Hoạt động ngoài giờ lên lớp CHỦ ĐỀ : VÒNG TAY BÈ BẠN TRÒ CHƠI “ TRÁI BÓNG YÊU THƯƠNG ’’

8 674 5
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 12:17

Hoạt động ngoài giờ lên lớp CHỦ ĐỀ : VÒNG TAY BÈ BẠN TRÒ CHƠI “ TRÁI BÓNG YÊU THƯƠNG ’’I MỤC TIÊU : Thông qua trò chơi, HS được rèn luyện kĩ năng giao tiếp, biết dùng những lời nhận xét tốt đẹp khi nói với bạn bè. HS có ý thức trân trọng tình cảm bạn bè.II §å dïng d¹y häc: Một quả bóng cao su nhỏ hoặc bóng bằng giấy HS tự làm.III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:TGHo¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trߧD51 Ổn định tổ chức GV hướng dẫn cách chơi và luật chơi. GV lưu ý HS. Trước khi ném bóng cho một bạn nào đó trong lớp, HS cần phải nói một lời yêu thương hoặc một lời khen xứng đáng đối bạn. Ví dụ: . Bạn rất vui tính. . Bạn là người bạn tốt. . Bạn viết rất đẹp. Người nhận bóng nếu giữ bóng trên tay lâu ( khoảng 10 số đếm ) mà chưa nói được lời yêu thương sẽ phải giao bóng trả cho quản trò. Nếu người nhận bóng bắt trượt hoặc rơi xuống đất sẽ bị mất lượt.HS nghe luật chơi252. Tổ chức trò chơi. GV tổ chức cho HS chơi trò chơi. Khi kết thúc trò chơi GV có thể hỏi HS cảm nhận sau khi nhận được những lời nói yêu thương từ các bạn. GV tuyên dương những lời thương của HS và kích lệ HS nên quan tâm tới các bạn trong lớp. HS tham gia trò chơi UBND quận Hai Bà Trng Trờng Tiểu học Trung Hiền * Kế hoạch giảng dạy Lớp - Tuần GV : Lờ Hng Dip Thứ ngày tháng năm Hot ng ngoi gi lờn lp CH : VềNG TAY Bẩ BN TRề CHI TRAI BONG YấU THNG I/ MC TIấU : - Thụng qua tro chi, HS c ren luyn ki nng giao tiờp, biờt dung nhng li nhõn xet tụt ep noi vi ban be - HS co y thc trõn tinh cam ban be II/ Đồ dùng dạy học: - Mụt qua bong cao su nho hoc bong bng giõy HS t lam III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: T Hoạt động trò ĐD Hoạt động thầy G 5' 25' HS nghe luõt chi 1- n nh t chc - GV hng dõn cach chi va luõt chi GV lu y HS Trc nem bong cho mụt ban nao o lp, HS cõn phai noi mụt li yờu thng hoc mụt li khen xng ang ụi ban Vi du: Ban rõt vui tinh Ban la ngi ban tụt Ban viờt rõt ep Ngi nhõn bong nờu gi bong trờn tay lõu ( khoang 10 sụ ờm ) ma cha noi c li yờu thng se phai giao bong tra cho quan tro Nờu ngi nhõn bong bt trt hoc ri xuụng õt se bi mõt lt Tụ chc tro chi - GV tụ chc cho HS chi tro chi - Khi kờt thuc tro chi GV co thờ hoi HS - HS tham gia tro chi cam nhõn sau nhõn c nhng li noi yờu thng t cac ban - GV tuyờn dng nhng li thng cua HS va kich lờ HS nờn quan tõm ti cac ban lp 5' - GV nhõn xet tiờt hoc va yờu cõu HS vờ chuõn bi tiờu phõm kich Dờ men bờnh vc ke yờu - HS chu y lng nghe RT KINH NGHIM: UBND quận Hai Bà Trng Trờng Tiểu học Trung Hiền * Kế hoạch giảng dạy Lớp - Tuần GV : Lờ Hng Dip Thứ ngày tháng năm Hot ng ngoi gi lờn lp CH : VềNG TAY Bẩ BN TIấU PHM : Dấ MẩN BấNH VC KE YấU I/ MC TIấU : - Giỳp HS hiờu : Giup va bao v ngi yờu hn minh la vic lam cõn thiờt - Giao duc HS y thc quan tõm, bao v ban be II/ Đồ dùng dạy học: - Kich ban Dờ men bờnh vc ke yờu - Trang phuc, mu ao cho cac vai Dờ men, chi Nha tro, Nhn chỳa III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: T Hoạt động trò Hoạt động thầy G 5' 25' 1- n nh t chc - GV phat kich ban cho cac ụi tõp dt tuõn - Tụ chc cho HS thi diờn kich, GV c ban giam khao, chia lp ụi theo tụ ĐD HS tõp Trinh by tiờu phõm: -HS biờu diờn - Cac ụi lõn lt lờn biờu diờn - Ban giam khao nhõn xet va ghi iờm - GV yờu cõu HS tra li mụt sụ cõu hoi ma - HS nhõn xet, bõu ụi thng GV a chuõn bi t trc - GV tụng kờt va tuyờn dng ụi thng cuục 5' - GV nhõn xet tiờt hoc va yờu cõu HS su - HS chu y lng nghe tõm nhng cõu chuyn vờ ụi ban cung tiờn trng, trờn sach bao, trờn ai, Nụi dung kich ban: Dờ men bờnh vc ke yờu Ngi dõn chuyờn: ang vui ve nghờu ngao ca hat, bụng Dờ Men nghe tiờng cụ Nha Tro thỳt thit khoc bờn b co Dờ Men dng cp mt tron xoe nhin thõn hinh gõy nhom, ụm yờu cua chi Nha Tro Dờ Men: Nha Tro, tai em khoc ? a nao bt nat em ? Nh Tro ( lau nc mt, mờu mao ) : Anh i!, anh i! Hu huAnh cu emLa bon nhn ục Dờ Men: Anh biờt bon nụi tiờng hay pha phach Thờ chỳng lam gi em ? Nh Tro : Chỳng anh em Khụng cho em ti trng Mõy lõn bon nhn ging t gia ng oi bt em, vt chõn, vt canh em, inh n thit em naEm s lm Dờ Men: ỳng la bon ục ac, cõy khoe c hiờp yờu.Sao khụng bờnh vc em? Nh Tro ( võn run rõy, mt liờc quanh ) : Anh i! õy cung s khụng giam dõy vi chỳng Lỳc em bi anh, cung chi ng nhin Dờ Men ( rung rung rõu, tc giõn ): Hen, thờ la hen Thõy ngi khac bi anh ma khụng giam cu giup la hen Em yờn tõm, anh se bao v em Nh Tro : i i anh, khụng bon chỳng lai ging t bt nụt ca anh Dờ Men ( cng quyờt ): Khụng Anh khụng phai thng hen Bõy gi anh se nõp sau phiờn a nay, em c goi bon chỳng noi chuyn Ngi dõn chuyờn: Dờ Mờn va nỳp sau phiờn a, ca bõy nhn a ao ao xụng ti Nhn chỳa khoai chi, ci sng sc Nhờn Chua: Con Nha Tro tui bay i! Qung li bt no em vờ n thit Ngi dõn chuyn: Thõy bon nhn ục ac qua ụng lai han, Dờ Men hi d, nhng gi li vi Nha Tro, Dờ liờn bay Dờ Men: Bon Khụng c bt nat ke yờu Co Dờ Men õy! Ngi dõn chuyờn: Thõy dang ve oai phong cua Dờ Men, tờn Nhn Chỳa hi chụt da, nhng võn ln tiờng Nhờn Chua: No chi co mụt minh thụi Quang li i bon bay Ngi dõn chuyờn: Ca bon nhn ao ao qung li hong bt sụng Dờ Men Nhanh nh ct, Dờ Men tung cp gio vi nhng li ca sc nhon a rach hờt li nhn Bõy nhn nga lụn nhao, Dờ Men nhanh tay khoa cụ tờn Nhn Chỳa Dờ Men: õu hang cha ? Con giam bt nat ke yờu na khụng ? Nhờn Chua: Em biờt tụi ri! Em biờt tụi ri! Xin anh tha mang Dờ Men ( quay sang Nha Tro ): T em khụng phai s chỳng Em hay s, chỳng lai cang c thờ Chỳng giam bt nat, bao cho anh, hay bac Xen Toc, anh Chõu Chõu Voi trng tri Ngi dõn chuyờn: Chi Nha Tro sung sng, cam n Dờ Men, ri vụ canh bay ờn trng RT KINH NGHIM: UBND quận Hai Bà Trng Trờng Tiểu học Trung Hiền * GV : Lờ Hng Dip Kế hoạch giảng dạy Lớp - Tuần Thứ ngày tháng năm Hot ng ngoi gi lờn lp CH : VềNG TAY Bẩ BN KấT BN CUNG TIấN I/ MC TIấU : - Thụng qua vic kờt ban cung tiờn giỳp giao duc HS biờt quan tõm, giỳp , chia se vi ban be nhng kho khn hoc tõp, cung nh cac hoat ụng khac II/ Đồ dùng dạy học: - Nhng cõu chuyn vờ ụi ban cung tiờn trng, trờn sach bao, trờn ai, III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: T Hoạt động trò ĐD Hoạt động thầy G 5' 25' 5' n nh t chc Gii thiờu tiờt hoc - GV phụ biờn nụi dung tiờt hoc : Tụ chc mt ụi ban cung tiờn lp - GV giai thich y nghia cua viờc kờt ụi ban cung tiờn - Hng dõn HS cach tao lõp ụi ban cung tiờn: La nhng ngi hoc chung mụt lp, co cung s thich, ngụi cung ban, hoc gõn nha - GV yờu cõu HS chuõn bi 1- Ra mt ụi ban cung tiờn - Trong HS chuõn bi GV goi mụt sụ HS lờn kờ nhng mõu chuyờn ma HS a su tõm - Cac ụi ban cung tiờn lõn lt mt va t gii thiờu trc lp va cụ giao - Sau gii thiờu GV nhc nh lai nhiờm vu cua nhng ụi ban cung tiờn va yờu cõu mụi mụt cp trinh bay mụt tiờt muc nghờ Cung cụ, dn - GV nhõn xet tiờt hoc va yờu cõu HS chuõn bi bai sau HS lng nghe -HS kờ chuyờn HS gii thiờu HS trinh bay - HS chu y lng nghe RT KINH NGHIM: UBND quận Hai Bà Trng Trờng Tiểu học Trung Hiền * Kế hoạch giảng dạy Lớp - Tuần GV : Lờ Hng Dip Thứ ngày tháng năm Hot ng ngoi gi lờn lp CH : VềNG TAY Bẩ BN THAM GIA CAC HOT ễNG NHN O I/ MC TIấU : - HS hiờu: tham gia ca hoat ụng nhõn ao la vic lam thng xuyờn, cõn thiờt giỳp ngi co hoan canh kho khn - HS co y thc va hanh ụng thiờt thc tham gia ca hoat ụng nhõn aotheo kha nng cua minh II/ Đồ dùng dạy học: - Tranh anh, thụng tin vờ hoat ụng nhõn ao cua trng, ia phng - Nhng mon qua cua tõp thờ lp, tụ, ca nhõn buụi lờ trao qua quyờn gop III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: T Hoạt động trò ĐD Hoạt động thầy G 5' 25' 5' 1- n nh t chc - GV nờu muc ich va y nghia cua hoat ụng nhõn ao va phat ụng phong trao HS thi ua tham gia hoat ụng - HS chuõn bi cac mon qua quyờn gop phu hp vi kha nng cua ban thõn ( co thờ la sach, v, ụ dung hoc tõp, quõn ao cu, sach truyờn, ụ dung ca nhõn, tiờn, ) - ong goi qua cua ca nhõn hoc tõp trung ong goi qua cua tụ, cua lp - Chu y: HS co thờ võn ụng, tuyờn truyờn ngi thõn tham gia hoat ụng nhõn ao Lờ quyờn gop, ung h - GV tuyờn bụ li va gii thiu chng trinh - Vn ngh chao mng - GV mi lõn lt tng ca nhõn, din tng nhom, tng tụ lờn trao qua ung hụ cho ban tụ chc - GV gii thiu mụt sụ hoat ụng nhõn ao cua trng, ia phng nh: La lanh um la rach, Phong trao tng thõn tng ai, Tờt vi ngi ngheo, Thang hanh ụng vi ngi khuyờt tõt va nan nhõn chõt ục mau da cam, Cung cụ, dn - GV nhõn xet tiờt hoc va yờu cõu HS HS nghe GV phụ biờn thc hin HS chuõn bi qua quyờn gop va ong goi HS diờn nghờ HS trao qua HS nghe - HS chu y lng nghe chuõn bi bai sau RT KINH NGHIM: ... hoat ụng khac II/ Đồ dùng dạy học: - Nhng cõu chuyn vờ ụi ban cung tiờn trng, trờn sach bao, trờn ai, III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: T Hoạt động trò ĐD Hoạt động thầy G 5' 25' 5' n nh t chc... - Trang phuc, mu ao cho cac vai Dờ men, chi Nha tro, Nhn chỳa III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: T Hoạt động trò Hoạt động thầy G 5' 25' 1- n nh t chc - GV phat kich ban cho cac ụi tõp dt tuõn... học: - Tranh anh, thụng tin vờ hoat ụng nhõn ao cua trng, ia phng - Nhng mon qua cua tõp thờ lp, tụ, ca nhõn buụi lờ trao qua quyờn gop III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: T Hoạt động trò ĐD Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động ngoài giờ lên lớp CHỦ ĐỀ : VÒNG TAY BÈ BẠN TRÒ CHƠI “ TRÁI BÓNG YÊU THƯƠNG ’’, Hoạt động ngoài giờ lên lớp CHỦ ĐỀ : VÒNG TAY BÈ BẠN TRÒ CHƠI “ TRÁI BÓNG YÊU THƯƠNG ’’, Hoạt động ngoài giờ lên lớp CHỦ ĐỀ : VÒNG TAY BÈ BẠN TRÒ CHƠI “ TRÁI BÓNG YÊU THƯƠNG ’’

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay