câu hỏi ôn tập kết cấu thép 2 đại học xây dựng

5 396 4
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 12:14

Câu hỏi ôn tập thép ii Hệ quy Chơng : Nhà công nghiệp Hãy kiểm tra cột đặc tiết diện chữ H, chịu nén uốn: Mx = 48000 daNm, N = 110000 daN Tiết diện cột gồm cánh nh có kích thớc 350x20 bụng có kích thớc 440x10 Thép làm cột có f = 2100 daN/cm2, E = 2,1.10 daN/cm2 Chiều dài tính toán cột l x = 920 cm, ly = 460 cm Tiết diện cột có trục x vuông góc với bề cao bụng, trục y song song với bề cao bụng Hệ số điều kiện làm việc cột = Cho hệ số = 1,5626 c = 0,3541 (sinh viên xác định hai hệ số này) Vì cấu tạo chân cột thép nhà công nghiệp có sức trục lớn liên kết cứng với móng ta phải bắt bulông neo sờn đỡ? Có chân cột liên kết cứng với móng bulông neo bắt trực tiếp vào đế? Nếu đế việc bố trí bulông neo theo anh (chị) phải nào? Vì sao? Do bulong neo c tớnh chu kộo ti chõn ct i vi nh cú sc trc ln thỡ ni lc ti chõn ct cng ln Do vy lc kộo xut hin bulong neo cng rt ln Sn lm vic ging cụng xụn ngm ti cỏnh ct chu lc vuụng gúc hng xung cú chiu cao tit din ln nờn cng chng un rt ln s sc chu c momen bulong gõy Nu bt bulong trc tip vo bn thỡ phn tha ca bn bt bulong phi chu un bulong chu kộo hoc chu phn lc t múng tỏc dng lờn (xut hin ng thi nhng phớa khỏc Vỡ bn mng (chiu cao tit din rt nh so vi chiu rng bn) nờn cng chng un nh s lm chõn ct xoay Do vy ch ni lc chõn ct nh mi bt bulong trc tip vo bn Nu khụng bn phi dy v bulong phi b trớ sỏt cỏnh ct mi m bo chõn ct khụng xoay chu ti Kiểm tra khả chịu lực xà gồ mái làm thép cán nóng [12 Mái có góc dốc = 16o, khoảng cách kèo đỡ xà gồ B = 4,8 m, khoảng cách xà gồ mặt d = 1,2 m Tải trọng tác dụng gồm: Tĩnh tải mái (gồm tôn lợp, trần, giằng mái, cha kể trọng lợng xà gồ) gc = 22 daN/m2MB, hoạt tải sửa chữa mái pc = 30 daN/m2MB, hệ số vợt tải ng = 1,1 np = 1,3 Thép làm xà gồ có f = 2100 daN/cm2, E = 2,1.10 daN/cm2 Độ võng giới hạn xà gồ [f/l] = 1/200 Hệ số điều kiện làm việc xà gồ = Xà gồ liên kết khớp với kèo Thép [12 có đặc trng tiết diện trọng lợng 1m dài tra bảng IV.6 trang 129 sách Thiết kế Kết cấu thép Nhà Công nghiệp Hãy phân tích chọn hai phơng án tiết diện dàn sau cho cánh nén dàn có lx = ly : Tiết diện dạng chữ T ghép từ thép góc L90.90.8 Tiết diện dạng chữ T ghép từ thép góc L100.75.8, ghép cạnh lớn Cả phơng án đảm bảo điều kiện chịu lực có max < [] Một cột rỗng nhánh có cấu tạo nh sau: Nhánh có dạng chữ [ (bản cánh hớng nhánh 2) ghép từ thép góc L180x12 làm cánh nhánh thép tiết diện 240x12 làm bụng nhánh, bề cao tiết diện nhánh bề rộng tiết diện cột b = 440 (tính phủ bì từ thép góc làm cánh chữ [ nhánh), nhánh có dạng chữ I tổ hợp gồm cánh nhánh tiết diện 300x20 bụng nhánh tiết diện 400x8 Hai nhánh đặt cách để có chiều cao toàn tiết diên h =1250 đ ợc liên kết với hệ tam giác có ngang, bụng xiên thép góc L75x6 có diện tích tiết diện 8,78cm 2, bụng xiên nghiêng với nhánh cột góc = 30o Tiết diện cột có trục x-x trục ảo, trục y-y trục thực Kiểm tra ổn định tổng thể cột theo trục ảo ? Cặp nội lực nguy hiểm cho cột là: M = 103500 daNm, N1 = 208500 daN; M2 = 150500 daNm, N2 = 218500 daN; (N 1,N2 lực nén; M1, M2 mômen uốn quanh trục ảo x-x tiết diện cột; M1 gây nén cho nhánh 1, M2 gây nén cho nhánh 2).Chiều dài tính toán cột theo trục x: lx = 3600 cm.Thép làm cột có: f = 2100 daN/cm2, E = 2,1.106 daN/cm2 Hệ số điều kiện làm việc cột: = Thép L180x12 có đặc trng tiết diện tra bảng IV.2 trang 123 sách Thiết kế Kết cấu thép Nhà Công nghiệp Một nhà công nghiệp dài 84 m, hệ giằng cột dới ch bố trí hai đầu nhà có đợc không, sao? Khụng c b trớ h ging ct di trng hp ny vỡ chiu di nh > 60m nu ch to cng ti i hi nh thỡ khụng m bo gi n nh cho ton b khung Mt khỏc chiu di ln nờn nh hng bin dng nhit l ln i vi mỏi panel BT, h ging u hi ngn cn chuyn v nhit lm xut hin thờm ng sut nhit kt cu => kt cu b nguy him hn Trong cột rỗng nhánh chịu nén uốn (uốn quanh trục ảo), góc nghiêng bụng xiên với nhánh cột tăng lên khả chịu lực cột thay đổi nào, sao? Một cột rỗng nhánh có cấu tạo nh sau: Nhánh có dạng chữ [ (bản cánh hớng nhánh 2) ghép từ thép góc L160x16 làm cánh nhánh thép tiết diện 300x16 làm bụng nhánh, bề cao tiết diện nhánh bề rộng tiết diện cột b = 550 (tính phủ bì từ thép góc làm cánh chữ [ nhánh), nhánh có dạng chữ I tổ hợp gồm cánh nhánh tiết diện 200x25 bụng nhánh tiết diện 500x10 Hai nhánh đặt cách để có chiều cao toàn tiết diên h =1250 đợc liên kết với hệ bụng tam giác có ngang, bụng xiên nghiêng với nhánh cột góc = 32o Tiết diện cột có trục x-x trục ảo, trục y-y trục thực Kiểm tra ổn định tổng thể nhánh ? Cặp nội lực nguy hiểm cho nhánh là: M = 185000 daNm, N2 = 235000 daN; (N2 lực nén; M2 mômen uốn quanh trục ảo x-x tiết diện cột; M gây nén cho nhánh 2).Chiều dài tính toán cột theo trục y: l y = 1200 cm.Thép làm cột có: f = 2300 daN/cm2, E = 2,1.106 daN/cm2 Hệ số điều kiện làm việc cột: = Thép L160x16 có đặc trng tiết diện tra bảng IV.2 trang 122 sách Thiết kế Kết cấu thép Nhà Công nghiệp Khi chiều cao tiết diện dầm vai cột nhà công nghiệp (cột bậc, cột đặc, cột dới rỗng) nhỏ nửa chiều cao tiết diện cột dới có dùng đợc sơ đồ tính nội lực hình 2.4.a trang 20 sách Thiết kế Kết cấu thép Nhà Công nghiệp không, sao? 10 Trong cột rỗng nhánh chịu nén uốn (uốn quanh trục ảo), diện tích tiết diện xiên liên kết nhánh tăng lên khả chịu lực cột thay đổi nào, sao? 11 Nêu cặp tổ hợp nội lực mômen đầu dàn để tính dàn phân tích cặp mômen gây nguy hiểm nh nao dàn? 12 Một cột rỗng nhánh có cấu tạo nh sau: Nhánh có dạng chữ [ (bản cánh hớng nhánh 2) ghép từ thép góc L125x16 làm cánh nhánh thép tiết diện 280x16 làm bụng nhánh, bề cao tiết diện nhánh bề rộng tiết diện cột b = 450 (tính phủ bì từ thép góc làm cánh chữ [ nhánh), nhánh có dạng chữ I tổ hợp gồm cánh nhánh tiết diện 220x20 bụng nhánh tiết diện 410x8 Hai nhánh đặt cách để có chiều cao toàn tiết diên h =1250 đ ợc liên kết với hệ bụng tam giác có ngang, bụng xiên nhiêng với nhánh cột góc = 31o Tiết diện cột có trục x-x trục ảo, trục y-y trục thực Kiểm tra ổn định tổng thể nhánh ? Cặp nội lực nguy hiểm cho nhánh là: M = 105000 daNm, N1 = 204000 daN; (N1 lực nén; M1 mômen uốn quanh trục ảo x-x tiết diện cột; M gây nén cho nhánh 1).Chiều dài tính toán cột theo trục y: l y = 1200 cm.Thép làm cột có: f = 2100 daN/cm2, E = 2,1.106 daN/cm2 Hệ số điều kiện làm việc cột: = Thép L125x16 có đặc trng tiết diện tra bảng IV.2 trang 122 sách Thiết kế Kết cấu thép Nhà Công nghiệp 13 Vì tính bulông neo lại sử dụng hệ số vợt tải (ng, hệ số độ tin cậy tải trọng) nhỏ cho tĩnh tải (tải trọng thờng xuyên)? Theo anh chị sử dụng hệ số n g < cho trờng hợp tính toán khác? Bulong neo ch lm vic chu kộo, nờn c tớnh vi t hp ti trng gy kộo ln nht bulong Tnh ti gõy nộn ct nờn lm gim ng sut kộo bulong neo Do vy tớnh h s tin cy ca tnh ti cng nh thỡ bulong cng nguy him H s tin cy ca ti trng cú th ly nh hn vỡ k n sai khỏc vi thi cụng ngoi cụng trng cú th lm vi lng nh hn so vi tớnh toỏn (vớ d tng xõy cú th trỏt mng hn Cú th b trớ nhiu ca s, khe ly sỏng, ca ln lm gim lng thc) 14 Khi chịu lực nội lực thân bu lông neo kéo hay nén? Có bu lông neo không chịu lực? Bulong neo cú th khụng chu lc ti chõn ct khụng xut hin cp t hp ni lc gõy kộo bulong Khi ú bulong c b trớ theo cu to Chơng : Nhà nhịp lớn Hãy phân tích làm việc không gian kết cấu mái cupôn sờn vòng? Trờng hợp mái chịu tải trọng nh tính chất làm việc không gian không ý nghĩa, sao, vẽ sơ đồ tính cho trờng hợp này? Kt cu mỏi cupon sn vũng cú cu to gm cỏc sn (vũm) phng bỏn kớnh u trờn ta vũng nh, u di kờ lờn vnh gi ngoi cú h x g vũng phng v tuyn liờn kt cỏc sn li thnh h khụng gian cng (x g v sn l kt cu chu lc chớnh) x g lm vic nh vnh gi, lm gi trung gian cho cỏc sn Do vy kt cu cupon sn vũng nh hn kt cu cupon sn Di tỏc dng ca ti trng i xng (tnh ti, hot ti i xng), cỏc sn v x g s chu ti trng nh vi phn din tớch chu ti tng ng Do vy cú th chia cupon thnh cỏc vũm phng riờng r cú cng quy c thay th cho cỏc v trớ t x g v vnh gi Di tỏc dng ca ti trng khụng i xng (giú, hot ti khụng i xng), cỏc x g vũng b chuyn v tnh tin nờn lm vic rt ớt Trng hp ny, tớnh cht lm vic khụng gian khụng cũn ý ngha na Do vy s lm vic ca cupon sng vũng ging nh cupon sn cupon c chia lm vựng tớnh ỏp lc giú Vựng I v III (phng giú thi) ỏp lc giú cựng chiu vi ỏp lc giú v giỏ tr ti trng giú tỏc dng vo vựng l khỏc gõy chuyn v ln nht cú th quy tt c cỏc vũm ca vựng ny v vũm tng ng Ti trng giú c phõn lm phn Phn nh l giú hỳt i xng, phn gn chõn vũm (2/3f) l giú khụng i xng Vựng II v IV (vuụng gúc phng giú thi) ỏp lc giú i xng nờn khụng gõy chuyn v Khi tính cupôn sờn chịu tải đối xứng trục ta đa tính vòm phẳng với sơ đồ tính vòm có căng, tiết diện căng đợc quy đổi theo tiết diện vành gối công thức (2.15, 2.16) trang 114 sách Kết cấu thép Theo anh (chị) diện tích tiết diện căng có thay đổi không, có thay đổi lớn hay nhỏ so với tính theo công thức nêu, vành gối đợc đỡ hệ thống cột đợc tựa khớp cố định vào đỉnh cột? Vì sao? Tại tính nội lực cupôn sờn chịu tải trọng đối xứng trục ta đa tính vòm phẳng riêng rẽ, tính với tải trọng gió không đối xứng ta đa tính vòm tơng đơng trực giao liên kết với đỉnh? Hãy phân tích làm việc không gian kết cấu mái cupôn sờn? Trờng hợp mái chịu tải trọng nh tính chất làm việc không gian không ý nghĩa, sao, vẽ sơ đồ tính cho trờng hợp này? Hãy so sánh u nhợc điểm kết cấu mái dây lớp kết cấu mái dây hình yên ngựa Hãy phân tích so sánh u nhợc điểm làm việc sơ đồ bố trí lới b, c, d, e hình 2.27 trang 110 sách Kết cấu thép 2, kết cấu mái vỏ trụ lớp lới Nguyên tắc chọn lực căng trớc dây căng kết cấu mái dây hai lớp, lực căng có làm tăng tiết diện dây chủ hay không? Trong kết cấu mái dạng vỏ trụ dùng hệ lớp không gian, dùng cấu tạo nút cầu (với bu lông để liên kết vào nút) có đợc không, sao? Loại nút cầu nên dùng cho dạng hệ không gian nào? Chơng : Nhà cao tầng Sự phân bố khối lợng công trình có ảnh hởng tới thành phần động tải trọng gió không? Thể việc tính toán xác định tải trọng gió? Sự phân bố khối lợng công trình có ảnh hởng tới lực động đất công trình không? Thể việc tính toán xác định lực động đất? Trong nhà cao tầng dùng sơ đồ kết cấu khung giằng có khả cho công trình v ơn cao dùng sơ đồ giằng, sao? Các sàn nhà cao tầng cần có cấu tạo thành vách cứng ngang? Hãy phân tích so sánh u nhợc điểm phơng án bố trí vách cứng kết cấu nhà cao tầng có mặt chữ nhật nh sau: a vách cứng bố trí thành lõi đặt khu vực mặt nhà b vách cứng bố trí mặt nhà Trong nhà cao tầng có hệ dầm sàn phổ thông đa phơng án liên kết dầm giao nhau, phân tích chọn phơng án lợi Theo anh (chị) sàn có cần phải liên kết chặt với dầm đỡ hay không, sao? Trong tính toán nhà cao tầng, cần xét tải trọng động đất tác động theo phơng cạnh ngắn mặt nhà, nh hay sai? Theo anh (chị) tải động đất phải xét theo phơng nh nào? Nêu chất tải trọng gió công trinh.Thành phần động tải trọng gió đâu mà có? Đối với nhà cao tầng cho phép bỏ qua thành phần động này, sao? Trong nhà cao tầng, cấu tạo bố trí vách cứng khác thành phần động tải trọng gió vào công trình có khác không, sao? ... 3600 cm .Thép làm cột có: f = 21 00 daN/cm2, E = 2, 1.106 daN/cm2 Hệ số điều kiện làm việc cột: = Thép L180x 12 có đặc trng tiết diện tra bảng IV .2 trang 123 sách Thiết kế Kết cấu thép Nhà Công nghiệp... hình 2. 27 trang 110 sách Kết cấu thép 2, kết cấu mái vỏ trụ lớp lới Nguyên tắc chọn lực căng trớc dây căng kết cấu mái dây hai lớp, lực căng có làm tăng tiết diện dây chủ hay không? Trong kết cấu. .. daN/cm2, E = 2, 1.106 daN/cm2 Hệ số điều kiện làm việc cột: = Thép L 125 x16 có đặc trng tiết diện tra bảng IV .2 trang 122 sách Thiết kế Kết cấu thép Nhà Công nghiệp 13 Vì tính bulông neo lại sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi ôn tập kết cấu thép 2 đại học xây dựng, câu hỏi ôn tập kết cấu thép 2 đại học xây dựng, câu hỏi ôn tập kết cấu thép 2 đại học xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay