Sáng kiến kinh nghiệm Một số biên pháp về an toàn giao thông trong trường học

11 119 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 12:26

Hằng ngày, hằng giờ trên các phương tiện thông tin, chúng ta được nghe thấy hìnhảnh, số liệu về những vụ tai nạn giao thông trong nước nói chung nói riêng tỉnh cũngnhư trong huyện và địa phương có lộ. Tai nạn giao thông luôn tiềm ẩn, bất ngờ, khôngchừa bất cứ ai. Theo thống kê trong số các vụ tai nạn trên thì tai nạn giao thông đườngbộ chiếm tỉ lệ nhiều nhất.Trước tình hình tai nạn giao thông ngày càng nhiều, mang tính thời sự, là vấn đềnóng bỏng mà toàn xã hội đã và đang quan tâm, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều vănbản chỉ đạo để toàn xã hội quan tâm nhiều hơn đến công tác an toàn giao thông. Nhữngnăm qua Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Cái Nước cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạocho các trường về vấn đề an toàn giao thông. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp về an toàngiao thông, tổ chức dạy và học về an toàn giao thông trong trường học nói chung vàtrong các trường tiểu học nói riêng nhằm tăng cường kiến thức về an toàn giao thông,giáo dục cho thế hệ trẻ. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành nghiêm túc luật pháp về antoàn giao thông cho các em. Thực hiện tốt về an toàn giao thông là nhiệm vụ của mỗicông dân Việt Nam PHÕNG GD & ĐT CÁI NƢỚC Trường tiểu học Trần Thới Sáng kiến kinh nghiệm Tên sáng kiến Một số biên pháp an toàn giao thông trường học Đề tài thuộc lĩnh vực chuyên môn Tăng cường giáo dục học sinh tiểu học chấp hành tốt giao thông Họ tên: Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường tiểu học Trần Thới 2, xã Trần Thới, huyện Cái Nước Trần Thới, ngày 20 tháng năm 2017 Mẫu số 01/BCSK CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Trần Thới, ngày 20 tháng năm 2017 BÁO CÁO MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC - Tên sáng kiến: Một số biên pháp an toàn giao thông trường học - Họ tên: - Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Trần Thới - Cá nhân tổ chức phối hợp: Gồm có 02 đồng chí tham gia Giáo viên dạy lớp Giáo viên dạy lớp - Thời gian triển khai thực hiện: Từ ngày: 8/2016 đến ngày 3/2017 I ĐẶT VẤN ĐỀ: Tên sáng kiến: Một số biên pháp an toàn giao thông trường học Sự cần thiết, mục đích việc thực sáng kiến (lý nghiên cứu) Hằng ngày, phương tiện thông tin, nghe thấy hình ảnh, số liệu vụ tai nạn giao thông nước nói chung nói riêng tỉnh huyện địa phương có lộ Tai nạn giao thông tiềm ẩn, bất ngờ, không chừa Theo thống kê số vụ tai nạn tai nạn giao thông đường chiếm tỉ lệ nhiều Trước tình hình tai nạn giao thông ngày nhiều, mang tính thời sự, vấn đề nóng bỏng mà toàn xã hội quan tâm, Đảng Nhà nước ta có nhiều văn đạo để toàn xã hội quan tâm nhiều đến công tác an toàn giao thông Những năm qua Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Cái Nước có nhiều văn đạo cho trường vấn đề an toàn giao thông Các hoạt động lên lớp an toàn giao thông, tổ chức dạy học an toàn giao thông trường học nói chung trường tiểu học nói riêng nhằm tăng cường kiến thức an toàn giao thông, giáo dục cho hệ trẻ Qua nâng cao ý thức chấp hành nghiêm túc luật pháp an toàn giao thông cho em Thực tốt an toàn giao thông nhiệm vụ công dân Việt Nam Mỗi người chấp hành luật pháp an toàn giao thông tự bảo vệ mình, làm giảm đau thương mát người của, góp phần làm cho xã hội an toàn hơn, văn minh Xã hội ta cần có hệ trẻ chấp hành tốt an toàn giao thông Các em cần giáo dục an toàn giao thông từ lúc nhỏ Vì việc giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho học sinh trường tiểu học cần thiết Ngay từ lúc ngồi ghế nhà trường em cần trang bị số kiến thức thông thường nhất, gần gũi chấp hành an toàn giao thông, xây dựng cho em có thái độ đúng, hành động Để làm chuyển biến nhận thức trở thành thói quen tốt việc chấp hành luật pháp an toàn giao thông cho học sinh tiểu học chuyện sớm chiều mà trình giáo dục lâu dài, liên tục Việc tuyên truyền giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho em lúc, nơi, nhiều hình thức Từ đạo chung Đảng Nhà nước, đạo riêng Ngành Giáo dục công tác an toàn giao thông học đường, với trăn trở để chuyển tải có hiệu kiến thức, kỹ an toàn giao thông đường cho học sinh đơn vị, với lòng mong muốn chung tay góp phần vào việc giáo dục hệ trẻ có ý thức chấp hành nghiêm túc luật pháp an toàn giao thông đường bộ, giúp em có nhận thức, thái độ đắn, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, có hành vi thói quen tốt tham gia giao thông, bước đầu có kỹ phòng tránh, tự bảo vệ tham gia giao thông, chọn viết đề tài “Tăng cường giáo dục an toàn giao thông học sinh tiểu học” II NỘI DUNG SÁNG KIẾN HOẶC ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC, GIẢI PHÁP TÁC NHIỆP : Từ năm học 2014 - 2015 Phòng giáo dục có công văn đạo lồng ghép giáo dục an toàn giao thông cho học sinh Ngành phát động học sinh mua sách an toàn giao thông Đến cuối năm 2015 - 2016 tức sau hai năm đưa vào dạy an toàn giao thông cho học sinh thực tế hoạt động trường lớp, nắm điều kiện thuận lợi, khó khăn, thành tích mặt hạn chế đơn vị Để thực đề tài, kể từ năm 2016, tiến hành khảo sát số vấn đề liên quan đến công tác chấp hành Luật Giao thông đường đội ngũ, học sinh, cha mẹ học sinh, nhân dân địa bàn công tác tuyên truyền giáo dục đơn vị địa phương Tôi rút số điểm thực trạng an toàn giao thông đường đơn vị thông tin trật tự an toàn giao thông địa bàn trường quản lý sau: Về công tác thông tin tuyên truyền: - Trong đơn vị chưa có thông tin tuyên truyền thường xuyên Việc tuyên truyền chủ yếu thông qua học đầu năm - Ở địa phương thông tin tuyên truyền chưa thường xuyên, sâu rộng, chưa có lớp phổ biến Luật Giao thông đường đến người dân - Về phía cha mẹ học sinh: Chưa nắm vững Luật Giao thông đường bộ, chưa hướng dẫn cụ thể cho người tham gia giao thông cập nhật luật chưa đến nơi đến chốn dẫn đến người dân không biết, hiểu biết lơ mơ luật Từ đó, ý thức chấp hành luật họ chưa tốt, chưa đồng Một số phụ huynh chở em học xe máy không đội mũ bảo hiểm, có đội không thường xuyên, không đặn Điều dẫn đến học sinh cảm thấy trái ngược với học, khiến em phân vân, ảnh hưởng không tốt tới nhận thức em an toàn giao thông Về công tác kiểm tra, giám sát: - Công tác tự quản an toàn giao thông học sinh chưa tổ chức Các em chưa tập huấn việc tự kiểm tra, giám sát lẫn chấp hành Luật Giao thông đường Do việc thực theo hướng tự phát, theo ý thức cá nhân - Việc kiểm tra, giám sát nhà trường tổ chức khác đơn vị chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ, chưa tổ chức hướng dẫn học sinh thực hành tham gia giao thông cho luật Về sở vật chất: - Về tài liệu, thiết bị dạy học: Về tài liệu: Học sinh tự mua không đầy đủ có em mua em không mua, em mua để xem tranh ảnh Và bảo quản em không lâu rách Về trang thiết bị dạy học: Tại trường trang thiết bị học an toàn giao thông Kết luận khảo sát: - Thuận lợi: Được đồng tình ủng hộ cán viên chức, học sinh đông đảo cha mẹ học sinh đơn vị, quyền địa phương nâng cao chất lượng giáo dục an toàn giao thông trường học - Khó khăn: Công tác tuyên truyền đơn vị địa phương chưa thường xuyên, quản lý trật tự an toàn giao thông chưa đảm bảo, chưa chặt chẽ Tài liệu thiếu nhiều so với thực tế sĩ số học sinh, chưa kể số tài liệu dành cho giáo viên Điều kiện phục vụ chưa thuận lợi Các lớp chưa có Đội Tự quản an toàn giao thông Tủ, giá trưng bày hình ảnh, tài liệu tuyên truyền giao thông chưa có Trong sân trường, trước cổng trường chưa có loại biển báo giao thông đường bộ, chưa có tranh ảnh lớn tuyên truyền Tóm lại chưa có đồng bộ, toàn diện việc tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật an toàn giao thông đường Đó nguyên nhân mà vấn đề cần giải phạm vi đề tài * Các giải pháp tiến hành Bản thân xác định, để nâng cao hiệu giáo dục an toàn giao thông trường học sớm chiều làm Đó việc cần phải có thời gian định để chuyển biến nhận thức, nâng cao ý thức việc thực hành luật giao thông học sinh thành viên khác liên quan đến nhà trường Vì thế, sau tìm hiểu tình hình đơn vị năm trước đó, đến năm học 2015 2016 tiến hành nghiên cứu triển khai thực đề tài Trong đề tài này, chủ yếu sâu vào số công việc để thực có chất lượng Luật Giao thông đường đơn vị Ngoài việc thành lập Ban an toàn giao thông trường học, tổ chức cho học sinh, cha mẹ học sinh ký cam kết thực Luật Giao thông đường bộ, tiến hành số giải pháp sau: Bổ sung tài liệu, thiết bị tổ chức việc dạy học Theo khảo sát thực tế, số lượng tài liệu thiết bị dạy an toàn giao thông thiếu nhiều so với Do đó, để tổ chức giảng dạy đạt hiệu quả, trước hết cán thư viện thiết bị cần phôtô bổ sung cho đủ số lượng tài liệu đáp ứng nhu cầu học tập học sinh, phát động sưu tầm tranh ảnh an toàn giao thông, chuẩn bị thêm tài liệu tham khảo Khi khắc phục khó khăn, điều kiện thuận lợi hơn, giáo viên tiến hành dạy lồng ghép theo yêu cầu chung Bộ GD-ĐT từ tuần năm học Cần có tài liệu kênh hình phong phú, đa dạng, rõ ràng nhằm minh họa cho nội dung học Do đó, tiết học, giáo viên tập trung khai thác triệt để kiến thức gắn liền với hình ảnh có tài liệu Ngoài ra, giáo viên sử dụng nguồn tranh ảnh chuẩn bị để làm phong phú thêm nội dung học, tổ chức thành trò chơi để học sinh phân biệt hành vi sai, vi phạm an toàn giao thông; học sinh thực hành kiến thức học Giáo viên chủ nhiệm kết hợp tổ chức thi kể chuyện an toàn giao thông vào đầu sinh hoạt lớp để khắc sâu kiến thức cho em Tuyên truyền qua nhiều hình thức Mục đích việc tuyên truyền nhằm giúp cho người nghe hiểu luật Hiểu luật để người sống tốt Tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông nhằm giúp người thay đổi thái độ sống, thực tốt an toàn giao thông Thông qua tuyên truyền, giúp cho học sinh nắm kiến thức an toàn giao thông, củng cố vững có thái độ, hành vi luật Việc tuyên truyền an toàn giao thông thực lúc, nơi, nhiều hình thức 2.1 Tuyên truyền, giáo dục trực quan ngày Việc giáo dục trực quan có tác động mạnh mẽ so với diễn thuyết, nói suông Thông qua giáo dục trực quan giúp học sinh cụ thể kiến thức nắm qua học, nghe qua lý thuyết Mỗi ngày đến trường, hình ảnh tuyên truyền an toàn giao thông thường xuyên đập vào mắt giúp cho học sinh, cha mẹ học sinh có điều kiện tiếp nhận nhiều thông tin an toàn giao thông Ngày qua ngày, hình ảnh khắc sâu vào trí nhớ họ Từ giúp họ nhận thức tốt an toàn giao thông, hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng việc chấp hành tốt pháp luật giao thông, văn hóa giao thông, chuyển biến ngày tốt có hành vi pháp luật tham gia giao thông Một số biện pháp trực quan là: 2.2 Treo biển báo giao thông thông thƣờng trƣờng Giao thông ngày phát triển vai trò hệ thống biển báo, biển dẫn giao thông ngày trở nên quan trọng Hệ thống biển báo góp phần giúp người tham gia giao thông an toàn, thuận lợi Đồng thời, nội dung biển báo pháp lý để giải vụ va chạm, tai nạn giao thông Để người đơn vị nắm hiểu rõ ý nghĩa biển báo, đơn vị tổ chức lắp đặt số biển báo giao thông thông thường tường, trước hiên phòng học Việc treo biển báo tường giúp cho người ngày đến trường nhìn thấy hình ảnh biển báo, thông tin từ biển báo Các biển báo phóng to đủ để nhìn thấy Vị trí lắp đặt nơi dễ thấy nhằm gây ý, để bước đến trường người nhìn thấy biển báo Phối hợp tốt ba môi trƣờng giáo dục 3.1 Phối hợp với cha mẹ học sinh Vào đầu năm học, thông qua buổi hội họp đầu năm, nhà trường tổ chức thông tin công tác an toàn giao thông đến toàn cha mẹ học sinh Giáo viên nêu số yêu cầu việc thực nghiêm luật pháp an toàn giao thông Qua họ cần làm gương cho em noi theo Chẳng hạn xe máy phải nhớ đội mũ bảo hiểm, phần đường mình, ngồi xe gắn máy, xe đạp, phải thật nghiêm túc để đảm bảo an toàn; chấp hành nghiêm hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh dẫn báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh cảnh sát giao thông Sau tuyên truyền, yêu cầu tất cha mẹ học sinh kí cam kết thực 3.2 Phối hợp với địa phƣơng Ngay ngày đầu bước vào năm học phối hợp với quyền địa phương, Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh ấp tổ chức đợt tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông đường cho học sinh phụ huynh Thông tin lỗi vi phạm thường gặp tham gia giao thông; nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn; kỹ tham gia giao thông an toàn Tổ chức quân, phát động hưởng ứng theo chủ đề an toàn giao thông Thành lập “Đội Tự quản an toàn giao thông” trƣờng, lớp gắn liền với xây dựng “Cổng trƣờng em trật tự an toàn giao thông” Công việc giao cho Liên đội, tổng phụ trách giáo viên chủ nhiệm Mỗi lớp thành lập đội tự quản an toàn giao thông Đội tự quản lớp có trách nhiệm theo dõi bạn lớp tham gia giao thông Nhất việc đội mũ bảo hiểm ngồi xe máy, xe đạp điện đến trường kể người lớn học sinh Khi qua đường, bạn có vạch dành cho người hay ngang, tắt; có lề đường, phần đường không Qua đôn đốc nhắc nhở bạn lớp thực nghiêm túc an toàn giao thông, đồng thời đưa vào chấm điểm thi đua lớp Bên cạnh đội tự quản lớp kết hợp với đội tự quản Liên Đội thường xuyên tham gia ổn định trật tự cổng trường, tan trường Đối với Đội Tự quản an toàn giao thông Liên Đội, theo dõi chung việc thực đội trường, cuối tuần có nhận xét đánh giá, xếp loại thi đua, công bố buổi chào cờ đầu tuần Qua trình thực giúp cho em phụ huynh học sinh dần thấy trách nhiệm việc giữ gìn an toàn nơi cổng trường, thực an toàn giao thông trách nhiệm người dân Tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Các hoạt động nhà trường quan tâm, đầu tư Nó phần thiếu việc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh Hoạt động giúp cho phong phú, đa dạng cách thức giáo dục học sinh, đáp ứng nhu cầu đa dạng xã hội, giúp học sinh hòa nhập tốt vào sống Qua hoạt động này, đơn vị tập trung vào việc sau: - Ngay từ đầu năm học giáo dục em có ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ, giúp học sinh có thái độ, hành vi tham gia giao thông, góp phần thực văn hóa giao thông - Thi vẽ tranh “An toàn giao thông nụ cười trẻ thơ”, “Chiếc ô tô mơ ước”, Qua vẽ tranh, em phát huy trí tưởng tượng để hình thành nên sản phẩm mang ý nghĩa tốt đẹp Từ xây dựng ý thức an toàn giao thông cho em, để em tự bảo vệ tránh khỏi tai nạn giao thông đáng tiếc, không vi phạm luật về an toàn giao thông Cũng qua hoạt động này, góp phần rèn luyện kỹ năng, phát triển khiếu, phát triển tư cho em, hình thành nhân cách cho học sinh để em lớn lên trở thành công dân có ích Giáo dục qua thực hành - Đi vỉa hè bên lề phải: Về mặt tâm lý, học sinh tiểu học hiếu động, lúc người lớn quản lý việc em chạy nhảy đường, rong chơi bên đường dễ xảy Giáo viên trực tiếp hướng dẫn em đường cần tập trung ý, không đùa giỡn, trêu ghẹo, không đá bóng, không chơi trò chơi lòng, lề đường, phải phần đường - Để xe gọn gàng: Giúp em rèn luyện thói quen ngăn nắp, khoa học, dễ dàng việc cất giữ lấy xe Qua tránh tình trạng bề bộn, không hàng lối, gây trật tự sân trường - Đi qua đường có vạch: Giáo viên tổ chức cho học sinh xem giao lộ có vạch giới hạn, vạch phân cách, vạch dành cho người muốn qua đường Giáo viên hướng dẫn em thực hành, muốn qua đường cần quan sát phương tiện giao thông đường hướng nào, chọn nơi có vạch ngang màu trắng dành cho người bộ, qua đường nơi có vạch trắng kẻ ngang đường quy định Công tác kiểm tra, giám sát Liên đội trường thành lập đội đỏ học sinh nhà trường làm nồng cốt Đội Sao đỏ phối hợp với Đội Tự quản an toàn giao thông trường, Ban văn thể thường xuyên kiểm tra việc thực nhiệm vụ theo dõi an toàn giao thông đội, bạn trường, kiểm soát khu vực cổng trường trước sau buổi học, nhắc nhở, ghi chép lại học sinh vi phạm nội quy nhà trường Luật Giao thông đường để giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách xử lý Để em làm tốt điều đó, giáo viên chủ nhiệm tổng phụ trách đội phải hướng dẫn, tập huấn cho em cách theo dõi, kiểm tra, cho công khách quan, không gây đoàn kết III ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH MỚI, TÍNH HIỆU QUẢ VÀ KHẢ THI, PHẠM VI ÁP DỤNG: Tính mới: 1.1 Về học sinh trƣờng Học sinh nâng cao ý thức chấp hành tốt an toàn giao thông Học sinh biết lề đường, phần đường quy định dành cho người bộ., thực tốt việc đội mũ bảo hiểm ngồi xe gắn máy, xe đạp điện Không có trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ; không xảy vụ tai nạn giao thông đường Học sinh khối tham gia “An toàn giao thông nụ cười trẻ thơ” 1.2 Về cha mẹ: Cha mẹ học sinh chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường Việt Nam Khi đưa đón em học tham gia giao thông xe gắn máy cha mẹ học sinh đội mũ bảo hiểm Qua làm gương cho em noi theo, góp phần tích cực vào việc thực tốt văn hóa giao thông Tính hiệu khả thi Như đặt vấn đề phần I, việc làm thường xuyên, liên tục, lâu dài Do vậy, đơn vị tiếp tục đầu tư, trì để phát huy nâng cao hiệu Qua áp dụng sáng kiến kinh nghiệm nêu thấy sở vật chất trường toàn xã nhà việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm nêu cách dễ dàng đồng thời dễ thực Nếu giáo viên tâm huyết với nghề, giáo viên luôn có ý nghĩ “ Tất học sinh thân yêu” trình thực không khó khăn Hiện Nhà nước đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông toàn xã hội Tuy nhiên trình lâu dài Thực tế nơi có triển khai, có đơn vị hiệu chưa cao Do cần tiếp tục thực hiện, đổi cách làm Việc triển khai đơn vị làm không tốn nhiều tiền bạc, mà chủ yếu tiến hành đồng bộ, kiểm tra giám sát thường xuyên Tùy theo điều kiện đơn vị, khả tài mà vận dụng thực giải pháp Nếu không thực toàn bộ, lần thực năm phần Phạm vi áp dụng Từ kinh nghiệm thời gia qua mà nêu, nhận thấy từ thân áp dụng với nhiều bạn đồng nghiệp trường xã nhà áp dụng Thông tin phản hồi cho thấy: Tất đồng nghiệp áp dụng cho kinh nghiệm nêu dễ áp dụng mang lại hiệu cao Đó bước tiến việc giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học IV- KẾT LUẬN Để thực giải pháp này, cần có đồng tình tâm cao đội ngũ đơn vị Đòi hỏi người đứng đầu cần có kế hoạch, qui trình làm việc cụ thể, thường xuyên Cần phân định rõ trách nhiệm, vai trò phận, đoàn thể đơn vị lĩnh vực quản lý, giáo dục trật tự an toàn giao thông Các biện pháp phải tiến hành đồng Nhất phối hợp với cha mẹ học sinh Thường xuyên tuyên truyền biện pháp Làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông giúp cho thay đổi nhận thức, ý thức học sinh chuyển biến Từ có tác dụng lan rộng cộng đồng, nâng cao tinh thần trách nhiệm người tham gia giao thông Tạo đồng thuận, ủng hộ người tham gia giao thông nói riêng, cộng đồng dân cư nói chung việc triển khai thực chủ trương, sách, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông Thường xuyên phối hợp với lực lượng địa phương để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát Cái tuyên truyền giáo dục Tuy nhiên cần xử lý kiên quyết, nghiêm minh vài trường hợp để làm gương cho người Trong trình thực cần phát huy tốt vai trò chủ đạo giáo viên, tôn trọng sáng tạo, ý kiến đóng góp cá nhân Giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách đội cần phát huy tốt vai trò đội tự quản an toàn giao thông lớp trường cần lắng nghe ý kiến em Như góp phần tháo gỡ khó khăn, chất lượng công việc ngày tốt Công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá phải thực thường xuyên công khai, công Đưa nội dung thực an toàn giao thông đường vào tiêu chí công tác thi đua Việc khen ngợi, phê bình cần kịp thời, mức nhằm động viên khích lệ tinh thần, hạn chế thiếu sót để công việc có chất lượng “Một vài biện pháp nâng cao hiệu giáo dục an toàn giao thông trường tiểu học” giải pháp mà triển khai thực đơn vị kể từ năm học 2015 - 2016 đến Giải pháp đem lại lợi ích định cho học sinh bậc cha mẹ học sinh Giải pháp đem lại thành công bước đầu việc nâng cao ý thức, thực nghiêm Luật Giao thông đường cho thầy trò đơn vị nói riêng, cho nhân dân địa bàn nói chung Tuy nhiên trình thực số khó khăn định, vừa làm vừa khắc phục, vừa rút kinh nghiệm nên chưa thể trọn vẹn mà chắn khiếm khuyết Việc trình bày hạn chế, mong góp ý Hội đồng Khoa học cấp để thân rút kinh nghiệm thực đề tài tốt Người báo cáo XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP Mẫu số 02/BCTTSK CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Trần Thới, ngày 20 tháng năm 2017 BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN - Tên sáng kiến: Một số biên pháp an toàn giao thông trường học - Họ tên: - Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Trần Thới - Cá nhân tổ chức phối hợp: Gồm có 02 đồng chí tham gia - Thời gian triển khai thực hiện: Từ ngày: 8/2016 đến ngày 3/2017 Sự cần thiết, mục đích việc thực sáng kiến: Hình thành cho học sinh sở ban đầu hiểu đắn chấp hành tốt luật giao thông kĩ sống cho học sinh Người tuyên truyền phải có tinh thần trách nhiệm cao Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông Mô tả sáng kiến (nội dung sáng kiến): Giáo dục an toàn giao thông phải dựa số vấn đề như: + Làm tốt công tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông, tham mưu, phối kết hợp với lực lượng xã hội, tổ chức đoàn thể nhà trường + Người tuyên truyền phải nắm đầy đủ thông tin cần thiết tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông * Các biện pháp tuyên truyền: - Tuyên truyền thường xuyên thông qua học đầu năm Ở địa phương tuyên truyền sâu rộng, Luật Giao thông đường đến người dân Cha mẹ học sinh - Tự kiểm tra, giám sát lẫn chấp hành Luật Giao thông đường Về tài liệu: Học sinh tự mua không đầy đủ Và bảo quản em không lâu rách Về trang thiết bị dạy học: Tại trường trang thiết bị học an toàn giao thông * Các giải pháp tiến hành + Tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ: + Tổ chức lồng ghép hái hoa dân chủ qua sinh hoạt chủ điểm: + Phối hợp tốt ba môi trường giáo dục + Phối hợp với cha mẹ học sinh + Phối hơp với địa phương + Thực tốt công tác tổ chức + Giúp bạn qua đường + Thành lập “Đội Tự quản an toàn giao thông” trường, lớp gắn liền với xây dựng “Cổng trường em trật tự an toàn giao thông” + Tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp + Giáo dục qua thực hành + Công tác kiểm tra, giám sát Đánh giá tính sáng kiến: Nhìn chung cách tổng thể làm tốt công tác giáo dục an toàn giao thông, giúp học sinh hình thành tính tự giác, ý thức kỉ luật chấp hành tốt Thực sáng kiến kinh nghiệm rèn kỉ sống cho em, giúp em biết điều chỉnh hành vi để thích nghi sống sau nầy Giữa nhà trường-xã hội- gia đình phối hợp chặt chẽ để giáo dục học sinh Đánh giá tính hiệu khả thi sáng kiến: Qua áp dụng sáng kiến kinh nghiệm nêu thấy sở vật chất trường toàn xã nhà việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm nêu cách dễ dàng đồng thời dễ thực Nếu giáo viên tâm huyết với nghề, giáo viên luôn có ý nghĩ “ Tất học sinh thân yêu” trình thực không khó khăn Riêng trường qua áp dụng kinh nghiệm nêu kết năm học vừa qua lớp chủ nhiệm: Đánh giá phạm vi ảnh hƣởng sáng kiến: Từ số kinh nghiệm nêu, qua thân áp dụng với nhiều bạn đồng nghiệp trường xã nhà áp dụng Thông tin phản hồi cho thấy: Tất đồng nghiệp áp dụng cho kinh nghiệm nêu dễ áp dụng mang lại hiệu cao Đó bước tiến đột phá việc làm tốt công tác tuyên truyền chấp hành an toàn giao thông, học sinh chấp hành nghiêm túc Kết luận, đề xuất Qua trình nghiên cứu, tuyên truyền Tôi thấy rằng, việc tuyên truyền cho học sinh trình lâu dài, liên tục, nhiều môi trường khác nhau, liên quan nhiều đến nhiều mối quan hệ xã hội Vì đòi hỏi người tuyên truyền phải khéo léo, có tính kiên trì, bền bỉ, Muốn cho học sinh chấp hành tốt, người tuyên truyền phải biết kết hợp phương pháp cách nhuần nhuyễn, phải nghiên cứu phương pháp giáo dục, thích hợp cho cá nhân Cần có hợp tác cao giáo viên chủ nhiệm Tổng phụ trách Đội với đoàn thể nhà trường, tạo điều kiện, quan tâm sâu sát khích lệ động viên kịp thời Ban giám hiệu nhà trường Mặc khác, nhà trường, gia đình xã hội cần phối hợp chặt chẽ nhằm hỗ trợ cho để tuyên truyền giáo dục học sinh có kỉ năng, kiến thức luật giao thông đường Theo tôi, tuyên truyền đạt chất lượng, phải khéo léo, tinh tế thành công việc giáo dục học sinh người tuyên truyền cần phải: - Tìm hiểu có biện pháp giáo dục phù hợp - Chú trọng xây dựng đội an toàn giao thông - Luôn biết khích lệ biểu dương em chấp hành tốt - Phối hợp chặt chẽ với xã hội - gia đình học sinh; kiên trì vận động phụ huynh tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền giáo dục học sinh Ý kiến xác nhận Ngày 20 tháng năm 2017 Thủ trưởng đơn vị Người báo cáo 10 11 ... đầu tư, trì để phát huy nâng cao hiệu Qua áp dụng sáng kiến kinh nghiệm nêu thấy sở vật chất trường toàn xã nhà việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm nêu cách dễ dàng đồng thời dễ thực Nếu giáo viên... vi áp dụng Từ kinh nghiệm thời gia qua mà nêu, nhận thấy từ thân áp dụng với nhiều bạn đồng nghiệp trường xã nhà áp dụng Thông tin phản hồi cho thấy: Tất đồng nghiệp áp dụng cho kinh nghiệm nêu... định, vừa làm vừa khắc phục, vừa rút kinh nghiệm nên chưa thể trọn vẹn mà chắn khiếm khuyết Việc trình bày hạn chế, mong góp ý Hội đồng Khoa học cấp để thân rút kinh nghiệm thực đề tài tốt Người
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm Một số biên pháp về an toàn giao thông trong trường học, Sáng kiến kinh nghiệm Một số biên pháp về an toàn giao thông trong trường học, Sáng kiến kinh nghiệm Một số biên pháp về an toàn giao thông trong trường học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay