XLA LQN TUAN 6

52 176 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 13:29

Xử lý ảnh số video số Tuần 6: Phát biên cạnh dựa miền không gian TS Lý Quốc Ngọc Phát biên cạnh dựa miền không gian 6.1 Toán tử Gradient 6.2 Toán tử Laplace 6.3 Toán tử Laplace of Gaussian 6.4 PP Canny TS Lý Quốc Ngọc Phát biên cạnh dựa miền không gian 6.1 Toán tử Gradient TS Lý Quốc Ngọc Phát biên cạnh dựa miền không gian 6.1 Toán tử Gradient TS Lý Quốc Ngọc Phát biên cạnh dựa miền không gian 6.1 Toán tử Gradient TS Lý Quốc Ngọc Phát biên cạnh dựa miền không gian 6.1 Toán tử Gradient (f )( x, y )  [f / x f / y ]  [ f x f y ] T 2 T e( x, y )  ( f x ( x, y )  f y ( x, y )) 1/  ( x, y  arctan( f x f y ) TS Lý Quốc Ngọc 6 Phát biên cạnh dựa miền không gian 6.1 Toán tử Gradient TS Lý Quốc Ngọc Phát biên cạnh dựa miền không gian 6.1 Toán tử Gradient TS Lý Quốc Ngọc Phát biên cạnh dựa miền không gian 6.1 Toán tử Gradient c=(a+b)/2, d= (3a+b)/4 e=(a+3b)/4 (a
- Xem thêm -

Xem thêm: XLA LQN TUAN 6 , XLA LQN TUAN 6 , XLA LQN TUAN 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay