BÁO cáo CHUYÊN đề bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2015 2016

20 230 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 12:16

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2015-2016 Họ tên giáo viên: Nguyễn Chí Nam Chức vụ: Giáo viên tiểu học Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu- Quảng Sơn- Đăk GlongĐăkNông Nhiệm vụ phân công: Giảng dạy môn chung Sinh hoạt chuyên môn tổ: Tiểu học NỘI DUNG BÁO CÁO NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 1: CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC LÍ LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ĐẾN NĂM 2030 THEO TINH THẦN TIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 37-NQ/TW , NGÀY 09/10/2014 Sau 20 năm thực Nghị số 01-NQ/TW, ngày 28-3-1992 Bộ Chính trị khóa VII, công tác lý luận Đảng đạt kết quan trọng Tư lý luận tiếp tục có bước phát triển; trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 2011) Hiến pháp năm 2013 Đã bước đầu hình thành hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam (về chất, đặc trưng chủ nghĩa xã hội; định hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội; mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng…) Những kết góp phần tích cực vào thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử công đổi đất nước, bước đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, tình trạng nước nghèo, phát triển, trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình, phấn đấu tạo tảng để nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận quan tâm, định hướng với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú Việc giáo dục lý luận trị triển khai sâu rộng Đảng hệ thống trị Công tác nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, kết luận Đảng có đổi Đội ngũ cán lý luận quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phát triển Việc phát huy dân chủ, tự sáng tạo nghiên cứu lý luận coi trọng Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống Đảng đạt kết bước đầu Các quan lý luận Đảng, Nhà nước tổ chức, xếp lại, khắc phục bước tình trạng phân tán, chồng chéo hiệu Cơ chế hoạt động quản lý nghiên cứu lý luận có bước đổi Ngân sách đầu tư cho nghiên cứu lý luận bước tăng lên; hợp tác quốc tế lĩnh vực lý luận coi trọng, có bước phát triển Tuy nhiên, công tác lý luận có hạn chế, khuyết điểm Nhìn chung, lý luận lạc hậu, tính dự báo thấp, kết nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn Nghiên cứu hình hình giới, khu vực vấn đề thời đại chưa sâu sắc, toàn diện Kết nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh dàn trải, tính hệ thống chưa cao, chưa gắn kết chặt chẽ với vấn đề thực tiễn đặt Nghiên cứu trào lưu tư tưởng, học thuyết mới, lý thuyết chưa nhiều Kết thực nhiệm vụ cung cấp luận khoa học làm sở cho việc hoạch định đường lối, quan điểm Đảng hạn chế, nhiều vấn đề thực tiễn đặt chưa làm rõ Đội ngũ cán lý luận đông, không mạnh, chuyên gia lý luận đầu đàn lĩnh vực Hợp tác quốc tế lý luận hạn chế, hiệu thấp Công tác lãnh đạo, đạo tổ chức quản lý hoạt động lý luận nhiều bất cập Thiếu gắn bó mật thiết nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, cán lý luận cán lãnh đạo, đạo thực tiễn, công tác nghiên cứu lý luận công tác giảng dạy, đào tạo lý luận Công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý luận trị hạn chế chất lượng, trùng lắp nội dung, chương trình, giáo trình; chậm đổi phương pháp Đấu tranh tư tưởng, lý luận chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, đặc biệt điều kiện bùng nổ thông tin phát triển mạng thông tin toàn cầu Những hạn chế, khuyết điểm nói có nguyên nhân khách quan trình đổi mới, phát triển đất nước nảy sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp, chưa có tiền lệ Về chủ quan, số cấp ủy, quyền chưa thực coi trọng công tác lý luận, công tác giáo dục lý luận trị Phát huy dân chủ nghiên cứu lý luận trị có mặt hạn chế, bất cập Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động quan nghiên cứu lý luận hạn chế 2- Phương châm, nhiệm vụ công tác lý luận hướng nghiên cứu chủ yếu từ đến năm 2030: - Lý luận phải gắn chặt với thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng phục vụ yêu cầu phát triển đất nước, bảo đảm hài hòa trớc mắt với lâu dài, nghiên cứu với nghiên cứu ứng dụng - Nhiệm vụ: Tiếp tục đổi tư lý luận, trước mắt, tập trung nghiên cứu xây dựng sở lý luận thực tiễn cho việc hoạch định, phát triển chủ trương, đường lối lớn Đảng giai đoạn 2016 – 2021; đồng thời, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển công tác lý luận đáp ứng yêu cầu Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Từ đến năm 2030, tiếp tục làm rõ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống quan điểm đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Nâng cao lực khoa học phục vụ phát triển công tác lý luận, bảo đảm cung cấp luận khoa học, lý luận vững cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc thời kỳ Việt Nam trở thành nước công nghiệp đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa - Các hướng nghiên cứu chủ yếu (1) Tiếp tục khẳng định cụ thể hóa nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn Việt Nam; rõ vấn đề cần bổ sung, phát triển Tiếp tục nghiên cứu có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin Hồ Chí Minh Tập trung sâu nghiên cứu giá trị văn hóa truyền thống, học kinh nghiệm lịch sử xây dựng bảo vệ đất nước dân tộc Việt Nam (2) Tiếp tục sâu nghiên cứu chất, đặc điểm chủ nghĩa tư đại, làm rõ tính chất, đặc điểm thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới Nghiên cứu tình hình giới khu vực, cục diện, quan hệ nước lớn, nước láng giềng tương quan lực lượng giới, biến động trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng khu vực giới; an ninh hàng hải giới khu vực, vấn đề Biển Đông từ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo Tăng cường nghiên cứu dự báo tình hình (3) Đối với trào lưu tư tưởng, học thuyết, lý thuyết mới, tiếp tục mở rộng sâu nghiên cứu quan điểm khách quan, biện chứng tiếp thu giá trị tiến Kiên đấu tranh chống chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa hội tư tưởng thù địch màu sắc (4) Nghiên cứu, phát triển hoàn chỉnh luận khoa học làm sở hoạch định đường lối, sách Đảng 3- Các biện pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác lý luận từ đến năm 2030 - Tiếp tục đổi chế quản lý, phát huy dân chủ, khuyến khích tìm tòi - Tiếp tục phát triển đội ngũ cán lý luận, chuyên gia đầu ngành; nâng cao trình độ, lực nghiên cứu, lực phân tích, dự báo - Đổi nội dung, phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh - Đổi nội dung phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu đấu tranh tư tưởng, lý luận - Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác lý luận CHUYÊN ĐỀ 2: TOÀN VĂN DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG - Năm năm qua (2011 - 2015), bên cạnh thời cơ, thuận lợi, tình hình giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; kinh tế giới phục hồi chậm; khủng hoảng trị nhiều nơi, nhiều nước; cạnh tranh nhiều mặt ngày liệt nước lớn khu vực; diễn biến phức tạp Biển Đông, tác động bất lợi đến nước ta Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đồng thời nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh bền vững - Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi khẳng định đường lối đổi Đảng ta đắn, sáng tạo; đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta phù hợp với thực tiễn Việt Nam xu phát triển lịch sử Thành tựu kinh nghiệm học đúc kết từ thực tiễn tạo tiền đề, tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi phát triển mạnh mẽ năm tới 2- Mục tiêu tổng quát, tiêu quan trọng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 – 2020 - Năm năm tới, tình hình giới khu vực nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo thời thách thức Hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển xu lớn Toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế, cách mạng khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức tiếp tục đẩy mạnh Châu Á - Thái Bình Dương, có khu vực Đông Nam Á trở thành cộng đồng, tiếp tục trung tâm phát triển động, có vị trí địa kinh tế - trị chiến lược ngày quan trọng; đồng thời, khu vực cạnh tranh chiến lược số nước lớn, có nhiều nhân tố bất ổn; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo khu vực Biển Đông diễn gay gắt - Ở nước, lực, sức mạnh tổng hợp đất nước tăng lên, uy tín quốc tế đất nước ngày nâng cao Nước ta thực đầy đủ cam kết cộng đồng ASEAN WTO, tham gia hiệp định thương mại tự hệ mới, hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng nhiều so với giai đoạn trước Thời cơ, vận hội phát triển mở rộng lớn Tuy nhiên, nhiều khó khăn, thách thức Bốn nguy mà Đảng ta tồn tại, nguy tụt hậu xa kinh tế so với nước khu vực giới; nguy "diễn biến hoà bình" lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tồn diễn biến phức tạp tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, - Để tận dụng, phát huy tốt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần đoàn kết lòng, tâm thực thắng lợi mục tiêu, tiêu nhiệm vụ sau: - Mục tiêu tổng quát: + Tăng cường xây dựng Đảng sạch, vững mạnh, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, xây dựng hệ thống trị vững mạnh + Phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa Đẩy mạnh toàn diện, đồng công đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa Giữ gìn hoà bình, ổn định, chủ động tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị uy tín Việt Nam khu vực giới + Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" nội Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán cấp chiến lược, đủ lực, phẩm chất uy tín, ngang tầm nhiệm vụ + Xây dựng tổ chức máy toàn hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu + Tập trung thực giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, suất lao động sức cạnh tranh kinh tế Tiếp tục thực có hiệu ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), cấu lại tổng thể đồng kinh tế gắn với đổi mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, trọng công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn Chú trọng giải tốt vấn đề cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu bảo đảm an toàn nợ công + Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội Mở rộng đưa vào chiều sâu quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiệu hội nhập quốc tế điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị uy tín đất nước trường quốc tế + Thu hút, phát huy mạnh mẽ nguồn lực sức sáng tạo nhân dân Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải tốt vấn đề thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội giảm nghèo bền vững Phát huy quyền làm chủ nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc + Phát huy nhân tố người lĩnh vực đời sống xã hội; tập trung xây dựng người đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh - Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta nước phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức thực thắng lợi Nghị Đại hội, mở thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp đất nước, vững bước lên chủ nghĩa xã hội CHUYÊN ĐỀ 3: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM; GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN; ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH Năm 2015 năm cuối thực Nghị Đại hội lần thứ XI, nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng đặt trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, cần nỗ lực tập trung giải Kết thực nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng 2015 có ý nghĩa quan trọng không với thực kế hoạch năm 2011-2015, mà tạo tiền đề cho năm sau - Năm 2015 năm chuẩn bị tiến hành đại hội cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng - Năm 2015 tiếp nối hoạt động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW Bộ Chính trị Kế hoạch 03-KH/TW Ban Bí thư khóa XI Chủ đề học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh hướng vào nội dung lớn: trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng sạch, vững mạnh - Tư tưởng Hồ Chí Minh trung thực,“nói phải làm” - Tư tưởng Hồ Chí Minh trách nhiệm“có tinh thần trách nhiệm cao” + Một là, trách nhiệm với Tổ quốc + Hai là, trách nhiệm Nhân dân + Ba là, trách nhiệm Đảng + Bốn là, trách nhiệm với thân, gia đình, quê hương - Tư tưởng Hồ Chí Minh gắn bó với Nhân dân - Tư tưởng Hồ Chí Minh đoàn kết + Tư tưởng đoàn kết bật là: “Đoàn kết làm sức mạnh”, “Đoàn kết sức mạnh chúng ta”1; “Đoàn kết thắng lợi”; “ Đoàn kết then chốt thành công”2 “Đoàn kết” điểm mẹ Điểm mà thực tốt đẻ cháu tốt ”3 “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công”4 - Tư tưởng Hồ Chí Minh tầm quan trọng công tác xây dựng Đảng + Một là, cách mạng cần có đảng Cách mạng Việt Nam muốn thắng lợi "trước hết phải có đảng cách mệnh" “Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt" "Chủ nghĩa" mà Người đề cập chủ nghĩa Mác - Lênin + Hai là, xây dựng Đảng phải thực tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng Vận dụng phát triển nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng vô sản kiểu V.I.Lênin đề ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu nguyên tắc chủ yếu là: Nguyên tắc tập trung dân chủ; Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; Nguyên tắc tự phê bình phê bình; Kỷ luật nghiêm minh, tự giác + Ba là, quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng "là đạo đức, văn minh" + Bốn là, tăng cường mối quan hệ gắn bó Đảng với dân Đảng ta gắn bó với dân "Đảng nòi dân tộc"; mục đích Đảng "Đoàn kết toàn dân, phụng Tổ quốc" + Năm là, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn - Tư tưởng Hồ Chí Minh đoàn kết công tác xây dựng Đảng + Đảng phải thực “đạo đức, văn minh”; phải đoàn kết Đảng, làm gương thúc đẩy đoàn kết toàn dân Vận dụng vào giảng dạy, giáo dục: Trong trình giảng dạy cho học sinh lồng ghép, giáo dục em học tập làm theo gương Bác Hồ như: trung thực, trách nhiệm đoàn kết đức tính khác : Nhân hậu, thật thà, dũng cảm…, làm cho hình ảnh Người sống nghiệp trồng người NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 2: CHUYÊN ĐỀ 1: TỔ CHỨC LỚP HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT NAM MỚI - Dự án Mô hình trường học Việt Nam (Dự án GPE-VNEN, Global Partnership for Education – Viet Nam Escuela Nueva) Dự án sư phạm nhằm xây dựng nhân rộng kiểu mô hình nhà trường tiên tiến, đại, phù hợp với mục tiêu phát triển đặc điểm giáo dục Việt Nam - Mô hình trường học khởi nguồn từ Côlômbia từ năm 19952000 để dạy học lớp ghép vùng miền núi khó khăn, theo nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm Mô hình vừa kế thừa mặt tích cực mô hình trường học truyền thống, vừa có đổi mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình, tài liệu học tập, phương pháp dạy – học, cách đánh giá, cách tổ chức quản lí lớp học, sở vật chất phục vụ cho dạy – học… - Điểm bật mô hình đổi hoạt động sư phạm, hoạt động đổi cách thức tổ chức lớp học Theo mô hình trường học mới, quản lí lớp học “Hội đồng tự quản học sinh”, “ban” lớp, học sinh tự nguyện xung phong bạn tín nhiệm Sự thành lập hiệu hoạt động “Hội đồng tự quản học sinh”, “ban” cần tư vấn, khích lệ, giám sát giáo viên, phụ huynh, tích cực, trách nhiệm học sinh “Hội đồng tự quản học sinh” biện pháp giúp học sinh phát huy quyền làm chủ trình học tập, giáo dục Học sinh có điều kiện hiểu rõ quyền trách nhiệm môi trường giáo dục, rèn kĩ lãnh đạo, kĩ tham gia, hợp tác hoạt động - Hội đồng tự quản học sinh, với hướng dẫn giáo viên tự tổ chức thực “Hội đồng tự quản học sinh” bao gồm thành viên học sinh Hội đồng tự quản thành lập học sinh, học sinh để đảm bảo cho em tham gia cách dân chủ, tích cực vào đời sống học đường… Trước bầu cử Sau hoàn thành bước chuẩn bị tư tưởng cho học sinh, giáo viên học sinh thảo luận cấu Hội đồng tự quản thông thường chủ tịch, phó chủ tịch Bầu cử Một học sinh hỗ trợ giáo viên điều hành bầu cử Các ứng cử viên tranh cử thuyết trình chuẩn bị trước Thành lập ban chuyên trách Chủ tịch phó Chủ tịch Hội đồng tự quản học sinh bàn bạc với giáo viên để định thành lập ban chuyên trách thông báo rõ vai trò ban như: Học tập, sức khoẻ vệ sinh, quyền lợi học sinh, lao động, thư viện Thông qua hoạt động học sinh tự giác hơn, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo quản lý đạo công việc giao * Vận dụng vào giảng dạy, giáo dục: Đầu năm học tập huấn chuyên đề triển khai cho lớp thực thành lập hội đồng tự quản để em có tính tự giác, mạnh dạn, có trách nhiệm công việc giao CHUYÊN ĐỀ 2: NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG VNEN NHÂN RỘNG * Một số biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo mô hình VNEN Tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn cho GV chất mô hình trường học VNEN GV cần hiểu thấu đáo sở khoa học thực tiễn, ý đồ soạn thảo vận dụng tài liệu Hướng dẫn học Bồi dưỡng cho GV ý thức sâu sắc tự học, tự bồi dưỡng, tích cực học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp Chỉ hiểu thấu đáo chất mô hình trường học VNEN, GV đủ tự tin lĩnh để linh hoạt triển khai dạy học hiệu theo mô hình Điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học phù hợp với hoàn cảnh dạy học đặc điểm học sinh 2.1 Mục tiêu điều chỉnh: Chất lượng dạy học phụ thuộc nhiều vào chất lượng tài liệu dạy học Mặt khác, tài liệu nêu phương án cụ thể kế hoạch học cho học sinh giáo viên Vì thế, thích ứng cho vùng miền đối tượng học sinh Tổ chức cho giáo viên điều chỉnh tài liệu VNEN vừa làm cho chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục tốt lên, vừa nâng cao lực nghiên cứu sư phạm, ý thức chủ động, sáng tạo giáo viên - người trực tiếp sử dụng tài liệu 2.2 Nguyên tắc điều chỉnh: Bảo đảm yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng; phù hợp với học sinh; phù hợp với lực giáo viên điều kiện địa phương; phù hợp nguyên tắc, cấu trúc tài liệu theo mô hình VNEN Cần xây dựng bảng tiêu chí cho việc điều chỉnh tài liệu VNEN Giáo viên nên phân tích tài liệu theo tiêu chí tạo thay đổi cần thiết trước học sinh đọc tài liệu Hướng dẫn học Như vậy, hướng dẫn giáo viên phù hợp với môi trường nhu cầu học sinh, trình giáo dục hút học sinh tham gia cách tích cực 2.3 Một số điều chỉnh cách thức triển khai điều chỉnh: * Điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học - Tăng/giảm thời lượng cho hoạt động học tập - Điều chỉnh yêu cầu (lệnh) hoạt động - Thay đổi, điều chỉnh ngữ liệu - Thêm mẫu thực hiện, thêm gợi ý - Thêm nội dung phân tích mẫu - Thay đổi đồ dùng dạy học - Điều chỉnh hình thức lưu giữ kết hoạt động - Điều chỉnh hoạt động để thực phân hóa cao - Sáng tạo tập ứng dụng CHUYÊN ĐỀ 3: LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU “CÓ SỰ THAM GIA” Cách lập kế hoạch nay: - Hiệu trưởng chuẩn bị xây dựng kế hoạch - Hội nghị thảo luận tiêu, công việc, giải pháp thực - Thống ý kiến - Ra nghị quyết, báo cáo cấp trên, triển khai thực Các bước thực LKH có tham gia: Thời STT Hoạt động/ bước Cách làm gian Xây dựng khung Trước BGH xây dựng khung hoạt động, hoạt động LKH có phổ biến cho cán liên quan tham gia LKH Tham vấn ý kiến GVCN phối hợp với Phụ trách đội buổi học sinh lấy ý kiến hs lớp GVCN phối hợp với trưởng ban Tham vấn ý kiến PHHS, lồng ghép buổi họp buổi PHHS PH đầu năm HỌC Thực BGH GVCN + TPTĐ GVCN + Trưởng ban PH Khối trưởng lồng ghép buổi Tham vấn ý kiến Khối sinh hoạt CM hè, đầu năm buổi GV trưởng học Tổ chức hội thảo Tập trung hội trường, đại ngày BGH, LKH diện nhóm đối tượng: TBPHHS, đại diện Khối trưởng, đại diện HS, TPT, BGH, CQ Trình bày kết thảo luận – tổng hợp kq chung Thảo luận thống kết BGH xây dựng KH Căn vào ý kiến thống năm, năm hội thảo Trình bày KH năm, năm Hội nghị bên Góp ý, chỉnh sửa, thông qua liên quan Ký cam kết PHHS, HS, KT, TPT BGH buổi NT, CQ, BPH, HS, KT, TPT Quy trình bước LKH - Phân tích thực trạng - Xác định vấn đề - phân tích nguyên nhân - Xác định tranh tương lai – mục tiêu, kq đầu - Lựa chọn mục tiêu ưu tiên – theo mốc thời gian - Xác định giải pháp – hoạt động để đạt MT - Xác định bên liên quan – vai trò trách nhiệm - Lập kế hoạch chiến lược năm - Lập kế hoạch năm Một số lưu ý - Không áp đặt - Tạo hội để người đưa ý kiến - Tôn trọng ý kiến, không phản ứng tiêu cực với ý kiến PH, GV, HS - Lắng nghe - Sự tham gia PH nam, nữ, gia đình giả khó khăn, có học giỏi yếu - Học sinh nam nữ, yếu kém, giỏi HS có hoàn cảnh khó khăn, - Xây dựng kế hoạch mang tính khả thi - Đề cao vai trò phụ huynh, học sinh - Sở, phòng theo dõi, giám sát hỗ trợ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 3: MODULE 12: LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC Ở TIỂU HỌC Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp nội dung trọng tâm Bộ GD-ĐT yêu cầu hướng dẫn thực nhiệm vụ giáo dục Dạy học theo hướng tích hợp quan điểm giáo dục trở thành xu việc xác định nội dung dạy học nhà trường phổ thông chương trình xây dựng môn học Quan điểm tích hợp xây dựng sở quan niệm tích cực trình học tập trình dạy học *Tích hợp tiến trình tư nhận thức mang tính chất phát triển tự nhiên người lĩnh vực hoạt động họ muốn hướng đến hiệu chúng , vấn đề nhận thức tư người, triết lý chi phối, định hướng định thực tiễn hoạt động người 10 + Tích hợp: Là hòa trộn nội dung giáo dục môi trường sử dụng lượng tiết kiệm hiệu vào nội dung môn thành nội dung thống nhất, gắn bó chặt chẽ với Các nội dung cần tích hợp giáo dục môn học hoạt động giáo dục tiểu học: Nội dung tích hợp thể qua việc gắn nội dung môn học với đời sống thực tiễn, lồng ghép nội dung dân số, môi trường nội dung phù hợp; hướng vào hình thành phát triển lực hành động, lực giải vấn đề Học sinh tìm tòi, xây dựng kiến thức từ kiến thức biết vốn sống thực tế sống Phương pháp lựa chọn địa tích hợp xác định mức độ tích hợp học môn học hoạt động giáo dục tiểu học * Có nhều hình thức tích hợp chương trình khác nhau: + Kết hợp lồng ghép: Đây mức tích hợp; theo nội dung kết hợp vào chương trình môn học độc lập có sẵn + Đa môn: Các môn học riêng lẻ có chủ đề, vấn đề tích hợp vào môn + Liên môn: Chương tình tạo chủ đề, vấn đề chung khái niệm kỹ liên môn trọng môn mà môn riêng biệt Xây dựng môn học cách liên kết số môn học với thành môn học có phần mang tên riêng môn học.(VD: môn Tiếng Việt - môn Khoa học – môn Đạo đức – Kĩ sống ) * Xác định mức độ tích hợp: + Tích hợp theo chiều ngang: tích hợp theo nguyên tắc đồng quy phân môn với nhau, kiến thức tiếng Việt với mảng kiến thức văn học, văn hóa, thiên nhiên, người xã hội; kiến thức với kỹ năng, thái độ; kỹ nghe, nói, đọc, viết + Tích hợp theo chiều dọc: tích hợp đơn vị kiến thức kỹ kiến thức kỹ học trước theo nguyên tắc đồng tâm cụ thể là: kiến thức kỹ lớp trên, cấp học bao hàm kiến thức kỹ lớp dưới, cấp học cao sâu Kĩ lựa chọn phương pháp – kĩ thuật dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp - Dạy học kết hợp phương pháp, trình hình thức hoạt động nhằm phát triển lực nhận thức, bồi dưỡng lực tự học cho học sinh cách tích cực, chủ động, sáng tạo Trong thực dạy học tích hợp, trọng dạy học qua tình huống, học qua hoạt động, học qua trải nghiệm, học theo dự án Một số phương pháp giải vấn đề, phương pháp kiến tạo, phương pháp nhóm, phương pháp sử dụng thiết bị phương tiện dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông cần thể môn học cách linh hoạt hiệu - Các phương pháp dạy học phát huy tích cực học sinh cần vận dụng linh hoạt, tạo điều kiện cho học sinh khám phá, tìm tòi, đánh giá, thu thập xử lý thông tin, giải vấn đề, làm việc độc lập kết hợp với làm việc hợp tác, chia sẻ 11 I II - Phương pháp dạy học phù hợp việc dạy học nói chung dạy học tích hợp nói riêng dạy học dựa khám phá, tìm tòi, liên hệ thực tế Ví dụ thực hành lập kế hoạch dạy học tích hợp nội dung học: Vận dụng vào giảng dạy, giáo dục: Trong dạy, ta nghiên cứu kĩ để việc tích hợp tốt nhằm mục đích giáo dục trẻ có ý thức, hành vi Chẳng hạn: Để học sinh biết lượng, sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Lợi ích, cách sử dụng lượng tiết kiệm hiệu thông qua hoạt động dạy học môn khoa học, kĩ thuật hoạt động ngoại khóa Thuyết phục người thân, bạn bè có ý thức, hành vi sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Có thái độ tích cực sử dụng lượng tiết kiệm hiệu phê phán hành vi lãng phí lượng MODUN TH 13: KĨ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC Việc thực đổi chương trình giáo dục Tiểu học đòi hỏi phải đổi đồng từ mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học đến cách thức đánh giá kết dạy học, khâu đột phá đổi phương pháp dạy học Mục đích việc đổi phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo; rèn luyện thói quen khả tự học, tinh thần hợp tác, kĩ vận dụng kiến thức vào tình khác học tập thực tiễn, có niềm vui, hứng thú học tập Định hướng đổi phương pháp dạy học Tiểu học: Đổi phương pháp dạy học trường Tiểu học cần thực theo định hướng sau: Bám sát mục tiêu giáo dục Phù hợp với nội dung dạy học cụ thể Phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh Phù hợp với sở vật chất, điều kiện dạy học nhà trường Phù hợp với việc đổi kiểm tra, đánh giá kết dạy học Kết hợp việc tiếp thu sử dụng có chọn lọc, có hiệu phương pháp dạy học tiên tiến, đại với việc khai thác yếu tố tích cực phương pháp dạy học truyền thống Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học đặc biệt lưu ý đến ứng dụng công nghệ thông tin Yêu cầu đổi phương pháp dạy học trường Tiểu học Yêu cầu học sinh:: - Tích cực suy nghĩ, chủ động tham gia hoạt động học tập để tự khám phá lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ năng, xây dựng thái độ hành vi đắn - Mạnh dạn trình bày bảo vệ ý kiến, quan điểm cá nhân; tích cực thảo luận, tranh luận, đặt câu hỏi cho thân, cho thầy, cho bạn; biết tự đánh giá đánh giá ý kiến, quan điểm, sản phẩm hoạt động học tập thân bạn bè - Tích cực sử dụng thiết bị, đồ dùng học tập; thực hành thí nghiệm; thực hành vận dụng kiến thức học để phân tích, đánh giá, giải tình 12 vấn đề đặt từ thực tiễn; xây dựng thực kế hoạch học tập phù hợp với khả điều kiện Yêu cầu giáo viên:: - Giáo viên người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hoạt động học tập với hình thức đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn phù hợp với đặc trưng học, với đăc điểm trình độ học sinh, với điều kiện cụ thể lớp, trường địa phương - Động viên, khuyến khích, tạo hội điều kiện cho học sinh tham gia cách tích cực , chủ động, sáng tạo vào trình khám phá lĩnh hội kiến thức; ý khai thác vốn kiến thức, kinh nghiệm, kĩ có học sinh; bồi dưỡng hứng thú, nhu cầu hành động thái độ tự tin học tập cho học sinh; giúp em phát triển tối đa tiềm thân - Sử dụng phương pháp hình thức tổ chức dạy học cách hợp lý, hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với đặc trưng cấp học, môn học; nội dung, tính chất học, đặc điểm trình độ học sinh; thời lượng dạy học điều kiện dạy học cụ thể trường, địa phương III Quy trình chuẩn bị thực học theo định hướng đổi phương pháp dạy học 1.Các bước thiết kế giáo án: - Xác định mục tiêu học vào chuẩn kiến thức kĩ yêu cầu thái độ chương trình - Nghiên cứu SGK tài liệu liên quan để: + Hiểu xác, đầy đủ nội dung học + Xác định kiến thức, kĩ năng, thái độ cần hình thành phát triển học sinh + Xác định trình tự logic học + Xác định khả đáp ứng nhiệm vụ nhận thức học sinh + Xác định kiến thức, kĩ mà học sinh có cần có + Dự kiến khó khăn, tình nảy sinh phương án giải - Lựa chọn phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học cách thức đánh giá thích hợp nhằm giúp học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo - Thiết kế giáo án: Thiết kế nội dung, nhiệm vụ, cách thức hoạt động, thời gian yêu cầu cần đạt cho hoạt động dạy giáo viên hoạt động học tập học sinh Cấu trúc giáo án thể nội dung sau: * Mục tiêu học: + Nêu rõ mức độ học sinh cần đạt kiến thức, kĩ năng, thái độ + Các mục tiêu biểu đạt động từ cụ thể, lượng hóa * Chuẩn bị phương pháp phương tiện dạy học: + Giáo viên chuẩn bị thiết bị dạy học (Tranh ảnh, mô hình, vật, hóa chất…), phương tiện tài liệu dạy học cần thiết + Giáo viên hướng dẫn học sinh chuẩn bị học (soạn bài, làm tập, chuẩn bị tài liệu đồ dùng học tập cần thiết) 13 * Tổ chức hoạt động dạy học: Trình bày rõ cách thức triển khai hoạt động dạy học cụ thể Với hoạt động cần rõ: + Tên hoạt động + Mục tiêu hoạt động + Cách tiến hành hoạt động + Thời lượng để thực hoạt động + Kết luận giáo viên về: Những kiến thức, kĩ năng, thái độ học sinh cần có sau hoạt động; tình thực tiễn vận dụng kiến thức, kĩ năng, thái độ học để giải quyết; sai sót thường gặp; hậu xảy cách giải phù hợp… - Hướng dẫn hoạt động tiếp nối: Xác định việc học sinh cần phải tiếp tục thực sau học để củng cố, khắc sâu, mở rộng cũ để chuẩn bị cho việc học Một dạy học cần thực theo bước sau: a Kiểm tra chuẩn bị học sinh: + Kiểm tra việc nắm vững kiến thức học cũ + Kiểm tra việc chuẩn bị Lưu ý: Việc kiểm tra chuẩn bị học sinh thực đầu học đan xen trình dạy b Tổ chức dạy học mới: - Giáo viên giới thiệu mới: Nêu nhiệm vụ học tập cách thức thực để đạt mục tiêu học; tạo động học tập cho học sinh - Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh suy nghĩ, tìm hiểu, khám phá lĩnh hội nội dung học, nhằm đạt mục tiêu học với vận dụng phương pháp dạy học phù hợp c Luyện tập củng cố: - Giáo viên hướng dẫn học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức, kĩ năng, thái độ có thông qua hoạt động thực hành luyện tập có tính tổng hợp, nâng cao theo hình thức khác d Đánh giá: - Trên sở đối chiếu với mục tiêu học, giáo viên dự kiến số câu hỏi, tập tổ chức cho học sinh tự đánh giá kết học tập thân bạn - Giáo viên đánh giá, tổng kết kết học e Hướng dẫn học sinh học làm nhà: - Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập củng cố cũ (thông qua làm tập, thực hành, thí nghiệm…) - Giáo viên hướng dẫn học sinh chuẩn bị học * Vận dụng giảng dạy, giáo dục: Tôi nhận thấy rằng: Muốn đổi cách dạy, cách học trước hết phải đổi cách lập kế hoạch học Giáo viên lên lớp dựa vào thiết kế để tổ chức cho học sinh hoạt động, tự khám phá kiến thức thu nhận kiến thức Đổi cách lập kế hoạch học: Đổi mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học đến cách thức đánh giá kết dạy học 14 đổi phương pháp dạy học để phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động học sinh… kĩ vận dụng kiến thức vào tình khác học tập, để học sinh có niềm vui hứng thú học tập MODUN TH 14 : THỰC HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO HÝỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC Module TH 14 gồm có nội dung sau: - Thực hành thiết kế kế hoạch học cho hình thành kiến thức theo hướng dạy học tích cực - Thực hành thiết kế kế hoạch học cho thực hành theo hướng dạy học tích cực - Thực hành thiết kế kế hoạch học cho ôn tập theo hướng dạy học tích cực Module trình bày hình thức tự học với hỗ trợ phương tiện dạy học hợp tác bạn học Người học phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức: đọc, suy nghĩ, ghi nhớ, liên hệ với hiểu biết có, vận dụng Module biên soạn sở vừa cung cấp thông tin, vừa tổ chức cho người học hoạt động để tự chiếm lĩnh kiến thức Module “người hướng dẫn” học tập yêu cầu người học tiến hành hoạt động như: - Suy nghĩ phân tích vấn đề - Thảo luận với bạn học - Liên hệ điều học với thực tiến - Tự kiểm tra, đánh giá - Viết thu hoạch sau học Vận dụng giảng dạy, giáo dục: Phân tích kế hoạch học hình thành kiến thức theo hýớng dạy học tích cực I NHIỆM VỤ * Dưới số kế hoạch học cho hình thành kiến thức đưa nhận xét theo yêu cầu sau: - Mục tiêu học - Đồ dùng dạy học - Các hoạt động dạy học * Dưới ví dụ minh hoạ: Môn Tiếng Việt (Lớp 1) HỌC VẦN : Bài 47 EN, ÊN (2 tiết) I MỤC TIÊU Học xong này, học sinh có khả năng: - Nhận biết vần en, ên - Đọc được: vần en, ên, tiếng sen, nhện; từ câu ứng dụng - Viết được: en, ên, hoa sen, nhện - Nói 2-4 câu theo chủ đề: bên phải, bên trái, bên trên, bên II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bộ chữ học vần thực hành chữ học vần biểu diễn - Thẻ chữ bảng nhóm: 15 + thẻ từ ngữ bảng nhóm: Mỗi thẻ từ ngữ gồm thẻ: chồn, mơn mởn, nhím, sơn ca, bận rộn, bơi lội Mỗi bảng nhóm chia thành hai cột, có ghi sẵn vần ớn vần on cột + Các thẻ: en, ên, hoa sen, nhện, áo len, khen ngợi, mũi tên, gần nhà - Bảng phụ chép sẵn đọc ứng dụng (bài 46 47) - Tranh: hoa sen, nhện, tranh cho đọc ứng dụng (như SGK Tiếng Việt - tập 1, trang 96,97) - Tranh cho luyện nói (để thực hành): SGK Tiếng Việt - tập 1, trang 97 - Vật thật (nếu có): hộp phấn, lọ hoa (để thực hành luyện nói) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tiết Hoạt động Khởi động Tổ chức trò chơi ôn luyện “Ai nhanh, đúng"? Chuẩn bị - Chia lớp thành nhóm - Giáo viên phát cho nhóm: + gồm thẻ từ ngữ: chồn, mơn mởn, nhím, sơn ca, bận rộn, bơi lội - bảng nhóm chia thành hai cột, có ghi sẵn vần ớn vần ơn cột Tổ chức trò chơi - Các nhóm đọc thảo luận: - Chia thẻ từ ngữ thành nhóm: thẻ có vần ớn the có vần ơn - Dán thẻ từ ngữ vào cột phù hợp với vần ghi sẵn bảng nhóm - Khi có hiệu lệnh, nhóm cử học sinh dán bảng nhóm lên bảng lớp Đánh giá Mỗi nhóm cử bạn giáo viên nhận xét, đánh giá theo luật chơi (Mỗi thẻ từ ngữ dán điểm Nhóm nhiều điểm nhóm thắng cuộc.) Hoạt động Hướng dẫn học sinh ôn luyện 46 Đọc lại vần, tiếng, từ - Dán lên bảng the chữ: ôn, ơn, ôn bài, sổ bổn, mua - Yêu cầu học sinh đọc chữ bảng Đọc lại ứng dụng - Dán lên bảng đọc ứng dụng Sau mưa, nhà cóc tía bận rộn - Yêu cầu học sinh đọc bảng Hoạt động Giới thiệu Giới thiệu vần En - Yêu cầu học sinh lấy chữ Học vần thực hành chữ e, chữ n ghép e đứng trước, n đứng sau - Giáo viên hỏi: Các em vừa ghép vần gì? (Đây câu hỏi tạo tình huống, học sinh không trả lởi được.) - Giáo viên giới thiệu: Các em vừa ghép vần en (Dán lên bảng thẻ chữ en.) Giới thiệu vần Ên (tương tự giới thiệu vần en) - Giáo viên giới thiệu khái quát: Hôm nay, học hai vần en, ên 16 Hoạt động Hướng dẫn học sinh nhận biết vần, ghép đọc tiếng, từ a) Hướng dẫn học sinh nhận biết vần en, ghép đọc tiếng sen, từ ứng dụng Ai quý sen b) Hướng dẫn học sinh nhận biết, ghép đọc vần “en " - Dán thẻ vần en lên bảng - Hỏi: Vần en có âm đứng trước, âm đứng sau? - Đánh vần đọc mẫu, yêu cầu học sinh làm theo: e-nờ-en/en - Yêu cầu học sinh ghép vần en, giơ thẻ đọc (Giáo viên giúp em ghép sai đọc sai sửa lại cho đúng.) c) Hướng dẫn học sinh đọc phần tích tiếng "sen '’ - Dán tranh sen lên bảng, tranh (hoặc cho học sinh xem sen), hỏi: Đây gì? - Giới thiệu: Tiếng Việt gọi sen (Dán thẻ sen lên bảng) - Hỏi: Tiếng có vần en? - Giới thiệu: Tiếng sen có vần en - Hỏi: Ta cần thêm âm vào truớc en để có tiếng sen? - Yêu cầu học sinh lấy s, ghép với en để có tiếng sen - Yêu cầu học sinh giơ thẻ đánh vần tiếng sen (sờ-en-sen/sen) (Giúp em ghép sai đọc sai sửa lại cho đúng.) - Dán lên bảng thẻ chữ sen, hỏi: Tiếng sen gồm có âm, vần nào? - Đánh vần đọc mẫu, yêu cầu học sinh làm theo: sờ-en-sen/sen (HS đánh vần đọc đồng thanh, cá nhân.) d) Hướng dẫn học sinh đọc từ khóa “lá sen " - Gọi số học sinh đọc sen, sửa phát âm cho em - Hỏi: Trong từ sen, tiếng có vần en? e) Hướng dẫn học sinh luyện đọc lại vần mới, tiếng khóa, từ khóa Chỉ bảng, đọc mẫu cho học sinh đọc theo nhiều trật tự khác nhau: sen, sen, en/en, sen, sen Hướng dẫn học sinh nhận biết vần Ên, ghép đọc nhện, từ khóa nhện (Thực tương tự dạy vần en.) Chú ý hướng dẫn học sinh nêu điểm giống khác vần ên vần en Hoạt động 5: Thực hành Hướng dẫn học sinh đọc tìm hiểu nghĩa từ ứng dụng a) Hướng dẫn đọc từ ứng dụng - Dán lên bảng the chữ áo len, khen ngợi, mũi tên, gần nhà - Yêu cầu học sinh đọc từ ngữ bảng (cá nhân, nhóm, lớp) - Gọi số học sinh đọc, sửa phát âm cho em b) Giải nghĩa từ ứng dụng (nếu cần thiết) (Sau giải nghĩa từ, hướng dẫn học sinh đọc đồng thanh, đọc cá nhân) c) Hướng dẫn học sinh ôn luyện đọc từ ngữ ứng dụng chứa tiếng có vần “en”, vần “ên” * Hướng dẫn học sinh tìm luyện đọc từ ngữ ứng dụng chứa tiếng có vần en: - Hỏi: Từ chứa tiếng có vần en? - Tiếng có vần en? - Yêu cầu học sinh đánh vần tiếng len, khen 17 (HS đánh vần cá nhân theo nhóm 2: lờ-en-len/ len; khờ-en-khen/khen.) - Chỉ bảng, đánh vần đọc mẫu cho học sinh đọc theo: áo len, khen ngợi (lờen-len/len /áo len; khờ-en-khen/khen/khen ngợi) * Hướng dẫn học sinh tìm luyện đọc từ ngữ ứng dụng chứa tiếng có vần ên: (Làm tương tự hướng dẫn tìm luyện đọc từ ngữ ứng dụng chứa tiếng có vần en) Hướng dẫn học sinh tập viết a) Hướng dẫn học sinh tập viết bảng * Viết mẫu, hướng dẫn cách viết chữ en, sen: - Gắn thẻ chữ en lên bảng: - Để chữ en thẻ thước, kết hợp hướng dẫn quy trình viết - Viết chữ en lên bảng lớp khung ô li phóng to hướng dẫn quy trình viết, ý điểm bắt đầu, điểm kết thúc, cách nối chữ e ? chữ n - Hướng dẫn học sinh viết chữ en vào bảng - Làm hiệu cho học sinh giơ bảng, nhận xét, giúp học sinh sửa chữ chưa - Viết mẫu, hướng dẫn cách viết chữ sen: (Các bước thực hướng dẩn viết chữ en ý hướng dẫn cách nối chữ s-e - n) * Viết mẫu, hướng dẫn cách viết chữ chữ ên, nhện (Các bước thực hướng dẫn viết chữ en, sen ý hướng dẫn cách nối chữ n — h — e — n, cách viết dấu phụ chữ ê cách viết dấu nặng.) b) Hướng dẫn học sinh tập viết - Hướng dẫn học sinh tập viết Tập Viết theo chuẩn kiến thức, kĩ (Nhắc học sinh ý điểm đặt bút điểm dừng bút, khoảng cách chữ.) MODULE TH 15: KHÁI NIỆM VÀ CÁC DẤU HIỆU ĐẶC TRƯNG CỦA DẠY HỌC TÍCH CỰC Khái niệm phương pháp dạy học: PPDH hiểu cách thức, đường hoạt động chung GV HS, điều kiện dạy học xác định, nhằm đạt tới mục dích dạy học Phương pháp dạy học thành tố trình dạy học PPDH phải chuyển tải nội dung học đến người học, phải nhằm thực mục tiêu dạy học PPDH phải phù hợp với điều kiện dạy học cụ thể (trình độ học sinh, sở vật chất, trang thiết bị dạy học…) vậy, linh hoạt, mềm dẻo, không cứng nhắc Các dấu hiệu đặc trưng phương pháp dạy học tích cực: * PPDH tích cực có dấu hiệu đặc trưng là: Dạy học thông qua tổ chức hoạt động học tập học sinh Trong phương pháp dạy học tích cực, người học - đối tượng hoạt động "dạy", đồng thời chủ thể hoạt động "học" - hút vào hoạt động học tập giáo viên tổ chức đạo, thông qua tự thân khám phá điều chưa rõ thụ động tiếp thu tri thức 18 giáo viên đặt Dạy theo cách giáo viên không giản đơn truyền đạt tri thức mà hướng dẫn hành động Chương trình dạy học phải giúp cho học sinh biết hành động tích cực tham gia chương trình hành động cộng đồng Dạy học trọng rèn luyện phương pháp tự học Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không biện pháp nâng cao hiệu dạy học mà mục tiêu dạy học Phải quan tâm dạy cho học sinh phương pháp học, phương pháp học cốt lõi phương pháp tự học Nếu rèn luyện cho người học có phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có người, kết học tập nhân lên gấp bội Tăng cường học tập cá nhân, phối hợp với học tập hợp tác Trong lớp học mà trình độ kiến thức, tư học sinh đồng tuyệt đối áp dụng phương pháp tích cực buộc phải chấp nhận phân hóa cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, học thiết kế thành chuỗi hoạt động độc lập Tuy nhiên, học tập, tri thức, kĩ năng, thái độ hình thành hoạt động độc lập cá nhân Lớp học môi trường giao tiếp thầy với trò, trò với trò, trò với thầy, tạo nên mối quan hệ hợp tác cá nhân đường chiếm lĩnh nội dung học tập Thông qua thảo luận, tranh luận tập thể, ý kiến cá nhân bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua người học nâng lên trình độ Trong lớp học, phương pháp học tập hợp tác tổ chức nhóm, tổ, lớp Học tập hợp tác làm tăng hiệu học tập, lúc phải giải vấn đề gay cấn, lúc xuất thực nhu cầu phối hợp cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung Trong hoạt động theo nhóm nhỏ có tượng ỷ lại; tính cách lực thành viên bộc lộ, uốn nắn, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ.(Tuy nhiên thực tế có học sinh có thói quen ỷ lại bạn hoạt động nhóm) Kết hợp đánh giá thầy với tự đánh giá trò Trong dạy học, việc đánh giá học sinh không nhằm mục đích nhận định thực trạng điều chỉnh hoạt động học trò mà đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng điều chỉnh hoạt động dạy thầy Trước giáo viên đánh giá học sinh Trong phương pháp tích cực, giáo viên phải hướng dẫn học sinh phát triển kĩ tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học Liên quan với điều này, giáo viên cần tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tự đánh giá thân tham gia đánh giá bạn Tự đánh giá điều chỉnh hoạt động kịp thời lực cần cho thành đạt sống mà nhà trường phải trang bị cho học sinh Việc kiểm tra, đánh giá dừng lại yêu cầu tái kiến thức, lặp lại kĩ học mà phải khuyến khích trí thông minh, óc sáng tạo việc giải tình thực tế 19 Từ dạy học thụ động sang dạy học tích cực, giáo viên không đóng vai trò đơn người truyền đạt kiến thức, giáo viên trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn hoạt động độc lập theo nhóm nhỏ để học sinh tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu chương trình Giáo viên cần có hiểu biết sâu rộng, có trình độ sư phạm tổ chức, hướng dẫn hoạt động học sinh mà nhiều diễn biến tầm dự kiến giáo viên Vận dụng giảng dạy, giáo dục: Trong trình giảng dạy áp dụng số phương pháp vào dạy học như: Phương pháp vấn đáp; phương pháp đặt giải vấn đề; phương pháp hoạt động nhóm: Làm việc chung lớp, làm việc theo nhóm, tổng kết trước lớp; phương pháp đóng vai; phương pháp động não Từ phương pháp dạy học học sinh trình bày ý kiến trước lớp, làm việc nhóm thống kết với để đưa ý kiến chung, tự giải vấn đề đặt Để phát huy tính tích cực chủ động học sinh trình học tập Quảng sơn, ngày 27 tháng năm 2016 Người viết Nguyễn Chí Nam 20 ... luận - Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác lý luận CHUYÊN ĐỀ 2: TOÀN VĂN DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG - Năm năm qua (2011 - 2015) , bên cạnh thời cơ, thuận lợi, tình hình giới,... bồi dưỡng, tập huấn cho GV chất mô hình trường học VNEN GV cần hiểu thấu đáo sở khoa học thực tiễn, ý đồ soạn thảo vận dụng tài liệu Hướng dẫn học Bồi dưỡng cho GV ý thức sâu sắc tự học, tự bồi. .. Nhân hậu, thật thà, dũng cảm…, làm cho hình ảnh Người sống nghiệp trồng người NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 2: CHUYÊN ĐỀ 1: TỔ CHỨC LỚP HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT NAM MỚI - Dự án Mô hình trường
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo CHUYÊN đề bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2015 2016, BÁO cáo CHUYÊN đề bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2015 2016, BÁO cáo CHUYÊN đề bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2015 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay