Xây dựng hệ thống điểm danh online cho trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông thái nguyên

69 85 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:23

LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy – ThS Trần Lâm tận tâm nhiệt tình dạy bảo suốt thời gian học làm đồ án tốt nghiệp, thầy dành nhiều thời gian quý báu để tận tình bảo, hướng dẫn, định hướng cho em thực đồ án, giúp em học hỏi kinh nghiệm quý báu đạt thành định Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Công nghệ thông tin nhiệt tình dạy bảo tạo điều kiện cho em suốt trình học trường Em xin cảm ơn bạn bè thành viên gia đình tạo điều kiện tốt nhất, động viên, cổ vũ em suốt trình học tập làm đồ án tốt nghiệp Do khả trình độ có hạn, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên đồ án tốt nghiệp em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo thầy cô ý kiến đóng góp bạn Cuối em xin gửi tới thầy, cô, anh, chị toàn thể bạn lời chúc tốt đẹp nhất, sức khỏe, thịnh vượng phát triển Chúc thầy cô đạt nhiều thành công công trồng người Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Phương Nga i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp: “Xây dựng hệ thống Điểm danh online cho trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông Thái Nguyên” kết trình nghiên cứu, tìm hiểu thực thân em, không chép nội dung từ đồ án khác Đồ án thực dựa sở nghiên cứu lý thuyết, khảo sát tình hình thực tiễn hướng dẫn ThS Trần Lâm Những kết đồ án trung thực, nhận xét, phương hướng phát triển đưa xuất phát từ thực tiễn kinh nghiệm có Tất tài liệu tham khảo có xuất xứ rõ ràng trích dẫn hợp pháp Một lần em xin khẳng định trung thực lời cam đoan trên, thông tin sai lệch em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Phương Nga ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC HÌNH ẢNH .v LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG VÀ TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT .2 1.1 Khảo sát hệ thống 1.1.1 Lý chọn đề tài 1.1.2 Mục tiêu đề tài 1.1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.1.4 Kết dự kiến đạt 1.2 Tổng quan lý thuyết 1.2.1 Localhost 1.2.2 Ngôn ngữ lập trình PHP 1.2.3 Hệ quản trị Cơ sở liệu MySQL 1.2.4 Ngôn ngữ kịch JavaScript 1.2.5 Ngôn ngữ mô hình hóa UML 11 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 17 2.1 Xác định yêu cầu 17 2.1.1 Yêu cầu xét theo đối tượng chung 17 2.1.2 Các yêu cầu khác 17 2.2 Phân tích hệ thống 17 2.2.1 Xác định tác nhân 17 2.2.2 Xây dựng biểu đồ trường hợp sử dụng (UseCase) 18 2.2.3 Đặc tả chi tiết UseCase 22 2.3 Xây dựng biểu đồ trình tự 37 2.4 Xây dựng biểu đồ lớp 49 2.5 Xây dựng biểu đồ thành phần .50 iii 2.6 Xây dựng biểu đồ triển khai 50 2.7 Thiết kế sở liệu 51 2.7.1 Mô tả liệu 51 2.7.2 Mô tả chi tiết bảng 51 2.7.3 Biểu đồ quan hệ CSDL 53 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH .54 3.1 Môi trường cài đặt 54 3.1.1 Các công cụ sử dụng để xây dựng chương trình .54 3.1.2 Thử nghiệm localhost 54 3.2 Giao diện chương trình .54 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO .61 iv DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Mô hình hóa kiến trúc hệ thống 14 Hình 2.1 UseCase tổng quát 18 Hình 2.2 UseCase Quản lý Khóa .18 Hình 2.3 UseCase Quản lý Lớp 19 Hình 2.4 UseCase Quản lý Môn học 19 Hình 2.5 UseCase Quản lý Giảng viên 20 Hình 2.6 UseCase Quản lý Sinh viên 20 Hình 2.7 UseCase Quản lý Thành viên .21 Hình 2.8 UseCase Quản lý Thời khóa biểu .21 Hình 2.9 UseCase Điểm danh 21 Hình 2.10 UseCase Xem kết thống kê 22 Hình 2.11 UseCase Xuất file 22 Hình 2.12 Biểu đồ trình tự Đăng nhập .37 Hình 2.13 Biểu đồ trình tự Thêm Khóa 37 Hình 2.14 Biểu đồ trình tự Sửa thông tin Khóa 38 Hình 2.15 Biểu đồ trình tự Xóa Khóa .38 Hình 2.16 Biểu đồ trình tự Thêm Lớp 39 Hình 2.17 Biểu đồ trình tự Sửa thông tin Lớp 39 Hình 2.18 Biểu đồ trình tự Xóa Lớp 40 Hình 2.19 Biểu đồ trình tự Thêm Môn học 40 Hình 2.20 Biểu đồ trình tự Sửa thông tin Môn học 41 Hình 2.21 Biểu đồ trình tự Xóa Môn học 41 Hình 2.22 Biểu đồ trình tự Thêm Giảng viên 42 Hình 2.23 Biểu đồ trình tự Sửa thông tin Giảng viên 42 Hình 2.24 Biểu đồ trình tự Xóa Giảng viên 43 Hình 2.25 Biểu đồ trình tự Thêm Sinh viên .43 Hình 2.26 Biểu đồ trình tự Sửa thông tin Sinh viên 44 Hình 2.27 Biểu đồ trình tự Xóa Sinh viên 44 v Hình 2.28 Biểu đồ trình tự Thêm Thành viên 45 Hình 2.29 Biểu đồ trình tự Sửa thông tin Thành viên .45 Hình 2.30 Biểu đồ trình tự Xóa Thành viên .46 Hình 2.31 Biểu đồ trình tự Xếp Thời khóa biểu .46 Hình 2.32 Biểu đồ trình tự Sửa Thời khóa biểu .47 Hình 2.33 Biểu đồ trình tự Xóa Thời khóa biểu .47 Hình 2.34 Biểu đồ trình tự Điểm danh .48 Hình 2.35 Biểu đồ trình tự Xem kết thống kê .48 Hình 2.36 Biểu đồ trình tự Xuất file 49 Hình 2.37 Biểu đồ lớp 49 Hình 2.38 Biểu đồ thành phần 50 Hình 2.39 Biểu đồ triển khai .50 Hình 2.40 Biểu đồ quan hệ CSDL .53 Hình 3.1 Giao diện trang đăng nhập 54 Hình 3.2 Giao diện Quản lý Khóa .55 Hình 3.3 Giao diện Quản lý Lớp .55 Hình 3.4 Giao diện Quản lý Môn học 56 Hình 3.5 Giao diện Quản lý Giảng viên 56 Hình 3.6 Giao diện Quản lý Sinh viên 57 Hình 3.7 Giao diện Quản lý Thành viên 57 Hình 3.8 Giao diện Quản lý Thời khóa biểu .58 Hình 3.9 Giao diện sau Giảng viên đăng nhập 58 Hình 3.10 Giao diện Điểm danh 59 Hình 3.11 Giao diện Thống kê 59 vi LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại bùng nổ thông tin công nghệ nay, đòi hỏi công tác quản lý nói chung công tác quản lý sinh viên, quản lý việc dạy học trường học nói riêng phải thay đổi dần từ sổ sách giấy sang điện tử, để cập nhật nhanh chóng xác thông tin Trên thực tế, việc quản lý sinh viên vắng trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông Thái Nguyên mang tính thủ công, chưa hiệu công tác quản lý Công tác quản lý chủ yếu thực thủ công, nhiều thời gian công sức Sự cần thiết hệ thống quản lý lựa chọn tốt để giải tình trạng Vì lý này, đề tài “Xây dựng hệ thống Điểm danh online cho trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông Thái Nguyên” đề tài mà em lựa chọn làm đồ án tốt nghiệp Hệ thống chương trình phát triển thành công đưa vào sử dụng trường Với trợ giúp chương trình này, nhà trường quản lý sinh viên vắng cách dễ dàng nhanh chóng, giảm thời gian công sức lao động Sinh viên cập nhật nhanh số tiết, số buổi vắng để có điều chỉnh hợp lý Đồ án gồm chương với nội dung sau: Chương 1: Khảo sát hệ thống tổng quan lý thuyết Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống Chương 3: Xây dựng chương trình Cuối Kết luận, hướng phát triển Tài liệu tham khảo CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG VÀ TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT 1.1 Khảo sát hệ thống 1.1.1 Lý chọn đề tài Hiện nay, việc quản lý trình học tập sinh viên trường đại học nói chung trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông Thái Nguyên nói riêng thực cách thủ công, gây thời gian công sức Hàng ngày, lên lớp, giảng viên sử dụng danh sách điểm danh giấy để thực việc điểm danh sinh viên Cuối kỳ học, giảng viên lại sử dụng danh sách để đếm số tiết/buổi vắng sinh viên, tính toán điểm chuyên cần Việc gây thời gian giảng viên Bên cạnh đó, lãnh đạo nhà trường cần nắm bắt tình hình học tập sinh viên để có giải pháp cụ thể Nếu sử dụng phương pháp điểm danh truyền thống điểm danh giấy lãnh đạo nhà trường có số liệu cách nhanh chóng, từ làm chậm việc đưa giải pháp thích hợp Qua trình tìm hiểu phân tích, việc cần xây dựng hệ thống điểm danh online cần thiết Hệ thống khắc phục khó khắn gặp phải nhằm nâng cao tính hiệu công tác quản lý trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông Thái Nguyên 1.1.2 Mục tiêu đề tài Xây dựng hệ thống hỗ trợ trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông Thái Nguyên công tác quản lý sinh viên nói chung việc điểm danh sinh viên học nói riêng Hệ thống đưa vào sử dụng giúp tăng cường chất lượng giáo dục trường 1.1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Ngôn ngữ lập trình PHP phương pháp lập trình ứng dụng web  Khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống  Các chức cho hệ thống 1.1.4 Kết dự kiến đạt  Hiểu biết ngôn ngữ lập trình PHP phương pháp lập trình ứng dụng web  Xây dựng hệ thống điểm danh nhằm hỗ trợ nhà trường việc quản lý sinh viên vắng cách dễ dàng, nhanh chóng giảm công sức lao động 1.2 Tổng quan lý thuyết Từ kết khảo sát, để xây dựng hệ thống Điểm danh online, cần sử dụng số công cụ sau:  Locahost: hỗ trợ tạo webserver để chạy website mà không cần phải thuê host thức  Ngôn ngữ lập trình PHP: ngôn ngữ lập trình máy chủ dùng để xây dựng hệ thống web  Hệ quản trị CSDL MySQL: lưu trữ liệu cho hệ thống đáp ứng truy xuất trình vận hành website  Ngôn ngữ lập trình kịch JavaScript: sử dụng để kiểm tra thông tin nhập website  Ngôn ngữ mô hình hóa UML: xây dựng biểu đồ trình phân tích, thiết kế hệ thống Những phần sau trình bày tổng quan lý thuyết công cụ kể 1.2.1 Localhost Localhost thuật ngữ để ám môi trường máy chủ web (webserver) cài đặt máy tính cá nhân bạn (từ local localhost để ám mang tính cục bộ) Được sử dụng công cụ để hỗ trợ tạo webserver để chạy website mà không cần phải thuê host thức Tuy nhiên, host cục nên có bạn người khác mạng nội truy cập vào website thông qua đường dẫn http://localhost http://127.0.0.1 Localhost bao gồm nhiều ứng dụng kèm với tất ứng dụng kết hợp với để tạo môi trường chạy mã nguồn máy tính bạn bao gồm:  Phần mềm Webserver tên Apache, webserver thông dụng  Phần mềm PHP để xử lý mã PHP  Phần mềm MySQL Server để lưu trữ xử lý sở liệu  Phần mềm PHPMyAdmin để xem quản lý sở liệu MySQL Hiện nay, phần mềm tạo localhost phổ biến website, diễn đàn, Các tên thông dụng thường nhắc đến là: Xampp, Wamp, hay Appserver XAMPP viết tắt X + Apache + Mysql + PHP + Perl XAMPP chương trình tạo máy chủ Web (Web Server) máy tính cá nhân (Localhost) tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server công cụ PHPmyadmin Gói phần mềm XAMPP miễn phí, tải trang chủ https://www.apachefriends.org/index.html 1.2.2 Ngôn ngữ lập trình PHP 1.2.2.1 Lịch sử đời PHP PHP đời khoảng năm 1994, người phát minh mang tên Rasmus Lerdorf nhiều người phát triển ngày hôm PHP sử dụng nhiều ứng dụng Web thương mại điện tử, tính đến năm 2001 có khoảng triệu tên miền sử dụng mã nguồn PHP PHP phiên mã nguồn mở, điều cho phép bạn làm việc mã nguồn, thêm, chỉnh sửa, sử dụng hay phân phối chúng 1.2.2.2 Lý nên dùng PHP Để thiết kế Web động có nhiều ngôn ngữ lập trình khác để lựa chọn, cấu hình tính khác chúng đưa kết giống Chúng ta lựa chọn cho ngôn ngữ: ASP, PHP, Java, Perl… số loại khác Vậy lại nên chọn PHP Rất đơn giản, có lý sau mà lập trình Web không nên bỏ qua lựa chọn tuyệt vời PHP sử dụng làm Web động nhanh, dễ dàng, tốt so với giải pháp khác Hình 2.36 Biểu đồ trình tự Xuất file 2.4 Xây dựng biểu đồ lớp Hình 2.37 Biểu đồ lớp 49 2.5 Xây dựng biểu đồ thành phần Hình 2.38 Biểu đồ thành phần 2.6 Xây dựng biểu đồ triển khai Hệ thống triển khai dạng website Biểu đồ triển khai hệ thống mô tả sau: Hình 2.39 Biểu đồ triển khai 50 2.7 Thiết kế sở liệu 2.7.1 Mô tả liệu STT Tên bảng Mô tả khoa Khóa lop Lớp monhoc Môn học sinhvien Sinh viên thanhvien Thành viên thoikhoabieu Thời khóa biểu diemdanh Điểm danh 2.7.2 Mô tả chi tiết bảng  Bảng khoa Tên cột Kiểu giá trị Cho phép Null Mô tả makhoa int(10) không null Khóa chính, tự động tăng tenkhoa varchar(20) không null Tên cột Kiểu giá trị Cho phép Null Mô tả malop int(10) không null Khóa chính, tự động tăng tenlop varchar(20) không null makhoa int(10) không null Khóa  Bảng lop  Bảng monhoc Tên cột Kiểu giá trị Cho phép Null Mô tả maMH int(10) không null Khóa chính, tự động tăng tenMH varchar(100) không null 51  Bảng sinhvien Tên cột Kiểu giá trị Cho phép Null Mô tả maSV int(10) không null Khóa chính, tự động tăng tenSV varchar(50) không null malop int(10) không null Khóa  Bảng thanhvien Tên cột Kiểu giá trị Cho phép Null Mô tả matv int(10) không null Khóa chính, tự động tăng tentv varchar(50) không null tendn varchar(50) không null matkhau char(50) không null quyen int(10) không null quyen=1: quản trị, quyen=2: giảng viên  Bảng thoikhoabieu Tên cột Kiểu giá trị Cho phép Null Mô tả maTKB int(10) không null Khóa chính, tự động tăng maGV int(10) không null Khóa maMH int(10) không null Khóa malop int(10) không null Khóa hocphan varchar(50) không null date không null  Bảng diemdanh Tên cột Kiểu giá trị Cho phép Null Mô tả maTKB int(10) không null Khóa chính, khóa maSV int(10) không null Khóa chính, khóa tinhtrang tinyint(4) cho phép null 52 2.7.3 Biểu đồ quan hệ CSDL Hình 2.40 Biểu đồ quan hệ CSDL 53 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 3.1 Môi trường cài đặt 3.1.1 Các công cụ sử dụng để xây dựng chương trình  Adobe Dreamweaver CS6  Notepad++  XAMPP for Windows 5.6.14  Trình duyệt web 3.1.2 Thử nghiệm localhost  Chương trình thử nghiệm hệ điều hành Windows Ultimate Kết quả: Chương trình hoạt động tốt tất trình duyệt thông thường 3.2 Giao diện chương trình Hình 3.1 Giao diện trang đăng nhập 54 Hình 3.2 Giao diện Quản lý Khóa Hình 3.3 Giao diện Quản lý Lớp 55 Hình 3.4 Giao diện Quản lý Môn học Hình 3.5 Giao diện Quản lý Giảng viên 56 Hình 3.6 Giao diện Quản lý Sinh viên Hình 3.7 Giao diện Quản lý Thành viên 57 Hình 3.8 Giao diện Quản lý Thời khóa biểu Hình 3.9 Giao diện sau Giảng viên đăng nhập 58 Hình 3.10 Giao diện Điểm danh Hình 3.11 Giao diện Thống kê 59 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Trong đồ án này, em vận dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng để xây dựng hệ thống điểm danh online cho trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông web Trong thời gian tìm hiểu thực hiện, em đạt số kết sau:  Nắm bắt hiểu rõ ngôn ngữ PHP phương pháp lập trình ứng dụng web  Phân tích hệ thống thông qua biểu đồ UML  Thiết kế sở liệu quan hệ để lưu trữ liệu  Xây dựng thành công chương trình demo cho hệ thống Hệ thống cài đặt thử nghiệm với số liệu chạy thông suốt cho kết quả, đáp ứng yêu cầu đặt Vì thời gian có hạn, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên việc phân tích toán chưa thể mô tả đầy đủ khía cạnh vấn đề Xây dựng hệ thống với chức chính, có chức chưa đầy đủ, nhiều chức có chưa tiện dụng Trong tương lai, em cố gắng bổ sung phát triển thêm số chức cho hệ thống đưa vào sử dụng để hoàn thiện tính tiện dụng hệ thống 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt [1] Đặng Văn Đức, Phân tích thiết kế hướng đối tượng UML, Nhà xuất Giáo dục, 2002 [2] Đoàn Văn Ban, Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, 2000 [3] Bộ môn Mạng & Truyền thông, Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH CNTT & TT, Bài giảng môn học Phát triển ứng dụng môi trường mạng [4] Học viện Công nghệ bưu viễn thông, Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin II Tài liệu tham khảo từ Internet [4] http://thachpham.com [5] http://hocwebchuan.com [6] http://hocphp.info/ 61 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Giảng viên hướng dẫn 62 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Giảng viên phản biện 63 ... hiệu công tác quản lý trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông Thái Nguyên 1.1.2 Mục tiêu đề tài Xây dựng hệ thống hỗ trợ trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông Thái Nguyên công. .. tài Xây dựng hệ thống Điểm danh online cho trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông Thái Nguyên đề tài mà em lựa chọn làm đồ án tốt nghiệp Hệ thống chương trình phát triển thành công. ..LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống Điểm danh online cho trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông Thái Nguyên kết trình nghiên cứu, tìm hiểu thực thân em,
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống điểm danh online cho trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông thái nguyên , Xây dựng hệ thống điểm danh online cho trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông thái nguyên , Xây dựng hệ thống điểm danh online cho trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay