ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN Môn kiểm tra HP:TCHĐGD NGLL

3 240 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:58

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT Khoa: Sư phạm ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ:…II….., Năm học 2014 2015 Môn kiểm tra HP:TCHĐGD NGLL Lớplớp HP:…D12TH01……………………………… Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức kiểm tra: Tự luận Nội dung đề kiểm tra:Câu 1: (3 điểm)Trình bày vai trò, ý nghĩa của việc lập kế hoạch chuẩn bị khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo viên và học sinh giữ vai trò như thế nào trong công tác chuẩn bị của một hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp? Phân tích và cho ví dụ minh họa.Câu 2: (7 điểm)Anh, (chị) hãy thiết kế một giáo án hoàn chỉnh, lên kế hoạch tổ chức một hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp với chủ đề và hình thức tổ chức tự chọn(Sinh viên không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)……………………………………………….……………HẾT……………………….……… B mẫu 3.2a TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT Khoa: Sư phạm ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ:…II… , Năm học 2014 - 2015 Môn kiểm tra /HP:TCHĐGD NGLL Lớp/lớp HP:…D12TH01……………………………… Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức kiểm tra: Tự luận Nội dung đề kiểm tra: Câu 1: (3 điểm) Trình bày vai trò, ý nghĩa việc lập kế hoạch chuẩn bị tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp, giáo viên học sinh giữ vai trò công tác chuẩn bị hoạt động giáo dục lên lớp? Phân tích cho ví dụ minh họa Câu 2: (7 điểm) Anh, (chị) thiết kế giáo án hoàn chỉnh, lên kế hoạch tổ chức hoạt động Giáo dục lên lớp với chủ đề hình thức tổ chức tự chọn (Sinh viên không sử dụng tài liệu, cán coi thi không giải thích thêm) ……………………… ……………………….……………HẾT……………………….……… Họ tên sinh viên:…………………………………… ……SBD:………………………… GV đề: CB duyệt đề: B mẫu 3.2a ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA Học kỳ:…2… , Năm học 2014 - 2015 Môn kiểm tra /HP: TCHĐGDNGLL Lớp/lớp HP:D12TH01 Thời gian làm bài: …60…phút Hình thức kiểm tra: Tự luận Nội dung đáp án: Câu 1: (3 điểm) Việc lập kế hoạch, chuẩn bị cho HĐGDNGLL có ý nghĩa lớn hiệu HĐGDNGLL: - Lên kế hoạch cụ thể giúp cho GV hoạt động có mục đích cụ thể, không bị phân tán - Chuẩn bị tốt giúp cho GV tự tin hơn, căng thẳng thực nhiệm vụ - Khi lên kế hoạch rõ ràng, GV chủ động hơn, bình tĩnh để giải tình bất thường xảy trình thực - Lập kế hoạch chuẩn bị cho HĐGDNGLL đòi hỏi GV phải vạch tất yếu tố, điều kiện cần chuẩn bị trước hoạt động, công việc phương thức thực công việc, người đảm nhận công việc Cụ thể là: - Giáo viên cần xác định rõ liệt kê nội dung công việc dự định thực theo trình tự định - Để giải nội dung công việc cụ thể, GV phải dự kiến cách thức, biện pháp tương ứng để thực nội dung công việc - GV đưa hệ thống biện pháp để tiến hành HĐGDNGLL Các biện pháp không bất biến mà thay đổi trình thực hiện, cần có biện pháp dự trữ - Người thực hiện: Dự kiến phân công nhiệm vụ cho người - + Giáo viên: giữ vai trò chủ đạo, quan tâm, đôn đốc, động viên, hỗ trợ học sinh liên kết lực lượng GD khác - + Học sinh: chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị - + Các lực lượng GD khác: quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện - Cho phân tích cho ví dụ minh họa yếu tố (1 điểm) Câu 2: Trình bày đầy đủ nội dung giáo án hoàn chỉnh (1 điểm) Nội dung phần trình tự, hợp chủ đề, khả thi (4 điểm) Sắp xếp công việc, thời gian phân công nhiệm vụ hợp lý, khoa học phù hợp (2điểm) Thể sáng tạo hoạt động, có ý tưởng đề xuất sáng tạo (1 điểm) Tổng cộng: GV đề: 10 điểm CB duyệt đề: ... 2: Trình bày đầy đủ nội dung giáo án hoàn chỉnh (1 điểm) Nội dung phần trình tự, hợp chủ đề, khả thi (4 điểm) Sắp xếp công việc, thời gian phân công nhiệm vụ hợp lý, khoa học phù hợp (2điểm) Thể
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN Môn kiểm tra HP:TCHĐGD NGLL, ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN Môn kiểm tra HP:TCHĐGD NGLL, ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN Môn kiểm tra HP:TCHĐGD NGLL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay