KE TOAN THUE THU NHAP DOANH NGHIEP

41 170 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 12:00

Với mục đích khảo sát, nghiên cứu thực tế các doanh nghiệp đã hạch toán kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, tính thuế thu nhập doanh nghiệp và áp dụng CMKT số 17 như thế nào, những vướng mắc gì mà doanh nghiệp còn gặp phải trong quá trình hạch toán kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, chúng em đã chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02” làm đề tài bài tập nhóm. Chúng em hy vọng bài tập nhóm của chúng em sẽ góp phần giải quyết được những vấn đề được đặt ra cả khía cạnh lý luận lẫn thực tiễn và là một trong những đề tài mang tính cấp bách trong giai đoạn hiện nay đang thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp mới. Kế toán tài nâng cao Th.s Thái Nữ Hạ Uyên LỜI MỞ ĐẦU Thuế thu nhập doanh nghiệp loại thuế trực thu (Nhà nước thu trực tiếp nơi Người chịu thuế) đánh vào phần thu nhập doanh nghiệ sau trừ chi phí liên quan đến việc tạo thu nhập sở sản xuất kinh doanh dịch vụ Thuế thu nhập doanh nghiệp ảnh hưởng đến lợi ích sát sườn doanh nghiệp nên doanh nghiệp luôn nghiên cứu Luật thuế thu nhập doanh nghiệp cách kĩ để giảm thiểu chi phí phải bỏ để nộp thuế, Nhà nước yêu cầu doanh nghiệp nộp nộp đủ số thuế thu nhập doanh nghiệp vào Ngân sách Nhà nước theo nghĩa vụ Ngày 15/02/2005 Bộ trưởng Bộ Tài ký định số 12/2005/QĐ-BTC ban hành công bố 06 Chuẩn mực kế toán (CMKT) đợt IV, có CMKT số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp” coi chìa khoá quan trọng giúp doanh nghiệp giải vướng mắc gặp phải hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp Đây lần lịch sử kế toán Việt Nam có CMKT quy định hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp cách đầy đủ, phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế Với mục đích khảo sát, nghiên cứu thực tế doanh nghiệp hạch toán kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, tính thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng CMKT số 17 nào, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải trình hạch toán kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, chúng em chọn đề tài: “Thực trạng giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02” làm đề tài tập nhóm Chúng em hy vọng tập nhóm chúng em góp phần giải vấn đề đặt khía cạnh lý luận lẫn thực tiễn đề tài mang tính cấp bách giai đoạn thực chế độ kế toán doanh nghiệp Trang Kế toán tài nâng cao Th.s Thái Nữ Hạ Uyên CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Lý luận chung thuế thu nhập doanh nghiệp 1.1 Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp loại thuế trực thu, thu vào hần thu nhập chịu thuế sau trừ chi phí liên quan đến thư nhập sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ Thuế thu nhập đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo nguồn thu Ngân sách cho Nhà nước thực chức quản lý, điều tiết vĩ mô Nhà nước hoạt độn kinh tế, xã hội toàn kinh tế quốc dân 1.2 Đặc điểm thuế thu nhập doanh nghiệp Bản chất thuế thu nhập doanh nghiệp thể thuộc tính bên vốn có Những thuộc tính có tính ổn định tương đối qua giai đoạn phát triển Nghiên cứu thuế thu nhập doanh nghiệp người ta nhận thấy thuế thu nhập doanh nghiệp có đặc trưng riêng để phân biệt với sắc thuế công cụ tài khác sau:  Thứ nhất, thuế thu nhập doanh nghiệp có đặc điểm đối tượng nộp thuế theo luật quy định đồng với đối tượng chịu thuế Người nộp thuế theo luật người trả thuế cuối chu kỳ sản xuất kinh doanh Nói cách khác, thuế thu nhập doanh nghiệp làm cho khả hội chuyển dịch gánh nặng thuế cho người khác trở nên khó khăn  Thứ hai, thuế thu nhập doanh nghiệp khoản chuyển giao người nộp thuế cho Nhà nước mang tính bắt buộc phi hình Trang Kế toán tài nâng cao Th.s Thái Nữ Hạ Uyên Tính bắt buộc phi hình thuộc tính vốn có thuế nói chung thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng, phân biệt thuế thu nhập doanh nghiệp với hình thức huy động tài khác Ngân sách Nhà nước  Thứ ba, việc chuyển giao thu nhập hình thức thuế thu nhập doanh nghiệp không mang tính chất hoàn trả trực tiếp  Thứ tư, việc chuyển giao thu nhậ hình hức thuế thu nhập doanh nghiệp quy định trước pháp luật 1.3 Vai trò thuế thu nhập doanh nghiệp kinh tế thị trường  Thứ nhất, đảm bảo nguồn thu ổn định cho Ngân sách Nhà nước Thuế nguồn thu chủ yếu cho Ngân sách Nhà nước nhằm đảm bảo trang trải nhu cầu cầu chi tiêu Nhà nước, giống loại thuế khác, vai trò thuế thu nhập doanh nghiệp đảm bảo nguồn thu ổn định không nhỏe cho Ngân sách Nhà nước thông qua việc ngày mở rộng đối tượng chịu thuếThứ hai, thuế thu nhập doanh nghiệp công cụ quan trọng Nhà nước việc quản lý vĩ mô kinh tế, điều tiết hoạt động kinh doanh Thông qua hệ thống ưu đãi thuế suất, miễn giảm thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp góp phần định hướng cho Nhà đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn mà Nhà nước cần khuyến khích đầu tư, từ thực chuyển dịch cấu vùng kinh tế đẩm bảo cấu kinh tế hợp lý, thực chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn  Thứ ba, thuế thu nhập doanh nghiệp thể vai trò đặc trưng thuế đảm bảo công xã hội  Thứ tư, thuế thu nhập doanh nghiệp công cụ thúc đẩy việc nâng cao trình độ hạch toán kế toán đối tượng nộp thuếThứ năm, thuế thu nhập doanh nghiệp công cụ đánh giá hiệu hoạt động người nộp thuếThứ sáu, thuế thu nhập doanh nghiệp có vai trò chuyển dịch cấu kinh tế Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2.1 Ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp Trang Kế toán tài nâng cao Th.s Thái Nữ Hạ Uyên  Hàng quý, kế toán xác nhận ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm thời phải nộp quý Thu nhập tạm phải nộp quý tính vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành quý  Cuối năm tài chính, kế toán phải xác định ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp năm sở tổng thu nhập chịu thuế năm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp hành Thuế thu nhập doanh nghiệp thực phải nộp năm ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm  Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp năm lớn số thuế phải nộp cho năm đó, số chênh lệch số thuế tạm phải nộp lớn số thuế phải nộp ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành ghi giảm trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp  Trường hợp phát sai sót không trọng yếu năm trước liên quan đến khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm trước, doanh nghiệp hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm trước vào chi phí thuế thu nhập hành năm phát sai sót 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến thuế thu nhập doanh nghiệp Chênh lệc tạm thời chênh lệch vĩnh viễn  Chênh lệch tạm thời chênh lệch phát sinh khác biệt thời điểm doanh nghiệp ghi nhận thu nhập chi phí thời điểm phát luật thuế quy định thu nhập tính thu nhập chịu thuế chi phí khấu trừ khỏi thu nhập chịu thuế  Chênh lệch vĩnh viễn chênh lệch lợi nhuận kế toán thu nhập chịu thuế phát sinh từ khoản doanh thu, thu nhập khác, chi phí ghi nhập vào lợi nhuận kế toán lại không tính vào thu nhập, chi phí xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Chênh lệch tạm thời có hai loại: Chênh lệch tạm thời chịu thuế chênh lệch tạm thời khấu trừ 2.2.1 Chênh lệch tạm thời chịu thuế Trang Kế toán tài nâng cao Th.s Thái Nữ Hạ Uyên Chênh lệch tạm thời chịu thuế khoản chênh lệch tạm thời làm phát sinh thu nhập chịu thuế xác định thu nhập chịu thuế thu nhâp doanh nghiệp tương lai giá trị ghi sổ khoản mục tài sản nợ phải trả liên quan thu hồi hay toán, chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh khi:  Giá trị ghi sổ tài sản lớn sở tính thuế tài sản  Giá trị ghi sổ nợ phải trả nhỏ sơ sở tính thuế Xác định giá trị khoản chênh lệch chịu thuế:  Đối với tài sản: chênh lệch tạm thời chịu thuế chênh lệch giá trị ghi sổ tài sản lớn sở tính thuế tài sản  Đối với nợ phải trả : chênh lệch tạm thời chịu thuế chênh lệch giá trị ghi sổ khoản nợ phải trả nhơ sở tính thuế khoản nợ phải trả 2.2.2 Chênh lệch tạm thời khấu trừ Chênh lệch tạm thời khấu trừ khoản chênh lệch tạm thời làm phát sinh khoản khấu trừ xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tương lai giá trị ghi sổ tài sản nợ phải trả liên quan thu hồi hay toán Chênh lệch tạm thời khấu trừ phát sinh khi:  Giá trị ghi sổ tài sản nhỏ sở tính thuế tài sản  Giá trị ghi sổ nợ phải trả lớn sở tính thuế Xác định khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ :  Đối với tài sản: Chênh lệch tạm thời khấu trừ chênh lệch giá trị ghi sổ tài sản nhỏ sở tính thuế tài sản  Đối với nợ phải trả: Chênh lệch tạm thời khấu trừ chênh lệch giá trị ghi sổ khoản nợ phải trả lớn sở tính thuế khoản nơ phải trả 2.3 Tài khoản sử dụng TK 3334: “Thuế thu nhập doanh nghiệp” TK 8211: “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” Trang Kế toán tài nâng cao TK111,112 Th.s Thái Nữ Hạ Uyên TK 3334 (2) TK 8211 TK 911 TK 8211 (4a)) (1) (4b)) TK 3334 (3) Sơ đồ: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hành chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành (1) Hàng quý, xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quy định - luật thuế thu hập doanh nghiệp Cuối năm tài chính, vào số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp năm phản ánh số chênh lệch thuế thuế thu nhập doanh nghiệp lớn số - thuế thuế thu nhập doanh nghiệp phải tạm nộp Ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành năm trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước phải nộp bổ sung phát phát sai sót không trọng yếu năm trước (2) Phản ánh số tiền doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Ngân sách Nhà nước (3) Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành số chênh lệch thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp năm trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp năm nhỏ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp năm Hoặc trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ghi giảm phát sai sót không trọng yếu năm trước ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành năm Trang Kế toán tài nâng cao Th.s Thái Nữ Hạ Uyên (4a) Cuối năm tài kế toán kết chuyển chi phí thuế thu nhập hành nế TK 8211 có phát sinh Nợ lớn số phát sinh Có kế toán phản ánh số chênh lệch (4b) Cuối năm tài kế toán kết chuyển chi phí thuế thu nhập hành nế TK 8211 có phát sinh Nợ nhỏ số phát sinh Có kế toán phản ánh số chênh lệch Kế toán thuế thu nhập hoãn lại tài sản thuế thu nhập hoãn lại 3.1 Ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả  Cuối năm tài chính, doanh nghiệp phải xác định ghi nhận “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả” (nếu có) theo quy định  Thuế thu nhập hoãn lại phải trả xác định sở khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh năm thuế suất thu nhập doanh nghiệp hành theo công thức sau: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả = Tổng chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh năm chi x Thuế suất thuế TNDN hành  Việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh năm thực hiên theo nguyên tắc bù trừ số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh năm với số thuế thu nhập hoãn lại phải trả ghi nhận từ năm trước năm - ghi giảm (hoàn nhập),cụ thể là: Nếu số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh năm lớn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoàn nhập năm, số chênh lệch số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh lớn số hoàn nhập năm ghi nhận bổ sung vào số thuế thu nhập hoãn lại phải trả ghi tăng chi phí thuế - TNDN hoãn lại Nếu số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh năm nhỏ số thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoàn nhập năm, số chênh lệch số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh nhỏ số hoàn nhập năm ghi giảm(hoàn nhập) số thuế thu nhập hoãn lại phải trả ghi giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại  Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh năm ghi nhận vào chi phí thuế thu nhập hoãn lại để xác định kết hoạt động kinh doanh năm Trang Kế toán tài nâng cao Th.s Thái Nữ Hạ Uyên trừ trường hợp thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ giao dịch ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu  Trường hợp thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ việc áp dụng hồi tố thay đổi sách kế toán điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu năm trước làm phát sinh khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế , kế toán phải trả ghi nhận bổ sung khoản thuế thu nhập hoãn lại phải trả cho năm trước cách điều chỉnh giảm số dư đầu năm TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối (TK 421- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước) số dư đầu năm TK 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 3.2 Ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại  Cuối năm tài chính, doanh nghiệp phải xác định ghi nhận “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại” (nếu có) theo quy định Thuế thu nhập hoãn lại phải trả xác định sở khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh năm thuế suất thu nhập doanh nghiệp hành theo công thức sau: Tài sản thuế = thu nhập hoãn lại (Tổng chênh lệch Giá trị khấu trừ tạm thời khấu chuyển sang năm sau + trừ phát sinh khoản lỗ tính thuế năm chưa sử dụng x Thuế suất thuế TNDN hành  Doanh nghiệp ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại tính khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ, khoản lỗ tính thuế ưu đãi thuế chưa sử dụng chắn có đủ lợi nhuận tính thuế tương lai để sử dụng khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ, khoản lỗ tính thuế ưu đãi thuế chưa sử dụng  Việc ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại năm thực theo nguyên tắc bù trừ tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh năm với tài sản sản thuế thu nhập doanh nghiệp ghi nhận từ năm trước năm hoàn nhập lại, cụ thể là: -Nếu tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh năm lớn tài sản thuế thu nhập hoãn lại hoàn nhập năm, kế toán ghi nhận bổ sung giá trị tài sản sản thuế thu Trang Kế toán tài nâng cao Th.s Thái Nữ Hạ Uyên nhập hoãn lại số chênh lệch tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh lớn số hoàn nhập năm -Nếu tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh năm nhỏ tài sản thuế thu nhập hoãn lại hoàn nhập năm, kế toán ghi giảm tài sản thuế thu nhập hoãn lại số chênh lệch tài sản sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh nhỏ số hoàn nhập năm  Trường hợp doanh nghiệp có khoản lỗ tính thuế khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng doanh nghiệp chắn có đủ lợi nhuận chịu thuế tương lai để bù dắp khoản lỗ tính thuế sử dụng khoản ưu đãi thuế, kế toán phải ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại giá trị khấu trừ chuyển sang năm sau khoản nhân(x) với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm hành  Trường hợp tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc áo dụng hồi tố thay đổi sách toán điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu năm trước làm phát sinh khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ, toán phải ghi nhận bổ sung tài sản thuế thu nhập hoãn lại năm trước cách điều chỉnh số dư đầu năm TK 421 (TK 4211- Lợi nhuận chưa phân phối năm ) điều chỉnh số dư đầu năm TK 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại TK 347 TK 8212 Chênh lệch số thuế TNDN hoãn lại phải trả phát sinh năm > số thuế TNDN hoãn lại phải trả hoàn nhập năm TK 347 Chênh lệch số thuế TNDN hoãn lại phải trả phát sinh năm < số thuế TNDN hoãn lại phải trả hoàn nhập năm TK 243 TK 243 Chênh lệch số tài sả thuế TN hoãn lại phát sinh nhỏ tài sản thuế TN hoãn lại hoàn nhập năm Chênh lệch số tài sả thuế TN hoãn lại phát sinh lớnhơn tài sản thuế TN hoãn lại hoàn nhập năm TK 911 TK 911 Kết chuyển số phát sinh Có lớn số phát sinh Nợ TK 8212 Kết chuyển số phát sinh Có nhỏ số Trang phát sinh Nợ TK 8212 Kế toán tài nâng cao Th.s Thái Nữ Hạ Uyên (Sơ đồ: Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại) Trình bày thông tin liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp báo cáo tài  Trình bày Bảng cân đối kế toán Các tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại” – mã số 262; “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả” – mã số 335  Trình bày Báo cáo kế hoạt động kinh doanh Sửa đổi chi tiêu “Thuế thu nhập doanh nghiệp” - mã số 51 thành hai tiêu “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành” – mã số 51; “Chi phí thuế TNDN hoãn lại” – mã số 52  Trình bày Thuyết minh báo cáo tài Đối với tiêu: “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại” cần thuyết minh yếu tố liên quan khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ, khoản lỗ tính thuế ưu đãi tính thuế chưa sử dụng, khoản hoàn nhập ghi nhận từ năm trước Đối với tiêu: “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả” cần thuyết minh nội dung khoản phát sinh từ khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế, khoản hoàn nhập ghi nhận từ năm trước khoản thuế thu nhập hoãn lại phải trả Bổ sung mục 31 phần VI: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành theo nội dung như: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp chịu thuế năm hành, điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành năm nay, tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Trang 10 Kế toán tài nâng cao Th.s Thái Nữ Hạ Uyên thu nhập doanh ngiệp sau tạm nộp thuế thu nhập doanh ngiệp vào Ngân sách Nhà nước theo số liệu khai Căn vào số liệu khai nộp thuế, kế toán phản ánh số thuế thu nhập tạm nộp vào sổ Nhật ký chung, sổ TK 3334 theo định khoản: Tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.02, vào số liệu chứng từ gốc giấy nộp tiền chuyển khoản vào Ngân sách Nhà nước, có đối chiếu với tờ khai để đảm bảo số liệu xác, kế toán định khoản: Nợ TK 3334 Có TK 1121 892.456.000 892.456.000 Quyết toán thuế thu nhập doanh ngiệp cuối năm Thuế suất thuế thu nhập hành doanh nghiệp 25% Tại Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp xác định 25% nhân với tổng thu nhập chịu thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp = 8.086.245.000 x 25% = 2.021.561.00 Kế toán xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phản ánh vào sổ Nhật ký chunhs, Sổ tài khoản theo định khoản: Nợ TK 4212 Có TK 3334 2.021.561.00 2.021.561.00 Đến cuối năm, DN tiến hành toán thuế thu nhập doanh ngiệp để xác định số thuế thu nhập doanh ngiệp phải nộp hay giảm trừ Doanh nghiệp lập bảng tự khai, toán thuế thu nhập doanh ngiệp gửi đến Cục Thuế quản lý doanh nghiệp Tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.02, vào số liệu toán thuế bảng kế toán xác định: Trang 27 Kế toán tài nâng cao Số thuế TNDN phải nộp = Th.s Thái Nữ Hạ Uyên Số thuế TNDN phải nộp = 2.021.561.00 - 892.456.000 = 1.129.105.000 - Số thuế TNDN phải nộp Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 1.129.105.000 Việc nộp thuế thu nhập doanh ngiệp phải thực sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp tờ khai toán thuế thu nhập doanh ngiệp Khi nộp thuế kế toán lập giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước tiền mặt, chuyển khoản Căn vào chứng từ nộp tiền, kế toán nhập số liệu vào Sổ Nhật ký chung, sổ tài khoản theo định khoản: Nợ TK 3334 Có TK 1121 1.129.105.000 1.129.105.000 Tại Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 phát sinh khoản chênh lệch tạm thời sau: Năm 2012 công ty có đầu tư mua máy lu rung 140L dùng thi công công trình đường Mặc dù Công ty áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, đặc thù ngành xây dựng chịu ảnh hưởng thời tiết, khí hậu địa phương nên kế toán định thực khấu hao nhanh kết thúc công trình khấu hao xong Nguyên giá TSCĐ : 424.982.000 đồng (chưa bao gồm VAT) Thời gian khấu hao kế toán Công ty dự kiến công trình khởi công năm 2012 kết thúc năm 2015 (Kết thúc công trình) năm Mức khấu hao năm kế toán công ty xác định là: 106.245.500 đồng/ năm Nguồn số liệu: Phòng kế toán - Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 Trang 28 Kế toán tài nâng cao Th.s Thái Nữ Hạ Uyên Ngay năm 2012, vào hồ sơ mua tài khoản (bao gồm hóa đơn VAT, chào hàng ) sau ghi tăng tài sản, kế toán trích lập bảng trích khấu hao cho tài sản theo phương pháp xác định hạch toán sau: Nợ TK 6274 Có TK 214 106.245.500 106.245.500 Cuối năm kế toán kết chuyển sang TK 154 để xác định tổng chi phí hợp lý, hợp lệ phát sinh kỳ theo định khoản: Nợ TK 154 Có TK 6274 106.245.500 106.245.500 Kết chuyển giá vốn Nợ TK 632 Có TK 154 106.245.500 106.245.500 Kết chuyển sang TK 911 để xác định kết kinh doanh kỳ Nợ TK 911 Có TK 632 106.245.500 106.245.500 Theo cách hạch toán kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 thời gian trích khấu hao ngắn quy định quan thuế, chi phí khấu hao cao theo quy định Toàn chi phí khấu hao trích tính trừ vào chi phí loại trừ khỏi thu nhập chịu thuế năm 2012 Trang 29 Kế toán tài nâng cao Th.s Thái Nữ Hạ Uyên CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THU NHẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02 Hạn chế Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp Theo sổ sách, mục đích khấu hao nhanh nên Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 trích khấu hao năm chi phí khấu hao TSCĐ đưa vào chi phí phát sinh kỳ 106.245.500 đồng Như vậy, theo cách hạch toán kế toán Công ty toàn chi phí khấu hao tính trừ cho mục đích thuế thu nhập doanh ngiệp năm 2012 Cách trích khấu hao không theo chế độ trích khấu hao ban hành kèm theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 Bộ Tài ban hành quy định chuẩn mực kế toán số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp”, cụ thể: Thời gian trích khấu hao theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 Bộ Tài năm Do mức trích khấu hao năm theo quy định quan thuế 70.830.333 đồng/năm Do vậy, quan thuế chấp nhận khấu trừ cho mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty theo quy định 70.830.333 đồng/năm Nhưng năm 2012, kế toán Công ty trích khấu hao cho tài sản là: 106.245.500 đồng cao quy định quan thuế (chi phí khấu hao tăng hơn, thu nhập tính thuế thu nhập doanh ngiệp giảm đi, thuế thu nhập doanh ngiệp giảm đi) Phần chênh lệch kế toán Công ty với quy định quan thuế là: 106.245.500 - 70.830.333 = 30.615.079 đồng Phần chênh lệch chênh lệch tạm thời khấu trừ khỏi mục đích tính thuế thu nhập doanh ngiệp, kế toán công ty phải hạch toán riêng theo dõi riêng khoản chênh lệch này, làm phát sinh tài sản thuế thu nhập hoãn lại là: 30.615.079 x 25% = 8.853.791 đồng Nhưng kế toán công ty không theo dõi chênh lệch này, không hạch toán tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Một nhược điểm công tác kế toán Trang 30 Kế toán tài nâng cao Th.s Thái Nữ Hạ Uyên thuế thu nhập doanh ngiệp doanh nghiệp nói chung Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 sổ TK 3334, TK 4212 để theo dõi thuế thu nhập doanh ngiệp doanh nghiệp không mở thêm loại sổ kế toán để theo dõi thuế thu nhập doanh ngiệp doanh nghiệp Điều mặt gây ảnh hưởng lớn đến việc quản lý thuế thu nhập doanh ngiệp, mặt khác không theo chế độ quy định hành Các thông tin thuế thu nhập doanh ngiệp báo cáo tài bảng cân đối kế toán, báo cáo kết sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài không đầy đủ, hoàn thiện theo chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC Bộ Tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02  Hoàn thiện phương pháp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hành Theo cách hạch toán áp dụng doanh nghiệp nói chung Công Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 nói riêng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hạch toán vào bên Nợ TK 4212 đối ứng với bên Có TK 3334, kế toán hoàn toàn không sử dụng TK 8211 để phản ánh thuế thu nhập doanh nghiệp hành phải nộp khoản chi phí thuế thu nhập doanh ngiệp hành Vì không phản ánh theo chế độ kế toán ban hành, cần hoàn thiện theo hướng sau: Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm ghi nhận vào chi phí thuế thu nhập doanh ngiệp hành hạch toán TK 8211 Hạch toán TK 3334 “Thuế thu nhập doanh nghiệp” không hiểu đơn để hạch toán khoản tiền thuế thu nhập phải nộp nộp mà phải bao gồm số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp năm lớn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp xác định kết thúc năm tài ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành giảm trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Trang 31 Kế toán tài nâng cao Th.s Thái Nữ Hạ Uyên Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm trước DN tự xác định lớn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sai sót không trọng yếu ghi giảm năm trước áp dụng hồi tố thay đổi sách kế toán điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu năm trước (được hạch toán bên Nợ TK 3334) Các doanh nghiệp điều chỉnh số dư đầu năm TK 3334 “Thuế thu nhập doanh nghiệp” TK 4212 “Lợi nhuận chưa phân phối năm trước” số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp giảm năm trước áp dụng hồi tố thay đổi sách kế toán điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu năm trước Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hạch toán vào TK 8211 kết chuyển sang TK 911 để xác định kết kinh doanh năm Vì vậy, theo VAS 17, kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 vào tạm khai, tự toán thuế TNDN phải tiến hành kế toán thuế TNDN theo bút toán sau: TK 111,112 TK 3334 (2) TK 911 TK 8211 (1) (4) TK 111,112 (5) (3) Sơ đồ: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hành Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 Trang 32 Kế toán tài nâng cao Th.s Thái Nữ Hạ Uyên (1) Căn vào số liệu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệpnăm 2012, kế toán Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 xác định số thuế tạm nộp 2012 (2) Kế toán nộp thuế thu nhập doanh nghiêp tạm nộp vào Ngân sách Nhà nước (3) Khi toán cuối năm, vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp kế định khoản: Nợ TK 8211 Có TK 3334 1.129.105.000 1.129.105.000 (4) Cuối năm tài chính, vào tự toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán chuyển thuế thu nhập doanh nghiệp hành sang TK 911 để xác định kế Nợ TK 911 Có TK 8211 2.021.561.000 2.021.561.000 (5) Phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp tiếp tục nộp Ngân sách Nhà nước Đồng thời với thay đổi này, kế toán doanh nghiệp nên mở loại sổ kế toán theo dõi Sổ TK 8211 theo mẫu sau: Trang 33 Kế toán tài nâng cao Th.s Thái Nữ Hạ Uyên Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 SỔ CÁI TÀI KHOẢN 8211 Biểu số 01 Tên tài khoản: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành TT Ngày Số tháng chứng chứng từ … 1/1/2012 Nội dung từ HT Tạm xác Tài khoản đối Số tiền Nợ ứng Nợ có 8211 3334 892.456.000 8211 3334 1.129.105.000 911 8211 Số tiền Có định thuế 31/12/2012 HT TNDN Thuế TNDN phải nộp 31/12/2012 HT năm 2009 Kết 2.021.561.000 chuyển TK 911 Tổng cộng 2.021.561.000 2.021.561.000 Số dư đầy kỳ: Số dư cuối kỳ: Người lập (Đã ký) Kế toán trưởng (Đã ký) Trang 34 Kế toán tài nâng cao Th.s Thái Nữ Hạ Uyên Đối với trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp năm nhỏ số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp, kế toán hạch toán ngược lại Như TK 4212 phản ánh lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  Hoàn thiện phương pháp kế toán thuế tài sản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Theo sổ sách, mục đích khấu hao nhanh nên Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 trích khấu hao năm chi phí khấu hao TSCĐ đưa vào chi phí phát sinh kỳ 106.245.500 đồng Như vậy, theo cách hạch toán kế toán Công ty toàn chi phí khấu hao tính trừ cho mục đích thuế thu nhập doanh ngiệp năm 2012 Cách trích khấu hao không theo chế độ trích khấu hao ban hành kèm theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 Bộ Tài ban hành quy định chuẩn mực kế toán số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp”, cụ thể: Thời gian trích khấu hao theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 Bộ Tài năm Do mức trích khấu hao năm theo quy định quan thuế 70.830.333 đồng/năm Do vậy, phần chênh lệch kế toán Công ty với quy định quan thuế là: 106.245.500 - 70.830.333 = 30.615.079 đồng Phần chênh lệch chênh lệch tạm thời khấu trừ khỏi mục đích tính thuế thu nhập doanh ngiệp, kế toán công ty phải hạch toán riêng theo dõi riêng khoản chênh lệch này, làm phát sinh tài sản thuế thu nhập hoãn lại là: 30.615.079 x 25% = 8.853.791 đồng Cuối năm tài kế toán cần xác định sở tính thuế tài sản khoản nợ phải trả làm xác định khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế Phản ánh chúng vào bảng “Bảng chênh lệch tạm thời khấu trừ” Trang 35 Kế toán tài nâng cao Th.s Thái Nữ Hạ Uyên Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 Biểu số 02 BẢNG XÁC ĐỊNH CHÊNH LỆCH TẠM THỜI ĐƯỢC KHẤU TRỪ Năm 2012 Đơn vị tính: đồng S Diễn giải T T I Chênh lệc Chênh lệch tạm thời khấu trừ phát sinh năm 2012 Tăng Giảm Phát sinh Phát sinh áp dụng Hoàn Hoàn nhập áp từ gia hồi tố sách KT nhập từ dụng hồi tố dịch điều chỉnh hồi tố giao sách KT điều năm sai sót phát sinh dịch chỉnh hồi tố sai hành từ năm trước năm sót phát sinh từ hành năm trước tạm thời phát sinh Phát sinh từ 8.853.791 khấu hao TS II nhanh Chênh lệch tạm thời hoàn nhập Phát sinh từ Tổng cộng 8.853.791 Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 Biểu số 02 BẢNG XÁC ĐỊNH TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI Trang 36 Kế toán tài nâng cao Th.s Thái Nữ Hạ Uyên Năm 2012 Đơn vị tính: đồng Diễn giải Chênh lệch Các Các tạm thời khoản khoản suất khấu từ lỗ tính ưu năm thuế đãi CL Thuế TS thuế TNHL TS thuế TNHL hoàn nhập Được Được Được Được ghi ghi ghi vào ghi giảm tăng CP thuế giảm CP VCSH TNHL (%) thuế Giảm Tăng Giảm Tăng Giảm Tăng Giảm Tăng ghi nhận VCSH thuế TNHL 8.853.791 năm 25 % giao dịch 30.615.079 1-Phát sinh từ 2- Hoàn nhập áp dụng hồi tố sách KT điều chỉnh hồi tố sai sót PS từ 8.853.791 30.615.079 năm trước Tổng cộng Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 Biểu số 03 SỔ CÁI TÀI KHOẢN 8212 Tên tài khoản: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Trang 37 Kế toán tài nâng cao TT Ngày Số tháng chứng chứng từ … 1/1/2012 Nội dung từ HT Ghi tăng Th.s Thái Nữ Hạ Uyên Tài khoản đối ứng Nợ Có 243 8212 8212 911 Số tiền Nợ Số tiền Có 8.853.791 thuế trích 31/12/2012 HT KHTSCĐ Kết 8.853.791 chuyển TK 911 Tổng cộng 8.853.791 Số dư đầu kỳ: 8.853.791 Số dư cuối kỳ: Người lập (Đã ký) Kế toán trưởng (Đã ký) Trang 38 Kế toán tài nâng cao Th.s Thái Nữ Hạ Uyên Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 Biểu số 05 SỔ CÁI TÀI KHOẢN 243 Tên tài khoản: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại STT Ngày chứng từ Số Nội dung chứng từ 31/12/2012 HT …… Ghi tăng thuế Tài khoản đối ứng Nợ có 243 8212 Số tiền Nợ Số tiền Có 8.853.791 trích KHTSCĐ Tổng cộng 8.853.791 Số dư đầu kỳ: Số dư cuối kỳ: Người lập (Đã ký) Kế toán trưởng (Đã ký) Trang 39 Kế toán tài nâng cao Th.s Thái Nữ Hạ Uyên KẾT LUẬN Những cải cách ngành kế toán tiếp tục diễn Việt Nam tiếp tục trình cải cách kinh tế theo hướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Những thông tin tài chính xác thời điểm giúp nhà quản lý, nhà đầu tư có định sáng suốt mà góp phần thúc đẩy đầu tư nước Gần với đời Luật kế toán Việt Nam Việt Nam chấp nhận bước triển khai hệ thống chuẩn mực báo cáo tài quốc tế (IFRS), vào hệ thống quy định kế toán Việt Nam đánh dấu mốc quan trọng tiến trình đại hoá kinh tế xây dựng kinh tế thị trường Sự đời Luật kế toán, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, thông tư, nghị định chuẩn mực kế toán mà đặc biệt chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tạo pháp lý cho doanh nghiệp thực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp mang tính minh bạch hơn, phù hợp với thông lệ quốc tế Tuy nhiên việc vận dụng chuẩn mực mẻ vào thực tế doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn Bằng việc hệ thống hoá chuẩn mực số 17 khác để thực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, em đưa nhận định thực trạng công tác thuế thu nhập doanh nghiệp đồng thời đưa số giải pháp giúp doanh nghiệp vận dụng tốt chuẩn mực 17 việc thực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp có chất lượng ngày cao Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp nội dung quan trọng đổi công tác quản lý doanh nghiệp Việt Nam Với đề tài êm mong muốn doanh nghiệp Việt Nam đổi mới, hoàn thiện phát triển, đặc biệt thích ứng với phát triển doanh nghiệp khu vực giới điều kiện hội nhập ngày sâu, rộng này, điều đồng nghĩa với việc tăng thu Ngân sách Nhà nước làm cho đất nước ngày giàu mạnh Trang 40 Kế toán tài nâng cao Th.s Thái Nữ Hạ Uyên MỤC LỤC MỤC LỤC 41 Trang 41
- Xem thêm -

Xem thêm: KE TOAN THUE THU NHAP DOANH NGHIEP, KE TOAN THUE THU NHAP DOANH NGHIEP, KE TOAN THUE THU NHAP DOANH NGHIEP

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay