sáng kiến kinh nghiệm: MỘT VÀI KINH NGHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

20 114 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 12:20

PHẦN MỞ ĐẦUI.BỐI CẢNH CỦA ĐỀ TÀI:Trong thời đại cách mạng khoa học công nghệ, trí tuệ trở thành động lực chính của sự gia tăng tốc độ phát triển kinh tế xã hội, do đó giáo dục đào tạo được coi là nhân tố quyết định sự thành bại của mỗi quốc gia trên con đường phát triển. Để phát triển giáo dục, chúng ta không thể duy trì nền giáo dục như thời bao cấp mà cần phải huy động mọi nguồn nhân lực trong xã hội để đáp ứng các nhu cầu của hoạt động giáo dục đào tạo, có nghĩa là cần phải tiến hành xã hội hoá giáo dục như Đảng ta đã khẳng định“Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” muốn tạo ra nguồn nhân lực thật tốt để đáp ứng sự nghiệp phát triển kinh tếxã hội, yêu cầu của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Để đạt được mục tiêu đó, không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục mà là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, phải có sự tham gia tích cực, phối hợp chặt chẽ của toàn xã hội. Sự tham gia phối hợp ấy phải được tiến hành có tổ chức, khoa học, thường xuyên liên tục mới mang lại hiệu quả cao. Phải đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”.Thực tế quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã cho thấy xã hội hoá giáo dục (XHHGD) không phải đến bây giờ mới có, mà nó đã được ông cha ta tiến hành từ ngàn xưa: Truyền thống hiếu học và giáo dục con cái của các gia đình Việt Nam, sự quan tâm đầu tư tiền của cho con cái học tập, các ông đồ, nhà nho tự tổ chức các lớp học cho con cháu và làng xóm, làng xã có truyền thống và hương ước để giáo dục mọi người, những người có chí đã đạt kho bảng phải tự bỏ tiền tìm thấy tầm sư học đạo. Chế độ bao cấp trong thời kỳ kế hoạch hoá tập trung mặc dù cũng có những mặt tích cực như đã nói ở trên, nhưng vì duy trì quá lâu nên đã dẫn đến những hệ luỵ của nó, đó là: tồn tại một nếp sống, thói quen, tâm lý ỷ vào nhà nước, người dân coi việc phát triển sự nghiệp giáo dục là trách nhiệm của nhà nước, họ không muốn đóng góp bất cứ khoản nào, mặc dù đó là việc liên quan đến sự nghiệp và tương lai con em họ, đã thế học còn đòi hỏi Nhà nước phải đáp ứng mọi nhu cầu học tập và các dịch vụ giáo dục chất lượng cao.Hiện nay, XHHGD là một tư tương lớn của Đảng và Nhà nước ta, XHHGD là huy động toàn xã hội làm giáo dục, đây là quá trình vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của nhân dân, của toàn xã hội vào sự phát triển của sự nghiệp giáo dục nhằm từng bước nâng cao mức hưởng thụ về giáo dục tương ứng với sự phát triển về vật chất và tinh thần của nhân dân. Trường TH “A” Phú Hưng Người thực : Trần Phi Long MỘT VÀI KINH NGHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẦN MỞ ĐẦU I/.BỐI CẢNH CỦA ĐỀ TÀI: Trong thời đại cách mạng khoa học công nghệ, trí tuệ trở thành động lực gia tăng tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo coi nhân tố định thành bại quốc gia đường phát triển Để phát triển giáo dục, trì giáo dục thời bao cấp mà cần phải huy động nguồn nhân lực xã hội để đáp ứng nhu cầu hoạt động giáo dục đào tạo, có nghĩa cần phải tiến hành xã hội hoá giáo dục Đảng ta khẳng định“Giáo dục nghiệp quần chúng” muốn tạo nguồn nhân lực thật tốt để đáp ứng nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, yêu cầu đất nước thời kỳ công nghiệp hóa- đại hóa Để đạt mục tiêu đó, không trách nhiệm ngành giáo dục mà trách nhiệm toàn Đảng, toàn dân, phải có tham gia tích cực, phối hợp chặt chẽ toàn xã hội Sự tham gia phối hợp phải tiến hành có tổ chức, khoa học, thường xuyên liên tục mang lại hiệu cao Phải đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực để phát triển giáo dục đào tạo “Đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển” Thực tế trình dựng nước giữ nước dân tộc Việt Nam cho thấy xã hội hoá giáo dục (XHHGD) đến có, mà ông cha ta tiến hành từ ngàn xưa: Truyền thống hiếu học giáo dục gia đình Việt Nam, quan tâm đầu tư tiền cho học tập, ông đồ, nhà nho tự tổ chức lớp học cho cháu làng xóm, làng xã có truyền thống hương ước để giáo dục người, người có chí đạt kho bảng phải tự bỏ tiền tìm thấy tầm sư học đạo Chế độ bao cấp thời kỳ kế hoạch hoá tập trung có mặt tích cực nói trên, trì lâu nên dẫn đến hệ luỵ nó, là: tồn nếp sống, thói quen, tâm lý ỷ vào nhà nước, người dân coi việc phát triển nghiệp giáo dục trách nhiệm nhà nước, họ không muốn đóng góp khoản nào, việc liên quan đến nghiệp tương lai em họ, học đòi hỏi Nhà nước phải đáp ứng nhu cầu học tập dịch vụ giáo dục chất lượng cao Hiện nay, XHHGD tư tương lớn Đảng Nhà nước ta, XHHGD huy động toàn xã hội làm giáo dục, trình vận động tổ chức tham gia rộng rãi nhân dân, toàn xã hội vào phát triển nghiệp giáo dục nhằm bước nâng cao mức hưởng thụ giáo dục tương ứng với phát triển vật chất tinh thần nhân dân SKKN: Một vài kinh nghiệm việc thực công tác XHHGD trường tiểu học Trường TH “A” Phú Hưng Người thực : Trần Phi Long II/.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Giáo dục tiểu học tảng bước đầu hệ thống giáo dục quốc dân, chịu trách nhiệm quan trọng giáo dục trẻ phát triển cách toàn diện Đức - Trí - Thể - Mĩ Lao động Giáo dục nghiệp toàn dân Đảng lãnh đạo, Nhà nước tổ chức quản lý, người, nhà, tổ chức xã hội phải chăm lo giáo dục trẻ em, trẻ em hôm trở thành người lao động xây dựng bảo vệ Tổ quốc mai sau Vì phải huy động nguồn lực xã hội để làm tốt công tác giáo dục ( Nhân lực - Vật lực - Trí lực Tài lực.) Xác định tầm quan trọng công tác XHHGD, năm qua nhà trường quan tâm coi nhiệm vụ quan trọng Từ tìm giải pháp hữu hiệu để thực tốt công tác XHHGD, huy động người tham gia làm công tác giáo dục bước có hiệu Chất lượng giáo dục, giảng dạy nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực, quy mô trường lớp xây dựng củng cố, đội ngũ giáo viên tăng cường đủ số lượng, trẻ hoá độ tuổi, đáp ứng chuyên môn nghiệp vụ Các hình thức dạy học hai buổi ngày thực hai khối lớp Từng bước nâng cao nhận thức vai trò công tác XHHGD, trách nhiệm huy động nguồn lực thành viên nhà trường Công tác không đơn đóng góp vật chất mà quan tâm hỗ trợ người xã hội hoạt động trường chất lượng giảng dạy - học tập thầy trò, giải pháp giáo dục đạo đức học sinh, công tác vận động học sinh bỏ học trở lại,v,v… Là người hiệu trưởng phải thật quan tâm đến công tác XHHGD, coi nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần thúc đẩy nghiệp giáo dục phát triển bền vững Công tác xã hội hóa giáo dục chủ trương vận động lớn Đảng, Nhà nước ta nhằm góp phần " Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực" Vì thế, tâm đắc chọn đề tài để nghiên cứu: “Một vài kinh nghiệm việc thực công tác xã hội hóa giáo dục trường tiểu học” III/.PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1/ Về lý luận: -Thực Điều lệ trường Tiểu học, ban hành kèm theo Thông tư 41/2010/TTBGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ Trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo - Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11 /2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh -Những nhiệm vụ quản lý người Hiệu trưởng công tác tham mưu, phối hợp -Bám sát tài liệu, văn qui định, hướng dẫn thực hoạt động nhà trường công tác xã hội hóa giáo dục 2/ Về thực tiễn: Dựa nguồn lực người, sở vật chất, điều kiện phục vụ giáo dục đào tạo có trường, nhận thức vai trò nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, đoàn thể, tổ khối nhà trường, phối hợp với cha mẹ học sinh lớp Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, quan tâm chăm sóc lực lượng đoàn thể xã hội địa phương SKKN: Một vài kinh nghiệm việc thực công tác XHHGD trường tiểu học Trường TH “A” Phú Hưng Người thực : Trần Phi Long cấp lãnh đạo trường, với hoạt động thực tế đơn vị IV/.ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 1/ Giải pháp thực hiện: Huy động sức mạnh lực lượng đoàn thể xã hội vào việc phát triển nghiệp giáo dục cách thường xuyên theo chế vận hành xác định, xây dựng sở chiến lược phát triể lâu dài cho đơn vị Tuyên truyền, vận động lực lượng cộng đồng tham gia vào công tác giáo dục nhiều hình thức lĩnh vực phong phú đa dạng; tạo mối quan hệ tốt nhà trường, cha mẹ học sinh tổ chức, cá nhân xã hội Đa dạng hoá hình thức giáo dục nhà trường để tạo điều kiện cho nhiều lực lượng xã hội tham gia vào công tác giáo dục đơn vị Khai thác nguồn đầu tư, tiềm nhân lực, vật lực, tài lực, đồng thời sử dụng có hiệu để phát triển giáo dục nhằm góp phần “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Tận dụng triệt để những cuộc họp của các ngành có liên quan, tranh thủ những giờ nghỉ giải lao, trò chuyện về tình hình trường lớp để các đồng chí lãnh đạo hiểu và chia sẻ những khó khăn của nhà trường Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh, là lực lượng chính hỗ trợ đắc lực cho nhà trường, vì vậy thường xuyên bồi dưỡng kiến thức cho PHHS, là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương XHHGD Mọi kế hoạch hoạt động, việc làm nhà trường phải mục đích, có hiệu thiết thực đảm bảo đủ “3 công khai” để phụ huynh tin tưởng 2/ Kết thực hiện: Qua đề tài nghiên cứu, Ban giám hiệu, đoàn thể nhà trường thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh tích lũy cho số kinh nghiệm thực tế công tác tham mưu, công tác tuyên truyền vận động người xã hội tham gia hoạt động giáo dục nhà trường Vận dụng phát huy tốt mối quan hệ nhà trường – gia đình - xã hội để thực tốt công tác XHHGD chống lưu ban, bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đơn vị PHẦN NỘI DUNG I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN : Bác Hồ khẳng định “ Giáo dục nhà trường phần cần có giáo dục xã hội, gia đình để giúp cho việc giáo dục nhà trường tốt hơn” Quan điểm Đảng “Giáo dục nghiệp quần chúng” Quá trình giáo dục hệ trẻ trở thành người lao động có tri thức, có lực đáp ứng phát triển kinh tếxã hội không trách nhiệm ngành giáo dục, mà trách nhiệm toàn Đảng, toàn dân, phải có tham gia tích cực phối hợp chặt chẽ toàn xã hội Sự tham gia phối hợp phải tiến hành có tổ chức, khoa học, liên tục mang lại hiệu Đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển Phải coi đầu tư cho giáo dục hướng đầu tư phát triển, tạo điều kiện cho giáo dục trước phục vụ đắc SKKN: Một vài kinh nghiệm việc thực công tác XHHGD trường tiểu học Trường TH “A” Phú Hưng Người thực : Trần Phi Long lực phát triển kinh tế- xã hội Huy động toàn xã hội giáo dục, động viên tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng giáo dục quốc dân quản lý Nhà nước *Vì phải XHHGD ? - Giáo dục nhân tố bảo đảm cho tồn phát triển xã hội, đồng thời tồn phát triển giáo dục chịu chi phối trình độ phát triển xã hội, có tham gia toàn xã hội vào giáo dục đảm bảo cho giáo dục phát triển có chất lượng hiệu - Thay thực “ Sự quản lý giáo dục Nhà nước” “ Nhà nước hóa giáo dục ” với chế quan liêu bao cấp trước làm cho Ngành giáo dục rơi vào đơn độc, không thu hút nguồn lực toàn xã hội * Khiến cho sở vật chất xuống cấp lạc hậu * Động lực người học, người dạy giảm sút * Số lượng chất lượng không đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội - Chí có tham gia gia đình xã hội vào việc tạo môi trường thuận lợi cho giáo dục; vào việc hoàn thiện nội dung phương pháp giáo dục; cải tiến quản lý có khả thực mục tiêu giáo dục toàn diện - Xã hội hóa công tác giáo dục đường để thực dân chủ hóa giáo dục, nhằm biến hệ thống giáo dục từ chế hành cô lập thành thiết chế giáo dục dân, dân ( mang tính chiến lược lâu dài, đơn giải pháp tình đất nước nghèo Vì vậy, việc đầu tư Nhà nước cho giáo dục, cần có đóng góp nhân dân, thực chủ trương “Nhà nước nhân dân làm” đường xã hội hóa giáo dục II/ THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ: Phú Hưng xã thuộc vùng nông thôn, đa số người dân sống nghề nông, nghề làm thuê, phận sống nghề mua bán nhỏ Đến mùa vụ gia đình không nghề nghiệp phải dẫn theo làm ăn xa Một phận phụ huynh giao khoán việc học tập em cho thầy, cô giáo Không phận nhân dân nhận thức công tác xã hội hóa thấp, cho công việc Nhà nước, nhà trường lo Đời sống kinh tế 1/3 hộ gia đình khó khăn nên công tác xã hội hóa thực chưa rộng khắp, tập trung vào hộ gia đình khá, nhà hảo tâm, mạnh thường quân để vận động đóng góp hỗ trợ cho nhà trường tu sửa nhỏ sở vật chất, giúp số cho học sinh nghèo Công tác tuyên truyền vận động chưa vào chiều sâu, người dân thiếu quan tâm, thường giao khoán cho nhà trường Các phiên họp cha mẹ học sinh định kì trường tổ chức, số lượng phụ huynh tham dự (20-30%) nên việc tuyên truyền chủ trương trao đổi, bàn bạc vấn đề học tập em gặp khó khăn Nhu cầu sở vật chất chưa đáp ứng kịp thời như: hàng rào, sân chơi, bãi tập, ánh sáng lớp học,…rất cần đóng góp từ phía xã hội để chăm lo cho giáo dục SKKN: Một vài kinh nghiệm việc thực công tác XHHGD trường tiểu học Trường TH “A” Phú Hưng Người thực : Trần Phi Long Trong nội nhà trường chưa có phận chuyên trách làm công tác XHHGD; phương pháp, cách thức tiến hành mang tính tự phát chưa tuân thủ theo quy trình, nguyên tắc để thực đạt hiệu cao Từ thực trạng cầnthấy: xây dựng mục tiêu phấn đấu trường, làm chuyển Trên thựctrên, tế cho Một nguyên nhân thành công bước chưa thành công biến nhận việc thức tổ đội ngũ cán bộ, giáo viên củng cố lòng tin xã hội Đáp ứngđúng chức thực XHHGD vấn đề nhận thức Mọi người phải hiểu ngàybản tốtcủa hơnXHHGD yêu cầu phát tronggiaxuvào thếgiáo chung củatừngành giáo dục chất sựtriển cần nhà thiếttrường phải tham dục, nâng dần tínhLàm tự giác, tốt công tác XHHGD, thực phương châm “ Nhà nước nhân dân làm” góp phần tích cực, chủ động để hoàn thành công việc Vì vậy, cần tăng cường công tác tuyên truyền tạo môi trường giáo dục thân thiện, hợp tác, cộng đồng trách nhiệm nghiệp giáo dục cung cấp thông tin cách đầy đủ chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà hệ trẻ theo quan điểm Đảng: “Giáo dục nghiệp quần chúng” nước, Ngành , nhà trường mục đích yêu cầu, thuận lợi, khó khăn…nhằm làm biến PHÁP nhận thức củaHÀNH cấpĐỂ uỷGIẢI Đảng,QUYẾT Chính quyền địa phương, tổ chức xã hội, III/ chuyển CÁC BIỆN TIẾN VẤN ĐỀ: quần chúng nhân dân theo hướng tích cực để họ chủ động tham gia vào nghiệp giáo dục A / Nghiên cứu thực trạng : cách 1/ Về tốt sở vật chất, cảnh quan sư phạm: Việc nâng cao nhậnnăm thức2010 XHHGD có rấtTiểu nhiềuhọc con“A” đường, nhiều hình Trong thời điểm trước cho côngmọi tác người Trường Phú Hưng, thức, làm điều này,mới quan tớithay vấn lúc giờđểtrường có 02 điểm xâytâm dựng thế, đề nênsau: mặt sân cát sang lắp gây + Tham mưugió; vớisân Lãnh đạo cấp uỷ Đảng, phương, tổ chức bụi mù gặp nắng trường câychính bóngquyền mát đểđịasinh hoạt, vui chơi;quán chưatriệt có cho thể cán giáo viên,có nhân viên trongthiết nhà bị trường tuyên truyền lối đitoàn an toàn; giáobộ, viên không tủ đựng dạy học riêng cho lớp.cho ngành, đoàn Khicác Trường Tiểu vẫnthịgặp trạng đến mặt giáo sân cát thể, bậcluân chachuyển mẹ họcvề sinh toàn dânhọc về“B” Phú văn Hưng bản, có liên quan dục chưaXHHGD phủđểđất khắp; học sinh nơi để xe an toàn gặp nắng mưa; hoa người nắm vững chủ trương, đường lối, sách Đảng, Pháp luật kiểngNhà mặcnước dù có trồng chưatiễn xây thành bồn hoa; nhà vệ sinh dành cho giáo sauđược vận dụng vào thực viên nằm +Phối đối diện rấtxã, thiếu mỹ, nhà vệ truyền sinh dành cho học sinh thìtrong hợpvới vớicác đàiphòng truyềnhọc thẫm sở tổ chức tuyên sâu rộng, thiết thực bồn dùngsinh để dội rửa.qua hệ thống phát hàng ngày nhằm tạo chuyển biến nhân dân chứa chanước mẹ học thông 2/.Về tình hình học sinh: nhận thức hành động nhân dân công tác tham gia XHHGD Trong địa phiên bàn Trường “B” Phú Hưng +Mỗi họp phụ”A” huynh họcnhư sinhTrường (đầu, cuối năm)vẫn đềucòn sinhnhiều hoạt học ngắnsinh gọn nội thuộcdung diệnchủ hộ trương nghèo thiếu tập vở, dụng cụ học tập,vàquần phục,… đặctác biệtXHHGD có số Đảng, Nhà nước, Ngành áo nhàđồng trường công để phụ học sinh nghèo xa trườngcác không phương tiệnBan lại đếncha việc họcsinh giữacũng chừng huynh quánnhà triệt, phiên họp đạiđưa diện mẹbỏhọc nhắc đến nội Đến mùa vụ phải nghỉ học phụ giúp gia đình đến sau tết Nguyên đán hàng năm dung này; vào ngày lễ, hội nghị trường có mặt quyền địa phương, vị có nhiều học mẹcác đến khác làm ăn sinhngồi sốnglạinhư tronghọc Bansinh đạiphải diệnbỏ cha mẹtheo họccha sinh, đoànđịa thểphương địa phương chúng tọaBình đàm trao Dương, Hồ Chí Minh,cần Đồng Nai,… đổi TP nội dung thiết liên quan đến XHH để đại biểu thống hỗ trợ nhà 3/.Về công tác huy động xã hội hóa giáo dục: trường thực Công tác xã hóa giáo chế, truyền, quán chủhiểu trương Việc tuyênhội truyền phải dục thựcvẫn tiễn,hạn phù hợpcông với tác địa tuyên phương để phụtriệt huynh rằng: XHH“ chưa đượcxãthực mức quan dẫn tới phậntáckhông nhỏ quần Nếu toàn hội gia đình tâm đếnbộcông XHHGD conchúng em họnhân đượcdân hưởng chưamôi nhận thức đắn tốt quan điểm Đảng, Nhà nước XHHGD Các văn liên quan trường giáo dục hơn” đến công Các tác giáo dục chậm banmột hành Đây công việcthông khó phần khăn,nâng Đảngcao ủy,nhận việc làm "kênh" tin góp chínhthức quyền phương chưachúng có cụ thể Nhưng việc phát triểnthể giáo lan kết củađịa đông đảo quần nhân văn dân giáo dục không phủdục, nhậnsức tỏa yếu, nhận từ đoàn thể, biện pháp mạnhđã thường quân,môi trường đơn vị giáo đóngdục trênở địa chưađãcócó tiến hành, nhàbàn trường nhiều"thay đóngdagóp phát triển nhà trường, phầnnhận chỉđược đạo từ đổicho thịt"việc cánxây bộ,dựng lực lượng xã hội nhân dân thức có xuống chưa quán, mặt khác phối hợp ban ngành đoàn thể chưa đồng thể làm tốt công tác XHHGD đáp ứng đầy đủ yêu cầu gia đình, bộ, công tácnhằm giáo dục yếu dodựng nhà trường tự đềmới kế hoạch thực công nghiệp hoá, đại xã hội, mụcchủ đích xây người phục vụ công Những pháp thực hoáB/đất nước giải làm tốt :XHHGD tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội 1/.Đẩy táckết tuyên caotrường nhận giáo thức dục: công táctrườngxã hội hoá tốt; mạnh GD-ĐTcông hợp truyền, chặt chẽnâng môi "Nhà gia đình- xã hội" tạo môi trường giáo dục lành mạnh, nơi, lúc, gia đình, tập thể, có có kết giáo dục mong muốn Từ việc tham mưu, tuyên truyền vậy: Các cấp uỷ Đảng, quyền địa phương nhận thức đắn công tác XHHGD, họ hiểu XHHGD trách nhiệm SKKN: Một vài kinh nghiệm việc thực công tác XHHGD trường tiểu học Trường TH “A” Phú Hưng Người thực : Trần Phi Long cấp uỷ Đảng, quyền địa phương trước nhân dân (Bởi có họ có đủ vài trò tư cách để tập hợp ngành, lực lượng xã hội liên kết, hợp tác với công tác XHHGD) Từ phát huy vai trò lãnh đạo, đạo việc thực công tác XHHGD nên thời gian qua công tác XHHGD nhà trường đạt hiệu cao 2/ Huy động sức mạnh tổng hợp lực lượng xã hội tham gia công tác xã hội hoá giáo dục Như biết, XHHGD huy động tổ chức lực lượng toàn xã hội tham gia vào trình giáo dục, đồng thời tạo điều kiện để người dân hưởng thụ thành hoạt động giáo dục đem lại Việc thực liên kết lực lượng xã hội hưởng ứng tích cực đóng góp, ủng hộ, tham gia với nhà trường từ việc tu sửa sở vật chất, cảnh quan, hoạt động dạy học, huy động học sinh vận động học sinh bỏ học trở lại đến hoạt động khác nhà trường, nhà trường thực trở thành trung tâm văn hoá, môi trường giáo dục lành mạnh Các hình thức phối hợp làm công tác XHHGD có khía cạnh, mức độ khác tuỳ thuộc vào tự nguyện, tự giác, khả lực lượng xã hội Do vậy, người hiệu trưởng cần ý thức rõ yêu cầu để điều hành hoạt động đơn vị có liên kết, thoả thuận, cụ thể hóa công việc để đạt hiệu cao Việc xây dựng mối quan hệ cụ thể, phù hợp với nhiều tầng lớp, trình phối kết hợp (song phương diện nào, nhà trường luôn phải giữ vai trò nòng cốt) Để huy động sức mạnh tổng hợp lực lượng xã hội tham gia công tác xã hội hoá giáo dục, quan tâm làm tốt vấn đề sau: 2.1/Xây dựng chế phối hợp nhà trường, gia đình lực lượng xã hội việc tổ chức tham gia làm giáo dục Để huy động tiềm cộng đồng hỗ trợ cho trình tổ chức giáo dục cần phải xây dựng mối quan hệ nhà trường với gia đình lực lượng xã hội, gia đình nơi đem đến cho trẻ học đầu tiên, thường xuyên liên tục từ lúc sinh đến lúc trưởng thành Đây điểm gặp gỡ quan trọng hình thành phát triển nhân cách trẻ Vì có tính cảm xúc cao, tính linh hoạt, tính thiết thực, tính thích ứng nhanh, nhạy người gia đình xã hội Hơn nữa, công tác xây dựng giáo dục bao gồm nhiều mặt, nhiều yêu cầu, nội dung cần nhìn nhận chỉnh thể, nhằm tác động vào toàn nhân cách trẻ nên cần thiết phải XHHGD Chính vậy, công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em phải tiến hành từ nhiều phía: Từ gia đình, quan chuyên môn (GD, Y tế, UBDS-GĐ&TE) đoàn thể xã hội (Phụ nữ, Thanh niên, Hội từ thiện…) Phải lấy nhà trường làm hạt nhân liên kết để tập hợp lực lượng, tổ chức xã hội xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh Bên cạnh nhà trường, gia đình đơn vị giáo dục trẻ quan trọng Chính vậy, nhà trường phải tiếp nối, phối hợp chặt chẽ với gia đình để thống mục tiêu giáo dục 2.2/Tổ chức hoạt động, phong trào tạo động lực việc huy động tiềm cộng đồng để phát triển giáo dục Để tạo bước đột phá việc huy động cộng đồng tham gia giáo dục công SKKN: Một vài kinh nghiệm việc thực công tác XHHGD trường tiểu học Trường TH “A” Phú Hưng Người thực : Trần Phi Long tác tổ chức XHHGD cần hướng vào việc tổ chức hoạt động, phong trào thi đua, để cộng đồng có hội thể quan tâm giáo dục Phong trào thi đua “Dạy tốt- học tốt” toàn xã hội quan tâm Cho nên, nhà quản lý giáo dục phải biết thiết kế, tổ chức hoạt động, phong trào có chứng kiến, tham gia trực tiếp cộng đồng, biện pháp “ kích cầu” làm thay đổi mặt giáo dục tổ chức tốt “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, vận động cha mẹ học sinh quan tâm chăm sóc sức khoẻ tạo điều kiện tốt cho em học tập, vui chơi; có trách nhiệm nhà trường chăm sóc, nuôi dạy tốt Đây dịp vận động nhân dân, quan, tổ chức xã hội tham gia xây dựng giáo dục giúp xây dựng, tu sửa sở vật chất, hỗ trợ học sinh nghèo có đủ tập vở, dụng cụ học tập, quần áo,… Học sinh nghèo hỗ trợ đồng phục 100% Bên cạnh đó, việc tổ chức tốt hội thi, văn nghệ năm học để thu hút quan tâm đông đảo lực lượng xã hội, thành phần kinh tế, người dân địa phương Trong thi không đơn có tham gia thầy trò mà huy động tham gia bậc cha mẹ, ông bà, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội khuyến học, đặc biệt có tham gia tài trợ nhiều tổ chức, cá nhân toàn địa bàn Ngoài ý nghĩa tài việc tuyên truyền làm cho xã hội hiểu rõ vai trò giáo dục công việc làm để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ, từ SKKN: Một vài kinh nghiệm việc thực công tác XHHGD trường tiểu học Trường TH “A” Phú Hưng Người thực : Trần Phi Long có phối hợp thực tốt mục tiêu giáo dục đào tạo Như vậy, cần xác định cách tổ chức tham gia lực lượng xã hội vào giáo dục cách có hiệu việc khai thác huy động tiềm cộng đồng hỗ trợ cho giáo dục cần thiết, tiến hành cách có kế hoạch, tránh tình trạng tuỳ tiện, hiệu 2.3/Huy động đóng góp tài chính, vật lực ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện Cùng với mục đích tăng cường thêm sở vật chất, điều kiện phục vụ dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học, quan tâm tới việc huy động đóng góp tài chính, tranh thủ ủng hộ lực lượng kinh tế, nhà hảo tâm, tổ chức…tới hoạt động giáo dục Để làm việc này, cần tranh thủ mối quan hệ, tìm hiểu đối tác để có hội trao đổi với họ kế hoạch phát triển nhà trường, qua kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ họ cho vấn đề liên quan đến giáo dục nhà trường Có thể nói: Chỉ làm tốt XHHGD đáp ứng đầy đủ yêu cầu gia đình xã hội, để nhằm mục đích xây dựng người phục vụ cho công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Trên sở mục tiêu giáo dục, quan đoàn thể, cá nhân cộng đồng tham gia cách tích cực, để góp phần thiết thực vào công tác XHHGD địa phương sinh sống 2.4/ Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên Theo tinh thần nghị Trung ương giáo dục đào tạo “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” để thúc đẩy cho nghiệp giáo dục đào tạo phát triển việc xây dựng đội ngũ giáo viên vấn đề quan trọng Vì giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục Để giáo dục ngày phát triển người giáo viên phải có đức, có tài, phải bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn trị, nhằm nâng cao chất lượng toàn diện, tạo niềm tin lãnh đạo địa phương phụ huynh học sinh Ngoài việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm đến đội ngũ CBGV-NV lực ứng xử giao tiếp phụ huynh, đến gia đình vận động học sinh bỏ học trở lại trao đổi tình hình học tập học sinh, cho phụ huynh có thiện cảm nhận thức tốt để quan tâm em hơn, không cho nghỉ học chừng IV/.HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI: 1/ Về sở vật chất, cảnh quan sư phạm hoạt động nhà trường Trong thời gian thân công tác Trường Tiểu học “A” Phú Hưng áp dụng biện pháp trên, cho thấy nhà trường có tiến triển hàng năm, nhờ thực tốt công tác tuyên truyền, tham mưu, phối hợp với Đảng ủy, UBND, lực lượng đoàn thể địa phương, nhà mạnh thường quân ban đại diện cha mẹ học sinh, nên kết đạt khả quan : Lối vào trường, lối nhà vệ sinh lát gạch giúp cho lại dễ dàng sẽ; sân trường lát gạch để có sân lễ sinh hoạt tốt hơn; trồng thêm nhiều bóng mát, hoa kiểng khuôn viên trường tạo bóng mát cảnh quan sư pham, học sinh có sân chơi, bãi tập tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp ổn SKKN: Một vài kinh nghiệm việc thực công tác XHHGD trường tiểu học Trường TH “A” Phú Hưng Người thực : Trần Phi Long định; xây dựng nhà xe cho giáo viên Các lớp học trang bị đủ tủ đựng ĐDDH (01lớp/01 tủ), hệ thống điện, đèn, quạt trang bị đầy đủ quy cách Đến năm học 2011-2012 luân chuyển Trường Tiểu học “B” Phú Hưng, tiếp tục áp dụng giải pháp trên, cho thấy có hiệu phủ đất mặt sân cát sân trường, xây dựng bồn chứa nước nhà vệ sinh cho học sinh, tường ngăn nhà vệ sinh cho giáo viên, xây dựng bồn hoa, nhà xe cho học sinh… tất XHHGD Ban đại diện CMHS tập thể CB-GV-NV trường chung sức xây dựng nhà xe Ngoài việc chăm lo sở vật chất, cảnh quan nhà trường mà trọng đến công tác giáo dục đạo đức học sinh với nhà trường Tỷ lệ chuyên cần hàng ngày đạt từ 99% trở lên, em nghỉ học có phép Công tác huy động học sinh đến trường đầu năm đạt vượt tiêu, tỷ lệ học sinh bỏ học 12 tháng không vượt 1% Tất học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ ngưỡng nghèo hỗ trợ tập vở, dụng cụ học tập quần áo để đến trường học tập tốt Việc hỗ trợ cho thầy cô giáo nhân ngày 20/11 hỗ trợ hàng năm, khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh khá, giỏi cuối học kì cuối năm Từ đó, học sinh thể tích cực hơn, tham gia tốt hoạt động nhà trường, tỷ lệ học sinh giỏi ngày tăng , giảm tỷ lệ học sinh yếu học sinh bỏ học Nhà trường ngày nhiều phụ huynh học sinh quan tâm đóng góp vật chất lẫn tinh thần, Đảng ủy, quyền địa phương quan tâm mức, thầy trò lại phấn khởi hơn, sức phấn đấu dạy tốt-học tốt SKKN: Một vài kinh nghiệm việc thực công tác XHHGD trường tiểu học Trường TH “A” Phú Hưng Người thực : Trần Phi Long 2/Công tác huy động hỗ trợ lực lượng 03 năm: Từ năm học 2010-2011 đến nhận đồng thuận ủng hộ đa số phụ huynh học sinh địa bàn Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp chặt chẽ với nhà trường hoạt động tích cực, phối hợp nhịp nhàng với đoàn thể địa phương Nhờ tạo uy tín với phụ huynh học sinh, khẳng định thông qua việc nâng cao chất lượng thương hiệu nhà trường, Đảng ủy, quyền địa phương có nghị đạo cụ thể, ban ngành đoàn thể địa phương ủng hộ, phụ huynh học sinh toàn tâm, toàn ý với nhà trường, nhờ nhà trường nhận ủng hộ cụ thể sau: -Năm học 2010-2011: +Lát gạch sân trường, lối 01 điểm: 17.600.000 đồng +Đóng 12 tủ đựng ĐDDH: 6.000.000 đồng +Hỗ trợ 1.400 tập khen thưởng giúp học sinh nghèo: 5.600.000 đồng +Hỗ trợ 45 quần áo cho học sinh nghèo: 2.700.000 đồng +Hỗ trợ ngày Nhà giáo Việt Nam: 1.000.000 đồng +Hỗ trợ nhà trường vận động 05 em bỏ học trở lại -Năm học 2011-2012: +Xây dựng tường chắn nhà vệ sinh cho giáo viên: 3.500.000 đồng +Xây bồn chứa nước nhà vệ sinh cho học sinh: 3.200.000 đồng +Hỗ trợ 20/11 tặng quà cho thầy cô giáo : 3.600.000 đồng +Xây dựng bồn hoa: 2.200.000 đồng +Giúp 1.200 tập: 6.000.000 đồng +Khen thưởng học sinh cuối kì cuối năm: 3.500.000 đồng +Khen thưởng phong trào: 600.000 đồng +Hỗ trợ 65 quần áo cho học sinh nghèo: 4.550.000 đồng +Hỗ trợ 75 ghế ngồi cho học sinh: 3.000.000 đồng +Giúp 02 xe đạp cho học sinh nghèo: 1.600.000 đồng +Vận động 03 học sinh bỏ học trở lại trường -Năm học 2012-2013: +Phủ đất mặt sân cát: 7.500.000 đồng +Tặng 1.600 tập khen thưởng giúp học sinh nghèo: 8.000.000 đồng +Hỗ trợ 80 quần áo đồng phục 60 đồ TD : 8.120.000 đồng +Hỗ trợ 20/11 tặng quà cho thầy cô giáo: 3.800.000 đồng +Khen thưởng phong trào: 1.000.000 đồng +Xây dựng nhà xe cho học sinh: 11.500.000 đồng +vận động 02 học sinh bỏ học trở lại -Năm học 2013-2014: Tôi xin xuống dạy lớp, với kinh nghiệm năm qua, tham mưu đề xuất với Ban giám hiệu Trường Tiểu học “A” Phú Hưng thực công tác XHHGD từ đầu năm đến kết sau: +Được hỗ trợ 500.000 tập +Tu sửa vách ngăn văn phòng: 2.000.000 đồng +Tu sửa hệ thống đèn, quạt: 2.800.000 đồng +Xây dựng nhà xe cho giáo viên điểm A 2: 4.200.000 đồng SKKN: Một vài kinh nghiệm việc thực công tác XHHGD trường tiểu học 10 Trường TH “A” Phú Hưng Người thực : Trần Phi Long SKKN: Một vài kinh nghiệm việc thực công tác XHHGD trường tiểu học 11 Trường TH “A” Phú Hưng Người thực : Trần Phi Long +Xây dựng nhà xe cho giáo viên điểm A 2: 4.200.000 đồng +Hỗ trợ ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: 1.000.000 đồng +Chuẩn bị lát gạch nhà xe cho học sinh: 4.000.000 đồng Ban đại diện CMHS hỗ trợ tủ đựng ĐDDH, đèn, quạt 3/ Chất lượng giáo dục, huy động học sinh trì sĩ số: Từ giải pháp thực cho kết phấn khởi, học sinh thể yêu trường, mến lớp, tỷ lệ huy động học sinh đạt vượt tiêu, chất lượng khá, giỏi nâng dần, giảm tỷ lệ học sinh yếu học sinh bỏ học Năm học 2010-2011 Tỷ lệ huy động hs Tỷ lệ HS lên lớp thẳng vào lớp 100,4% 98,45% Tỷ lệ học sinh bỏ học 0,96% 2011-2012 100,0% 99,32% 0.22% 2012-2013 100,0% 99,50% 0.21% 4/ Chất lượng giáo viên: Chất lượng đội ngũ giáo viên nâng cao Qua đợt kiểm tra toàn diện năm học 20122013 cho thấy không giáo viên xếp loại tay nghề đạt yêu cầu, giáo viên giỏi cấp ngày tăng Trình độ đào tạo trình độ chuẩn nghề nghiệp tăng vượt trội Tất giáo viên chuyển từ thiết kế dạy theo phương pháp truyền thống sang thiết kế dạy theo phương pháp tích cực hóa hoạt động học sinh Hầu hết giáo viên soạn giảng máy vi tính Giáo viên tích cực sử dụng đồ dùng dạy học có nhà trường, tích cực làm thêm nhiều đồ dùng dạy học phục vụ cho giảng dạy làm đồ dùng tham gia hội thi hàng năm đạt giải SKKN: Một vài kinh nghiệm việc thực công tác XHHGD trường tiểu học 12 Trường TH “A” Phú Hưng Người thực : Trần Phi Long Ban đại diện CMHS hỗ trợ khen thưởng GV xuất sắc nhân ngày 20/11 NĂM HỌC Tỷ lệ giáo viên chuẩn Tỷ lệ giáo viên giỏi cấp 2010-2011 21/23 (91,3%) 13 GV (56,62%) 2011-2012 17 /19 (89,5%) 13 GV ( 68,42 %) 2012-2013 18/19 (94,7%) 13 GV ( 68,42 %) Năm học 2010-2011 công tác Trường “A” áp dụng giải pháp thành công, nên nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” Đến năm học 2011-2012 luân chuyển Trường Tiểu học “B” Phú Hưng tiếp tục áp dụng theo giải pháp tập thể giáo viên, nhân viên Ban đại diện cha mẹ học sinh đồng tình ủng hộ, kết mang lại khả quan, trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” liên tục Mặc dù năm học 2013-2014 xin giữ chức vụ, sức khỏe, tham mưu đề xuất với Ban giám hiệu giải pháp thực có hiệu để áp dụng vào năm học này, kết khả quan -Đối với phụ huynh, lực lượng đoàn thể xã hội tham gia nhiệt tình ủng hộ cách tích cực nghiệp giáo dục đơn vị -Tất CB-GV-NV có nhiều chuyển biến tích cực ý thức trách nhiệm học sinh, nhà trường, từ tự nguyện đóng góp ngày công lao động cất nhà xe cho học sinh điểm A 2, tu sửa sở vật chất, vận động học sinh nghỉ học không phép trở lại trường Những kết việc thực XHHGD nhà trường nhiều phụ huynh, mạnh thường quân, đoàn thể địa phương đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu SKKN: Một vài kinh nghiệm việc thực công tác XHHGD trường tiểu học 13 Trường TH “A” Phú Hưng Người thực : Trần Phi Long giáo dục giai đoạn Đó thành đáng trân trọng, kết nổ lực vượt lên khó khăn tập thể sư phạm nhà trường, đạo giúp đỡ cấp ủy Đảng, quyền toàn thể nhân dân, người làm công tác giáo dục địa bàn Cũng phải nói để công tác xã hội hóa giáo dục phát triển hiệu nữa, cần coi trọng nội dung cách thức tuyên truyền, vận động làm cho cấp ngành, người dân hiểu rõ vai trò giáo dục “ Quốc sách hàng đầu”, thời kì tri thức, hội nhập, làm cho người dân hiểu, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước giáo dục XHHGD, cần phối hợp đồng cấp quyền, ngành có liên quan, ủng hộ xã hội Đội ngũ nhà giáo cán quản lý có tinh thần trách nhiệm cao, tâm thực tốt công tác XHHGD để nâng cao chất lượng giáo dục cách bền vững, mạnh mẽ V-/ NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG, TỒN TẠI: 1/.Nguyên nhân thành công: Muốn làm tốt công tác huy động XHHGD, trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền nội lực mình, phải tạo uy tín với cộng đồng việc nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng có hiệu nguồn huy động, trân trọng đóng góp cộng đồng, quan tâm chăm lo đến đối tượng học sinh, đồng thời phải chăm lo đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tạo môi trường học tập cho học sinh phụ huynh cộng đồng quan tâm ủng hộ, công tác XHHGD lâu bền vững liên tục, đặc biệt phải tuân thủ số nguyên tắc sau: 1.1/ Nguyên tắc lợi ích : Mỗi hoạt động hợp tác, phối hợp phải xuất phát từ nhu cầu lợi ích hai phía: nhà trường cộng đồng, bên tham gia cần tìm thấy lợi ích chung cá nhân, tập thể cộng đồng Phải nói rõ huy động cho ai, để làm đặc biệt ý đặt lợi ích tập thể lên hết Có huy động cộng đồng tham gia tích cực hiệu 1.2/ Nguyên tắc chức nhiệm vụ : Để khai thác, phát huy, khuyến khích họ tham gia vào hoạt động đó, phải phát nhắm chức năng, trách nhiệm đối tác, có họ tham gia cách nhiệt tình 1.3/ Nguyên tắc dân chủ: Tập trung dân chủ nguyên tắc quản lí, Hiệu trưởng sử dụng nguyên tắc để vừa thực vai trò dân chủ hóa, vừa thể vai trò thủ trưởng đơn vị Tạo môi trường công khai, bình đẳng để cộng đồng hiểu giáo dục nhà trường hơn, đồng thời góp phần thực nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” hoạt động XHHGD để mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội phát triển toàn diện, mang lại hiệu thiết thực Nhờ họ tham gia cách tự giác, tích cực 1.4/ Nguyên tắc pháp luật: XHHGD phải tuân thủ pháp luật Nhà nước, có nghĩa cần dựa sở pháp lý SKKN: Một vài kinh nghiệm việc thực công tác XHHGD trường tiểu học 14 Trường TH “A” Phú Hưng Người thực : Trần Phi Long Ngược lại, quan đoàn thể, tổ chức xã hội,… cần có sở pháp lý để triển khai tham gia huy động nguồn lực cho giáo dục Có có hỗ trợ cách mạnh mẽ 1.5/ Nguyên tắc chọn thời gian, không gian phù hợp thích ứng: Cán quản lý giáo dục phải biết lựa chọn thời gian thích hợp nhất, để đưa chủ trương XHHGD Tuy nhiên, để thực nguyên tắc phải xây dựng cho kế hoạch cụ thể kế hoạch mang tính định hướng 1.6/ Nguyên tắc truyền thống : Đó khơi dậy phát huy truyền thống hiếu học, tôn trọng đạo lý, đề cao giá trị học vấn, thành tựu qua, đề cao niềm tự hào hệ trước vào nghiệp phát triển giáo dục địa phương, nhà trường, để huy động nhiều nguồn lực khác 1.7/ Nguyên tắc kết hợp ngành – lãnh thổ: Cần có phối hợp nhịp nhàng địa phương ngành giáo dục, “nhà trường gắn liền với xã hội” Nếu kết hợp tốt kết theo qui tắc chiều, không hiệu 1.8/ Nguyên tắc giao tiếp: Có hai đường giao tiếp đường thức (các văn bản, công văn, đề nghị, …) đường không thức (thông qua nguyên tắc truyền thống tình cảm) Vì vậy, thực công tác huy động xã hội hóa mặt làm văn bản, mặt khác phải tích cực làm tốt công tác tham mưu đối thoại, có tạo hỗ trợ đồng từ cấp, ngành liên quan 1.9/ Nguyên tắc chiến lược đột phá: Kinh nghiệm cho thấy, nhiều trường hợp đối tượng tham gia XHHGD lại cho kết bất ngờ, người cán quản lý giáo dục biết đột phá vào bước phát triển quan trọng làm thay đổi chất lượng giáo dục Ngành giáo dục lực lượng nòng cốt việc triển khai công tác XHHGD, thân nhà trường, cán quản lý giáo dục tập thể sư phạm, đội ngũ giáo viên giữ vai trò quan trọng trình giảng dạy giáo dục trẻ Nếu nhà trường chăm lo nâng cao chất lượng giảng dạy, uy tín nhà trường lớn, thương hiệu nhà trường quảng bá rộng rãi, việc huy động cộng đồng tham gia cho giáo dục lại thuận lợi Mặt khác, nhà giáo có mối quan hệ xã hội rộng, họ có nhiều cha mẹ học sinh Nếu giáo viên chủ nhiệm làm tốt vai trò trách nhiệm mình, coi học sinh em ruột thit mình, phụ huynh học sinh lại yên tâm, lại tin tưởng giao tương lai em họ cho nhà trường Nhận thức khéo léo với tinh thần dân chủ thực tạo động lực lớn, góp phần đưa nghiệp giáo dục ngày phát triển Chính quyền cấp với chức quản lý Nhà nước không huy động, khuyến khích, mà tạo sở pháp lý cho việc huy động, tổ chức điều hành, phối hợp lực lượng xã hội tham gia xây dựng phát triển giáo dục Tất yếu tố làm nên thắng lợi công tác huy động cộng đồng tham gia vào phát triển nhà trường 2/ Nguyên nhâ hạn chế: Việc áp dụng thành công kinh nghiệm đòi hỏi có thời gian, đòi hỏi người Hiệu SKKN: Một vài kinh nghiệm việc thực công tác XHHGD trường tiểu học 15 Trường TH “A” Phú Hưng Người thực : Trần Phi Long trưởng phải kiên trì, mềm mỏng, tránh nôn nóng cần phải có tham mưu xác, nhạy bén, động với công việc, làm tốt công tác tuyên truyền Nếu Hiệu trưởng không kiên trì, hạn chế giao tiếp kết không cao, kết trái ngược mong muốn PHẦN KẾT LUẬN I-/ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Từ thực trạng trên, bước cải thiện nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, huy động nguồn lực hỗ trợ cho nghiệp giáo dục đơn vị, qua thực đồng giải pháp : - Để thực tốt công tác XHHGD địa bàn, nhà trường đóng vai trò chủ đạo, chủ động phối hợp với ngành, đoàn thể, tổ chức trị xã hội khác, tích cực tham mưu với Đảng ủy, quyền với nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, nhân dân yêu cầu xã hội vào chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn Sự cần thiết việc học tập nhằm tạo hành trang cho em có đủ lĩnh tự lập, tự làm chủ thân để trở thành công dân hữu ích cho đất nước Yêu cầu công tác tuyên truyền phải cụ thể, vận động nguồn lực xã hội, người tham gia Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, ban ngành đoàn thể kết hợp với nhà trường công tác vận động nhân dân để thúc đẩy bậc phụ huynh tự giác chăm lo đến việc học tập em, kể trường tự học nhà -Tranh thủ hỗ trợ thời gian, đóng góp vật chất tinh thần lực lượng, đoàn thể xã hội địa phương, Hội phụ nữ, Đoàn niên, nhà mạnh thường quân, để hỗ trợ quần áo, tập , cấp học cho học sinh nghèo, học sinh gặp khó khăn học sinh khiếu, tu sửa CSVC cho nhà trường, vận động học sinh bỏ học trở lại trường… -Về hướng công tác XHHGD thời gian tới, nhà trường phải tổ chức đánh giá lại công tác xã hội hóa giáo dục để phát huy làm được, đồng thời khắc phục điểm hạn chế… Phần đông cha mẹ học sinh ý kiến với nhà trường cần tuyên truyền rộng rãi nữa; thông tin kịp thời để cha mẹ học sinh hiểu việc làm cụ thể; biểu dương gương điển hình nguồn thu từ xã hội hóa; với Ban đại diện cha mẹ học sinh sử dụng nguồn đầu tư cho hiệu quả; thành lập Hội đồng tư vấn làm công tác XHHGD, với nhà trường đề phương hướng cụ thể thời gian tới II-/ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI: Sản phẩm lao động người Hiệu trưởng gắn liền với tương lai ngành giáo dục, trách nhiệm người cán quản lý to lớn Mỗi người Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp công đoạn cụ thể trình hình thành phát triển nhà trường nói chung, với ngành giáo dục nói riêng, nhận thức cá nhân, tập thể, mạnh thường quân quan trọng Hiệu trưởng động hết lòng tận tuỵ với nghiệp giáo dục điều đảm bảo cho thắng lợi nghiệp giáo dục nước nhà thời kì công nghiệp hoá, đại hoá đất nước SKKN: Một vài kinh nghiệm việc thực công tác XHHGD trường tiểu học 16 Trường TH “A” Phú Hưng Người thực : Trần Phi Long SKKN: Một vài kinh nghiệm việc thực công tác XHHGD trường tiểu học 17 Trường TH “A” Phú Hưng Người thực : Trần Phi Long Chính điều mà thân thấy rằng, làm tốt công tác XHHGD điều cần thiết, để đưa nghiệp giáo dục ngày phát triển Có biện pháp phù hợp, đắn giúp học sinh thân yêu vươn lên, làm chủ thân mang lại lợi ích cho xã hội III-/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG, TRIỂN KHAI: Qua biện pháp thực đối chiếu với điều kiện thực tế nhà trường, thân thấy sáng kiến kinh nghiệm áp dụng tất trường tiểu học Tuy nhiên vận dụng để đạt hiệu cần cân nhắc cho phù hợp với đặc điểm đơn vị, địa phương IV-/ NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Mặc dù kết thực hiệu quả, nhiều người chưa hiểu ủng hộ công tác cách tích cực, tham gia với nhà trường hỗ trợ việc dạy học, tổ chức hoạt động ngoại khoá cho em học sinh, chăm lo sở vật chất, điều kiện dạy học… để công tác XHHGD ngày mang lại hiệu cao Theo thân, lãnh đạo cấp, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền chiều rộng lẫn chiều sâu chủ trương “XHHGD trách nhiệm người” V/.KẾT LUẬN: Thực XHHGD việc làm đắn, việc làm khó khăn, phức tạp, đòi hỏi kiên trì lãnh đạo nhà trường Công tác có tính xã hội rộng rãi nên phải làm tốt công tác tuyên truyền, tạo đồng tình ủng hộ quyền, đoàn thể phải thu hút đông đảo phụ huynh học sinh, lực lượng xã hội tham gia Phải thực tốt nhận thức người xã hội để có tinh thần tự giác thực Đây nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi người hiệu trưởng phải kiên trì, vượt khó, có mềm mỏng, khéo léo vận dụng linh hoạt biện pháp để huy động tốt lực lượng xã hội tham gia Những việc làm được, nêu sáng kiến kinh nghiệm đóng góp công sức nhỏ, chưa đạt kết mong muốn Rất mong cấp quản lý giáo dục đồng nghiệp chân tình góp ý xây dựng thêm hoàn chỉnh Phú Hưng, ngày 19 tháng 11 năm 2013 Người viết TRẦN PHI LONG SKKN: Một vài kinh nghiệm việc thực công tác XHHGD trường tiểu học 18 Trường TH “A” Phú Hưng Người thực : Trần Phi Long TÀI LIỆU THAM KHẢO -Điều 20, điều 24 25 Điều lệ trường tiểu học, ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhiệm vụ Hiệu trưởng xây dựng, tổ chức máy nhà trường, xây dựng kế hoạch tổ chức thực nhiệm vụ năm học; nhiệm vụ giáo viên tiểu học nhiệm vụ học sinh -QĐ 16/2008/QĐBGDĐT ngày 16 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ GDĐT Ban hành Qui định Đạo đức Nhà giáo -QĐ 14/2007QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng năm 2007 ngày 04 tháng năm 2007của Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT Ban hành Qui Định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học -Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 Bộ Giáo dục & Đào tạo việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013 -Kế hoạch 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 Bộ GD & ĐT triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường phổ thông năm học 2008 – 2009 giai đoạn 2008 – 2013 -Kế hoạch liên ngành 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN ngày 19/8/2008 Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008 – 2013 -CV số 808/GD ngày 25 tháng năm 2008 Sở GD-ĐT An Giang, hướng dẫn phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện ,học sinh tích cực” -Kế hoạch số 446/KH-GDĐT ngày 12 tháng năm 2008 Phòng Giáo dục-Đào tạo Phú Tân, việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2008-2009 năm SKKN: Một vài kinh nghiệm việc thực công tác XHHGD trường tiểu học 19 Trường TH “A” Phú Hưng Người thực : Trần Phi Long MỤC LỤC Trang PHẦN I:MỞ ĐẦU 1/ Bối cảnh đề tài …………………………………………………….01 2/ Lý chọn đề tài ……………………………………………………….01 3/ Phạm vi nghiên cứu …………………………………………………….02 4/ Điểm kết nghiên cứu…………………………………… 02 PHẦN II:NỘI DUNG 1/ Cơ sở lý luận ……………………………………………………………02-03 2/ Thực trạng vấn đề ………………………………………………….03-04 3/ Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề…………………………… 04-11 4/ Hiệu đề tài …………………………………………………… 11-13 PHẦN III:KẾT LUẬN: 1/ Những học kinh nghiệm …………………………………………… 13-14 2/ Ý nghĩa đề tài ……………………………………………………… 14 3/ Khả ứng dụng, triển khai đề tài ………………………………… 14 4/.Những kiến nghị, đề xuất ………………………………………………….14 5/.Kết luận ……………………………………………………………………14-15 SKKN: Một vài kinh nghiệm việc thực công tác XHHGD trường tiểu học 20 ... phận sống nghề mua bán nhỏ Đến mùa vụ gia đình không nghề nghiệp phải dẫn theo làm ăn xa Một phận phụ huynh giao khoán việc học tập em cho thầy, cô giáo Không phận nhân dân nhận thức công tác xã... học sinh nơi để xe an toàn gặp nắng mưa; hoa người nắm vững chủ trương, đường lối, sách Đảng, Pháp luật kiểngNhà mặcnước dù có trồng chưatiễn xây thành bồn hoa; nhà vệ sinh dành cho giáo sauđược... liền với xã hội” Nếu kết hợp tốt kết theo qui tắc chiều, không hiệu 1.8/ Nguyên tắc giao tiếp: Có hai đường giao tiếp đường thức (các văn bản, công văn, đề nghị, …) đường không thức (thông qua
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm: MỘT VÀI KINH NGHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, sáng kiến kinh nghiệm: MỘT VÀI KINH NGHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, sáng kiến kinh nghiệm: MỘT VÀI KINH NGHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay