de cuong vhddkd 2015

11 163 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 15:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN Độc lập – Tự – Hạnh phúc - - ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY TÊN HỌC PHẦN: Văn hoá Đạo đức kinh doanh Tiếng Việt: Văn hoá Đạo đức kinh doanh Tiếng Anh: Business Ethics & Culture Mã học phần: QTVH 1101 Tổng số tín chỉ: 2 BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Văn hoá kinh doanh - GV phụ trách: PGS.TS Dương Thị Liễu - GV tham gia giảng dạy: PGS.TS Dương Thị Liễu, PGS.TS Trương Thị Nam Thắng, PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân, TS Nguyễn Thị Ngọc Anh, Th.S Trần Đức Dũng, Th.S Phạm Hương Thảo, Th.S Nguyễn Hoàng Hà, TS Đỗ Hữu Hải, Th.S Nguyễn Thị Khánh ĐIỀU KIỆN HỌC TRƢỚC: Không MÔ TẢ HỌC PHẦN: Trong xu toàn cầu hóa kinh tế nay, muốn đảm bảo phát triển bền vững cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, quốc gia, lúc hết, cần có tìm hiểu nghiên cứu thấu đáo Văn hoá Đạo đức Kinh doanh, để góp phần định hướng đắn cho hoạt động kinh tế, kinh doanh Học phần Văn hóa Đạo đức Kinh doanh: - Giới thiệu cho người học cách tiếp cận quản lý doanh nghiệp cách tiếp cận văn hóa đạo đức - Nghiên cứu vai trò quản ‎lý có văn hóa, có đạo đức, có trách nhiệm xã hội doanh nghiệp - Cung cấp hệ thống sở lý luận văn hóa kinh doanh đạo đức kinh doanh - Trang bị công cụ, phương pháp, kỹ cần thiết để xây dựng văn hoá đạo đức kinh doanh chủ thể kinh doanh cụ thể, góp phần làm cho kinh doanh đạt kết cao phát triển bền vững - Phân tích vấn đề thực tiễn, xung đột phức tạp vấn đề khó xử, thông qua nghiên cứu tình để người học tiếp cận vấn đề Văn hóa đạo đức kinh doanh việc đối mặt với vấn đề quản lý MỤC TIÊU HỌC PHẦN: Học phần Văn hoá đạo đức kinh doanh nhằm mục đích cho người học: - - - - - Cập nhật cách tiếp cận văn hóa đạo đức quản lý doanh nghiệp Nhận thức vai trò, ảnh hưởng văn hoá đạo đức kinh doanh nhân tố quan trọng phát triển kinh doanh, nâng cao tầm nhìn quản lý Hiểu phong phú, đa dạng văn hoá đạo đức kết tinh hoạt động kinh doanh để xây dựng mối quan hệ kinh doanh lành mạnh, hướng đến lợi ích bền vững Nắm vững phương pháp phân tích định kinh doanh theo cách tiếp cận văn hóa đạo đức để cạnh tranh thành công bối cảnh toàn cầu hóa Có kỹ cần thiết để vận dụng nhân tố văn hoá đạo đức vào hoạt động kinh tế kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Hình thành lực thực hành vấn đề quản lý có liên quan đến văn hóa đạo đức NỘI DUNG HỌC PHẦN: PHÂN BỐ THỜI GIAN Stt Nội dung Tổng số Tiết Chương Tổng quan văn hóa đạo đức kinh doanh Chương Đạo đức kinh doanh Chương 3.Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Chương Tinh thần kinh doanh xã hội Chương Văn hóa doanh nghiệp Trong Thực hành, Lý thảo luận, thuyết kiểm tra 1 4 Ghi Chương Văn hóa kinh doanh quốc tế 30 19 11 Chƣơng TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Giới thiệu khái quát chương: Chương giới thiệu cách tiếp cận - cách tiếp cận văn hóa đạo đức quản lý doanh nghiệp Đồng thời chương vị trí, vai trò văn hoá đạo đức kinh doanh, nhân tố tác động đến văn hóa đạo đức kinh doanh Qua dẫn chứng sinh động tình thực tế người học thấy rõ vai trò to lớn văn hóa đạo đức hoạt động kinh tế, kinh doanh, từ ý thức sâu sắc tầm quan trọng môn học 1.1 Cách tiếp cận văn hóa đạo đức nghiên cứu hoạt động kinh doanh 1.1.1 Vai trò vốn xã hội vốn văn hoá phát triển doanh nghiệp xã hội 1.1.2 Xu hướng nhân văn hóa hoạt động kinh doanh 1.1.3 Cách tiếp cận giá trị 1.2 Vai trò văn hóa đạo đức kinh doanh 1.2.1 Văn hóa đạo đức kinh doanh nguồn lực cho phát triển bền vững doanh nghiệp 1.2.2 Văn hóa đạo đức kinh doanh công cụ quản lý sắc bén 1.2.3 Văn hóa đạo đức kinh doanh nhân tố nâng cao lực cạnh tranh 1.3 Các nhân tố tác động đến văn hóa đạo đức kinh doanh 1.3.1 Các nhân tố tác động bên 1.3.2 Các nhân tố tác động bên Tài liệu nghiên cứu, học tập chương: Dương Thị Liễu (chủ biên) (2011), Giáo trình Văn hóa kinh doanh NXB Đại học KTQD Chương 1: Tổng quan văn hóa kinh doanh Nguyễn Mạnh Quân (chủ biên) (2011): Giáo trình Đạo đức kinh doanh Văn hoá công ty, Nhà xuất Đại học KTQD Chương 1: Đạo đức kinh doanh vấn đề đạo đức kinh doanh Fons Trompenaars &Charles Hampden Turner (2006), Chinh phục đợt sóng văn hóa,NXB Tri Thức Phần1: Giới thiệu văn hóa; Phần 3: Ý nghĩa văn hóa Chƣơng ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Giới thiệu khái quát chương: Mục đích chương nhằm giúp người học thấy đời sống đại ngày nay, đạo đức trở thành công cụ quản lý sắc bén cho doanh nghiệp hoạt động Chương giúp người học nhận diện biểu hiện, khía cạnh phong phú, đa dạng, phức tạp đạo đức kinh doanh, hiểu nắm hệ thống nội dung đạo đức vận dụng quản lý kinh doanh Chương đề cập đến triết lý đạo đức bản, thể cách khái quát chiều cạnh tâm lý, tư tưởng người giá trị sống, nhân sinh quan tảng đạo đức xã hội Đồng thời cung cấp số công cụ phương pháp giải vấn đề đạo đức kinh doanh, giúp nhà quản lý định cách hiệu phải đối đầu với vấn đề đạo đức kinh doanh 2.1 Khái niệm đạo đức kinh doanh 2.1.1 Khái niệm đạo đức kinh doanh 2.1.2 Bản chất vấn đề đạo đức kinh doanh 2.2 Vai trò đạo đức kinh doanh 2.2.1 Sự xuất tư tưởng phương pháp quản lý 2.2.2 Tầm quan trọng đạo đức việc thực hành đạo đức kinh doanh 2.3 Đạo đức kinh doanh xem xét từ chức doanh nghiệp 2.3.1 Đạo đức quản trị nguồn nhân lực 2.3.2 Đạo đức marketing 2.3.3 Đạo đức kế toán kiểm toán 2.4 Đạo đức kinh doanh xem xét mối quan hệ đối tượng hữu quan 2.4.1 Đạo đức quan hệ với chủ sở hữu 2.4.2 Đạo đức quan hệ với người lao động 2.4.3 Đạo đức quan hệ với khách hàng 2.4.4 Đạo đức quan hệ với đối thủ cạnh tranh 2.5 Đạo đức kinh doanh kinh tế toàn cầu 2.5.1 Các tiêu chuẩn toàn cầu đạo đức kinh doanh 2.5.2 Các vấn đề đạo đức kinh doanh toàn cầu 2.6 Các triết lý đạo đức 2.6.1 Nhóm triết lý đạo đức theo quan điểm vị lợi 2.6.2 Nhóm triết lý đạo đức theo quan điểm pháp lý 2.6.3 Triết lý đạo đức nhân cách 2.7 Một số công cụ phương pháp giải vấn đề đạo đức kinh doanh 2.7.1 Phân tích đối tượng hữu quan 2.7.2 Algorithm đạo đức Tài liệu nghiên cứu, học tập chương: Nguyễn Mạnh Quân (chủ biên) (2011), Giáo trình Đạo đức kinh doanh Văn hoá công ty, NXB Đại học KTQD Chương 1: Đạo đức kinh doanh vấn đề đạo đức kinh doanh; Chương 3: Phương pháp công cụ phân tích hành vi đạo đức kinh doanh; Chương 5: Phương pháp nghiên cứu phân tích hành vi đạo đức kinh doanh Dương Thị Liễu (chủ biên) (2011), Giáo trình Văn hóa kinh doanh, NXB Đại học KTQD Chương 2: Các yếu tố cấu thành văn hóa kinh doanh Verrne E Henderson (1996), Đạo đức kinh doanh, NXB Văn hoá Chương 1: Thời đại mới; Chương 2: Algorithm đạo đức; Chương 3: Ai định điều hợp đạo đức? Ferrell O.C and Linda, Fraedrich John, (2002), Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases; Houghton Mifflin Company, Boston, MA CHƢƠNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP Giới thiệu khái quát chương: Chương giới thiệu sở lý luận trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), thảo luận lợi ích quan điểm khác đương đại quản trị danh tiếng, quản trị hệ xã hội, ba mục tiêu kinh doanh tinh thần công dân doanh nghiệp Chương giới thiệu trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp cần phải hoàn thành với số đối tượng hữu quan bao gồm cổ đông, xã hội dân sự, môi trường hoạt động nhân văn thiện nguyện doanh nghiệp 3.1 Cơ sở lý thuyết trách nhiệm xã hội 3.1.1 Khái niệm trách nhiệm xã hội 3.1.2 Các lợi ích thực trách nhiệm xã hội 3.1.3 Tháp trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 3.2 Thực thi trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 3.2.1 Trách nhiệm xã hội cổ đông 3.2.2 Trách nhiệm xã hội xã hội dân 3.2.3 Trách nhiệm xã hội môi trường 3.2.4 Trách nhiệm xã hội nghĩa vụ nhân văn 3.2.5 Các mức độ thực trách nhiệm xã hội 3.3 Trách nhiệm xã hội toàn cầu hóa 3.3.1 Toàn cầu hóa tổ chức phi phủ 3.3.2 Các chuẩn mực hành vi kinh doanh toàn cầu Tài liệu nghiên cứu, học tập chương: Dương Thị Liễu (chủ biên) (2011), Giáo trình Văn hoá Kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Chương 2: Các yếu tố cấu thành văn hóa kinh doanh Joseph W Weiss (2009), Business Ethics: a Stakeholder and Issues Management Approach with Cases, 5th edition, CEngage Learning Michel Capron, Françoise Quairel-Lanoizelée (2009), Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, Nhà xuất Tri Thức Nguyễn Mạnh Quân (chủ biên) (2010), Giáo trình Đạo đức Kinh doanh Văn hoá Công ty, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Robert W Sexty (2008), Ethics & Responsibilities, Canadian Business and Society, trang 132 đến 350 CHƢƠNG TINH THẦN KINH DOANH XÃ HỘI Giới thiệu khái quát chương: Tinh thần kinh doanh xã hội giới thiệu chương mức độ phát triển cao thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Chương giúp phân biệt khác mô hình doanh nghiệp truyền thống doanh nghiệp xã hội, động đặc điểm doanh nhân xã hội Để thành lập vận hành doanh nghiệp xã hội, nghiệp chủ cần phải nhận biết nguồn nảy sinh hội kinh doanh xã hội phát huy tính sáng tạo Ba mô hình doanh nghiệp bốn chiến lược doanh nghiệp xã hội thảo luận 4.1 Khái quát tinh thần kinh doanh xã hội 4.1.1 Phong trào kinh doanh xã hội 4.1.2 Các quan điểm tinh thần kinh doanh xã hội 4.1.3 Các đặc điểm kinh doanh xã hội 4.1.4 Đặc điểm doanh nhân xã hội 4.2 Các mô hình kinh doanh xã hội 4.2.1 Mô hình phi lợi nhuận tài trợ 4.2.2 Mô hình phi lợi nhuận hỗn hợp 4.2.3Mô hình doanh nghiệp xã hội 4.3 Các chiến lược kinh doanh xã hội 4.3.1 Chiến lược Trao quyền 4.3.2 Chiến lược Hòa nhập xã hội 4.3.3 Chiến lược Trung gian 4.3.4 Chiến lược Huy động nguồn lực Tài liệu nghiên cứu, học tập chương: Making Better Investments at the Base of the Pyramid, HBR R0905J, September 2009 Mohammad Yunus, Building Social Business, May 2010, HBS PER 035 Social Entrepreneurship: The Case for Definition, Stanford Social Innovation Review, Spring 2007 Tài liệu Đào tạo giảng viên Doanh nghiệp xã hội, Đại học Kinh tế Quốc dân – Hội đồng Anh, tháng năm 2012 Tài liệu hội thảo Phát triển Doanh nghiệp xã hội thông qua trường Đại học, Đại học Kinh tế Quốc dân – Hội đồng Anh, tháng năm 2012 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Doanh nghiệp xã hội: vai trò trường đại học tổ chức nghiên cứu”, Đại học Kinh tế Quốc dân – Hội đồng Anh, tháng 3, năm 2015 CHƢƠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Giới thiệu khái quát chương: Nội dung chương đề cập đến vấn đề văn hoá doanh nghiệp, vấn đề thu hút quan tâm nhiều tổ chức doanh nghiệp Việt Nam Chương nhằm giúp người học hiểu cách đầy đủ, xác, sâu sắc " văn hóa doanh nghiệp "; nhận thức rõ văn hóa doanh nghiệp công cụ quan trọng Lãnh đạo doanh nghiệp việc quản lý điều hành; hiểu vận dụng mô hình đánh giá văn hóa doanh nghiệp; xác định yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp Đồng thời chương trang bị kỹ cần thiết để xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp thành công 5.1 Khái niệm văn hoá doanh nghiệp 5.1.1 Khái niệm văn hóa 5.1.2 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp 5.2 Các cấp độ văn hoá doanh nghiệp 5.2.1 Cấp độ thứ nhất: Các trình cấu trúc hữu hình 5.2.2 Cấp độ thứ hai: Những giá trị tuyên bố, chấp nhận 5.2.3 Cấp độ thứ ba: Những quan niệm chung 5.3 Tác động văn hoá doanh nghiệp tới hoạt động doanh nghiệp 5.3.1 Tác động tích cực 5.3.2 Tác động tiêu cực 5.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hoá doanh nghiệp 5.4.1 Nhân tố bên 5.4.2 Nhân tố bên 5.5 Các dạng văn hoá doanh nghiệp 5.5.1 Phân theo phân cấp quyền lực 5.5.2 Phân theo cấu định hướng người nhiệm vụ 5.5.3 Phân theo mối quan tâm đến nhân tố người mối quan tâm đến thành tích 5.5.4 Phân theo vai trò nhà lãnh đạo 5.6 Đo lường, đánh giá văn hóa doanh nghiệp 5.6.1 Mô hình OCAI 5.6.2 Mô hình DOCS 5.7 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 5.7.1 Xác định hệ thống giá trị cốt lõi 5.7.2 Xây dựng triết lý kinh doanh 5.7.3 Xây dựng chuẩn mực hành vi 5.7.4 Đào tạo, phổ biến văn hoá doanh nghiệp Tài liệu nghiên cứu, học tập chương: Nguyễn Mạnh Quân (chủ biên) (2011), Đạo đức kinh doanh Văn hoá Công ty, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Chương 5: Văn hóa công ty; Chương 6: Vận dụng quản lý - tạo lập sắc văn hóa công ty Dương Thị Liễu (chủ biên) (2011), Giáo trình Văn hóa kinh doanh, NXB Đại học KTQD Chương 2: Các yếu tố cấu thành văn hóa kinh doanh Nguyễn Văn Dung, Trần Đình Quyền, Lê Việt Hưng (2010), Văn hoá tổ chức lãnh đạo, NXB Giao thông Vận tải, TP HCM Blanchard Ken, O’Connor Micheal (2005), Quản lý giá trị, NXB Trẻ TPHCM Schein E.(2004): Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, Edition CHƢƠNG VĂN HÓA KINH DOANH QUỐC TẾ Giới thiệu khái quát chương: Chương tìm hiểu kiến thức khác biệt văn hóa, xem xét mối quan hệ khác biệt văn hóa hoạt động điều hành doanh nghiệp nhà quản trị; từ cần thiết phải có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quản trị đa văn hóa nhà quản trị bối cảnh toàn cầu hóa; giúp nhà quản trị lựa chọn định tối ưu dựa kiến thức kinh nghiệm có gắn kết chặt chẽ với yếu tố văn hóa nhà quản trị 6.1 Khác biệt văn hóa kinh doanh quốc tế 6.1.1 Các khái niệm 6.1.2 Các phương diện văn hóa Hofstede 6.1.3 Các phương diện văn hóa Trompenaars 6.2 Khác biệt văn hóa điều hành kinh doanh quốc tế 6.2.1 Khác biệt văn hóa quản trị chiến lược 6.2.2 Khác biệt văn hóa marketing 6.2.3 Khác biệt văn hóa quản trị nguồn nhân lực 6.2.4 Khác biệt văn hóa giao tiếp đàm phán kinh doanh 6.2.5 Khác biệt văn hóa giải xung đột Tài liệu nghiên cứu, học tập chương: Charles Mitchell (2008): Giáo trình vắn tắt Văn hóa kinh doanh quốc tế, Dịch từ nguyên tiếng Anh: Lê Triệu Dũng, Hiệu đính : Nguyễn Cảnh Cường Charlene M Solomon, Michael S.Schell, Người dịch: TS Nguyễn Thọ Nhân, 2009, Quản lý xuyên văn hóa, NXB Tổng hợp TP HCM Marie – Joelle Browaeys and Roger Price, 2008, Understanding Cross-Cultural Management, Prentice Hall (Trang 19-30, 112-115, 168-182, 300-313) GIÁO TRÌNH: Dương Thị Liễu (chủ biên) (2011): Giáo trình Văn hóa kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Nguyễn Mạnh Quân (chủ biên) (2011), Giáo trình Đạo đức kinh doanh Văn hoá công ty, Nhà xuất Đại học KTQD, Hà Nội TÀI LIỆU THAM KHẢO: Blanchard Ken, O’Connor Micheal (2005), Quản lý giá trị, NXB Trẻ TPHCM Charles Mitchell (2008): Giáo trình vắn tắt Văn hóa kinh doanh quốc tế, Dịch từ nguyên tiếng Anh: Lê Triệu Dũng, Hiệu đính : Nguyễn Cảnh Cường Charlene M Solomon, Michael S.Schell, Người dịch: TS Nguyễn Thọ Nhân, 2009, Quản lý xuyên văn hóa, NXB Tổng hợp TP HCM Fons Trompenaars &Charles Hampden Turner (2006): Chinh phục đợt sóng văn hóa, NXB Tri Thức 5 Henderson, Verrne E (1996): Đạo đức kinh doanh, Nxb Văn hoá Matt haig(2004): Sự thật 100 thất bại thương hiệu lớn thời đại, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh Michel Capron, Françoise Quairel-Lanoizelée (2009), Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, Nhà xuất Tri Thức Laura P.Hartman & Joe DesJadins (2012): Đạo đức kinh doanh, NXB Tổng hợp TP HCM Nguyễn Văn Dung, Trần Đình Quyền, Lê Việt Hưng (2010), Văn hoá tổ chức lãnh đạo, Nxb Giao thông Vận tải, TP HCM 10 Phạm Mai Hương (2006): Nghệ thuật kinh doanh ứng xử văn hoá số nước giới, NXB Văn hoá thông tin 11 Trầ n Hữu Quang Nguyễn Công Thắ ng (đồng chủ biên) (2007): Văn hóa kinh doanh những góc nhìn NXB Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh TIẾNG NƯỚC NGOÀI 12 Ferrell O.C and Linda, Fraedrich John, (2002), Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases; Houghton Mifflin Company, Boston, MA 13 Joseph W Weiss (2009), Business Ethics: a Stakeholder and Issues Management Approach with Cases, 5th edition, CEngage Learning 14 Marie – Joelle Browaeys and Roger Price, 2008, Understanding Cross-Cultural Management, Prentice Hall (Trang 19-30, 112-115, 168-182, 300-313) 15 Robert W Sexty (2008), Ethics & Responsibilities, Canadian Business and Society, trang 132 đến 350 16 Schein E.(2004): Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, Edition PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN: Điều kiện dự thi kết thúc học phần:  Sinh viên phải tham dự đầy đủ 70% thời lượng giảng lý thuyết  Phải tham gia làm nộp đầy đủ kiểm tra bắt buộc kỳ (30%)  Không có điểm số tối thiểu kiểm tra Hình thức kiểm tra đánh giá     Trọng số Chuyên cần: 10% Bài kiểm tra 1(Bài cá nhân) 20% Bài kiểm tra (Bài thuyết trình nhóm): 20% Thi kết thúc học phần: 50% Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2015 TRƯỞNG BỘ MÔN PGS.TS Dƣơng Thị Liễu HIỆU TRƯỞNG ... xuyên văn hóa, NXB Tổng hợp TP HCM Fons Trompenaars &Charles Hampden Turner (2006): Chinh phục đợt sóng văn hóa, NXB Tri Thức 5 Henderson, Verrne E (1996): Đạo đức kinh doanh, Nxb Văn hoá Matt... John, (2002), Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases; Houghton Mifflin Company, Boston, MA 13 Joseph W Weiss (2009), Business Ethics: a Stakeholder and Issues Management Approach with... định điều hợp đạo đức? Ferrell O.C and Linda, Fraedrich John, (2002), Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases; Houghton Mifflin Company, Boston, MA CHƢƠNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH
- Xem thêm -

Xem thêm: de cuong vhddkd 2015, de cuong vhddkd 2015, de cuong vhddkd 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay