giải pháp hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần x20

60 60 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 12:09

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ -o0o - CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN X20 Sinh viên : Nguyễn Thị Thu Lớp : Quản lý kinh tế 54A MSV : 11123781 Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Lệ Thúy Hà Nội, Ngày 20 tháng năm 2016 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………….1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC……………….3 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.3.1 1.3.2 Khái niệm vai trò tuyển dụng nhân lực………………………………3 Khái niệm…………………………………………………………………….3 Vai trò……………………………………………………………………… Quy trình tuyển dụng nhân lực………………………………………………8 Xác định nhu cầu tuyển dụng……………………………………………… Lập kế hoạch tuyển dụng………………………………………………… Tổ chức tuyển dụng…………………………………………………………11 Đánh giá hoạt động tuyển dụng…………………………………………….19 Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân lực……………………………19 Yếu tố bên doanh nghiệp…………………………………………… 20 Yếu tố bên doanh nghiệp…………………………………………… 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TUYỂN DUNGK NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN X20 GIAI ĐOẠN 2011-2015………………………………………………21 2.1 Tổng quan công ty cổ phần X20……………………………………… 21 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển………………………………………….21 2.1.2 Cơ cấu tổ chức………………………………………………………………24 2.1.3 Lĩnh vực kinh doanh sản phẩm chủ yếu…………………………………26 2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cá năm gần đây…………………27 2.1.5 Đặc điểm cấu lao động……………………………………………….31 2.2 Thực trạng tuyển dụng nhân lực công ty năm gần đây………… 32 2.2.1 Kết tuyển dụng năm gần đây………………………………………32 2.2.2 Thực trạng thực quy trình tuyển dụng công ty…………………… 33 2.3 Đánh giá tuyển dụng nhân lực công ty giai đoạn 2011-2015………… 45 2.3.1 Ưu điểm…………………………………………………………………….45 2.3.2 Nhược điểm…………………………………………………………………46 2.3.3 Nguyên nhân……………………………………………………………… 47 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN X20…………………………………… 47 3.1 Định hướng phát triển công ty………………………………………….47 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy 3.1.1 Phương hướng phát triển chung…………………………………………….47 3.1.2 Phương hướng phát triển nguồn nhân lực………………………………… 48 3.2 Giải pháp hoàn thiện tuyển dụng nhân lực công ty cổ phần X20……….48 3.2.1 Hoàn thiện xác định nhu cầu tuyển dụng………………………………… 48 3.2.2 Hoàn thiện lập kế hoạch tuyển dụng……………………………………… 48 3.2.3 Hoàn thiện tổ chức tuyển dụng…………………………………………… 49 3.2.4 Hoàn thiện đánh giá tuyển dụng……………………………………………50 KẾT LUẬN……………………………………………………………………… 51 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………… 52 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TGĐ CBCNV : Tổng giám đốc : Cán công nhân viên KH-TCSX LN DT TSCĐ XNK HĐQT ĐHĐCĐ : Kế hoạch- tổ chức sản xuất : Lợi nhuận : Doanh thu : Tài sản cố định : Xuất nhập : Hội đồng quản trị : Đại hội đồng cổ đông SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức công ty cổ phần X20…………………………….24 Bảng 2.1: Các lĩnh vực hoạt động công ty cổ phần X20………………………27 Bảng 2.2: Cơ cấu sở hữu cổ phần công ty cổ phần X20……………………….28 Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn vốn cảu công ty cổ phần X20 giai đoạn 2011-2014…… 28 Bảng 2.4: Phân tích thay đổi nguồn vốn giai đoạn 2011-2014…………………29 Bảng 2.5: Kết sản xuất kinh doanh công ty cổ phần X20 giai đoạn 20112014……………………………………………………………………………… 30 Bảng 2.6: Phân tích thay đổi doanh thu hàng năm giai đoạn 2011-2014 30 Bảng 2.7: Phân tích thay đổi lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2011-2014…………31 Bảng 2.8: Cơ cấu lao động công ty cổ phần X20 giai đoạn 2011-2014………… 32 Bảng 2.9: Biến động nhân lực công ty giai đoạn 2011-2014………………….33 Hình 2.2: Lược đồ quy trình tuyển dụng………………………………………… 37 Bảng 2.10: Bảng thang điểm đánh giá ứng viên tham gia tuyển dụng……… 42 Bảng 2.11: Danh sách văn bản, biểu mẫu lưu trữ……………………… 45 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy LỜI MỞ ĐẦU Ngày theo xu hội nhập mạnh mẽ kinh tế giới, kinh tế Việt Nam có bước tiến tích cực.Tiêu biểu việc gia nhập TTP gần mở nhiều hội thách thức cho doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp thời kỳ này, muốn khẳng định vị trí theo kịp guồng quay chế thị trường cần không ngừng đổi nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tung thị trường mà cần tạo cho nguồn nhân lực hoàn thiện người yếu tố quan trọng phát triển tổ chức Là doanh nghiệp đầu lĩnh vực sản xuất gia công may mặc nước Công Ty Cổ Phần X20 trọng đến việc xây dựng thực chiến lược nhân phù hợp.Đó yếu tố giúp công ty đứng vững không ngừng phát triển trước thách thức kinh tế thị trường Một vấn đề mà nhà quản trị cần quan tâm để phát triển doanh nghiệp cạnh tranh với đối thủ thị trường quản lý nguồn nhân lực, tuyển dụng nhân lực yếu tố đảm bảo cho thành công hay thất bại doanh nghiệp Vì vậy, trình tuyển dụng lựa chọn ứng viên có trình độ chuyên môn lực phù hợp với vị trí công việc trống mà doanh nghiệp cần Điều minh chứng qua công tác tuyển dụng nhân lực Công ty cổ phần X20 Công ty cổ phần X20 xây dựng kế hoạch tuyển dụng đầy đủ, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ISO, bên cạnh trình tuyển dụng nhân lực công ty bộc lộ số hạn chế, thiếu sót định Qua trình tìm hiểu thực tập Công ty tuần qua, em dự định chọn đề tài :” Giải pháp hoàn thiện tuyển dụng nhân lực Công ty cổ phần X20 ” từ thấy rõ thực trạng đưa phương hướng giải pháp giúp tăng cường hoạt động đầu tư phát triển công ty thời gian tới Chuyên đề gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận tuyển dụng nhân lực donah nghiệp Chương 2: Thực trạng tuyển dụng nhân lực Công ty cổ phần X20 giai SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy đoạn 2011-2015 Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện tuyển dụng nhân lực Công ty cổ phần X20 Do thời gian thực tập có giới hạn chưa có kinh nghiệm thực tế nên chuyên đề em nhiều sai sót Em mong làm em nhận đóng góp quý thầy, cô giáo để chuyên đề em đạt hiệu tốt Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Lệ Thúy toàn thể anh/ chị Công ty cổ phần X20 tạo điều kiện cho em trình thực tập Em xin chân thành cảm ơn! SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 1.1 Khái niệm vai trò tuyển dụng nhân lực 1.1.1 Khái niệm Tuyển dụng nhân lực hoạt động quan trọng nhóm chức thu hút (hình thành) nguồn nhân lực.Có nhiều khái niệm khác hoạt động tuyển dụng hiểu : Tuyển dụng nhân lực trình nhằm thông báo, thu hút, tìm kiếm lựa chọn người tốt nhất, phù hợp với vị trí công việc trống ký hợp đồng hai bên nhà tuyển dụng người lao động Hoạt động tuyển dụng bao gồm hai trình tuyển mộ tuyển chọn: ● Tuyển mộ: Tuyển mộ trình thu hút người xin việc có trình độ với số lượng định từ lực lượng lao động xã hội lực lượng lao động bên tổ chức để đáp ứng nhu cầu tương lai tổ chức nguồn nhân lực.Quá trình tuyển mộ ảnh hưởng lớn đến hiệu trình tuyển chọn.Trong thực tế có người lao động có trình độ cao không tuyển chọn họ thông tin tuyển mộ họ hội nộp đơn xin việc.Chất lượng trình tuyển chọn không mong muốn hay đạt hiệu thấp số lượng người nộp đơn xin việc số nhu cầu cần tuyển chọn Các “Bản mô tả công việc” “Bản xác định yêu cầu công việc người thực hiện” có vai trò quan trọng trình tuyển mộ.Đây thông tin mà nhà tuyển dụng gửi đến ứng viên, miêu tả đầy đủ vị trí công việc cần tuyển, số lượng cần tuyển bao nhiêu, thời gian, yêu cầu công việc, yêu cầu trình độ kỹ năng, kinh nghiệm mà ứng viên cần phải có…Căn vào yêu cầu này, ứng viên xác định phù hợp với công việc định có tham gia ứng tuyển hay không.Vì vậy, cần viết “bản mô tả công việc” “bản xác đinh yêu cầu công việc người thực hiện” cách rõ ràng, đầy đủ xác để giảm thiểu chi phí cho nhà tuyển dụng ứng viên tham gia SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A 10 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy ● Tuyển chọn: Tuyển chọn trình đánh giá ứng viên theo nhiều khía cạnh khác dựa vào yêu cầu công việc, để tìm người phù hợp với yêu cầu đặt số người thu hút trình tuyển mộ.Cơ sở tuyển chọn yêu cầu công việc đề “Bản mô tả công việc” “Bản yêu cầu người thực công việc” Quá trình tuyển chọn phải đáp ứng yêu cầu như: xuất phát từ kế hoạch sản xuất kinh doanh kế hoạch nguồn nhân lực; chọn người có trình độ chuyên môn cần thiết cho công việc để có suất lao động cao hiệu suất công tác tốt; tuyển người có kỷ luật, trung thực, gắn bó với công việc với tổ chức Tuyển chọn trình quan trọng có ý nghĩa doanh nghiệp qua trình tuyển chọn tốt giúp doanh nghiệp có người có kỹ phù hợp với phát triển tổ chức tương lai.Tuyển chọn tốt giúp tổ chức giảm chi phí tuyển chọn lại, đào tạo lại tránh thiệt hại rủi ro trình thực công việc.Để tuyển chọn đạt kết cao cần phải có bước tuyển chọn phù hợp, phương pháp thu thập thông tin xác đánh giá thông tin cách khoa học 1.1.2 Vai trò 1.1.2.1 Đối với doanh nghiệp: Tuyển dụng nhân lực nội dung quan trọng quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp, tổ chức.Công tác tuyển dụng nhân lực giúp bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh thực mục tiêu kinh doanh cách hiệu nhất.Nguồn nhân lực tốt giúp donah nghiệp phát triển mạnh mẽ bền vững, khẳng định ví trí lực cạnh tranh thị trường Ngoài hoàn thành công tác tuyển dụng tốt giúp donah nghiệp tiết kiệm loại chi phí sử dụng có hiệu nguồn lực khác 10 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A 46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy Bước 2: Trên sở số liệu phân tích thống kê Trưởng phòng KHTCSX tiến hành viết báo cáo đánh giá chất lượng nguồn nhân lực có lập kế hoạch sử dụng lao động Công ty hàng năm Bước 3: Trưởng phòng KH-TCSX tiến hành cân đối kế hoạch biên chế Tổng giám đốc phê duyệt hàng năm lao động thực tế đơn vị lập kế hoạch tuyển dụng trình lên Tổng giám đốc phê duyệt Để tổng hợp nhu cầu lao động toàn công ty trưởng phòng KHTCSX cần nhận đầy đủ văn đề nghị bổ sung lao động từ trưởng ban, phận công ty Tuy nhiên, thời gian để nhận đầy đủ văn lâu, tuần kể từ ngày công ty có văn thông báo tới trưởng đơn vị phận tập hợp nhu cầu lao động đơn vị Sau tổng hợp xong nhu cầu lao động trưởng phòng KH-TCSX trình lên Tổng giám đốc phê duyệt Sau duyệt, phòng KH-TCSX thông báo tuyển dụng lao động, tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ, sơ tuyển, vấn lập danh sách trích ngang hồ sơ đạt yêu cầu tuyển dụng báo cáo Tổng giám đốc Thời gian trình duyệt nhu cầu ngày có văn Tổng giám đốc gửi xuống phòng KH-TCSX Căn vào số lượng lao động cần tuyển phê duyệt, Tổng giám đốc phê duyệt chi phí tuyển dụng cho đợt tuyển dụng  Tiếp cận kiểm tra xem xét hồ sơ dự tuyển Bộ phận Lao động tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ tiêu chuẩn theo nội dung thông báo quy định, đạt tiêu chuẩn cập nhật danh sách đăng ký thi tuyển, không đạt chuyển trả lại người đăng ký Tiêu chuẩn lao động dự tuyển: • Là công dân Việt Nam, độ tuổi: Đối với công nhân kỹ thuật yêu cầu từ 18-35 tuổi Đối với cán chuyên môn nghiệp vụ yêu cầu từ 20-45 tuổi Đối với người có kinh nghiệm, trình độ cao tuổi đời không 50 tuổi • Trình độ văn hoá: Từ tốt nghiệp THCS (9/12) trở lên • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Phù hợp với công việc giao theo mô tả công việc mô tả công việc • Sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ, công việc yêu cầu mức độ sức khoẻ khác • Có lý lịch rõ ràng, không thuộc diện quản chế quan pháp luật, chưa có tiền án tiền • Có tư cách đạo đức tốt 46 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A 47 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy Yêu cầu hồ sơ tuyển dụng: Hồ sơ tuyển dụng bao gồm • Đơn xin việc (trong đơn phải ghi rõ chưa tham gia đóng BHXH xin tiếp tục tham gia đóng BHXH); • Bản sơ yếu lý lịch (có dán ảnh 4x6 đóng dấu giáp lai, ảnh chụp phạm vi tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ ; có xác nhận địa phương); • Bản giấy khai sinh (có chứng nhận y cấp có thẩm quyền) Yêu cầu nộp thời điểm sinh, trường hợp thời điểm nộp hồ sơ phải có gốc để công ty kiểm tra, đối chiếu; • Giấy khám sức khoẻ quan ý tế có thẩm quyền ( Quận , huyện trở lên) giấy kiểm tra sức khoẻ công ty • Bản văn bằng, chứng (có công chứng) • Bản chứng minh thư nhân dân ( có chứng nhận y cấp có thẩm quyền); • Bản hộ ký thường trú ( có chứng nhận y cấp có thầm quyền); • Giấy xác nhận nhân quan công an nơi thường trú xác nhận; • Ảnh kích thước x 6= 04 Hồ sơ sau kiểm tra Bộ phận Lao động cập nhật vào danh sách đăng ký, không đạt loại Các trường hợp qua đào tạo Trung tâm đào tạo Công ty cổ phần X20, trường hợp tốt nghiệp Trung cấp nghề, sơ cấp nghề, tuỳ theo thời điểm, nhu cầu thực tế vào nguyện vọng cá nhân, cho phép Tổng giám đốc báo cáo Tổng giám đốc gọi tuyển cho đơn vị (không qua thi tuyển kiểm tra tay nghề) Việc tiếp cần xem xét hồ sơ dự tuyển công ty tiến hành theo bước đơn giản dễ thực tuần thủ tiêu chuẩn ISO yêu cầu lao động tuân thủ theo quy định pháp luật  Thi tuyển Hội đồng tuyển dụng Tổng giám đốc công ty định, quy định trách nhiệm quyền hạn cụ thể việc tổ chức thi tuyển lao động kiểm tra tay nghề (quản lý, công nhân sản xuất) Thành viên hội đồng tuyển dụng thường quy định bao gồm Trưởng phó phòng KH-TCSX, cán cấp trung phòng ban, đơn vị có nhu cầu tuyển thêm lao động, công nhân kỹ thuật có trình độ tay nghề cao công ty 47 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy Trên sở danh sách đăng ký phòng KH-TCSX kiểm tra, hội đồng tuyển dụng lựa chọn phương thức, thời gian địa điểm thi tuyển thi • Đối với lao động quản lý : Hội đồng tuyển dụng tiến hành vấn (thời gian cho ứng viên 15 phút), kiểm tra trắc nghiệm lý thuyết…về IQ trình độ chuyên môn Với kiểm tra IQ thời gian 30 phút, với thi viết diễn 180 phút, đảm bảo để thí sinh thể hết trình độ chuyên môn lực họ • Đối với công nhân sản xuất tiến hành thi tay nghề Với công nhân may tiến hành thi tay nghề may: đề thi tuỳ thuộc vào vị trí tuyển dụng công đoạn may thân tay, cổ áo… Kết thi tuyển ghi vào bảng mẫu quy định sẵn công ty.Sau vấn, thi tuyển Hội đồng tuyển dụng đánh giá khả chuyên môn ứng viên dựa tiêu chuẩn công việc, đồng thời so sánh so sánh ứng viên, cân nhắc lựa chọn ứng cử viên có triển vọng nhất, thỏa mãn yêu cầu công việc.Việc đánh giá kết tuyển dụng Hội đồng tuyển dụng đánh giá lấy theo ý kiến đa số dựa điểm trung bình ứng viên Những ứng viên có điểm trung bình cao người lựa chọn sở đánh giá Hội đồng đánh giá Để đánh giá cho điểm ứng viên Hội đồng đánh giá công ty dựa vào thang điểm thiết kế sẵn sau: Bảng 2.10:Bảng thang điểm đánh giá ứng viên tham gia tuyển dụng Tiêu chí Trình độ Kinh nghiệm Điểm Hệ số Tổng hợp Tổng 2,0 (1)x(2) 1,5 (1)x(2) Bằng cấp chứng khác Tuổi đời 0,5 (1)x(2) 0,5 (1)x(2) 48 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A 49 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy (Nguồn: Phòng KH-TCSX công ty cổ phần X20) Việc tổng hợp kết đánh giá thi tuyển Trưởng phòng KH-TCSX thực Kết Hội đồng tuyển dụng gửi cho phòng KH-TCSX sau ngày Những ứng viên trúng tuyển người có thứ hạng cao theo thứ tự từ xuống số thứ tự ứng viên thấp trùng với số lượng lao động phê duyệt tuyển vào công ty làm việc  Báo cáo đề nghị tuyển dụng Căn kết thi tuyển, kiểm tra hồ sơ lý lịch, sức khoẻ phòng KH-TCSX báo cáo đề nghị tuyển dụng Tổng giám đốc theo báo cáo xem xét phê duyệt danh sách đề nghị tuyển dụng Danh sách ứng viên trúng tuyển gửi lại phòng KH-TCSX sau ngày Trên sở biên bản, kết luận Hội đồng tuyển dụng phòng KH-TCSX thông báo kết trúng tuyển cho ứng viên trúng tuyển Người trúng tuyển người đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn điều kiện, Hội đồng tuyển dụng trí đề nghị Tổng giám đốc định tiếp nhận vào làm thử việc công ty Việc thông báo kết tuyển dụng phòng KH-TCSX thông báo Giấy thông báo trúng tuyển phòng KH-TCSX gửi đến ứng viên trúng tuyển theo địa ghi hồ sơ thi tuyển ứng viên Trong trường giấy thông báo trúng tuyển gửi đến ứng viên ứng viên thay đổi chỗ công ty lưu giữ kết hồ sơ ứng viên lại vòng 15 ngày Nếu ứng viên không đến công ty để nhận kết thời gian kết ứng viên bị huỷ  Kiểm tra khám sức khỏe Để vào thử việc Công ty, ứng viên trúng tuyển phải trải qua đợt kiểm tra sức khỏe phòng y tế công ty Những ứng viên không 49 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A 50 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy đủ điều kiện sức khỏe bị loại công ty có thông báo trúng tuyển đến ứng viên có kết vấn hay thi tuyển tốt gần Thời gian thông báo trúng tuyển ngày kiểm tra sức khoẻ 15 ngày kể từ ngày thông báo Những ứng viên thông báo mà không đến khám sức ngày nêu thông báo bị loại công ty tiến hành thông báo bổ sung.Kết khám sức khoẻ đợt lưu Y tế Công ty  Thử việc Trong bước này, ứng viên trúng tuyển trải qua thời gian: Công tác huấn luyên thời gian thử việc • Công tác huấn luyện: Phòng KH-TCSX cho lao động tuyển đọc giới thiệu chung công ty, quy định - quy chế công ty, học nội quy lao động, an toàn lao động, giới thiệu quy trình sản xuất ,thuật công nghệ công ty, huấn luyện an toàn Phòng Kỹ thuật công nghệ chịu trách nhiệm huấn luyện cách sử dụng trang thiết bị cho người lao động tuyển dụng vào ngành nghề có yêu cầu đào tạo công tác sử dụng trang thiết bị theo quy định công ty Sau học tập đánh giá lưu hồ sơ • Ký hợp đồng thử việc: Phòng KH-TCSX soạn thảo HĐLĐ ghi rõ hợp đồng thử việc trình Tổng giám đốc ký, đóng dấu vào HĐLĐ Thời gian thử việc theo quy định Nhà nước kết hợp số yêu cầu công ty: • Đối với công nhân dệt, may có tay nghề tuần xí nghiệp • Công nhân dệt chưa có tay nghề, công ty có nhu cầu tuyển dụng học nghề trực tiếp xí nghiệp dệt Nam Định, thời gian 01 tháng • Nhân viên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học 60 ngày Trong thời gian thử việc người lao động hưởng tiền ăn ca hưởng lương theo quy chế trả lương công ty Đơn vị quản lý có trách nhiệm bố trí cho lao động tuyển dụng học tập nội dung chủ yếu Bộ Luật 50 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A 51 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy Lao động; Nội quy lao động; Quy chế truyền thống công ty Phải cam kết thực hiên an toàn lao động công nhân trực tiếp sản xuất Sau hết thời gian thử việc cán hướng dẫn trực tiếp đánh giá kết thử việc nhân viên mới: • Hết thời gian thử việc người lao động viết thu hoạch tự nhận xét, trình trưởng đơn vị ghi nhận xét đánh giá gửi cho phòng KH-TCSX • Nếu thời gian thử việc không đạt yêu cầu công việc tay nghề chấm dứt HĐLĐ (thử việc) • Nếu đạt yêu cầu phát triển phòng KH-TCSX soạn thảo HĐLĐ thức trình Tổng giám đốc ký đóng dấu vào HĐLĐ Hầu hết số lượng nhân viên thử việc công ty đáp ứng yêu cầu công việc Trên 96% số lượng nhân viên thử việc thức ký kết hợp đồng vào làm việc công ty Công việc phòng KH-TCSX thực hiện, phụ trách sách chế độ cho người lao động Những thí sinh sau gọi vào làm tiếp tục thử việc theo Quy chế công ty.Trưởng đơn vị, phòng ban có công nhân viên có trách nhiệm phân công, quản lý theo dõi nhận xét đánh giá kết thử việc đề nghị ý kiến ký hay không ký hợp đồng lao động theo mẫu báo cáo thử việc Lao động thời gian thử việc không đạt yêu cầu theo nhận xét, đánh giá đơn vị quản lý chấm dứt quan hệ lao động với công ty  Kiểm tra đánh giá đề nghị ký hợp đồng Phòng KH-TCSX có trách nhiệm tổng hợp báo cáo thử việc CVN đơn vị trình Tổng giám đốc Sau báo cáo thử việc trình lên Tổng giám đốc xem xét, sau phê duyệt để ký hợp đồng lao động với ứng viên đạt yêu cầu thử việc Phòng KH-TCSX soạn hợp đồng theo báo cáo đề nghị ký hợp đồng trình Tổng giám đốc Các hợp đồng phải tuân thủ đầy đủ điều khoản “ 51 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A 52 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy Bộ Luật lao động”  Lưu hồ sơ Phòng KH-TCSX có trách nhiệm lưu trữ văn bản, biểu mẫu có liên quan đến quy trình tuyển dụng lao động: Bảng 2.11: Danh sách văn , biểu mẫu lưu trữ Stt Tên Hồ Sơ Báo cáo nhu cầu tuyển dụng Kế hoạch tuyển dụng Hồ sơ nhân Kết thi tuyển Kết khám sức khoẻ Danh sách tuyển dụng Ký Hiệu BM.03.KH.01 BM.03.KH.04 BM.03.KH.04 Thời Gian Lưu Suốt trình Báo cáo thử việc BM.03.KH.05 -Hợp Đồng lao động -(Nguồn: Phòng KH-TCSX công ty cổ phần X20) Người Lưu Bộ phần lao động Y tế công ty Bộ Phận lao động - 2.3 Đánh giá tuyển dụng nhân lực công ty giai đoạn 2011-2015 Trên sở phân tích tình hình, hiệu đạt hoạt động tuyển dụng đạt được, ta rút đánh giá công tác tuyển dụng công ty giai đoạn 2011-2015 2.3.1 Ưu điểm Là doanh nghiệp lớn hoạt động lâu năm Công ty cổ phần X20 có kinh nghiệm phong phú công tác tuyển dụng việc thực tuyển dụng công ty thể nhiều ưu điểm: ● Nguồn tuyển dụng: Phân biệt chon nguồn tuyển dụng khác phù hợp với vị trí công việc khác nhau, hướng tới việc sử dụng chủ yếu lượng lao động chất lượng cao từ nguồn bên ● Quy trình tuyển dụng: Công ty xây dựng quy trình tuyển dụng riêng, bước quy định rõ ràng, cụ thể: phòng ban chịu trách nhiệm gì, yêu cầu bước thực sao.Các định tuyển dụng hoàn toàn bám sát tuân theo pháp luật hành.Các bảng mẫu liên quan đến trình tuyển chọn 52 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A 53 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy lập quy định chi tiết.Trong trình thử việc, cán quản lý trực tiếp đánh giá xác điểm mạnh yếu khả phù hợp nhân viên với công việc 2.3.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm nêu trình tuyển dụng công ty bộc lộ nhiều nhược điểm: ● Nguồn tuyển dụng :  Phần nhiều lao động trí thức trí thức công ty tuyển từ nguồn nội bộ.Tuy nguồn tiết kiệm thời gian chi phí đào tạo gây nhiều rủi ro cho công ty người thuyên chuyển lao động đủ trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc dẫn đến tình trạng bố trí nhầm người gây thiệt hại lớn cho công ty, công ty áp dụng sách ưu tiên em CBCNV công ty ưu tiên lao động đào tạo trung tâm công ty Để công tác tuyển dụng nhân lực công ty thực đem lại hiệu cao công ty nên có sách tuyển dụng công nguồn nội nguồn bên nhằm đảm bảo chất lượng lao động tuyển dụng đáp ứng yêu cầu công việc  Công ty chưa khai thác nguồn lực tiềm từ lực lượng sinh viên trường nguồn lao động trình độ cao có kinh nghiệm từ công ty xí nghiệp khác muốn gia nhập.Mặt khác phần nguồn lao động bên thường có tư tưởng gắn bó với công ty ( phần lớn công nhân lao động ), họ làm thời gian nghỉ gây lãng phí thời gian tiền bạc công ty ● Quy trình tuyển dụng :  Việc xác định nhu cầu tuyển dụng dựa kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhu cầu tuyển bổ sung lao động mà chưa vào sở tuyển dụng định mức lao động phân tích thực công việc.Ngoài việc xác định nhu cầu nhân lực nên để phòng KH-TCSX đảm nhận  Việc trình phê duyệt nhu cầu tuyển dụng nhiều thời gian  Các kênh thông báo tuyển dụng hạn chế chưa đạt hiệu tốt 53 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A 54 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy  Việc thi tuyển áp dụng thi viết thi tay nghề, áp dụng vấn trực tiếp cần thiết gây hạn chế việc đánh giá lực ứng viên  Quá trình tuyển dụng chưa linh hoạt.Ví dụ lao động bậc thấp ( phục vụ, bảo vệ, lái xe,… ) trình phức tạp không cần thiết 2.3.3 Nguyên nhân Công ty cổ phần X20 công ty nhà nước lại thành lập thời kỳ bao cấp nên chịu ảnh hưởng nhiều việc ưu tiên tuyển dụng cho em CBCNV việc gây ảnh hưởng tâm lý đến ứng viên có trình độ chuyên môn cao tham gia ứng tuyển Việc sác định nhu cầu nhân lực chưa chuyên nghiệp, thay phòng KHTCSX trực tiếp đảm nhận việc phòng ban khác thực chưa xác gây thời gian Số lượng kênh thông báo tuyển dụng cụ thể qua trung gian môi giới nhỏ website chình thức công ty Quy trình thi tuyển lỗi thời, chưa có đổi mới, kết hợp phương pháp thi tuyển khác dẫn đến việc đánh giá lực ứng viên chưa thực xác CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN X20 3.1 Định hướng phát triển công ty 3.1.1 Phương hướng phát triển chung ● Công ty cổ phần X20 tập trung phát triển thị trường, sản phẩm, thương hiệu để trở thành doanh nghiệp dệt may hàng đầu Việt Nam có uy tín thị trường giới ● Trên sở lấy dệt may làm ngành nghề tảng, mở rộng thêm số ngành nghề có tính đột phá, phù hợp với nhu cầu phát triển xã hội, mạnh công ty phân công lao động quốc tế điều kiện hội nhập kinh tế giới ngày sâu sắc mạnh mẽ 54 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A 55 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy ● Phấn đấu đưa công ty trở thành tập đoàn đa ngành, đa quốc gia, có sức cạnh tranh hàng đầu Việt Nam khu vực 3.1.2 Phương hướng phát triển nguồn nhân lực Để đạt mục tiêu theo phương hướng chung đề Công ty cổ phần X20 đề mục tiêu cụ thể cho hoạt động quản lý, tài chính, sản xuất kinh doanh,…trong phương hướng chi tiết cho công tác nhân là: ● Có kế hoạch hoạch định nguồn nhận lực cụ thể hàng năm để tối đa hóa việc sử dụng nhân lực đảm bảo cho trì phát triển liên tục ● Cập nhật bổ sung thông tin cán công nhân viên công ty liên tục để xác định nguồn nhân lực ngắn hạn dài hạn ● Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua tuyển dụng đào tạo ● Nâng cao thù lao lao động , quan tâm đến đời sống người lao động - - 3.2 Giải pháp hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tạo công ty 3.2.1 Hoàn thiện xác định nhu cầu tuyển dụng Để công ty cổ phần X20 có hoạt động tuyển dụng đặt hiệu cao hơn, có số kiến nghị cho trình xác định nhu cầu tuyển dụng: Thực kế hoạch hóa nguồn nhân lực dựa kế hoạch sản xuất kinh doanh định mức lao động để việc xác định nhu cầu tuyển dụng sác Các công tác xác định nhu cầu tuyển dụng toàn phân cho phòng KH-TCSX, phòng xem xét kế hoạch nhân lực trước đưa định tuyển mộ để việc tuyển dụng đạt hiệu tốt nhất, tránh lãng phí thời gian tiền bạc Rút ngắn thời gian trình duyệt nhu cầu tuyển dụng 3.2.2 Hoàn thiện lập kế hoạch tuyển dụng  Khai thác hợp lý nguồn tuyển dụng: - Đối với nguồn bên trong: Cần làm tốt công tác cho nhân viên trước thực thuyên chuyển để không tạo tâm lý bất mãn mặc cảm.m xét đánh gí kỹ trình độ chuyên ôn nhân viên trước bổ nhiệm thuyên chuyển để tránh rủi ro thiệt hại sau - Đối với nguồn bên ngoài: Việc tuyển dụng lao động bên công ty đem lại nhiều đổi lợi ích có nhiều khó khăn.Đặc biệt tình trạng lao động ý định gắn bó lâu dài với công ty, làm thời gian nghỉ việc gây tổn thất thời gian tiền bạc.Công ty nên khắc phục tình trạng cách liên kết với trường cao đẳng trung cấp nghề để giưới 55 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A 56 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy thiệu lực lượng lao động ổn định.Công ty nên hướng tới nguồn nhân lực triển vọng: + Cử cán trực tiếp xuống trường đại học, cao đẳng để giới thiệu quảng bá công ty nhằm thu hút sinh viên giỏi, xuất sắc trường công ty làm việc + Giảm bớt tỉ lệ lao động thuộc diện ưu tiên để giảm bớt chi phí đào tạo lại đào tạo nâng cao tay nghề mà tăng tỉ lệ tuyển dụng từ nguồn lao động từ xí nghiệp khác người qua đào tạo có trình độ, kinh nghiệm làm việc + Chú ý xây dựng liên kết với trung tâm tư vấn việc làm hay người tự nộp đơn xin việc Những nguồn lao động giải tốt nhu cầu lao động ngắn hạn công ty  Thay đổi phương pháp tuyển dụng Thay sử dụng phương pháp truyền thống thi viết thi tay nghề cần sử dụng kết hợp thêm phương pháp vấn, trắc nghiệm tâm lý hay mô tình để đánh giá toàn diện khả ứng viên.Cũng tạo hội cho ứng viên bộc lộ mạnh trí lực, thái độ làm việc, khả xử lý tình huống.Qua giúp việc đánh giá tuyển chọn trở nên dễ dàng hơn, lựa chọn nguồn lao động chất lượng cao Ngoài cần hoàn thiện biểu mẫu đầy đủ cụ thể hơn.Ví dụ thiết kế tuyển dụng công ty thông tin yêu cầu trình độ, kinh nghiệm, tuổi tác cần đưa thông tin sách đãi ngộ nhân lực công ty như: lương, thưởng, chế độ xã hội…để tăng sức hấp dẫn người tham gia ứng tuyển 3.2.3 Hoàn thiện tổ chức tuyển dụng  Thay đổi điểm bất cập quy định quy trình tuyển dụng - Cần có quy định riêng cho trình tuyển dụng vị trí, chức vụ bậc thấy đơn giản lao công, bảo vệ, lái xe,… để giúp trình tuyển dụng nhanh gọn tiết kiệm chi phí - Quy định lại nhiệm vụ phòng ban quy trình tuyển dụng cách rõ ràng chuyên nghiệp hơn.Việc xem xét hồ sơ cán chuyên trách gây gánh nặng cho cán này, nên cử nhân viên đảm nhận công việc để việc triểm tra hồ sơ nhanh xác  Đa dạng hóa kênh thông báo tuyển dụng 56 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A 57 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy Việc đa dạng hóa kênh thông báo tuyển dụng giúp cho nhiều ứng viên có tiềm biết đến tham gia ứng tuyển cho công ty hơn.Vì công ty cần thiết lập kênh tuyển mộ : tạo kênh tuyển dụng Facebook, liên kết với trang tuyển dụng online để đăng thông tin tuyển dụng,… kênh có ưu điểm chi phí phải trả không cao độ lan truyền thông báo lại tốt Ngoài công ty mở rộng kênh tuyển mộ đăng tin báo, đài, TV,…hoặc liên kết với trung tâm, trường nghề Quảng bá cho tuyển mộ tốt giúp công ty có nguồn ứng viên ứng tuyển phong phú hơn, chất lượng tốt qua quản lý tuyển dụng có nhiều lựa chọn  Hoàn thiện tổ chức thi tuyển Về thi viết thi tay nghề có số diểm cần thay đổi sau: - Làm câu hỏi đề thi viết, sử dụng nhiều cao hỏi có tính chuyên môn cao - Đối với thi tay nghề cần có thêm nhiều kiểm tra để đánh giá xác trình độ công nhân - Đối với công nhân kỹ thuật kiểm tra tay nghề cần kiểm tra thêm lý thuyết Như đề cập trên, việc sử dụng phương pháp tuyển chọn cần đổi phong phú vấn, trắc nghiệm tâm lý, mô tình huống,… Đối với vấn yêu cầu soạn thảo đa dạng phong phú thêm ngân hàng câu hỏi, người vấn không nên tạo áp lực cho ứng viên để họ cởi mở bộc lộ thân.Lãnh đạo trực tiếp phận nên đảm nhiệm vấn cho vị trí thuộc phận 3.2.4 Hoàn thiện đánh giá tuyển dụng Đánh giá tuyển dụng bước quan trọng để tổng kết lại công tác tuyển dụng qua rút kinh nghiệm hoàn thiện cho lần tuyển dụng sau.Để việc đánh giá khách quan, xác doanh nghiệp nên thành lập phận đánh giá.Sau trình tuyển dụng, phận chịu trách nhiệm tính toán số qua đánh giá hiệu công tác tuyển dụng: tỷ lệ chọi, tỷ lệ sàng lọc, tỷ lệ tuyển chọn,… 57 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A 58 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy Ngoài doanh nghiệp cần quan tâm đánh giá đến tiêu chí : trình thẩm tra thông tin đầy đủ xác hay chưa, việc đánh giá định tuyển chọn công minh bạch hay chưa,… 58 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A 59 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy KẾT LUẬN Trong cạnh tranh ngày gay gắt kinh tế thị trường, doanh nghiệp muốn phát triển phải động không ngừng đổi mới, người yếu tố quan trọng trình đó.Việc tìm người, giao việc, cương vị vấn đề quan tâm doanh nghiệp Sau thời gian thực tập công ty cổ phần X20, tìm hiểu khái quát cấu tổ chức, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động quản trị nhân lực công ty, có công tác tuyển dụng nhân lực Đây thời gian để em tìm hiểu cụ thể tình hình thực tế doanh nghiệp so với trang bị ngồi ghế nhà trường Qua phân tích nghiên cứu tình hình tuyển dụng lao động công ty từ nêu số kiến nghị nhằm hoàn thiện cho công tác tuyển dung, em hoàn thành xong chuyên đề tốt nghiệp với đề tài: “Giải pháp hoàn thiện tuyển cụng nhân lực Công ty Cổ phần X20” Em hy vọng với giải pháp đề xuất chuyên đề, công tác tuyển dụng công ty X20 ngày hoàn thiện, đảm bảo cho phát triển toàn diện công ty Do chưa có kinh nghiệm thực tiễn, thời gian thực tập lại không dài nên chuyên đề không tránh khỏi kết luận nhiều thiếu sót Em mong nhận góp ý quý thầy, cô giáo để em hoàn thiện chuyên đề Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Lệ Thúy anh chị công ty cổ phần X20 tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn! 59 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A 60 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình quản trị nhân lực ( Nhà xuất ĐH KTQD, tác giả Th.S Nguyễn Vân Điềm PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân) Giáo trình Kinh tế Nguồn nhân lực ( Nhà xuất ĐH KTQD, tác giả PGS.TS Trần Xuân Cầu PGS.TS Mai Quốc Chánh ) Quản trị nguồn nhân lực ( John M.Ivancevich ) Công ty X20 50 năm xây dựng trưởng thành ( Nhà xuất quân đội nhân dân năm 2007, tác giả Khuất Quang Thuỵ) Báo cáo tài qua năm công ty cổ phần X20 Quy chế tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần X20 Website thức công ty: http://www.gatexco20.com.vn 60 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Quản lý kinh tế 54A ... qua công tác tuyển dụng nhân lực Công ty cổ phần X20 Công ty cổ phần X20 xây dựng kế hoạch tuyển dụng đầy đủ, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ISO, bên cạnh trình tuyển dụng nhân lực công ty bộc... nguồn nhân lực ……………………………… 48 3.2 Giải pháp hoàn thiện tuyển dụng nhân lực công ty cổ phần X20 …….48 3.2.1 Hoàn thiện xác định nhu cầu tuyển dụng ……………………………… 48 3.2.2 Hoàn thiện lập kế hoạch tuyển. .. CÔNG TY CỔ PHẦN X20 GIAI ĐOẠN 2011-2015 2.1 Tổng quan công ty cổ phần X20 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển 2.1.1.1 Giới thiệu tổng quan công ty Công ty Cổ phần X20 tiền thân Công ty Cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần x20 , giải pháp hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần x20 , giải pháp hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần x20

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay