de thi HK2 first friends 2 (1)

4 178 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 01:25

Song Binh Primary School KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: TIẾNG ANH LỚP Năm học 2014- 2015 Thời gian : 30 phút Full name: Class: /… Q.1 Q.2 Listening Q.3 Q.4 Q.5 Part I Listening (5pts) Question1.Listen and match (1pt) a 16 b 14 c 17 d 11 e 13 f Speaking Q.6 Total Question 2: Listen and circle (1 pt) a top b hop a crab b shell a chicken b fish a dig b big a teacher b doctor Question Listen and number (1pt) D a b c d e Question Listen and color(1pt) Question Listen, look and complete (1pt) 1.cat 2.h 3.I have a t 4.This is a s I can -The end ... c d e Question Listen and color(1pt) Question Listen, look and complete (1pt) 1.cat 2. h 3.I have a t 4.This is a s I can -The end ...Question 2: Listen and circle (1 pt) a top b hop a crab b shell a chicken b fish a dig b big a teacher
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi HK2 first friends 2 (1), de thi HK2 first friends 2 (1), de thi HK2 first friends 2 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay