bài kiểm tra kết cấu liên hợp (phần 1) cot

3 294 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 12:15

Câu 1.5 Cho cột liên hợp thép - bê tông có tiết diện bxh=400x400, nh hình vẽ Chiều dài l = 4000mm; cột liên kết khớp đầu theo c phng Thép hình H 260x256 UC98 mác 2 S235 có f y = 235 N / mm Cốt thép dọc B500B có f s = 500 N / mm Bê tông cấp bền C30/37 có f ck = 30 N / mm Tính khả chịu nén (đúng tâm) cột theo điều kiện bền ổn định tổng thể theo trục z (trục yếu) Biết: N G , Sd = 0,5 N Sd ; H s an toàn vật liệu a =1,1; c =1,5; s =1,15 Môđun đàn hồi: thép hình thép E a = Es = 210.103 N/mm2; bê tông Ecm = 32.103 N/mm2 ; Ecd = Ecm /1,35 Thép hình H 260x256 UC98 có Aa = 11400mm2; Ia,y=143,1x106mm4; Ia,z=48,5x106mm4; Wpa,y= 1,228x106mm3; Wpa,z= 0,575.106mm3; tf=17,3mm; tw=10,5mm; Câu 1.6 Cho cột liên hợp thép - bê tông có tiết diện bxh=400x400, nh hình vẽ Chiều dài l = 4000mm; cột liên kết khớp đầu theo c phng Thép hình H 260x256 UC98 mác 2 S235 có f y = 235 N / mm Cốt thép dọc B500B có f s = 500 N / mm Bê tông cấp bền C30/37 có f ck = 30 N / mm Tính khả chịu nén (đúng tâm) cột theo điều kiện bền ổn định tổng thể theo trục y (trục khỏe) Biết: N G , Sd = 0,5 N Sd ; H s an toàn vật liệu a =1,1; c =1,5; s =1,15 Môđun đàn hồi: thép hình thép E a = Es = 210.103 N/mm2; bê tông Ecm = 32.103 N/mm2 ; Ecd = Ecm /1,35 Thép hình H 260x256 UC98 có Aa = 11400mm2; Ia,y=143,1x106mm4; Ia,z=48,5x106mm4; Wpa,y= 1,228x106mm3; Wpa,z= 0,575.106mm3; tf=17,3mm; tw=10,5mm; ...Câu 1.6 Cho cột liên hợp thép - bê tông có tiết diện bxh=400x400, nh hình vẽ Chiều dài l = 4000mm; cột liên kết khớp đầu theo c phng Thép hình H 260x256 UC98
- Xem thêm -

Xem thêm: bài kiểm tra kết cấu liên hợp (phần 1) cot, bài kiểm tra kết cấu liên hợp (phần 1) cot, bài kiểm tra kết cấu liên hợp (phần 1) cot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay