Bai tap thong tin quang

2 293 3
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 00:46

1 Cho sợi quang đơn mode có độ lệch chiết suất 0,2% với chiết suất lõi n1 = 1,48 Hãy xác định đường kính sợi quang biết sợi hoạt động đơn mode bước sóng lớn µm Cho sợi quang đa mode chiết suất bậc (MM-SI) có chiết suất lõi n1, chiết suất vỏ phản xạ n2, chiều dài sợi L Hãy tính tán sắc mode sợi quang theo nguyên lý quang hình Giải thích sợi đa mode chiết suất biến đổi (MM-GI) lại có tán sắc mode nhỏ sợi MM-SI Cho sợi quang đa mode chiết suất bậc (MM-SI) có đường kính lõi 50 µm hoạt động bước sóng 900 nm Biết số lượng mode truyền sợi khoảng 900 mode, xác định độ số sợi quang Nếu biết độ lệch chiết suất sợi 1,5%, xác định chiết suất lõi sợi Xác định tần số chuẩn hóa bước sóng 0,82 m sợi quang SI có bán kính lõi 25 m, chiết suất lõi 1,48; chiết suất vỏ 1,46 Hỏi bước sóng 1,3 m có mode truyền sợi quang Tính tỷ lệ phần trăm công suất ánh sáng truyền vỏ trường hợp Cho hệ thống truyền dẫn sợi quang 1,55 µm có mức công suất phát quang mW, truyền qua tuyến sợi quang dài 80 km với suy hao trung bình 0,22 dB/km a/ Hãy xác định mức công suất quang vào thu quang b/ Nếu biết hệ thống yêu cầu mức công suất thu nhỏ thu -19,8 dBm, xác định khoảng cách tối đa tuyến truyền dẫn sợi quang Sợi đa mode chiết suất bậc có đường kính lõi 50 µm thiết kế để giới hạn tán sắc mode 10 ns/km Biết chiết suất vỏ sợi 1,45 a/ Hãy xác định độ số sợi quang b/ Xác định giới hạn tốc độ truyền dẫn km bước sóng 880 nm giả sử độ dãn xung không vượt chu kì bit Cho sợi quang có đường kính lõi 50 µm hoạt động bước sóng 850 nm Biết sợi có độ lệch chiết suất 1% với chiết suất lớp vỏ n2 = 1,45 a/ Hãy xác định mức độ dãn xung gây tán sắc mode trường hợp sợi có mặt cắt chiết suất bậc b/ Hãy xác định mức độ dãn xung gây tán sắc mode trường hợp sợi có mặt cắt chiết suất biến đổi với hệ số mặt cắt tối ưu ( = 2) c/ Hãy xác định mức độ dãn xung gây tán sắc mode trường hợp sợi có mặt cắt chiết suất biến đổi với hệ số mặt cắt chiết suất = 2,5 Cho sợi quang đơn mode có độ lệch chiết suất 0,2% với chiết suất lõi n1 = 1,474 Hãy xác định đường kính sợi quang biết sợi hoạt động đơn mode bước sóng lớn m Hệ thống thông tin quang đơn kênh hoạt động tốc độ bit 10Gbps, mã NRZ sử dụng nguồn phát quang đơn mode bước sóng 1550 nm với độ rộng phổ 1nm truyền sợi đơn mode tiêu chuẩn SMF có hệ số tán sắc D=0,26 ps/nm.km Hãy tính giới hạn truyền dẫn tố đa ảnh hưởng tán sắc GVD 10 Hãy tính tốc tộc bit giới hạn cho tuyến sợi quang đơn mode dài 50km bước sóng 1,3 1,55 m có xung đầu vào bị giới hạn khai triển với độ rộng FWHM 100 ps Giả sử tương ứng = = -20 ps2/km = 0,1 ps3/km = bước sóng 1,3 1,55 m Giả thiết V
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap thong tin quang, Bai tap thong tin quang, Bai tap thong tin quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay