Xây dựng chương trình tra cứu thông tin giao thông trên hệ điều hành iosi

107 86 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:18

LỜI CAM ĐOAN Đồ án tốt nghiệp kết tổng hợp kiến thức mà sinh viên học nghiên cứu suốt trình học tập trường Nhận thức rõ điều đó, với tinh thần tự giác học hỏi, cố gắng nỗ lực thân hướng dẫn tận tình cô giáo ThS Phạm Thị Liên, em hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp Em xin cam đoan: Nội dung đồ án em không chép nội dung từ đồ án khác sản phẩm đồ án thân em nghiên cứu xây dựng lên Mọi thông tin sai lệch em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng bảo vệ Thái Nguyên, tháng năm 2016 Sinh Viên Trần Trọng Hiếu LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc tới thầy cô trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông nói chung thầy cô khoa Công nghệ thông tin nói riêng tạo điều kiện giúp đỡ em thời gian làm thực tập tốt nghiệp Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô giáo ThS Phạm Thị Liên nhiệt tình bảo hướng dẫn em suốt trình thực hoàn thành đồ án Trong trình thực tập kiến thức thân hạn chế nên báo cáo em khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến từ quý thầy cô để em học hỏi thêm nhiều kiến thức hoàn thiện tốt Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2016 Sinh Viên Trần Trọng Hiếu MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG LỜI NÓI ĐẦU Chương TÌM HIỂU VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 11 1.1 Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng OBJECTIVE-C 11 1.1.1 Lịch sử phát triển ngôn ngữ Objective-C 11 1.1.2 Giới thiệu Objective-C 12 1.1.3 Các yếu tố Ojective-C 13 1.2 Giới thiệu hệ điều hành iOS 20 1.2.1 Quá trình phát triển iOS qua nâng cấp 21 1.2.2 Kiến trúc hệ điều hành iOS 22 1.2.3 Đặc điểm hệ điều hành iOS 24 1.3 Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Objective-c công cụ lập trình XCode SDK 26 1.3.1 Bộ công cụ hỗ trợ lập trình xcode 26 1.3.2 XCode 27 1.3.3 iPhone Simulator 30 1.3.4 Xây dựng cài đặt ứng dụng 32 1.3.5 Mô hình MVC (Model-View-Controller) 32 1.3.6 Một số đối tượng giao diện 34 Chương TÌM HIỂU GOOGLE MAPS SDK, GOOGLE PLACE API VÀ XÂY DỰNG WEBSERVICE CHO ỨNG DỤNG 37 2.1 Google Maps SDK 37 2.1.1 Tổng quan 37 2.1.2 Các loại đồ 37 2.1.3 Đổi chế độ hiển thị đồ 39 2.1.4 Tích hợp Google Maps vào ứng dụng 39 2.1.5 Các thành phần giao diện 41 2.2 Google Places API 42 2.2.1 Các truy vấn địa điểm khả dụng 42 2.2.2 Tìm kiếm địa điểm gần – Nearby Search 43 2.2.3 Thông tin chi tiết địa điểm - Place Detail 45 2.2.4 Gợi ý kết tìm kiếm - Place autocomplete 45 2.3 Xây dựng web service cho ứng dụng 46 2.3.1 Mô tả 46 2.3.2 Các hàm API web service 46 Chương ĐẶC TẢ, PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG 52 3.1 Đặc tả toán 52 3.2 Mô tả hệ thống 53 3.2.1 Tra cứu luật giao thôn 53 3.2.2 Tra cứu quy định xử phạt 53 3.2.3 Tra cứu biển báo giao thông 54 3.2.4 Tìm kiếm hiển thị địa điểm gần 55 3.2.5 Đăng xem thông tin giao thông 56 3.3 Phân tích thiết kế hệ thống 57 3.3.1 Biểu đồ Use case 57 3.3.2 Biểu đồ trình tự 63 3.3.3 Biểu đồ hoạt động 66 3.3.4 Biểu đồ lớp 68 3.4 Thiết kế sở liệu 69 3.4.1 Thiết kế bảng sở liệu 69 3.4.2 Sơ đồ thực thể liên kết 69 Chương XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRA CỨU THÔNG TIN GIAO THÔNG TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH iOS 70 4.1 Các thư viện framework sử dụng chương trình 70 4.2 Màn hình khởi động 70 4.3 Các View Controller chương trình 71 4.3.1 View gốc 71 4.3.2 View tra cứu quy định xử phạt 71 4.3.3 View tra cứu biển báo giao thông 72 4.3.4 View tra cứu luật giao thông 72 4.3.5 View hiển thị đồ giao thông 73 4.4 Giao diện sau cài đặt chương trình 73 4.4.1 Giao diện menu 73 4.4.2 Chức tra cứu quy định xử phạt 74 4.4.3 Chức tra cứu luật biển báo giao thông 74 4.4.4 Chức tra cứu luật giao thông 75 4.4.5 Chức hiển thị đồ, tìm kiếm địa điểm 75 4.4.6 Chức tìm địa điểm gần 76 4.4.7 Chức đăng nhập đăng ký tài khoản 76 4.4.8 Chức đăng hiển thị thông tin giao thông 77 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Kiến trúc hệ điều hành iOS 23 Hình 1.2: Quá trình cài đặt XCode 26 Hình 1.3: Giao diện XCode 28 Hình 1.4: Các mẫu ứng dụng XCode 28 Hình 1.5: Giao diện iPhone Simulator 31 Hình 1.6: Mô hình MVC 32 Hình 1.7: Model-View-Controller Layer 33 Hình 1.8: UILabel 34 Hình 1.9: Thuộc tính Label 34 Hình 1.10: UIButton 35 Hình 1.11: Thuộc tính Button 35 Hình 1.12 : UIImage kéo thiết kế giao diện 35 Hình 1.13: Table View 36 Hình 2.1: Các chế độ hiển thị Google Maps 38 Hình 3.1: Mô tả chức tra cứu luật giao thông 53 Hình 3.2: Mô tả chức tra cứu quy định xử phạt 53 Hình 3.3: Mô tả chức tra cứu biển báo giao thông 54 Hình 3.4: Mô tả chức tìm kiếm hiển thị địa điểm gần 55 Hình 3.5: Mô tả chức đăng xem thông tin giao thông 56 Hình 3.6: Biểu đồ Use case tổng quát 57 Hình 3.7: Biểu đồ Use case chức tra cứu luật giao thông 57 Hình 3.8: Biểu đồ Use case chức xem đồ giao thông 59 Hình 3.9: Biểu đồ trình tự chức tra cứu luật giao thông đường 63 Hình 3.10: Biểu đồ trình tự chức tra cứu biển báo giao thông 63 Hình 3.11: Biểu đồ trình tự chức tra cứu quy định xử phạt 63 Hình 3.12: Biểu đồ trình tự chức tra cứu thông tin địa điểm 64 Hình 3.13: Biểu đồ trình tự chức tra cứu thông tin giao thông 64 Hình 3.14: Biểu đồ trình tự chức tìm kiếm 64 Hình 3.15: Biểu đồ trình tự chức đăng nhập 65 Hình 3.16: Biểu đồ trình tự chức đăng thông tin giao thông 65 Hình 3.17: Biểu đồ trình tự chức báo cáo địa điểm sai 65 Hình 3.18: Biểu đồ trình tự chức đăng ký 66 Hình 3.19: Biểu đồ hoạt động chức đăng ký 66 Hình 3.20: Biểu đồ hoạt động chức xem đồ giao thông 67 Hình 3.21: Biểu đồ hoạt động chức đăng thông tin giao thông 67 Hình 3.22: Biểu đồ trình tự cho chức đăng ký 68 Hình 3.23: Biểu đồ lớp hệ thống 68 Hình 3.24: Sơ đồ thực thể liên kết 69 Hình 4.1 Các thư viện framework hệ thống sử dụng 70 Hình 4.2: Thiết kế hình khởi động cho ứng dụng 70 Hình 4.3: Thiết kế Root View Controller 71 Hình 4.4: Thiết kế View quy định xử phạt 71 Hình 4.5: Thiết kế View tra cứu biển báo giao thông 72 Hình 4.6: Thiết kế View tra cứu luật giao thông 72 Hình 4.7: Thiết kế View hiển thị thông tin giao thông 73 Hình 4.8: Giao diện menu chương trình 73 Hình 4.9: Chức tra cứu hành vi vi phạm theo loại phương tiện 74 Hình 4.10: Chức tra cứu biển báo giao thông 74 Hình 4.11: Chức tra cứu luật giao thông 75 Hình 4.12: Chức hiển thị đồ, tìm kiếm địa điểm 75 Hình 4.13 Chức tìm địa điểm gần 76 Hình 4.14: Chức đăng nhập đăng ký tài khoản 76 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Các kiểu liệu Objective-C 14 Bảng 1.2: Các phép toán Objective-C 15 Bảng 1.3: Các định dạng ảnh hỗ trợ iPhone 36 Bảng 2.1: Các loại đồ Google Maps 38 Bảng 2.2: Các loại địa điểm Google Maps 44 Bảng 3.1: Bảng user sở liệu 69 Bảng 3.2: Bảng places sở liệu 69 LỜI NÓI ĐẦU Dưới phát triển vượt bậc Công nghệ thông tin, thời đại Internet bùng nổ điện thoại di động không đơn giản phương tiện liên lạc mà công cụ hữu ích cho người Xu hướng sử dụng Smartphone máy tính bảng gia tăng nhanh chóng giới nói chung Việt Nam nói riêng, theo nghiên cứu IDC năm 2012 Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 266% Android, iOS, Windows Phone hệ điều hành chạy Smartphone máy tính bảng phổ biến giới: Android 75%, iOS 17,3%, Windows Phone 3,2% Khi tham gia giao thông, người e ngại kiến thức luật Không nắm vững quy tắc giao thông, tình bị xử phạt điểm chung đại đa số người tham gia giao thông Việt Nam Với tình hình đó, với nhu cầu cập nhật liên tục thông tin giao thông tuyến đường người dùng Em xây dựng chương trình “Tra cứu thông tin giao thông hệ điều hành iOS” nhằm cung cấp chương trình tra cứu thông tin quy định xử phạt, biến báo, luật giao thông, tình hình giao thông trực tuyến đồ giúp người sử dụng chấp hành luật, dễ dàng tránh xử lý cố bất ngờ xảy đường giao thông, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông người dùng Nội dung tìm hiểu:  Tên đề tài: Xây dựng chương trình tra cứu thông tin giao thông hệ điều hành ios  Các vấn đề cần giải  Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Objective – C  Tìm hiểu hệ điều hành iOS  Tìm hiểu phương pháp phát triển ứng dụng hệ điều hành iOS  Tìm hiểu Google Maps SDK, Google Place API  Tìm hiểu cách xây dựng webservice dựa PHP MySQL  Dự kiến kết quả: Xây dựng ứng dụng hoàn thiện chạy iPhone  Bố cục báo cáo  Toàn báo cáo đồ án tốt nghiệp gồm chương sau  Chương 1: Tìm hiểu sở lý thuyết  Chương 2: Tìm hiểu Google Maps SDK, Google Place API xây dựng webservice cho ứng dụng  Chương 3: Đặc tả, phân tích, thiết kế hệ thống  Chương 4: Xây dựng chương trình tra cứu thông tin giao thông hệ điều hành iOS  10 Hình 4.4: Thiết kế View quy định xử phạt 4.3.3 View tra cứu biển báo giao thông Chứa giao diện chức tra cứu biển báo giao thông 93 Hình 4.5: Thiết kế View tra cứu biển báo giao thông 4.3.4 View tra cứu luật giao thông Chứa giao diện chức tra cứu luật giao thông đường 94 Hình 4.6: Thiết kế View tra cứu luật giao thông 95 4.3.5 View hiển thị đồ giao thông Hình 4.7: Thiết kế View hiển thị thông tin giao thông 4.4 Giao diện sau cài đặt chương trình 4.4.1 Giao diện menu 96 Hình 4.8: Giao diện menu chương trình 97 4.4.2 Chức tra cứu quy định xử phạt Hình 4.9: Chức tra cứu hành vi vi phạm theo loại phương tiện 4.4.3 Chức tra cứu luật biển báo giao thông 98 Hình 4.10: Chức tra cứu biển báo giao thông 99 4.4.4 Chức tra cứu luật giao thông Hình 4.11: Chức tra cứu luật giao thông 4.4.5 Chức hiển thị đồ, tìm kiếm địa điểm 100 Hình 4.12: Chức hiển thị đồ, tìm kiếm địa điểm 101 4.4.6 Chức tìm địa điểm gần Hình 4.13 Chức tìm địa điểm gần 4.4.7 Chức đăng nhập đăng ký tài khoản 102 Hình 4.14: Chức đăng nhập đăng ký tài khoản 103 4.4.8 Chức đăng hiển thị thông tin giao thông Hình 4.15: Chức đăng hiển thị thông tin giao thông 104 KẾT LUẬN  Kết đạt Sau thời gian nghiên cứu đề tài “Xây dựng chương trình tra cứu thông tin giao thông hệ điều hành iOS” em thu số kết sau: Tìm hiểu cách thức xây dựng chương trình tảng iOS:  Tìm hiểu ngôn ngữ Objective-C  Hiểu cách thức xây dựng mô hình MVC (Model-View-Control) Objective-C  Sử dụng thư viện hệ thống thư viện mã nguồn mở  Sử dụng công cụ hổ trợ lập trình XCode máy ảo giả lập Simulator  Tích hợp đồ Google Maps vào ứng dụng  Hiển thị thông tin địa điểm, giao thông lên đồ Hiểu web service:  Hiểu xây dựng web service cho ứng dụng Xây dựng ứng dụng “tra cứu thông tin giao thông đường bộ” iPhone  Xem quy định mức xử phạt loại phương tiện loại vi phạm tương ứng  Phân loại hiển thị loại biển báo giao thông ý nghĩa chúng  Hiển thị quy định luật giao thông đường  Giao diện dễ sử dụng  Cơ sở liệu cập nhật dựa Nghị định số: 19/VBHNBGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường đường sắt giao thông vận tải 105 Luật giao thông đường số: 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 Quốc hội  Hạn chế Do khuôn khổ đồ án với việc tìm kiếm tài liệu khó khăn nên trình xây ứng dụng tồn số nhược điểm sau đây:  Chưa có chức tìm kiếm vi phạm theo từ khóa  Biển báo tra cứu thủ công, chưa nhận dạng hình ảnh biển báo từ camera  Nội dung xây dựng dựa văn pháp quy nhiên chưa có rõ ràng  Hướng phát triển ứng dụng  Phát hành ứng dụng cửa hàng ứng dụng App Store Apple  Xây dựng ứng dụng tảng di động khác Android, Windows Phone  Tối ưu giao diện cho thiết bị hình cỡ lớn iPhone 6, iPhone 6+, IPad  Nhận dạng biển báo qua camera  Hỗ trợ tìm kiếm nội dung theo từ khóa  Tích hợp văn pháp quy để người sử dụng có pháp lý cần thiết 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Anh Tiệp Cao Thanh Vàng, Tài liệu hướng dẫn xây dựng ứng dụng iPhone, Đại Học Lạc Hồng, 2013 [2] Aaron Hillegass, Objective-C Programming: The big nerd ranch guide, 2012 [3] Jesse Feiler, iOS App Develosspment For Dummies, 2014 [4] Apple, Programming with Objective-C, Apple Inc, 2014 [5] Dani Arnaout, iOS Development version 1.0, 2012 [6] Kevin J McNeish, Diving In - iOS App Development for Non-Programmers, 2012 [7] Website https://www.developer.apple.com http://www.tutorialspoint.com https://www.github.com https://www.cocoapods.org https://stackoverflow.com 107 ... cập nhật liên tục thông tin giao thông tuyến đường người dùng Em xây dựng chương trình Tra cứu thông tin giao thông hệ điều hành iOS” nhằm cung cấp chương trình tra cứu thông tin quy định xử phạt,... 69 Chương XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRA CỨU THÔNG TIN GIAO THÔNG TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH iOS 70 4.1 Các thư viện framework sử dụng chương trình ... hiểu:  Tên đề tài: Xây dựng chương trình tra cứu thông tin giao thông hệ điều hành ios  Các vấn đề cần giải  Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Objective – C  Tìm hiểu hệ điều hành iOS  Tìm hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình tra cứu thông tin giao thông trên hệ điều hành iosi , Xây dựng chương trình tra cứu thông tin giao thông trên hệ điều hành iosi , Xây dựng chương trình tra cứu thông tin giao thông trên hệ điều hành iosi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay