Xây dựng website giới thiệu các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tuyên quang dựa trên công nghệ WebGIS1

70 92 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:16

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .3 LỜI CẢM ƠN .4 DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG CHƯƠNG KIẾN THỨC TỔNG QUAN 1.1 Gis gì? 1.1.1 Lợi ích hạn chế sử dụng kỹ thuật GIS .8 1.1.2 Các đặc điểm GIS .10 1.2 WebGIS gì? 10 1.2.1 Khái niệm .10 1.2.3 Tính ưu việt WebGIS .12 1.2.4 Các phương thức phát triển WebGIS 12 1.2.5 Các bước xây dựng WebGIS .13 1.2.6 Một số nghiên cứu nước 13 1.3 Giới thiệu công cụ MapInfo 14 1.3.1 MapInfo gì? 14 1.3.2 Tổ chức thông tin tập tin 14 1.4 Google Map API 16 1.4.1 Google Map API gì? .16 1.4.2 Ứng dụng Google Map API 17 1.4.3 Tải đồ trang web cá nhân .18 1.4.4 Lớp phủ đồ 20 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 23 2.1 Khảo sát thực tế 23 2.2 Yêu cầu phần mềm 24 2.3 Đặc tả Use Case 26 2.3.1 Biểu đồ Use case 26 2.3.2 Mô tả tác nhân 29 2.3.3 Mô tả Use Cases .29 2.3.4 Lập đồ Use Case Tác nhân 31 2.4 Đặc tả chức hệ thống 32 2.4.1 Chức quản lý điểm du lịch 32 2.4.2 Chức quản lý viết .40 2.4.3 Chức quản lý huyện 47 2.4.4 Chức quản lý xã .52 2.5 Biểu đồ lớp tổng quát 58 2.6 Biểu đồ triển khai 59 2.7 Biểu đồ quan hệ thực thể .60 CHƯƠNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DEMO 63 3.1 Giao diện trang chủ 63 3.2 Giao diện trang địa điểm du lịch 64 3.3 Giao diện trang tin tức 65 3.4 Giao diện trang quản trị website 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 LỜI MỞ ĐẦU Trước phát triển ngày mạnh mẽ tin học, ứng dụng rộng rãi công nghệ GIS (Geographic Information System) quản lý, sản xuất ngành khác đặc biệt ngành quản lý thông tin kinh tế xã hội, quản lý tài nguyên thiên nhiên bề mặt trái đất…cùng với phép toán, công cụ phân tích, truy xuất, tìm kiếm liệu cách nhanh chóng hiệu quả, công cụ ngày khẳng định vị trí vững giới tin học Tình hình quản lý địa điểm du lịch địa bàn tỉnh Tuyên Quang chưa tốt, dẫn đến việc tìm kiếm, quản lý thông tin nhiều khó khăn Trong nhiều năm qua, để phục vụ cho việc quản lý thông tin địa lý Việt Nam diễn thuận lợi có nhiều sở ý đầu tư, xây dựng phát triển sở tin học (con người, thiết bị….) ngày trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành công cụ hữu ích giúp cho người công tác thu thập, phân tích, xử lý số liệu phục vụ cấp lãnh đạo việc quản lý thông tin địa lý Hiện nước tiên tiến GIS nói phát triển ngày mạnh nhiên Việt Nam GIS hạn chế chưa phổ biến rộng rãi em thực nghiên cứu đồ án tốt nghiệp “Xây dựng website giới thiệu điểm du lịch địa bàn tỉnh Tuyên Quang dựa công nghệ WebGIS” Mục đích đồ án lần tìm hiểu WebGIS ứng dụng WebGIS vào việc quảng bá điểm du lịch địa bàn tỉnh Tuyên Quang Từ nhận tầm quan trọng sống đại với kỹ thuật ngày phát triển mạnh mẽ,… LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc thầy cô khoa Công nghệ thông tin - Đại học Công nghệ thông tin truyền thông – ĐHTN tạo điều kiện cho em tham gia hoàn thiện đồ án Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Ts Nguyễn Văn Tảo nhiệt tình hướng dẫn, bảo em suốt trình hoàn thành đồ án tốt nghiệp Trong trình làm bài, trình làm báo cáo,kiến thức em hạn chế nhiều bỡ ngỡ Do khó tránh khỏi sai sót điều chắn, em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy, Cô hội đồng bạn để kiến thức em lĩnh vực hoàn thiện Sau em xin chúc quý Thầy, Cô hội đồng thầy Nguyễn Văn Tảo thật dồi sức khỏe, niềm tin để tiếp tục thực sứ mệnh cao truyền đạt kiến thức cho hệ mai sau Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày…tháng năm 2016 Sinh viên thực Lại Thị Thúy Huyền DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Sơ đồ kiến trúc tầng WEBGIS .11 Hình 2: Tạo API Key 18 Hình 3: Biểu đồ Use case mức tổng quát 26 Hình 4: Biểu đồ Use case phân rã chức Quản lý điểm du lịch 27 Hình 5: Biểu đồ Use case phân rã chức Quản lý viết 27 Hình 6:Biểu đồUse case phân rã chức Quản lý người dùng .28 Hình 7: Biểu đồUse case phân rã chức Quản lý huyện 28 Hình 8:Biểu đồUse case phân rã chức Quản lý Xã 28 Hình 9: Biểu đồ trình tự UC01 Xem địa điểm du lịch dạng đồ 33 Hình 10: Biểu đồ trình tự UC02 Xem thông tin điểm du lịch .34 Hình 11: Biểu đồ trình tự UC03 Tìm đường 35 Hình 12: Biểu đồ trình tự UC04 Thêm điểm du lịch 37 Hình 13: Biểu đồ trình tự UC05 Sửa thông tin điểm du lịch .38 Hình 14: Biểu đồ trình tự UC06 Xóa điểm du lịch 40 Hình 15: Biểu đồ trình tự UC08 Xem danh sách viết 41 Hình 16: Biểu đồ trình tự UC09 Xem nội dung viết .42 Hình 17: Biểu đồ trình tự UC10 Thêm viết 43 Hình 18: Biểu đồ trình tự UC11 Sửa viết .45 Hình 19: Biểu đồ trình tự UC12 Xóa viết 46 Hình 20: Biểu đồ trình tự UC13 Xem danh sách huyện .47 Hình 21: Biểu đồ trình tự UC14 Thêm huyện 49 Hình 22: Biểu đồ trình tự UC15 Sửa thông tin huyện 50 Hình 23: Biểu đồ trình tự UC16 Xóa huyện .52 Hình 24:Biểu đồ trình tự UC17 Xem danh sách xã 53 Hình 25: Biểu đồ trình tự UC18 Thêm xã 54 Hình 26: Trinh độ UC19 Sửa thông tin xã 56 Hình 27: Biểu đồ trình tự UC20 Xóa xã 57 Hình 28: Biểu đồ lớp tổng quát 58 Hình 29: Biểu đồ triển khai 59 Hình 30: Biểu đồ quan hệ thực thể 60 Hình 31: Giao diện trang chủ website 63 Hình 32: Giao diện trang địa điểm du lịch 64 Hình 33: Giao diện trang tin tức 65 Hình 34: Giao diện trang quản trị website 66 Hình 35: Giao diện quản lý huyện .67 Hình 36: Giao diện quản lý phường xã 67 Hình 37: Giao diện quản lý địa điểm du lịch 68 Hình 38: Giao diện quản lý viết 68 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Mô tả tác nhân 29 Bảng 2: Mô tả use cases 29 Bảng 3: Lập đồ use case tác nhân 31 Bảng 4: Bảng bai_viet (Bảng viết) .60 Bảng 5: Bảng the_loai (Bảng thể loại) .60 Bảng 6: Bảng dd_dulich( Bảng địa điểm du lịch) .61 Bảng 7: Bảng nhom_baiviet( Bảng nhóm viết) 61 Bảng 8: Bảng nguoi_dung (Bảng người dùng) 61 Bảng 9: Bảng huyen (Bảng huyện) 62 Bảng 10:Bảng xa(Bảng xã) 62 CHƯƠNG KIẾN THỨC TỔNG QUAN 1.1 Gis gì? Hệ thống thông tin địa lý (Geograpgic Information System - GIS) bắt đầu sử dụng rộng rãi nước phát triển thập niên qua, dạng ứng dụng công nghệ tin học (Information Technology) nhằm mô tả giới thực (Real world) mà loài người sống-tìm hiểu-khai thác Với tính ưu việt, kỹ thuật GIS ngày ứng dụng nhiều lĩnh vực nghiên cứu quản lý, đặc biệt quản lý quy hoạch sử dụng-khai thác nguồn tài nguyên cách bền vững hợp lý Sự phát triển không ngừng công nghệ thông tin đưa tin học thâm nhập sâu vào nhiều lĩnh vực khoa học đời sống, mở giai đoạn trình phát triển khoa học Hệ thống thông tin địa lý ứng dụng có giá trị công nghệ tin học ngành địa lý, điều tra bản, quy hoạch đô thị cảnh báo môi trường Kỹ thuật GIS bắt đầu sử dụng rộng rãi nước phát triển thập niên qua, với tính ưu việt, kỹ thuật GIS ngày ứng dụng nhiều lĩnh vực nghiên cứu quản lý Hệ thống thông tin địa lý kỹ thuật ứng dụng hệ thống vi tính số hoá, xuất năm 1960 công nghệ biết đến kỹ thuật toàn cầu Trong phát triển đất nước ta nay, việc tổ chức quản lý thông tin địa lý cách tổng thể đóng góp không nhỏ vào việc sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên đất nước 1.1.1 Lợi ích hạn chế sử dụng kỹ thuật GIS Kỹ thuật GIS công nghệ ứng dụng tiến khoa học máy tính (computer based technology) việc sử dụng GIS mục tiêu nghiên cứu so với phương tiện cổ điển mang lại hiệu cao do: Là cách tiết kiệm chi phí thời gian việc lưu trữ số liệu Có thể thu thập số liệu với số lượng lớn Số liệu lưu trữ cập nhật cách dễ dàng Chất lượng số liệu quản lý, xử lý hiệu chỉnh tốt Dễ dàng truy cập, phân tích số liệu từ nhiều nguổn nhiều loại khác Tổng hợp lần nhiều loại số liệu khác để phân tích tạo nhanh chóng lớp số liệu tổng hợp Tuy nhiên, có trở ngại xuất trình sử dụng kỹ thuật GIS, trở ngại đặc biệt quan trọng cần cân nhắc thận trọng trình phát triển GIS nước phát triển Việt Nam, là: Chi phí vấn đề kỹ thuật đòi hỏi việc chuẩn bị lại số liệu thô có, nhằm chuyển từ đồ dạng giấy truyền thống sang dạng kỹ thuật số máy tính (thông qua việc số hoá, quét ảnh ) Đòi hỏi nhiều kiến thức kỹ thuật máy tính, yêu cầu lớn nguồn tài ban đầu Chi phí việc mua sắm lắp đặt thiết bị phần mềm GIS cao Trong số lĩnh vực ứng dụng, hiệu tài thu lại thấp Trong nông nghiệp, GIS có điểm thuận lợi so sánh với cách quản lý đồ tay trước đây: Chúng công cụ mạnh việc lưu trữ diễn đạt số liệu đặc biệt đồ Chúng cho kết dạng khác đồ, biểu bản, biểu đồ thống kê, Chúng công cụ đắc lực cho nhà khoa học đặc biệt lĩnh vực nghiên cứu hệ thống canh tác, đánh giá đất đai, khả thích nghi kiểu sử dụng đất, quản lý xử lý đồ giai quản lý đất đai, Nó giúp cho nhà làm khoa học khả phân tích nguyên nhân ảnh hưởng kiểm chứng biến đổi hệ thống sinh thái khả thích ứng việc thay đổi sách người dân 1.1.2 Các đặc điểm GIS Hệ thống thông tin địa lý trước hết hệ thống thông tin hệ thống thông tin khác Các hệ thống thông tin nói chung bao gồm phần: Hệ thống thiết bị phần cứng bao gồm máy tính hệ mạng máy tính, thiết bị đầu vào, thiết bị đầu Hệ thống phần mềm bao gồm phần mềm hệ thống, phần mềm quản trị, phần mềm ứng dụng Hệ thống thông tin đầu vào hệ thống cập nhật thông tin Hệ thống CSDL bao gồm loại kiện cần thiết Hệ thống hiển thị thông tin giao diện với người sử dụng Sự khác hệ thống thông tin địa lý với hệ thống thông tin khác hai điểm sau: CSDL bao gồm liệu địa lý liệu thuộc tính (các liệu chữ - số, liệu multimedial, ) mối quan hệ hai loại liệu Hệ thống thông tin đầu vào hệ thống hiển thị thông tin đòi hỏi đặc thù riêng độ xác 1.2 WebGIS gì? 1.2.1 Khái niệm WebGIS hay công nghệ GIS Web hệ thống thông tin địa lý phân tán mạng máy tính để tích hợp, trao đổi thông tin địa lý mạng Internet Trong cách thực việc phân tích GIS, dịch vụ giống kiến trúc Client-Server Web Xử lý thông tin địa lý chia thành 10 Biểu đồ trình tự UC19: Sửa thông tin xã Hình 26: Trinh độ UC19 Sửa thông tin xã UC020: Xóa xã Mô tả Use Case Tên Xóa xã Mô tả Cho phép Quản trị website tiến hành xóa xã Tác nhân Quản trị website Điều kiện Quản trị website đăng nhập vào hệ thống Mã Nút trước Điều kiện Xóa xã thành công kết thúc 56 UC20 Quản trị website click vào biểu tượng xóa nằm bên cạnh xã Hoạt động Tác nhân Hệ thống Mục đích chính: Xóa xã thành công Từ hình quản lý xã, click vào biểu tượng xóa bên phải xã view lên hình Xóa xã lựa chọn CSDL, thông báo thành công vào chuyển trang Quản lý Biểu đồ trình tự UC20: Xóa xã Hình 27: Biểu đồ trình tự UC20 Xóa xã 57 2.5 Biểu đồ lớp tổng quát Hình 28: Biểu đồ lớp tổng quát 58 2.6 Biểu đồ triển khai Hình 29: Biểu đồ triển khai 59 2.7 Biểu đồ quan hệ thực thể Hình 30: Biểu đồ quan hệ thực thể  Mô tả bảng: Dữ liệu gồm bảng: STT Tên trường Kích thước Ghi id_baiviet int(3) Khóa ma_dd varchar(20) Khóa tieu_de varchar(200) tom_tat varchar(100) noi_dung varchar(1000) ma_nhom varchar(2) Khóa Bảng 4: Bảng bai_viet (Bảng viết) STT Tên trường Kích thước ma_the_loai varchar(10) ten_the_loai varchar(50) Bảng 5: Bảng the_loai (Bảng thể loại) 60 Ghi Khóa STT Tên trường Kích thước Ghi ma_dd int(20) ten_dd varchar(100) ma_the_loai varchar(10) kinh_do float vi_do float dia_chi varchar(200) thong_tin varchar(500) hinh_anh varchar(300) ma_huyen varchar(10) Khóa 10 ma_xa varchar(20) Khóa Khóa Khóa Bảng 6: Bảng dd_dulich( Bảng địa điểm du lịch) STT Tên trường Kích thước ma_nhom varchar(20) ten_nhom varchar(200) Ghi Khóa Bảng 7: Bảng nhom_baiviet( Bảng nhóm viết) STT Tên trường Kích thước id int(5) username varchar(30) password varchar(30) Bảng 8: Bảng nguoi_dung (Bảng người dùng) 61 Ghi Khóa STT Tên trường Kích thước ma_huyen varchar(10) ten_huyen varchar(50) kinh_do float vi_do float Ghi Khóa Bảng 9: Bảng huyen (Bảng huyện) STT Tên trường Kích thước ma_xa varchar(10) ten_xa varchar(50) kinh_do float vi_do float ma_huyen varchar(10) Bảng 10:Bảng xa(Bảng xã) 62 Ghi Khóa Khóa CHƯƠNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DEMO 3.1 Giao diện trang chủ Hình 31: Giao diện trang chủ website Khi vào website, người dùng nhìn thấy giao diện trang chủ chương trình Bên trái danh sách huyện địa bàn tỉnh Tuyên Quang Các xã liệt kê theo huyện hiển thị Phần ngang công cụ giúp người dùng dễ dàng thao tác với website 63 3.2 Giao diện trang địa điểm du lịch Hình 32: Giao diện trang địa điểm du lịch Ở giao diện này, người dùng tiến hành xem địa điểm du lịch theo loại địa điểm liệt kê menu Khi ấn vào loai địa điểm du lịch, đồ xuất địa điểm du lịch có đồ 64 3.3 Giao diện trang tin tức Hình 33: Giao diện trang tin tức Giao diện trang tin tức cho phép người dùng xem tin tức liên quang tới địa điểm du lịch Có nhiều loại tin tức khác cho người dùng lựa chọn 65 3.4 Giao diện trang quản trị website Hình 34: Giao diện trang quản trị website Ở giao diện quản trị website cho phép người quản trị viên đăng nhập vào hệ thống với user name password Quản trị viên cập nhật thông tin liên quan tới hệ quản trị sở liệu website, với mục quản lý bên tay trái website Quản trị viên thêm mới, sửa xóa thông tin liên quan tới sở liệu website 66 Hình 35: Giao diện quản lý huyện Hình 36: Giao diện quản lý phường xã 67 Hình 37: Giao diện quản lý địa điểm du lịch Hình 38: Giao diện quản lý viết 68 KẾT LUẬN - Sau thời gian tìm hiểu công nghệ, mô hình tiến hành thiết kế ứng dụng, em xây dựng website quảng bá địa điểm du lịch địa bàn tỉnh Tuyên Quang Kết đạt - Nghiên cứu tổng quan hệ thống thông tin địa lý - GIS - Tìm hiểu công cụ API Google Map phần mềm MapInfo để hỗ trợ cho việc số hóa đồ - Xây dựng trang web quảng bá địa điểm du lịch địa bàn tỉnh Tuyên Quang Định hướng phát triển Công cụ mà đề tài sử dụng để phát triển giải số vấn đề giúp người biên tập đồ, nhiên nhiều hạn chế thời gian chưa có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực GIS, hướng phát triển đề tài sau: - Hoàn thiện chương trình với nhiều chức thao tác đồ - Thu thập liệu, xây dựng sở liệu đồ số đầy đủ thông tin giúp ích cho người quản lý người cần xem thông tin đồ - Tìm hiểu phát triền đề tài với công cụ khác như: ArcGIS, PostGIS,… 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đặng Văn Đức , Hệ thống thông tin địa lý , NXB Khoa học kỹ thuật , 2001 [2] Phạm Hữu Khang , Lập trình PHP [3] Đoàn Văn Ban , Giáo trình phân tích, thiết kế hướng đối tượng UML [4] Phạm Hữu Khang , Lập trình PHP [5] Ts.Huỳnh Văn Đức , OOAD Giáo trình nhập môn UML [6] Chenglin Gan , Make GetFeatureInfo Work for WMS map , 2011 [7] Nguyễn Quang Tuấn, Hà Văn Hành, Trương Đình Trọng, Lê Thái Sơn, 2010 Ứng dụng công nghệ WebGIS để xây dựng sở liệu phục vụ khai thác tiềm du lịch bền vững tỉnh Quảng Trị Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2010 [8] Trần Quốc Vương, 2006 Nghiên cứu WebGIS phục vụ du lịch Luận văn thạc sĩ Hệ thống thông tin địa lý, Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh [9] http://www.mathgis.com/ [10] http://www.webgis.com/ [11] http://www.gisvn.com.vn/ [12] http://www.w3schools.com/ [13] http://gisvn.com.vn/forum.php [14] http://www.laptrinhwebphp.com/ [15] http://cggis.wordpress.com/2011/05/19/getfeatureinfo/ [16] https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial 70 ... cụm từ Du lịch tuyên quang , ta thấy trang website hay blog du lịch đưa địa điểm du lịch giới thiệu địa điểm du lịch mà không đưa vị trí cụ thể Nhiều không liệt kê hết điểm du lịch địa bàn Thông... Thêm điểm du lịch Cho phép quản trị website thêm điểm du lịch UC06 Sửa điểm du lịch Cho phép quản trị website sửa điểm du lịch UC07 Xóa điểm du lịch Cho phép quản trị website xóa điểm du 29 lịch. .. địa điểm du lịch dạng đồ x x UC02: Xem thông tin điểm du lịch x x UC03: Tìm đường x x UC04: Xem danh sách điểm du lịch x x UC05: Thêm điểm du lịch x UC06: Sửa điểm du lịch x UC07: Xóa điểm du lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website giới thiệu các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tuyên quang dựa trên công nghệ WebGIS1 , Xây dựng website giới thiệu các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tuyên quang dựa trên công nghệ WebGIS1 , Xây dựng website giới thiệu các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tuyên quang dựa trên công nghệ WebGIS1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay