Bô đề thi hóa học theo cấu trúc mới 2017

30 296 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 06:54

B LUYN THI I HC MễN HểA TNG HP S Cõu 1: N-metylmetanamin cú cụng thc l A CH3NHCH3 B CH3NH2 C.CH3NHCH2CH3 D C2H5NHCH3 Cõu 2: Valin cú tờn thay th l A axit amino metylbutanoic B axit aminoetanoic C axit amino - metylbutanoic D axit - aminopropanoic Cõu 3: Cht no sau õy phn ng vi dung dch H2SO4 loóng? A S B FeS C Cu D CuS Cõu 4: Cacbonhidrat no cú nhiu cõy mớa v c ci ng? A Glucoz B Mantoz C Fructoz D Saccaroz Cõu 5: Loi t no sau õy t chỏy ch thu c CO2 v H2O? A T olon B T Lapsan C T nilon-6,6 D T tm Cõu 6: Khi in phõn NaCl núng chy (in cc tr), ti catt xy A s kh ion Cl B s oxi húa ion Cl C s oxi húa ion Na D s kh ion Na Cõu 7: Cho hn hp kim loi Ag, Cu, Fe Dựng dung dch cha mt cht tan tỏch Ag hn hp l A dung dch HCl B dung dch HNO3 loóng C dung dch H2SO4 loóng D dung dch Fe2(SO4)3 Cõu 8: Cú cỏc kt qu so sỏnh sau: (1) Tớnh dn in Cu>Ag (2) Tớnh do: Au>Fe (3) Nhit núng chy Na>Hg (4) Tớnh cng: Cr>Ag S kt qu so sỏnh ỳng l: A B C D Cõu 9: Oxit no sau õy l oxit axit? A CaO B CrO3 C Na2O D MgO Cõu 10: Cú cỏc cht sau: keo dỏn ure-fomanehit; t lapsan, t nilon-6,6; protein; si bụng; amoniaxetat; nha novolac; t nitron Trong cỏc cht trờn, cú bao nhiờu cht m phõn t chỳng cú cha nhúm NH-CO-? A B.6 C.3 D Cõu 11: Cho cỏc phỏt biu sau: Xenluloz trinitrat cú cha 16,87% nit Xenluloz triaxetat l polime nhõn to ipeptit mch h cú phn ng mu vi Cu(OH)2 T nilon-6,6 c to phn ng trựng hp Thy tinh hu c plexiglas cú thnh phn chớnh l poli (metyl metacrylat) S phỏt bit sai l : A.5 B.4 C.2 D.3 Cõu 12: Kt lun no sau õy ỳng? A in phõn dung dch CuSO4 vi anot ng, nng Cu2+ dung dch khụng i B t lỏ st khớ Cl2 xy n mũn in húa C Thanh km nhỳng dung dch CuSO4 khụng xy n mũn in húa D Kim loi cú tớnh kh, nú b kh thnh ion dng Cõu 13: Hũa tan hon ton Fe3O4 vo dung dch H2SO4 loóng d c dung dch A Dung dch A tỏc dng vi dóy cht no sau õy A KMnO4, HNO3, Cu, HCl, BaCL2, K2Cr2O7, NaNO3 B K2Cr2O7, Br2, H2S, KI, NaNO3, NH4Cl, Cu C K2Cr2O7, Fe, Cl2, KI, KNO3,(NH4)2SO4, Cu D KMn)4, HNO3, Cu, KI, BaCl2, K2Cr2O7, KNO3 Cõu 14: Cho cỏc phỏt biu sau: (a)Tt cỏc cỏc cacbohidrat u cú phn ng thy phõn (b)Khi thy phõn hon ton hn hp gm tinh bt, xenlulox v saccaroz mụi trng axit, ch thu c mt loi monosaccarit nht (c)Cú th phõn bit glucoz v fructoz bng phn ng vi dung dch brụm hay dung dch AgNO3 NH3 (d)Trong dung dch glucoz, fructoz saccaroz v mantoz u hũa tan Cu(OH)2 nhit thng cho dung dch mu xanh lam (e) Trong dung dch, fructoz tn ti ch yu dng mch vũng (vũng ) (g) Trong dung dch, glucozo tn ti ch yu dng mch h S phỏt bit ỳng l: A B C D Cõu 15: Sc khớ CO2 vo cỏc dung dch riờng bit cha cỏc cht Na[Al(OH)4] ; NaOH d ; Na2CO3 ; NaClO ; CaCO3 ; CaOCl2 ; Ca(HCO3)2 ; CaCl2 S trng hp cú xy phn ng húa hc l A B C D Cõu 16: Cú cỏc hp cỏc ion sau õy : 0983.732.567 B LUYN THI I HC MễN HểA (1) NH4+ ; Na+ ; HSO3- ; OH(2)Fe2+ ; NH4+ ; NO3- ; SO42+ + 2+; + (3)Na ; Fe H ; NO3 (4)Cu2+; K+; OH- ; NO3(5)H+, K+ Cú bao nhiờu hp cú th tn ti ng thi cựng mt dung dch? A B C D Cõu 17: Cho s chuyn húa sau (cỏc iu kin phn ng cú ) (1) X(C4H6O2Cl2) + NaOHB+D+E+H2O (2) D+O2F (3) E+H2ONaOH+G+H (4) G+HI (5) G+FK+I (6) K+NaOHB+E X cú cụng thc cu to no sau õy? A CH3COOCCl2CH3 B CH3COOCHClCH2Cl C CH3COOCH2CHCl2 D CH2ClCOOCHClCH3 Cõu 18: Hin tng no sau õy ỳng? A Cho dung dch NaOH vo NH4NO3 thy cú khớ mựi khai thoỏt B Cho Cu vo HNO3 loóng xut hin khớ mu nõu; dung dch cú mu xanh C Dn khớ NH3 qua cht rn CuO mu nung núng thy xut hin cht rn mu en vo cú hi nc D Cho dung dch NH3 n d vo dung dch CuSO4 thy xut hin kt ta mu xanh Cõu 19: Loi thuc no sau õy thuc loi gõy nghin cho ngi ? A Vitamin C ; glucoz B Amphetaminc, Morphine C Penixillin ; amonxilin D Thuc cm pamin, paradol Cõu 20: Ngõm mt inh st 200ml dung dch CuSO4 x(M) Sau phn ng kt thỳc ly inh st dung dch nh, lm khụ inh st tng thờm 3,2g Giỏ tr ca x l A 0.4 B 0,08 C D 0,2 Cõu 21: Cú bao nhiờu tờn phự hp vi cụng thc cu to (1) H2N-CH2-COOH: Axit aminoaxetic, (2).H2N-[CH2]5-COOH: Axit w aminocaporic (3) H2N-[CH2]6-COOH: Axit e aminoenantoic (4) HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH: Axit a- aminoglutaric (5).H2N-[CH2]4-CH(NH2)-COOH: Axit a,e aminocaporic A B C D Cõu 22: Cho 12,9g vinylaxetat thy phõn hon ton, dung dch sau phn ng cho tỏc dng vi dung dch AgNO3/NH3 d thu c m(g) kt ta Tớnh m A 16,2 B 62,8 C 24,3 D 32,4 Cõu 23: Cho cỏc phỏt biu sau v anilin (1) Anilin l cht lng; rt c, tan nhiu nc (2) Anilin cú tớnh baz nhng dung dch ca nú khụng lm i mu qu tớm (3) Nguyờn t H ca vũng benzene anilin d b thay th hn nguyờn t H benzene v u tiờn th vo v trớ meta (4) Anilin dựng sn xut phm nhum, polime, dc phm (5) Nh git Brom vo dung dch anilin thy xut hin kt ta trng (6) Anilin l amin bc II S phỏt biu ỳng l A B C D Cõu 24: Cho cỏc cp cht sau: (1) Ba(HSO3)2+NaOH (2) Fe(NO3)2 + HCl (3) ) NaCl + H2SO4 (4) KCl + NaNO2 (5) Fe(NO3)2 + AgNO3 (6) NH4Cl + NaNO2 (7) AgNO3 + H2S (8) KI + FeCl3 (9) Br2 + I2 + H2O (10)F2 + N2 (11)Mg + SIO2 (12)C + H2O S cp cht xy phn ng dung dch; cht rn v dung dch; cỏc cht khớ hay cỏc cht rn vi iu kin thớch hp l: A B C 10 D Cõu 25: Hũa tan 4,8g Cu vo 250ml NaNO3 0,5M sau ú thờm vo 250ml dd HCl 1M Kt thỳc phn ng thu c dung dch X v khớ NO nht Phi thờm bao nhiờu ml dung dch NaOH 1M vo X kt ta ht ion Cu2+ A 250ml B 300ml C 200ml D 400ml Cõu 26: Cho x mol hn hp kim loi Al, Fe (cú t l mol 1:1) tan ht dung dch cha Y mol HNO3 ( T l x:y = 3:17) Sau kim loi tan ht, thu c sn phm kh Y nht v dung dch Z ch cha mui nitrat Cho AgNO3 n d vo Z, thu c m gram rn Giỏ tr ca m l : A 53y/17 B 27y/17 C 108y/17 D 432y/17 Cõu 27: Dung dch X cha 0,01 mol H2NCH2COOCH3; 0,02 mol CLH3N-CH2COONa v 0,03 mol HCOOC6H4OH tỏc dng ht vi dung dch X cn ti a V ml dung dch NaOH 0,5M un núng thu c dung dch Y Giỏ tr ca V l A 280 B 160 C 240 D 120 0983.732.567 B LUYN THI I HC MễN HểA Cõu 28: Cho dung dch X cha x mol FeCl2 v x mol NaCl vo dung dch cha 4x mol AgNO3 thu c 53,85 gam kt ta v dung dch Y Khi lng cht tan cú dung dch Y l A 37,77 B 32,7 C 38,019 D 54,413 Cõu 29: Dung dch X cha x mol Na2CO3 v y mol NaHCO3 Dung dch Y cha V mol HCl Nu nh t t X vo Y thu c 5V mol khớ Nu nh t t Y vo X thu c 2V mol khớ Tỡm t l x y A 1:2 B 2:3 C 3:4 D 4:5 Cõu 30: E l este ca axit glutamic v ancol ng ng no n chc mch h k tip cú phn trm lng ca cacbon l 55,30% Cho 54,25 gam E tỏc dng vi 800ml dung dch NaOH 1M un núng, Cụ cn dung dch sau phn ng c m gam cht rn Giỏ tr ca m l A 47,75gam B 59,75 gam C 43,75 gam D 67,75 gam Cõu 31: Hn hp A gũm CuSO4, Fe(SO4)3 cú % lng ca S l 22% Ly 50 gam hn hp hũa tan vo nc v cho tỏc dng vi mt lng va dung dch NaOH thu c kt ta ca B Lc v nung B khụng khớ n lng khụng i c cht rn D Dn lung khớ Co d i qua D nung núng n phn ng hon ton ta c m gam cht rn E Giỏ tr ca m l A 20 B 19 C 17 D 18 Cõu 32: t chỏy hon ton m gam hn hp X gm hai este ng phõn ca cn dung 4,704 lớt khớ CO2 v 3,24 gam K2O Nu cho m gam X tỏc dng ht vi 110 ml dung dch KOH 1M, cụ cn dung dch sau phn ng thỡ thu c 7,98 gam cht rn khan, ú cú a mol mui Y v b mol mui Z (My > MZ) Cỏc th tớch khớ u iu kin chun T l a:b l A 2:3 B 2:1 C 1:5 D 3:2 Cõu 33: Cho hn hp A gm FeO, CuO, Fe2O3, Fe3O4 A tỏc dng va vi 540ml dung dch HCl 1M Cho hn hp A qua khớ NH3 va , t núng thu c V(l) khớ sau phn ng (khụng tớnh hi nc) Tớnh V A 1,792(l) B 2,24(l) C 2,016(l) D 2,464(l) Cõu 34: Thy phõn m gam hn hp X gm mantozo v saccarozo mụi trng axit Gi s hiu sut thy phõn mi cht l 80% Hn hp thu c sau trung hũa ht axit d ờm phn ng vi AgNO3/NH3 d thu c 90,72 gam kt ta Mt khỏc m/2 gam X phn ng va vi 750 ml dung dch Brom 0,1M Tỡm m? A 68,4g B 83,3625g C 85,4g D 75,24g Cõu 35: Nung núng 5,4gam Al vi 3,2 gam S mụi trng khụng cú khụng khớ; phn ng hon ton thu c hn hp rn X; cho hn hp X tỏc dng vi dung dch H2SO4 loóng d thu c hn hp khớ Y em t hon ton hn hp Y cn va V lớt O2 (ktc) cn dựng l A 11,2 lớt B 5,6 lớt C 13,44 lớt D 2,8 lớt Cõu 36: t chỏy hon ton m gam cht bộo X (cha triglixerit ca axit stearic, axit panmitic v cỏc axit bộo t ú) Sau phn ng thu c 6,72 lớt CO2 (ktc) v 5,22 gam nc X phũng húa m gam X (hiu sut = 90%) thu c lng glixerol l A 0,414 gam B 1,242 gam C 0,828 gam D 0,46 gam Cõu 37: Tripeptit M v tetrapeptit Q c to t mt amino axit X mch h (phõn t ch cha nhúm NH2) Phn trm lng nito X bng 18,667% Thy phõn khụng hon ton m gam hn hp M, Q (cú t l s mol 1:1) mụi trng axit thu c 0,945 gam M; 4,62 gam ipeptit v 3,75 gam X Giỏ tr ca m l A 12,58 gam B 4,195 gam C 8,389 gam D 25,167 gam Cõu 38: un núng m gam hn hp Cu v Fe vú t l lng tng ng 3:7 vi mt lng dung dch HNO3 Khi cỏc phn ng kt thỳc, thu c 0,8m gam cht rn, dung dch X v 3,36 lớt hn hp khớ (ktc) gn NO v N2O (khụng cú sn phm kh khacs ca N5+ Bit lng HNO3 ó phn ng l 56,7 gam Giỏ tr ca m l A 133 gam B 105 gam C 98 gam D 112 gam Cõu 39: hũa tan ht hn hp X gm Cr2O3, CuO, Fe3O4 cn va 550 ml HCl 2M, sau phn ng thu c dung dch Y Mt na dung dch Y hũa tan ht ti a 2,8 gam Ni Cụ cn na dung dch Y cũn li thu c bao nhiờu gam mui kha? A 30,8 gam B 30,525 gam C 61,6 gam D 61,06 gam Cõu 40: Cho mui nitrat X,Y,Z cú s mol bng Nhit phõn hon ton X, Z u to cht rn mu en em cht rn ú cho vo dung dch HCl d thỡ thy cũn mt lng cht khụng tan Nhit phõn hon ton Y thu c 1,7 (g) mt cht rn mu trng Nu em t cht rn ú thỡ thy ngn la cú mu tớm Khi in phõn dung dch mui ca X thỡ thu c kim loi khụng tan HCl Tớnh tng th tớch khớ to thnh nhit phõn c mui X, Y, Z A 1,568(l) B 2,016(l) C 1,344(l) D 2,688(l) 0983.732.567 B LUYN THI I HC MễN HểA TNG HP S Cõu 1: Kim loi dn nhit kộm nht l A Fe B Ag C Al D Cu Cõu 2: Nu thy phõn khụng hon ton pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thỡ thu c ti a bao nhiờu ipeptit khỏc A B C D Cõu 3: Cụng thc n gin no sau õy l cụng thc phõn t? A C3H8N B C2H6O C CxH2x+1 D C3H6Cl Cõu 4: Cho phn ng gia lu hunh vi Hidro nh hỡnh v sau, ú ng nghim to H2, ng nghim th dựng nhn bit sn phm ng: Hóy cho bit hin tng quan sỏt c ng nghim l A Cú kt ta en ca PbS B Dung dch chuyn sang mu vng S tan vo nc C Cú kt ta trng ca PbS D Cú c kt ta trng v dung dch vng xut hin Cõu 5: Phỏt biu no sau õy l sai? A Na2CO3 l nguyờn liu quan trng sn xut thy tinh B NH4HCO3 l bt n v l thuc dựng cha bnh d dy cho chng d axit C Cho cỏc cht sau: Si, CaC2,Al4C3 vo dung dch NaOH u cú khớ thoỏt D bo qun kim loi kim ngi ta ngõm chỳng du Cõu 6: Cú th iu ch Ca bng cỏch no? A in phõn núng chy CaCl2 B Dựng CO hoc H2 kh CaO nhit cao C Nhit phõn CaO nhit rt cao D Dựng Na y Ca mui CaCl2 Cõu 7: Thy phõn hon ton tinh bt dung dch axit vụ c loóng thu c cht hu c X Cho X phn ng vi khớ H2 (xt Ni, t0) thu c cht hu c Y Xỏc nh X, Y A Glucoz, Sobitol B Glucoz, Saccarozo C Glucoz, Etanol D Glucoz, Fructozo Cõu 8: Thớ nghim no sau õy khụng xy phn ng A P+H2SO4 c núng B Cu + Fe2(SO4)3 C FeSO4 +HNO3 loóng D Al+HNO3 c ngui Cõu 9: Cho cht X (C3H9O3N) tỏc dng vi dung dch NaOH un núng thu c cht khớ lm xanh giy qu tớm m t v mt mui vụ c S cụng thc cu to ca X tha l A B C D Cõu 10: Cho bt Al vo dung dch KOH d, thy hin tng A Si bt khớ, bt Al khụng tan ht v thu c dung dch khụng mu B Si bt khớ, bt Al tan dn n ht v thu c dung dch mu xanh lam C Si bt khớ, bt Al khụng tan ht v thu c dung dch khụng mu D Si bt khớ, bt Al tan dn n ht v thu c dung dch khụng mu Cõu 11: Cỏc ion cựng tn ti mt dung dch l A Ca2 ; H2 PO4 , NO3 ,Na B HCO3 , OH , K , Na C Fe2 , NO3 , H , Mg2 D Fe3 , I ,Cu2 ,Cl , H Cõu 12: t chỏy hp cht mui Clorua ca kim loi M trờn ngn la vụ sc thy ngn la cú mu tớm hng Xỏc nh mui Clorua ca kim loi M A KCl B NaCl C BaCl2 D CaCl2 Cõu 13: Phỏt biu no sau õy l ỳng? A Anilin tỏc dng vi HNO2 un núng thu c mui iazoni B Tt c cỏc amin u l cỏc cht khớ cú mựi khai, c v d tan nc C Etylamin phn ng vi HNO2 nhit thng sinh bt khớ D Anilin l cht lng mu en khú tan nc Cõu 14: ng l loi gia v khụng th thiu nh bp Khi sn xut ngi ta dựng cht no ty trng ng n ? A CO2 B SO2 C SO3 D C Cõu 15: chng minh glyxin l mt amino axit , ch cn cho phn ng vi A NaOH B HCl C CH3OH/HCl D HCl v NaOH Cõu 16: Nhn xột no sau õy ỳng 0983.732.567 B LUYN THI I HC MễN HểA A Nhụm kim loi khụng tỏc dng vi nc th in cc chun ca nhụm ln hn ca nc B Trong phn ng ca nhụm vi dung dch NaOH thỡ NaOH l cht oxi húa C Do cú tớnh kh mnh Al tỏc dng vi cỏc axit HCl, HNO3, H2SO4 mi iu kin D Cỏc vt dng bng nhụm khụng b oxi húa v khụng tan nc cú lp mng oxit bo v Cõu 17: Cht no sau õy khụng lm mt mu dung dch Brom A Glucoz B Mantoz C Metyl acrylat D Saccaroz Cõu 18: Cụng dng no sau õy khụng phi ca NaCl? A Lm gia v B iu ch Cl2, HCl, nc Javen C Kh chua cho t D Lm dch truyn y t Cõu 19: Cú cỏc phỏt biu sau: (1) Tt c cỏc kim loi kim th u tan vụ hn nc (2) Cỏc kim loi kim cú th y cỏc kim loi yu hn dung dch mui (3) Na+,Mg2+,Al3+ cú cựng cu hỡnh electron v u cú tớnh oxi hoỏ yu (4) Kim loi kim c dựng nhiu tng hp hu c (5) Cho dung dch NaOH d vo dung dch AlCl3, sau phn ng thu c dung dch sut Nhng phỏt biu ỳng l A (3), (4), (5) B (3), (5) C (1), (2), (5) D (1), (3), (4) Cõu 20: Cú th phõn bit HCOOCH3 v CH3COOCH3 bng A Na B AgNO3/NH3 C CaCO3 D NaOH Cõu 21: Cho cỏc phn ng sau : Nhit phõn Cu(NO3)2 in phõn dung dch H2SO4 in phõn dung dch CuCl2 4.C6H5NH2 + HNO2 S phn ng m4 sn phm to cú O2 l: A B C D Cõu 22: Dóy no sau õy gm cỏc polime cú cu trỳc mch phõn nhỏnh? A Cao su Buna-S, xenluloz, PS B Amilopectin, glicogen C Nha rezol, cao su lu húa D T nilon-6,6; t lapsan, t olon Cõu 23: Phỏt biu no di õy l khụng ỳng? A Cú th phõn bit da tht v da gi (lm t PVC) bng cỏch t chỏy v hp th sn phm chỏy vo dung dch AgNO3/HNO3 B Cú th phõn bit tripeptit (Ala-Gly-Val) v lũng trng trng bng phn ng mu vi Cu(OH)2 C Cú th phõn bit benzen, anilin, glucoz bng dung dch nc brom D Cú th phõn bit du m ng thc vt v du m bụi trn mỏy bng dung dch kim Cõu 24: Nhit phõn hon ton 80g mt loi qung ụlụmit cú ln cht tr, hũa tan cht rn vo nc d thy cũn li 22,4 gam cht rn khụng tan Thnh phn % v lng ca cht loi qung nờu trờn l: A 8% B 25% C 5,6% D 12% Cõu 25: Cho cỏc cht: KHCO3, NaHSO4, Al2O3, NO, HI, Cr2O3, Cl2, NH4NO3 S cht tỏc dng vi dung dch NaOH nhit thng l: A B C D Cõu 26: Cho l húa cht b mt nhón ng dung dch sut, khụng mu cha mt cỏc húa cht riờng bit: NaOH, H2SO4, HCl v NaCl nhn bit tng cht cú tng l dung dch cn ớt nht s húa cht l: A B C D Cõu 27: Ba cht hu c A, B, D cú lng phõn t tng dn Ly cựng s mol mi cht cho tỏc dng ht vi dung dch AgNO3/NH3 u thu c Ag v mui X, Y Bit rng - Lng Ag sinh t A gp hai ln lng Ag sinh t B hoc D - Mui X tỏc dng vi dung dch NaOH gii phúng khớ vụ c - Mui Y tỏc dng vi dung dch NaOH hoc H2SO4 u to khớ vụ c Ba cht A, B, D ln lt l A HCHO,HCOOH,HCOONH4 B HCHO,CH3CHO,C2H5CHO C HCHO,HCOOH,HCOOCH3 D HCHO,CH3CHO,HCOOCH3 Cõu 28: Trng hp no di õy hn hp cht rn khụng b hũa tan ht (gi thit cỏc phn ng xy hon ton) A Cho hn hp cha 0,1 mol Mg v 0,1 mol Zn vo dung dch cha 0,5 mol HCl B Cho hn hp cha 0,1 mol Fe2O3 v 0,1 mol Cu vo dung dch HCl d C Cho hn hp cha 0,1 mol Cu v 0,1 mol Ag vo dung dch HNO3 c cha 0,5 mol HNO3 D Cho hn hp cha 0,15 mol K v 0,1 mol Al vo nc Cõu 29: Ly 5,2 gam hn hp FeS2 v Cu2S tỏc dng hon ton vi dung dch HNO3 thỡ thu c dung dch ch cha mui nitrat v 12,208 lớt hn hp NO2 v SO2 (ktc) Xỏc nh % v lng ca FeS2 hn hp ban u 0983.732.567 B LUYN THI I HC MễN HểA A 93,23% B 71,53% C 69,23% D 81,39% Cõu 30: in phõn dung dch AgNO3 vi cỏc in cc tr Thi gian in phõn l 15 phỳt thu c 0,432 gam Ag catot Sau ú, kt ta ht ion bc cũn li dung dch sau in phõn, cn dung 25ml dung dch NaCl 0,4M Khi lng AgNO3 dung dch ban u l A 2, 38 gam B 2,83 gam C 4,76 gam D 1,19 gam Cõu 31: Cho 0,1 mol amino axit X tỏc dng va vi 0,1mol HCl thu c mui Y 0,1 mol mui Y phn ng va vi 0,3 mol NaOH thu c hn hp mui Z cú lng l 24,95 gam Vy cụng thc ca X l: A H2NC3H5(COOH)2 B H2NC2H3(COOH)2 C (H2N)2C3H5 COOH D H2NC2H4 COOH Cõu 32: Cho 20 gam hn hp amin no, n chc l ng ng liờn tip ca tỏc dng va vi dung dch HCl, cụ cn duNg dch thu c 31,68 gam hn hp mui Nu amin trờn c trn theo t l mol :10 :5 v th t phõn t tng dn thỡ cụng thc phõn t ca amin l A C2H7N,C3H9N,C4H11N B C3H9N,C4H11N,C5H13N C C3H7N,C3H9N,C5H11N D CH5N,C2H7N,C3H9N Cõu 33: un núng hn hp xenlulozo vi HNO3 c v xỳc tỏc H2SO4 c, thu c hn hp sn phm gm cht hu c cú s mol bng nhau, t l lng ca N hn hp bng 9,15% Cụng thc ca cht hn hp sn phm l A [C6H7O2(OH)3]n,[C6H7O2(OH)2ONO2]n B [C6H7O2(OH)2ONO2]n,[C6H7O2OH(ONO2)2]n C [C6H7O2OH(ONO2)2]n,[C6H7O2(ONO2)3]n D [C6H7O2(OH)2NO3]n,[C6H7O2(ONO2)3]n Cõu 34: Khi thy phõn khụng hon ton mt peptit X (MX = 293) thu c hai peptit Y v Z Bit 0,472 gam Y phn ng va vi 18 ml dung dch HCl 0,222 M un núng v 0,666 gam Z phn ng va vi 14,7 ml dung dch NaOH 1,6% (d = 1,022 gam/ml) un núng Bit rng thy phõn hon ton X thu c hn hp amino axit l glyxin, alanin v phenyl alanin Cụng thc cu to ca X l A Ala-Phe-Gly B Gly-Phe-Ala-Gly C Ala-Phe-Gly-Ala D Gly- Ala-Phe Cõu 35: Khi thy phõn hon ton 0,25 mol peptit X mch h (X to thnh t cỏc -amino axit cú mt nhúm -NH2 v mt nhúm -COOH) bng dung dch KOH (d 15% so vi lng cn phn ng), cụ cn dung dch thu c hn hp cht rn tng so vi lng X l 253,1 gam S liờn kt peptit X l A 10 B 15 C 16 D Cõu 36: Thy phõn hon ton 4,84 gam este A bng mt lng dung dch NaOH va , ri cụ cn ch thu c hi nc v hn hp X gm hai mui t chỏy hon ton lng mui trờn cn ỳng 6,496 lớt O2 (ktc), thu c 4,24 gam Na2CO3; 5,376 lớt CO2 (ktc) v 1,8 gam H2O Thnh phn phn trm lng mui cú lng phõn t nh hn X l A 27,46% B 37,16% C 36,61% D 63,39% Cõu 37: Hũa tan 6,85 gam mt kim loi kim th M vo 100 gam nc thu c 100 ml dung dch A (d = 1,0675 gam/ml) t chỏy 0,92 gam cht hu c X thu c CO2 v 0,72 gam nc Cho ton b lng CO2 thu c vo 100 ml dung dch A trờn, thu c 5,91 gam kt ta Bit cỏc phn ng xy hon ton, cụng thc phõn t ca X l A C3H8O2 B C7H8 C C4H8O3 D C6H6 Cõu 38: t chỏy hon ton 5,52 gam cht X thu c hn hp khớ v hi A gm CO2, HCl, H2O v N2 Cho mt phn A i chm qua dung dch Ca(OH)2 d thy cú 6,0 gam kt ta v lng dung dch gim 1,82 gam v cú 0,112 lớt khớ khụng b hp th Phn cũn li ca A cho li chm qua dung dch AgNO3 HNO3 d thy lng dung dch gim 2,66 gam v cú 5,74 gam kt ta Bit cỏc phn ng u xy hon ton Phõn t X cú giỏ tr gn nht vi giỏ tr no sau õy? A 172,0 B 188,0 C 182,0 D 175,5 Cõu 39: X l dung dch Al2(SO4)3, Y l dung dch Ba(OH)2 Trn 200ml dung dch X vi 300ml dung dch Y thu c 8,55 gam kt ta Trn 200ml dung dch X vi 500ml dung dch Y thu c 12,045 gam kt ta Nng mol/l ca dung dch X l A 0,075M B 0,100M C 0.150M D 0.050M Cõu 40: Hũa tan 11,6 gam hn hp A gm Fe v Cu vo 87,5 gam dung dch HNO3 50,4%, sau kim loi tan ht thu c dung dch X v V lit (ktc) hn hp khớ B (gm hai cht khớ cú t l s mol 3:2) Cho 500 ml dung dch KOH 1M vo dung dch X thu c kt ta Y v dung dch Z Lc ly Y ri nung khụng khớ n lng khụng i thu c 16,0 gam cht rn Cụ cn dung dch Z c cht rn T Nung T n lng khụng i thu c 41,05 gam cht rn Bit cỏc phn ng xy hon ton Nng % ca Fe(NO3)3 X l A 13,56% B 20,20% C 40,69% D 12,20% 0983.732.567 B LUYN THI I HC MễN HểA TNG HP S Cõu 1: iu kin thng, cht no sau õy khụng cú kh nng phn ng vi dung dch H2SO4 loóng? A FeCl3 B Fe2O3 C Fe3O4 D Fe(OH)3 Cõu 2: Thch cao sng c dựng sn xut xi mng Cụng thc húa hc ca thch cao sng l A CaSO4.0,5H2O B CaSO4.H2O C CaSO4 D CaSO4.2H2O Cõu 3: Kim loi no sau õy phn ng mnh vi nc nhit thng ? A Ca B Fe C Cu D Ag Cõu 4: Kim loi no sau õy khụng tỏc dng vi dung dch Fe(NO3)3 ? A Ag B Fe C Cu D Zn Cõu 5: S nguyờn t hidro cú mt phõn t Lysin l A 10 B 14 C 12 D Cõu 6: Trc õy ngi ta thng dựng tm gng soi bng Cu vỡ Cu l kim loi A Cú tớnh B Cú tớnh dn nhit tt C Cú kh nng phn x tt ỏnh sỏng D Kộm hot ng, cú tớnh kh yu Cõu 7: Cht X cú cỏc c im sau: Phõn t cú nhiu nhúm OH, cú v ngt, hũa tan Cu(OH)2 nhit thng, phõn t cú liờn kt glicozit, lm mt mu nc brom Cht X l A Saccarozo B Mantozo C Glucozo D Tinh bt Cõu 8: Phỏt biu sai l A Lc baz ca anilin ln hn lc baz ca amoniac B Anilin cú kh nng lm mt mu nc brom C Dung dch anilin nc khụng lm i mu qu tớm D Anilin phn ng vi axit nitr nhit thng cho phenol v gii phúng khớ nit Cõu 9: Mt hc sinh nghiờn cu mt dung dch X ng l khụng dỏn nhón v thu c kt qu sau: - X u cú phn ng vi c dung dch: NaHSO4, Na2CO3 v AgNO3 - X khụng phn ng vi c dung dch: NaOH, Ba(NO3)2, HNO3 Vy dung dch X l dung dch no sau õy ? A BaCl2 B CuSO4 C Mg(NO3)2 D FeCl2 Cõu 10: Phỏt biu no sau õy l sai? A Thnh phn chớnh ca qung olomit l CaCO3.MgCO3 B Cỏc kim loi kim u cú cu trỳc mng tinh th lp phng tõm C Na2CO3 l nguyờn liu quan trng cụng nghip sn xut thy tinh D Thch cao nung(CaSO4.2H2O) c dựng bú bt, ỳc tng Cõu 11: Cho dung dch cha FeCl2, ZnCl2 v CuCl2 tỏc dng vi lng d dung dch NaOH Sau cỏc phn ng xy hon ton, em ton b lng kt ta thu c nung khụng khớ n lng khụng i, thu c hn hp rn gm A FeO, CuO, ZnO B Fe2O3, ZnO, CuO C FeO, CuO D Fe2O3, CuO Cõu 12: Phỏt biu no sau õy l sai ? A Tớnh kh ca cỏc kim loi kim th tng dn t Be n Ba B Cỏc kim loi kali v natri dựng lm cht trao i nhit mt vi loi lũ phn ng ht nhõn C Theo chiu tng dn in tớch ht nhõn, cỏc kim loi kim (t liti n xesi) cú bỏn kớnh nguyờn t tng dn D Cỏc kim loi kim th u tỏc dng vi nc nhit thng Cõu 13: Trung hũa 6,75 gam amin no, n chc, mch h X bng lng d dung dch HCl Sau phn ng xy hon ton, thu c 12,225 gam mui S ng phõn cu to ca X l A B C D Cõu 14: Cho cỏc phỏt biu sau (1) Tt c cỏc peptit u cú phn ng mu biurờ (2) Cho HNO3 vo dung dch protein to thnh dung dch mu vng (3) Mui phenylamoni clorua khụng tan nc (4) iu kin thng, metylamin v imetylamin l nhng cht khớ cú mựi khai S phỏt biu ỳng l: A B C D Cõu 15: Khi cho Cu vo dung dch FeCl3; H2S vo dung dch CuSO4; HI vo dung dch FeCl3; dung dch AgNO3 vo dung dch FeCl3; dung dch NaHSO4 vo dung dch Fe(NO3)2; CuS vo dung dch HCl S cp cht phn ng c vi l: A B C D Cõu 16: Ho tan m gam hn hp gm KHCO3 v CaCO3 lng d dung dch HCl Sau cỏc phn ng xy hon ton, thu c 11,2 lớt khớ CO2 (ktc) Giỏ tr ca m l 0983.732.567 B LUYN THI I HC MễN HểA A 40 B 50 C 60 D 100 Cõu 17: in phõn mt mui clorua kim loi kim núng chy thu c 0,896l Cl2 (ktc) anot v 3,12g kim loi catot Cụng thc ca mui ú l A NaCl B KCl C LiCl D RbCl Cõu 18: Phỏt biu sai l A Khi cho dung dch axit nitric c vo dung dch lũng trng trng thy cú kt ta mu tớm xut hin B Amiloz l polime cú cu trỳc mch khụng phõn nhỏnh C Liờn kt ca nhúm CO vi nhúm NH gia hai n v -amino axit c gi l liờn kt peptit D Toluen c dựng sn xut thuc n TNT (trinitrotoluen) Cõu 19: Cho cỏc dung dch: Na2SiO3; K2SO4; NaOH; Ca(HCO3)2; Fe(NO3)2; BaCl2 Cú bao nhiờu dung dch trờn tỏc dng c vi dung dch KHSO4? A B C D Cõu 20: T xeluloz ngi ta iu ch cao su Buna theo s : H2O / H men xt ,t truứnghụùp Xenlulozo X Y Z Cao su Buna iu ch c tn cao su t nguyờn liu ban u cú 19% cht, hiu sut ca ton b quỏ trỡnh t 80% thỡ lng nguyờn liu cn l A 38,55 tn B 16,20 tn C 4,63 tn D 9,04 tn Cõu 21: Tin hnh cỏc thớ nghim sau: (1) Cho dung dch NaI vo dung dch AgNO3 (2) Cho dung dch Na2SO4 vo dung dch BaCl2 (3) Sc khớ NH3 ti d vo dung dch AlCl3 (4) Cho dung dch Na2CO3 vo dung dch CaCl2 (5) Cho dung dch NaOH ti d vo dung dch CrCl3 Sau cỏc phn ng xy hon ton, cú bao nhiờu thớ nghim thu c kt ta? A B C D Cõu 22: Cho m gam hn hp axit cacboxylic n chc, tỏc dng va vi Na thu c n gam mui v khớ H2 Dn ton b khớ H2 thu c i qua ng CuO d, nung núng, sau phn ng hon ton thy lng ng gim 3,2 gam Biu thc liờn h gia m v n l A n = m + 6,2 B n = m + 8,2 C n = m + 3,1 D n = m + 8,8 Cõu 23: Tin hnh cỏc thớ nghim sau (1) Ngõm lỏ ng dung dch AgNO3 (2) Ngõm lỏ km dung dch HCl loóng (3) Ngõm lỏ nhụm dung dch NaOH (4) Ngõm lỏ st c cun dõy ng ddHCl (5) mt vt bng gang ngoi khụng khớ m (6) Ngõm mt ming ng vo dung dch Fe2(SO4)3 S thớ nghim xy n mũn in húa l: A B C D Cõu 24: Cho 16,8 gam st tỏc dng vi dung dch H2SO4 loóng d thu c V lớt H2 (ktc) Giỏ tr ca V l A 13,44 B B.10,08 C 4,48 D 6,72 Cõu 25: Cho 7,5 gam hn hp X gm kim loi M (húa tr khụng i) v Mg (t l mol tng ng : 3) tỏc dng vi 3,36 lớt Cl2, thu c hn hp rn Y Hũa tan ht ton b Y lng d dung dch HCl, thu c 1,12 lớt H2 Bit cỏc phn ng u xy hon ton, cỏc th tớch khớ u o ktc Kim loi M l A Al B Na C Ca D K Cõu 26: Cho Ba d tỏc dng vi dung dch cha x mol HCl thu c a1 mol H2 Cho Fe d tỏc dng vi dung dch cha x mol HCl thu c a2 mol H2 Quan h ca a1 v a2 l A a1 = a2 B a1 > a2 C a2 a1 D a1 < a2 Cõu 27: Cho cỏc s phn ng sau: MnO X G NH HCO ddHCl NaOH du FeS Y dd AlCl J ddHCl 3 Na SO ddHCl Z dd Na2CO3 Khi tỏc dng vi dung dch Ba(OH)2 d, s cht khớ to kt ta l A B C D Cõu 28: hũa tan va ht 24,4 gam hn hp MgO v Al2O3 cn va 700 ml dung dch H2SO4 1M Cụ cn dung dch sau phn ng c m gam mui Giỏ tr ca m l A 93,0 B 80,4 C 67,8 D 91,6 Cõu 29: Hn hp X gm M2CO3, MHCO3 v MCl vi M l kim loi kim, nung núng 20,29 gam hn hp X, sau phn ng xy hon ton thy cũn li 18,74 gam cht rn Cng em 20,29 gam hn hp X trờn tỏc dng ht vi 500ml dung dch HCl 1M thỡ thoỏt 3,36 lớt khớ (ktc) v thu c dung dch Y Cho Y tỏc dng vi dung dch AgNO3 d thỡ thu c 74,62 gam kt ta Kim loi M l A Na B Li C Cs D K 0983.732.567 B LUYN THI I HC MễN HểA Cõu 30: Hũa tan Fe3O4 lng d dung dch H2SO4 loóng thu c dung dch X Dung dch X tỏc dng c vi bao nhiờu cht s cỏc cht sau õy : Cu, NaOH, Br2, AgNO3, KMnO4, Al, H2S, MgSO4, Mg(NO3)2 A B C D Cõu 31: Thy phõn hon ton 34,2 gam saccaroz Ly ton b sn phm X ca phn ng thy phõn cho tỏc dng vi lng d AgNO3/NH3 thu c a gam kt ta Cũn nu cho ton b sn phm X tỏc dng vúi dung dch nc brom d thỡ cú b gam brom phn ng Giỏ tr ca a v b ln lt l A 21,6 v 16 B 43,2 v 32 C 21,6 v 32 D 43,2 v 16 Cõu 32: in phõn dung dch AgNO3 vi in cc tr mt thi gian, thu c dung dch X cha cht tan cú cựng nng mol, ng thi thy lng dung dch gim 9,28 g so vi ban u Cho tip 2,8 g bt Fe vo dung dch X, un núng khuy u thu c NO l sn phm kh nht, dung dch Y v cht rn Z Cỏc phn ng xy hon ton Khi lng mui to thnh dung dch Y l A 11,48 g B 15,08 g C 10,24 g D 13,64g Cõu 33: Chia 23,2 gam hn hp X gm Na, K v Al thnh phn bng Phn cho tỏc dng vi dung dch NaOH d, thu c 8,96 lớt khớ H2 (ktc) Phn cho tỏc dng vi dung dch HCl d ri cụ cn dung dch thu c m gam cht rn Giỏ tr ca m l A 51,6 B 37,4 C 40,0 D 25,8 Cõu 34: em nhit phõn hon ton 83,68 gam hn hp gm KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2, KCl thu c cht rn X v 17,472 lớt khớ (ktc) Cht rn X c hũa tan vo nc, sau ú dung dch to thnh cho phn ng va vi 360mL dung dch K2CO3 0,5M thu c kt ta Y v dung dch Z Khi lng cht tan cú dung dch Z l A 48,62 gam B 43,25 gam C 65,56 gam D 36,65 gam Cõu 35: Hũa tan ht 20,5 gam hn hp Mg, Al, Zn dung dch HNO3 thu c 4,48 lớt hn hp khớ X gm NO2, NO, N2O, N2 ktc, khụng cú sn phm kh no khỏc, ú NO2 v N2 cú cựng s mol T hi ca X so vi H2 l 18,5 Khi lng mui thu c cụ cn dung dch sau phn ng l A 88,7 gam B 119,7 gam C 144,5 gam D 55,7 gam Cõu 36: Cho 8,64 gam Mg vo dung dch hn hp NaNO3 v H2SO4, un nh n phn ng xy hon ton thu c dung dch A; 1,792 lớt (ktc) hn hp khớ B cú lng 1,84 gam gm khớ khụng mu cú mt khớ húa nõu v cũn li 4,08 gam cht rn khụng tan Cụ cn cn thn dung dch A thu c m gam mui khan Giỏ tr m l A 31,5 gam B 29,72 gam C 36,5 gam D 29,0 gam Cõu 37: Cho hn hp X l cỏc amin no, n chc mch h ln lt cú phn trm lng ca nito l 31,11%; 23,73%; 16,09% v 13,86% Cho m gam hn hp X cú t l mol tng ng l 1:3:7:9 tỏc dng vi dung dch HCl va thy to 296,4 gam mui Giỏ tr ca m l A 120,8 gam B 156,8 gam C 208,8 gam D 201,8 gam Cõu 38: Hn hp M gm ancol no, n chc X v axit cacboxylic Y, u mch h v cú cựng s nguyờn t cacbon Tng s mol ca hn hp M l 0,5mol (s mol X nh hn s mol Y) Nu t chỏy hon ton M thu c 33,6 lit khớ CO2 (kc) v 25,2g H2O Mt khỏc, nu un núng M vi H2SO4 c thc hin phn ng Este húa vi hiu sut l 75% Tớnh lng Este thu c A 22,8 gam B 25,65 gam C 17,1 gam D 18,24 gam Cõu 39: Hũa tan hon ton m gam hn hp Na v Al (t l mol 1:1) vo H2O d thu c dung dch X Cho t t 200 ml dung dch HCl 1M vo X thỡ thu c t gam kt ta Nu cho t t 300 ml dung dch HCl 1M vo dung dch X thỡ thu c 1,25t gam kt ta Giỏ tr ca m l A 12,6 B 13,125 C 18,75 D 9,25 Cõu 40: X l mt Tetrapeptit cu to t Aminoaxit A, phõn t A cú nhúm (-NH2) v nhúm (COOH), no, mch h Trong A oxi chim 42,67% lng Thy phõn m gam X mụi trng axit thỡ thu c 28,35(g) tripeptit; 79,2(g) ipeptit v 101,25(g) A Giỏ tr ca m l? A 184,5 B 258,3 C 405,9 D 202,95 0983.732.567 B LUYN THI I HC MễN HểA 10 TNG HP S Cõu 1:Nhn xột no sau õy khụng ỳng v glucoz? A.Vũng cnh ca glucoz cú c l phn ng cng ca nhúm OH C5 vo liờn kt C=O ca nhúm chc anehit B.Glucoz cú th to este cha gc CH3COO phõn t tham gia phn ng vi anhirit axetic cú mt piriin C.Lờn men glucoz ch thu c C2H5OH v CO2 D.Glucoz tỏc dng dc vi H2 (xỳc tỏc Ni, un núng), Cu(OH)2, dung dch AgNO3 NH3 Cõu 2:Cho cỏc phỏt biu sau: (1) Teflon, thy tinh hu c, poli propilen v t capronb c iu ch t phn ng trựng hp cỏc monome tng ng (2) Nha novolac v nha rezit u cú cu trỳc mch khụng phõn nhỏnh (3) Nilon-6, vinylvlorua, poli(vinyl axetat) v benzylpropanoat u b thy phõn tỏc dng vi dung dch NaOH loóng, un núng (4) Bụng, t visco, t tm v thuc sỳng khụng khúi u cú ngun g t xenluloz (5) Cú th dựng dung dch HCl nhn bit cỏc cht lng v dung dch ancol etylic, benzen, anilin, natriphenolat (6) Hm lng glucoz khụng i mỏu ngi l 0,1% mui mononatri gllutamat l thnh phn chớnh ca bt ngt (7) Dựng nc v Cu(OH)2 phõn bit triolein, etylen glycol v axit axetic S phỏt biu ỳng l: A.4 B.5 C.3 D.6 Cõu 3:Vt lm bng hp kim Zn-Cu mụi trng khụng khớ m (hi nc cú hũa tan O2) ó xy quỏ trỡnh n mũn in húa Ti anot xy quỏ trỡnh A.Kh O2 B.Kh Zn C.Oxi húa Cu D.Oxi húa Zn Cõu 4:Ch dựng Cu(OH)2/OH cú th nhn bit c cỏc dung dch ng riờng bit tng cht nhúm no sau õy? A.Glucoz , frutoz, glixerol, axit axetic, metanol B.Etylen glicol, glucoz, tripeptit, ancol etylic, glixerol C.Anbumin, axit acrylic, axit axetic, etanal, glucoz D.Glucoz, glixerol, axit axetic, etanal, anbumin Cõu5 :Nhn xột no sau õy khụng ỳng v kim loi kim? A.Kim loi kim cú tớnh kh rt mnh B.Khi cho kim loi kim vo dung dch HCl thỡ kim loi kim phn ng vi dung mụi H2O trc, vi axit sau C.Kim loi kim th H2O d dng nhit thng gii phúng H2 D.Cu hỡnh electron lp ngoi cựng ca kim loi kim l ns1 vi n nguyờn v 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Bô đề thi hóa học theo cấu trúc mới 2017, Bô đề thi hóa học theo cấu trúc mới 2017, Bô đề thi hóa học theo cấu trúc mới 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay