TÁC ĐỘNG TRÀN của đầu tư TRỰC TIẾP nước NGOÀI (FDI – FOREIGN DIRECT INVESTMENT) đến KHU vực KINH tế TRONG nước

6 206 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:07

TÁC ĐỘNG TRÀN CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI – FOREIGN DIRECT INVESTMENT) ĐẾN KHU VỰC KINH TẾ TRONG NƯỚC, Th.S Hồ Thị Hiền. Sự có mặt của các doanh nghiệp FDI, ngoài tác động trực tiếp đến sự tăng trưởng của cả nền kinh tế, còn có tác động gián tiếp tới các doanh nghiệp trong nước như làm tăng áp lực cạnh tranh buộc các doanh nghiệp trong nước phải nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ… Tác động tràn của FDI chính là các tác động gián tiếp này. TÁC ĐỘNG TRÀN CỦA ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI FOREIGN DIRECT INVESTMENT) ĐẾN KHU VỰC KINH TẾ TRONG NƯỚC Th.S Hồ Thị Hiền GV khoa Quản trị - Kinh doanh I ĐẶT VẤN ĐỀ Đầu trực tiếp nước loại hình di chuyển quốc tế vốn, chủ đầu trực tiếp quản lý điều hành hoạt động sử dụng vốn đầu Kênh huy động nguồn vốn đầu trực tiếp nước kênh huy động vốn nhằm giải khó khăn nhu cầu vốn cho kinh tế Tiếp nhận vốn FDI trình chịu tác động hai mặt, tích cực lẫn tiêu cực Về mặt trị, nước tiếp nhận lệ thuộc vào nước chủ đầu họ đưa điều kiện ràng buộc trước tiếp nhận vốn Về mặt kinh tế, chủ đầu buộc bên nhận đầu phải tiếp nhận công nghệ ấn định trước hay bắt buộc thực ưu đãi kinh tế biện pháp can thiệp kinh tế lợi Nước tiếp nhận không hoàn toàn chủ động trọng việc bố trí dự án đầu dẫn đến cân đối cấu đầu theo vùng theo ngành Bên cạnh đó, bên nước tiếp nhận đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường bên chủ đầu khai thác tài nguyên mức chạy theo lợi nhuận, gây cạn kiệt nguồn tài nguyên, đặc biệt tài nguyên khả tái sinh, tái sinh cần có thời gian dài, khó tái sinh tiếp nhận công nghệ lạc hậu; Ngoài ra, tiếp nhận đầu vào lãnh thổ khác gây chênh lệnh giàu nghèo khu vực; gia tăng tệ nạn xã hội ảnh hưởng lối sống người nước đến phong mỹ tục nước nhận đầu II NỘI DUNG Sự có mặt doanh nghiệp FDI, tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, có tác động gián tiếp tới doanh nghiệp nước làm tăng áp lực cạnh tranh buộc doanh nghiệp nước phải nâng cao hiệu hoạt động, thúc đẩy trình chuyển giao công nghệ… Tác động tràn FDI tác động gián tiếp Tác động tràn xuất có chênh lệch trình độ phát triển doanh nghiệp nước doanh nghiệp FDI mà ưu thuộc công ty đa quốc gia mạnh vốn công nghệ Sự xuất doanh nghiệp FDI buộc doanh nghiệp nước phải điều chỉnh hành vi nhằm trì thị phần lợi nhuận Vì vậy, tác động tràn coi kết hoạt động doanh nghiệp FDI diễn đồng thời với trình điều chỉnh hành vi doanh nghiệp nước Có thể phân bốn loại tác động tràn: (1) tác động liên quan tới cấu đầu - đầu vào doanh nghiệp, (2) tác động liên quan đến phổ biến chuyển giao công nghệ, (3) tác động liên quan đến thị phần nước hay tác động cạnh tranh, (4) tác động liên quan đến trình độ lao động (hay vốn người) 2.1 Tác động tràn cấu đầu đầu vào doanh nghiệp Tác động tràn loại xuất có trao đổi/hoặc mua bán nguyên vật liệu hàng hoá trung gian doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nước Loại tác động sinh theo hai chiều: tác động xuôi chiều (forward effect) xuất doanh nghiệp nước sử dụng hàng hoá trung gian doanh nghiệp FDI ngược lại tác động ngược chiều (backward effect) xuất doanh nghiệp FDI sử dụng hàng hóa trung gian doanh nghiệp nước sản xuất Việc doanh nghiệp nước cung cấp hàng hoá trung gian cho doanh nghiệp FDI tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất giảm chi phí đơn vị sản phẩm Đồng thời để trì mối quan hệ bạn hàng lâu dài, doanh nghiệp nước phải đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp FDI, chất lượng sản phẩm nên có xu hướng áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản xuất Chính hành vi giúp doanh nghiệp nước tăng khả cạnh tranh thị trường sản phẩm trung dài hạn Nhiều nghiên cứu thực tiễn cho hầu hết doanh nghiệp nước khó trở thành nhà cung cấp nguyên liệu/hàng hoá trung gian đầu vào cho doanh nghiệp FDI không đáp ứng yêu cầu phía cầu đưa Tuy nhiên, tác động ngược chiều xảy doanh nghiệp nước có khả bứt lên tiến hành xuất chiếm lĩnh dần thị phần sản phẩm mà trước doanh nghiệp FDI thống lĩnh Vì vậy, tác động ngược chiều mong muốn có ý nghĩa nước chậm phát triển 2.2 Tác động tràn liên quan đến phổ biến chuyển giao công nghệ Tác động tràn liên quan đến phổ biến chuyển giao công nghệ thường coi mục tiêu quan trọng nước nghèo Thông qua FDI, công ty nước đem công nghệ tiên tiến từ công ty mẹ vào sản xuất nước sở thông qua thành lập công ty hay chi nhánh Sự xuất công ty nước nhiên xuất phát từ mục tiêu lợi nhuận sở tận dụng lợi có từ công ty mẹ để sẵn sàng cạnh tranh với doanh nghiệp nước Vì vậy, hoạt động doanh nghiệp FDI khuyến khích gây áp lực đổi công nghệ nhằm tăng lực cạnh tranh doanh nghiệp nước Về phía doanh nghiệp nước, mặt lực yếu đổi công nghệ, mặt khác công nghệ tiên tiến công ty qui mô lớn có tiềm công nghệ giới nắm giữ, để vượt qua yếu điểm họ có xu hướng muốn áp dụng công nghệ tiên tiến trực tiếp thông qua thành lập liên doanh với đối tác nước gián tiếp thông qua phổ biến chuyển giao công nghệ từ doanh nghiệp FDI Các doanh nghiệp FDI không muốn tiết lộ bí công nghệ cho đối thủ nước sẵn sàng bắt tay với đối tác nước để thành lập liên doanh, qua diễn trình rò rỉ công nghệ Tuy nhiên, vấn đề đặt nước nghèo liệu điều kiện nước có đủ để đón nhận phổ biến chuyển giao công nghệ hay không Kết từ nhiều mô hình lý thuyết rút mức độ phổ biến chuyển giao công nghệ phụ thuộc vào khả hấp thụ doanh nghiệp nước 2.3 Tác động tràn cạnh tranh Loại tác động tràn coi quan trọng nước chậm phát triển có mặt doanh nghiệp FDI tạo tác động cạnh tranh cho doanh nghiệp nước Tuy nhiên, tác động lại phụ thuộc vào cấu trúc thị trường trình độ công nghệ nước nhận đầu Đối với nước chậm phát triển, nhiều trường hợp tác động cạnh tranh FDI khốc liệt trước mang lại tác động tràn tích cực khác Ví dụ, doanh nghiệp FDI tung thị trường loại sản phẩm có tính chất thay cho sản phẩm trước sản xuất doanh nghiệp nước, qua ảnh hưởng lớn tới tồn doanh nghiệp nước Sự diện FDI tác nhân thúc đẩy cạnh tranh nhiều trường hợp, tác động tràn dẫn đến tình trạng giảm sản lượng doanh nghiệp nước ngắn hạn Kết doanh nghiệp nước bị tác động phải rời khỏi thị trường sống sót vượt qua giai đoạn điều chỉnh cấu để thích nghi với môi trường cạnh tranh 2.4 Tác động tràn liên quan đến trình độ lao động Ngoài việc tạo thêm việc làm, FDI tác nhân truyền bá kiến thức quản lý kỹ tay nghề cho lao động nước nhận FDI Tác động tràn xuất doanh nghiệp FDI tuyển dụng lao động nước sở đảm nhận vị trí quản lý, công việc chuyên môn tham gia nghiên cứu triển khai Việc truyền bá kiến thức diễn thông qua kênh đào tạo công nhân kỹ thuật nước công ty mẹ Tác động tràn nhiên phát huy tác dụng đội ngũ lao động có trình độ khỏi doanh nghiệp FDI chuyển sang làm việc doanh nghiệp nước tự thành lập doanh nghiệp sử dụng kiến thức tích luỹ trình làm việc cho công ty liên doanh với nước vào công việc kinh doanh tiếp Song mức độ di chuyển lao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác phát triển thị trường lao động, cầu lao động có trình độ kỹ điều kiện gia nhập thị trường muốn khởi doanh nghiệp Đây cản trở lớn mà nước chậm phát triển phải đối mặt Trên thực tế, loại tác động tràn di chuyển lao động khó đánh giá với nhiều lý Chẳng hạn, doanh nghiệp nước tiếp nhận lao động chuyển sang điều kiện không tạo điều kiện cho số lao động phát huy lực Năng suất lao động doanh nghiệp tăng lên nhiều yếu tố khác, phụ thuộc vào quy mô vốn, hội thị trường lực cạnh tranh doanh nghiệp III KẾT LUẬN FDI ảnh hưởng tới nến kinh tế tất lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội Tuy nhiên, nước phát triển, nước nghèo, kỳ vọng lớn việc thu hút FDI chủ yếu nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế Kỳ vọng dường thể tưởng nhà kinh tế nhà hoạch định sách với lý Một là, FDI góp phần làm tăng thặng dư tài sản vốn, góp phần cải thiện cán cân toán nói chung ổn định kinh tế vĩ mô Hai là, nước phát triển thường có tỷ lệ tích luỹ vốn thấp vậy, FDI coi nguồn vốn quan trọng để bổ sung đầu nước nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế Ba là, FDI tạo hội cho nước nghèo tiếp cận công nghệ tiên tiến hơn, dễ dàng chuyển giao công nghệ hơn, thúc đẩy trình phổ biến kiến thức, nâng cao tràn FDI, góp phần làm tăng suất doanh nghiệp nước cuối đóng góp vào tăng trưởng kinh tế nói chung Trên thực tế nước đạt lúc hai kỳ vọng Một số nước thu hút dòng vốn FDI lớn tác động tràn không xảy TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Thắng Lợi, Giáo trình Kinh tế Phát triển (chuyên khảo dành cho cao học kinh tế), Bộ môn Kinh tế Phát triển Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Hà Nội Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng, Giáo trình Kinh tế Quốc tế (Chương trình sở), Khoa Thương mại kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Đại học Kinh tế quốc dân ... loại tác động tràn: (1) tác động liên quan tới cấu đầu - đầu vào doanh nghiệp, (2) tác động liên quan đến phổ biến chuyển giao công nghệ, (3) tác động liên quan đến thị phần nước hay tác động. .. phần nước hay tác động cạnh tranh, (4) tác động liên quan đến trình độ lao động (hay vốn người) 2.1 Tác động tràn cấu đầu – đầu vào doanh nghiệp Tác động tràn loại xuất có trao đổi/hoặc mua bán... doanh nghiệp nước 2.3 Tác động tràn cạnh tranh Loại tác động tràn coi quan trọng nước chậm phát triển có mặt doanh nghiệp FDI tạo tác động cạnh tranh cho doanh nghiệp nước Tuy nhiên, tác động lại
- Xem thêm -

Xem thêm: TÁC ĐỘNG TRÀN của đầu tư TRỰC TIẾP nước NGOÀI (FDI – FOREIGN DIRECT INVESTMENT) đến KHU vực KINH tế TRONG nước, TÁC ĐỘNG TRÀN của đầu tư TRỰC TIẾP nước NGOÀI (FDI – FOREIGN DIRECT INVESTMENT) đến KHU vực KINH tế TRONG nước, TÁC ĐỘNG TRÀN của đầu tư TRỰC TIẾP nước NGOÀI (FDI – FOREIGN DIRECT INVESTMENT) đến KHU vực KINH tế TRONG nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay