tiểu lận quản lý Công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên ở Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang năm học 2016 2017

16 155 3
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 12:34

1. LÝ DO CHỌN CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN 1.1. Các văn bản pháp lýCác văn bản có nội dung liên quan đến hoạt động sư phạm của giáo viên: Luật giáo dục 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; Điều lệ Trường tiểu học; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Nghị định số 422013NĐCP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 392013TTBGDDT ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; Hướng dẫn số 29HDSGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc hướng dẫn thực công tác thanh tra năm học 2016 2017; Kế hoạch số 668KHGDĐTTTr ngày 2092016 và Hướng dẫn số 688HDGDĐTTTr ngày 2692016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Châu về công tác kiểm tra giáo dục năm học 2016 2017; Kế hoạch số 113KHAVH ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa, về công tác kiểm tra nội bộ năm học 2016 2017, có nội dung “Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên”1.2. Lý do về lý luậnKiểm tra nội bộ nhà trường là một hoạt động quản lý thường xuyên của hiệu trưởng, là một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới quản lý hiện nay mà người hiệu trưởng của bất kỳ loại hình trường nào cũng phải thực hiện.Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên là một trong những nội dung kiểm tra nội bộ trường phổ thông, một khâu trong chu trình quản lý nhà trường giúp hiệu trưởng bảo đảm sự toàn vẹn của quá trình quản lý và đạt chất lượng tổng thể của quá trình giáo dục, giúp nhà trường thực hiện tốt quyền tự chủ và thực hiện trách nhiệm xã hội, đồng thời giúp nhà trường kiểm định chất lượng, tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường một cách khách quan. Ta có thể hiểu như sau:Kiểm tra: là xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét (Trang 1122 Từ điển Tiếng Việt – NXB Từ điển Bách khoa – Xuất bản 2011 – Hoàng Phê chủ biên)Hoạt động: tiến hành những việc làm có quan hệ với nhau chặt chẽ nhằm một mục đích nhất định trong đời sống xã hội. (Trang 1122 Từ điển Tiếng Việt – NXB Từ điển Bách khoa – Xuất bản 2011 – Hoàng Phê chủ biên)Sư phạm: là khoa học về giảng dạy và giáo dục trong nhà trường. (Trang 1122 Từ điển Tiếng Việt – NXB Từ điển Bách khoa – Xuất bản 2011 – Hoàng Phê chủ biên)Hoạt động sư phạm: là toàn bộ hoạt động mang tính nghề nghiệp của người giáo viên, từ việc chuẩn bị bài, giảng dạy, giáo dục học sinh ở trong và ngoài lớp đến việc thực hiện các qui định về chuyên môn như: thực hiện chương trình, kiểm tra và chấm bài học sinh, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ chuyên môn, tự bồi dưỡng và tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ…và thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của các cấp quản lý. Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo là một công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực quản lí trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, “quản lý mà không kiểm tra thì coi như không quản lý”. Ý nghĩa của việc kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên: Giúp Hiệu trưởng có thông tin đầy đủ, chính xác về thực trạng hoạt động sư phạm của giáo viên trong đơn vị mình, là cơ sở trong việc phân công, bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ giáo viên một cách hợp lý. Phát hiện, lựa chọn, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục, tạo nội lực cho giáo viên hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình đồng thời uốn nắn, điều chỉnh những sai sót lệch lạc trong quá trình giảng dạy, giáo dục nhằm nâng cao năng lực sư phạm, giữ gìn đạo đức, nhân cách của nhà giáo, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Tạo động lực để giáo viên có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ. Giúp Hiệu trưởng nhận rõ kế hoạch, việc phân công, điều hành, chỉ đạo… có khoa học, khả thi từ đó có các biện pháp điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học, giáo dục. Tóm lại, nếu kiểm tra, đánh giá chính xác, chân thực sẽ giúp hiệu trưởng có thông tin chính xác về thực trạng của đơn vị mình cũng như xác định các mức độ, giá trị, các yếu tố ảnh hưởng, từ đó tìm ra nguyên nhân và đề ra các giải pháp điều chỉnh, uốn nắn có hiệu quả. Kiểm tra còn có tác dụng đôn đốc, thúc đẩy, hỗ trợ và giúp đỡ các đối trượng kiểm tra làm việc tốt hơn, có hiệu quả hơn.1.3. Lý do thực tiễnThực tế trong nhiều năm qua, công tác kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên ở Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa đã được thực hiện nhưng chưa đi vào chiều sâu, còn làm qua loa, hình thức đơn điệu, trùng lặp, ít hấp dẫn. Trong thời đại ngày nay, từ thực tiễn xu thế phát triển nói chung, sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo nói riêng mà đặc biệt đáp ứng mục tiêu giáo dục Tiểu học thì việc tổ chức kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo là hoạt động hết sức cần thiết, nhà quản lý trường tiểu học cần phải nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo, từ đó có biện pháp quản lý khoa học và phù hợp với thực tế. Để làm được điều này nhà quản lý cần nghiên cứu sâu cơ sở lý luận của việc kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên.Xuất phát từ thực tế trên, sau khi được tham gia lớp Cán bộ quản lý tiểu học An Giang (năm học 2015 2016), tôi nhận thấy công tác quản lý rất quan trọng đặc biệt là công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên là một trong những nhiệm vụ then chốt quyết định sự phát triển toàn diện của nhà trường, nên tôi đã quyết định chọn đề tài: “Công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên ở Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang năm học 2016 2017” làm đề tài tiểu luận. Tôi hy vọng rằng với đề tài này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cho Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa trong thời gian tới. 1 LÝ DO CHỌN CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN 1.1 Các văn pháp lý Các văn có nội dung liên quan đến hoạt động sư phạm giáo viên: - Luật giáo dục 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; Điều lệ Trường tiểu học; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học - Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2013 của Chính phủ việc tổ chức hoạt động tra giáo dục; - Thông tư số 39/2013/TT-BGDDT ngày 04 tháng 12 năm 2013 Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn tra chuyên ngành lĩnh vực giáo dục; - Hướng dẫn số 29/HD-SGDĐT ngày 15 tháng năm 2016 Sở Giáo dục Đào tạo An Giang việc hướng dẫn thực công tác tra năm học 2016 - 2017; - Kế hoạch số 668/KH-GDĐT-TTr ngày 20/9/2016 Hướng dẫn số 688/HD-GDĐTTTr ngày 26/9/2016 Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Tân Châu công tác kiểm tra giáo dục năm học 2016 - 2017; - Kế hoạch số 113/KH-AVH ngày 30 tháng năm 2016 Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa, công tác kiểm tra nội năm học 2016 - 2017, có nội dung “Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên” 1.2 Lý lý luận Kiểm tra nội nhà trường hoạt động quản lý thường xuyên hiệu trưởng, yêu cầu tất yếu trình đổi quản lý mà người hiệu trưởng loại hình trường phải thực Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên nội dung kiểm tra nội trường phổ thông, khâu chu trình quản lý nhà trường giúp hiệu trưởng bảo đảm toàn vẹn trình quản lý đạt chất lượng tổng thể trình giáo dục, giúp nhà trường thực tốt quyền tự chủ thực trách nhiệm xã hội, đồng thời giúp nhà trường kiểm định chất lượng, tự đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo nhà trường cách khách quan Ta hiểu sau: *Kiểm tra: xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét (Trang 1122 - Từ điển Tiếng Việt – NXB Từ điển Bách khoa – Xuất 2011 – Hoàng Phê chủ biên) *Hoạt động: tiến hành việc làm có quan hệ với chặt chẽ nhằm mục đích định đời sống xã hội (Trang 1122 - Từ điển Tiếng Việt – NXB Từ điển Bách khoa – Xuất 2011 – Hoàng Phê chủ biên) *Sư phạm: khoa học giảng dạy giáo dục nhà trường (Trang 1122 - Từ điển Tiếng Việt – NXB Từ điển Bách khoa – Xuất 2011 – Hoàng Phê chủ biên) *Hoạt động sư phạm: toàn hoạt động mang tính nghề nghiệp người giáo viên, từ việc chuẩn bị bài, giảng dạy, giáo dục học sinh lớp đến việc thực qui định chuyên môn như: thực chương trình, kiểm tra chấm học sinh, đảm bảo đầy đủ yêu cầu hồ sơ chuyên môn, tự bồi dưỡng tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ…và thực công việc chuyên môn khác theo yêu cầu cấp quản lý Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực quản lí trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, “quản lý mà không kiểm tra coi không quản lý” Ý nghĩa việc kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên: - Giúp Hiệu trưởng có thông tin đầy đủ, xác thực trạng hoạt động sư phạm giáo viên đơn vị mình, sở việc phân công, bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ giáo viên cách hợp lý - Phát hiện, lựa chọn, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục, tạo nội lực cho giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời uốn nắn, điều chỉnh sai sót lệch lạc trình giảng dạy, giáo dục nhằm nâng cao lực sư phạm, giữ gìn đạo đức, nhân cách nhà giáo, nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường - Tạo động lực để giáo viên có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tự kiểm tra việc thực nhiệm vụ - Giúp Hiệu trưởng nhận rõ kế hoạch, việc phân công, điều hành, đạo… có khoa học, khả thi từ có biện pháp điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quản lý hoạt động dạy học, giáo dục Tóm lại, kiểm tra, đánh giá xác, chân thực giúp hiệu trưởng có thông tin xác thực trạng đơn vị xác định mức độ, giá trị, yếu tố ảnh hưởng, từ tìm nguyên nhân đề giải pháp điều chỉnh, uốn nắn có hiệu Kiểm tra có tác dụng đôn đốc, thúc đẩy, hỗ trợ giúp đỡ đối trượng kiểm tra làm việc tốt hơn, có hiệu 1.3 Lý thực tiễn Thực tế nhiều năm qua, công tác kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa thực chưa vào chiều sâu, làm qua loa, hình thức đơn điệu, trùng lặp, hấp dẫn Trong thời đại ngày nay, từ thực tiễn xu phát triển nói chung, nghiệp đổi giáo dục đào tạo nói riêng mà đặc biệt đáp ứng mục tiêu giáo dục Tiểu học việc tổ chức kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo hoạt động cần thiết, nhà quản lý trường tiểu học cần phải nhận thức đầy đủ tầm quan trọng việc kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo, từ có biện pháp quản lý khoa học phù hợp với thực tế Để làm điều nhà quản lý cần nghiên cứu sâu sở lý luận việc kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên Xuất phát từ thực tế trên, sau tham gia lớp Cán quản lý tiểu học An Giang (năm học 2015 - 2016), nhận thấy công tác quản lý quan trọng đặc biệt công tác kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên nhiệm vụ then chốt định phát triển toàn diện nhà trường, nên định chọn đề tài: “Công tác kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang năm học 2016 - 2017” làm đề tài tiểu luận Tôi hy vọng với đề tài góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cho Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa thời gian tới PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC A VĨNH HÒA 2.1 Khái quát Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa a Khát quát chung: Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa thuộc địa bàn nông thôn, nằm vùng sạt lỡ hàng năm nên biến động không ổn định dân cư Dân cư đa số dân tộc kinh Nhân dân địa bàn sống chủ yếu nghề nông nghiệp làm thuê Trường có hai điểm: Điểm thuộc ấp Vĩnh Thạnh B, nằm gần khu vực hành khu dân cư trung tâm xã; Điểm lẻ thuộc địa bàn ấp Vĩnh An, nằm dọc Sép Cỏ Găng, xã Nhiều năm liền Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến Năm học này, Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa có 21 lớp với 580 học sinh Một phận không nhỏ em thuộc gia đình khó khăn nên tình trạng bỏ học nguy bỏ học cao b Về đội ngũ: Tổng số cán bộ, viên chức: 36 (Ban giám Hiệu: 02; TPT Đội: 1; Giáo viên: 28; Nhân viên: 5) Tất cán bộ, viên chức đạt chuẩn chuẩn c Cơ sở vật chất: Trường có 22 phòng Trong có: 17 phòng học, văn phòng, phòng thư viện, phòng thiết bị, phòng giáo viên phòng khác Các phòng dạng cấp 4, thiết bị, đồ dùng dạy học thiếu nhiều Trường chưa có phòng chức 2.2 Thực trạng công tác kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên Trường Tiểu học a Vĩnh Hòa 2.2.1 Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra Ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, có kiểm tra hoạt động sư phạm Kế hoạch thể rõ mục tiêu, yêu cầu, đối tượng kiểm tra thời gian tiến hành kiểm tra Thông qua kế hoạch kiểm tra, tổ/khối giáo viên kiểm tra xác định kế hoạch, tâm cho Tuy nhiên, kế hoạch nêu rõ đối tượng kiểm tra kiểm tra vào thời gian nên có nhiều hạn chế Chẳng hạn, giáo viên có tên kế hoạch kiểm tra cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ mình, thành viên khác có tâm lơ là, thiếu đầu tư cố gắng công tác Thời điểm kiểm tra xác định nên thường qua thời điểm kiểm tra giáo viên lại buông xuôi, xem “trả xong nợ”, hoàn thành nhiệm vụ “nghỉ xả hơi” Do đó, tác dụng việc kiểm tra có phần giảm Những giáo viên tên danh sách kiểm tra dễ dẫn đến tượng thiếu cố gắng lơ 2.2.2 Việc tổ chức kiểm tra 2.2.2.1 Xây dựng lực lượng kiểm tra Đầu năm, Hiệu trưởng định thành lập Ban kiểm tra chuyên môn Hiệu trưởng làm Trưởng ban, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn làm Phó trưởng ban, tổ trưởng làm thành viên Do số lượng Ban kiểm tra nên việc thực dự lớp giáo viên có nhiều khó khăn Thường việc dự tổ trưởng thành viên Ban kiểm tra chuyên môn đảm nhiệm Riêng Tổ chuyên, tổ trưởng không chuyên môn với người dự đánh giá, vậy, việc dự đánh giá gặp nhiều khó khăn 2.2.2.2 Đào tạo lực lượng kiểm tra Để lực lượng kiểm tra thực thi trách nhiệm có hiệu quả, hàng năm, Hiệu trưởng cử tổ trưởng tổ tham dự lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hè 2.2.2.3 Xây dựng chuẩn kiểm tra Từ trước đến nay, nhà trường chưa xây dựng chuẩn, tiêu chí kiểm tra riêng cho đơn vị Ban kiểm tra nhà trường sử dụng số văn pháp lý làm sở để tiến hành đánh giá hoạt động sư phạm giáo viên Trong trình kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên, ban kiểm tra vận dụng thang bảng điểm để đánh giá dạy Vì mà dạy gần định việc xếp loại giáo viên Các mặt hoạt động khác nhận xét sơ sài Từ việc đánh giá giáo viên trở thành phiến diện 2.2.3 Chỉ đạo kiểm tra Sau lập kế hoạch, Hiệu trưởng định thành lập Ban Kiểm tra, công bố kế hoạch kiểm tra Hiệu trưởng hướng dẫn, động viên lực lượng kiểm tra kiểm tra để lực lượng kiểm tra thực tốt nhiệm vụ Thường công tác hướng dẫn động viên chưa quan tâm mức, Hiệu trưởng động viên chung chung cố gắng khách quan, không thiên vị, không áp đặt, không định kiến… Trong công tác động viên lực lượng kiểm tra, chưa có phần khích lệ mặt chế độ hay quyền lợi vật chất, tinh thần cho lực lượng kiểm tra 2.2.4 Thực nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá, tư vấn, thúc đẩy 2.2.4.1 Kiểm ta, đánh giá a Kiểm tra phẩm chất trị, đạo đức, lối sống người giáo viên: Thực tế, Ban kiểm tra chưa thực thi việc kiểm tra Hiện nay, nội dung chủ yếu Ban kiểm tra chuyên môn mặc định xếp vào mức thực tốt cho giáo viên kiểm tra b Kiểm tra kết thực nhiệm vụ giao b.1 Trình độ tay nghề Trong trình kiểm tra, Ban kiểm tra dựa vào việc dự số tiết thực dạy để đánh giá trình độ, nghiệp vụ tay nghề giáo viên Vì vậy, chẳng may, giáo viên lý mà tiết dạy để Ban Kiểm tra dự chưa chuẩn bị tốt bị đánh giá tay nghề chưa tốt Như việc đánh giá giáo viên có phần phiến diện, chưa có đầy đủ sở khoa học, tính lịch sử vấn đề tính hoàn cảnh vấn đề b.2 Thực quy chế chuyên môn - Thực chương trình kế hoạch giảng dạy, giáo dục: Ban kiểm tra dựa vào phân phối chương trình khung Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành Sở Giáo dục – Đào tạo cụ thể hoá theo thực tiễn địa phương để làm đánh giá Giáo viên vào khung chương trình hiệu trưởng công bố làm tiêu chuẩn để thực Cụ thể lịch báo giảng, giáo án giáo viên phải khớp Giáo viên không lập kế hoạch công tác, giảng dạy kế hoạch cá nhân nên khó đánh giá cụ thể giáo viên - Thực yêu cầu soạn theo qui định: Ban kiểm tra chuyên môn chủ yếu dựa vào số giáo án mà giáo viên soạn dạy để xác định việc giáo viên thực hay chưa yêu cầu soạn Việc kiểm tra mang nặng tính hình thức, chủ yếu quan tâm nhiều đến số lượng hình thức thể giáo án, chưa sâu phân tích nội dung kiến thức, việc vận dụng, đổi phương pháp giảng dạy, phương pháp giáo dục giáo viên nên chưa nêu vấn đề có tính mẽ, đột phá từ giáo viên - Kiểm tra chấm bài, quan tâm giúp đỡ đối tượng học sinh: Ban Kiểm tra chuyên môn dừng việc kiểm tra sổ điểm giáo viên để đánh giá việc chấm giáo viên mà chưa sâu vào phân tích đề kiểm tra, đáp án, phương án làm giáo viên cung cấp cho học sinh trình chuẩn bị làm sau làm để học sinh hiểu được, nắm bắt cách làm bài, hình thành kiến thức cho thân nhằm đạt mục tiêu học tập tốt - Kiểm tra việc thí nghiệm, sử dụng đồ dùng dạy học, thực tiết thực hành theo qui định: Nhiều giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học, có giáo viên mượn đồ dùng dạy học lại không ký nhận vào sổ nên việc theo dõi chưa chặt chẽ Khi có Ban kiểm tra dự giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học Vì vậy, qua tiết dự mà đánh giá giáo viên có sử dụng sử dụng tốt đồ dùng dạy học thiếu khách quan - Kiểm tra đảm bảo đầy đủ yêu cầu hồ sơ qui định chuyên môn: Đây công việc định kỳ phải làm nhiều lần năm Các đợt kiểm tra nhìn chung nghiêm túc Đa số giáo viên lập hồ sơ sổ sách đầy đủ theo yêu cầu trường Trong đợt kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên, Ban Kiểm tra có tiến hành kiểm tra hồ sơ sổ sách theo quy định - Kiểm tra thực tự bồi dưỡng tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: Trong năm học, nhà trường có tổ chức khoá học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, vi tính cho giáo viên bên cạnh khoá học Phòng Giáo dục Đào tạo tổ chức Đôi khi, Ban kiểm tra chưa kiểm tra việc tham gia học tập giáo viên nào, kết đạt - Tuân thủ qui định dạy thêm, học thêm: Vấn đề Nhà trường thực tương đối tốt Không tổ chức, cấp phép dạy thêm, học thêm hình thức b.3 Về kết giảng dạy, giáo dục - Kết học tập, rèn luyện học sinh qua lần kiểm tra chung toàn trường, khối lớp: Trong trình kiểm tra, Ban Kiểm tra dừng lại việc quan sát kết học tập, đánh giá mức độ hiểu học sinh qua hoạt động lớp có tập khảo sát Ban kiểm tra tiến hành sau tiết dự giáo viên Ban Kiểm tra chưa tham khảo bảng điểm đánh giá xếp loại kết kiểm tra Các kiểm tra chung tổ chức thực vào Học kì I (đối với khối 4, 5), cuối Học kì I, Học kì II (đối với khối 4, 5) cuối năm theo nguyên tắc chung đề, chung khối, chung giờ, chung kết quả, học sinh kiểm tra theo lớp, không khách quan đánh giá chất lượng học sinh - Kết lên lớp, tốt nghiệp môn lớp mà giáo viên dạy năm trước: Đây số quan trọng đánh giá giáo viên Tuy nhiên, từ trước đến đơn vị chưa thực Hàng năm, sau tổng kết năm học, kết tỷ lệ lên lớp đưa vào để đánh giá xếp loại thi đua chưa nhà trường xem liệu đánh giá chuyên môn giáo viên Riêng tỷ lệ học sinh lớp hoàn thành chương trình tiểu học để đánh giá nhà trường chưa phân tích để đánh giá giáo viên b.4 Tham gia công tác khác - Công tác chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm): Ban kiểm tra trọng đến công tác chủ nhiệm tiến hành kiểm tra giáo viên Trong trình kiểm tra, Ban Kiểm tra dựa vào nhận xét Ban thi đua lớp để đánh giá công tác chủ nhiệm mà chưa có kiểm tra trình chủ nhiệm, xây dựng tập thể, xây dựng phong trào lớp - Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh, lớp dạy: Hiện nay, nhiều giáo viên quan niệm việc giáo dục em có thái độ với sống công việc gia đình giáo viên chủ nhiệm, tổ chức Đội Còn giáo viên chuyên dạy kiến thức phân môn mà phân công mà lơ việc giáo dục đạo đức cho em học sinh - Thực công tác khác phân công: Ban Kiểm tra chưa ý đến vấn đề kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên 2.2.4.2 Nhận xét công tác tư vấn, thúc đẩy Đây khâu yếu khâu kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên tồn nhiều năm qua nhà trường 2.2.4.3 Tổng kết, điều chỉnh Trong năm vừa qua, nhà trường tiến hành hai đợt kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên vào cuối Học kỳ I Học kỳ II Tổng số giáo viên kiểm tra hoạt động sư phạm giáo 10 viên (trong tổng số 28 giáo viên trực tiếp giảng dạy chủ nhiệm) Số giáo viên kiểm tra có kết sau: Xếp loại Tốt: (70%) Xếp loại Khá: (30%) Xếp loại TB: (0 %) Phần kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên (trong Kế hoạch kiểm tra nội Trường) đề cho năm học 2016 - 2017 giáo viên 2.3 Những điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức để đổi mới/nâng cao chất lượng hoạt động Công tác kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa 2.3.1 Điểm mạnh: - Tập thể giáo viên đa phần trẻ, nhiệt tình Đoàn kết nội tốt - Bầu không khí sư phạm vui vẻ, thoải mái, dễ tương tác công việc - Giữa lãnh đạo giáo viên, nhân viên có không khí thân mật, hoà đồng - Các kế hoạch nhà trường đa số giáo viên thực nghiêm túc - 100% giáo viên đạt chuẩn chuẩn, đảm bảo kiến thức chuyên môn 2.3.2 Điểm yếu: - Cơ sở vật chất nhà trường chưa đầy đủ, chưa có phòng chức năng, điều làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy học nhà trường - Tay nghề không đồng Giáo viên trẻ nhiệt tình lại thiếu kinh nghiệm giảng dạy giáo dục học sinh, giáo viên lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm việc tiếp cận phương pháp nắm bắt công nghệ thông tin gặp nhiều khó khăn - Các thành viên ban kiểm tra hoạt động sư phạm nể nang nhau, ngại va chạm nên kiểm tra làm việc chưa với tinh thần kiểm tra - Lực lượng kiểm tra mỏng so với yêu cầu thực tiễn - Thành viên tổ/khối không chuyên ngành (Tổ giáo viên chuyên, Tổ Văn phòng) - Ban kiểm tra nội nhà trường chưa đào tạo nghiệp vụ kiểm tra, tra nên làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, truyền đạt cách làm kiểu cầm tay việc 2.3.3 Cơ hội: - Được hỗ trợ ban ngành, đoàn thể xây dựng tập thể nhà trường - Trường thuộc diện xây dựng chuẩn quốc gia hội lớn để tập thể nhà trường đồng tâm xây dựng trường đạt chuẩn, với tâm lý làm cho cá nhân phải phấn đầu làm tốt công việc phân công, từ làm cho công tác kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên ngày vào chiều sâu hiệu 2.3.4 Thách thức: - Phụ huynh thiếu quan tâm đến việc học, dẫn đến tính trạng học sinh lười học, học hành yếu chí bỏ học chừng - Công việc kiểm tra phải xác chi tiết, đòi hỏi phải có lực lượng lớn để hoàn thành công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà trường 2.4 Kinh nghiệm thực tế/những việc làm đơn vị Công tác kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa 2.4.1 Một số kinh nghiệm thực tế Trường có vài tình xảy cán bộ, giáo viên có cách giải sau, xin nêu để tham khảo: *Tình 1: (Kiểm tra thực quy chế chuyên môn) “Khi kiểm tra thực quy chế chuyên môn, Hiệu trưởng phát có giáo viên giỏi chuyên môn lên lớp thường xuyên không mang theo giáo án.” a Trước tiên thầy Hiệu trưởng liệt kê phân tích mặt sau: + Biểu giáo viên: Thường xuyên không mang giáo án lên lớp + Về tính chất việc: Coi thường tổ chức, công tác quản lý Ban giám hiệu, đặc biệt coi nhẹ việc dạy người + Nguyên nhân: Có nhiều nguyên nhân + Hậu quả: Làm ảnh hưởng tới nhà trường, tới hình ảnh người thầy, gây lòng tin phụ huynh học sinh + Kết luận: Giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn cho dù giaó viên giỏi + Nhiệm vụ đặt ra: Ngăn chặn chấm dứt tượng nêu b Cách giải Hiệu trưởng: + Kiểm tra đột suất phát lần đầu giáo viên không mang giáo án lên lớp + Hiệu trưởng nhẹ nhàng mời giáo viên xuống gặp riêng yêu cầu trình bày lí tự nhận xét, đánh giá việc làm thân + Hiệu trưởng trực giác cảm nhận, vào thái độ thành khẩn người vi phạm cho tự nhận hình thức kỉ luật + Hiệu trưởng phân tích để giáo viên thấy hậu để lại qua việc vi phạm để đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh hay biết hình ảnh giáo viên giỏi mắt họ đặc biệt giáo án hay không chuẩn bị nên kiến thức không mang tính xác theo em học sinh đời + Hiệu trưởng cho giáo viên kí biên vi phạm quy chế chuyên môn để làm cứ, việc kết thúc c Kết quả: Giáo viên không vi phạm nhiều năm liền giáo viên giỏi cấp trường cấp thị xã *Tình 2: (Kiểm tra tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh) “Khi kiểm tra việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Tổ trưởng Tổ văn phòng nhận thấy đến chơi, có số học sinh khu vực hàng rào trường mua quà vặt, ăn xong không để rác vào nơi quy định mà lại vứt bừa bãi khuôn viên trường Tuy chơi, cổng trường anh bảo vệ khóa lại học sinh đứng cổng gọi mua qua khe hở hàng rào trường làm vẻ mỹ quan trường lúc chơi Tổ trưởng gọi thầy Tổng phụ trách Đội lại nhắc nhở yêu cầu tìm cách khắc phục” a Cách giải thầy Tổng phụ trách Đội + Thầy Tổng phụ trách Đội phân công đội Cờ đỏ theo dõi, ghi nhận trường hợp học sinh vi phạm tự trực dõi phát học sinh vi phạm, gặp trực tiếp nhắc nhở học sinh đó, phân tích cho học sinh thấy điều hay lẽ phải, yêu cầu yêu cầu học sinh hứa không tái phạm + Trong sinh hoạt cờ thầy nhắc nhở học sinh rằng: “Ăn nhu cầu cần thiết cho thể em ăn ăn vào thời gian nào, ăn đâu tốt hết”, “Các em giữ gìn trường học nhà chung chúng ta”, “Chúng ta phải luôn thực mắt thấy rác – tay nhặt lấy rác” + Đối với học sinh tái phạm nhiều lần thầy quay phim, chụp hình lại gọi học sinh lên phòng riêng, cho học sinh xem chứng vi phạm mua quà nói cho tất trường xem em tái phạm lần b Kết Các em dần ý thức việc làm mình, tự giác thực vận động, tuyên truyền cho bạn khác thực hiệu “Bỏ rác nơi quy định”, “Trường em sạch, đẹp, an toàn” 2.4.2 Nguyên nhân thành công Trên vài điển hình kiểm tra hoạt động sư phạm mà trường thực thành công Nguyên nhân thành công người kiểm tra tùy mục đích, đối tượng, tính kiểm tra cụ thể mà lựa chọn vận dụng nguyên tắc, phương pháp kiểm tra phù hợp, linh hoạt sáng tạo Tuy nhiên, vài nội dung kiểm tra mà trường thực chưa tốt Xất phát từ nhiều nguyên nhân, xin nêu số nguyên nhân sau: - Trong trình thực kế hoạch kiểm tra, có lúc bị thay đổi nguyên nhân khách quan Hiệu trưởng chưa có bổ sung, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp thực tiễn - Trong công tác kiểm tra, nặng kiểm tra, đánh giá, nhẹ tư vấn, thúc đẩy - Các thành viên Ban Kiểm tra chưa hướng dẫn, bồi dưỡng công tác tra, kiểm tra Các bước tiến hành kiểm tra chưa - Về mặt chuyên môn, số thành viên Ban Kiểm tra chưa có đủ lĩnh để tư vấn cho người kiểm tra - Các buổi trao đổi Ban Kiểm tra với người kiểm tra sơ sài, đơn giản, chưa sâu vào việc tư vấn để người kiểm tra có nhìn toàn diện vấn đề quan trọng có hướng phù hợp thời gian tới - Có người kiểm tra lại bậc trưởng bối, thầy dạy ngày trước người kiểm tra nên đôi lúc có khó khăn cho nhận xét đánh giá 10 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỀU ĐÃ HỌC VÀO CÔNG TÁC KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN TRONG HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2016 - 2017 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC A VĨNH HÒA Nội dung công việc Xây dựng triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên Mục tiêu cần đạt Người thực Biết Phó mục đích hiệu ý nghĩa trưởng công tác kiểm tra để có bước chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kiểm tra; giúp giáo viên phát triển, tiến tới có nhu cầu cần kiểm tra bên ngày Điều kiện thực (kinh phí, Cách thức thực phương tiện, thời gian) Tổ trưởng - Trong tháng Xây dựng triển khai kế hoạch chuyên 08 kiểm tra đến toàn thể giáo viên môn, giáo - Các văn có liên quan viên dạy - Các biểu mẫu lớp kiểm tra Người phối hợp thực Khó khăn, rủi ro (nếu có) Giáo viên không nắm hết nội dung kiểm tra Biện pháp khắc phục Phô tô kế hoạch gửi đến Tổ trưởng tổ/khối để triển khai gửi cho tất cá nhân có liên quan để theo dõi 11 tăng cường tự kiểm tra Thành lập Ra ban kiểm tra định thành hoạt động sư lập ban phạm giáo kiểm tra với viên thành viên cán bộ, giáo viên có phẩm chất tốt, có uy tín, trình độ đào tạo chuẩn, có thâm niên giảng dạy năm, công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng, tổ trưởng giáo viên cốt cán có chuyên môn cao - Trong tháng 08 - Các văn liên quan đến công tác kiểm tra Lựa chọn, sàn lọc định Trong phân công cụ thể, xác định rõ trách nhiệm quyền hạn thành viên ban kiểm tra Các thành viên ban kiểm tra đa phần kiêm nhiệm nhiều công việc; ngại va chạm; nể nang nhau, chưa thản thắng nghiêm túc Quy định thời gian thích hợ để kiểm tra, hỗ trợ thành viên hoàn thành nhiệm vụ 12 trường trở lên hay có lực tương đương Các nội dung kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên 3.1 Kiểm tra Nắm Hiệu Địa Trong tháng 12 “Phẩm chất phẩm chất trưởng phương, trị, đạo trị, tổ trưởng đức, lối sống” đạo đức, lối sống giáo viên - Trao đổi trực tiếp với giáo viên kiểm tra, tham khảo ý kiến Ban chấp hành Công đoàn trường, Chi đoàn, tổ chức Đảng, tổ chuyên môn tìm hiểu nhận thức tư tưởng, trị, việc chấp hành qui chế giáo viên - Thăm dò dư luận, địa phương nơi cư trú, cha mẹ học sinh, học sinh (nếu cần) (tìm hiểu nhân cách, lối sống, tín nhiệm, việc thực đường lối, sách…) - Xem hồ sơ quản lý (bảng chấm công, thu hoạch cá nhân ), giấy chứng nhận gia đình văn hóa, ý kiến địa phương nơi cư trú (nếu giáo viên đảng viên) - Giáo viên - Nhắc nhở, có biểu giám sát chưa tốt; kiểm tra đôn đốc - Không - Viện dẫn hợp tác văn kiểm tra pháp lý 13 3.2 Kiểm tra “Trình độ nghiệp vụ sư phạm 3.3 Kiểm tra “Thực qui chế chuyên môn” Xác định mặt mạnh, mặt yếu giáo viên để từ đưa lời khuyên hay khuyến khích kịp thời Hiệu trưởng Năm Phó tình hình hiệu thực hồ trưởng sơ sổ sách chấp hành quy định chuyên môn Phó hiệu trưởng, tổ trưởng - Trong Học kì I - Các phiếu dự giờ, đánh giá tiết dạy Tổ trưởng Trong Học kì I chuyên môn Quan sát thực tế Có thể tạo tình có vấn đề để Dự - Xem xét, đánh giá hai mặt trình độ nắm vững kiến thức, kỹ năng, thái độ cần xây dựng cho học sinh thể qua việc giảng dạy trình độ vawnj dụng phương pháp giảng dạy giáo dục thông qua kiểm tra dạy lớp giáo viên Quan sát hoạt động Thầy, Trò mối quan hệ dạy - Trao đổi với tổ trưởng, giáo viên khác, học sinh; Khảo sát chất lượng dạy (nếu cần) - Tổ trưởng xét duyệt Kế hoạch giảng dạy, giáo dục giáo viên - Duyệt soạn theo quy định - Họp tổ chuyên môn tuần/lần - Tổ chức kiểm tra chuyên đề hồ sơ sổ sách định kì đột xuất - Nghiêm cấm, theo dõi xử lý nghiêm việc dạy thêm, học thêm (nếu có) Giáo viên Phân giảng dạy người chưa tốt cặp, đỡ, dưỡng cao nghề - Giáo viên không chịu tham gia bồi dưỡng - Lên lớp giáo án - Vắng họp chuyên môn công kềm giúp bồi nâng tay Tìm hiểu nguyên nhân, nhắc nhở văn pháp lý, tư vấn hỗ trợ giáo viên 14 giáo viên 3.4 Kiểm tra “Kết giảng dạy, giáo dục” 3.4 Kiểm tra “Công tác chủ nhiệm, nề nếp lớp công tác khác phân công” nhiều lần Biết tình hình học tập, rèn luyện học sinh Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng, tổ trưởng Cuối Học kì I Xem xét kết học tập, rèn luyện học sinh lớp kiểm tra dạy so với kết kiểm tra chung toàn khối; tiến học sinh từ giáo viên nhận lớp so với năm trước; Chất lượng giảng dạy giáo dục chưa đáp ứng tiêu đề Nắm nề nếp lớp học để nhân rộng mô hình, cách làm hay nhắc nhở nề nếp lớp chưa tốt Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng, tổ trưởng Trong Học kì I Kiểm tra chuyên đề định kì đột xuất kế hoạch cụ thể thời gian, nội dung kiểm tra, hình thức kiểm tra, đối tượng khiểm tra Lớp thường xuyên bị nhắc nhở cờ nhiều mặt; có nhiều học sinh vi phạm nội quy trường gặp khó khăn tiến hành kiểm tra bổ sung Nhắc nhở, kiểm điểm (nếu cần) phân công người giúp đỡ Tìm hiểu nguyên nhân, nhắc nhở, tư vấn, phân công người giúp đỡ 15 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận: Sau tham gia lớp bồi dưỡng Cán quản lý, vận dụng học vào thực tế công tác điều kiện nhà trường, hiểu ý nghĩa, mục đích việc kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên trường tiểu học qua nắm nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên Từ việc phân tích thực trạng biện pháp quản lý Hiệu trưởng trường tôi, đối chiếu với kiến thức học nói chung thực tế công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo nói riêng, thân rút số kinh nghiệm sau: Để thực tốt công tác kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên, việc thực biện pháp nêu trên, nhà quản lí cần: + Phải mạnh dạn giao việc cho cấp phải kiểm tra, đánh giá, tư vấn, thúc đẩy kịp thời giúp đội ngũ thực kế hoạch mềm dẻo, linh hoạt sáng tạo; + Phải biết vận dụng uyển chuyển, lúc, việc, người; + Thực tốt chế độ khen thưởng để khuyến khích động viên tổ chức, cá nhân liên tục tiến Mọi người thấy làm việc thật sự, góp phần tích cực vào vận hành tổ chức cách tốt đẹp; + Không ngừng bồi dưỡng phẩm chất trị, lực quản lý, lực chuyên môn Hiệu trưởng phải thực vừa thủ trưởng vừa thủ lĩnh Hiệu trưởng phải gương sáng cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhân dân noi theo 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo Thường xuyên mở lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác quản lý kỹ kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo 4.2.2 Đối với Nhà trường - Mở nhiều chuyên đề chuyên môn, tổ chức kiểm tra chuyên đề thường xuyên định kỳ - Cần thành lập Ban kiểm tra đủ số lượng chất lượng theo quy định Xây dựng kế hoạch thực nghiêm túc kế hoạch đề ra, kiểm tra quy trình, đánh giá công bằng, khách quan, tạo bầu không khí thi đua sôi phải nhẹ nhàng, thoải mái 16 ... kiểm tra thực tốt nhiệm vụ Thường công tác hướng dẫn động viên chưa quan tâm mức, Hiệu trưởng động viên chung chung cố gắng khách quan, không thiên vị, không áp đặt, không định kiến… Trong công tác... quả, học sinh kiểm tra theo lớp, không khách quan đánh giá chất lượng học sinh - Kết lên lớp, tốt nghiệp môn lớp mà giáo viên dạy năm trước: Đây số quan trọng đánh giá giáo viên Tuy nhiên, từ... nhân sau: - Trong trình thực kế hoạch kiểm tra, có lúc bị thay đổi nguyên nhân khách quan Hiệu trưởng chưa có bổ sung, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp thực tiễn - Trong công tác kiểm tra, nặng kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu lận quản lý Công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên ở Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang năm học 2016 2017, tiểu lận quản lý Công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên ở Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang năm học 2016 2017, tiểu lận quản lý Công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên ở Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang năm học 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay