Ứng dụng công nghệ webgis xây dựng wesite thông tin hành chính tinh thái nguyên

75 92 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:17

MỤC LỤC MỤC LỤC .1 DANH MỤC HÌNH ẢNH .3 DANH MỤC BẢNG .6 BẢNG CỤM TỪ VIẾT TẮT LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN LỜI MỞ ĐẦU .10 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIS, GOOGLE MAP API VÀ CÔNG NGHỆ WebGIS .12 1.1 Hệ thống thông tin địa lý 12 1.1.1 Gis gì? 12 1.1.2 Lợi ích hạn chế sử dụng kỹ thuật GIS .12 1.1.3 Các đặc điểm hệ thống thông tin địa lý – GIS 14 1.1.4 Một hệ thống thông tin địa lý 15 1.1.5 Ứng dụng GIS ngành 18 1.2 Giới thiệu công cụ MapInfo 20 1.2.1 MapInfo gì? 20 1.2.2 Tổ chức thông tin tập tin 21 1.3 Google Map API 22 1.3.1 Google Map API gì? 22 1.3.2 Cách sử dụng phát triển công nghệ .23 1.3.3 Load đồ trang web cá nhân 24 1.3.4 Lớp phủ đồ (Overlays) 26 1.3.5 MARKERS .28 1.3.6 POLYLINES 29 1.3.7 POLYGON 31 1.3.8 INFOWINDOWS 31 1.3.9 Sự kiện 32 1.4 Tổng quan WebGIS .33 1.4.1 Khái niệm 33 1.4.2 Nguyên lý hoạt động 33 1.4.3 Tính ưu việt WebGIS 34 1.4.4 Các phương thức phát triển WebGIS 34 1.4.5 Chuẩn liệu không gian OGC .34 1.4.6 Kiến trúc 36 1.4.7 Chức WebGIS 37 1.4.8 Tiềm WebGIS 37 1.4.9 Các phương thức phát triển WebGIS 37 1.4.10 Một số nghiên cứu nước 38 CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 39 2.1 Khảo sát thực tế 39 2.2 Yêu cầu phần mềm 40 2.2.1 Yêu cầu chức .40 2.2.2 Yêu cầu phi chức 41 2.3 Phân tích thiết kế chức hệ thống 42 2.3.1 Xác định tác nhân 42 2.3.2 Sơ đồ Use Case 42 2.3.3 Xây dựng biểu đồ trình tự biểu đồ triển khai 48 2.3.4 Lược đồ quan hệ liệu 64 CHƯƠNG 3:XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DEMO 68 3.1 Giới thiệu 68 3.2 Một số giao diện .68 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO .74 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Sự thể quang cảnh dước lớp đồ khác 14 Hình 1.2: Nguyên lý chồng lấp đồ .15 Hình 1.3: Việc chồng lấp đồ theo phương pháp cộng 15 Hình 1.4: Một ví dụ việc phân loại lại đồ 16 Hình 1.5: Tạo API key 23 Hình 1.6: Tạo Markers đồ 28 Hình 1.7: Tạo Polyline đồ 30 Hình 1.8: Tạo Polygon đồ 31 Hình 1.9: Tạo Infowindows đồ .32 Hình 1.10: Sơ đồ kiến trúc tầng WebGIS 36 Hình 2.1: Sơ đồ UC tổng quát .42 Hình 2.2:Sơ đồ phân rã UC quản lí huyện 43 Hình 2.3:Sơ đồ phân rã UC quản lí xã phường 44 Hình 2.4:Sơ đồ phân rã UC quản lí đơn vị hành 45 Hình 2.5:Sơ đồ phân rã UC quản lí loại đơn vị hành 45 Hình 2.6:Sơ đồ phân rã UC quản lí thông tin liên lạc 46 Hình 2.7:Sơ đồ phân rã UC quản lí viết 47 Hình 2.8:Sơ đồ phân rã UC quản lí nhóm viết 47 Hình 2.9: Sơ đồ trình tự xem huyện đồ 48 Hình 2.10:Biểu đồ trình tự xem thông tin chi tiết huyện đồ 49 Hình 2.11:Biểu đồ trình tự sửa huyện 49 Hình 2.12:Biểu đồ trình tự thêm huyện 50 Hình 2.13:Biểu đồ trình tự xóa huyện 50 Hình 2.14:Biểu đồ trình tự xem thông tin chi tiết xã đồ 51 Hình 2.15:Biểu đồ trình tự sửa xã phường .52 Hình 2.16:Biểu đồ trình tự thêm xã phường 52 Hình 2.17:Biểu đồ trình tự xóa xã phường 53 Hình 2.18:Biểu đồ trình tự xem thông tin đơn vị hành .53 Hình 2.19:Biểu đồ trình tự thêm đơn vị hành 54 Hình 2.20:Biểu đồ trình tự sửa đơn vị hành 55 Hình 2.21:Biểu đồ trình tự xóa đơn vị hành .55 Hình 2.22:Biểu đồ trình tự thêm loại đơn vị hành .56 Hình 2.23:Biểu đồ trình tự sửa loại đơn vị hành 57 Hình 2.24:Biểu đồ trình tự xóa đơn vị hành .57 Hình 2.25: Biểu đồ trình tự xem viết 58 Hình 2.26:Biểu đồ trình tự sửa viết 58 Hình 2.27:Biểu đồ trình tự thêm viết 59 Hình 2.28:Biểu đồ trình tự xóa viết 59 Hình 2.29: Biểu đồ trình tự xem nhóm viết 60 Hình 2.30:Biểu đồ trình tự sửa nhóm viết .61 Hình 2.31:Biểu đồ trình tự thêm nhóm viết 61 Hình 2.32:Biểu đồ trình tự xóa nhóm viết .62 Hình 2.33: Biểu đồ trình tự xem thông tin liên hệ 62 Hình 2.34:Biểu đồ trình tự xóa thông tin liên hệ 63 Hình 2.35:Biểu đồ trình tự phản hồi .63 Hình 2.36:Biểu đồ triển khai 64 Hình 2.37: Biểu đồ lớp tổng quát 64 Hình 2.38: Biểu đồ quan hệ thực thể 65 Hình 3.1:Giao diện website 68 Hình 3.2:Giao diện xem danh sách xã huyện 69 Hình 3.3:Giao diện xem tin tức kiện 69 Hình 3.5:Giao diện liên hệ .70 Hình 3.6:Giao diện cập nhập 70 Hình 3.7:Giao diện sau quản trị đăng nhập thành công 71 Hình 3.8:Giao diện thêm huyện 71 Hình 3.9:Giao diện sửa huyện 72 Hình 3.10:Giao diện xóa huyện 72 DANH MỤC BẢNG Bảng 1:Bảng huyện .65 Bảng 2: Bảng phường xã 66 Bảng 3:Bảng loại đơn vị hành 66 Bảng 4:bảng đơn vị hành 66 Bảng 5:Bảng liên hệ 67 Bảng 6:Bảng viết .67 Bảng 7:Nhóm viết 67 BẢNG CỤM TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT GIS DIỄN GIẢI Geography Information Hệ thống thông tin System WebGIS GHI CHÚ địa lý Website geography information system CSDL Cơ sở liệu API Application Programming Giao diện lập trình Interface UC ứng dụng Use case LỜI CẢM ƠN Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp hai tháng em hoàn thành đề tài chọn Tuy thời gian tương đối ngắn kinh nghiệm WebGIS tích lũy chưa nhiều nên nhiều thiếu sót Mong thầy cô bạn đóng góp ý kiến để em hoàn thiện đề tài Qua em xin chân thành cảm ơn ThS Nguyễn Tuấn Anh – Bộ môn Công nghệ lập trình ứng dụng tận tình hướng dẫn, định hướng bảo em thời gian qua để em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Và em xin gửi lời cảm ơn tới bạn lớp giúp đỡ em nhiều thời gian làm đề tài Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2016 Sinh viên Vũ Thị Minh LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp em, có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn ThS Nguyễn Tuấn Anh – môn Công nghệ lập trình ứng dụng, trường đại học Công nghệ thông tin truyền thông Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên, nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực không chép từ báo cáo thực tập đồ án khác trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thân thu thập từ nguồn khác nhau.Nếu có gian lận em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2016 Sinh viên Vũ Thị Minh LỜI MỞ ĐẦU GIS-Geography Information System (Hệ thống thông tin địa lý) đời phát triển mạnh thời gian gần Cùng với bùng nổ cộng nghệ Internet, GIS phát triển công nghệ cho phép chia sẻ thông tin thông quan mạng toàn cầu cách kết hợp GIS Web Bên cạnh xu hướng chia sẻ liệu , phát triển phần mềm công nghệ mã nguồn mở quan tâm phát triển nhiều lợi ích mà mang lại Vì việc nghiên cứu ứng dụng cở sở mã nguồn mở mang lại khả chia sẻ thông tin địa lý rộng rãi cho ngành Nội dung đề tài nghiên cứu tảng công nghệ GIS, từ đưa giải pháp đồ trực tuyến, khả xây dựng ứng dụng đồ sở mã nguồn mở từ xây dựng website đồ trực tuyến thông tin hành tỉnh Thái Nguyên Mục đích đợt thực tập lần tìm hiểu GIS ứng dụng GIS vào quản lý thông tin hành tỉnh Thái Nguyên Từ nhận tầm quan trọng sống đại với kỹ thuật ngày phát triển mạnh mẽ … Mục tiêu nghiên cứu: -Tìm hiểu hệ thông GIS, nghiên cứu công cụ ngôn ngữ để hỗi trợ cho việc thiết kế mô hình toán -Ứng dụng GIS vào quản lý thông tin hành tỉnh Thái Nguyên Phạm vi nghiên cứu: -Về giới hạn địa lý: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin địa lý hỗ trợ công tác quản lý thông tin hành tỉnh Thái Nguyên -Về phần mềm sử dụng: Sử dụng phần mềm Mapinfo Google Map API để xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin hành tỉnh Thái Nguyên Bố cục đề tài: - Mục lục - Danh mục hình ảnh - Danh mục bảng 10 Sơ đồ trình tự: Hình 2.30:Biểu đồ trình tự sửa nhóm viết -Use case thêm nhóm viết Tóm tắt: Chỉ quản trị sau thực use case Login thành công sử dụng use case Kịch bản:quản trị yêu cầu thêm nhóm viết.Hệ thống hiển thị giao diện thêm nhóm viết cho người dùng.Người dùng nhập thông tin nhóm viết cần thêm.Hệ thống kiểm tra liệu người dùng vừa nhập.Nếu liệu hợp lệ hệ thống thực lưu vào CSDL hiển thị danh sách nhóm viết có thêm.Nếu liệu không hợp lệ hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại Sơ đồ trình tự: Hình 2.31:Biểu đồ trình tự thêm nhóm viết 61 -Use case xóa nhóm viết Tóm tắt : Chỉ quản trị sau thực thành công use case login sử dụng use case Kịch bản:quản trị yêu cầu xóa nhóm viết từ giao diện Hệ thống nhận mã nhóm viết cần xóa từ người dùng thực xóa nhóm viết CSDL giao diện danh sách nhóm viết Sơ đồ trình tự: Hình 2.32:Biểu đồ trình tự xóa nhóm viết -Use case xem thông tin liên hệ Tóm tắt: Cả quản trị người dùng sử dụng use case Kịch bản: Khi người sử dụng vào trang web tab giới thiệu , hướng dẫn,liên hệ chọn tab liên hệ Hệ thống hiển thị thông tin liên hệ.Người dùng xem thông tin liên hệ Sơ đồ trình tự: Hình 2.33: Biểu đồ trình tự xem thông tin liên hệ 62 -Use case xóa thông tin liên hệ Tóm tắt : Chỉ quản trị sau thực thành công use case login sử dụng use case Kịch bản:Quản trị yêu cầu xóa thông tin liên hệ Hệ thống nhận mã id cần xóa từ người dùng thực xóa thông tin liên hệ CSDL giao diện danh sách thông tin liên hệ Sơ đồ trình tự: Hình 2.34:Biểu đồ trình tự xóa thông tin liên hệ -Use case phản hồi thông tin liên hệ Tóm tắt: Cả quản trị người dùng sử dụng use case Kịch bản: Khi người sử dụng vào trang web tab giới thiệu , hướng dẫn,liên hệ chọn tab liên hệ Hệ thống hiển thị form thông tin liên hệ Người dùng ghi thông tin liên hệ vào form gửi Sơ đồ trình tự: Hình 2.35:Biểu đồ trình tự phản hồi 63 -Biểu đồ triển khai Hình 2.36:Biểu đồ triển khai 2.3.4 Lược đồ quan hệ liệu -Biểu đồ lớp tổng quan Hình 2.37: Biểu đồ lớp tổng quát 64 -Biểu đồ quan hệ thực thể Hình 2.38: Biểu đồ quan hệ thực thể Mô tả bảng: Dữ liệu gồm bảng: STT Tên trường Kích thước Ghi mahuyen Varchar(100) Khóa tenhuyen Varchar(100) kinhdo double vido double dientich Varchar(20) danso Varchar(20) ghichu Varchar(50) Hinhanh_minhhoa Varchar(100) Polygon longtext 10 Ma_mau Varchar(20) Bảng 1:Bảng huyện 65 STT Tên trường Kích thước Ghi maxa Varchar(100) Khóa tenxa Varchar(100) mahuyen Varchar(100) dientichxa Varchar(20) dansoxa Varchar(20) kinhdo Varchar(50) vido Varchar(50) Hinhanh_minhhoa Varchar(100) polygon longtext 10 ghichu Varchar(50) Khóa Bảng 2: Bảng phường xã STT Tên trường Kích thước Ghi maloai Varchar(100) Khóa tenloai Varchar(200) icon Varchar(100) Bảng 3:Bảng loại đơn vị hành STT Tên trường Kích thước Ghi madonvi Varchar(10) Khóa tendonvi Varchar(30) mahuyen Varchar(20) Khóa maxa Varchar(20) Khóa hinhanh Varchar(100) kinhdo Varchar(50) vido Varchar(50) ghichu Varchar(50) maloai Varchar(100) Bảng 4:bảng đơn vị hành 66 Khóa STT Tên trường Kích thước Ghi ma_id Int(10) Khóa hoten Varchar(100) diachi Varchar(100) email Varchar(100) sdt Int(20) Noidunglienhe longtext Bảng 5:Bảng liên hệ STT Tên trường Kích thước Ghi mabaiviet Int(50) Khóa Tieudebaiviet Varchar(200) ngayvietbai date hinhanh Varchar(50) noidung longtext manhom Int(50) Khóa Bảng 6:Bảng viết STT Tên trường Kích thước manhom Int(50) tennhom Varchar(50) Bảng 7:Nhóm viết 67 Ghi Khóa CHƯƠNG 3:XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DEMO 3.1 Giới thiệu Website “Thông tin hành tỉnh Thái Nguyên” website cung cấp thông tin hành chính, liên quan đến cấp ngành đơn vị hành tỉnh thái Nguyên.Website mang đến cho người xem thông tin xác đầy đủ,có nhìn khách quan ranh giới địa lý huyện,xã phường,đơn vị hành tỉnh đồ địa lý,từ người dùng nắm vị trí địa lý đơn vị hành tỉnh Thái Nguyên Qua người vào xem website đóng góp ý kiến cá nhân ,góp phần làm cho website điện tử trở lên thân thiện phong phú nội dung truyền tải cho người xem 3.2 Một số giao diện Hình 3.1:Giao diện website 68 Hình 3.2:Giao diện xem danh sách xã huyện Hình 3.3:Giao diện xem tin tức kiện 69 Hình 3.5:Giao diện liên hệ Hình 3.6:Giao diện cập nhập 70 Hình 3.7:Giao diện sau quản trị đăng nhập thành công Hình 3.8:Giao diện thêm huyện 71 Hình 3.9:Giao diện sửa huyện Hình 3.10:Giao diện xóa huyện 72 KẾT LUẬN 1.Kết đạt Nghiên cứu tổng quan hệ thống thông tin địa lý - GIS Tìm hiểu công cụ API Google Map phần mềm MapInfo để hỗ trợ cho việc số hóa đồ Xây dựng trang web thông tin hành tỉnh Thái Nguyên 2.Định hướng phát triển Công cụ mà đề tài sử dụng để phát triển giải số vấn đề giúp người biên tập đồ, nhiên nhiều hạn chế thời gian chưa có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực GIS, hướng phát triển đề tài sau: -Hoàn thiện chương trình với nhiều chức thao tác đồ -Thu thập liệu, xây dựng sở liệu đồ số đầy đủ thông tin giúp ích cho người quản lý người cần xem thông tin đồ -Tìm hiểu phát triền đề tài với công cụ khác như: Mapinfor… 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đặng Văn Đức (2001) – Hệ thống thông tin địa lý – NXB Khoa học kỹ thuật [2] Phạm Hữu Khang – Lập trình PHP [3] Đoàn Văn Ban– Giáo trình phân tích, thiết kế hướng đối tượng UML [4] Phạm Hữu Khang – Lập trình PHP [5] https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial [6] http://www.laptrinhwebphp.com/ [7] http://www.w3schools.com/ [8] http://gisvn.com.vn/forum.php [9] Nguyễn Quang Tuấn, Hà Văn Hành, Trương Đình Trọng, Lê Thái Sơn, 2010 Ứng dụng công nghệ WebGIS để xây dựng sở liệu phục vụ khai thác tiềm du lịch bền vững tỉnh Quảng Trị Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2010 [10] Trần Quốc Vương, 2006 Nghiên cứu WebGIS phục vụ du lịch Luận văn thạc sĩ Hệ thống thông tin địa lý, Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh [11] Ts.Huỳnh Văn Đức – OOAD Giáo trình nhập môn UML [12] http://www.mathgis.com/ [13] http://www.webgis.com/ [14] http://www.gisvn.com.vn/ 74 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2016 Giáo viên hướng dẫn 75 ... cứu xây dựng hệ thống thông tin địa lý hỗ trợ công tác quản lý thông tin hành tỉnh Thái Nguyên -Về phần mềm sử dụng: Sử dụng phần mềm Mapinfo Google Map API để xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý thông. .. đồ sở mã nguồn mở từ xây dựng website đồ trực tuyến thông tin hành tỉnh Thái Nguyên Mục đích đợt thực tập lần tìm hiểu GIS ứng dụng GIS vào quản lý thông tin hành tỉnh Thái Nguyên Từ nhận tầm quan... đưa vào quản lý đồ hành huyện ta tổ chức thành bốn lớp thông tin sau: Lớp thông tin vùng lãnh thổ xã Lớp thông tin đường địa giới xã Lớp thông tin điểm trụ sở UBND xã Lớp thông tin tên địa danh
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ webgis xây dựng wesite thông tin hành chính tinh thái nguyên , Ứng dụng công nghệ webgis xây dựng wesite thông tin hành chính tinh thái nguyên , Ứng dụng công nghệ webgis xây dựng wesite thông tin hành chính tinh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay