LISTEN IN BOOK 2

406 285 0
  • Loading ...
1/406 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 01:14

LISTEN IN BOOK LISTEN IN BOOK Luyện kỹ Nghe, Nói Phát âm tiếng Anh (Second Edition) Tác giả: David Nunan Giới thiệu: NGUYỄN THÀNH YẾN Lời giới thiệu Bộ tài liệu Luyện kỹ Nghe, Nói Phát âm Listen In có ba tập dành cho người học tiếng Anh trình độ từ sơ cấp đến nâng cao Bộ tài liệu tác giả ngữ David Nunan - giảng viên nhiều kinh nghiệm chuyên gia tác giả nhiều đầu sách lý thuyết dạy học ngoại ngữ - biên soạn công phu khoa học Nội dung tập sách nêu bật nguyên tắc phương pháp dạy học kỹ nghe hiểu kết hợp nhuần nhuyễn với kỹ nói qua hoat động thích hợp Mỗi tập sách có 20 theo chủ đề với mức độ ngôn ngữ kỹ xây dựng từ dễ đến khó dần, từ đơn giản đến phức tạp Được thiết kế theo phương pháp dựa hoạt động luyện tập lớp đặt người học trọng tâm, Listen In cho người học có hội phát triển kỹ nghe, nói phát âm chuẩn qua đa dạng tình thực tế Từng tập sách tài liệu có đặc điểm sau đây: Nhiều tập phù hợp giúp người học nhanh chóng cải thiện khả nghe thông qua: - Ngữ liệu chọn lọc từ tình sống thật - Bài học tập sách giúp người sử dụng có kiến thức kỹ trình độ nghe hiểu thân - Ngoài băng/đĩa CD có nội dung 20 chính, người học cung cấp thêm băng/đĩa CD để luyện tập thêm nhà (Self-Study Practice) với đầy đủ nội dung tập, lời ghi băng đáp án cuối sách Người học cung cấp ngôn ngữ kiến thức cần thiết làm sở để phát triển kỹ giao tiếp thể qua: - Cấu trúc biên soạn lôgic nhiều thông tin giúp hình thành kiến thức lượng từ đủ để chuyển sang luyện tập kỹ nói - Các hoạt động theo cặp/nhóm cuối mở rộng học phát huy tính cá nhân hóa người học, giúp họ có hội luyện tập giao tiếp tự tự tin - Phần In Focus cuối cung cấp kiến thức bổ ích văn hóa nước giới - Mỗi tập Listen In có ôn tập (Review Unit) biên soạn nhằm cố từ vựng kỹ trước - Cuối tập Listen In có phần Tóm tắt Ngôn ngữ (Language Summary) Mục lục Kỹ Nghe (Listening Skills Index) thuận tiện cho người sử dụng tham khảo Tất tập Listen In biên soạn theo dạng thức tương tự, cụ thể sau: • Mục tiêu (Goals) toàn ghi rõ đầu bài, giúp người sử dụng tập tài liệu ý thức mục tiêu cần đạt sau hoàn thành • Vài hoạt động khởi động đầu cung cấp vốn từ thành ngữ cần thiết để tạo dễ dàng cho người học tiếp cận với tập • Các tập nghe thiết kế khoa học vừa sức Mỗi tập đưa hay hai yêu cầu cho người học họ có hội nghe lại để thực yêu cầu khó sau Các tập không đòi hỏi người học phải đọc hay viết nhiều • Mỗi có hay hai tập luyện phát âm, trọng âm ngữ điệu làm sở vững cho kỹ nói • Cuối có câu hỏi cho người nghe có hội trả lời theo ý riêng mình, nhờ họ cảm thấy hứng thú học tập cảm nhận mức tiếp thu mức độ đạt mục tiêu đề đầu • Mục Listen for It xuất cần thiết để giải thích cách đơn giản ý nghĩa cách đùng thành ngữ đặc biệt hữu ích mà người ngữ thường dùng • Mục Your Turn trang cuối phần chuyển từ kỹ nghe sang kỹ nói Các tập hoạt động theo cặp/nhóm kèm với đối thoại mẫu thành ngữ cần thiết giúp người học hoàn thành tốt tập cho Mục In Focus dịp để người học thảo luận chủ đề sâu rộng hơn, đồng thời giúp họ hiểu biết thêm kiến thức văn hóa nơi giới Với đặc điểm đề mục nêu trên, Listen In xem giáo trình phù hợp để dạy môn Nghe-Nói cho học viên trình độ từ sơ cấp đến nâng cao Ngoài ra, học viên tận dụng phần Self-Study Practice với băng/đĩa CD kèm theo để tự luyện tập thêm nhà Các bạn tự học tìm thấy tài liệu hữu ích việc phát triển kỹ nghe Và giảng viên phụ trách môn Nghe-Nói có lẽ hài lòng có nguồn tài liệu phong phú phù hợp cho mục đích giảng dạy biên soạn đề thi Nghe-Nói Phần ghi băng, đáp án học phần Self-Study bảng kê số đĩa CD cung cấp đầy đủ tiện lợi cho người sử dụng Trân trọng giới thiệu bạn đọc hy vọng tài liệu hỗ trợ thiết thực cho bạn trình dạy học tiếng Anh ngoại ngữ NGUYỄN THÀNH YẾN Giảng viên Khoa Anh Trường ĐHSP - TP HCM Classroom Language Could you repeat that, please? Could you play it again, please? Could you turn up the volume, please? How you say in English? What does mean? (How you spell ? I'm not sure Sorry, I don’t understand What did you get question number one? What's your answer number two? Unit Starter Listening for meaning Goals: - Identifying types of listening - Identifying ways to improve listening skills Before you listen, it’s a good idea to think about the TYPE of listening that you will Here are some of the types of listening you will in their course A/ Which of the following you think are the most difficult to understand in English? Which are less difficult? Rank them in order (1 = most difficult) Then share your opinions with a partner Types of listening [] Public announcements [] Radio and TV programs [] News reports [] English-language movies [] Academic lectures [] Casual conversations [] Formal conversations/interviews [] Medical consultations [] Voice mail messages [] Telephone conversations [] Conversations in stores [] Tour guide commentaries B/ Look through the units in this book Find places where you can practice the types of listening above Write the page numbers next to each one C/ Brainstorm! Work with a partner Think of some situations when you had difficulty understanding spoken English What was the situation? What type of listening did it involve (e.g., a conversation, a TV or radio broadcast, an announcement)? Why was it difficult? Note details below.  Sometimes we listen for gist, or to get the main idea of what we are hearing You will hear four types of listening Listen and number the pictures (14) a The woman is calling about travel plans / work b The dress is too expensive / the wrong size c This is a history lecture / an English d The man had a good day / a bad day lecture B/ Listen again for the main ideas Circle the correct words under each picture Some information is not stated directly but can be inferred A/ Listen to three people talk about movies they have seen What did each person think about the movie? Circle good, OK, or poor for each B/ Listen again and write the key words that helped you decide Some words can have different meanings depending on how they are spoken A/ Listen to the examples Example Sorry? (asking for clarification) Example Sorry, (apologizing) Listen Is each person asking for clarification (C) or apologizing (A)? C A C A C A C A C A C A B/ Listen again and check your answers C/ Work with a partner What other expressions can you use when you need to ask for clarification or repetition? Make a list (Some examples are on page 7.)  As well as listening for gist or for inference, we can also listen for specific information A/ Four students are talking about how they practice listening outside the classroom Listen and number the people (1-4) a _uses English listening sites on the Web _downloads English songs from the Web _records and listens to her own voice b _listens 10 English language news reports _watches music TV in English _watches English language movies on TV c _chats with English speakers _goes to an English-speaking club _ travels to English-speaking countries d _downloads English songs from the Web _practices English songs at home _uses English listening sites on the Web B/ What the people to improve their listening ability? Listen again and check (x) two methods for each person Which method(s) you think would work best for you? In interactive types of listening, such as conversations, surveys, and interviews, people typically respond to what they hear Listen and circle the answers that are right for you Announcements and messages TV programs and movies Conversations Understand TV and radio Talk with English speakers Understand lectures To pass an exam or get a job To communicate with English speakers For fun Your Turn! Talking about reasons for studying English • Why are you studying English? • What’s the main reason you’re studying English? I’m studying it so I can get a job So I can talk with English speakers I want to use English when I travel abroad • Are you studying English to pass an exam? Yes, I need it to pass a university entrance exam No, I'm just studying it for fun • How you think studying English will help you? I’ll be able to use my English skills to get a job Reasons for studying English [] Pass an exam [] Get a job using English [] Talk with English speakers [] Travel easily overseas [] Understand movies/TV [] Understand news reports [] Understand lectures [] Understand/sing English songs [] Live in English-speaking country [] … Try this… What are the main reasons you are studying English? Rank the reasons listed above in order (1 = most important reason) You can add other reasons to the list Tell your partner and ask about his/her reasons In Focus: Learning to listen People sometimes think that listening is not as important as speaking, reading, and writing It is like a baby sister that no one pays attention to This is because more attention has been paid to its three “elder sisters” - speaking, reading, and writing For many people, being able to use a foreign language means being able to speak and write die language, or being able read foreignlanguage books or newspapers In recent years, however, more and more attention has been paid to the importance of listening People who argue in favor of teaching listening say that learners cannot start using another language effectively until they have heard lots of authentic, comprehensible examples of die language Why is listening important to you? What listening skills you want to develop during the course? When you’re traveling, you need to be able to listen well so you can understand what people are saying to you I’m hoping to overseas one day I need to improve my listening skills so I’ll be able to understand lectures in English I can understand OK when people speak slowly, but I need to be able to understand when they talk fast Unit Can I ask you some questions? Goals: - Understanding personal information questions - Understanding airport announcements (1) A/ What are these parts of an airport called? Use the words in the box to label the photos Two are extra baggage claim area immigration counter duty-free shop check-in counter security checkpoint departure lounge a …………… b …………… c …………… d …………… B/In which of the places above might you see or hear the following words? Write a least one word under each photo boarding pass passport carry-on bag boarding call credit card gate carousel luggage C/ Brainstorm! Work with a partner Imagine you've arrived at a U.S airport What questions might you be asked at Immigration? Make a list (2) A/ Listen and number the pictures (1-4) a ………………… M: Yes, the pain is terrible M: What's the problem? W: I have a bad cough W: Did you hurt your arm? M: No, my hand M: Are you taking any medication? W: Yes, twice a day W: I've been coughing all week M: I'm sorry to hear that Task M: Hi, Sarah, what's wrong? You look terrible W: Oh, hi, Mark I feel terrible M: What's the problem? W: Well, I have a headache, and sore throat And I've been sneezing all morning M: I'm sorry to hear that Do you have a fever? W: A slight one, I think M: Well, have you been vomiting? W: No M: Oh, well, that's something at least You probably haven't got the flu W: No, when you have the flu, you feel dizzy, and I don't feel dizzy M: It's probably just a cold Why don't you take the rest of the day off? Go and ask the boss We can manage without you Just go home and rest W: You sure? I think that's a good idea Task 1 a a b a b c Task c c a Symptoms [x] Fever [x] Sore throat [] Vomiting [] Rash [x] Headache [x] Sneezing [] Dizziness Unit 16 Task 1 W: I heard you had an exciting weekend M: You could say that M: What happened? W: I nearly drowned W: How did it happen? M: I was on a boat and I fell into the ocean M: When did it happen? W: Sunday morning W: Who were you with? M: Some friends M: So, how were you rescued? W: My friends called the lifeguard Task M: So, you say you had your handbag stolen this afternoon at about what time? W: It must have been about four o'clock I was at the City Plaza shopping mall, and this guy suddenly grabbed my bag and ran off M: Was there anything valuable inside the bag? W: Not really But the bag itself was an expensive leather one - it cost me about $500 M: And were you able to identify the man? W: I did get a quick look at him I remember he was tall, bearded, and he had dark brown hair I'm sure I'd recognize him if I saw him again M: OK, I just need to find out a few more details Task 1 a b c a a c Task c a c Incident Report Date of incident; Monday, September 23, 2002 Time: 4pm Location: City Plaza Items stolen? [x] Yes _ No Description of item(s): leather bag Suspect identified? [x] Yes _ No Description of suspect(s): tall, bearded, dark brown hair Unit 17 Task 1 M: We need someone who's reliable W: Jake always shows up on time W: Is Shirley honest? M: Oh, yes She'd never steal M: Would you say that John is hard-working? W: Yes, he's never lazy W: Josie won the award for Most Efficient Employee M: That makes sense She always works very quickly M: Is Kim very independent? W: She's good at making her own decisions W: What's wrong with Jose? M: He's a little boring Task M1: So, what you think? W1l: Well, we need someone who's reliable W2: Yes, if they don't show up on time, it will ruin everything W1: And we need someone who's hard-working W2: That's true - the rehearsals will be hard work And we don't have much time before the school's arts festival next month M1: OK, what else? W1: Hmm - well, it's a challenging role, so they have to be smart M1: So, who have we got? W2: How about Nancy? W1: Well, she's reliable and hard-working But she's not very smart, though W2: Janet is smart, but she's also lazy M1: How about Katie? W1: Yes, she has all of the qualities we're looking for W2: She has something else as well M1: What's that? W1: She can sing and dance really well Task 1 a c a a a b Task b c b Name Positives Negatives Nancy Reliable, hard-working Not smart Janet Smart Lazy Katie Reliable, hard-working, smart, can sing and dance Unit 18 Task 1 W: Do you like horror movies? M: No, they’re too scary M: We're going to see The Beguiled tomorrow W: Can I come? W: The Body Snatchers sounds like a waste of time M: Oh, you think so? M: Let's go and see The Crazy Professor W: I don't like comedies W: Would you recommend the new movie at the Odeon? M: Not really M: How often you go to the movies? W: Not too often Task W: Do you go to the movies often, Jim? M: Yes, I - about once a week I love movies How about you, Sally? W: I don't go all that often It's such a pain finding out what's on and making reservations and stuff M: Oh, I use the new telephone ticketing service W: What's that? M: Well, you just call up and they tell you what's on, where it's on, and when it's on W: And how you get your ticket? M: It's easy, you give your credit card number, and then when you get to the movie theater there's this kind of ticket dispensing machine W: So, you the whole thing without having any contact with a human being? M: That's right It's great! You should try it some time W: Oh, no Maybe I'm old fashioned, but I don't like talking to machines Task 1 b a c c b b Task A b b c B F U T T T U Unit 19 Task 1 M: My husband snores W: What a pain! W: I'm trying to quit smoking M: That's a great idea M: My neighbors have a dog that barks all night W: You should talk to them W: Do you have trouble sleeping at night? M: Why, I look tired? M: I missed class yesterday W: Well, you can borrow my notes W: I can't sleep M: Do you drink coffee after dinner? Task W1: Hi, Mandy! Hi, Phil W2: Hi, Jackie M1: Hi! Jackie, you look tired, what's wrong? W1: Oh, I have this neighbor, and his dog barks all night long Bark! Bark! Bark! It’s driving me mad W2: Try talking to him W1: Yeah, I guess He's kind of unfriendly, that's all What are your neighbors like, Mandy? W2: OK - except for one guy He's in the apartment below mine, and he smokes and the smoke comes right in my bedroom Ugh! It's horrible And if I talk to him, he's really rude I don't know what to W1: Well, if I were you, I'd move apartment M1: You're both lucky though I have the neighbor from hell W1: You do? M1: Uh-huh He has these wild parties, like four or five times a week W2: Well, you know what I'd if I were you, Phil? M1: What? W2: I'd go and join the party! Task 1 b a a a b a Task b b b Name Problem Possible solution Mandy Neighbor smokes Move apartment Jackie Neighbor’s dog barks Talk to neighbor Phil Neighbor’s noisy parties Join the party Unit 20 Task 1 W: How was your day? M: Terrible M: Anything happen today? W: Just meetings W: Who did you see today? M: Oh, I met Jim Lee M: Did you anything interesting today? W: Not really W: Did you see Henry today? M: No, Jack M: I had a great day W: What happened? Task W: Hi, honey, how was your day? M: Oh, a typical Monday W: Did you call your mother? M: Of course - I call her every Monday W: And did you go to the fitness center? M: Yep I've been every day this month so far Doesn't it show? W: Not really And did you remember to pick up the kids' school uniforms at the dry-cleaners? M: Uh No, I forgot But I'll that tomorrow W: Mm So, how was work? M: Well, I handed in my monthly report The boss is back tomorrow, so I have to meet with him first thing in the morning to discuss it W: Well, at least you get to celebrate your birthday the next day We're going out to dinner, remember? M: Is that this Wednesday? Oh, I forgot about that, too Task 1 c c b c c a Task a b b _x_ call Mom _ pick up laundry at dry-cleaners _ call boss _x_ hand in monthly report _ meet with boss _ cook dinner for Annie _x_ go to fitness center _ celebrate birthday CONTENTS Unit Starter Listening for meaning Unit Can I ask you some questions? Unit He’s handsome and intelligent Unit That’s the bride’s mother Unit I’m pretty good at math Unit Where in the world is it? Unit It has a great view of the ocean Unit How about a genuine gold watch? Unit That’s an unusual job Unit Could you fax this for me? Unit 10 We spent three days in New York Unit 11 Let’s get take-out Unit 12 What you to relax? Unit 13 This is the news Unit 14 I really admire her Unit 15 Where does it hurt? Unit 16 You’ll never believe this! Unit 17 We want someone who’s reliable Unit 18 Let’s go to the movies Unit 19 Is be ready to quit? Unit 20 Who did you see today? -// LISTEN IN - BOOK Luyện kỹ Nghe, Nói Phát âm tiếng Anh (Second Edition) Tác giả: David Nunan Giới thiệu: NGUYỄN THÀNH YẾN NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HƠP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chịu trách nhiệm xuất NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Biên tập: LÊ THU GIANG Trình bày sách: PHẠM VĂN VINH Sửa in: DIỆP XUÂN ANH Thực liên doanh: PHẠM THỊ THANH TÂM In 1.000 khổ 15,5 x 23,5cm Xí nghiệp In MACHINCO - 21 Bùi Thị Xuân - Q.1 - Thành phố Hồ Chí Minh Số xuất 115-08/CXB/28307/THTPHCM In xong nộp lưu chiểu tháng 05-2008 ... Starter Listening for meaning Goals: - Identifying types of listening - Identifying ways to improve listening skills Before you listen, it’s a good idea to think about the TYPE of listening that... 7.)  As well as listening for gist or for inference, we can also listen for specific information A/ Four students are talking about how they practice listening outside the classroom Listen and number... people to improve their listening ability? Listen again and check (x) two methods for each person Which method(s) you think would work best for you? In interactive types of listening, such as conversations,
- Xem thêm -

Xem thêm: LISTEN IN BOOK 2 , LISTEN IN BOOK 2 , LISTEN IN BOOK 2 , Unit 1. Can I ask you some questions?, Unit 2. He's handsome and intelligent,, Unit 3. That's the bride's mother., Unit 4. I'm pretty good at math., Unit 5. Where in the world is it?, Unit 6. It has a great view of the ocean, Unit 7. How about a genuine gold watch?, Unit 8. That's an unusual job., Unit 9. Could you fax this for me?, Unit 10. We spent three days in New York., Unit 12. What do you do to relax?, Unit 13. This is the news., Unit 14. I really admire her., Unit 15. Where does it hurt?, Unit 16. You'll never believe this!, Unit 17. We want someone who's reliable., Unit 18. Let's go to the movies., Unit 19. Is he ready to quit?, Unit 20. Who did you see today?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay