Bộ đề ôn tập HK2 toán 11

16 365 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 07:16

Giáo viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Ôn tập HKII Toán 11 năm 2017 TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG Môn: Toán 11 Đề: 01 (Thời gian làm bài:90 phút) I PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm) Câu 1: Chọn mệnh đề sai mệnh đề sau: A Hàm số y = sinx liên tục R B Hàm số y = 3x  liên tục R x 1 4x liên tục R D Hàm số y = x3 + 2x2 – 5x + liên tục R x2 1  x  ax x   Câu 2: Cho hàm số f (x)   x  Để hàm số f(x) liên tục x = a bằng: x <   x 1 A B C -1 D Câu 3: Cho hàm số f(x) xác định đoạn [a; b] Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Nếu f(a) f(b) < phương trình f(x) = có nghiệm khoảng (a;b) B Nếu hàm số f(x) liên tục đoạn [a;b] f(a).f(b) < phương trình f(x) = có nghiệm khoảng (a;b) C Nếu phương trình f(x) = có nghiệm khoảng (a;b) hàm số f(x) phải liên tục khoảng (a, b) D Nếu hàm số f(x) liên tục đoạn [a;b] f(a).f(b) > phương trình f(x) = có nghiệm khoảng (a;b) Câu 4: Cho phương trình : x5 – 3x4 + 5x – = (1) Mệnhđề sai là: A Phương trình (1) có ba nghiệm khoảng (-2;5) B Phương trình (1) có nghiệm khoảng (-1;3) 11 C Phương trình (1) nghiệm khoảng (; ) D Hàm số f(x) = x5 – 3x4 + 5x – liên tục R  x  9x  10 x   Câu 5: Tìm a để hàm số f  x    liên tục x  x 1 ax  x=1  A a=2 B a=3 C a=4 D a=5 Câu 6: Kết luận sau sai? 3x  A Hàm số y  gián đoạn x = x2 4x  B Hàm số y  gián đoạn x = -2 x = x  2x 3x  C Hàm số y  gián đoạn x = -2 x2 x2  D Hàm số y  gián đoạn x = x = -2 x 4 Câu 7: Hàm số y  x  2x  4x  có đạo hàm là: A y '  3x  4x  B y '  3x  2x  C y '  3x  2x D y '  3x  4x  2x  Câu 8: Hàm số y  có đạo hàm là: x2 C Hàm số y = Giáo viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A y '  5  x  2 B y '  Câu 9: Đạo hàm hàm số y  A 2x + B  x  2 C y '  Ôn tập HKII Toán 11 năm 2017  x  2 D y '   x  2 x  x 1 bằng: x 1 x  2x 1 (x  1) C x  2x (x  1) D x  2x 1 x 1 f ' (1) Tính ' 1 x g (0) A B C D 2 Câu 11: Cho hàm số y  f (x)  x Giải phương trình f '(x)  A x  1; x  1 B x  C x  1 D x  3 ' Câu 12: Cho hàm số y  f (x)  mx  x  x  Tìm m để f (x)  có hai nghiệm trái dấu A m  B m  C m  D m  Câu 13: Một vật rơi tự theo phương trình s  gt (m), với g = 9, (m/s2) Vận tốc tức thời vật thời điểm t= 10(s) là: A 122, (m/s) B 49 (m/s) C 10 (m/s) D 98 (m/s) Câu 14: Cho a, b, c đường thẳng không gian Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau A Nếu a  b b  c a // c B Nếu a vuông góc với mặt phẳng () b // () a  b C Nếu a // b b  c c  a D Nếu a  b, c  b a cắt c b vuông góc với mặt phẳng (a, c) Câu 15: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, có cạnh SA = a SA vuông góc với mp(ABCD) Tính góc đường thẳng SC mp(ABCD) là: A 300 B 450 C 600 D 900 Câu 16: Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác ABC cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy a SA = Tính góc hai mặt phẳng (ABC) (SBC) là: A 300 B 450 C 600 D 900 Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Mặt phẳng vuông góc với đường thẳng BD ? A (SBD) B (SAB) C (SCD) D (SAC) Câu 10: Cho hai hàm số f (x)  x  2; g(x)  Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên SA = cạnh bên mặt đáy A tan    B tan   C tan   Câu19: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên SA = a Tính tan , với  góc D tan   a Tính góc mặt bên mặt đáy là: A 900 B 300 C 600 D 450 Câu 20: Cho hình chóp S ABCD ABCD hình chữ nhật, với SA = AB =a, AD = 2a SA   ABCD  Trong tam giác sau tam giác tam giác vuông A DSBC B DSCD II PHẦN TỰ LUẬN ( 3, điểm) C DSAB D DSBD Giáo viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Ôn tập HKII Toán 11 năm 2017 Bài (1, điểm)  x 3 2 x >1  1) Cho hàm số f (x)   x  Tìm m để hàm số f(x) liên tục x = m x + 3m + x   2)Chứng minh phương trình: 2x  x  4x   có nghiệm Bài (1, điểm) Cho hình chóp S ABCI có đáy ABCI hình vuông cạnh a, SA vuông góc mặt phẳng (ABCI) SA = a 1) Chứng minh BC  ( SAB) 2)Xác định tính góc hai mặt phẳng (SBC) (ABCI) TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG Môn: Toán 11 Đề: 02 (Thời gian làm bài:90 phút) I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5, điểm) 2n  Câu 1: Giới hạn lim bằng: 3n  2 A B C  Câu 2: Trong giới hạn sau, giới hạn 0? n2  n 1 2n  3n A lim  n  3n  1 B lim C lim n 4n  2 2x  Câu 3: Tính giới hạn lim x  3x  A B  C  Câu 4: Trong mệnh đề sai, mệnh đề SAI? x 1 A lim x =   B lim =0 C lim    x  x  x x  2 Câu 5: Tính giới hạn lim 4x  bằng: D D lim D  n2  n n3  =0 x  x D lim x 4 A 19 B -19 C -13 Câu 6: Trong hàm số sau, hàm số liên tục  ? A y  x  B y  cot x C y  x -x D  D y  2x  x 1  x  2x  , x3  liên tu ̣c  ? Câu 7:Với giá trị m hàm số f  x    x  4x  2m , x   A -4 B C D Câu 8: Cho hàm số f  x   x  3x  Tính f '   ? A -3 B Câu 9: Hàm số y  2x  có đạo hàm là? C 20 D Giáo viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A 2x  B 2x  Ôn tập HKII Toán 11 năm 2017 C x  3x  có đạo hàm là? x2  x  4x  12x 4x  12x  A B 2  x  x  2  x  x  2 D x 1 Câu 10: Hàm số y  Câu 11: Cho hàm số C 4x  12x  x  x  2 D Tập nghiệm bất phương trình B x  A 4x  12x  x  x  2 là: 3 3 3 D x  2 Câu 12: Phương trình tiếp tuyến hàm số y  2x  3x  điểm M(2;12) là: A y  21x  42 B y  21x  12 C y  21x  30 D y  21x  30 3x  Câu 13: Hệ số góc tiếp tuyến hàm số y  điểm có hoành đô ̣ bằ ng là: 2x  1 A B 1 C D 3m  x  3m  Gọi A  (Cm) có hoành độ Tìm m để tiếp tuyến Câu 14: Cho  Cm  : y  x  A song song với (d):y= 6x +2017 ? A m= -3 B m=3 C m=5 D m= Câu 15 Cho hình bình hành ABCD Phát biểu SAI?            A BA =CD B AB  CD  C AB  BD  CB D AC  AB  AD Câu 16: Cho tứ diện ABCD, G trọng tâm tam giác ABC Chọn mệnh đề ĐÚNG mệnh đề sau?         A GA+GB+GC=GD B AG+BG+CG=DG         C DA+DB+DC=3DG D DA+DB+DC=3GD   Câu 17: Cho tứ diện ABCD có cạnh a Khi AB.BC  ? a2 a2 A a B a C  D 2 Câu 18 Hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông, cạnh bên SA=SB=SC=SD Cạnh SB vuông góc với đường đường sau? A BA B AC C DA D BD Câu 19: Cho    là mă ̣t phẳng trung trực đoạn AB, I là trung điể m của AB Haỹ cho ̣n khẳ ng đinh ̣ C x  đúng: I     I     B  C  D D.AB / /    AB     AB / /    Câu 20: Cho hình chóp S ABCD có tất cạnh Gọi M, N trung điểm SB SD, O tâm mặt đáy Mệnh đề sau sai ? A SC   AMN  B AC   SBD  C BD   SAC  D SO   ABCD  A AB     II PHẦN TỰ LUẬN (5, điểm) Bài (1, điểm) Tính giới hạn sau: a) lim x 2 4x  2x  b) lim x 4 x  x4 Giáo viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Ôn tập HKII Toán 11 năm 2017 Bài (1, 25 điểm) Cho hàm số y   x  mx  mx  , m tham số a) Tính đạo hàm hàm số m=1 b) Tìm điều kiện tham số m để y '  0, x   Bài (0, 75 điểm ) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  2x  M 1;  Bài (1, 5 điểm) Cho tứ diện ABCD, M trung điểm AB Chứng minh rằng:     b) AB   CDI  a) BC  AD  BD  AC TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG Môn: Toán 11 Đề: 03 (Thời gian làm bài:90 phút) I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5, điểm) Câu 1: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  2x  3x  2x  điểm có hoành độ x0 = -2 A –116 B 116 C D Đáp số khác 4x  điểm có hoành độ -1: Câu 2: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  2x  11 11 A B C  D  2 2 Câu 3: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  4x  điểm có hoành độ x0 = có phương trình 2 5 A y  x  B y  x  C y  x  D y  x  3 3 3 Câu 4: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  2x  điểm A  2;6  có phương trình x A x  y   B x  y   C x  y   D  x  y   x 1 Câu 5: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  có hệ số góc k = –1 có phương trình x2 A y   x  B y   x  C A, B sai D A, B 3x  2x  Câu 6: Tính lim : x 3 | 2x  | A B -6 x  4x  : Câu 7: Tính lim x 2 2x  A B Câu 8: Mệnh đề sau đúng? 3x  A lim  x   2x x  x 1 C lim 1 x   x  1 C D C  D  n2 1 0 2n  n 4x  D lim   x 4 x  B lim Câu 9: Tính lim  x  3x  1 : x  A B C  Câu 10: Giới hạn có kết  ? D  Giáo viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 2x  x  x  x 1 x  x  2x  A lim Câu 11: Tìm lim n B lim  1 A  2n  1 n  1 Câu 12: Tìm lim  n  3  n   C D C 2 D C 4 D C 4 D 4n 1  3n ta được: 2n  4n A B Câu 14: Tìm lim ta được: B Câu 13: Tìm lim x 1 2x  x  1 x A D lim ta được: B x 1 2x  x 1 2n  C lim Ôn tập HKII Toán 11 năm 2017 2n.3n  3.3n ta được: 6n  4n A B Câu 15: Cho hàm số y  x  3x  Giải bất phương trình: y '  A x   0;  B x   0; 2 C x   ;  D x   2;    2x  5x  , x 3  liên tục R ? Câu 16: Tìm a để hàm số f  x    x  a  , x 3  A a  B a  C a  4 D a  Câu 17: Hàm số y  x  có y’? x x 4 x2  x  x  A B C D x2 x2 x2 x2 1983 Câu 18: Hàm số y   2x   có y’=? A  2x   1982 B  2x   C 1983  2x   1982 1982 Câu 19: Chọn mệnh đề đúng: x2  A y  x   y '  x x A 10  x  6 1982 B y  2x  4x   y '  4x  2x  4x    D y  tan  x    y '   3   cos  x   3      C y  cos  3x    y '  3sin  3x   4 4   Câu 20: Hàm số y  D 3966  2x   x  Có y' bằng: x6 10 B x6 C Câu 21: Hàm số y  2x  Có y '   : 10  x  6 D 10 x6 Giáo viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Ôn tập HKII Toán 11 năm 2017 B C D 3 ' Câu 22: Cho hàm số f (x)  2x  2x  2017 Tập nghiệm cuả phương trình f (x)  : A  2  ;0; C  D     Câu 23: 4 điểm phân biệt A, B, C, D Mệnh đề SAI ?               A AB  AC=CB B AD+BC=AC+BD C AD  AB+BC+CD D AB  AD  AC Câu 24: Chóp tam giác S ABC có SA=SB=SC, ABC tam giác I trung điểm BC Chọn mệnh đề đúng? A BC  AC B BC   SAC  C BC   SAB  D BC   SAI   A  2;0;  B 0 Câu 25: Cho hình chóp S ABCD; SB vuông góc với đáy (ABCD); ABCD hình vuông Đường thẳng AD vuông góc với mặt ? A (SAB) B (SBD) C (SBC) D (SCD) II PHẦN TỰ LUẬN (5, điểm)  x  1 2x  x    n  1 x  3x  Bài Tính: a) lim lim lim c) b) x  x 1 x 1 3n  n  x  3x  1 Bài Cho hai hàm số f  x   2x  1;g  x   x  3x  5x  a)Tính đạo hàm f '  x  g '  x  b) Giải phương trình g '  x   , bất phương trình f '  x   Bài Lập phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  4x  điểm có hoành độ  Bài Cho tứ diện I, J,  K lần  lượt  ABCD  có các cạnh  a   trung điểm AB, AC, BC b)AI  CK  AK  CI c)IJ   AKD  CMR a)AB  AC  2AK Bài Cho hàm số f  x    x  2x   2a  1 x  3a  Tìm a để a) f '  x   có nghiệm b) f '  x   0, x   TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG MÔN: TOÁN 11 ĐỀ: 04 (Thời gian làm bài:90 phút) I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5, điểm) x4 x2   điểm có hoành độ x0 = -1 A – B C D Đáp số khác x 1 điểm có hoành độ 0: Câu 2: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x 1 A – B C D – Câu 3: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  điểm có hoành độ x0 = -1 có phương trình x 1 A y = -x - B y = -x +2 C y = x - D y = x + điểm A ;1 có phương trình Câu : Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  2x 2  Câu 1: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  Giáo viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Ôn tập HKII Toán 11 năm 2017 A 2x - 2y = -1 B 2x - 2y = C 2x + 2y = D 2x + 2y = -3 x Câu 5: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y   3x  có hệ số góc k = – có phương trình A y = -9x - 43 B y = -9x + 43 C y = -9x - 11 D y = -9x - 27 xx Câu 6: Tính lim : x 1 (2 x  1)( x  3) A B C D x 1 : Câu 7: Tính lim x 1 x  A B -2 C D  2 Câu 8: Mệnh đề sau đúng? A lim f ( x)  g ( x)  lim f ( x)  lim g ( x) B lim f ( x)  g ( x)  lim [f ( x)  g ( x)] x  xo x  xo x  xo x  xo C lim f ( x)  g ( x)  lim f ( x)  lim g ( x) x  xo x  xo x  xo D lim f ( x)  g ( x)  lim [f ( x)  g ( x)] x  xo x  xo  1 Câu 9: Tính lim x    : x0  x A B -2 C -1 D Câu 10: Giới hạn có kết 3? 3x 3 x A lim B lim C Cả ba hàm số x 1 x  x 1 x  2n  Câu 11: Tìm lim ta được: n  4n2  A  Câu 12: Tìm lim A 3n3  n2  n n3  4 Câu 13: Tìm lim A B B  3n  3n C x  xo D lim x 1 D 3 x 2 x ta được: C  D ta được: B  C D D n 1 Câu 14 : Tìm lim 4.3  ta được: 2.5n  7n n A B C Câu 15: Cho hàm số y  2x  x  5x  Giải bất phương trình: 2y   4 A 1  x  B x  1 hay x> C 1  x  D  x  3  x3  3x   Câu 16: Tìm a để hàm số f  x    x  1-a  x ;  ;x 1 liên tục R ? x=1 A B -3 C 4 Câu 17: Đạo hàm hàm số y= x – 3x – 5x + 2017 D -4 Giáo viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A 4x3 – 6x – B 4x3 - 6x + có y’=? Câu 18: Hàm số y  2x   x2 2x  8x  2x  8x  A B (x  2) x2 Câu 19: Chọn mệnh đề đúng: A y=tan4x => y '  cos 4x C y=sin3x => y’= -3cos3x x4 Câu 20: Hàm số y = cóy'=?: 2x  7 A B (2x  1) (2x  1) Ôn tập HKII Toán 11 năm 2017 C 4x3 – 6x – + 2017 D 4x3 + 6x – C 2x  8x  x2 D 2x  8x  (x  2)  sin 2x cos 2x D y=sin x + => y’= -sin2x B y  cos 2x => y '  C 9 (2x  1) D (2x  1) Câu 21: Hàm số y = 2x  Có y' = ?: 1 A B C D (2x  3) 2x  2x  2x  2x  Câu 22: Cho hàm số f (x)  x  2x  x  Giải bất phương trình f ' (x)  1 A x  hay x  B  x  C  x  D  x  3 Câu 23: Cho tứ diện SABC có ABC tam giác vuông B SA   ABC  Gọi AH đường cao tam giác SAB , mệnh đề sau A AH  AD B AH  SC C AH   SAC  D AH  AC Câu 24: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm O SA ^ (ABCD) Các mệnh đề sau, mệnh đề sai? A SA ^ BD B SO ^ BD C AD ^ SC D SC ^ BD Câu 25: Cho hình chóp S ABCD; SA vuông góc với đáy (ABCD); ABCD hình vuông Đường thẳng BD vuông góc với mặt ? A (SAC) B (SAB) C (SAD) D (ABC) II PHẦN TỰ LUẬN (5, điểm) n n 3x  x  x2  x  Bài Tính: a) lim b) lim 10 n5.5 n c) lim x  x  x  x 3 x  11  Bài Cho hai hàm số f  x   x  16 x  g  x    x  x  a)Tính đạo hàm f '  x  g '  x  b) Giải phương trình f '  x   g '  x   Bài Cho hàm số y  x  10 Lập phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm có hoành độ 2x  Bài Cho hình chóp S ABCD, ABCD hình  vuông O, SA=SB=SC=SD; gọi P, Q tâm   trung điểm CD BC Chứng minh rằng: a) SA  SC  SB  SD  SO b) PQ   SOC  Bài Cho hàm số y  x3   m  1 x   m  4m  1 x   m  1 , m tham số Tìm m để phương trình y’=0 có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn    x1  x2  x1 x2 Giáo viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Ôn tập HKII Toán 11 năm 2017 TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG MÔN: TOÁN 11 ĐỀ: 05 (Thời gian làm bài:90 phút) I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5, điểm) Câu Dãy số sau có giới hạn 0? n n n n 4  4 3  5 A   B    C   D     3  2 3 4 Câu Cho hình chóp S.ABC có SA  (ABC) ABC cân A Khi góc mp(SBC) mp(ABC) góc  B SAB A Giữa AA SA với A trung điểm BC 1  D SBC C Giữa SA BC Câu Cho tứ diện SABC có ABC tam giác vuông B SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) Khi tam giác SBC B vuông C A vuông B C vuông S D cân B x  3x  Câu Kết lim x 2 x2 B C 2 D 1 A Câu Đạo hàm hàm số y  sin x biểu thức sau đây? cos x  cos x  cos x cos x B C D A sin x sin x sin x sin x Câu Hình chóp có mặt bên hình gì? A Hình thang cân B Tam giác vuông C Tam giác cân D Hình thang vuông x x Câu Cho hàm số f  x     x  1 C  Hệ số góc k tiếp tuyến đồ thị  C  tiếp điểm có hoành độ x0 = 1 A k 1 B k   C k  D k  1 Câu Cho hình lập phương ABCD.A ' B'C ' D ' Góc đường thẳng AB' BC ' A 60o B 90o C 45o D 30o Câu Cho hàm số f  x   x  2x  x  Tập hợp giá trị x để f   x    1   1  B   ;1 C  ;1 A 1;   3   3  Câu 10 Đường chéo hình lập phương cạnh a , có độ dài a a B a C A 2 Câu 11 Hàm số y  x  x  có đạo hàm 1 B y '  3x  C y '  3x  A y '  3x  x x x Câu 12 Cho hàm số f  x   x  2x  3x Giá trị f   1 A B 6 C 3 10  4 D 1;    3 D a D y '  3x  D 10 x Giáo viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Ôn tập HKII Toán 11 năm 2017 Câu 13 lim  x  x  1 x  A  B  C D Câu 14 Cho hình lập phương ABCD.EFGH có cạnh Khi khoảng cách đường thẳng AC mp(EFGH) 3 3 B C D 2 Câu 15 Chọn mệnh đề mệnh đề sau A Qua điểm, có mặt phẳng vuông góc với đường thẳng cho trước B Cho hai đường thẳng a b vuông góc với nhau, mặt phẳng  P  chứa a mặt phẳng A Q chứa b  P  vuông góc với  Q  C Qua đường thẳng, có mặt phẳng vuông góc với đường thẳng khác D Qua điểm, có mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng cho trước x 1 Câu 16 Kết lim x 2 x  B  C D  A n 1  1 Câu 17 Tổng cấp số nhân lùi vô hạn:  , ,  , , n , 1 B C 1 D  A     n Câu 18 Tính L  lim n  3n  1 Câu 19 Cho tứ diện ABCD có cạnh a Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng  ABC  A B C D a a a a B C D 3 Câu 20 Trong giới hạn sau, giới hạn 2? 2n  n n  2n n  2n 2n  lim lim B lim C D A lim n 3 n  n2 n  n3 n II PHẦN TỰ LUẬN (5, điểm) Bài (1, điểm) Tìm giới hạn sau: x3  x  x  b) lim a) lim 5x   x x  x  2x  3x  x   x2 2 x  2,  Bài (1, điểm) Cho hàm số f  x    x  ax  x   Tìm a để hàm số f  x  liên tục điểm x  A   Bài (1, điểm) Cho hàm số f  x   2x  4x  C a) Tìm x cho f   x   b) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị  C  biết tiếp tuyến song song với đường thẳng 2x  y   11 Giáo viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Ôn tập HKII Toán 11 năm 2017 Bài (2, điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a , có cạnh SA  a SA vuông góc với mặt phẳng  ABCD  Gọi H K hình chiếu vuông góc điểm A lên SB SD a) Chứng minh BC   SAB  SC   AHK  b) Tính khoảng cách hai đường thẳng SB AD TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG MÔN: TOÁN 11 ĐỀ: 06 (Thời gian làm bài:90 phút) I PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 6, điểm) Câu 1: Cho hàm số cos x Tập nghiệm bất phương trình f '  x   A  1;3 B  1;3 C  3;1 D  3; 1 7  x  Câu 2: Giá trị tham số m để hàm số f (x)   liên tục x  m  A B -2 Câu 3: Đạo hàm hàm số y  cos x x2 A - cos x B C D 14 C m D  sin x x2 Câu 4: Đạo hàm hàm số y  x  4x  là: A y'  2x2  4x B y'  x3  4x  3x C y'  2x  D a, b Câu 5: Trong không gian cho hai đường thẳng phân biệt a, b mặt phẳng  P  , b  a Mệnh đề sau sai? A Nếu b / /  P  b  a B Nếu b   P  b / /a C Nếu b / /a b   P  D Nếu b  a 2n  n  3n  : 3n  2n  2 A B C M, A, B D 3 Câu 7: M bằng: A -3 B C D  Câu 8: AB : A B -5 C D Câu 9: Trong không gian cho điểm M, A, B phân biệt thỏa MA  MB Chọn mệnh đề đúng: A M trung điểm AB B M nằm mặt phẳng trung trực đoạn BC   SAC  Câu 6: lim C Khi A, B trùng D M nằm đường trung trực đoạn  ABC  Câu 10: OA, OB, OC : 12 Giáo viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A B C H D Câu 11: Cho tứ diện OABC có ba cạnh OA, OB, OC S  2t  8t  lên t  2s Mệnh đề sau sai? A OA  BC B A C 90 Ôn tập HKII Toán 11 năm 2017 3OH  AB2  AC2  BC2 đôi vuông góc Gọi H hình chiếu H trực tâm tam giác ABC 1 1 D    2 OH OA OB OC2 Câu 12: SA  (ABCD) bằng: AM  SB A -2 B SB   MAC  C AM   SBD  D Câu 13: Cho tứ diện SABC có ABC tam giác vuông B SA   ABC  Mệnh đề sau A f (x)    x 4  BC  800  x B AC, x5 C D BC   SAC  Câu 14: Đạo hàm hàm số y  4x  A B  1;3 C  3;1 D  3; 1 4x  Câu 15: Cho chuyển động thẳng xác định phương trình S  2t  8t  , t tính giây S tính mét Vận tốc chuyển động t  2s là: A 23m/s B 24m/s ; C 8m/s ; D 16m/s ; Câu 16: Hãy cho biết mệnh đề sau sai hai đường thẳng vuông góc ? A Góc hai vectơ phương chúng 900 B Tích vô hướng hai vectơ phương chúng C Góc hai đường thẳng 900 D Góc hai vectơ phương chúng 00 Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có SA  (ABCD) đáy hình vuông Từ A kẻ AM  SB Mệnh S M A B đề sau ? A SB   MAC  D C B AM   SBD  C AM   SBC  D AM   SAD  x 4  x (x  0) Khi f ' 1 : x5 A B C 4 Câu 19: Chọn công thức đúng: Câu 18: Cho hàm số f (x)  13 D Giáo viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Ôn tập HKII Toán 11 năm 2017      u.v         | u |.| v | u.v u.v A cos(u, v)    B cos(u, v)    C cos(u, v)    D cos(u, v)    | u |.| v | | u |.| v | | u |.| v | u.v Câu 20: Mệnh đề sau ? A Một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng vuông góc với song song với đường thẳng lại B Hai đường thẳng vuông góc với đường thẳng vuông góc với C Một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song vuông góc với đường thẳng lại D Hai đường thẳng vuông góc với đường thẳng song song với II TỰ LUẬN (4, điểm) Bài (1, điểm): Tìm đạo hàm hàm số : y  x  x  (x  0) Bài (1, điểm): Cho hàm số y = x3 - 3x Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) hàm số biết tiếp tuyến song song với đường thẳng (d) : y = 9x + 2017 Bài (1, 0điểm): Cho hàm số y  x  3x  m (1) Tìm m để tiếp tuyến đồ thị (1) điểm có hoành độ cắt trục Ox,Oy điểm A B mà diện tích tam giác OAB Bài (2, 0điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông ABCD tâm O cạnh a Biết SA  (ABCD) SA = a a) Chứng minh BC  (SAB) b) Tính góc SC (ABCD) TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG MÔN: TOÁN 11 ĐỀ: 07 (Thời gian làm bài:90 phút) I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1.Tính đạo hàm y  x.sin x A y /  sin x  cos x B y /  sin x  x.cos x C y /  sin x  x cos x D y /  cos x  x sin x Câu 2.Tính đạo hàm y  sin x 1 cos x B y /  sin x A y /   x x Câu Tính đạo hàm y  sin 3x A y /  3sin 6x B y /  sin 6x Câu 4.Tính đạo hàm y  cos x 1  cos x  A y /  sin 2x  sin x C y /  x cos x D y /  C y /  3sin 6x B y /  sin 2x  sin x D y /  3sin 3x C y /  cos 2x  sin x D y /  sin x.cos x  sin x Câu Đạo hàm hàm số y  cos  2x  3 A y /  C y /  sin  2x  3 B y /   cos  2x  3 sin  2x  3 D y /   cos  2x  3 Câu Tính đạo hàm hàm số y  cos x x sin x  cos x 14 sin  2x  3 cos  2x  3 sin  2x  3 cos  2x  3 Giáo viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A y /    cos x B y /   cos x C y /   Ôn tập HKII Toán 11 năm 2017 1  cos x D y /  1  cos x Câu Tính đạo hàm y  3x  4x  4x  3x  3x  3x  A y '  B y '  C y '  D y '  3x  4x  3x  4x  3x  4x  3x  4x  Câu Tính đạo hàm y  x x  A y '  2x  x2  B y '  2x  C y '  x2  Câu Đạo hàm y   x  x  x  ? 2x  x2  D y '  2x  x2  A 2(x3-x2+x)(3x2 -2x+1) C 2(x3-x2 +x)(3x2-2x) B 2(x3 -x2+x)(3x2 -2x2+x) D 2(x3-x2+x)(3x2-2x+1) 2x  điểm có hoành độ Câu 10.Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  f  x   2x  5 1 A y  x  C y  x  B y  x  D y  x  8 8 x2 ( C ) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) Câu 11.Cho đường cong (C): y  f  x   x2 điểm có tung độ 4 4 A y  x  B y   x  C y  x  D y   x  9 9 9 9 Câu 12 Viết ph trình tiếp tuyến đồ thị (C): y  f  x   x  3x  7x  biết tiếp tuyến có hệ số góc k=2 A y  2x  4, y  2x  28 C y  2x  4, y  2x  28 B y  2x  4, y  2x  28 D y  2x  4, y  2x  28 Câu 13.Viết phương trình tiếp tuyến với đường cong (c) : y  f (x)  x  3x  5x  biết tiếp tuyến song song với đường thẳng  : y  4x  A y   x  B y  4x  C y  4x  D y  4x  Câu 14 Cho hàm số f (x)  2x  2x  (C).Viết phương trình tiếp tuyến (C) biết tiếp tuyến vuông góc đường thẳng : y   x  2011 A y  4x  7, y  4x  B y  4x  7, y  4x  C y  4x  , y  4x  D y  4x  7, y  4x  Câu 15 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mă ̣t phẳ ng đáy và SA  a Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) a 10 a 15 a 15 a B A C D 15 15 Câu 16 Cho hình chóp S.ABCD có AB = a, SA=2 a Tính khoảng cách từ S đến (ABCD) a a a 14 a 14 A B C D 2 Câu 17.Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, tâm O Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA  a Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SCD) 15 Giáo viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Ôn tập HKII Toán 11 năm 2017 a a a a B C D 6 Câu 18 Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác ABC vuông B SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) Biết AC = 2a, AB = a, SA = 2a Tìm sin góc tạo hai mặt phẳng (SBC) (ABC) A 13 13 II PHẦN TỰ LUẬN Bài A sin   B sin   13 13 C sin   39 13 D sin   39 13 1)Tính đạo hàm : a/ y   2x  3 b/ y  cos 3x c/ y  cos 1  2x  2) Cho hàm số y= f(x) = 2x3 – 7x + Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm có hoành độ  2x có đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến (C) biết tiếp 3) Cho hàm số y  f (x)  x 1 tuyến vuông góc với đường thẳng d: 4x – 3y – = Bài 2.Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Biết SA = a SA vuông góc với mặt đáy (ABCD) a) Tính góc hợp đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) b) Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBD) c) Tính khoảng cách hai đường thẳng BD SC 16 ... viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Ôn tập HKII Toán 11 năm 2017 TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG MÔN: TOÁN 11 ĐỀ: 05 (Thời gian làm...  y   11 Giáo viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Ôn tập HKII Toán 11 năm 2017 Bài (2, điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a , có cạnh SA  a SA vuông góc với... Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A B C H D Câu 11: Cho tứ diện OABC có ba cạnh OA, OB, OC S  2t  8t  lên t  2s Mệnh đề sau sai? A OA  BC B A C 90 Ôn tập HKII Toán 11 năm 2017 3OH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề ôn tập HK2 toán 11, Bộ đề ôn tập HK2 toán 11, Bộ đề ôn tập HK2 toán 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay