Tổng quan về Acquy tự động

69 179 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 09:44

Chơng i: giới thiệu chung ắc qui phơng pháp nạp ắc qui I.1: ứng dụng ác qui: ắc qui nguồn điện đợc trữ lợng điện dới dạng hoá, cung cấp điện cho thiết bị điện phục vụ công nghiệp nh đời sống hàng ngày: nh cung cấp điện cho động điện, bóng đèn, nguồn nuôi cho thiết bị điện tử Cấu tạo ắc qui ắc qui nguồn điện hoá, sức điện động ắc quy phụ thuộc vào vật liệu cấu tạo cực chất điện phân, với ắc qui chì axit sức điện động danh định ắc qui đơn 2,1vôn Muốn tăng khả dự trữ lợng ắc qui ngời ta tăng số lợng cặp cực dơng âm ắc qui đơn Để tăng giá trị sức điện động nguồn ngời ta ghép nối nhiều ắc qui đơn thành mộ bình ắc qui - + Hình 1.1: Cấu tạo ắc qui I.2 Cấu tạo ắc qui: Cấu trúc ắc qui đơn giản gồm có phân khối cực dơng, phân khối cực âm, ngăn Phân khối cực cực tên ghép lại với Cấu tạo cực ắc qui gồm có phần khung xơng chất tác dụng trát lên Khung xơng cực âm cực dơng có cấu tạo giống nhau, chúng đợc đúc từ chì chúng đợc đúc từ chì có pha thêm ữ % ăngtimoan ( Sb ) tạo hình mắt lới Hình 1.2: Cấu tạo cự ắc qui Vấu cực Chất tác dụng Cốt cực Phụ gia Sb thêm vào chì làm tăng độ dẫn điện cải thiện tính đúc Trong thành phần chất tác dụng có thêm khoảng % chất nở ( muối hu ) để tăng độ xốp, độ bền lớp chất tác dụng Nhờ tăng độ xốp mà cải thiện đợc độ thấm sâu chất dung dịch điện phân vào lòng cực, đồng thời diện tích thực tế tham gia phản ứng hoá học cực đợc tăng thêm Phần đầu cực có vấu, cực dơng ắc qui đơn đợc hàn với tạo thành khối cực dơng, cực âm đợc hàn với thành khối cực âm Số lợng cực ắc qui thờng từ đến tấm, bề dầy cực dơng ắc qui thờng từ 1,3 đến 1,5 mm , bề dày cực âm thờng mỏng 0,2 đến 0,3 mm Số cực âm ắc qui thờng nhiều số cực dơng nhằm tận dụng triệt để diện tích tham gia phản ứng cực Tấm ngăn đợc bố trí cực âm dơng có tác dụng ngăn cách tránh va đập cực Tấm ngăn đợc làm vật liệu poly-vinyl-clo bề dầy 0,8 đến 1,2 mm có dạng lợn sóng, bề mặt ngăn có lỗ cho phép dung dịch điện phân thông qua I.3: Quá trình biến đổi lợng ắc qui ắc qui nguồn lợng có tính chất thuận nghịch : tích trữ lợng dới dạng hoá giải phóng lợng dới dạng điện Quá trình ắc qui cấp điện cho mạch đợc gọi trình phóng điện, trình ắc qui dự trữ lợng đợc gọi trình nạp điện Phản ứng hoá học biểu diễn trình chuyển hoá lợng Thông thờng có loại acquy đợc sử dụng phổ biến thực tế acquy axit acquy kiềm có cực đợc làm kim loại hợp kim sau: Axít Chì Pb Pb,PbO2 2,0 Anốt Catốt S.đ.đ{V} Kiềm Bạc- Kẽm Zn Ag,Ag2O2 1,6 Niken-sắt Fe C,NiOOH 1,36 Niken-Cađimi Cd C,NiOOH 1,3 I.3.1:Quá trình biến đổi lợng ắc qui axit: Trong ắc qui axit có cực dơng đôixit chì ( PbO2 ), âm chì ( Pb ), dung dich điện phân axit sunfuaric ( H 2SO4 ) nồng độ d = 1,1 ữ 1,3 % (- ) Pb H2SO4 d = 1,1 ữ 1,3 PbO2 (+ ) Phơng trình hoá học biểu diễn trình phóng nạp ắc qui axit : PbO2 + 2H2SO4 + Pb Phóng Nạp 2PbSO4 + 2H2O Thế điện động e = 2,1 V I.3.2: Quá trình biến đổi lợng ắc qui kiềm: Trong ắc qui kiềm có cực dơng Ni(OH)3 , cực âm Fe, dung dịch điện phân là: KOH nồng độ d = 20 % ( - ) Fe KOH d = 20% Ni(OH)3 ( + ) Phơng trình hoá học biểu diễn trình phóng nạp ắc qui kiềm : Fe + 2Ni(OH)3 Phóng Nạp Thế điện động e = 1,4 V Nhận xét: Fe(OH)3 + 2Ni(OH)2 Trong trình phóng nạp nồng độ dung dịch điện phân thay đổi Khi ắc qui phóng điện nồng độ dung dịch điện phân giảm dần Khi ắc qui nạp điện nồng độ dung dịch điện phân tăng dần Do ta vào nồng độ dung dịch điện phân để đánh giá trạng thái tích điện ắc qui I.3.3:Các thông số ắc qui: - Sức điện động ắc qui kiềm ắc qui axit phụ thuộc vào nồng độ dung dịch điện phân Ngời ta thờng sử dụng công thức kinh nghiệm Eo = 0,85 + ( V ) Trong đó: Eo - sức điện động tĩnh ắc qui ( V ) - Nồng độ dung dịch điện phân 15 C ( g/cm3 ) +Trong trình phóng điện sức điện động Ep ắc qui đợc tính theo công thức: Ep = Up + Ip Trong : Ep - Sức điện động ắc qui phóng điện ( V ) Ip - Dòng điện phóng ( A ) Up - Điện áp đo cực ắc qui phóng điện (V) raq - Điện trở ắc qui phóng điện ( ) +Trong trình nạp điện sức điện động En ắc qui đợc tính theo công thức: En = Un - In.raq Trong : En - Sức điện động ắc qui nạp điện ( V ) In - Dòng điện nạp ( A ) Un - Điện áp đo cực ắc qui nạp điện ( V ) raq - Điện trở ắc qui nạp điện ( ) - Dung lợng phóng ắc qui đại lợng đánh giá khả cung cấp lợng điện ắc qui cho phụ tải, đợc tính theo công thức : Cp = Ip.tp Trong : Cp - Dung dịch thu đợc trình phóng ( Ah ) Ip - Dòng điện phóng ổn định thời gian phóng điện ( A) - Thời gian phóng điện ( h ) - Dung lợng nạp ắc qui đại lợng đánh giá khả tích trữ lợng ắc qui đợc tính theo công thức : Cn = In.tn Trong : Cn - dung dịch thu đợc trình nạp ( Ah ) In - dòng điện nạp ổn định thời gian nạp tn ( A ) tn - thời gian nạp điện ( h ) -Nội trở Ro, đơn vị Ôm ( ) Nội trở điện trở acquy Nội trở acquy phụ thuộc vào tỷ trọng, cực lớn hay nhỏ, tính chất cách điện, khoảng cách hai cựcv.v Dung lợng lớn, nội trở nhỏ Nhiệt độ, tỷ trọng tăng nội trở nhỏ nên nạp điện nội trở giảm theo tỷ trọng nhiệt độ tăng Khi phóng điện nội trở tăng tỷ trọng nhiệt độ giảm Mỗi ngăn acquy kiềm có Ro=0,05-1 Mỗi ngăn acquy axít có Ro=0,001-0,0015 nạp đầy Ro=0,02 phóng điện đến điện áp ngừng phóng điện acquy Dới nội trở số bình acquy axít có dung lợng khác nhau: Dung lợng(Ah) Nội trở Ro () 1-2 0,01-0,04 10 0,005-0,01 50 0,025-0,008 100 0,001-0,0065 1000 0,0002-0,0007 5000 0,00006-0,00002 10000 0,000035-0,0008 15000 0,000001-0,00003 - Hiệu suất :Acquy phóng toàn điện hấp thụ đợc có tổn thất dới đây: +Do tác dụng điện phân thời kỳ cuối nạp điện, nớc biến thành ôxy hiđrô sủi bọt, tổn hao phần điện +Tổn hao phần điện dò điện phóng điện nội +Khi nạp điện acquy có nội trở nên tiêu hao hết phần lợng Hiệu suất acquy tỷ số toàn điện phóng toàn điện nạp Có loại hiệu suất; +Hiệu suất dung lợng( hiệu suất Ampe-giờ) Ah = I pt p I ntn 100% = Cp Cn 100% acquy axit có =75-80% acquy kiềm có =50-60% + Hiệu suất điện năng(hiệu suất oát) w = I p t pU ptb I n t nU ntb 100% = Ah Trong : I p - dòng điện phóng U ptb U ntb 100% t p - thời gian phóng U ptb - điện áp phóng trung bình I n - dòng điện nạp t n - thời gian nạp U ntb - điện áp nạp trung bình I.4 Đặc tính phóng nạp ắc qui: I.4.1 Đặc tính phóng ắc qui I (A) E U (V) 10 Khoảng nghỉ 2,11 1,95 E U P 1,75 Vùng phóng điện cho phép CP = IP.tP 12 t 20 Hình 1.3: Đặc tính phóng ắc qui - Đặc tính phóng ắc qui đồ thị biểu diễn quan hệ phụ thuộc sức điện động, điện áp ắc qui nồng độ dung dịch điện phân theo thời gian phóng dòng điện phóng không thay đổi - Từ đặc tính phóng ắc qui nh hình vẽ ta có nhận xét sau: +Trong khoảng thời gian phóng từ = đến = tgh, sức điện động, điện áp, nồng độ dung dịch điện phân giảm dần, nhiên khoảng thời gian độ dốc đồ thị không lớn, ta gọi giai đoạn phóng ổn định hay thời gian phóng điện cho phép tơng ứng với chế độ phóng điện ắc qui ( dòng điện phóng ) ắc qui - Từ thời điểm tgh trở độ dốc đồ thị thay đổi đột ngột Nếu ta tiếp tục cho ắc qui phóng điện sau tgh sức điện động, điện áp ắc qui giảm nhanh Mặt khác tinh thể sun phát chì (PbSO 4) tạo thành phản ứng có dạng thô rắn khó hoà tan ( biến đổi hoá học) trình nạp điện trở lại cho ắc qui sau Thời điểm tgh gọi giới hạn phóng điện cho phép ắc qui, giá trị Ep, Up, tgh đợc gọi giá trị giới hạn phóng điện ắc qui ắc qui không đợc phóng điện dung lợng khoảng 80% - Sau ngắt mạch phóng khoảng thời gian nào, giá trị sức điện động, điện áp ắc qui, nồng độ dung dịch điện phân lại tăng lên, ta gọi thời gian hồi phục hay khoảng nghỉ ắc qui Thời gian hồi phục phụ thuộc vào chế độ phóng điện ắc qui (dòng điện phóng thời gian phóng ) I.4.2 Đặc tính nạp ắc qui: Đặc tính nạp ắc qui đồ thị biểu diễn quan hệ phụ thuộc sức điện động, điện áp nồng độ dung dịch điện phân theo thời gian nạp trị số dòng điện nạp không thay đổi I (A) U,E (V) Bắt đầu sôi 2,4V 2,7V 2,4V Un Khoảng nghỉ Eaq 2,1V Eo 1,95V Vùng nạp no Vùng nạp 10 Cn = In.tn (2ữ3) h 10 ts t 20 Hình 1.4: Đặc tính nạp ắc qui - Từ đồ thị đặc tính nạp ta có nhận xét sau : +Trong khoảng thời gian từ t n = đến tn = ts sức điện động, điện áp, nồng độ dung dịch điện phân tăng dần +Tới thời điểm tn = ts bề mặt cực âm xuất bọt khí (còn gọi tợng sôi ) lúc hiệu điện cực ắc qui đơn tăng đến 2,4 V Nếu tiếp tục nạp giá trị nhanh chóng tăng tới 2,7 V giữ nguyên Thời gian gọi thời gian nạp no, có tác dụng cho phần chất tác dụng sâu lòng cực đợc biến đổi tuần hoàn, nhờ làm tăng thêm dung lợng phóng điện ắc qui +Trong sử dụng thời gian nạp no cho ắc qui kéo dài từ ữ h suốt thời gian hiệu điện cực ắc qui nồng độ dung dịch điện phân không thay đổi Nh dung lợng thu đợc ắc qui phóng điện nhỏ dung lợng cần thiết để nạp no ắc qui +Sau ngắt mạch nạp, điện áp, sức điện động ắc qui, nồng độ dung dịch điện phân giảm xuống ổn định Thời gian gọi khoảng nghỉ ắc qui sau nạp +Trị số dòng điện nạp ảnh hởng lớn đến chất lợng tuổi thọ ắc qui Dòng điện nạp định mức ắc qui In = 0,1C20 Những dấu hiệu cho thấy acquy đầy điện : - Hiện tợng sủi bọt mạnh xảy xung quanh cực âm cực dơng - Tỷ trọng đạt 1,12-1,22 acquy cố định 1,25-1,30 acquy di động - Hiệu điện đạt 2,7-2,8V ổn định suốt h - Dung lợng nạp vào gấp 1,2-1,3 lần dung lợng định mức I.5.Các phơng pháp nạp ắc qui tự động Có ba phơng pháp nạp ắc qui là: + Phơng pháp dòng điện + Phơng pháp điện áp + Phơng pháp dòng áp I.5.1 Phơng pháp nạp ắc qui với dòng điện không đổi _ A _ + V Un D D D + R A _ R A _ + + Hình 1.5: Nạp với dòng điện không đổi Đây phơng pháp nạp cho phép chọn đợc dòng nạp thích hợp với loại ắc qui, bảo đảm cho ắc qui đợc no Đây phơng pháp sử dụng xởng bảo dỡng sửa chữa để nạp điện cho ắc qui nạp sử chữa cho ắc qui bị Sunfat hoá Với phơng pháp ắc qui đợc mắc nối tiếp phải thoả mãn điều kiện : Un 2,7.Naq Trong đó: Un - điện áp nạp Naq - số ngăn ắc qui đơn mắc mạch Trong trình nạp sức điện động ắc qui tăng dần lên, để trì dòng điện nạp không đổi ta phải bố trí mạch nạp biến trở R Trị số giới hạn biến trở đợc xác định theo công thức : R= U n 2,0 N aq In 10 Số vòng quấn dây sơ cấp BAX: - Theo luật cảm ứng điện từ : U t x (với k = 0,76 hệ số chất đầy) B.Q.k 6.80.10 W1 = 105 vòng 20.10 6.0,3.0,76 w1 = - Số vòng dây thứ cấp : 105 W2 = w = =35 vòng m - Tiết diện dây quấn thứ cấp S1 = I1 J1 - Chọn mật độ dòng điện J1 = A/mm2 S1 = 0,05 = 8,3.10 mm Đờng kính dây quấn sơ cấp : d1 = 4S1 = 0,103mm Chọn dây dẫn có tiết diện tròn ( Bảng II.3 - ĐTCS Nguyễn Bính) Tiết diện S1 =0,00785(mm ), đờng kính d1 = 0,1(mm), trọng lợng 0,0698gam/m, trở suất 2,291 ohm/m Tiết diện dây quấn thứ cấp: S2 = I2 0,15 = = 0,0375 mm2 J2 Chọn mật độ dđ J2 = A/mm2 - Đờng kính dây quấn thứ cấp: d2 = 4S = 4.0,0375 = 0,218 mm 3,14 Chọn dây dẫn có tiết diện tròn ( Bảng II.3 - ĐTCS Nguyễn Bính) Tiết diện S2 =0,04155(mm ), đờng kính d2 =0,23(mm), trọng lợng 0,369gam/m, trở suất 0,433 ohm/m - Kiểm tra hệ số lấp đầy: klđ = S1W1 + S 2W2 d12W1 + d 22W2 0,103 2.105 + 0,218 2.35 = = = 5,7.10 d 2 ( ) d 22 klđ =0,0057 < 1:nh cửa sổ đủ diện tích cần thiết Tính toán khâu KĐ cuối T2, T3, T4, T5: chọn transistor công suất loại 2SC911 làm việc chế độ xung có thông số: + Transistor loại npn, vật liệu bán dẫn Si + Điện áp collector bazơ hở mạch Emito : UCB0 = 40 V + Điện áp Emito Bazơ hở mạch Colecto : UEB0 = V + Dòng điện lớn Colecto chịu đựng đợc : ICmax = 500 mA + Công suất tiêu tán Colecto : PC = 1,7 W + Nhiệt độ lớn mặt tiếp giáp T1 =1750 C + Hệ số khuyếch đại = 50 + Dòng điện làm việc colecto IC=I1=50 mA +Dòng điện làm việc Bazo IB = I C3 50 = = 1(mA ) 50 Ta thấy loại thyristor chọn có điện áp điều khiển U đk=2V; dòng điều khiển Iđk= 0.15A, dòng colecto-bazơ tranzito TR3 bé, trờng hợp không cần thiết có TR2 mà đủ công suất điều khiển Tr3 Ngời ta thờng chọn bóng T3, T5 có công suất lớn thoả mãn với công suất xung ra, bóng T2, T4 làm nhiệm vụ khuyếch đại dòng Điện trở R 31, R34 đợc chọn để thoả mãn điều kiện bóng trạng thái bão hoà mở: R31 = R34 = UV K I B Trong UV: điện áp đầu IC7400 K: thờng chọn khoảng 1,1ữ1,2 R31 = R34 = 12 = 10000 1,2.10 Chọn R31, R34 =10k Chọn nguồn cấp cho biến áp xung E= 12V Với nguồn E=12(V) ta phải mắc thêm điện trở R32, R35 nối tiếp với cực emito Tranzisto R= E U 12 = = 120() I1 0.05 Tất điôt mạch điều khiển dùng loại 1N4009 có tham số: - Dòng điện định mức : Iđm = 10 (mA) - Điện áp ngợc lớn : Ung = 25 (V) - Điện áp Diot mở thông : Um =1(V) sau: IV.5 Mạch điều khiển Từ yêu cầu công nghệ xây dựng đợc mạch điều khiển có sơ đồ +E IV.5.1: Sơ đồ: R3 +E D2 R2 D1 R4 (0) R33 C1 OA3 R7 R6 R0 R34 (3) R8 (2) -E +E R0 D5 OA2 D6 D12 (12) & (1) D4 OA1 D11 D10 DZ1 R5 D3 R0 (10) R1 D13 (11) R9 D14 & D15 (13) R35 DZ2 R36 R31 (4) R11 R14 D9 R13 +E ~ (5) OA5 R12 R17 R15 OA6 A R10 (6) R16 OA7 Rf +E (7) R20 R18 D7 R19 R22 R21 R23 (8) R24 +E OA9 UphU R28 +E R26 A R25 OA8 +E R27 R32 (9) K D8 OA4 C2 R30 R29 IV.5.2: Dạng điện áp: U0 u0 U1 t t U2 udk t U3 t U10 t U11 t U4 t U4 t U12 U13 t t IV.5.3: Nguyên lý hoạt động sơ đồ: Tín hiệu xoay chiều đợc chỉnh lu 2diôt D2, D3, đợc so sánh với điện áp U0 để tạo tín hiệu đồng U1 trùng với thời điểm điện áp lới qua điểm Tín hiệu đồng mở khoá bóng tranzito khoảng xung dơng tín hiệu đồng , tụ C1 đợc nạp điện khoảng xung âm tín hiệu đồng theo công thức UC = E.t/R6C1 đầu khuyếch đại thuật toán OA2 có tín hiệu ca Sau tín hiệu đợc so sánh với tín hiệu điều khiển nhờ so sánh khuyếch đại thuật toán OA3 Bộ OA4 đa hài dao động xung có tần số cao U với mục đích giảm kích thớc máy biến áp xung Tín hiệu cao tần trộn lẫn với tín hiệu điều khiển U3 tín hiệu phân phối U10, U11 thành tín hiệu U12, U13 Những tín hiệu đợc khuyếch đại thông qua máy biến áp xung đa trực tiếp cực điều khiển Tiristo IV.6 Khối nguồn nuôi mạch điều khiển Biến áp nguồn nuôi biến áp đồng pha dùng chung cuộn sơ cấp Do ta sử dụng máy biến áp với cuộn sơ cấp nhiều cuộn thứ cấp, cuộn thực chức riêng Cuộn 0V-12V-24V sử dụng làm cuộn đồng pha với tín hiệu nguồn, cuộn 0V-18V-36V sử dụng làm nguồn nuôi mạch điều khiển 7812 D1 D1 D1 D1 +12V C1 C3 C2 C4 7912 -12V Hình4.15: Khối nguồn nuôi mạch điều khiển - Các linh kiện sử dụng mạch: + Chỉnh lu cầu 5A + Tụ lọc nguồn trớc sau ổn áp C1 = C2 = C3 = C4 =220F/50V + Vi mạch ổn áp 78L12, 79L12 loại vi mạch ổn áp có công suất nhỏ Dòng điện tải không vợt 100mA Chúng đợc bao gói dới dạng: vỏ sắt lý hiệu chữ H, vỏ chất dẻo ký hiệu chữ Z Tham số IC : Uod=12V (-12V), Imax=1A (khi có tản nhiệt tốt) Điện áp rơi lớn nhỏ cho phép IC ổn áp U max cp = 25V U cp = 5V , công suất tiêu tán lớn cho phép Pmax cp = 25W Tính toán máy biến áp nguồn: 0V U21 12V U22 24V 0V Ung U23 18V U24 36V - Khối nguồn 12 cấp cho khuyếch đại thuật toán, I1 = 500mA Công suất nguồn nuôi là: P1 =U1.I1 = 36.0,5 = 18W - Khối nguồn đồng pha 0V 12V 24V, I2 = 500mA Công suất nguồn đồng pha là: P2 =U2.I2 = 24.0,5 = 12W - Công suất máy biến áp là: P = P1 + P2 =18 +12 = 30W - Dòng điện sơ cấp máy biến áp là: I1 = P 30 = = 0,136 A U 220 - Tiết diện lõi thép mạch từ: S= k P = 1,2 30 = 0,22cm Ta chọn lõi thép có tiết diện S = 0,92cm2, làm thép kỹ thuật điện dày 0,2mm, gồm thép hình chữ chữ I ghép lại với nhau: Theo công thức kinh nghiêm tính số vòng/vôn: n0 = 50 k (với S = 40ữ60 hệ số máy biến áp, lấy k = 50) n0 = 0,92 = 54 vòng/vôn - Số vòng dây cuộn sơ cấp là: W1 = n0.U1 = 54.220 = 11880 vòng k - Số vòng dây cuộn thứ cấp là: Cuộn 12V: W21 = W22 = n0.U = 54.12 = 648 vòng Cuộn 18V: W23 = W24 = n0.U = 54.18 = 972 vòng - Dòng điện cuộn thứ cấp: I 21 = I 22 = W1 W 11880 I = I = 0,136 = 2,5 A W21 W22 648 I 23 = I 24 = W1 W 11880 I = I = 0,136 = 1,66 A W23 W24 972 - Tiết diện dây quấn: + Cuộn sơ cấp: S1 = I1 = 1,36 = 0,272mm (chọn J = 5A/mm2) J + Cuộn 12V: S 21 = S 22 = I 21 = I 22 = 2,5 = 0,5mm (chọn J = 5A/mm2) J + Cuộn 18V: S 23 = S 24 = J I 23 I 24 1,66 = = = 0,33m (chọn J = 5A/mm2) J J - Đờng kính dây thứ cấp là: + Cuộn sơ cấp: d1 = 4.S1 = 4.0,272 = 0,59mm + Cuộn 12V: d 21 = d 22 = 4.S 21 = 4.S 22 = 4.0,5 = 0,8mm + Cuộn 18V: d 23 = d 24 = 4.S 23 = 4.S 24 = 4.0,33 = 0,65mm - Tra sổ tay thông số dây dẫn tiết diện tròn (sách điện tử công suất NXB Khoa học kỹ thuật 1996, Nguyễn Bính), ta chọn đợc dây: + Dây sơ cấp: d1 = 0,59mm, S1 = 0,2734mm2, 0,21ohm/m + Dây sơ cấp: d21 = d22 = 0,8mm, S1 = 0,5027mm2, 0,0342ohm/m + Dây sơ cấp: d23 = d24 = 0,67mm, S1 = 0,3526mm2, 0,0488ohm/m mô máy tính Sử dụng phần mềm ELECTRONIC WORKBENCH MULTISIM V8 TRIAL mô hoạt động sơ đồ: Để đo dạng điện áp điểm sử dụng Oscilloscope ảo phần mềm để kiểm tra dạng điện áp khâu: Điện áp sau chỉnh lu điểm 1: Điện áp so sánh điện áp sau chỉnh lu với điện áp đặt U0: Điện áp đồng với điện áp nguồn thời điểm qua điểm 0: Điện áp ca điểm : xung chùm điểm : Xung điểm 10 : Xung điểm 11 : Xung điểm 13 Xung điểm 12 : Kết luận Trong trình làm việc dới hớng dẫn tận tình thầy giáo Võ Minh Chính chúng em hoàn tất đồ án Với nhiệm vụ thiết kế mạch nạp ắc qui tự động Qua thời gian làm đồ án chúng em hiểu rõ qui trình công nghệ nạp ắc qui Từ yêu cầu đề tài chúng em củng cố kiến thức học nhà trờng, từ bớc đa phơng án lựa chọn mạch lực xây dựng đợc mạch điều khiển thực quy trình công nghệ Sau xây dựng mạch điều khiển chúng em tiến hành cho cho mô máy tính phần mềm ELECTRONIC WORKBENCH MULTISIM V8 TRIAL Khi mô chúng đo đợc dạng điện áp điểm, từ mắn vững lý thuyết có hiểu biết thêm thực tế Do nội dung mẻ tầm hiểu biết hạn chế nên đồ án em không tránh khỏi thiễu sót Em mong tiếp tục nhận đợc góp ý thầy cô giáo bạn để đồ án hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Đình Dũng Tài liệu tham khảo Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu Máy điện Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật 1998 Nguyễn Bính Điện tử công suất - Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật 1996 Dơng Minh Trí Sổ tay linh kiện - Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật 1998 Võ Minh Chính, Phạm Quốc Hải, Trần Trọng Minh Điện tử công suất - Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật Phạm Hữu Nam Trang bị điện ôtô đại - Nhà Xuất Bản Giao Thông Vận Tải ... Đây phơng pháp tổng hợp hai phơng pháp Nó tận dụng đợc u điểm phơng pháp Đối với yêu cầu đề nạp ắc qui tự động tức trình nạp trình biến đổi chuyển hoá đợc tự động diễn theo trình tự đặt sẵn ta... 0,1C20 Những dấu hiệu cho thấy acquy đầy điện : - Hiện tợng sủi bọt mạnh xảy xung quanh cực âm cực dơng - Tỷ trọng đạt 1,12-1,22 acquy cố định 1,25-1,30 acquy di động - Hiệu điện đạt 2,7-2,8V... nhiệt độ giảm Mỗi ngăn acquy kiềm có Ro=0,05-1 Mỗi ngăn acquy axít có Ro=0,001-0,0015 nạp đầy Ro=0,02 phóng điện đến điện áp ngừng phóng điện acquy Dới nội trở số bình acquy axít có dung lợng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về Acquy tự động, Tổng quan về Acquy tự động, Tổng quan về Acquy tự động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay