XLA LQN TUAN 4

11 168 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 13:28

Xử lý ảnh số video số Tuần 4: Phép biến đổi hình học TS Lý Quốc Ngọc Phép biến đổi hình học 4.1 Phép biến đổi vị trí điểm ảnh 4.2 Phép nội suy giá trị màu điểm ảnh TS Lý Quốc Ngọc Phép biến đổi hình học 4.1 Phép biến đổi vị trí điểm ảnh Giả sử ảnh f(x,y) biến thành ảnh f’(x’, y’) thông qua ánh xạ T x'  Tx ( x, y ), y'  Ty ( x, y )  Dạng tổng quát của T m mr m mr x'   ark x y , y'   brk x y r k r 0 k 0 r k r 0 k 0 TS Lý Quốc Ngọc Phép biến đổi hình học 4.1 Phép biến đổi vị trí điểm ảnh  Dạng song tuyến tính x'  a0  a1x  a y  a 3xy y'  b0  b1x  b2 y  b3xy  Phép biến đổi affine x'  a0  a1x  a y y'  b0  b1x  b2 y TS Lý Quốc Ngọc 4 Phép biến đổi hình học 4.1 Phép biến đổi vị trí điểm ảnh  Một yêu cầu đối với phép biến đổi hình học tác động lên ảnh tồn phép biến đổi ngược  Đại lượng Jacobian phép biến đổi T ( x' , y ' ) x' / x x' / y J  y ' / x y ' / y  ( x, y ) J   T 1 TS Lý Quốc Ngọc Phép biến đổi hình học 4.2 Phép nội suy giá trị màu điểm ảnh  Nếu xác định tọa độ điểm ảnh kết theo công thức trước xuất lỗ trống ảnh kết tọa độ ảnh f f’ xác định lưới tọa độ nguyên  Một cách xác định khác duyệt điểm ảnh kết phạm vi xác định trước, tìm điểm ảnh gốc tương ứng: ( x, y )  T 1 ( x' , y ' ) TS Lý Quốc Ngọc Phép biến đổi hình học 4.2 Phép nội suy giá trị màu điểm ảnh TS Lý Quốc Ngọc Phép biến đổi hình học 4.2 Phép nội suy giá trị màu điểm ảnh TS Lý Quốc Ngọc Phép biến đổi hình học 4.2 Phép nội suy giá trị màu điểm ảnh TS Lý Quốc Ngọc Phép biến đổi hình học 4.2 Phép nội suy giá trị màu điểm ảnh  Giá trị màu ( x' , y ' ) tính dựa vào phép nội suy người láng giềng gần f ' ( x' , y' )  f (round ( x), round ( y ))  Giá trị màu ( x' , y ' ) tính dựa vào phép nội suy tuyến tính f ' ( x' , y ' )  (1  a )(1  b) f (l , k )  a(1  b) f (l  1, k )  b(1  a ) f (l , k  1)  abf (l  1, k  1) l  round ( x ), a  x  l TS Lý Quốc Ngọc k  round ( y ), b  y  k10 Phép biến đổi hình học 4.2 Phép nội suy giá trị màu điểm ảnh f ' ( x ' , y ' )  (1  a )(1  b) f (l , k )  a (1  b) f (l  1, k )  b(1  a ) f (l , k  1)  abf (l  1, k  1)  [ f (l  1, k )  f (l , k )].a  [ f (l , k  1)  f (l , k )].b  [ f (l  1, k  1)  f (l , k )  f (l , k  1)  f (l  1, k )].ab l  round ( x ), a  x  l k  round ( y ), b  y  k TS Lý Quốc Ngọc 11 .. .4 Phép biến đổi hình học 4. 1 Phép biến đổi vị trí điểm ảnh 4. 2 Phép nội suy giá trị màu điểm ảnh TS Lý Quốc Ngọc Phép biến đổi hình học 4. 1 Phép biến đổi vị trí điểm... biến đổi hình học 4. 2 Phép nội suy giá trị màu điểm ảnh TS Lý Quốc Ngọc Phép biến đổi hình học 4. 2 Phép nội suy giá trị màu điểm ảnh TS Lý Quốc Ngọc Phép biến đổi hình học 4. 2 Phép nội suy... b3xy  Phép biến đổi affine x'  a0  a1x  a y y'  b0  b1x  b2 y TS Lý Quốc Ngọc 4 Phép biến đổi hình học 4. 1 Phép biến đổi vị trí điểm ảnh  Một yêu cầu đối với phép biến đổi hình học tác
- Xem thêm -

Xem thêm: XLA LQN TUAN 4 , XLA LQN TUAN 4 , XLA LQN TUAN 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay