25 đề thi thử tốt nghiệp Hóa có giải chi tiết

255 282 1
  • Loading ...
1/255 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 07:49

tài liệu word 25 đề thi thử tốt nghiệp Hóa có giải chi tiết S GDT LM NG THAM KHO S K THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA NM 2017 Bi thi: Khoa hc t nhiờn; Mụn: HểA HC Thi gian lm bi 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt Cho bit nguyờn t ca cỏc nguyờn t H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Cõu Hp cht X cú cụng thc cu to CH3CH2COOCH3 Tờn gi ca X l A etyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D propyl axetat Cõu Cho cỏc este CH3COOC6H5 (1); CH3COOCH=CH2 (2); CH2=CHCOOCH3 (3); HCOOCH2CH=CH2 (4); CH3COOCH2C6H5 (5) Nhng este b thy phõn khụng to ancol l A 1, 2, B 1, 2, C 1, 2, 4, D 1, 2, 3, 4, Cõu Cacbohirat (Gluxit, Saccarit) l A hp cht a chc, cú cụng thc chung l Cn(H2O)m B hp cht ch cú ngun gc t thc vt C hp cht chc, cú cụng thc chung l Cn(H2O)m D hp cht cha nhiu nhúm OH v nhúm cacboxyl Cõu Glucoz cú th tham gia phn ng bc v phn ng vi H (Ni, to) Qua hai phn ng ny chng t glucoz A ch th hin tớnh kh B khụng th hin tớnh kh v tớnh oxi hoỏ C th hin c tớnh kh v tớnh oxi hoỏ D ch th hin tớnh oxi hoỏ Cõu S cụng thc cu to ca amin bc ng vi cụng thc phõn t C4H11N l A B C D Cõu Axit no sau õy thuc loi aminoaxit? A Axit axetic B Axit aipic C Axit glutamic D Axit stearic Cõu Cho cỏc cht sau NH (1), anilin (2), metyl amin (3), imetyl amin (4) Th t tng dn lc baz l A 4, 3, 1, B 4, 3, 2, C 2, 1, 3, D 3, 4, 1, Cõu Phỏt biu no sau õy khụng ỳng? A Alanin khụng cú phn ng vi dung dch Br2 B Dung dch anilin cú phn ng vi dung dch HBr C Cú th phõn bit metylamin v glyxin bng qu tớm D Metylamin khụng lm i mu qu tớm Cõu Polime dựng ch to thu tinh hu c (plexiglas) c iu ch bng phn ng trựng hp A CH2=C(CH3)COOCH3 B CH2 =CHCOOCH3 C C6H5CH=CH2 D CH3COOCH=CH2 Cõu 10 Nhúm m tt c cỏc cht u tỏc dng c vi H 2O (khi cú mt cht xỳc tỏc iu kin thớch hp) l A saccaroz, etylaxetat, glucoz B xenluloz, lũng trng trng, metylfomat C glyxylalanin, fructoz, triolein D tinh bt, tristearin, valin Cõu 11 Ch dựng Cu(OH)2/NaOH iu kin thng cú th phõn bit c tt c cỏc dung dch riờng bit A glucoz, glixerol, anehit axetic B lũng trng trng, glucoz, glixerol C saccaroz, glixerol, ancol etylic D glucoz, lũng trng trng, ancol etylic Cõu 12 Cho cỏc ion kim loi Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+ Th t tớnh oxi hoỏ gim dn l A Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+ B Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+ C Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+ D Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+ Cõu 13 Cho ln lt cỏc kim loi Be; Na, K, Ba, Fe, Al, Cr vo nc S phn ng xy l A B C D Cõu 14 Cho dóy cỏc cht NaOH, Fe(OH) 2, Cr2O3, Al2O3, CrO3, Al(OH)3, Cr(OH)3 S cht dóy cú tớnh cht lng tớnh l A B C D Cõu 15 Cho nguyờn t Crom (Z = 24), s electron lp ngoi cựng ca crom l A B C D Cõu 16 Cho cỏc cp kim loi nguyờn cht tip xỳc trc tip vi Fe v Pb; Fe v Zn; Fe v Sn; Fe v Ni Khi nhỳng cỏc cp kim loi trờn vo dung dch axit, s cp kim loi ú Fe b phỏ hu trc l A B C D Cõu 17 Trong cụng nghip, nhụm c sn xut t qung A boxit B olomit C manhetit D criolit Cõu 18 Cỏc kim loi nhúm IIA c iu ch bng cỏch A in phõn núng chy mui clorua ca chỳng B in phõn dung dch mui clorua ca chỳng C kh oxit ca chỳng bng khớ CO nhit cao D nhit phõn mui cacbonat ca chỳng Cõu 19 Cho hn hp X gm Mg v Fe vo dung dch axit H 2SO4 c, núng n cỏc phn ng xy hon ton, thu c dung dch Y v mt phn Fe khụng tan Cht tan cú dung dch Y l A MgSO4 v FeSO4 B MgSO4 C MgSO4 v Fe2(SO4)3 D MgSO4, Fe2(SO4)3 v FeSO4 Cõu 20 Hn hp X cha kim loi Fe, Ag v Cu dng bt Cho hn hp X vo dung dch Y ch cha mt cht tan v khuy k cho n kt thỳc phn ng thỡ thy Fe v Cu tan ht v cũn li lng Ag ỳng bng lng Ag hn hp X Dung dch Y cha cht A FeSO4 B AgNO3 C Fe2(SO4)3 D Cu(NO3)2 Cõu 21 Thc hin cỏc thớ nghim sau (a) Cho t t n d dung dch NH3 vo dung dch Al(NO3)3 (b) Cho t t n d dung dch Ba(OH)2 vo dung dch Al2(SO4)3 (c) Cho t t n d dung dch AlCl3 vo dung dch NaOH (d) Sc t t n d khớ CO2 vo dung dch Ba(AlO2)2 (e) Cho t t n d dung dch HCl vo dung dch KAlO2 Sau cỏc phn ng xy hon ton, s thớ nghim thu c kt ta l A B C D Cõu 22 Dung dch H2SO4 loóng khụng phn ng vi kim loi A Fe B Cu C Na D Zn Cõu 23 Hũa tan nhụm vo dung dch NaOH, cht b kh phn ng l A NaOH B H2 C Al D H2O Cõu 24 Mt oxit ca st hũa tan vo dung dch H 2SO4 loóng, d thu c dung dch X lm mt mu dung dch thuc tớm v hũa tan c Cu Cụng thc oxit l A Fe2O3 B Fe3O4 C FeO2 D FeO Cõu 25 Hũa tan hon ton Fe3O4 H2SO4 loóng, d thu c dung dch X Cho dung dch X ln lt phn ng vi cỏc cht Cu, Ag, dung dch KMnO 4, Na2CO3, AgNO3, KNO3 S cht tham gia phn ng vi dung dch X l A B C D Cõu 26 Thờm dung dch brom ln lt vo mu th cha cỏc dung dch fructoz, saccaroz, glucoz, h tinh bt Dung dch cú kh nng lm mt mu dung dch brom l A fructoz B glucoz C saccaroz D h tinh bt Cõu 27 bo v v tu bng thộp ngi ta gn vo phn thõn tu (di nc) nhng lỏ Zn Khi xy n mũn in hoỏ thỡ A km úng vai trũ catot v b oxi hoỏ B st úng vai trũ anot v b oxi hoỏ C km úng vai trũ anot v b oxi hoỏ D st úng vai trũ catot v ion H+ b oxi hoỏ Cõu 28 Tin hnh cỏc thớ nghim sau (1) Cho Zn vo dung dch Fe(NO3)2; (2) Cho Fe vo dung dch Fe2(SO4)3; (3) Cho Fe vo dung dch CuSO4; (4) Dn khớ CO (d) qua bt FeO núng Cỏc thớ nghim cú to thnh kim loi l A (1), (2) v (3) B (1), (3) v (4) C (2), (3) v (4) D (2), (3) v (4) Cõu 29 kh chua cho t ngi ta thng s dng cht no sau õy? A Phốn chua B Thch cao C Vụi sng D Mui n Cõu 30 Sc CO2 vo dung dch hn hp gm Ca(OH)2 v KOH ta quan sỏt hin tng theo th hỡnh bờn (s liu tớnh theo n v mol) Giỏ tr ca x l A 0,11 B 0,13 C 0,10 D 0,12 Cõu 31 X phũng húa hon ton 12,50 gam hn hp hai este n chc thu c 13,70 gam hn hp hai mui ca axit l ng ng k tip v 4,80 gam mt ancol Cụng thc ca hai este ú l A CH3COOC2H5 v C2H5COOC2H5 B HCOOCH3 v CH3COOCH3 C CH3COOCH3 v C2H5COOCH3 D HCOOC2H5 v CH3COOC2H5 Cõu 32 Thu phõn hon ton 34,2 gam saccaroz (C 12H22O11), ri cho ton b sn phm thu c tỏc dng vi AgNO3/NH3 (d, un núng) thu c m gam bc Giỏ tr ca m l A 43,2 B 21,6 C 10,8 D 32,4 Cõu 33 Mui X cú CTPT l CH 6O3N2 un núng X vi NaOH thu c 1,12 lớt khớ Y (Y l hp cht cha C, H, N v cú kh nng lm xanh giy qu tớm m) Khi lng mui thu c l A 4,1 gam B 4,25 gam C 3,4 gam D 4,15 gam Cõu 34 Cho 7,28 gam bt Fe vo 200 ml dung dch hn hp gm HCl 2M v KNO 1M, sau phn ng thu c dung dch X v khớ NO (sn phm kh nht) Dung dch X hũa tan c ti a bao nhiờu gam Cu? A 0,64 B 1,28 C 1,92 D 1,20 Cõu 35 Cho m gam bt Zn vo 500 ml dung dch Fe2(SO4)3 0,24M Sau cỏc phn ng xy hon ton, lng dung dch tng thờm 9,6 gam so vi lng dung dch ban u Giỏ tr ca m l A 32,50 B 48,75 C 29,25 D 20,80 Cõu 36 Ngõm mt lỏ Mg kim loi dung dch Cu(NO 3)2, sau mt thi gian ngi ta nhn thy lng ca lỏ kim loi ú tng gam so vi ban u Khi lng ca Cu kim loi ó bỏm lờn b mt ca lỏ kim loi ú l (gi thit rng ton b Cu b y mui ó bỏm ht vo lỏ Mg kim loi) A 1,20 gam B 1,60 gam C 2,40 gam D 1,28 gam Cõu 37 Cho V lớt dung dch NaOH 2M vo dung dch cha 0,2 mol AlCl v 0,2 mol HCl n phn ng hon ton, thu c 7,8 gam kt ta Giỏ tr ln nht ca V thu c lng kt ta trờn l A 0,25 B 0,45 C 0,05 D 0,35 Cõu 38 t chỏy hon ton 48 gam hn hp cỏc kim loi gm Mg, Al, Zn, Cu oxi d thu c 60,8 gam cht rn Cng cho 48 gam hn hp cỏc kim loi ny vo dung dch H 2SO4 c, ngui, d n phn ng xy hon ton thu c 11,2 lớt khớ SO (sn phm kh nht, ktc) Phn trm lng ca Al hn hp ban u l A 5,4% B 11,25% C 10,8% D 18,75% Cõu 39 Hn hp X gm peptit vi t l s mol l Khi thy phõn hon ton m gam X thu c ch thu c 13,5 gam glixin v 7,12 gam alanin Giỏ tr ca m l A 16,30 B 17,38 C 18,46 D 19,18 Cõu 40 t chỏy hon ton 2,76 gam hn hp X gm C xHyCOOH, CxHyCOOCH3 v CH3OH thu c 2,688 lớt CO2 v 1,8 gam H2O Mt khỏc, 2,76 gam X phn ng va vi 30 ml dung dch NaOH 1M, thu c 0,96 gam CH3OH Cụng thc CxHyCOOH l A C2H3COOH B C2H5COOH C C3H5COOH D CH3COOH Ht P N V HNG DN GII CHI TIT THAM KHO S Cõu Hp cht X cú cụng thc cu to CH3CH2COOCH3 Tờn gi ca X l A etyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D propyl axetat ỏp ỏn Chn B Cõu Cho cỏc este CH3COOC6H5 (1); CH3COOCH=CH2 (2); CH2=CHCOOCH3 (3); HCOOCH2CH=CH2 (4); CH3COOCH2C6H5 (5) Nhng este b thy phõn khụng to ancol l A 1, 2, B 1, 2, C 1, 2, 4, D 1, Hng dn (1) to mui; (2) andehit; ỏp ỏn Chn D Cõu Cacbohirat (Gluxit, Saccarit) l A hp cht a chc, cú cụng thc chung l Cn(H2O)m B hp cht ch cú ngun gc t thc vt C hp cht chc, cú cụng thc chung l Cn(H2O)m D hp cht cha nhiu nhúm OH v nhúm cacboxyl ỏp ỏn C Cõu Glucoz cú th tham gia phn ng bc v phn ng vi H (Ni, to) Qua hai phn ng ny chng t glucoz A ch th hin tớnh kh B khụng th hin tớnh kh v tớnh oxi hoỏ C th hin c tớnh kh v tớnh oxi hoỏ D ch th hin tớnh oxi hoỏ Hng dn th hin tớnh kh phn ng vi AgNO 3/NH3 v tớnh oxi hoỏ phn ng vi H (Ni, to) ỏp ỏn C Cõu S cụng thc cu to ca amin bc ng vi cụng thc phõn t C4H11N l A B C D Hng dn Vit ng phõn bc ỏp ỏn Cõu Axit no sau õy thuc loi aminoaxit? A Axit axetic B Axit aipic ỏp ỏn C C Axit glutamic D Axit stearic Cõu Cho cỏc cht sau NH3 (1), anilin (2), metyl amin (3), imetyl amin (4) Th t tng dn lc baz l A 4, 3, 1, B 4, 3, 2, C 2, 1, 3, D 3, 4, 1, Hng dn Gc metyl lm tng lc baz so vi NH3; gc phenyl lm gim lc baz so vi NH3 ỏp ỏn C Cõu Phỏt biu no sau õy khụng ỳng? A Alanin khụng cú phn ng vi dung dch Br2 B Dung dch anilin cú phn ng vi dung dch HBr C Cú th phõn bit metylamin v glyxin bng qu tớm D Metylamin khụng lm i mu qu tớm Hng dn Metylamin lm i mu qu tớm thnh mu xanh ỏp ỏn D Cõu Polime dựng ch to thu tinh hu c (plexiglas) c iu ch bng phn ng trựng hp A CH2=C(CH3)COOCH3 C C6H5CH=CH2 ỏp ỏn A B CH2 =CHCOOCH3 D CH3COOCH=CH2 Cõu 10 Nhúm m tt c cỏc cht u tỏc dng c vi H 2O (khi cú mt cht xỳc tỏc iu kin thớch hp) l A saccaroz, etylaxetat, glucoz B xenluloz, lũng trng trng, metylfomat C glyxylalanin, fructoz, triolein D tinh bt, tristearin, valin Hng dn Xenluloz l polisacarit; lũng trng trng l protein; metylfomat l este nờn u b thu phõn ỏp ỏn B Cõu 11 Ch dựng Cu(OH)2/NaOH iu kin thng cú th phõn bit c tt c cỏc dung dch riờng bit A glucoz, glixerol, anehit axetic B lũng trng trng, glucoz, glixerol C saccaroz, glixerol, ancol etylic D glucoz, lũng trng trng, ancol etylic Hng dn glucoz to dung dch xanh lam, lũng trng trng to hp cht mu tớm, ancol etylic khụng cú hin tng ỏp ỏn D Cõu 12 Cho cỏc ion kim loi Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+ Th t tớnh oxi hoỏ gim dn l A Pb2+, Sn2+, Fe2+, Ni2+, Zn2+ B Pb2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Zn2+ C Zn2+, Fe2+, Ni2+, Sn2+, Pb2+ D Sn2+, Ni2+, Zn2+, Pb2+, Fe2+ Hng dn Theo dóy in hoỏ ỏp ỏn B Cõu 13 Cho ln lt cỏc kim loi Be; Na, K, Ba, Fe, Al, Cr vo nc S phn ng xy l A B C D Hng dn Na, K, Ba ỏp ỏn A Cõu 14 Cho dóy cỏc cht NaOH, Fe(OH) 2, Cr2O3, Al2O3, CrO3, Al(OH)3, Cr(OH)3 S cht dóy cú tớnh cht lng tớnh l A B C D Hng dn Cr2O3, Al2O3, Al(OH)3, Cr(OH)3 cú tớnh lng tớnh ỏp ỏn C Cõu 15 Cho nguyờn t Crom (Z = 24), s electron nguyờn t lp ngoi cựng ca crom l A B C D Hng dn Cu hỡnh electron nguyờn t ca crom [Ar]3d54s1 ỏp ỏn C Cõu 16 Cho cỏc cp kim loi nguyờn cht tip xỳc trc tip vi Fe v Pb; Fe v Zn; Fe v Sn; Fe v Ni Khi nhỳng cỏc cp kim loi trờn vo dung dch axit, s cp kim loi ú Fe b phỏ hu trc l A B C D Hng dn Fe cú tớnh kh yu hn Zn nờn Zn b n mũn trc ỏp ỏn D Cõu 17 Trong cụng nghip, nhụm c sn xut t qung A boxit B olomit C manhetit D criolit Hng dn Boxit ỏp ỏn A Cõu 18 Cỏc kim loi nhúm IIA c iu ch bng cỏch A in phõn núng chy mui clorua ca chỳng B in phõn dung dch mui clorua ca chỳng C kh oxit ca chỳng bng khớ CO nhit cao D nhit phõn mui cacbonat ca chỳng Hng dn kim loi nhúm IIA cú tớnh kh mnh nờn c iu ch bng cỏch in phõn núng chy mui clorua ca chỳng ỏp ỏn A Cõu 19 Cho hn hp X gm Mg v Fe vo dung dch axit H 2SO4 c, núng n cỏc phn ng xy hon ton, thu c dung dch Y v mt phn Fe khụng tan Cht tan cú dung dch Y l A MgSO4 v FeSO4 B MgSO4 C MgSO4 v Fe2(SO4)3 D MgSO4, Fe2(SO4)3 v FeSO4 Hng dn Mg v Fe vo dung dch axit H 2SO4 c, núng to MgSO4 v Fe2(SO4)3 nhng Fe cũn d kh ht Fe2(SO4)3 thnh FeSO4 ỏp ỏn A Cõu 20 Hn hp X cha kim loi Fe, Ag v Cu dng bt Cho hn hp X vo dung dch Y ch cha mt cht tan v khuy k cho n kt thỳc phn ng thỡ thy Fe v Cu tan ht v cũn li lng Ag ỳng bng lng Ag hn hp X Dung dch Y cha cht no sau õy ? A FeSO4 B AgNO3 C Fe2(SO4)3 D Cu(NO3)2 Hng dn Fe, Cu phn ng Fe2(SO4)3 thnh CuSO4 v FeSO4 cũn Ag khụng phn ng ỏp ỏn C Cõu 21 Thc hin cỏc thớ nghim sau (a) Cho t t n d dung dch NH3 vo dung dch Al(NO3)3 (b) Cho t t n d dung dch Ba(OH)2 vo dung dch Al2(SO4)3 (c) Cho t t n d dung dch AlCl3 vo dung dch NaOH (d) Sc t t n d khớ CO2 vo dung dch Ba(AlO2)2 (e) Cho t t n d dung dch HCl vo dung dch KAlO2 Sau cỏc phn ng xy hon ton, s thớ nghim thu c kt ta l A B C D Hng dn (a) to kt ta Al(OH)3 khụng tan NH3; (b) to BaSO4; (c) to Al(OH)3 khụng tan AlCl3 d; to kt ta Al(OH)3 khụng tan CO2 d; (e) to Al(OH)3 tan HCl d ỏp ỏn D Cõu 22 Dung dch H2SO4 loóng khụng phn ng vi kim loi no sau õy ? A Fe B Cu C Na D Zn Hng dn H2SO4 loóng khụng phn ng vi kim loi yu ỏp ỏn B Cõu 23 Hũa tan nhụm vo dung dch NaOH, cht b kh phn ng l A NaOH B H2 C Al Hng dn H2O l cht oxi hoỏ D H2O ỏp ỏn D Cõu 24 Mt oxit ca st hũa tan vo dung dch H 2SO4 loóng, d thu c dung dch X lm mt mu dung dch thuc tớm v hũa tan c Cu Cụng thc oxit l A Fe2O3 B Fe3O4 C FeO2 D FeO Hng dn Oxit phn ng H2SO4 loóng, d to loi mui Fe2(SO4)3 ho tan c Cu, FeSO H2SO4 d phn ng vi dung dch KMnO4 ỏp ỏn B Cõu 25 Hũa tan hon ton Fe3O4 H2SO4 loóng, d thu c dung dch X Cho dung dch X ln lt phn ng vi cỏc cht Cu, Ag, dung dch KMnO 4, Na2CO3, AgNO3, KNO3 S trng hp cú phn ng xy vi dung dch X l A B C D Hng dn dung dch X cha Fe2(SO4)3, FeSO4 v H2SO4 d khụng phn ng c vi Ag ỏp ỏn B Cõu 26 Thờm dung dch brom ln lt vo mu th cha cỏc dung dch fructoz, saccaroz, glucoz, h tinh bt Mu th cú kh nng lm mt mu dung dch brom l dung dch cha A fructoz B glucoz C saccaroz D h tinh bt Hng dn Glucoz cú nhúm chc andehit nờn cú phn ng ỏp ỏn B Cõu 27 bo v v tu bng thộp ngi ta gn vo phn thõn tu (di nc) nhng lỏ Zn xy n mũn in hoỏ thỡ quỏ trỡnh n mũn A km úng vai trũ catot v b oxi hoỏ B st úng vai trũ anot v b oxi hoỏ C km úng vai trũ anot v b oxi hoỏ D st úng vai trũ catot v ion H+ b oxi hoỏ ỏp ỏn C Cõu 28 Tin hnh cỏc thớ nghim sau (1) Cho Zn vo dung dch Fe(NO3)2; (2) Cho Fe vo dung dch Fe2(SO4)3; (3) Cho Fe vo dung dch CuSO4; (4) Dn khớ CO (d) qua bt FeO núng Cỏc thớ nghim cú to thnh kim loi l A (1), (2) v (3) B (1), (3) v (4) C (2), (3) v (4) D (2), (3) v (4) Hng dn Fe kh Fe2(SO4)3 thnh FeSO4 ỏp ỏn B Cõu 29 kh chua cho t ngi ta thng s dng cht no sau õy? A Phốn chua B Thch cao C Vụi sng D Mui n Hng dn Ca(OH)2 phn ng vi axit t chua ỏp ỏn C Cõu 30 Sc CO2 vo dung dch hn hp gm Ca(OH) v KOH ta quan sỏt hin tng theo th hỡnh bờn A 0,11 B 0,13 (s liu tớnh theo n v mol) Giỏ tr ca x l C 0,10 D 0,12 Hng dn nCa(OH)2 = 0,15; nKOH = 0,3; x = 0,1 ỏp ỏn C Cõu 31 X phũng húa hon ton 12,50 gam hn hp hai este n chc thu c 13,70 gam hn hp hai mui ca axit l ng ng k tip v 4,80 gam mt ancol Cụng thc ca hai este ú l A CH3COOC2H5 v C2H5COOC2H5 B HCOOCH3 v CH3COOCH3 C CH3COOCH3 v C2H5COOCH3 D HCOOC2H5 v CH3COOC2H5 Hng dn nNaOH = neste = nmui = nancol = (13,7 + 4,8 12,5)/40 = 0,15 Mmui = R + 67 = 13,7/0,15 = 91,3 => R = 24 (R l gc trung bỡnh mui) CT mui CH3COONa; mui C2H5COONa Mancol = R + 17 = 4,8/0,15 = 32 => R l CH3ỏp ỏn C Cõu 32 Thu phõn hon ton 34,2 gam saccaroz (C12H22O11), ri cho ton b sn phm thu c tỏc dng vi AgNO3/NH3 (d, un núng) thu c m gam bc Giỏ tr ca m l A 43,2 B 21,6 C 10,8 D 32,4 Hng dn C12H22O11 2C6H12O6 4Ag => nAg = 4nsaccaroz = 4.34,2/342 = 0,4 mAg = 108.04 = 43,2 ỏp ỏn A Cõu 33 Mui X cú CTPT l CH6O3N2 un núng X vi NaOH thu c 1,12 lớt khớ Y (Y l hp cht cha C, H, N v cú kh nng lm xanh giy qu tớm m) Khi lng mui thu c l A 4,1 gam B 4,25 gam C 3,4 gam D 4,15 gam Hng dn Y l CH3NH2 (hp cht cha C, H, N v cú kh nng lm xanh giy qu tớm m) X l CH3NH3NO3 CH3NH3NO3 + NaOH CH3NH2 + NaNO3 mmui = 85.1,12/22.4 = 4,25 ỏp ỏn B ỏp ỏn A Cõu 34 Cho 7,28 gam bt Fe vo 200 ml dung dch hn hp gm HCl 2M v KNO 1M, sau phn ng thu c dung dch X v khớ NO (sn phm kh nht) Dung dch X hũa tan c ti a bao nhiờu gam Cu? A 0,64 B 1,28 C 1,92 D 1,20 Hng dn nH+ = 0,4; nNO3- = 0,2; nFe = 0,13 Fe Fe2+ + 2e Cu Cu2+ + 2e 0,13 0,26 x NO3- + 4H+ + 3e NO + 2H2O 2x 0,4 0,3 Bo ton e => x = 0,02 => mCu = 1,28g ỏp ỏn B Cõu 35 Cho m gam bt Zn vo 500 ml dung dch Fe2(SO4)3 0,24M Sau cỏc phn ng xy hon ton, lng dung dch tng thờm 9,6 gam so vi lng dung dch ban u Giỏ tr ca m l A 32,50 B 48,75 C 29,25 D 20,80 Hng dn TH1 Ch xy phn ng Zn + 2Fe3+ Zn2+ + 2Fe2+ nu Fe3+ ht => m = 7,8 0,12 => Xy thờm phn ng 0,24 0,24 Zn + Fe2+ Zn2+ + Fe x x dung dch tng = 7,8 + 65x 56x = 9,6 => x = 0,2 m = 65(0,12 + 0,2) = 20,8g ỏp ỏn D Cõu 36 Ngõm mt lỏ Mg kim loi dung dch Cu(NO 3)2, sau mt thi gian ngi ta nhn thy lng ca lỏ kim loi ú tng gam so vi ban u Khi lng ca Cu kim loi ó bỏm lờn b mt ca lỏ kim loi ú l (gi thit rng ton b Cu b y mui ó bỏm ht vo lỏ Mg kim loi) A 1,20 gam B 1,60 gam C 2,40 gam D 1,28 gam Hng dn 64x 24x = => x = 0,025 => mCu = 64.0,025 = 1,6g ỏp ỏn B Cõu 37 Cho V lớt dung dch NaOH 2M vo dung dch cha 0,2 mol AlCl v 0,2 mol HCl n phn ng hon ton, thu c 7,8 gam kt ta Giỏ tr ln nht ca V thu c lng kt ta trờn l A 0,25 B 0,45 C 0,05 D 0,35 Hng dn nNaOH = nHCl + 3nkt ta = 0,8 ỏp ỏn A => V = 0,25 Cõu 38 t chỏy hon ton 48 gam hn hp cỏc kim loi gm Mg, Al, Zn, Cu oxi d thu c 60,8 gam cht rn Cng cho 48 gam hn hp cỏc kim loi ny vo dung dch H 2SO4 c, ngui, d n phn ng xy hon ton thu c 11,2 lớt khớ SO (sn phm kh nht, ktc) Phn trm lng ca Al hn hp ban u l A 5,4% B 11,25% C 10,8% D 18,75% Hng dn Thớ nghim vi oxi dựng LBTKL tỡm mo = 12,8g no = 0,8mol Dựng LBT e cú 2.nM + 3.nAl = 2.no=1,6 mol (1) Thớ nghim vi H2SO4 c ngui Al khụng phn ng nờn ỏp dng LBT e lỳc ny cú 2.n M = 2.nSO2 nM = nSO2 = 0,5(2) T (1) v (2) cú nAl = 0,2 ỏp ỏn B Cõu 39 Hn hp X gm peptit vi t l s mol l Khi thy phõn hon ton m gam X thu c ch thu c 13,5 gam glyxin v 7,12 gam alanin Giỏ tr ca m l A 16,30 gam B 17,38 gam C 18,46 gam D 19,18 gam Hng dn nglyxin = 0,18; nalanin = 0,08 => nglyxin nalanin = (13 n v) nX = 4x = 4.(0,18 + 0,08)/13 = 0,08 mol mX = 57.0,18 + 71.0,08 + 18.0,08 = 17,38g ỏp ỏn B Cõu 40 t chỏy hon ton 2,76 gam hn hp X gm C xHyCOOH, CxHyCOOCH3 v CH3OH thu c 2,688 lớt CO2 v 1,8 gam H2O Mt khỏc, 2,76 gam X phn ng va vi 30 ml dung dch NaOH 1M, thu c 0,96 gam CH3OH Cụng thc CxHyCOOH l A C2H3COOH B C2H5COOH C C3H5COOH D CH3COOH Hng dn naxit + neste = nNaOH = 0,03 neste + nancol = ancol sau pu = 0,03 => naxit = nancol 10 A Sr B Na C Be D Ba Cõu 16 Cht cú th dựng lm mm nc cng vnh cu l A Ca(OH)2 B NaHSO4 C Na2CO3 D HCl Cõu 17 Trong cụng nghip, ngi ta sn xut nhụm bng cỏch in phõn núng chy hn hp nhụm vi A SiO2 B criolit C NaCl D qung ụlụmit Cõu 18 Trong cỏc trng hp sau, trng hp no to kt ta Al(OH) sn phm A dn khớ CO2 n d vo dung dch NaAlO2 B cho dung dch NaOH d vo dung dch AlCl3 C cho dung dch HCl d vo dung dch NaAlO2 D cho dung dch NaCl d vo dung dch NaAlO2 Cõu 19 Cho cỏc hn hp Na-Al2O3; Cu-FeCl3; K-Al(OH)3; Fe-FeCl3 Trong mi hn hp, cỏc cht u c trn theo t l mol Hn hp no cú th tan hon ton nc? A K Al(OH)3 B Cu-FeCl3 C Fe-FeCl3 D Na-Al2O3 Cõu 20 Phỏt biu no sau õy khụng ỳng? A.Cho mt st vo dung dch ng CuSO4 cú phn ng xy Dung dch mt dn mu xanh ca Cu2+ B Cho dd Fe2 (SO4)3 tỏc dng vi kim loi Cu Cú phn ng xy ra, dd chuyn dn sang mu xanh C Cho kim loi ng vo mui AgCl khụng cú phn ng xy D Cho dung dch Fe(NO3)2 tỏc dng vi AgNO3 khụng cú phn ng xy Cõu 21 Nhúm gm ton cỏc cht lng tớnh l A.Ca(HCO3)2 ; Al2O3 ; Cr(OH)3 B Cu(OH)2 ; Fe2O3 ; Al2O3 C.Na2CO3 ; Al(OH)3 ; Cr2O3 D KMnO4 ; Al ; NaOH Cõu 22 Nh t t dung dch NaOH vo dung dch K2Cr2O7 thỡ mu ca dung dch chuyn t A khụng mu sang mu vng B mu da cam sang mu vng C khụng mu sang mu da cam D mu vng sang mu da cam Cõu 23 Con ngi ó s dng cỏc ngun nng lng nng lng hoỏ thch, nng lng ht nhõn, nng lng thu lc, nng lng giú, nng lng mt tri S lng ngun nng lng sch, khụng gõy ụ nhiờm mụi trng cỏc ngun nng lng trờn l A B C D Cõu 24 Dung dch nc ca cht X lm qu tớm ng mu xanh, cũn dung dch nc ca cht Y khụng lm i mu qu tớm Trn ln dung dch ca hai cht li thỡ xut hin kt ta A v B cú th l A NaOH v K2SO4 B K2CO3 v Ba(NO3)2 C KOH v FeCl3 D Na2CO3 v KNO3 241 Cõu 25 Khi lng glucoz dựng iu ch lit ancol etylic vi hiu sut 80% (khi lng riờng ca ancol etylic l 0,8 g/ml) l A 2,504kg B 3,130 kg C 2,003 kg mC2 H 5OH = 5.1000 32 0,8 = 1280 g Gii 100 mglucoz = D 3,507 kg nC H OH = 1280 = 27,82mol 46 27,82 100 180 = 3130 g hay 3,130 kg ỏp ỏn B 80 Cõu 26 t chỏy hon ton m gam mt amin no, n chc, mch h thu c 0,2 mol CO v 0,35 mol H2O Cụng thc phõn t ca amin l A C4H7N B C2H7N C C4H14N D C2H5N Gii nH O > nCO l amin n chc nờn amin no CnH2n+3N + O2 nCO2 + (n + 3/2)H2O n=2 ỏp ỏn B Cõu 27 t chỏy hon ton mol cht bộo, thu c lng CO2 v H2O hn kộm mol Mt khỏc a mol cht bộo trờn tỏc dng ti a vi 600 ml dung dch Br2 1M Giỏ tr ca a l A 0,20 B 0,30 C 0,18 D 0,15 Gii Dờ dng suy cht bộo cú tng cng liờn kt .Do ú cú liờn kt tỏc dng vi Br2 0,6 a= = 0,15 Chn D Cõu 28 Hũa tan hon ton 3,36 gam Mg dung dch HNO Sau phn ng thu c 0,448 lớt khớ N2 (ktc) v m gam mui Giỏ tr ca m l A 21,52 gam B 20,72 gam C 14,8 gam D 16,4 gam Gii nMg = 0,14 mol; nN2 = 0,02 mol Lng Mg tỏc dng to N2 nMg = (0,02 x 10) = 0,1 mol cũn 0,04 mol Mg tỏc dng to mui NH4NO3 nNH4NO3 = 0,01 mol m = (0,14 x 148) + (0,01 x 80) = 21,52 gam Cõu 29 Hon ton hn hp A gm 13,7 g Ba v 8,1 g Al vo mt lng nc cú d thỡ th tớch khớ thoỏt ktc l A 12,32 lớt B 8,96 lớt C D 15,68 lớt Gii nBa = 0,1; Ba nAl = 0,3 + H2O Ba(OH)2 + H2 0,1 0,1 0,1 Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O Ba(AlO2)2 + 3H2 0,4 0,2 0,3 242 2,24 lớt nH = 0,4 ; VH = 8,96 lớt ỏp ỏn B Cõu 30 Cho ln lt 23,2 g Fe 3O4 v 5,6 g Fe vo mt dung dch HCl 0,5M Th tớch dung dch HCl ti thiu cn ly ho tan cỏc cht rn trờn l A 2,0 lớt B 1,6 lớt C 0,4 lớt D 2,4 lớt Gii Phng trỡnh húa hc Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O 0,1 0,8 0,1 0,2 Fe + FeCl3 3FeCl2 0,1 0,2 VHCl = 1,6 lớt ỏp ỏn B Cõu 31 Thy phõn 0,01 mol este ca mt ancol a chc vi mt axit n chc cn 1,2 gam NaOH Mt khỏc thy phõn 4,36 gam este ú thỡ cn 2,4 gam NaOH v thu c 4,92 gam mui Cụng thc ca este l A (CH3COO)3C3H5 B (C2H3COO)3C3H5 C C3H5(COOCH3)3 D C3H5(COOC2H3)3 Gii nNaOH = 0,03 = 3n(este) este chc Meste = 4,36 0,02 = 218 Mmui = 4,92 0,06 = 82 ỏp ỏn A Cõu 32 Cho 44,1 gam axit glutamic tỏc dng vi 9,2 gam ancol etylic sau phn ng ch thu c mt sn phm X cha mt nhúm chc este Tỏch X em phn ng hon ton vi NaOH thỡ thy cn 200ml NaOH 0,8M Vy hiu sut phn ng este hoỏ l A 40,0% B 32,0% C 80,0% D 53,3% Gii Phn ng este húa HOCOC3H5(NH2)COOH + C2H5OH 0,3 HOCOC3H5(NH2)COOC2H5 + H2O 0,2 Phn ng vi NaOH HOCOC3H5(NH2)COOC2H5 + 2NaOH NH2C3H5 (COONa)2 + C2H5OH + H2O 0,08 0,16 Hiu sut phn ng este húa tớnh theo C2H5OH H= 0,08 100 = 40% ỏp ỏn A 0,2 Cõu 33 Hai este X, Y cú cựng cụng thc phõn t C 8H8O2 v cha vũng benzene phõn t Cho 6,8 gam hn hp gm X v Y tỏc dng vi dung dch NaOH d, un núng, lng NaOH phn ng ti a l 0,06 mol, thu c dung dch Z cha 4,7 gam ba mui Khi lng mui ca axit cacboxylic cú phõn t ln hn Z l 243 A 0,82 gam C 2,72 gam Gii B 0,68 gam D 3,40 gam H O 6,8g (0,05 mol) C8 H O + 0,06 mol NaOH 4,7g ba muụi + CH 3OH C H CH OH Theo bi thu c mui cú este l este ca phenol Vi ancol l CH3OH ta cú m (X, Y) + m NaOH = m muụi + m CH 3OH + m H 2O 32n CH 3OH + 18n H O = 4,5 n CH 3OH = 0,257 (loi) n CH 3OH + n H 2O = n (X, Y) n CH 3OH + n H O = 0,05 n H 2O = 0,207 HCOOCH C H Vi ancol l C6H5CH2OH CTCT X, Y : CH 3COOC H m (X, Y) + m NaOH = m muụi + m C6 H 5CH OH + m H O 108n C6 H 5CH OH + 18n H O = 4,5 n C6 H 5CH OH = 0,04 n CH 3OH + n H 2O = n (X, Y) n C6 H 5CH OH + n H O = 0,05 n H O = 0,01 m CH 3COONa = 82.0,01 = 0,82g Chn A Cõu 34 Hũa tan ht 10,24 gam hn hp X gm Fe v Fe3O4 bng dung dch cha 0,1 mol H2SO4 v 0,5 mol HNO3, thu c dung dch Y v hn hp gm 0,1 mol NO v a mol NO (khụng cũn sn phm kh no khỏc) Chia dung dch Y thnh hai phn bng - Phn mt tỏc dng vi 500 ml dung dch KOH 0,4M, thu c 5,35 gam mt cht kt ta - Phn hai tỏc dng vi dung dch Ba(OH)2 d, thu c m gam kt ta Bit cỏc phn ng xy hon ton Giỏ tr ca m l A 20,62 B 41,24 C 20,21 D 31,86 Gii Theo bi dung dch Y c chia lm phn bng vỡ vy cỏc d kin trc to thnh dung dch Y v sn phm kh ta chia lm phn bng tin tớnh toỏn S 0,05mol NO a mol NO 0,05mol H 2SO Fe 5,12g + Fe 3O 0,25mol HNO dd Y Fe 3+ (du) + K 0,2mol + 0,2 mol KOH 5,35g (0,05 mol ) Fe(OH) + SO 0,05mol NO + Ba(OH) 2du m(g) Gi s phn ion Fe3+ b kt ta hon ton Vy lng kt ta phn s l m = m BaSO + m (1) = 0,05.233 + 5,35 = 17g nh hn lng kt ta cỏc ỏp ỏn, vy ion Fe3+ phi d phn - phn Bo ton in tớch 3n Fe 3+ (du) + n K + = 2n SO 24 + n NO3 n NO3 = 0,1 + 3n Fe3+ (du) Bo ton nguyờn t Nit n NO = n HNO n NO n NO3 = 0,25 0,05 0,1 3n Fe3+ (du) = 0,1 3n Fe3+ (du) 244 Ta cú h pt 56(n Fe3+ (du) + 0,05) + 16n O = 5,12 n 3+ = 0,03 m Fe + m O = m X Fe (du) n O = 0,04 3(n Fe3+ (du) + 0,05) 2n O = 3.0,05 + 0,1 3n Fe3+ (du) 3n Fe 2n O = 3n NO + n NO - phn n Fe(OH) = n Fe = n Fe(OH) (1) + n Fe 3+ (du) = 0,05 + 0,03 = 0,08 mol m = m Fe(OH) + m BaSO = 0,08.107 + 0,05.233 = 20,21g Chn C Cõu 35 Hn hp X cú lng 82,3 gam gm KClO 3, Ca(ClO3)2, CaCl2 v KCl Nhit phõn hon ton X thu c 13,44 lớt O2 (ktc), cht rn Y gm CaCl v KCl Ton b Y tỏc dng va vi 0,3 lớt dung dch K2CO3 1M thu c dung dch Z Lng KCl Z nhiu gp ln lng KCl X Phn trm lng KCl X l A 25,62% B 12,67% C 18,10% D 29,77% Gii Bo ton klg suy klg hhY= 82,3- 0,6.32= 63,1g S mol K 2CO3 =0,3 suy CaCO3=0,3 vy CaCl2= 0,3 nờn KCl Y= (63,1-0,3.111)/74,5= 0,4 Suy KCl ddZ= 0,6+0,4=1 Suy s mol KCl X= 1/5=0,2 %klg KCl x= 0,2.74,5/82,3= 18,1% Cõu 36 Cho hỡnh v mụ t thớ nghim iu ch kim loi bng cỏch dựng khớ H2 kh oxit kim loi Hỡnh v trờn minh cho cỏc phn ng ú oxit X l A MgO v K2O C Na2O v ZnO B Fe2O3 v CuO D Al2O3 v BaO Cõu 37 Nh sn xut khuyn cỏo ngi dựng cỏc sn phm la t tm khụng nờn git sn phm bng bt git tng hp Nguyờn nhõn vỡ A.bt git cú mụi trng axit B cỏc protein t tm kộm bn vi mụi trng baz ca bt git C t tm khụng bn mụi trng trung tớnh D vt liu t tm s b ty trng Cõu 38 Mt hc sinh nh tin hnh thớ nghim th viờn kali vo chai nc thy tinh Giỏo viờn quan sỏt thy v lp tc ngn cn khụng cho hc sinh ny tin hnh Lớ ch yu ca vic ngn cn ny l A dờ gõy hin tng n nguy him B phn ng s khụng xy C s tn húa cht D thớ nghim khụng m bo tớnh thm m Cõu 39 ỏ sapphire cú thnh phn chớnh l 245 A Cr2O3 B Al2O3 C MgCO3 D CaCO3 Cõu 40 Hi ngh v bin i khớ hu ca Liờn Hip Quc 2015 ti Paris, t ngy 30 thỏng 11 n 12 thỏng 12 nm 2015, ó thng nht mt s bin phỏp c th nhm hn ch tỏc hi ca hiu ng nh kớnh v s bin i khớ hu Bin phỏp no di õy khụng cú tỏc dng hn ch s bin i khớ hu? A Chuyn dn sang s dng cỏc ngun nng lng sch B Gim mt cõy xanh trờn din rng C X lớ khúi thi cụng nghip D Trng thờm rng HT 246 247 HNG DN GII CHI TIT Cõu Cht X cú cụng thc phõn t C3H6O2, l este ca axit axetic Cụng thc cu to thu gn ca X l A C2H5COOH B HO-C2H4-CHO C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Cõu Hp cht X cú cụng thc cu to CH3CH2COOCH3 Tờn gi ca X l A etyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D propyl axetat Cõu Hai cht ng phõn ca l A glucoz v mantoz B fructoz v glucoz C fructoz v mantoz D saccaroz v glucoz Cõu Thy phõn hon ton tinh bt, sn phm thu c l A glucoz B amiloz C amilopectin D fructoz Cõu Anilin cú cụng thc l A CH3COOH B C6H5OH C C6H5NH2 D CH3OH Cõu Trong cỏc cht sau, cht no l amin bc 2? A hexametyleniamin B isopropylamin C imetylamin D anilin Cõu Glyxin cú cụng thc cu to l A H2N-CH2-COOH B CH3CH(NH2)COOH C HOOC-CH2CH(NH2)COOH D H2NCH2-CH2COOH Cõu Poli(vinyl clorua) cú cụng thc l A (-CH2-CHCl-)n B (-CH2-CH2-)n C (-CH2-CHBr-)n D (-CH2-CHF-)n Cõu Cht khụng cú kh nng tham gia phn ng trựng hp l A stiren B isopren C propen D toluen Cõu 10 bo v v tu bin lm bng thộp ngi ta thng gn vo v tu (phn ngõm di nc) nhng tm kim loi A Cu B Zn C Sn D Pb Cõu 11 Cú dung dch riờng bit HCl, CuCl2, FeCl3, HCl cú ln CuCl2 Nhỳng vo mi dung dch mt Fe nguyờn cht S trng hp xut hin n mũn in hoỏ l A B C D Cõu 12 Kim loi cú nhit cng cao nht l A Ag B Cr C Cu D Na Cõu 13 Thy ngõn dờ bay hi v rt c Nu chng may nhit k b v thỡ cú th dựng cht no cỏc cht sau kh c thy ngõn? 248 A Bt st B Bt lu hunh C Natri D Nc Cõu 14 Cht phn ng c vi dung dch NaOH to kt ta l A KNO3 B FeCl3 C BaCl2 D K2SO4 Cõu 15 Hai kim loi u thuc nhúm IIA bng tun hon l A Sr, K B Na, Ba C Be, Al D Ca, Ba Cõu 16 Cht cú th dựng va lm mm nc cng tm thi l A NaCl B NaHSO4 C Ca(OH)2 D HCl Cõu 17 Nguyờn liu chớnh dựng sn xut nhụm l A qung pirit B qung boxit C qung manhetit D qung ụlụmit Cõu 18 Nh t t cho n d dung dch NaOH vo dung dch AlCl3 Hin tng xy l A cú kt ta keo trng v cú khớ bay lờn B cú kt ta keo trng, sau ú kt ta tan C ch cú kt ta keo trng D khụng cú kt ta, cú khớ bay lờn Cõu 19 Hn hp X gm Al, Fe2O3, Cu cú s mol bng Hn hp X tan hon ton A NaOH d B HCl d C AgNO3 d D NH3 d Cõu 20 Dóy gm hai cht m nguyờn t Fe ch cú tớnh oxi hoỏ l A Fe(NO3)2, FeCl3 B Fe(OH)2, FeO C Fe2O3, Fe2(SO4)3 D FeO, Fe2O3 Cõu 21 Cỏc s oxi hoỏ c trng ca crom cỏc hp cht l A +2; +4, +6 B +2, +3, +6 C +1, +2, +4, +6 D +3, +4, +6 Cõu 22 Nh t t dung dch H2SO4 loóng vo dung dch K2CrO4 thỡ mu ca dung dch chuyn t A khụng mu sang mu vng B mu da cam sang mu vng C khụng mu sang mu da cam D mu vng sang mu da cam Cõu 23 Dn khụng khớ b ụ nhiờm i qua giy lc tm dung dch Pb(NO3)2 thy dung dch xut hin mu en Khụng khớ ú ó b nhiờm bn cú khớ A Cl2 B H2S C SO2 D NO2 Cõu 24 T l s ngi cht v bnh phi hỳt thuc lỏ gp hng chc ln s ngi khụng hỳt thuc l Cht gõy nghin v gõy ung th cú thuc lỏ l A nicotin B aspirin C cafein D moocphin Cõu 25 Cho hỡnh v mụ t thớ nghim iu ch cht lng Y t dung dch X 249 Trong thớ nghim trờn, xy phn ng húa hc no sau õy? SO4 A CH3COOH + CH3CH2OH H CH3COOC2H5 + H2O ; H 2SO4 đặc, t B C2H5OH C2H4 + H2O ; H 2SO4 loãng, t C C2H4 + H2O C2H5OH; t D C6H5NH2 + HCl C6H5NH3Cl ; Cõu 26 t chỏy hon ton 0,15 mol mt este X, thu c 10,08 lớt khớ CO (ktc) v 8,1 gam H2O Cụng thc phõn t ca X l A C2H4O2 B C5H10O2 C C4H8O2 D C3H6O2 Gii nCO2 = nH2O = 0,45 este no, n chc S C = ỏp ỏn D Cõu 28 Hũa tan hon ton 7,8 gam hn hp gm Al v Mg dung dch HCl d, thu c 8,96 lớt khớ H2 (ktc) v dung dch cha m gam mui Giỏ tr ca m l A 22,0 B 36,2 C 22,4 D 28,4 Gii nH2 = 0,4 nHCl = 0,8 BTKL ta cú m = 7,8 + (0,8 x 35,5) = 36,2 g Cõu 29 Lờn men 45 gam glucoz iu ch ancol etylic, hiu sut phn ng 80% thu c V lớt khớ CO2 (ktc) Giỏ tr ca V l A 5,60 lớt B 8,96 lớt C 4,48 lớt D 11,20 lớt Gii nCO2 = 2nC6H12O6 = 0,5 x 0,8 = 0,4 V = 8,96 lớt Cõu 30 t chỏy hon ton m gam C2H5NH2 thu c sn phm gm H2O, CO2 v 1,12 lớt khớ N2 (ktc) Giỏ tr ca m l A 9,0 B 18,0 C 13,5 D 4,5 Gii nC2H7N = 2nN2 = 0,1 m = 4,5 gam Cõu 31 Phng trỡnh húa hc no sau õy khụng ỳng? A Ca + 2H2O Ca(OH)2 + H2 o t B 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe 250 o D 2Fe + 3H2SO4(loóng) Fe2(SO4)3 + 3H2 t C 4Cr + 3O2 2Cr2O3 Cõu 32 Cho cỏc phỏt biu sau (a) nhit thng, Cu(OH)2 tan c dung dch glixerol (b) nhit thng, C2H4 phn ng c vi nc brom (c) t chỏy hon ton CH3COOCH3 thu c s mol CO2 bng s mol H2O (d) Glyxin (H2NCH2COOH) phn ng c vi dung dch NaOH S phỏt biu ỳng l A B C D Cõu 33 Cỏc dung dch riờng bit Na2CO3, MgCl2, H2SO4, NaOH c ỏnh s ngu nhiờn (1), (2), (3), (4) Cho ln lt cỏc dung dch tỏc dng vi tng ụi mt, kt qu c ghi li bng sau Dung dch (1) (2) (3) (4) (1) - khớ thoỏt - - (2) khớ thoỏt - cú kt ta - (3) - cú kt ta - cú kt ta (4) - - cú kt ta - Cỏc dung dch (1), (2), (3), (4) ln lt l A H2SO4, Na2CO3, MgCl2 , NaOH B H2SO4, NaOH, MgCl2, Na2CO3 C Na2CO3, MgCl2, NaOH, H2SO4 D Na2CO3, NaOH, MgCl2, H2SO4 Cõu 34 Cho dóy cỏc cht sau toluen, phenyl fomat, fructoz, gly-val, alanin, triolein S cht b thy phõn mụi trng axit l A B C D Cõu 35 Cho 3,6 gam Mg tỏc dng ht vi dung dch HNO3 (d), sinh V lớt khớ NO ( ktc, sn phm kh nht ca N+5) Giỏ tr ca V l A 1,12 B 3,36 C 4,48 D 2,24 Gii nMg = 0,15 mol nNO = (0,15 x 2).3 = 0,1 mol V = 2,24 lớt Cõu 36 Hũa tan ht m gam FeS bng mt lng ti thiu dung dch HNO3 (dung dch X), thu c dung dch Y v khớ NO Dung dch Y hũa tan ti a 3,84 gam Cu Bit cỏc quỏ trỡnh trờn, sn phm kh nht ca N+5 u l NO S mol HNO3 X l A 0,48 B 0,12 C 0,36 D 0,24 Gii 251 Cõu 37 X l ipeptit Ala-Glu, Y l tripeptit Ala-Ala-Gly un núng m (gam) hn hp cha X v Y cú t l s mol ca X v Y tng ng l 1.2 vi dung dch NaOH va Phn ng hon ton thu c dung dch T Cụ cn cn thn dung dch T thu c 56,4 gam cht rn khan Giỏ tr ca m l A 45,6 B 40,27 C 39,12 D 38,68 Gii Chỳ ý Glu cú hai nhúm COOH phõn t A Glu : a Ta cú A A Gly : 2a Thuỷy phaõn (BTKL) m + 5a.18 { + 9a.40 { = 56,4 { { + 9a.18 H2 O NaOH H O a = 0,06 m = 39,12 Chn C RCOONa 218a + 217.2a = m Cõu 38 in phõn (vi in cc tr, mng ngn xp) dung dch X cha CuSO v NaCl (cú t l mol tng ng l 3) bng dũng in mt chiu cú cng 1,34A, sau thi gian t gi thu c dung dch Y cha hai cht tan v thy lng dung dch Y gim 10,375 gam so vi lng dung dch X Cho bt nhụm d vo dung dch Y, sau cỏc phn ng xy hon ton thu c 1,68 lớt khớ H2 (ktc) Gi s khớ sinh quỏ trỡnh in phõn thoỏt ht dung dch Giỏ tr ca t gn nht vi giỏ tr no sau õy? A B C Gii 252 D Chn B Gii in phõn hn hp CuSO4 x mol, NaCl 3x mol - Th t in phõn dung dch Cu2+ + 2Cl Cu + Cl2 (mol) x 2x x (1) x 2Cl + 2H2O 2OH + H2 + Cl2 ht Cu2+ (mol) x x 0,5x (2) 0,5x Dung dch Y cha hai cht tan l Na2SO4 v NaOH ht ion Cl - Tớnh s mol OH theo s mol H2 2Al + 2OH + 2H2O 2AlO2 + 3H2 (mol) x = 0,05 < 0,075 - Khi lng dung dch gim 64.0,05 + 71.0,05 + 71.0,5.0,05 + 2.0,5.0,05 = 8,575 < 10,375 gam H2O b in phõn Khi lng H2O b in phõn 10,375 - 8,575 = 1,8 gam, s mol H2O b in phõn 0,1 mol - Phng trỡnh in phõn ca H2O pdd 2H2O NaOH 2H2+ O2 (mol) 0,1 0,1 (3) 0,05 - Tớnh s mol electron trao i anot Cl2 (0,075 mol, O2 (0,05 mol) S mol electron trao i = 2.0,075 + 4.0,05 = 0,35 mol Hoc ti ti catot Cu (0,05 mol), H2 (0,025 + 0,1) mol cng tng t S mol electron trao i = 2.0,05 + 2.0,125 = 0,35 mol ne = It 1,34t , thay s 0,35 = t = 26,8 26,8 Cõu 39 Cho 0,35 mol hn hp T gm hai peptit mch h l X (x mol) v Y (y mol), u to bi glyxin v alanin un núng 0,35 mol T lng d dung dch NaOH thỡ cú 1,9 mol NaOH phn ng v thu c dung dch cha m gam mui Mt khỏc, nu t chỏy hon ton x mol X hoc y mol Y thỡ u thu c cựng s mol CO2 Bit tng s nguyờn t oxi hai phõn t X v Y l 13, X v Y u cú s liờn kt peptit khụng nh hn Giỏ tr ca m l A 198,3 B 170,4 C 294,4 D 396,6 Gii Bit tng s nguyờn t oxi hai phõn t X v Y l 13, X v Y u cú s liờn kt peptit khụng nh hn => X l pentapeptit v Y l hexapeptit ( X ) xmol x + y = 0,35 x = 0,2 => => x + y = 1,9 y = 0,15 (Y ) ymol (X)5 nCO2 v (Y)6 mCO2 => 0,4n = 0,3m => 253 n 12 = = m 16 => (X)5 =(gly-gly-gly-ala-ala) v (Y)6 = (gly-gly-ala-ala-ala-ala) p dng LBT lng 0,2.(75.3+2.89-4.18)+0,15(2.75+4.89-5.18)+1.9.40=m+0,35.18 => m = 198,3 gam Cõu 40 Cho X, Y l hai cht thuc dóy ng ng ca axit acrylic v M X < MY; Z l ancol cú cựng s nguyờn t cacbon vi X; T l este hai chc to bi X, Y v Z t chỏy hon ton 11,16 gam hn hp E gm X, Y, Z, T cn va 13,216 lớt khớ O (ktc), thu c khớ CO2 v 9,36 gam nc Mt khỏc 11,16 gam E tỏc dng ti a vi dung dch cha 0,04 mol Br Khi lng mui thu c cho cựng lng E trờn tỏc dng ht vi dung dch KOH d l A 5,44 gam B 4,68 gam C 5,04 gam D 5,80 gam Gii Vỡ X, Y l hai cht thuc cựng dóy ng ng ca axit acrylic nờn X, Y l axit n chc cú mt ni ụi C=C gc hirocacbon; T l este hai chc to bi X, Y v Z Z l ancol chc v s nguyờn t cacbon ancol Z phi 3; Ta cú nO2 = 0,59; nH 2O = 0,52; BTKL mCO2 = 20,68 nCO2 = 0,47 v nH 2O > nCO2 Z l ancol chc no Gi nAncol = a ; nAxit = b (2); nEste = c (4); Ta cú nhchc = nCO2 nH 2O 0,52 0,47 = a b 3c = 0,05 (1) BTNT[O] 2a + 2b + 4c = 0,28 (2) v BT mol pi b + 2c = 0,04 (3) Gii h pt bc nht a = 0,1; b = 0,02 ; c = 0,01 S C = 3,6 Ancol Z l C3H8O2 v axit X l C3H4O2; axit Y l C4H6O2 Este T l C10H14O4 Axit : C H O2 : x mol ;C H O2 : y mol x + y = 0,02 x = 0,01 este : C10 H14 O : 0,01 3x + 4y = 0,07 y = 0,01 ancol : C H O : 0,1 ( ) m = 0,01.2 M C H3COOK + M C 3H 5COOK = 0,02(110 + 124) = 4,68 254 255 ... = 0,305 0,305 = 0,1 525 mCu = 9, 76 18 S GDT LM NG THAM KHO S K THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA NM 2017 Bi thi Khoa hc t nhiờn; Mụn HểA HC Thi gian lm bi 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt Cho bit... nH2O < nCO2 => gc axit cha no S GDT LM NG K THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA NM 2017 Bi thi: Khoa hc t nhiờn; Mụn: HểA HC Thi gian lm bi 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt THAM KHO S Cho bit nguyờn... 27,95% chn B 28 S GDT LM NG THAM KHO S K THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA NM 2017 Bi thi: Khoa hc t nhiờn; Mụn: HểA HC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt Cho bit nguyờn t ca cỏc nguyờn
- Xem thêm -

Xem thêm: 25 đề thi thử tốt nghiệp Hóa có giải chi tiết, 25 đề thi thử tốt nghiệp Hóa có giải chi tiết, 25 đề thi thử tốt nghiệp Hóa có giải chi tiết, Câu 27. 10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch NaOH 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp là

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay