đề thi BDTX cán bộ quản lý MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC DẠY HỌC CẢ NGÀY(PDS) THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI CẤP TIỂU HỌC

6 154 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:58

MODULE: QL TH 2.MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌCDẠY HỌC CẢ NGÀY(PDS) THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI CẤP TIỂU HỌCCâu 1. Dạy học 2 buổi ngày là: A. Dạy học 7 buổi tuần. B. Dạy học 7 8 buổi tuần C. Dạy học 9 10 buổi tuầnCâu 2. Có mấy nguyên tắc tổ chức dạy học cả ngày? A. 5 nguyên tắc. B. 4 nguyên tắc. C. 3 nguyên tắc . Câu 3. Một trong những nguyên tắc tổ chức dạy học cả ngày là: A. Đảm bảo kiến thức cho học sinh. B. Đảm bảo cho sự phát triển hài hòa nhân cách học sinh. C. Đảm bảo sự thoải mái cho học sinh.Câu 4. Thời lượng tiết họcngày tối đa là: A. 7 tiết họcngày. B. 8 tiết họcngày. C. 9 tiết họcngày.Câu 5. Khi sắp xếp thời khóa biểu cho từng phần các môn học và các hoạt động giáo dục của buổi 2 nên: A. Sắp xếp môn toán, tiếng Việt còn không sắp xếp các hoạt động giáo dục khác ( Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục…) . B. Cố định thời khóa biểu theo tuần để có thể tổ chức các hoạt động giáo dục ( Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục…) cho phù hợp, hiệu quả. C. Linh hoạt, không nhất thiết cố định thời khóa biểu theo tuần để có thể tổ chức các hoạt động giáo dục ( Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục…) cho phù hợp, hiệu quả.Câu 6. Có mấy nội dung dạy học buổi 2? A. 5 nội dung. B. 4 nội dung. C. 3 nội dung. MODULE: QL- TH HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC DẠY HỌC CẢ NGÀY(PDS) THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI CẤP TIỂU HỌC Câu Dạy học buổi/ ngày là: A Dạy học buổi/ tuần B Dạy học 7- buổi/ tuần C Dạy học - 10 buổi/ tuần Câu Có nguyên tắc tổ chức dạy học ngày? A nguyên tắc B nguyên tắc C nguyên tắc Câu Một nguyên tắc tổ chức dạy học ngày là: A Đảm bảo kiến thức cho học sinh B Đảm bảo cho phát triển hài hòa nhân cách học sinh C Đảm bảo thoải mái cho học sinh Câu Thời lượng tiết học/ngày tối đa là: A tiết học/ngày B tiết học/ngày C tiết học/ngày Câu Khi xếp thời khóa biểu cho phần môn học hoạt động giáo dục buổi nên: A Sắp xếp môn toán, tiếng Việt không xếp hoạt động giáo dục khác ( Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục…) B Cố định thời khóa biểu theo tuần để tổ chức hoạt động giáo dục ( Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục…) cho phù hợp, hiệu C Linh hoạt, không thiết cố định thời khóa biểu theo tuần để tổ chức hoạt động giáo dục ( Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục…) cho phù hợp, hiệu Câu Có nội dung dạy học buổi 2? A nội dung B nội dung C nội dung Câu Tổ chức dạy học buổi/ ngày cần huy động vào ai? A Cần huy động vào toàn cán bộ, giáo viên, nhân viên, bậc cha mẹ học sinh, tổ chức xã hội để tổ chức hoạt động bổ ích cho học sinh B Cần huy động vào toàn cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, để tổ chức hoạt động bổ ích cho học sinh C Cần huy động vào bậc cha mẹ học sinh, tổ chức xã hội để tổ chức hoạt động bổ ích cho học sinh Câu Việc tăng thời lượng dạy học buổi cần thực theo tinh thần: A Tổ chức hoạt động phát huy tính tích cực học sinh, bồi dưỡng khiếu hướng tới phát triển lực tập thể B Tổ chức hoạt động nhẹ nhàng, vui vẻ, phát huy tính tích cực, chủ động học sinh, bồi dưỡng kỹ hợp tác công việc hướng tới phát triển lực nhân C Tổ chức hoạt động vui chơi chủ yếu cho học sinh, bồi dưỡng kỹ hợp tác công việc hướng tới phát triển lực nhân Câu Năm học 2016 – 2017 tỉnh Phú Thọ có số trường, số lớp số giáo viên là: A 310 trường với 4165 lớp, tổng số giáo viên 6435 B 325 trường với 4355 lớp, tổng số giáo viên 6352 C 305 trường với 4465 lớp, tổng số giáo viên 6452 Câu 10 Tổ chức dạy học ngày điều kiện đội ngũ giáo viên, sở vật chất điều kiện khác điều kiện nào? A Công tác quản lý, cha mẹ học sinh cộng đồng, tổ chức bán trú, kinh phí B Cha mẹ học sinh cộng đồng, đội ngũ giáo viên C Cộng đồng, tổ chức bán trú, kinh phí MODULE: QL- TH NĂNG LỰC LẬP KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐỐI VỚI CẤP TIỂU HỌC THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC CẢ NGÀY Câu Một mục tiêu lực lập kế hoạch hoạt động nhà trường theo yêu cầu đổi giáo dục cấp Tiểu học dạy học ngày là: A Biết tổ chức, thực hoạt động học nhà trường hoạt động ngoại khóa để hướng dẫn dạy học ngày B Biết phối hợp, lồng ghép tiến trình xây dựng tổ chức thực kế hoạch hoạt động nhà trường theo yêu cầu đổi dạy học ngày C Biết cải tạo thực kế hoạch tổ chức HĐNGLL nhà trường theo yêu cầu đổi dạy học ngày Câu Khái niệm “ Kế hoạch” là: A Toàn hồ sơ, sổ sách để nghiên cứu hoạt động cần ưu tiên cần tập trung giải ưu tiên có thời hạn tiến hành B Toàn công việc hoạt động cần ưu tiên cần tập trung giải ưu tiên thời hạn tiến hành C Toàn điều vạch cách có hệ thống công việc dự định làm thời hạn định, với mục tiêu, cách thức, trình tự, thời hạn tiến hành Câu “Kế hoạch hoạt động” là: A Là tập hợp hoạt động cần hoàn thành để đạt mục tiêu tiêu đặt B Là số hoạt động làm chưa hoàn thành mà tiêu đặt C Là hoạt động cần xây dựng hoàn thành để đạt mục tiêu đặt Câu Việc “xây dựng kế hoạch hoạt động” có ý nghĩa? A ý nghĩa B ý nghĩa C ý nghĩa Câu Đây ý nghĩa xác định việc xây dựng kế hoạch hoạt động? A Giúp nhà trường xác định nội dung hoạt động cần thực hiện, cần đạt thời gian định B Góp phần đảm bảo tính ổn định hoạt động nhà trường C Giúp đề xuất biện pháp thực tổ chức hoạt động dạy học Câu Khi xây dựng kế hoạch hoạt động cần đảm bảo yêu cầu? A yêu cầu B yêu cầu C yêu cầu Câu Tiến trình xây dựng kế hoạch hoạt động trường tiểu học gồm bước theo thứ tự là: A Xác định hoạt động cần thực hiện; thu thập, xử thông tin; xác định mục tiêu kế hoạch hoạt động; xác định nội dung hoạt động, thời gian nguồn lực thực hiện; xác định biện pháp thực hiện; dự thảo thông qua kế hoạch hoạt động B Xác định hoạt động cần thực hiện; xác định nội dung hoạt động, thời gian nguồn lực thực hiện; xác định biện pháp thực hiện; dự thảo thông qua kế hoạch hoạt động; thu thập, xử thông tin; xác định mục tiêu kế hoạch hoạt động C Xác định nội dung hoạt động, thời gian nguồn lực thực hiện; xác định biện pháp thực hiện; xác định hoạt động cần thực hiện; dự thảo thông qua kế hoạch hoạt động; thu thập, xử thông tin; xác định mục tiêu kế hoạch hoạt động Câu Tổ chức thực kế hoạch hoạt động nhà trường theo yêu cầu đổi giáo dục dạy học ngày theo bước? A bước B bước C bước Câu Đánh giá kết thực kế hoạch cần đảm bảo yêu cầu? A yêu cầu B yêu cầu C yêu cầu Câu 10 Các bước đánh giá kết thực kế hoạch theo trình tự là: A Phân tích số liệu; xây dựng tiêu chí đánh giá; đánh giá kết quả, học kinh nghiệm B Xây dựng tiêu chí đánh giá; phân tích số liệu; đánh giá kết quả, học kinh nghiệm C Xây dựng tiêu chí đánh giá; đánh giá kết quả, học kinh nghiệm; phân tích số liệu MODULE: QL-TH NĂNG LỰC QUẢN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Câu Có khái niệm chương trình giáo dục là: A khái niệm: Chương trình giáo dục phổ thông; Chương trình tổng thể ;Chương trình môn học B khái niệm: Chương trình giáo dục phổ thông; Chương trình tổng thể ;Chương trình môn học C khái niệm: Chương trình giáo dục phổ thông; Chương trình tổng thể ;Chương trình môn học, Chương trình lớp học Câu Đây vấn đề đổi chương trình giáo dục phổ thông? A Yêu cầu đổi nội dung chương trình giáo dục phổ thông; Yêu cầu cần đạt phẩm chất lực B Yêu cầu đổi chương trình, sách giáo khoa phổ thông; Dạy học tích hợp, phân hóa chương trình giáo dục phổ thông C Đổi đề xuất biện pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện nhà trường địa phương Câu Những phẩm chất lực cần hình thành học sinh tiểu học (theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng năm 2016) là: A phẩm chất, lực B phẩm chất, lực C phẩm chất, lực Câu Để đáp ứng giai đoạn giáo dục bản, nội dung chương trình tiểu học gồm số lĩnh vực là: A lĩnh vực B lĩnh vực C lĩnh vực Câu Các lĩnh vực giáo dục chia thành môn học là: A Môn học bắt buộc, tự chọn 1, sáng tạo, tự học B Tự họchướng dẫn, môn học bắt buộc, tự chọn có định hướng C Môn học bắt buộc, tự chọn 1, tự chọn 3, tự họchướng dẫn Câu Đây môn học bắt buộc? A Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Thể dục, Giáo dục lối sống, sống quanh ta, Tìm hiểu tự nhiên, Tìm hiểu xã hội B Kỹ thuật, Tin học, Thể thao, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Ngoại ngữ 2, Tiếng dân tộc C Giáo dục lối sống, sống quanh ta, Tìm hiểu tự nhiên, Tìm hiểu xã hội, Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Thể dục Câu Thời lượng giáo dục năm học có số tuần là: A 35 tuần B 34 tuần C 32 tuần Câu Việc quản thực chương trình giáo dục phổ thông đảm bảo yêu cầu? A yêu cầu B yêu cầu C yêu cầu Câu Đây yêu cầu việc quản thực chương trình giáo dục phổ thông ? A Giao quyền tự chủ sở việc, người, chức năng, thẩm quyền B Phân công, phân nhiệm hợp bước bồi dưỡng nâng cao lực cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực chương trình C Thực theo chương trình khung điều chỉnh nội dung thời lượng Câu 10 Có nguyên tắc xây dựng KHGD theo định hướng phát triển lực học sinh? A nguyên tắc B nguyên tắc C nguyên tắc MODULE: QL – TH 13 NĂNG LỰC QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI ĐỐI VỚI CẤP TIỂU HỌC Câu Một tầm quan trọng hoạt động đánh giá trình học tập, rèn luyện học sinh là: A Tạo hội cho em có kĩ thực hành, giúp em trải nghiệm, thúc đẩy việc học tập ngày tốt B Tạo hội cho em có kĩ tự đánh giá, giúp em nhận tiến mình, khuyến khích động viên thúc đẩy việc học tập ngày tốt C Tạo hội cho em trải nghiệm, có kĩ tự kiểm tra, thúc đẩy việc học tập Câu Đây Định hướng đổi đánh giá học sinh: A Đánh giá cần phải dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ môn học, hoạt động giáo dục lớp; yêu cầu cần đạt kiến thức, kỹ năng, thái độ học sinh cấp học B Cần có công cụ đánh giá thích hợp nhằm đánh giá toàn diện, công bằng, trung thực, có khả phân loại, giúp giáo viên học sinh điều chỉnh kịp thời việc dạy học C Thấy mức độ đạt chưa đạt có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động học tập, rèn luyện học sinh Câu Có nguyên tắc đánh giá trình học tập rèn luyện học sinh? A nguyên tắc B nguyên tắc C nguyên tắc Câu Đây nội dung đánh giá trình học tập rèn luyện học sinh A Đánh giá hình thành phát triển lực, phẩm chất B Đánh giá theo chủ quan thầy cô đạo đức học lực học sinh C Đánh giá trình học tập, tiến kết học tập học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ môn học hoạt động giáo dục khác Câu Các hình thức đánh giá học sinh là: A Đánh giá theo tiến học sinh B Đánh giá kỳ cuối năm học C Đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ Câu Văn đánh giá học sinh hành là: A Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 B Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng năm 2016 Sửa đổi C Thông tư số 32/2009/ TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 Câu Đánh giá định kỳ học tập vào thời điểm nào? A Giữa học kì I, cuối học kì I, học kì II cuối năm học B Giữa học kì I, học kì II cuối năm học C Giữa học kì I, cuối học kì I cuối năm học Câu Đề kiểm tra định kỳ thiết kế theo mức? A mức B mức C mức Câu Đánh giá định kì lực, phẩm chất theo mức nào? A Hoàn thành; chưa hoàn thành B Đạt; Hoàn thành; Cần cố gắng C Tốt; Đạt; Cần cố gắng Câu 10 Có biện pháp để quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh theo yêu cầu đổi giáo dục? A biện pháp B biện pháp C biện pháp ... kì I, học kì II cuối năm học C Giữa học kì I, cuối học kì I cuối năm học Câu Đề kiểm tra định kỳ thi t kế theo mức? A mức B mức C mức Câu Đánh giá định kì lực, phẩm chất theo mức nào? A Hoàn thành;
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi BDTX cán bộ quản lý MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC DẠY HỌC CẢ NGÀY(PDS) THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI CẤP TIỂU HỌC, đề thi BDTX cán bộ quản lý MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC DẠY HỌC CẢ NGÀY(PDS) THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI CẤP TIỂU HỌC, đề thi BDTX cán bộ quản lý MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC DẠY HỌC CẢ NGÀY(PDS) THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI CẤP TIỂU HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay