Đặc điểm của nền kinh tế thị trường

3 146 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 15:24

Đặc điểm kinh tế thị trường Đặc điểm kinh tế thị trường Bởi: Nguyễn Thị Lệ Thuỷ Đặc điểm kinh tế thị trường Thị trường Thị trường nơi mua bán trao đổi loại hàng hoá; nói cách khác nơi gặp gỡ cung cầu Thị trường nơi tập trung nhiều mâu thuẫn kinh tế, nơi khởi điểm kết thúc trình kinh doanh Trong thị trường, giá phạm trù trung tâm, bàn tay vô hình điều tiết kích thích sản xuất xã hội Thông qua giá thị trường, thị trường thực chức điều tiết kích thích cung- cầu hai phạm trù kinh tế lớn bao trùm lên thị trường, quan hệ cung- cầu thị trường định giá thị trường Kinh tế thị trường Khái niệm kinh tế thị trường Cùng với lịch sử phát triển loài người kinh tế xã hội có bước tiến phù hợp Hình thái kinh tế chuyển từ kinh tế tự nhiên lên hình thái kinh tế cao kinh tế hàng hoá Kinh tế hàng hoá đời đánh dấu phát triển kinh tế xã hội, tới phát triển đạt tới trình độ cao kinh tế thị trường Kinh tế thị trường kiểu tổ chức kinh tế xã hội mà quan hệ kinh tế, phân phối sản phẩm , lợi ích quy luật thị trường điều tiết, chi phối Kinh tế thị trường kinh tế vận hành theo chế thị trường mà chế thị trường tổng thể nhân tố quan hệ bản, vận động chi phối quy luật thị trường môi trường cạnh tranh nhằm mục đích sinh lợi 1/3 Đặc điểm kinh tế thị trường Đặc trưng kinh tế thị trường Thị trường chế thị trường yếu tố khách quan, doanh nghiệp làm thay đổi thị trường mà họ phải tiếp cận tuân theo thị trường Qua thị trường doanh nghiệp tự đánh giá lại biết làm ăn hiệu không Trong kinh tế thị trường, quan hệ kinh tế cá nhân, doanh nghiệp biểu qua việc mua bán hàng hoá, dịch vụ thị trường Thái độ cư xử thành viên tham gia thị trường hướng tìm kiếm lợi ích theo dẫn dắt giá thị trường Trong chế thị trường, vấn đề có liên quan đến việc phân bổ sử dụng nguồn tài nguyên sản xuất khan lao động, vốn,…về giải khách quan thông qua hoạt động quy luật kinh tế đặc biệt quy luật cung cầu Khách hàng giữ vị trí trung tâm kinh tế thị trường; định tồn phát triển doanh nghiệp Doanh nghiệp phải tìm cách để thu hút thoả mãn nhu cầu khách hàng với phương trâm “khách hàng thượng đế” Tất mối quan hệ chủ thể kinh tế tiền tệ hoá Tiền tệ trở thành thước đo hiệu kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh Lợi nhuận yếu tố trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng suất lao động hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Thông qua quy luật kinh tế đặc biệt linh hoạt giá kinh tế thị trường trì cân cung- cầu loại hàng hoá, dịch vụ, hạn chế xảy khan hàng hoá Vai trò kinh tế thị trường Cùng với phát triển lực lượng sản xuất, mối quan hệ mục tiêu tăng cường tự cá nhân mục tiêu công xã hội, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế nâng cao chất lượng sống Thị trường có vai trò trực tiếp hướng dẫn đơn vị kinh tế, doanh nghiệp người tiêu dùng lựa chọn lĩnh vực hoạt động, định phương án kinh doanh đạt hiệu kinh tế cao Trong kinh tế thị trường, cá nhân, đơn vị kinh tế tự lựa chọn sản xuất kinh doanh nằm khuôn khổ pháp luật quy định Qua ta thấy kinh tế thị trường có khả tập hợp loại hoạt động, trí tuệ tiềm lực hàng loạt người nhằm hướng tới lợi ích chung xã hội là: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng xuất lao động, tăng hiệu kinh tế Nhưng kinh tế thị trường hệ thống tổ chức hài hoà mà hệ thống 2/3 Đặc điểm kinh tế thị trường chứa đựng đầy mâu thuẫn phức tạp Vì vậy, để khắc phục hạn chế tác động tiêu cực chế thị trường cần thiết phải có can thiệp phủ vào kinh tế thị trường 3/3 .. .Đặc điểm kinh tế thị trường Đặc trưng kinh tế thị trường Thị trường chế thị trường yếu tố khách quan, doanh nghiệp làm thay đổi thị trường mà họ phải tiếp cận tuân theo thị trường Qua thị trường. .. hội là: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng xuất lao động, tăng hiệu kinh tế Nhưng kinh tế thị trường hệ thống tổ chức hài hoà mà hệ thống 2/3 Đặc điểm kinh tế thị trường chứa đựng đầy mâu thuẫn... doanh đạt hiệu kinh tế cao Trong kinh tế thị trường, cá nhân, đơn vị kinh tế tự lựa chọn sản xuất kinh doanh nằm khuôn khổ pháp luật quy định Qua ta thấy kinh tế thị trường có khả tập hợp loại hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm của nền kinh tế thị trường, Đặc điểm của nền kinh tế thị trường, Đặc điểm của nền kinh tế thị trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay