín dụng + Cho thuê tài chính: Là việc ngân hàng bỏ tiền mua tài sản cho khách hàng thuê, dựa hợp đồng thuê tài sản ký kết với điều kiện thoả thuận định + Chiết khấu thương phiếu: Là việc khách hàng ngân hàng ứng trước số tiền tương ứng với giá trị thương phiếu trừ phần thu nhập ngân hàng để sở hữu thương phiếu (giấy tờ có giá khác) chưa đến hạn toán + Bảo lãnh: Là việc NHTM cam kết thực nghĩa vụ tài hộ cho khách hàng Nghiệp vụ NHTM chưa phải xuất tiền ra, song ngân hàng cho khách hàng sử dụng uy tín để thu phí *Căn vào đối tượng khách hàng: Tín dụng khách hàng pháp nhân: Là khách hàng có tư cách pháp nhân tồn hình thức doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp quốc doanh, có nhu cầu vốn vay cao, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư… Tín dụng khách hàng thể nhân: có nhu cầu vay đa dạng với vay nhỏ lẻ, chủ yếu cho nhu cầu tiêu dùng sản xuất kinh doanh nhỏ *Dựa vào quy mô khách hàng: Tín dụng doanh nghiệp lớn: Chủ thể vay DNNN, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước có quy mô hoạt động kinh doanh lớn, có khả cung cấp hàng hoá dịch vụ với số lượng lớn ảnh hưởng chi phối kinh tế Tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ: Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lĩnh vực khác có quy mô nhỏ lẻ, nhu cầu vốn không lớn Tiêu thức phân loại thay đổi trình phát triển kinh tế Tín dụng cá nhân hộ gia đình: có nhu cầu vay vốn để kinh doanh tiêu dùng chủ yếu 1.1.4 Vai trò hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.4.1 Đối với kinh tế Vai trò kinh tế tín dụng ngân hàng luân chuyển vốn: Từ chủ thể xã hội (cá nhân, hộ gia đình, công ty phủ) có nguồn vốn thặng dư đến chủ thể thiếu hụt nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng Giúp phân bổ hiệu nguồn lực tài kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cách hiệu Thúc đẩy phát triển ngành nghề, hình thành nên cấu đại hiệu quả: Thông qua việc đầu tư vốn tín dụng vào ngành nghề, khu vực kinh tế trọng điểm thúc đẩy phát triển ngành nghề đó, hình thành nên cấu đại hiệu Mặt khác, việc áp dụng lãi suất cho vay khác lĩnh vực, ngành nghề khác giúp cho nhà nước điều tiết sản xuất, chuyển dịch cấu kinh tế phát triển cân đối, hợp lý Tạo điều kiện phát triển quan hệ kinh tế với doanh nghiệp nước ngoài: Trong điều kiện kinh tế quốc gia gắn liền với kinh tế giới, tín dụng ngân hàng trở thành phương tiện nối liền kinh tế nước với Góp phần lưu thông tiền tệ, hàng hoá, điều tiết thị trường, kiểm soát giá trị đồng tiền thúc đẩy mở rộng giao lưu kinh tế nước Trong hoạt động xuất nhập khẩu, tín dụng ngân hàng đóng vai trò tài trợ thông qua cho vay mở thư toán quốc tế…, tạo điều kiện cho nước giao lưu hợp tác với mặt, đặc biệt lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng hoá Ngoài ra, từ việc cho vay tài trợ hoạt động xuất nhập doanh nghiệp có đủ nguồn lực để cải tiến máy móc, thiết bị, khoa học công nghệ, từ nâng cao lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, tạo uy tín thị trường Trong kinh tế, hoạt động tín dụng ngân hàng đóng vai trò vô quan trọng sách điều tiết vĩ mô kinh tế: Mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước thông qua thuế thu nhập lãi từ uỷ thác đầu tư vốn phủ Là kênh truyền tải vốn tài trợ nhà 10 - Đảm bảo tỷ lệ an toàn theo quy định cấp tín dụng, thực trích lập đủ dự phòng rủi ro, gia tăng tài sản bảo đảm nợ vay theo quy định gắn với rà soát lại chất lượng tài sản bảo đảm - Quyết liệt xử lý khoản nợ xấu, nợ ngoại bảng xây dựng lộ trình xử lý khoản nợ xấu Hạn chế phát sinh nợ hạn, nợ nhóm II - Thực liệt đổi chế điều hành hoạt động tín dụng theo hướng cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin công tác phê duyệt tín dụng Tăng cường kỷ cương, kỷ luật điều hành tín dụng Nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát cấp hoạt động tín dụng - Áp dụng sách ưu đãi lãi suất tiền vay, phí dịch vụ khách hàng sử dụng đa dạng sản phẩm dịch vụ, khách hàng lớn, khách hàng có tiền gửi đối ứng trì thường xuyên tiền gửi toán 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO VAY HỘ NÔNG DÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRIỆU SƠN 3.2.1 Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tín dụng Xét duyệt cho vay phải đảm bảo khả thu hồi vốn Trong trình cấp tín dụng cho khách hàng, chia thành 03 khâu sau: kiểm soát trước, kiểm soát trong, kiểm soát sau vay vốn Trong đó, khâu kiểm soát trước (bao gồm: thẩm định khách hàng, phân tích tín dụng) khâu quan trọng Nó bước khởi đầu định chất lượng khoản vay đảm bảo an toàn tín dụng cho ngân hàng Cán quản lý khách hàng cần áp dụng tốt kỹ phân tích tín dụng Một quy trình tín dụng gồm khâu chia nhỏ thành bước bản: Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng, phân tích tín dụng, định tín dụng, giải ngân, giám sát thu nợ lý Ngân hàng phải tuân theo quy trình cách nghiêm ngặt, không lý giữ khách hay chạy theo tiêu tăng trưởng mà bỏ qua khâu quy trình tín dụng - Giai đoạn lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng: tiếp nhận kiểm tra hồ sơ phải đảm bảo tính độc lập Ngân hàng xác định rõ mục đích vay vốn 63 khách hàng có hợp lý hay không, mục đích vay đáng ngân hàng tiếp tục tìm hiểu khách hàng Xét duyệt cho vay phải đảm bảo khả thu hồi vốn Cán quản lý khách hàng phải kiểm tra trước, sau cho vay - Thẩm định khách hàng trước cho vay có vai trò định chất lượng khoản vay, có tới 70% khoản vay hình thành nợ xấu sai sót công tác thẩm định khách hàng trình trước cho vay Vì vậy, giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định khách hàng trước cho vay giải pháp cần thiết để phòng ngừa rủi ro xảy khoản vay, từ góp phần đạt tới mục tiêu hoạt nhằm nâng cao chất lượng tín dụng an toàn hiệu tăng trưởng Nguyên nhân dẫn đến chất lượng công tác thẩm định không cao theo phân tích chủ yếu cán không tuân thủ quy chế, quy trình cho vay, không thực phân tích dự án, thẩm định khách hàng, thông tin khách hàng thông tin khách hàng cung cấp không đầy đủ Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự kiến đề xuất giải pháp sau: - Hoàn chỉnh hệ thống văn hướng dẫn: Hiện nay, Agribank Triệu Sơn thực thẩm định theo quy trình Agribank Việt Nam nhiên văn chưa hướng dẫn cụ thể, chi tiết Vì vậy, thời gian tới Agribabank Triệu Sơn cần bổ sung hoàn thiện thêm văn hướng dẫn liên quan đến công tác thẩm định khách hàng để tạo điều kiện cho cán thực tốt công tác thẩm định khách hàng góp phần nâng cao chất lượng tín dụng - Xây dựng quy chế xử phạt áp dụng toàn chi nhánh: việc vi phạm quy chế cho vay xảy nhiều phần lớn lỗi chủ quan cán quản lý khách hàng thời gian tới Agribank Triệu Sơn cần xây dựng quy chế xử phạt áp dụng thống cho toàn chi nhánh Trong quy chế phải nêu chi tiết lỗi vi phạm, hình thức vi phạm từ đưa mức xử phạt hành vật chất khác tùy theo mức độ vi phạm Quy chế xử phạt phải xây dựng rõ ràng cán cấp quản lý để đảm bảo rõ ràng minh bạch thực có vi phạm 64 - Xây dựng hệ thống thông tin tín dụng toàn Agribank Triệu Sơn: Thực tế cho thấy ngân hàng có quy trình, có nội dung thẩm định hợp lý hay phương pháp thẩm định phù hợp cán không trang bị sở vật chất đầy đủ, có công nghệ đáp ứng tốt công tác thẩm định chất lượng thẩm định cán chưa đảm bảo Bởi trang thiết bị phục vụ công tác thẩm định điều kiện đủ để cán thẩm định thực công tác thẩm định xác, khoa học, tiết kiệm thời gian Để làm điều Agribank Triệu Sơn cần phải: + Trang bị phần mềm phục vụ công tác thẩm định Hiện nay, việc thẩm định tình hình tài thẩm định dự án chủ yếu dựa vào bảng tính Excel thông thường để tính toán tiêu hiệu tài tiêu thông số hoạt động dự án Agribank Triệu Sơn cần cập nhật phần mềm tính toán chuyên dụng cho công tác thẩm định để giúp cho công tác thẩm định Agribank Triệu Sơn thực nhanh chóng xác + Thiết lập phần mềm để quản lý, lưu trữ thông tin khách hàng vay vốn: cập nhật lưu trữ thông tin khách hàng, tình hình dư nợ quan hệ tín dụng khách hàng, lĩnh vực kinh doanh, số trung bình ngành, thông tin giao dịch bảo đảm thị trường… phục vụ cho việc đánh giá khách hàng sau Agribank Triệu Sơn phải kết hợp với ngân hàng khác để thiết lập kho liệu khách hàng cho riêng mình, không lệ thuộc nhiều vào trung tâm tín dụng CIC, mà lượng thông tin từ trung tâm không đa dạng độ xác cao Nếu ngân hàng tập trung nghiên cứu để ban hành quy chế xử phạt hoạt động tín dụng đưa vào áp dụng toàn hệ thống Agribank Triệu Sơn chắn cán cấp quản lý ý thức hành động mình, giảm thiểu nhiều vi phạm, đặc biệt vi phạm lỗi chủ quan cán gây từ hạn chế rủi ro cho ngân hàng Khi ngân hàng liệu Agribank Triệu Sơn xây dựng cán quản lý khách hàng không nhiều thời gian để tìm hiểu thông tin đánh giá khách hàng, tiết kiệm thời gian, chi phí nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng 65 - Kiểm tra cho vay: Giúp cán tín dụng cho vay đối tượng nhu cầu khách hàng, xác định thời hạn cho vay hợp lý, việc kiểm tra thông thường dựa hoá đơn tài chính, hợp đồng kinh tế - Kiểm tra sau cho vay: Kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền vay việc làm cần thiết để phòng ngừa ngăn chặn rủi ro tín dụng Muốn vậy, trình khách hàng sử dụng vốn vay, cán quản lý khách hàng phải chủ động theo sát trình sản xuất kinh doanh khách hàng nhằm đảm bảo cho đồng vốn ngân hàng sử dụng mục đích không trái với quy định pháp luật Trong lần liên lạc với khách hàng, cán quản lý khách hàng cần ghi nhật ký nội dung trao đổi với khách hàng Phương thức liên lạc thông qua điện thoại, thư điện tử trực tiếp gặp gỡ khách hàng Đối tượng khai thác thông tin không thiết từ người quản lý điều hành, nhân viên khách hàng mà từ khách hàng khác, quan chức mối quan hệ cá nhân Nhật ký lưu giữ hồ sơ khách hàng tháng/lần Cán quản lý khách hàng cần thông báo kịp thời cho thủ trưởng đơn vị cấp có thẩm quyền thông tin thay đổi (nếu có) khách hàng pháp lý, tài chính, nhân sự, thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh Tối đa vòng 01 tháng vay chuyển khoản 10 ngày vay tiền mặt kể từ ngày giải ngân, cán quản lý khách hàng có trách nhiệm kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay Biên kiểm tra gồm nội dung sau: - Chứng từ, hoá đơn, sổ quỹ, phiếu thu chi hàng hóa - Nguồn thu từ hoạt động khách hàng - Tiến độ thực phương án sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn - Thông tin tài sản bảo đảm - Theo dõi đôn đốc khách hàng thực việc cầm cố, chấp tài sản hình thành từ vốn vay theo hợp đồng sau tài sản hình thành hoàn tất thủ tục xác nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng Trong trình kiểm tra, thấy có dấu hiệu bất thường phải triển khai biện pháp thích hợp để đảm bảo an toàn có lợi cho 66 hai bên 3.2.2 Nâng cấp hệ thống thông tin đảm bảo minh bạch, xác Thông tin đầy đủ, xác khách hàng, thị trường có vai trò quan trọng việc bảo đảm chất lượng tín dụng Hoạt động ngân hàng cho vay với lòng tin khách hàng hoàn trả nợ vay theo thoả thuận, muốn đảm bảo khoản vay an toàn, ngân hàng phải nắm đầy đủ thông tin khách hàng để xem xét định cho vay Cần thực có hiệu khâu sau: *Thu thập thông tin khách hàng Trong hoạt động tín dụng, việc thu thập thông tin khách hàng quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến định cho vay ngân hàng Hiện nay, việc khai thác thông tin khách hàng gồm nội dung sau: + Thông tin hồ sơ pháp lý: Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, cic, định nâng lương, hợp đồng lao động (nếu cho vay hộ nông dân, cán công nhân viên chức) Đăng ký kinh doanh, điều lệ, định bổ nhiệm chức vụ, người đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh, mặt hàng sản xuất (nếu cho vay doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh) + Thông tin tình hình tài chính: dựa vào phương án sản xuất kinh doanh, Thông qua báo cáo khách hàng + Thông tin tình hình quan hệ tín dụng khách hàng thể gồm khoản vay tổ chức tín dụng, tổ chức khác, thời hạn khoản vay lịch sử quan hệ tín dụng khách hàng với tổ chức mà khách hàng có quan hệ tín dụng Các thông tin khách hàng cung cấp thường không đảm bảo tính trung thực Do vậy, cán Ngân hàng, bên cạnh việc thu thập thông tin từ khách hàng cần thu thập thêm từ bạn bè, người quen, đối tác, từ ngân hàng mà khách hàng có quan hệ, từ quan quản lý khách hàng, từ trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng nhà nước (CIC), từ hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam,… *Thu thập thông tin thị trường: Khi khách hàng đặt quan hệ tín dụng, bên cạnh việc khai thác thông tin 67 khách hàng, cán quản lý khách hàng phải tận nhà khách hàng để xác minh thông tin, tìm hiểu nhu cầu vay thực tế Phân tích xử lý thông tin Sau thu thập nguồn thông tin, cán quản lý khách hàng cần phải sàng lọc nguồn thông tin thu thập để phân tích, đánh giá khách hàng, khả tài khách hàng, khả trả nợ nguồn vốn vay Trên sở để định cho vay hay từ chối cho vay nhằm hạn chế rủi ro Để cung cấp thông tin cho NHTM cách đầy đủ có hiệu quả, cần có quan chuyên môn thu thập, xử lý cung cấp thông tin tín dụng Tuy nhiên thực tế, việc cung cấp thông tin hạn chế, thiếu minh bạch, xác Mặc dù có nhiều kênh cung cấp thông tin không tránh khỏi thiếu sót Do việc nâng cấp hệ thống thông tin cần phải cập nhật thường xuyên, cẩn thận, có kế hoạch lưu trữ thông tin hợp lý, hiệu Chính phủ quan ban hành cần ban hành quy định xử lý nghiêm đơn vị cố tình che giấu, khai báo, cung cấp sai thông tin nhằm minh bạch hoá hệ thống thông tin 3.2.3 Đẩy mạnh hoàn thiện công tác kiểm soát nội Kiểm tra nội ngày khẳng định vai trò quan trọng công tác quản trị rủi ro ngân hàng, đặc biệt hoạt động hạn chế rủi ro Kiểm tra nội không phát thiếu sót, sơ hở, bất hợp lý chế điều hành hoạt động, mà giúp lãnh đạo ngân hàng hoạch định tốt chiến lược kinh doanh, góp phần đưa hoạt động tín dụng vào nề nếp, pháp luật Sự kiểm tra, kiểm soát đánh giá thường xuyên định kỳ kiểm soát nội giúp cho hoạt động tín dụng Agribank Triệu Sơn an toàn hiệu Mặc dù nhận thức tầm quan trọng phận kiểm tra nội thời gian qua công tác kiểm tra nội Agribank Triệu Sơn chưa phát huy hiệu vấn đề cấp thiết đặt với Agribank Triệu Sơn đẩy mạnh hoàn thiện công tác kiểm soát nội nhằm kiểm soát chất lượng tín dụng để hạn chế rủi ro mức chấp nhận cho ngân hàng, hạn chế khoản nợ xấu phát sinh Nợ xấu phát sinh nhiều nguyên nhân, nguyên nhân xảy 68 nhiều gây rủi ro vi phạm quy định, quy trình tín dụng Vì vậy, tăng cường biện pháp quản lý nợ xấu thông qua việc thực đầy đủ quy trình tín dụng, kiểm tra hoạt động tín dụng thường xuyên trích lập dự phòng rủi ro theo quy định Ngân hàng nhà nước giải pháp hữu hiệu để giảm nợ xấu xuống mức tối thiểu Đẩy mạnh nâng cao công tác kiểm soát nội kiện toàn sách, quy trình, quy định nội bộ, thông lệ, cấu tổ chức ngân hàng, thiết lập tổ chức thực nhằm đạt mục tiêu ngân hàng đảm bảo phòng ngừa, phát xử lý kịp thời rủi ro xảy Hệ thống kiểm soát nội thiết lập phải đảm bảo mục tiêu: Bảo đảm cho ngân hàng hoạt động tuân thủ pháp luật quy định, quy trình nội quản lý hoạt động, chuẩn mực đạo đức ngân hàng đặt Đảm bảo mức độ tin cậy tính trung thực thông tin tài phi tài Bảo vệ, quản lý sử dụng tài sản nguồn lực cách kinh tế hiệu Hỗ trợ thực mục tiêu Ban lãnh đạo Agribank Triệu Sơn đề Nội dung cụ thể sau: - Ngân hàng cần thắt chặt thực quy trình tín dụng, tăng cường hoạt động tra, kiểm tra trước, sau cho vay, đảm bảo nắm bắt, theo dõi tình hình sử dụng vốn khách hàng để có biện pháp cụ thể nhằm hạn chế phát sinh nợ xấu Giải pháp coi thường trực hoạt động tín dụng, lý cạnh tranh, thu hút khách hàng, giữ khách hàng mà coi nhẹ bỏ qua khâu + Tiến hành kiểm tra tất loại tín dụng theo định kỳ định (01 tháng, 03 tháng, 06 tháng) + Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung trình kiểm tra cách chi tiết đảm bảo khoản tín dụng kiểm tra chi tiết cụ thể về: kế hoạch trả nợ; chất lượng điều kiện tài sản bảo đảm; tính hợp lệ đầy đủ hợp đồng tín dụng, đảm bảo ngân hàng có đủ quyền hợp pháp để sở hữu tài sản bảo đảm; đánh giá điều kiện tài dự báo khách hàng 69 vay xem thay đổi, sở xem xét lại nhu cầu tín dụng khách hàng thay đổi nào; đánh giá xem khoản tín dụng có tuân thủ sách tín dụng ngân hàng + Quản lý chặt chẽ thường xuyên khoản tín dụng có vấn đề, tăng cường kiểm tra giám sát phát dấu hiệu không lành mạnh liên quan đến khoản tín dụng ngân hàng + Tăng cường kiểm tra tín dụng kinh tế có biểu xuống ngành nghề sử dụng nhiều tín dụng ngân hàng có biểu vấn đề nghiêm trọng trình phát triển + Cần tiến hành luân chuyển cán cách thường xuyên: Đối với trưởng phó phòng tối đa năm, nhân viên trừ giao dịch viên tối năm, giao dịch viên tối đa năm + Mọi bước thực hiện, phương pháp kiểm tra, chứng kiểm toán kết kiểm tra phải lưu hồ sơ kiểm soát chứng xác minh đánh giá công việc thực kiểm soát viên + Ngân hàng phải phối kết hợp hiệu tra ngân hàng nhà nước, kiểm toán độc lập, kiểm toán nộ kiểm sát nội Công tác giúp quy trình tín dụng ngày hoàn thiện, minh bạch có rủi ro xảy quy trách nhiệm cho cá nhân cụ thể - Kiểm tra tín dụng cách cần thiết để hình thành sách tín dụng ngân hàng cách lành mạnh Cần tiến hành trích lập dự phòng rủi ro đủ theo quy định Ngân hàng nhà nước Không che dấu nợ xấu, trích lập dự phòng thiếu gây ảnh hưởng đến mức độ an toàn tín dụng Ngân hàng Như phân tích trên, nợ xấu ảnh hưởng lớn đến hầu hết ngân hàng, chí số dư nợ xấu lớn chứa đựng nguy đổ vỡ hệ thống ngân hàng, với biện pháp thắt chặt tín dụng giúp cho ngân hàng theo dõi, kiểm soát dự phòng rủi ro để phòng ngừa chủ động xử lý khoản nợ xấu Hiện nay, nợ xấu, nợ hạn Agribank Triệu Sơn mức cao so với mục tiêu đề Agribank Thanh Hóa, mục tiêu năm tới ngân hàng phấn đấu tỷ lệ nợ xấu mức 1.5%, nợ hạn 3% mà đảm 70 bảo mục tiêu tăng trưởng tín dụng Vì vậy, giải pháp nêu hoàn toàn phù hợp ngân hàng nhận thức mức độ nguy hiểm nợ xấu có sách giảm tỷ lệ theo định hướng ngân hàng 3.2.4 Hoàn thiện sách tín dụng, xây dựng hoàn thiện quy trình kiểm tra giám sát, tiếp tục hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng Hệ thống Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam đánh giá ngân hàngchất lượng tín dụng cao, tỷ lệ nợ nhóm 2, nợ xấu thấp Đây thành điều hành ban lãnh đạo theo định hướng, đạt mục tiêu an toàn, hiệu cụ thể sau: - Cơ chế phân cấp uỷ quyền tuân thủ theo quy định pháp luật chế độ Ngân hàng, xác định quyền chủ động tự chịu trách nhiệm cấp điều hành, phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động, phù hợp với lực người phân cấp Việc xây dựng hoàn thiện quy trình kiểm tra giám sát cần tiến hành đáp ứng kịp thời để đảm bảo phát sai sót ngăn chặn kịp thời vi phạm, tránh để lại hậu xử lý tốn cho ngân hàng - Việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội có nhiều điểm thay đổi Hiện tại, có đánh giá chi tiết khách hàng, phân loại đối tượng đảm bảo cho việc chấm điểm tín dụng phù hợp Cụ thể, phân loại thang điểm cho khách hàng: khách hàng doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp nhỏ, khách hàng cá nhân Mặc dù, quy trình, quy định cấp tín dụng, kiểm tra kiểm soát, hệ thống xếp hạng tín dụng nội đời kịp thời, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ cẫn tồn bất cập sau: + Các văn ban hành nhiều, chồng chéo, đôi lúc gây khó hiểu cho người sử dụng Cụ thể, văn ban hành sau có nội dung sửa đổi, bổ sung Tuy nhiên, để đáp ứng tình hình thực tế tín dụng việc sửa đổi thường xuyên làm đời nhiều văn Vì việc cập nhật văn thường khó khăn đôi lúc bị nhầm lẫn Vì vậy, Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam nên xây dựng trang website 71 văn có đường dẫn tới văn Trong đó, có văn gốc, văn sửa đổi, bổ sung, văn hết hiệu lực… để cán tín dụng tra cứu dễ dàng cập nhật Vì vậy, Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam nên xem xét lại để có hướng dẫn cụ thể tránh thắc mắc cho khách hàng thân cán quản lý khách hàng 3.2.5 Tiếp cận, tìm kiếm khách hàng tốt Hoạt động tín dụng hoạt động mang lại thu nhập chủ yếu, đảm bảo tồn phát triển Ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tín dụng gắn liền với rủi ro không lợi ích trước mắt đạt doanh số mà vội vàng gia tăng quy mô tín dụng Nhiệm vụ vừa phải đảm bảo tăng trưởng tín dụng vừa đảm bảo chất lượng tín dụng đòi hỏi Agribank Triệu Sơn phải lựa chọn khách hàng tốt Việc đảm bảo cho vay quy trình, thủ tục chặt chẽ điều cần thiết thủ tục vay vốn rườm rà, gây phiền nhiễu cho khách hàng, có nhiều điểm chưa phù hợp Để đáp ứng yêu cầu, thời gian tới, Chi Nhánh cần có biện pháp sau: - Điều chỉnh sách tín dụng nhằm đạt cân mục tiêu lợi nhuận giảm thiểu rủi ro, tăng trưởng tín dụng an toàn hiệu quả, phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế Xây dựng sách khách hàng hiệu quả, khách hàng chiến lược phải ưu đãi lãi suất, phí, sách chăm sóc khách hàng Hiện nay, hệ thống ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam nói chung Chi nhánh Agribank Triệu Sơn nói riêng triển khai quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001- 2008, qua đánh giá Quacert Chi nhánh trì tốt với quy định chung Vì vậy, thời gian chất lượng cung cấp dịch vụ nâng lên Tuy nhiên, theo đánh giá hồ sơ giấy tờ yêu cầu khách hàng nhiều Vì cần tiến tới đơn giản hoá thủ tục vay vốn, tạo đơn giản, dễ hiểu hồtín dụng sở đảm bảo điều kiện cần thiết để an toàn vốn 72 3.2.6 Phòng ngừa phát sinh nợ xấu phương án xử lý nợ hạn nợ xấu Ngăn ngừa xử lý nợ hạn biện pháp nhằm hạn chế tối đa khoản thiệt hại xảy hoạt động cho vay Để nâng cao chất lượng tín dụng, điều quan trọng trước hết Agribank Triệu Sơn phải sớm nhận biết phát khoản nợ có vấn đề, tiến hành phân loại nợ, từ có biện pháp phòng ngừa xử lý kịp thời cách cán theo sát nắm bắt kịp thời tình hình vay vốn khách hàng, định kỳ hàng quý thực rà soát, đánh giá tình hình khoản vay Việc xử lý nợ hạn cần có biện pháp cụ thể như: + Phân tích nguyên nhân nợ hạn khách hàng, từ đưa biện pháp tháo gỡ Đối với nguyên nhân khách quan bất khả kháng, lường trước Agribank Triệu Sơn áp dụng biện pháp gia hạn nợ, giảm nợ, thu nợ dần, … đồng thời giúp khách hàng vượt qua khó khăn có biện pháp trả nợ Nếu khách hàng cố tình không trả nợ Agribank Triệu Sơn áp dụng biện pháp mạnh, phối hợp với quan chức để xử lý thu hồi nợ + Agribank Triệu Sơn cần kiên quyết, đốc thúc cán quản lý khách hàng việc thu hồi nợ, áp dụng biện pháp để giải khoản nợ tồn đọng theo quy trình nghiệp vụ quy định pháp luật, có biện pháp thu hồi nợ từ tài sản đảm bảo mà khách hàng đem cầm cố, chấp thu hồi vốn vay bù đắp khoản chi phí khác Agribank Triệu Sơn cần xây dựng ban hành tiêu chuẩn để đánh giá, xếp hạng khách hàng theo mức độ rủi ro, chủ động phân loại nợ xấu có đủ xác định khoản nợ khó đòi không chờ đến hạn chuyển nhóm Trên sở phân loại nợ, Agribank Triệu Sơn cần chủ động trích lập dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động ngân hàng theo quy định pháp luật - Tích cực triển khai đồng giải pháp hạn chế nợ xấu phát sinh gia tăng; thực xử lý nợ xấu thông qua sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, bán nợ, xử lý tài sản đảm bảo 73 - Thực đánh giá, xác định khoản nợ xấu đủ điều kiện để bán nợ cho Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) - Tập trung nguồn lực, đạo sát sao, yêu cầu xây dựng phương án thu hồi nợ đến khách hàng từ đầu năm,nhằm tập trung liệt thu hồi nợ ngoại bảng - Nghiên cứu, đánh giá để đẩy mạnh biện pháp xử lý nợ theo hình thức bán nợ, gán nợ, chế linh hoạt xử lý miễn giảm lãi để khuyến khích khách hàng nỗ lực xử lý tài sản bảo đảm huy động nguồn khác để trả nợ ngân hàng Đối với cán để nợ hạn, nợ tồn đọng phát sinh nhiều, thời gian kéo dài nguyên nhân khách quan, lãnh đạo chi nhánh giao tiêu cụ thể tiếp tục thu hồi nợ Đối với khoản nợ hạn nguyên nhân chủ quan cán quản lý khách hàng tuỳ theo mức độ nghiêm trọng vụ việc có biện pháp xử lý thích hợp chịu trách nhiệm đòi nợ, bồi thường vật chất, đào tạo lại, xếp lại lao động, không đáp ứng yêu cầu công việc chuyển sang làm công việc khác - Nợ xấu phát sinh phải xác định trách nhiệm máy hoạt động tín dụng cấp liên quan, cần phải xây dựng chế xử lý nợ rõ ràng, phân chia trách nhiệm đến cá nhân liên quan mà trách nhiệm trước hết thuộc người lãnh đạo đứng đầu hoạt động tín dụng đảm bảo người lãnh đạo có trách nhiệm cao khách quan việc xử lý nợ xấu Việc xử lý nợ xấu phải công khai, minh bạch có đạo thông suốt từ xuống để tạo sức mạnh đoàn kết đồng trình xử lý nợ mang lại hiệu cao 3.2.7 Xây dựng sách đào tạo đào tạo lại cán quản lý khách hàng cán thẩm định tín dụng Một nguyên nhân gây nhiều rủi ro tín dụng chất lượng nguồn nhân lực chưa cao nguyên nhân chất lượng nguồn nhân lực chưa cao sách đào tạo đào tạo lại chưa thực tốt Agribank Triệu Sơn Để có đội ngũ có trình độ chuyên môn cao, có khả đảm đương 74 nhiều mảng nghiệp vụ khác nhau, có đạo đức nghề nghiệp có nhạy cảm biến động kinh tế, trị, xã hội đòi hỏi phải có đầu tư vật chất thời gian Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán đặc biệt cán khối tín dụng cần phải tiến hành thường xuyên đảm bảo đáp ứng nhu cầu đảm bảo phát triển tương lai Thực tế chứng minh ngân hàng có đội ngũ cán nhanh nhạy, có tinh thần tập thể, lợi ích ngân hàng ngân hàng chắn đứng vững phát triển trước sóng gió thị trường Với ý nghĩa quan trọng vậy, việc đào tào bồi dưỡng cán nhiệm vụ chiến lược có tính cấp bách cần phải có định hướng phát triển rõ nét để đảm bảo cho phát triển lên ngân hàng - Về lực công tác: yêu cầu cán quản lý khách hàng phải thường xuyên nghiên cứu, học tập, nắm vững thực quy trình hành mà phải không ngừng nâng cao lực công tác, khả phát hiện, ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng khách hàng Công việc cán quản lý khách hàng không nắm kiến thức chuyên sâu lĩnh vực tín dụng mà phải bồi dưỡng khả phân tích, hiểu rõ khách hàng, hiểu rõ thị trường để đưa định xác - Về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm: yêu cầu cán quản lý khách hàng phải tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao trách nhiệm công việc - Cần quan tâm nhiều đến đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tạo điều kiện cho cán công tác, đồng thời phải vào kết công tác họ để đãi ngộ cho công bằng: cán có thành tích xuất sắc cần Biểu dương, khen thưởng vật chất tinh thần tương xứng với kết họ mang lại, kể việc nâng lương trước hạn đề bạt lên vị trí cao hơn; Đối với cán có sai phạm, tùy theo tính chất, mức độ giáo dục thuyết phục hay phái có xử lý, kỷ luật Có vậy, kỷ cương hoạt động tín dụng uy tín ngân hàng ngày nâng caochất lượng tín dụng cải thiện 75 - Đối với đội ngũ cán quản lý rủi ro: Agribank Triệu Sơn xây dựng hệ tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, có thời gian trải qua công tác phận quan hệ khách hàng… Những yêu cầu giúp cho đội ngũ cán quản lý rủi ro tín dụng có đủ trình độ, kinh nghiệm thực tế để xử lý nhanh chóng, hiệu thận trọng hợp lý trình phân tích, thẩm định giám sát tín dụng Đồng thời, cần nâng cao tính chuyên nghiệp cán ngân hàng, theo cán ngân hàng chức năng, nhiệm vụ phải thực cách đầy đủ, hết trách nhiệm thái độ tất công việc chung xử lý mối quan hệ phận 3.3 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ Trên số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ nông dân Agribank Triệu Sơn Để giải pháp mang tính khả thi áp dụng thực tiễn, Agribank Triệu Sơn cần đến hỗ trợ tích cực, giúp đỡ đồng ngành, cấp huyện Triệu Sơn Agribank tỉnh Thanh Hóa Sau số kiến nghị: 3.3.1 Đối với quan chức quyền địa phương - Hoàn thiện văn pháp lý, sở tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc phát triển làng nghề, khu trang trại hộ để nâng cao hiệu sức cạnh tranh sản phẩm nông dân làm thị trường - Đẩy mạnh phát triển nghiệp vụ bảo hiểm tín dụng Đây nhu cầu cấp thiết để đảm bảo an toàn tín dụng cho ngân hàng, khắc phục rủi ro tín dụng làm lành mạnh hoạt động tín dụng ngân hàng - Ngoài ra, quyền địa phương nên tăng cường giúp đỡ ngân hàng thông qua việc triển khai kịp thời chủ trương, kế hoạch, chương trình phát triển kinh doanh địa phương, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế vay vốn chấp ngân hàng theo quy định pháp luật 3.3.2 Đối với Agribank huyện Triệu Sơn Cơ cấu lại mô hình tổ chức theo hướng tinh giảm đảm bảo an toàn hiệu Tập trung công tác quản lý, giám sát việc thực 76 phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro cho phận quản lý rủi ro chuyên trách Các phận thực nghiệp vụ phải báo cáo thường xuyên phòng, ban để có phối hợp chặt chẽ Đặc biệt quan tâm đến quản lý đào tạo trình độ kĩ đạo đức phòng ngừa hoạt động kinh doanh ngân hàng đặc biệt cán quản lý khách hàng người khâu có ý nghĩa quan trọng đến thành công hay thất bại hoạt động kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng công tác xây dựng lớn mạnh uy tín cho Agribank Đưa cảnh báo rủi ro tín dụng lĩnh vực kinh doanh thời kỳ nhằm giúp cho Agribank Triệu Sơn tham khảo để đưa định cho vay đắn nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho chi nhánh 77 ... NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO VAY HỘ NÔNG DÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRIỆU SƠN 63 3.2.1 Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tín dụng 63 3.2.2 Nâng. .. khách hàng từ tác động lớn đến chất lượng tín dụng ngân hàng 23 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ NÔNG NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRIỆU SƠN... kinh tế hộ 25 2.2 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRIỆU SƠN 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Triệu Sơn Agribank
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo THƯC tập tốt NGHIỆP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG CHO VAY hộ NÔNG dân tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRIỆU sơn, BÁO cáo THƯC tập tốt NGHIỆP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG CHO VAY hộ NÔNG dân tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRIỆU sơn, BÁO cáo THƯC tập tốt NGHIỆP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG CHO VAY hộ NÔNG dân tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRIỆU sơn, 1 TÍN DỤNG VÀ VAI TRÒ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 2 CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI., 2 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRIỆU SƠN., 3 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ NÔNG DÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRIỆU SƠN., 4 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NÔNG DÂN TẠI AGRIBANK TRIỆU SƠN., 1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NÔNG DÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN TRIỆU SƠN ĐẾN NĂM 2020, 2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO VAY HỘ NÔNG DÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRIỆU SƠN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay