Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng lan chi ba vì

78 89 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:24

LỜI CẢM ƠN Sau thời gian tìm hiểu đề tài “Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng Lan Chi - Ba Vì”, em hoàn thành tiến độ dự kiến Để đạt kết này, em nỗ lực thực đồng thời nhận nhiều giúp đỡ, quan tâm, ủng hộ thầy cô bạn bè gia đình Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn: Th S Dương Thị Quy – Bộ môn Công nghệ phần mềm – Trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông – Đại học Thái Nguyên tận tình hướng dẫn sát em trình làm đồ án tốt nghiệp Trong thời gian làm việc với cô, em không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà học tập tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hiệu quả, điều cần thiết cho em trình học tập công việc sau Em xin chân thành cảm ơn thầy cô ban lãnh đạo trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông – Đại học Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu bổ ích suốt trình em học tập trường Và cuối xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè động viên, đóng góp ý kiến giúp đỡ trình học tâp, thời gian nghiên cứu hoàn thành đồ án tốt nghiệp Thái Nguyên, tháng 02 năm 2016 Sinh viên thực Trương Văn Hiếu LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan Đồ Án Tốt Nghiệp: “Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng Lan Chi - Ba Vì” kết nghiên cứu cá nhân em hướng dẫn tận tình Cô ThS Dương Thị Quy Các số liệu, ví dụ trích dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp đảm bảo xác, tin cậy trung thực Sản phẩm Đồ Án Tốt Nghiệp thân em nghiên cứu xây dựng nên Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường cam đoan Thái Nguyên, tháng 02 năm 2016 Sinh viên thực Trương Văn Hiếu MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Trương Văn Hiếu LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH LỜI MỞ ĐẦU TÓM TẮT ĐỀ TÀI 10 Chương 1: CƠ SỞ LÍ THUYẾT 11 1.1 Tổng quan Wordpress 11 1.1.1 WordPress gì? 11 1.1.2 Hướng dẫn cài đặt WordPress localhost với Xampp 12 1.1.3 Những ưu điểm WordPress 22 1.1.4 Những khuyết điểm WordPress: 23 1.1.5 Cơ chế hoạt động website WordPress Internet? 23 1.2 HTML 25 1.2.1 Cấu trúc chung trang HTML 25 1.2.2 Các thẻ HTML 25 1.3 Tìm hiểu ngôn ngữ PHP 26 1.3.1 Khái niệm PHP 26 1.3.2 Tại nên dùng PHP 27 1.3.3 Những điểm mạnh PHP 27 1.4 Cơ sở liệu MYSQL 27 1.4.1 Khái niệm 27 1.4.2 Ưu điểm MySQL 28 1.4.3 Tại ta sử dụng hệ sở liệu MySQL? 29 1.5 Đôi nét thương mại điện tử 30 1.5.1 Khái niệm thương mại điện tử 31 1.5.2 Lợi ích việc sử dụng thương mại điện tử 31 1.5.3 Hệ thống toán điện tử tự động 31 1.5.4 Chiến lược kinh doanh 32 1.5.5 Các yêu cầu thương mại điện tử 32 1.5.6 Các mô hình thương mại điện tử 32 Chương 2: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 33 2.1 Khảo sát trạng 33 2.1.1 Giới thiệu cửa hàng Lan Chi – Ba Vì 33 2.1.2 Xác định yêu cầu khách hàng 34 2.1.3 Phạm vi dự án ứng dụng 37 2.1.4 Đối tượng sử dụng 37 2.1.5 Mục đích dự án 37 2.2 Yêu cầu giao diện website 38 2.2.1 Giao diện người dùng 38 2.2.2 Giao diện người quản trị: 38 2.3 Phân tích chức hệ thống 38 2.3.1 Đặt vấn đề 38 2.3.2 Bài toán 39 2.4 Phân tích thiết kế hệ thống 40 2.4.1 Tác nhân hệ thống 40 2.4.2 Biểu đồ use case tổng quát 40 2.4.3 Biểu đồ hoạt động 45 2.4.4 Biểu đồ trình tự 54 2.4.5 Biểu đồ lớp 68 2.4.6 Biểu đồ sở liệu 69 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CỬA HÀNG 70 LAN CHI – BA VÌ 70 3.1 Giao diện trang chủ 70 3.2 Giao diện Form đăng nhập 71 3.3 Giao diện trang tin tức 72 3.4 Giao diện trang chi tiết sản phẩm 73 3.5 Giao diện trang giỏ hàng 74 3.6 Giao diện danh sách đơn hàng 75 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình Thông số skpye 12 Hình Tải XAMPP 13 Hình Cài đặt XAMPP 14 Hình Cài đặt XAMPP 14 Hình Cài đặt XAMPP 15 Hình Cài đặt XAMPP 15 Hình Bảng điều khiển XAMPP 16 Hình Khởi động localhost 16 Hình Trang chủ localhost 17 Hình 10 Trang chủ localhost .17 Hình 11 Cài đặt wordpress 18 Hình 12 Cài đặt wordpress 18 Hình 13 Cài đặt wordpress 19 Hình 14 Cài đặt wordpress 19 Hình 15 Cài đặt wordpress 20 Hình 16 Cài đặt wordpress 20 Hình 17 Trang quản trị wordpress 21 Hình 18 Giao diện wordpress 21 Hình 19 Backup sở liệu .30 Hình 20 Biểu đồ UC tổng quát 40 Hình 21 Biểu đồ UC khách hàng 41 Hình 22 Use case khách hàng quản lý giỏ hàng 41 Hình 23 Khách hàng tìm kiếm 42 Hình 24 Biểu đồ UC Administrator 42 Hình 25 Quản lý danh mục sản phẩm 42 Hình 26 Quản lý sản phẩm 43 Hình 27 Quản lý hóa đơn 43 Hình 28 Quản lý câu hỏi, ý kiến khách hàng .44 Hình 29 Khách hàng quản lý giỏ hàng 45 Hình 30 Khách hàng gửi câu hỏi, ý kiến 46 Hình 31 Khách hàng tìm kiếm sản phẩm 47 Hình 32 Administrator quản lý danh mục sản phẩm .48 Hình 33 Administrator quản lý khách hàng 49 Hình 34 Administrator quản lý sản phẩm 50 Hình 35 Administrator quản lý đơn hàng 51 Hình 36 Administrator quản lý câu hỏi, ý kiến khách hàng 52 Hình 37 Administrator quản lý chi tiết hóa đơn 53 Hình 38 Administrator xem báo cáo, thống kê 54 Hình 39 Khách hàng đăng kí 54 Hình 40 Khách hàng đăng nhập 55 Hình 41 Khách hàng tìm kiếm sản phẩm 55 Hình 42 Khách hàng xem chi tiết sản phẩm 56 Hình 43 Khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng 56 Hình 44 Khách hàng xóa sản phẩm giỏ hàng .57 Hình 45 Khách hàng cập nhật thông tin sản phẩm giỏ hàng .57 Hình 46 Khách hàng gửi ý kiến, câu hỏi .58 Hình 47 Administrator đăng nhập .58 Hình 48 Administrator cập nhật thông tin khách hàng 59 Hình 49 Administrator thêm khách hàng 59 Hình 50 Administrator xóa khách hàng .60 Hình 51 Administrator cập nhật thông tin sản phẩm .60 Hình 52 Administrator thêm sản phẩm 61 Hình 53 Administrator xóa sản phẩm 61 Hình 54 Administrator cập nhật thông tin hóa đơn 62 Hình 55 Administrator thêm hóa đơn 62 Hình 56 Administrator xóa hóa đơn 63 Hình 57 Administrator cập nhật thông tin danh mục 63 Hình 58 Administrator thêm danh mục 64 Hình 59 Administrator xóa danh mục 64 Hình 60 Administrator cập nhật ý kiến khách hàng .65 Hình 61 Administrator xóa ý kiến khách hàng 65 Hình 62 Administrator thêm ý kiến khách hàng 66 Hình 63 Administrator cập nhật chi tiết hóa đơn 66 Hình 64 Administrator xem báo cáo, thống kê 67 Hình 65 Biểu đồ lớp .68 Hình 66 Biểu đồ sở liệu 69 Hình 67 Giao diện trang chủ .70 Hình 68 Giao diện Form đăng nhập 71 Hình 69 Giao diện trang tin tức 72 Hình 70 Giao diện trang chi tiết sản phẩm 73 Hình 71 Giao diện trang giỏ hàng 74 Hình 72 Giao diện trang danh sách đơn hàng 75 LỜI MỞ ĐẦU Với phát triển nhảy vọt công nghệ thông tin nay, Internet ngày giữ vai trò quan trọng lĩnh vực khoa học kĩ thuật đời sống Dĩ nhiên bạn nghe nói nhiều Internet, nói cách đơn giản, Internet tập hợp máy tính nối kết với nhau, mạng máy tính toàn cầu mà kết nối máy PC họ Với mạng Internet, tin học thật tạo nên cách mạng trao đổi thông tin lĩnh vực văn hóa, xã hội, trị, kinh tế Trong thời đại ngày nay, thời đại mà “người người làm Web, nhà nhà làm Web” việc xây dựng trang web để phục vụ cho nhu cầu riêng tổ chức, công ty chí cá nhân, ngày nay, không lấy làm xa lạ Đối với cửa hàng công ty việc xây dựng website riêng ngày trở nên cấp thiết Thông qua website họ giới thiệu quảng bá sản phẩm tới khách hàng cách tiện lợi nhanh chóng nhu cầu cần thiết hướng phát triển có nhiều tiềm Do đó, hướng dẫn giúp đỡ Cô Th s Dương Thị Quy em chọn đề tài “Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng Lan Chi – Ba Vì” làm đề tài cho đồ án tốt nghiệp Trong trình thực đề tài em nhận giúp đỡ bảo tận tình thầy, cô giáo, Em xin chân thành cảm ơn Cô Dương Thị Quy hưỡng dẫn trình làm đề tài Tuy nhiên, thời gian hạn hẹp, nỗ lực đồ án khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận thông cảm, lời góp ý bảo tận tình Thầy Cô bạn TÓM TẮT ĐỀ TÀI Với mức độ phức tạp quy mô ứng dụng, cộng thêm vấn đề thời gian đề tài “Xây dựng Website bán hàng cho cửa hàng Lan Chi – Ba Vì” dừng mức tìm hiểu mã nguồn mở Wordpress, nghiên cứu ngôn ngữ lập trình CSS, HTML PHP, áp dụng xây dựng ứng dụng thực nghiệm trang Web bán hàng mạng Website với mục đích cung cấp cho khách hàng thông tin xác sản phẩm máy tính linh kiện có thị trường hãng có uy tín ( Acer, Hp, Asus, Dell, Samsung…) cách thức đặt mua hàng qua mạng Các thông tin cập nhật thường xuyên nhanh chóng Vì vậy, rút ngắn khoảng cách người mua người bán, đưa thông tin sản phẩm nhanh chóng đến cho khách hàng Do số hạn chế, nên website dừng lại chức đặt hàng hình thức toán trực tiếp Trong tương lai, hệ thống phát triển theo hướng thương mại điện tử (với hình thức toán trực tuyến qua thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, thẻ mua hàng trực tuyến…) 10 Hình 55 Administrator thêm danh mục Hình 56 Administrator xóa danh mục 64 Hình 57 Administrator cập nhật ý kiến khách hàng Hình 58 Administrator xóa ý kiến khách hàng 65 Hình 59 Administrator thêm ý kiến khách hàng Hình 60 Administrator cập nhật chi tiết hóa đơn 66 Hình 61 Administrator xem báo cáo, thống kê 67 2.4.5 Biểu đồ lớp Hình 62 Biểu đồ lớp 68 2.4.6 Biểu đồ sở liệu Hình 63 Biểu đồ sở liệu 69 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CỬA HÀNG LAN CHI – BA VÌ 3.1 Giao diện trang chủ Hình 64 Giao diện trang chủ Trang chủ Là trang chính, chứa tất mục để lựa chọn Từ trang chủ khách hàng tìm thấy thông tin cần thiết: - Thông tin loại sản phẩm với giao diện gần gũi, thân thiện dễ sử dụng từ khách hàng đặt mua cho sản phẩm yêu thích, phù hợp với túi tiền - Các viết hay thể giới máy tính quản trị hệ thống chọn lọc - Bạn có thắc mắc, góp ý với cửa hàng qua tin nhắn, … 70 3.2 Giao diện Form đăng nhập Trang “Đăng nhập” trang mà khách hàng nhập Tên người dùng mật để đăng nhập vào website, chưa có tài khoản khách hàng nhấn vào nút Tạo tài khoản để tạo cho tài khoản Hình 65 Giao diện Form đăng nhập 71 3.3 Giao diện trang tin tức Trang “tin tức” trang, chứa tất tin tức cửa hàng như: tin khuyến mại, tin tức mặt hàng giảm giá, … Hình 66 Giao diện trang tin tức 72 3.4 Giao diện trang chi tiết sản phẩm Trang “chi tiết sản phẩm” trang hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm: giá, mô tả, thông số kỹ thuật…giúp cho khách hàng có nhìn tổng quan sản phẩm Là sở để khách hàng có định mua sản phẩm hay không Hình 67 Giao diện trang chi tiết sản phẩm 73 3.5 Giao diện trang giỏ hàng Trang “giỏ hàng” trang mà khách hàng xem sản phẩm chọn Tại khách hàng biết số lượng mặt hàng chọn tổng số tiền phải toán Khách hàng thêm, cập nhập xóa sản phẩm giỏ hàng Hình 68 Giao diện trang giỏ hàng 74 3.6 Giao diện danh sách đơn hàng Trang “danh sách đơn hàng” trang cho biết thông tin xem đơn hàng số bao nhiêu, mua từ ngày nào, trạng thái xử lí hay chưa, số tiền Hình 69 Giao diện trang danh sách đơn hàng 75 KẾT LUẬN Đề tài “Xây dựng Website bán hàng cho cửa hàng Lan Chi – Ba Vì” xuất phát từ thực tế ngày nhằm tạo tảng sở ban đầu để hỗ trợ thêm cho bạn muốn thiết kế Website cho công ty hay Website cá nhân Mặc dù có nhiều cố gắng, tìm hiểu kiến thức học, kết hợp tra cứu tài liệu chuyên nghành hạn chế thời gian, khả kinh nghiệm nên không tránh khỏi thiếu sót định nên đề tài hoàn thành mức độ sau: - Tìm hiểu mã nguồn mở wordpress - Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Web PHP & MySQL - Áp dụng xây dựng ứng dụng thực nghiệm trang website bán hàng trực tuyến Hướng nghiên cứu phát triển: - Tìm hiểu sâu ngôn ngữ PHP & MySQL để đáp ứng nhiều nhu cầu người sử dụng, phát triển tối ưu hóa hệ thống, - Kết hợp ngôn ngữ PHP với hệ quản trị sở liệu lớn hơn: SQL Server, Oracle… - Tìm hiểu thêm số ngôn ngữ, phần mềm ứng dụng để nâng cao giao diện đồ họa đẹp mắt, thân thiện hơn… - Xây dựng trang Web quy mô lớn với nhiều ứng dụng, chức Để hoàn thành đề tài này, lần em xin chân thành cảm ơn cô Dương Thị Quy người quan tâm, giúp đỡ em suốt thời gian qua Em xin chân thành cảm ơn ! 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS-TS Đặng Minh Ất, Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội, 2007 [2] Nguyễn Văn Ba, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2005 [3] Thạc Bình Cường, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NXB Khoa học kỹ thuật, 2002 [4] https://hoangluyen.com/ [5] https://www.izwebz.com/ [6] https://codex.wordpress.org/ [7] http://thachpham.com/ [8] http://google.com/ [9] http://www.php.net, [10] http://www mysql.com, 11] http://www.w3school.com, 77 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2016 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 78 ... Xây dựng Website bán hàng cho cửa hàng Lan Chi – Ba Vì dừng mức tìm hiểu mã nguồn mở Wordpress, nghiên cứu ngôn ngữ lập trình CSS, HTML PHP, áp dụng xây dựng ứng dụng thực nghiệm trang Web bán. .. Do đó, hướng dẫn giúp đỡ Cô Th s Dương Thị Quy em chọn đề tài Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng Lan Chi – Ba Vì làm đề tài cho đồ án tốt nghiệp Trong trình thực đề tài em nhận giúp đỡ bảo...LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan Đồ Án Tốt Nghiệp: Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng Lan Chi - Ba Vì kết nghiên cứu cá nhân em hướng dẫn tận tình Cô ThS Dương Thị Quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng lan chi ba vì , Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng lan chi ba vì , Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng lan chi ba vì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay