Đề thi ôn tập tốt nghiệp môn sinh học

5 220 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 12:54

Đề ôn tập tốt nghiệp môn sinh học 1.Mạch gốc gen có ba 3’TGX5’ mARN có ba tương ứng là: a.3’TGX 5’ b.3’XGU 5’ c.5’AXG 3’ d.5’AUG 3’ Tại nhiệt độ cá rô phi phát triển thuận lợi: a.Nhỏ 50C b Lớn 420C c Khoảng 300C d Ngoài khoảng từ 50C-420C Các đoạn ADN cắt sau nối lại nhờ enzim: a ADN polimeraza b ADN rectrictaza c ADN heclicaza d ADN ligaza Sử dụng đột biến nhân tạo hạn chế dối tượng sau đây: a Nấm b.Cây trồng c.Vi sinh vật d.Vật nuôi Tỉ lệ kiểu gen AaBBDD tạo từ phép lai AABbDd x aaBbDd a 3,125% b.56,25% c.6,25% d.12,5% 6.Cặp NST giới tính qui định giới tính không đúng: a người: XX- nữ, XY- nam b ruồi giấm: XX-đực, XY- c gà: XX-trống, XY- d trâu: XX-cái, XY-đực 7.Một đoạn gen có trình tự nu sau: 3’…XGA GAA TTT XGA…5’ (mạch mã gốc) 5’…GXT XTT AAA GXT…3’ Biết ba mã hóa axitamin tương ứng là: XUU: Lơxin (Leu), AAA:Lizin (Lys); GXU:Alanin (Ala); XXU: Prolin (Pro); AAU: Asparagin (Asn); GUU: Valin (Val) Trình tự axitamin chuối poli tổng hợp từ đoạn nêu trên: a -Ala-Leu-Lys-Alab – Ala - Leu – Asn - Ala c –Ala -Pro - Asn –Ala d –Val - Leu - Lys - Val 8.Tập hợp sau quần thể : a.Các voi vườn thú b.Các chó sói sống rừng c.Đàn khỉ sống đảo khỉ Cần Giờ d.Đàn cá mè sống ao 9.Cho phép lai AAaa(4n) x AAaa(4n) Tỉ lệ kiểu gen Aaaa đời là: a 36 b 36 12 c 36 d 36 10.Cơ thể có kiểu gen AADdEe qua giảm phân cho số loại giao tử: a.6 b.12 c.4 d.2 11 Sinh vật sau sinh vật sản xuất: a Sinh vật hoại sinh b.Tôm c Tảo d.Con người 12.Cơ quan sau không qua thoái hóa : Đề a.Dấu vết chi rắn b Gai hồng c Di tích chi sau cá voi d Ruột thừa người 13.Ở loài, A : hoa đỏ, a : hoa vàng, B: cách hoa dài, b : cánh hoa ngắn Các tính trạng di truyền độc lập không xuất tính trạng trung gian Phép lai AaBb x AaBB chi tỉ lệ kiểu hình sau hệ lai? a 75% hoa đỏ, cánh hoa dài : 25% hoa vàng, cánh hoa dài b 75% hoa đỏ, cánh hoa ngắn : 25% hoa vàng, cánh hoa ngắn c 50% hoa vàng, cánh hoa dài : 50% hoa đỏ, cánh hoa dài d 50% hoa đỏ, cánh hoa ngắn : 25% hoa vàng, cánh hoa dài 14 gen có X= 525 chiếm 35% tổng số nu gen Số chu kì xoắn gen: a.150 b.60 c.75 d.300 15 Vào kỉ phân hóa tảo: a.Triat b.Đệ tứ c.Đêvôn d.Cambri 16.Sinh vật quang hợp sinh vật sau đây: a.Tự dưỡng d.Dị dưỡng c.Ăn cỏ d.Ăn thịt 17.Để xác định cá thể mang kiểu hình trội đồng hợp hay dị hợp người ta dùng phương pháp: a.Tạp giao b phân tích thể lai c lai phân tích d lai thuận nghịch 18.Ví dụ sau quan tương đồng : a Ngà voi Sứng tê giác b Vòi voi vòi bạch tuộc c.Cánh dơi cánh tay người d Đuôi cá mập đuôi cá voi 19.Sợi chất nhiễm sắc có đường kính : a.300nm b.30nm c.700nm d.30mm 20.Giả sử loài thực vật có nhiễm sắc thể 2n=6, cặp nhiễm sắc thể tương đồng kí hiệu Aa, Bb, Dd Trong dạng đột biến lệch bội sau đây, dạng thể một? a.AaBbd b.AaaBb c.AaBb d.AaBbDdd 21.Hệ sinh thái sau có quần xã sinh vật ổn định nhất: a.Ao, hồ b.Đồng cỏ c.Rừng nguyên sinh d.Đầm lầy 22.Thực vật hấp thụ Nito dạng nào: − a.Muối Nitrat ( NO3 ) + b.Muối Amon ( NH ) c.Muối Nitrat muối Amon − d.Muối Nitrit ( NO2 ) 23.Trong quần xã sinh vật sau đây, quần xã có mức đa dạng sinh học cao nhất: a Rừng mưa nhiệt đới b.Savan c.Hoang mạc d.Thảo nguyên 24.Điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ diễn chủ yếu vào giai đoạn nào: Đề a.Phiên mã b.Dịch mã c.Tái d.Tự 25.Dạng đột biến có ý nghĩa tiến hóa gen a.Mất đoạn b.Lập đoạn c.Chuyển đoạn tương hỗ d.Chuyển đoạn không tương hỗ µ m 26.Gen dài 0,2482 có chu kì xoắn: a.1460 b.2482 c.73 d.730 27.Mỗi Nuleoxom cấu tạo bởi: a phân tử Histon 146 nucleotit b phân tử Histon 140 cặp nucleotit c phân tử Histon 145 nucleotit d phân tử Histon 146 cặp nucleotit 28.Trong thể lệch bội sau thể có số lượng ADN tế bào bi giảm nhiều nhất: a.Thể b Thể c Thể d Thể 29.Tần số hoán vi gen nằm khoảng: a Từ 0% đến ≤ 50% b Từ 0% đến ≤ 60% c Từ 0% đến ≤ 40% d Từ 0% đến ≤ 80% Ab Ab 30.Với tần số hoán vị gen 20% Kkhi lai aB x ab F1 xuất KG AB ab bao nhiêu: a.5% b.20% c.10% d.45% 31.Các không hạt thể sau : a.Thể đa bội chẵn b.Thể đa bội lẻ c Thể dị bội d Thể tứ bội 32.Ý nghĩa thực tiễn qui luật phân li độc lập : a.Cho thấy sinh sản hữu tính bước tiến hóa quan trọng sinh giới b.Chỉ lai tạo chọn giống cần thiết c.Tạo nguồn biến dị tổ hợp phong phú cung cấp cho chọn giống tiến hóa d.Giải thích nguyên nhân đa dạng loài 33.Tính trạng trội tính trạng biểu : a Cơ thể mang kiểu gen dị hợp b Cơ thể mang kiểu gen đồng hợp trội c Cơ thể mang kiểu gen đồng dị hợp d Cơ thể mang kiểu gen đồng hợp trội dị hợp 34.Phép lai phân tích : a.Aa x Aa AA x AA b.Aa x Aa Aa x aa Đề c.Aa x aa AA x aa d.Aa x AA Aa x aa 35.Một gen có 2100 nu Trong trình phiên mã cần môi trường cung cấp 3015nu Số lần phiên mã gen : a.4 b.5 c.6 d.3 36.Một gen có 81 chu kì Số aa protein hoàn chỉnh tổng hợp từ gen là: a.268 b.862 c.628 D.682 37.Bò sát xuất vào đại a.Đại cổ sinh b.Đại trung sinh c kỉ tam điệp d Kỉ Jura 38.Khả tự điều chỉnh số lượng cá thể loài dẫn đến: a Cân sinh học b Cân giới tính c Cân nhóm tuổi d Cân quần thể 39.Đại mà ta đáng sống đại gì: a.Kỉ thứ ba b Đại tân sinh c Đại cổ sinh d Đại trung sinh 40.Một gen sau đột biến có chiều dài không đổi tăng thêm liên kết Hidro Gen bị đột biến thuộc dạng: a.Thay cặp A – T cặp G – X b.Mất cặp A – T c Thay cặp G – X cặp A – T d Thêm cặp A – T 41.Sự sống xuất hiên đại a.Đại thái cổ b.Đại cổ sinh c.Đại tân sinh d Đại trung sinh 42 Mối quan hệ đảm bảo tính gắn bó quần xã sinh vật mối quan hệ a Hợp tác, nơi b Cộng sinh c Cạnh tranh d Dinh dưỡng, nơi 43.Trật tự sau chuỗi thức ăn không đúng: a.Cây xanh → chuột → mèo → diều hâu b.Cây xanh → rắn → chim → diều hâu c.Cây xanh → chuột → rắn → diều hâu d.Cây xanh → chuột → cú → diều hâu 44.Các phép lai sau cho tỉ lệ kiểu gen 1:1.Biết A trội hoàn toàn so với a a AA x AA AA x aa b AA x Aa aa x aa c AA x Aa Aa x aa d Aa x Aa Aa x aa 45.Nhóm sinh vật có mức lượng lớn hệ sinh thái là: a Sinh vật phân hủy b Sinh Vật sản xuất c.Động vật ăn thực vật d.Động vật ăn thịt 46.Một gen có tổng số nu 2400 nu Hỏi khối lượng gen : a.820000 b.720000 c.630000 d.520000 Đề 47.Đối tượng chọn lọc tự nhiên theo Đacuyn ; a.Cá thể b.Quần thể d.Quần xã d.Sinh vật 48 Trong tiến hóa quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh : a Sự tiến hóa phân li b.Sự tiến hóa đồng qui c Nguồn gốc chung d Tiến hóa song hành 49.Đột biến gây nên hội chứng Đao(3 NST 21): a Đột biến cấu trúc b Đột biến chuyển đoạn c Đột biến số lượng d Đột biến đoạn 50.Một gen có khối lượng 72.10 đvC Chiều dài gen là: a.3400 đvC b 4080 đvC c 5100 đvC d 3750 đvC Đề ... sinh c.Đại tân sinh d Đại trung sinh 42 Mối quan hệ đảm bảo tính gắn bó quần xã sinh vật mối quan hệ a Hợp tác, nơi b Cộng sinh c Cạnh tranh d Dinh dưỡng, nơi 43.Trật tự sau chuỗi thức ăn không... sinh vật sau đây, quần xã có mức đa dạng sinh học cao nhất: a Rừng mưa nhiệt đới b.Savan c.Hoang mạc d.Thảo nguyên 24.Điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ diễn chủ yếu vào giai đoạn nào: Đề. .. quần thể 39.Đại mà ta đáng sống đại gì: a.Kỉ thứ ba b Đại tân sinh c Đại cổ sinh d Đại trung sinh 40.Một gen sau đột biến có chiều dài không đổi tăng thêm liên kết Hidro Gen bị đột biến thuộc dạng:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi ôn tập tốt nghiệp môn sinh học, Đề thi ôn tập tốt nghiệp môn sinh học, Đề thi ôn tập tốt nghiệp môn sinh học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay