XLA LQN TUAN 2

23 172 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 13:28

Xử lý ảnh số video số Tuần 2: Khái niệm ảnh số video số TS Lý Quốc Ngọc Khái niệm ảnh số video số 2.1 Cơ chế tiếp nhận hiển thị hình ảnh 2.2 Mô hình màu hàm ảnh 2.3 Quan hệ không gian điểm ảnh 2.4 Các đặc trưng ảnh số TS Lý Quốc Ngọc 2.1 Cơ chế tiếp nhận hiển thị hình ảnh TS Lý Quốc Ngọc 2.1 Cơ chế tiếp nhận hiển thị hình ảnh TS Lý Quốc Ngọc 2.1 Cơ chế tiếp nhận hiển thị hình ảnh TS Lý Quốc Ngọc 2.1 Cơ chế tiếp nhận hiển thị hình ảnh TS Lý Quốc Ngọc 2.2 Hàm ảnh Mô hình màu 2.2.1 Hàm ảnh 2.2.2 Mô hình màu RGB 2.2.3 Mô hình màu HVS TS Lý Quốc Ngọc 2.2 Hàm ảnh Mô hình màu 2.2.1 Hàm ảnh Hàm ảnh liên tục  Giá trị hàm ảnh tương ứng với độ sáng điểm ảnh  Ảnh võng mạc hay TV camera sensor ảnh hai chiều Gọi ảnh hai chiều mang thông tin độ sáng ảnh độ sáng (intensity image)  Ảnh độ sáng kết phép chiếu phối cảnh ảnh ba chiều TS Lý Quốc Ngọc 2.2 Hàm ảnh Mô hình màu 2.2.1 Hàm ảnh TS Lý Quốc Ngọc 2.2 Hàm ảnh Mô hình màu 2.2.1 Hàm ảnh Hàm ảnh số hóa - Hàm ảnh đơn phổ ánh xạ f xác định: f : [0 M  1]  [0 N  1]  [0 L  1] M, N số điểm ảnh theo chiều ngang, dọc ảnh L số mức xám ảnh TS Lý Quốc Ngọc 10 2.2 Hàm ảnh Mô hình màu 2.2.1 Hàm ảnh Hàm ảnh số hóa - Hàm ảnh đa phổ ánh xạ f MUL xác định: f MUL ( x, y)  { f1 ( x, y), f ( x, y), , f n ( x, y)} f i ( x, y) hàm đơn phổ, TS Lý Quốc Ngọc 11 2.2 Hàm ảnh Mô hình màu 2.2.1 Hàm ảnh Hình 2.2 TS Lý Quốc Ngọc 12 2.2 Hàm ảnh Mô hình màu 2.2.1 Hàm ảnh TS Lý Quốc Ngọc 13 2.2 Hàm ảnh Mô hình màu 2.2.2 Hệ màu RGB Giá trị màu điểm ảnh gồm ba giá trị (R,G,B), R,G,B є [0 255] TS Lý Quốc Ngọc 14 2.2 Hàm ảnh Mô hình màu 2.2.3 Hệ màu HSV (Hue, Saturation, Value) Giá trị màu điểm ảnh gồm ba giá trị (H,S,V) H є [0 360) S,V є [0 1] TS Lý Quốc Ngọc 15 2.2 Hàm ảnh Mô hình màu 2.2.3 Hệ màu HSV (Hue, Saturation, Value) RGB  HSV V HSV  RGB V TS Lý Quốc Ngọc 16 2.2 Hàm ảnh Mô hình màu 2.2.3 Hệ màu HSV (Hue, Saturation, Value) TS Lý Quốc Ngọc 17 2.2 Hàm ảnh Mô hình màu 2.2.3 Hệ màu HSV (Hue, Saturation, Value) TS Lý Quốc Ngọc 18 2.2 Hàm ảnh Mô hình màu 2.2.3 Hệ màu HSV (Hue, Saturation, Value) TS Lý Quốc Ngọc 19 2.2 Hàm ảnh Mô hình màu 2.2.3 Hệ màu HSV (Hue, Saturation, Value) TS Lý Quốc Ngọc 20 2.3 Quan hệ không gian điểm ảnh 2.3.1 Lân cận điểm ảnh 2.3.2 Khoảng cách điểm ảnh TS Lý Quốc Ngọc 21 2.3 Quan hệ không gian điểm ảnh 2.3.1 Lân cận điểm ảnh TS Lý Quốc Ngọc 22 2.3 Quan hệ không gian điểm ảnh 2.3.2 Khoảng cách điểm ảnh  n d ( p, q)    pi  qi  i 1  pi , qi Là tọa độ thứ i điểm r 1/ r   ,   p, q TS Lý Quốc Ngọc 23 ... Lý Quốc Ngọc 11 2. 2 Hàm ảnh Mô hình màu 2. 2.1 Hàm ảnh Hình 2. 2 TS Lý Quốc Ngọc 12 2 .2 Hàm ảnh Mô hình màu 2. 2.1 Hàm ảnh TS Lý Quốc Ngọc 13 2. 2 Hàm ảnh Mô hình màu 2. 2 .2 Hệ màu RGB Giá trị... ảnh TS Lý Quốc Ngọc 2. 2 Hàm ảnh Mô hình màu 2. 2.1 Hàm ảnh 2. 2 .2 Mô hình màu RGB 2. 2.3 Mô hình màu HVS TS Lý Quốc Ngọc 2. 2 Hàm ảnh Mô hình màu 2. 2.1 Hàm ảnh Hàm ảnh liên tục  Giá trị hàm ảnh... Ngọc 20 2. 3 Quan hệ không gian điểm ảnh 2. 3.1 Lân cận điểm ảnh 2. 3 .2 Khoảng cách điểm ảnh TS Lý Quốc Ngọc 21 2. 3 Quan hệ không gian điểm ảnh 2. 3.1 Lân cận điểm ảnh TS Lý Quốc Ngọc 22 2. 3 Quan
- Xem thêm -

Xem thêm: XLA LQN TUAN 2 , XLA LQN TUAN 2 , XLA LQN TUAN 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay