CHUYÊN ĐỀ: “ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS ” Mã mô đun THCS 2 – BDTX

12 25 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:51

PHÒNG GDĐT DIÊN KHÁNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Độc lập – Tự do – hạnh phúc _________ _____________________________________Diên Phước, ngày 17 tháng 01 năm 2013CHUYÊN ĐỀ: “ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS ” Mã mô đun THCS 2 – BDTX – năm học 2012 2013____________A. Đặt vấn đề: Trước tiên ta tiếp cận một số vấn đề. Hoạt động sư phạm là gì? Là hoạt động được tổ chức có mục đích, kế hoạch nhằm hình thành và phát triển con người.Là hoạt động tương tác và thống nhất giữa vai trò chủ đạo của nhà giáo dục và vai trò chủ động của người được giáo dục.Là hoạt động luôn vận động, phát triển trong các hiện tượng giáo dục, trong các sự kiện giáo dục và trong các hoạt động giao lưu cụ thể.Là hoạt động có mối quan hệ biện chứng với các môi trường bên ngoài ( KH – XH; KH – CN …).Hoạt động sư phạm bao gồm: Hoạt động dạy học ( giáo dục trí tuệ ) và Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp “ Hoạt động giáo dục theo nghĩa hẹp ” ( Giáo dục trí tuệ giáo dục thẩm mỹ giáo dục thể chất – giáo dục lao động, hướng nghiệp ). Trong nhà trường phổ thông, hoạt động dạy học được coi là một hoạt động trọng tâm, phong phú về nội dung và hình thức, thường diễn ra trong quá trình dạy học và giáo dục với sự tham gia nhiều nhân tố, chịu sự tác động của nhiều lực lượng như: Gia đình – nhà trường – xã hội. Hoạt động dạy học ở nhà trường phổ thông giữ một vị trí trung tâm bởi nó chiếm hầu hết thời gian, khối lượng công việc của thầy và trò trong một năm học, nó là nền tảng quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu giáo dục toàn diện của nhà trường phổ thông; đồng thời nó quyết định kết quả đào tạo của nhà trường. Chính vì vậy nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường phổ thông là phải dành nhiều thời gian cho công tác hoạt động dạy học, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Hoạt động dạy học thể hiện tính hai mặt: Hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh. Trong chuyên đề này chỉ giới hạn nội dung hoạt động học tập của học sinh gồm:1.Hoạt động học tập2.Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS.Với mục tiêu là phải phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS. PHÒNG GD&ĐT DIÊN KHÁNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Độc lập – Tự – hạnh phúc _ _ Diên Phước, ngày 17 tháng 01 năm 2013 CHUYÊN ĐỀ: “ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS ” Mã mô đun THCS – BDTX – năm học 2012 - 2013 A Đặt vấn đề: Trước tiên ta tiếp cận số vấn đề - Hoạt động sư phạm gì? Là hoạt động tổ chức có mục đích, kế hoạch nhằm hình thành phát triển người Là hoạt động tương tác thống vai trò chủ đạo nhà giáo dục vai trò chủ động người giáo dục Là hoạt động vận động, phát triển tượng giáo dục, kiện giáo dục hoạt động giao lưu cụ thể Là hoạt động có mối quan hệ biện chứng với môi trường bên ( KH – XH; KH – CN …) Hoạt động sư phạm bao gồm: Hoạt động dạy học ( giáo dục trí tuệ ) Hoạt động giáo dục lên lớp “ Hoạt động giáo dục - theo nghĩa hẹp ” ( Giáo dục trí tuệ - giáo dục thẩm mỹ - giáo dục thể chất – giáo dục lao động, hướng nghiệp ) - Trong nhà trường phổ thông, hoạt động dạy học coi hoạt động trọng tâm, phong phú nội dung hình thức, thường diễn trình dạy học giáo dục với tham gia nhiều nhân tố, chịu tác động nhiều lực lượng như: Gia đình – nhà trường – xã hội Hoạt động dạy học nhà trường phổ thông giữ vị trí trung tâm chiếm hầu hết thời gian, khối lượng công việc thầy trò năm học, tảng quan trọng để thực thành công mục tiêu giáo dục toàn diện nhà trường phổ thông; đồng thời định kết đào tạo nhà trường Chính nhiệm vụ trọng tâm nhà trường phổ thông phải dành nhiều thời gian cho công tác hoạt động dạy học, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường, đáp ứng yêu cầu ngày cao xã hội - Hoạt động dạy học thể tính hai mặt: Hoạt động dạy giáo viên hoạt động học học sinh - Trong chuyên đề giới hạn nội dung hoạt động học tập học sinh gồm: Hoạt động học tập Đặc điểm hoạt động học tập học sinh THCS Với mục tiêu phải phân tích đặc điểm hoạt động học tập học sinh THCS B Nội dung I Hoạt động học tập - Khái niệm: Học tập hoạt động nhận thức, có nhu cầu hiểu biết học sinh tích cực học tập Nhu cầu hiểu biết động nhận thức học sinh học tập Học sinh vừa đối tượng vừa chủ thể hoạt động dạy học Vì quản lý hoạt động học học sinh cần làm cho giáo viên nhận thấy trách nhiệm đặc biệt quan trọng, khâu quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Không gian hoạt động học tập học sinh từ lớp, lớp đến nhà Thời gian hoạt động học học sinh bao gồm học lớp, học nhà thời gian thực hình thức học tập khác Trong việc quản lý hoạt động học tập học sinh, cần bao quát không gian, thời gian hình thức học tập để điều hòa cân đối chung, điều khiển chúng hoạt động phù hợp với tính chất quy luật hoạt động dạy học Vấn đề đặt quản lý hoạt động học học sinh bình diện khoa học giáo dục mà đòi hỏi có ý nghĩa tinh thần trách nhiệm giáo viên nghiệp đào tạo hệ trẻ - Một số yêu cầu quản lý hoạt động học học sinh: + Giáo dục học sinh có tinh thần, thái độ, động học tập đắn, cụ thể hóa nội quy học tập để học sinh rèn luyện thường xuyên thành thói quen tự giác; + Phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo học tập học sinh; + Hình thành nếp học tập cho học sinh; + Hoạt động học tập phải bảo đảm hiệu dạy học nâng cao chất lượng học tập cho toàn thể học sinh học sinh - Nội dung quản lý hoạt động học học sinh: + Giáo dục tinh thần, thái độ, động học tập; + Tổ chức xây dựng thực nội quy, nếp học tập; + Dạy phương pháp, kỹ cho học sinh; + Phát động phong trào thi đua học tập; + Giúp đỡ đối tượng học sinh ( phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi ); + Phân tích, đánh giá kết hoạt động học học sinh, biểu dương khen thưởng kịp thời; + Giáo viên chủ nhiệm lớp xây dựng kế hoạch chủ nhiệm; + Phối hợp với gia đình để quản lý hoạt động học nhà học sinh; + Phối hợp với lực lượng giáo dục khác để quản lý hoạt động học học sinh - Biện pháp quản lý hoạt động học tập học sinh: 1.Giáo dục tinh thần, thái độ, động học tập Thực tế cho thấy, nguyên nhân dẫn đến học sinh học yếu thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường, nguồn gốc sâu xa em chưa định hướng động học tập đắn Từ đó, em không nhẫn nại chịu khó, không kiên trì học tập, tập trung vào bạn bè lười biếng, trốn học Nhằm khơi dậy động hứng thú học tập học sinh tăng cường việc kiểm tra đánh giá tinh thần thái độ học tập học sinh cách nghiêm túc học sinh xác định nhiệm vụ học tập nhà trường, để giúp em trở thành ngoan, trò giỏi, hữu dụng gia đình, có ích xã hội Các biện pháp: + Chỉ đạo việc sinh hoạt lớp thông qua hình thức tự quản Tự em xây dựng kế hoạch hoạt động lớp, xây dựng tiêu, biện pháp thực Thành lập nhóm học tập để em tự giúp đỡ lẫn nhau, giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò người hướng dẫn, tổ chức + Tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp theo chủ điểm Dùng tiết sinh hoạt cờ tổ chức hoạt động thảo luận, trao đổi theo chủ đề như: phương pháp học tốt, học tập có lợi ích gì? Chủ đề tình bạn, ước mơ lực chọn nghề nghiệp tương lai … + Quan tâm việc giáo dục học sinh có ý thức xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; tổ chức viết dự thi trường đề với nội dung theo tháng nhằm xây dựng cho em ý thức học tập; đẩy mạnh phong trào thi đua trồng xanh, cảnh, tạo vẻ mỹ quan cho nhà trường, góp phần xây dựng nhà trường ngày thêm Xanh – Sạch – Đẹp + Đồng thời, thông qua dạy giáo viên môn góp phần giáo dục em tinh thần, thái độ học tập cách kiểm tra đánh giá việc chuẩn bị nhà trước đến lớp + Tăng cường giáo dục hạnh kiểm, đạo đức, lối sống, biết thật tôn trọng thầy cô giáo, thầy cô không dạy lớp mình, người lớn tuổi, hòa nhã với bạn bè, giúp đỡ bạn gặp khó khăn, không nói tục chửi thề, không tham gia vào tệ nạn xã hội, giáo dục truyền thống quê hương, truyền thống cách mạng Tập trung vào giáo dục động học tập theo phương châm “ Ngày học tập – ngày mai lập nghiệp” + Kết hợp với giáo viên môn lớp chủ nhiệm, thống biện pháp giúp học sinh yếu Đối với học sinh giỏi nhà trường có kế hoạch gia đình bồi dưỡng, tạo nguồn chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh + Phối hợp với đoàn thể Công đoàn, đoàn niên đội thiếu niên tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp như: Tìm hiểu ma túy, HIV – AIDS, an toàn giao thông, sức khỏe sinh sản vị thành niên … + Thường xuyên liên lạc với gia đình học sinh nắm tình hình học tập em Thông qua ký cam kết trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm với gia đình quản lý em học tập Các điều kiện thực hiện: + Thông qua tiết sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt chủ nhiệm hoạt động giáo dục lên lớp theo chủ điểm để giáo viên chủ nhiệm tác động đến học sinh + Kết hợp giáo viên chủ nhiệm giáo viên môn quản lý kiểm tra hoạt động học học sinh + Kết hợp với quyền địa phương, công an, gia đình, quản lý học sinh giúp em không vi phạm pháp luật ý thức tự học hỏi học sinh 2 Tổ chức xây dựng thực nội quy, nếp học tập Nhà trường hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh lớp thảo luận để đề nội quy học tập.Nội dung nội quy hướng vào vấn đề sau: Chuyên cần – Tinh thần thái độ học tập – Tổ chức học tập – Sử dụng, bảo vệ chuẩn bị đồ dùng học tập – Quy định khen thưởng, kỷ luật việc thực nội quy học tập Phó hiệu trưởng với tổ, khối trưởng chủ nhiệm, tổng phụ trách đội tổng hợp biên thảo luận lớp, xây dựng biên nội quy học tập cho học sinh Việc theo dõi, kiểm tra, nhận xét tình hình thực nội quy học tập học sinh phải tiến hành thường xuyên, chặt chẽ có người chuyên trách kết hợp luân phiên Dạy phương pháp, kỹ cho học sinh Phương pháp học có hiệu chia làm ba giai đoạn sau: + Giai đoạn thứ nhất: Trước học Đầu tiên phải hiểu yêu cầu mà trình học đòi hỏi Tiếp theo phải biết quản lý đặc điểm tính cách Giả sử người nóng tính, ngồi lâu mà chưa tìm cách giải toán khó ta thấy bực vô cớ không muốn học nữa, tìm cách để kiểm soát giận Có thể dùng biện pháp đơn giản như: trước học, viết lên mảnh giấy nhỏ dòng chữ "Tức giận chẳng giải vấn đề gì" để trước mặt, lần thấy bực tức nhìn vào mảnh giấy đó, thư giãn vài phút sau lại bắt tay làm lai từ đầu để tìm vướng mẳc toán Bước lên kế hoạch, phân chia thời gian cụ thể để học môn Ví dụ ta quy định buổi chiều phải học hai môn là: Toán, Lý đặt kế hoạch cho phải học vòng ba tiếng từ 14 - 17 Như nghĩa chia môn hoc khoảng thời gian tiếng rưỡi mà trước lên kế hoạch dành chút thời gian để ước lượng xem môn có số lượng kiến thức nhiều từ phân bố thời gian học cho hợp lý Tốt bắt đầu học từ môn mà ưa thích để tạo cho niềm say mê học tập + Giai đoạn thứ hai: Trong trình học Tính linh động việc đưa lựa chọn đắn cần thiết giai đoạn Hãy thử hình dung nhé: Ta cần chứng minh toán để chứng minh nó, cần áp dụng bất đẳng thức A Tuy bất đẳng thức thường dùng phải chứng minh, ta lại chẳng nhớ phải chứng minh nào, lúc phải đặt trước hai lựa chọn Thứ nhất: không cần chứng minh làm tiếp để dành thời gian học môn khác Thứ hai: cố gắng lục lọi lại cách chứng minh bất đăng thức chồng sách cũ dù nhiều thời gian Vậy chọn cách đây, tất nhiên phương pháp này, phải chọn cách hai không muốn rơi vào hoàn cảnh ngày gặp lại toán kiểm tra Chúng ta có muốn bị trừ điểm tọán có dòng chữ áp dụng bất đẳng thức A mà lại chẳng có phần chứng minh bất đẳng thức A hay không? + Giai đoạn thứ 3: Sau học xong Trong giai đoạn cuối tự thực môt "cuộc càn quét" lại mà ta học Chẳng hạn, ghi lại vào mảnh giấy cách chứng minh bất đẳng thức A (nêu trên) hay công thức, định lý mà vừa học xong làm riêng cho môn sổ nhỏ Ðây sổ tóm tắt lý thuyết riêng Với cách ta nhớ lâu mà học dễ dàng chẳng may lại quên cách chứng minh bất đẳng thức A lần Mình nhiều thời gian để lục tìm lại đống sách cũ đâu Để có kỹ học tập hiệu quả, cần phải luyện tập thực hành Điều không đơn giản ‘nghĩ về’ việc học, mà phải thực thực trình thực này, ta cần sử dụng thông tin để thực hành tốt + Xây dựng lịch học/ thời khóa biểu: Trước bắt đầu nghĩ đến cải tiến trình học tập mình, nên xây dựng lịch trình cho việc học Nếu không, cách tốt để bố trí thời gian quí giá có việc bất ngờ xảy Một lịch học/thời khóa biểu tốt, lên cách cẩn thận xem ‘cứu tinh’ đó! Ta cần học cách lập thời thời khóa biểu đáp ứng nhu cầu mình, điều chỉnh cần thiết và, quan trọng nhất, thực theo mà đặt + Quá trình học tập Sử dụng thời gian hợp lý: Thời gian nguồn lực có giá trị mà học sinh có ngồi ghế nhà trường Tuy nhiên, phần lớn học sinh sử dụng thời gian hoang phí Vì vậy, có thời khóa biểu, làm theo kế hoạch mà ta đặt Học đâu? Ta học nơi đâu Tất nhiên, số nơi tốt nơi khác Thư viện, phòng đọc sách, phòng học hay phòng riêng tốt Ngoài ra, chỗ mà chọn để học nên nơi nhiều tiếng ồn hay nơi làm cho tập trung + Các chiến thuật học tập - Kỹ tư duy: Tất người có kỹ tư duy, có số người biết sử dụng chúng cách hiệu Không thể học kỹ tư hiệu quả, xây dựng phát triển kỹ thời gian Các nhà tư giỏi nhìn thấy khả người khác nhìn thấy điểm đến Nếu người biết tư tốt, bắt đầu hình thành thói quen tự đặt câu hỏi cho từ Trò chuyện với học sinh khác mà ta cảm thấy người biết tư tốt Hỏi bạn họ làm họ có tư phản biện hay sáng tạo Theo thời gian, ta có nhìn sâu sắc có giá trị giúp ta trở thành người có tư tốt trước - Phương pháp SQ3R: chứng minh phương pháp học tập hiệu SQ3R Tìm hiểu/Khảo sát (Survey), Đặt câu hỏi (Questions), Đọc (Read), Kể lại (Recite) Ôn tập (Review) Bây dành phút để viết lại từ SQ3R xuống giấy Có thể xem cách tốt để nhớ lại chiến lược học tập hiệu Tìm hiểu/Khảo sát – nhằm có tranh tổng thể tốt mà học trước học chi tiết Nó giống đồ đường trước ta bắt đầu hành trình Nếu rõ địa hình, ranh giới, tìm hiểu đồ cách tốt để bắt đầu chuyến Đặt câu hỏi – Hỏi để học Các vấn đề quan trọng cần phải học thường câu trả lời cho câu hỏi Các câu hỏi phải dẫn đến thông tin trọng tâm, cần nhấn mạnh vào nội dung cần học gì, sao, làm nào, nào, đâu Hãy tự hỏi câu hỏi mà đọc hay trước học Khi ta trả lời câu hỏi này, ta thấy ý nghĩa tài liệu/sách mà học việc học tập trở nên dễ dàng ấn tượng mà ta có trình Đừng ngại viết câu hỏi lề vở, sách giáo khoa hay nơi mà thấy cần thiết Đọc – Cách tốt để có thông tin thông qua việc đọc Càng học lên cao, việc đọc cần thiết Trước đây, ta đọc ‘yêu cầu’ phải đọc Tuy nhiên, học lên, ta cần phải tập cách đọc có chủ đích Khi học, ta cần đọc học ba bốn lần lần với chủ đích khác Nên cần phải biết mục đích trước lần đọc đọc theo mục đích Việc đọc đảo mắt qua trang sách giáo khoa Khi đọc, đọc cách tích cực chủ động Đọc để trả lời câu hỏi mà tự hỏi hay câu hỏi giáo viên hay tác giả sách giáo khoa đặt Luôn để ý tập trung vào chỗ in đậm in nghiêng Những người viết sách giáo khoa thường có khuynh hướng muốn sách nhận ý đặc biệt sử dụng chỗ Cũng nên lưu ý đọc, cố gắng đọc tất thứ, bao gồm bảng biểu, sơ đồ minh họa Thường bảng biểu, sơ đồ minh họa truyền đạt ý tưởng có sức mạnh ý nghĩa thông tin nhiều đoạn văn Khi đọc, cần tìm ý chính! Đọc hiệu tìm ý đọc, cần học cách biết ý đọc tác giả diễn đạt lại theo cách hiểu, từ Mỗi đoạn văn thường chứa ý tưởng Các ý tưởng cho thấy nội dung sách Hãy tạo thói quen tìm ý tưởng đoạn văn đọc Đọc xong ý chính, phát triển chi tiết quan trọng! Khi đọc, đừng cố đọc to lên! Thường việc đọc to không giúp ích cho việc học Nếu chuyển động môi đọc, việc đọc hiệu tốc độ đọc bị chậm lại, đặt ngón tay lên môi mình, ta có thói quen đọc to Ngón tay ta nhắc đừng chuyển động môi Hãy cố gắng đọc nhanh nhớ lại nhiều – sau thời gian, tự ngạc nhiên thấy tiến việc đọc Kể lại – Khi kể lại, ta dừng việc đọc lúc để nhớ lại mà đọc Cố gắng nhớ tiêu đề chính, ý tưởng khái niệm quan trọng trình bày dạng in đậm in nghiêng, mà bảng biểu, sơ đồ minh họa biểu thị Cố gắng xây dựng khái niệm chung mà ta đọc diễn đạt lại từ hay ý tưởng Cố gắng kết nối mà ta đọc với mà biết Khi ta làm điều thường xuyên, ta có hội nhớ nhiều nhiều có khả trình bày lại mà đọc từ tài liệu để hoàn thành viết, thi Ôn tập - Một ôn tập tìm kiếm/khảo sát mà ta học Đó việc ôn tập mà ta mong đợi phải hoàn thành mà phải làm - Ghi chép: Giống việc đọc, việc ghi chép kỹ cần phải học hoàn thiện Nhiều học sinh trung học phổ thông kỹ Học cách ghi chép không khó, cần phải kiên trì - Ghi chép đâu? Phải học cách giữ ghi chép rõ ràng khoa học Hãy nhớ ta đọc ghi chép sau 3-4 ngày, chúng dễ dàng trở nên vô dụng Hãy sử dụng sổ tay có nhiều ngăn thêm giấy vào cần thiết tập thói quen ghi chép cho quan trọng cần ghi nhớ Thay sổ hết chỗ ghi tạo cho niềm vui có sổ Cuối cùng, nhớ rằng, để có kỹ học tập hiệu quả, phải thực hành nhiều lần Có câu nói: “Sự thực hành không làm nên hoàn hảo; thực hành hoàn hảo tạo nên hoàn hảo” Nếu muốn người đạt điều đó, ghi nhớ câu tâm trí Phát động phong trào thi đua học tập Kết hợp với Đoàn niên đội thiếu niên TP.HCM phát động đợt thi đua theo chủ điểm với nội dung thi đua cụ thể nhằm thu hút học sinh vào học tập hoạt động vui chơi giải trí bổ ích Thông qua đợt thi đua mà nhà trường thường xuyên động viên tinh thần học tập học sinh hình thức khen thưởng Động viên, khen thưởng học sinh có ý nghĩa giáo dục cao, cần đặt tiêu chuẩn khen thưởng với nhiều mức độ nhiều hình thức khen thưởng rộng rãi, tiến hành thường xuyên định kỳ tuần, tháng, học kỳ, cuối năm, khen lớp, trường đồng thời cần ý nêu gương xây dựng điển hình tốt Giúp đỡ đối tượng học sinh ( phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi ) Trong hoạt động dạy học nhà trường vấn đề chất lượng khâu quan trọng để đánh giá công tác quản lý nhà trường, thông thường đánh giá vào chất lượng dạy học giáo viên học sinh Biện pháp quản lý giúp đỡ học sinh yếu quản lý mặt chất lượng; bồi dưỡng học sinh giỏi tạo phong trào mũi nhọn nhằm giúp cho giáo viên nâng cao vai tròng, trách nhiệm giảng dạy lương tâm nghề nghiệp, giúp cho đối tượng học sinh yếu vươn lên khả vượt trội học sinh giỏi để nhà trường nâng cao chất lượng giúp cho Ban Giám hiệu quản lý mặt chất lượng nhà trường Ngay từ đầu năm sau có kết khảo sát chất lượng, nhà trường đạo cho tổ môn, giáo viên chủ nhiệm tổng hợp, phân loại chất lượng, lưu ý hai đối tượng yếu giỏi Chuyên môn lập kế hoạch, phân lớp, chia thời khóa biểu thực phụ đạo cho đối tượng yếu bồi dưỡng học sinh giỏi Tùy theo đặc điểm, tình hình nhà trường, tập trung môn Văn – Toán – Tiếng Anh; môn khác, giao tiêu xóa yếu cho giáo viên môn quan tâm, yêu cầu cao học sinh giỏi theo môn Đối với học sinh giỏi, đến lớp nhà trường tổ chức thi tuyển để thành lập đội tuyển cho môn có thi cấp huyện lập kế hoạch bồi dưỡng đến năm học lớp trước thi cấp huyện Một số hình thức, biện pháp phụ đạo, bồi dưỡng sau: + Sắp xếp, bố trí hợp lý nguồn cán - giáo viên phân công phụ đạo, bồi dưỡng + Phối hợp với Đoàn niên, giao cho đoàn viên giáo viên trực tiếp giúp đỡ học sinh yếu + Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với Đội thiếu niên xây dưng phong trào “ đôi bạn tiến”, “ nhóm học tập nhà” … có theo dõi, thống kê, đánh giá tháng, học kỳ năm có sơ kết, tổng kết hoạt động để đánh giá hiệu biện pháp quản lý đề + Chỉ đạo cho giáo viên quan tâm, đặt yêu cầu cao với học sinh giỏi quản lý dạy học thêm Điều kiện để thực tốt biện pháp: + Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch cách cụ thể rõ ràng, phân công nhiệm vụ trách nhiệm cho giáo viên đối tượng học sinh yếu kém, đối tượng học sinh giỏi + Phải có kết hợp chặt chẽ cán quản lý giáo viên môn, tổ chức đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm lớp đặc biệt cộng tác nhiệt tình đối tượng học sinh yếu kém, học sinh giỏi + Phải có kết hợp hài hòa người giúp đỡ người giúp đỡ với tinh thần nhiệt tình trách nhiệm + Phải có kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động thực chế độ khen thưởng phù hợp, kịp thời Đó nguồn động viên để giáo viên làm tốt nhiệm vụ Phân tích, đánh giá kết hoạt động học học sinh, biểu dương khen thưởng kịp thời Hàng tháng, nhà trường phân tích đánh giá kết học tập học sinh vấn đề sau ( có thống kê số liệu cụ thể lưu trữ ): + Tình hình thực nếp học tập, tinh thần thái độ học tập, chuyên cần, kỷ luật học tập + Kết học tập: điểm số, tình hình kiểm tra, nhận xét đánh giá giáo viên học tập học sinh, ý đến kết học tập học sinh yếu học sinh giỏi + Những vấn đề cần đăc biệt ý khác Giáo viên chủ nhiệm lớp xây dựng kế hoạch chủ nhiệm a/ Vào đầu năm học giáo viên chủ nhiệm lớp tiến hành điều tra tình hình lớp tiến hành điều tra tình hình chất lượng học tập học sinh, phân tích đánh giá tình hình Cụ thể tìm hiểu nội dung: + Về thái độ việc học tập: xem xét học sinh có ham muốn học tập tốt không; tình cảm biểu học tập mong muốn ( đât điểm cao ) không đạt yêu cầu, xu hướng thực yêu cầu dẫn giáo viên ( hưởng ứng – không hưởng ứng – phản đối ) + Về phát triển trí lực: xem xét cgu1 ý, trí nhớ, tư duy, kỹ nêu điểm học, nhịp độ lĩnh hội kiến thức, tính độc lập tư việc vận dụng kiến thức giải tập ( nội dung quan trọng để biết học sinh hiểu đến đâu ) + Về thói quen lao động học tập: Xem xét học sinh mặt kỹ tổ chức hợp lý việc học tập học lớp, có tự giác hay không việc tự học; xu hướng khắc phục khó khăn học tập ( có khó có cố gắng hoàn thành hay không ) + Về phát triển thể chất: Xem xét tình trạng sức khỏe mức độ mệt mỏi học sinh việc học tập + Về ảnh hưởng giáo dục gia đình: Xem xét thái độ gia đình việc xây dựng cho em họ ham học; việc tạo điều kiện tinh thần, vật chất thuận lợi cho việc học tập em; ảnh hưởng người lớn gia đình nêu gương cho trẻ em Giáo viên chủ nhiệm cần vận dụng số phương pháp tìm hiểu sau: + Giáo viên chủ nhiệm lớp nhận bàn giao lớp từ giáo viên chủ nhiệm năm học trước ( bàn giao sổ chủ nhiệm ) để nắm rõ tình hình phấn đấu, rèn luyện học tập em lớp + Kiểm tra văn hóa đầu năm theo kế hoạch chuyên môn tổng kết kết kiểm tra học sinh + Quan sát hoạt động học sinh trường, học, trò chuyện với học sinh … + Trong họp Phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm cần trao đổi nội dung cần tìm hiểu ( lập phiếu hỏi nội dung cần tìm hiểu ) + Có thể phối hợp với giáo viên môn tạo tình xem học sinh tự giải tình b/ Tổ chức cho học sinh thảo luận việc thực nội quy học tập để bước hình thành cho học sinh thói quen lao động khoa học ( lao động học tập ) Nhiệm vụ quan sở vững cho em học tập bậc học cao Dựa vào vấn đề trên, giáo viên chủ nhiệm kết hợp với hướng dẫn nhà trường để xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp có sở khoa học đạt hiệu Phối hợp với gia đình để quản lý hoạt động học nhà học sinh Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh để đảm bảo cho em có đủ thời gian học tập cần thiết ngày Có thể xây dựng quy ước phối hợp gia đình nhà trường việc giúp đỡ em học tập Giáo dục học sinh trường nhà trình thống nhất, trình học tập nhà học sinh tổ chức tốt, tiếp nối củng cố trình học tập lớp nâng cao kết học tập em học sinh Giáo viên chủ nhiệm lớp người tổ chức lãnh đạo trình đạo Ban giám hiệu có biện pháp giúp đỡ gia đình học sinh tổ chức tốt việc học tập nhà cho em, nâng cao trách nhiệm họ công tác Có số biện pháp sau đây: + Hướng dẫn cha mẹ học sinh biết đánh giá kết học tập em cách: kiểm tea giáo viên rõ chỗ thiếu sót học sinh Học sinh sửa mang nhà cho cha mẹ xem để họ biết chỗ yếu mình, họ giúp họ nhà tốt + Yêu cầu hướng dẫn cha mẹ học sinh công việc cần thực nhà chỗ học, thời gian học, đôn đốc, kiểm tra tập nhà + Giáo viên cần tổ chức tốt kỳ họp phụ huynh học sinh năm học với mục đích làm cho cha mẹ học sinh nắm tình hình học tập em, thấy trách nhiệm gia đình Vì tổ chức họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm lớp phải chuẩn bị đầy đủ thông tin cần thiết học sinh Mỗi năm có kỳ họp phụ huynh, đạo Ban Giám hiệu, giáo viên người trực tiếp làm việc với phụ huynh học sinh Lần1: Vào cuối tháng có khảo sát chất lượng đầu năm, giáo viên nắm sơ tình hình học sinh lớp phụ trách Nội dinh phổ biến yêu cầu nhà trường việc học tập học sinh, trao đổi giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh để thống việc giúp đỡ em học tập nhà trường Lần 2: Vào cuối học kỳ I để thông báo kết học tập, ưu khuyết em, ý em học vấn đề đòi hỏi gia đình cần phối hợp với nhá trường giúp em học tốt học kỳ II Lần 3: Vào cuối năm học thông báo kết học tập năm, học sinh học biện pháp khắc phục hè ( ôn tập văn hóc hè, tổ chức thi lại … ) Ngoài kỳ họp định kỳ trên, hàng tháng giáo viên thông báo kết học tập em với phụ huynh phụ huynh thông báo cho giáo viên biết tình hình học tập nhà học sinh qua sổ liên lạc nhà trường gia đình gặp gỡ trực tiếp với cha mẹ học sinh cần thiết Phối hợp với lực lượng giáo dục khác để quản lý hoạt động học học sinh Quy định yêu cầu biện pháp thống việc giáo dục mục đích, động thái độ học tập toàn thể giáo viên từ lên lớp đến hoạt động Quy định cụ thể phối hợp giáo viên chủ nhiệm với giáo viên môn với tổng phụ trách đội, với phụ huynh học sinh … để thống việc giáo dục học sinh Phối hợp giáo viên dạy lớp để xây dựng cho học sinh thói quen tự học ( ý khâu: hình thức tự học, phương pháp tự học, bố trí thời gian tự học hợp lý ), nói cách khác dạy cho học sinh cách học II Đặc điểm hoạt động học tập học sinh THCS Lứa tuổi thiếu niên bao gồm học sinh THCS có độ tuổi 11, 12 đến tuổi 14, 15 giai đoạn có nhiều biến đổi mạnh “ tuổi khủng hoảng”, “ tuổi bất trị”… Về mặt tâm lý thời kỳ chuyển tiếp từ tuổi ấu thơ lên tuổi trưởng thành Đặc điểm chung lứa tuổi “ vừa trẻ con, vừa có tính người lớn”, có khuynh hướng muốn trở thành người lớn Tuy nhiên, xét điều kiện phát triển tâm lý, lứa tuổi có biến đổi mạnh thể chất không đồng như: Trọng lượng thể tăng nhanh, hệ – xương phát triển không cân đối, hệ tim mạch phát triển nhanh làm rối loạn hô hấp, tuần hoàn, hoạt động nội tiết gây rối loạn thần kinh; hệ thần kinh chưa có khả chịu đựng kích thích mạnh Cùng với thay đổi điều kiện sống như: Trong gia đình địa vị em thay đổi, tham gia bàn bạc số công việc, giao số nhiệm vụ; Trong nhà trường việc học có thay đổi nội dung dạy học, có thay đổi phương pháp dạy học hình thức học tập; Trong đời sống xã hội em thừa nhận thành viên tích cực giao số công việc định nhiều lĩnh vực Với điều kiện phát triển tâm lý không đồng nêu mà lứa tuổi thiếu niên có nhiều biểu khủng hoảng đời sống tâm lý em Hoạt động học tập hoạt động chủ đạo lứa tuổi học sinh, đến học sinh THCS, hoạt động học tập xây dựng lại cách so với lứa tuổi học sinh tiểu học Về động học tập: Các công trình nghiên cứu nhà tâm lý học thời kỳ đầu lứa tuổi học sinh THCS chưa có kỹ để tổ chức tự học ( em tự học có tập, nhiệm vụ giao ) sau chuyển sang mức độ cao ( độc lập nắm vững tài liệu mới, tri thức ) Bắt đầu lứa tuổi bắt đầu hình thành mức độ hoạt động học tập cao Đối với em ý nghĩa hoạt động học xem hoạt động độc lập hướng vào thỏa mãn nhu cầu nhận thức Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy động học tập học sinh THCS có cấu trúc phức tạp, động xã hội khác kết hợp thành khối ( học tập để phục vụ xã hội, để lao động tốt …) Những động nhận thức động riêng ( ví dụ muốn có uy tín, có địa vị lớp … ) liên quan với lòng mong muốn tiến lòng tự trọng Đôi ta lại thấy có mâu thuẫn mong muốn trao đổi tri thức với thái độ bàng quan chí thái độ xấu học tập, thái độ : phớt đời” điểm số Sở dĩ có tình trạng trên, nguyên nhân sau: Do phản ứng độc đáo lứa tuổi thất bại học tập; xung đột với giáo viên Các em thường hay xúc động mạnh thất bại học tập, lòng tự trọng thường làm cho em che dấu, thơ ơ, lãng đạm thành tích học tập Nhiều lúc thấy em thường nhắc cho Việc làm em có nhiều động khác nhau; nhà tâm lý học xác nhận rằng, động thuộc mặt nhận thức đạo đức em Các em nhắc cho bạn muốn giúp bạn phương tiện Có em nhắc cho bạn để tỏ rõ hiểu biết mình, muốn khoe khoang chăm học hành Tóm lại, động học tập học sinh THCS phong phú đa dạng, chưa bền vững, nhiều thể mâu thuẫn Về thái độ học tập học sinh THCS khác Tất em ý thức tầm quan trọng cần thiết học tập, thái độ biểu khác Sự khác thể sau: - Trong thái độ học tập: từ thái độ tích cực, có trách nhiệm, đến thái độ lười biếng, thờ ơ, thiếu trách nhiệm học tập - Trong hiểu biết chung: từ mức độ phát triển cao ham hiểu biết nhiều lĩnh vực tri thức khác số em, số em khác mức độ phát triển yếu, tầm hiểu biết hạn chế - Trong phương thức học tập: từ hứng thú biểu rõ rệt lĩnh vực tri thức có việc làm có nội dung mức độ hoàn toàn hứng thú nhận thức, cho việc học hoàn toàn bị gò ép, bắt buộc Nhiều công trình nghiên cứu rằng, để giúp em có thái độ đắn với việc học tập phải có biện pháp giúp học sinh sau: - Tài liệu học tập phải súc tích nội dung khoa học; - Tài liệu học tập phải gắn với sống em, làm cho em hiểu rõ ý nghĩa tài liệu học; - Tài liệu phải gợi cảm, gây cho học sinh hứng thú học tập; - Trình bày tài liệu, phải gợi cho học sinh có nhu cầu tìm hiểu tài liệu đó; - Phải giúp đỡ em biết cách học, có phương pháp học tập phù hợp./ ( Mời quý thầy cô trường THCS Nguyễn Huệ tham khảo – BDTX ) P.HT Lê Đình Quốc ... học hai môn là: Toán, Lý đặt kế hoạch cho phải học vòng ba tiếng từ 14 - 17 Như nghĩa chia môn hoc khoảng thời gian tiếng rưỡi mà trước lên kế hoạch dành chút thời gian để ước lượng xem môn có... cách học, có phương pháp học tập phù hợp./ ( Mời quý thầy cô trường THCS Nguyễn Huệ tham khảo – BDTX ) P.HT Lê Đình Quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ: “ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS ” Mã mô đun THCS 2 – BDTX, CHUYÊN ĐỀ: “ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS ” Mã mô đun THCS 2 – BDTX, CHUYÊN ĐỀ: “ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS ” Mã mô đun THCS 2 – BDTX

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay