Quản trị công tác xã hội

49 112 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 00:45

tiến trình, phương pháp hay loạt mối quan hệ người làm việc để đạt mục tiêu chung tổ chức Nó tiến trình liên tục hướng tới tăng trưởng phát triển tổ chức Quản trị hội, theo Hanlan, trọng vào sách, hoạch định quản trị hàng hóa dịch vụ có liên quan tới thiết chế trị, hội kinh tế liên quan tới định phân bố tài nguyên quốc gia nhu cầu an sinh hội Nói chung quản trị hội nói tới quản trị lĩnh vực sức khỏe, giáo dục lĩnh vực phát triển hội khác Quản trị an sinh hội đề cập cụ thể tới tiến trình quản trị sở an sinh hội, hình thành sách kế hoạch sở việc thực chương trình dịch vụ cho nhóm thân chủ cụ thể Nó xem quản trị sở hội Quản trị công tác hội phương pháp công tác hội có liên quan tới việc cung ứng phân phối nguồn tài nguyên hội giúp người đáp ứng nhu cầu họ phát huy tiềm thân Người ta cho chuyển đổi sách hội thành chương trình dịch vụ, nhà quản trị công tác hội áp dụng tổng hợp phương pháp công tác hội vào tiến trình quản trị Theo Walter Friedlander, quản trị công tác hội phương pháp công tác hội dựa vào nguyên tắc kỹ thuật khoa học quản trị nói chung đề cập đến công việc đặc thù công tác hội nhận diện giải vấn đề người thỏa mãn nhu cầu người Skidmore tóm tắt quản trị công tác hội “hành động đội ngũ nhân sử dụng tiến trình hội để chuyển đổi sách hội sở việc cung ứng dịch vụ hội’’ BÀI 1: QUẢN TRỊ CÔNG TÁC HỘI I Tầm quan trọng Quản trị công tác hội phương pháp quan trọng để tối đa hóa tính hiệu chương trình hoạt động công tác hội để giải vấn đề hộị cải thiện điều kiện hội tốt Quản trị công tác hội cung cấp tảng để thực hành công tác hội liên quan đến chức sở hội Chất lượng thực hành công tác hội phần lớn phụ thuộc vào cách quản trị ngành công tác hội II Đặc điểm Sau đặc điểm quản trị công tác hội: Sử dụng nguyên tắc kỹ thuật quản trị tổng quát; Sử dụng triết lý, mục đích chức công tác hội, phương pháp chẩn đoán hội, phân tích tổng hợp nhu cầu cá nhân, nhóm hay cộng đồng, sử dụng việc tổng quát hóa nhằm thay đổi phát triển mục đích chức sở; Trọng tâm chủ yếu tiến trình giúp đỡ cá nhân, nhóm cộng đồng; Quản trị công tác hội làm việc với người dựa vào kiến thức hiểu biết hành vi người, mối quan hệ nhân tổ chức phục vụ người; Các phương pháp công tác hội không sử dụng để cung cấp dịch vụ mà tiến trình quản trị mối quan hệ với nhân viên III Các hoạt động Theo Trecker hoạt động chủ yếu thuộc trách nhiệm quản trị bao gồm: Khảo sát cộng đồng; Xác định mục đích sở để chọn lựa; Cung cấp nguồn tài chính, lập ngân sách kế toán; Triển khai sách sở, chương trình biện pháp thực hiện; IV Làm việc với ban lãnh đạo sở, nhân viên chuyên nghiệp không chuyên nghiệp, ban điều hành, ủy ban chuyên môn người tình nguyện; Cung cấp bảo trì máy móc, thiết bị hàng hóa vật dụng; Triển khai kế hoạch, thiết lập trì mối quan hệ hiệu với cộng đồng chương trình tăng cường hiểu biết với cộng đồng; Giữ gìn đầy đủ xác tư liệu hoạt động sở lập báo cáo đặn; Lượng giá liên tục chương trình hoạt động nhân sự, kế hoạch tổ chức nghiên cứu khảo sát Các khía cạnh Các khía cạnh quản trị công tác hội bao gồm chức năng, cấu tổ chức tiến trình Chức năng  Quản trị công tác hội có chức sau: - Là phương tiện giải nhu cầu hội nhận diện thông qua dịch vụ hội công tư; - Đó hành động hội để cải tiến đưa dịch vụ đáp ứng nhu cầu nhóm thân chủ cụ thể hay cộng đồng; - Đó việc định cấp quản trị Cơ cấu tổ chức Cấu trúc tổ chức bao gồm phận / đơn vị khác sở thực nhiệm vụ để đạt mục tiêu tổ chức Nó bao gồm : quản trị Nghiên cứu cấu trúc tổ chức thành phần tổ chức; Hiểu sở an sinh hội có đề cấu trúc tổ chức để Tiến trình Quản trị công tác hội tiến trình liên tục, động toàn nhằm tập hợp người, nguồn tài nguyên mục đích nhằm hoàn thành mục đích tổ chức cung ứng dịch vụ hội Nó dựa vào kiến thức chất người tổ chức phục vụ người để thiết lập trì hệ thống nỗ lực tham gia hợp tác tất cấp tổ chức Trecker tiến trình quản trị công tác hội có ba chiều kích quan trọng: V - Nội dung trọng tâm nhiệm vụ công việc phân công sở Sự giao phó trách nhiệm rộng rãi sở phân công công việc chức cho cấp; - Cộng đồng nơi sở hoạt động có ảnh hường đến mục đích chương trình sở vừa nguồn hỗ trợ vừa đối tượng dịch vụ; - Bầu không khí tâm lý người bày tỏ cảm nghĩ tích cực đuợc nhà quản trị khai thác thích hợp tạo nên sức mạnh để đạt mục đích sở Các yếu tố Trecker xác định yếu tố chung quan trọng tiến trình quản trị công tác hội là: - Quản trị tiến trình liên tục, động; - Tiến trình vận động để hoàn thành mục đích chung; chung; Tài nguyên nhân vật lực khai thác để đạt mục đích lãnh đạo VI Phối hợp hợp tác phương tiện để khai thác nguồn tài nguyên nhân lực vật lực; Hàm ý định nghĩa yếu tố hoạch định, tổ chức Quản trị Quản lý Rino J.Patti sử dụng hai thuật ngữ quản trị vả quản lý Ông ta lưu ý quản lý nhân viên hội sử dụng ngày nhiều để mô tả công việc mà họ làm Đã có nhiều cố gắng phân biệt hai thuật ngữ khác biệt không chấp nhận hoàn toàn, mặt lịch sử, công tác hội sở an sinh hội phi lợi nhuận, từ quản trị (administration) thích sử dụng từ quản lý (management) từ quản lý mang vẻ kiểm soát nhắm tới lợi nhuận vốn không ưa thích an sinh hội thời Quản lý sử đụng danh từ nói tới số người nắm giữ vị trí cao sơ đồ tổ chức sở Kettner cho có khác biệt quan trọng quản lý vả quản trị “quản trị chủ yếu xây dựng sách quản lý thực sách.” Có nghĩa quản trị chức giám đốc / ban giám đốc quản lý hoạt động cùa nhân viên Quản lý hoạt động phân bổ sử dụng nguồn tài nguyên (nhân lực, tiền bạc, máy móc vật liệu, phương pháp, thời gian, không gian, thứ khác) để đạt mục tiêu tổ chức Nó bao gồm nhiệm vụ thiết lập trì môi trường nội người làm việc nhóm có kết hiệu để đạt mục tiêu nhóm Như vậy, quản lý “ chức nhân viên hội cấp thực sở phục vụ người nhằm hoàn thành mục đích tổ chức.” VI Nguồn gốc quản trị khoa học quản lý Đã có nỗ lực cải thiện công việc sở hội nhằm đạt hiệu chịu trách nhiệm học hỏi kinh nghiệm quản trị tổ chức kinh doanh Mặt khác nhà lý thuyết quản trị Peter Drucker, chuyển ý họ vào tổ chức phi lợi nhuận số người đưa công nghệ vào sở hội Mặc dù họ nhận khác biệt tổ chức lợi nhuận tổ chức phi lợi nhuận khuyến cáo không nên “điều hành tổ chức phi lợi nhuận tổ chức lợi nhuận”, Drucker người khác có công cách thức áp dụng công cụ áp dụng kinh doanh vào tổ chức phi lợi nhuận cách hữu ích Nhân viên hội gọi nhà quản trị họ sử dụng cách thức quản trị theo mục tiêu (MBO), hoạch định chiến lược công cụ khác bối cảnh quản trị công tác hội Các lý thuyết quản trị / tổ chức Quản trị khoa học Frederick Taylor đề vào năm đầu 1900 Taylor giả định người công nhân thúc đẩy chủ yếu đảm bảo tài bầu không khí làm việc ổn định đảm bảo trả lương đầy đủ đặn Họ làm việc hợp lý Họ ưa thích công việc giản đơn cần hướng dẫn giám sát Quản trị viên đưa áp dụng cách thức tốt để tăng suất lao động công nhân sử dụng “một phương thức tốt nhất” để làm việc Nó nhấn mạnh việc phân công lao động, sử dụng đồng hồ bấm nghiên cứu động tác Người công nhân xem “con người kinh tế” hay người ta đối xử máy, bị thúc đẩy tiền thưởng, tiền hoa hồng trả lương theo sản phẩm Quản trị hành chánh biết đến nhiều qua công trình Henry Fayol Mary Parker Follett Fayol tán thành 14 nguyên tắc quản trị Follett phát triển sâu gồm nhu cầu nhạy cảm quản trị viên cá nhân người Henry Gantt đưa biểu đồ thời gian (biểu đồ Gantt) giúp cho công việc sản xuất có hiệu Những nội dung bàn luận phần khác Quản trị cổ điển có liên quan tới thuyết hành chánh thư lại Max Weber Ông ta tin thuyết hành chánh thư lại lý thuyết tổ chức lý tưởng thể kỷ 20 Mô hình thư lại mô hình tổ chức xây dựng theo nguyên tắc đề cao tính hiệu Weber đặt trọng tâm vào việc xếp khách hàng (“xử lý khách hàng”) thông qua phương pháp công tác nhân xây dựng cấu tổ chức có nhấn mạnh đến quản trị khoa học quản trị hành chánh để đạt hiệu kinh tế (lợi nhuận) Những công việc thảo luận phần Tổ chức Trường phái quản trị dựa vào mối quan hệ nhân đời sau nghiên cứu tiếng Elton Mayo biết tên gọi thí nghiệm Hawthorn Các tác giả khác có đóng góp cho trường phái là: Abraham Maslow, Frederick Herzberg David McClelland Nghiên cứu Mayo đưa đến kết luận vấn đề hội (như tham gia vào nhóm, thừa nhận quan tâm quản lý) nội dung công việc ảnh hưởng đến suất lao động người công nhân Các nhu cầu cá nhân phải tổ chức xem xét để đảm bảo suất cao Khái niệm “con người hội” nhấn mạnh yếu tố phi vật chất thúc đẩy động viên suất người công nhân Làm việc phức tạp nhiều hòa nhập với người khác chuyên môn hóa sản xuất dây chuyền phù hợp với nhu cầu hội người Trường phái hành vi gắn với hành vi lãnh đạo nhận diện, lưu giữ xác minh Mạng quản lý (Ô quản lý) phát triển vào năm 1950 Robert Blake Jane Mouton hoàn chỉnh sau sử dụng rộng rãi khung khảo sát kiểu lãnh đạo hữu Năm 1960, Douglas McGregor viết sách có giá trị lãnh đạo, Khía cạnh người doanh nghiệp ông đưa hai lý thuyết lãnh đạo dựa chất người công việc Một lý thuyết ông gọi Thuyết X, Thuyết Y Những lý thuyết công tác lãnh đạo bàn luận phần khác Trường phái Quản trị ngẫu nhiên dựa vào nghiên cứu Fred E Fiedler Ông ta kết luận phương thức lãnh đạo lý tưởng hay cách quản lý tốt Thay vào ông cho phong cách lãnh đạo tốt cách đáp ứng nhu cầu tình cụ thể Những tình khác cần định khác cách quản lý khác Tuy nhiên, nhà quản trị đưa định đắn họ đánh giá nhu cầu tình có kỹ định Quản trị chất lượng toàn thể cách tiếp cận khác nhằm thay đổi mối quan hệ tiến trình nơi làm việc để nâng cao thực hành công việc W E Deming đề xướng Trong đó, cách thức thực hành công việc chủ yếu đặt trọng tâm vào khách hàng, cam kết toàn tổ chức việc cải tiến liên tục làm việc theo nhóm xem dẫn đến chất lượng (ít phải làm lại, khách hàng hài lòng hay đòi hỏi hợp pháp khách hàng) lẫn thành liên quan đến công việc thỏa mãn (của công nhân), truyền thông (tích cực hơn) nhận thức (tích cực hơn) môi trường làm việc Ông ta ước tính “công nhân chịu trách nhiệm 15% vấn đề người quản lý chịu trách nhiệm 85% Vì cần đến cam kết toàn thể tổ chức từ người điều hành nhân viên cấp thấp Quản trị chất lượng toàn thể (TQM) nhấn mạnh cải tiến liên tục loại bỏ khiếm khuyết máy tổ chức hoạt động BẢN CHẤT CỦA CƠ SỞ AN SINH HỘI I Định nghĩa Cơ sở an sinh hội sở thực nhiệm vụ quản trị đế đạt mục đích hội Một sở an sinh hội hình thành “nhiều người nhận nhu cầu chưa đáp ứng, muốn đáp ứng nhu cầu đó, xin phép cộng đồng đáp ứng nhu cầu đó, nhận trách nhiệm pháp lý bảo đảm nguồn tài nguyên tạo tài nguyên để chúng sử dụng vào mục đích cụ thể đối tượng, không sử dụng vào mục đích khác.” II Các kiểu sở an sinh hội Cơ có hai kiểu sở hội: công tư Các sở công thường gắn với máy hành chánh / sở an sinh hội Nhân viên hội làm việc cho nhà nước theo quy định luật dịch vụ dân Những luật lệ quy định cấp liên bang / quốc gia, tiểu bang cẩp địa phương Nhà nước thông qua quan lập pháp, quan thẩm quyền điều hành sở công lập Khu vực tư bao gồm sở phi lợi nhuận sở lợi nhuận Các sở phi lợi nhuận phân làm hai loại: thuộc giáo phái không thuộc giáo phái Các sở thuộc giáo phái sở tài trợ tổ chức tôn giáo hay cung cấp dịch vụ cho thành viên nhóm tôn giáo Thí dụ, hội từ thiện Thiên chúa giáo dịch vụ hội Lutheran Ngày nay, sở thuộc giáo phái gọi tổ chức dựa vào lòng tin / đức tin (FBO) Các sở phi lợi nhuận dựa vào hỗ trợ từ thiện biết đến tổ chức phi phủ (NGO) Chúng tổ chức cấp quốc gia hay cấp cộng đồng cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu xác định cộng đồng Quy chế bao gồm : dạng thân chủ phục vụ, phạm vi vùng / lãnh thổ hoạt động, chương trình dịch vụ phương pháp sử dụng Nhân viên tình nguyện viên có trách nhiệm với ban điều hành, nơí đưa hầu hết sách Trong năm gần tổ chức lợi nhuân ngày trở thành doanh nghiệp phục vụ người đặc biệt lĩnh vực nhà nuôi dưỡng, nhà chăm sóc sức khỏe, trung tâm trị liệu tập trung, chăm sóc ban ngày người lớn trẻ em Mặc dù tổ chức thuê mướn nhân viên hội chuyên gia khác, sở lợi nhuận sở hữu hoạt động giống doanh nghiệp khác Hai bảng sau trình bày kiểu tổ chức theo quyền điều hành theo nguồn tài trợ Bảng Kiểu sở theo quyền điều hành Kiểu sở Phi lợi nhuận Quyền điều hành - Hợp với quốc gia hay địa phương hoạt động có tuyên bố chức năng, nhiệm vụ, phù hợp hiến pháp luật pháp; - Có máy quản lý; / tổ chức sở tôn giáo có tư cách pháp nhân sở khác luật pháp công nhận Công lập Được phép thành lập luật pháp; đơn vị cấp sở công lập với mối quan hệ quản lý rõ ràng Sở hữu (vì lợi nhuận) Được tổ chức thực thể hợp pháp doanh nghiệp, cổ phần, sở hữu riêng trách nhiệm hữu hạn, có hiến chương, hợp đồng hợp tác hay điều khoản liên kết hợp pháp Nguồn: thông qua Hội đồng thẩm định dịch vụ gia đình trẻ em (1997) Bảng Kiểu sở theo nguồn tài trợ Kiểu sở Nguồn tài trợ chủ yếu - Chính quyền phân bổ; Công lập - Thỉnh thoảng tư nhân tài trợ với mục đích đặc biệt - Đóng góp trực tiếp (chúc thư, khoản tặng); - Phí dịch vụ; Phi lợi nhuận - Chính quyền trợ cấp hợp đồng; - Quỹ tài trợ; - Chiến dịch vận động gây quỹ; - Chăm sóc y tế / trợ giúp y tế - Phí dịch vụ; Vì lợi nhuận - Chính quyền trợ cấp hợp đồng; - Chăm sóc y tế / trợ giúp y tế BẢN CHẤT CỦA CÁC CƠ SỞ AN SINH HỘI Rosemary C Sarri Robert D Vinter cho sở an sinh hội “phải xem hệ thống quản lý hành chánh hệ thống hội” Chúng hệ thống quản lý hành chánh chúng thành lập để đạt mục đích rõ ràng, cấu nội bộ, công nghệ phương thức làm việc thiết kế để đạt mục đích Chúng có chinh sách thủ tục hướng dẫn nhân viên thực công việc phục vụ thân chủ phù hợp với mục đích sở Trong phần khác bàn luận đến mô hình tổ chức thư lại Chúng hệ thống hội thích ứng với áp lực nội bên chúng tạo nên mô hình không thức vừa tạo thuận lợi vừa làm tổn hại đến việc đạt mục đích sở Là hệ thống hội, sở hội chịu đựng áp lực từ bên bên tổ chức Những yếu tố trị can thiệp vào hoạt động bình thường sở công lập việc bổ nhiệm nhân viên chẳng hạn Những yếu tố văn hóa – hội thường thể qua mối quan hệ thân mật mâu thuẫn với tổ chức thức I Cơ sở an sinh hội hệ thống hội Bản chất hệ thống hội Một thống hội tổng thể với phận có mối quan hệ với phận khác tất có quan hệ phụ thuộc lẫn Theo William Lint, hệ thống “tập hợp quan hệ hỗ tương có tổ chức, có mục đích phận thành tích tổng thể hệ thống vượt trội thành tích tất phận Khi ứng dụng quản trị công tác hội đề cập đến khái niệm mục đích sở tương quan đơn vị khác tiểu hệ thống tổ chức Mối quan hệ hỗ tương phối hợp tiểu hệ thống có nhờ thông tin mạng lưới truyền thông, chế định chế tự tạo khác tồn tổ chức Các đặc điểm hệ thống hội Những thuộc tính mở đóng — Các hệ thống có thuộc tính đóng mở - - - Khi xem xét thuộc tính đóng mở hệ thống cần nhớ hệ thống hội liên thông ảnh hường lẫn Vì thế, sở hội chịu tác động môi trường bên ngoài, cộng đồng; Khách hàng mà sở phục vụ đến từ cộng đồng tài nguyên đầu vào để hỗ trợ trì từ cộng đồng Đây đặc điểm hệ thống mở Hầu hết hệ thống mở mà sở an sinh hội ví dụ; Một hệ thống đóng hệ thống không chịu tác động từ môi trường bên Trên thực tể có hệ thống đóng Khái niệm hệ thống đóng áp dụng cho sở mà chương trình dịch vụ không thay đổi cho dù có thay đổi tình hình kinh tế hội trị Đa hệ thống áp dụng cho nhiều cấp độ cùa hệ thống tiểu hệ thống Theo Link, khảo sát đa hệ thống từ cấp độ nhỏ cấp vi mô tới cấp độ lớn cấp vĩ mô hệ thống Một chương trình sở hội đảm trách xem thân hệ thống hay tiểu hệ thống có liên quan tới chương trình sở khác cộng đồng Quản trị hội, quản trị an sinh hội quản trị công tác hội ví dụ đa hệ thống Sự cân hệ thống hay ổn định khuynh hướng tổ chức (hệ thống) để trì quán ổn định có lợi nội phận Chức quản lý tổ chức đưa chế để cân hệ thống không bên hệ thống mà tiểu hệ thống Một ví dụ cân hệ thống sở nhận thấy đạo đức nhân viên cao, thành công việc đáng hài lòng sở chứng tỏ đáp ứng nhu cầu cộng đồng lúc trì mạng lưới quan hệ với thành phần khác cộng đồng Các thành phần hệ thống hội Các thành phần hệ thống hội là: - - Đầu vào — Đầu vào hệ thống người, phương pháp làm việc, hay khuynh hướng niềm tin từ môi trường Chúng tìm phương thức liên hệ với bên hệ thống Một thay đổi đầu vào tác dộng đến toàn thể hệ thống; Đầu — kết mà hệ thống vận hành có liên quan đến mục đích nó; Số lượng vật liệu đưa vào trình để xử lý — tiến trình biến đổi đầu vào thành đầu Minh họa sau mô hình hệ thống áp dụng vào sở hội hệ thống hội Mô hình hệ thống Đầu vào => Nhân dịch vụ Quá trình biến đổi Quản lý Ngân sách Cơ sở hạ tầng II Cơ sở an sinh hội tổ chức kinh doanh => Đầu Các chương trình Phối hợp hành động — việc phải làm chủ yếu thiết lập mối quan hệ hài hòa hoạt động vật chất Việc huấn luyện thích hợp phối hợp hoạt động vật chất cần hình thành Những hình thức phối hợp: Phổi hợp theo chiều dọ., Đây phối hợp chịu ảnh hường việc giao trách nhiệm quyền hạn kèm theo để thực công việc từ lớn nhỏ Nguyên tắc thang bậc tổ chức từ đỉnh tới đáy với quyền hạn đến từ cấp cao việc nắm giữ trách nhiệm để thấy công việc hoàn tẩt sau giao ví dụ phối hợp theo chiều dọc Phối hợp theo chiều ngang hay phối hợp chéo Nói tới giám sát viên hay nhà quản trị cung cấp phối hợp liên hệ hoạt động hay chức họ họ với Đây điều cần thiết hoạt động phạm vi trách nhiệm người ảnh hưởng đến phận khác sở ngược lại BÀI TRUYỀN THÔNG TRONG QUẢN TRỊ Giới thiệu Bài giới thiệu truyền thông quản trị Đây kỹ xây dựng hoàn thiện qua thực hành Truyền thông tổ chức cấp mang tính mệnh lệnh để đạt mục tiêu nó., Thiết lập tin cậy truyền thông có hỗ trợ cộng đồng, sở an sinh hội phải truyền thông với công chúng bên — cộng đồng bao gồm khách hàng mục tiêu, quyền, giới truyền thông, nhà tài trợ sở / tổ chức khác Truyền thông Quản trị Truyền thông giai đoạn tiến trình quản trị nhằm chuyển tải ý kiến từ người sang người khác để thực chức quản trị Truyền thông hai chiều hướng tới tất nhân viên / thành viên ban điều hành để chuyển tải ý kiến, kế hoạch, mệnh lệnh, báo cáo đề xuất liên quan tới nhiệm vụ, mục đích mục tiêu sở cần đạt Vì vậy, truyền thông nối kết quan trọng để hợp nhà quản trị, thành viên ban điều hành, nhân viên thân chủ sở hay chương trình thiết lập mối liên lạc sở, đại diện quyền thành viên có liên quan cộng đồng Tầm quan trọng truyền thông: Truyền thông hai tiến trình kết nối công tác quản trị Nó sở cho tương tác hội làm tảng cho họat động người tổ chức “Sự tương tác tổ chức giống tế bào thể người.” Truyền thông “phương tiện chủ yếu người thu nhận trao đổi thông tin Việc định thực chức nhà quản trị tùy thuộc vào chất lượng số lượng thông tin nhận được.” Truyền thông hoạt động tiêu tốn thời gian nhiều nhà quản trị, nhà quản trị trung bình sử dụng từ 70 — 90% thời gian họ để truyền thông / giao tiếp Một khảo sát John Henriche cho thấy quản trị viên cấp sở (trực tiếp với nhân viên) sử dụng 74% thời gian họ để giao tiếp; quản trị viên cấp trung 81% quản trị viên cấp cao 87% Thông tin truyền thông “biểu thị quyền lực tổ chức người có thông tin liên quan đến mục đích, kế hoạch hoạt động công ty người trở thành trung tâm quyền lực tổ chức.” Mục đích truyền thông quản trị: Để làm rõ việc cần làm, cách làm; Để tăng cường tính đồng với mục đích sở; Để chuyển tải / truyền đạt vấn đề, đề xuất, ý kiến; Để báo cáo tiến độ công việc; Để thúc đẩy tham gia; Để thúc đẩy trao đổi hội hay đưa thừa nhận Các kiểu truyền thông: Truyền thông thức — hệ thống phương thức kênh luồng hợp lý, hoạch định nhờ dòng thông tin từ cấp quản trị thấy sơ đồ tổ chức Nó không từ xuống mà từ lên theo chiều ngang Truyền thông không thức — truyền thông không theo kênh luồng nhà quản trị mà thay vào thông qua giao tiếp hội người sở Nó thường biết tên “tin vịt” truyền nhanh truyền thông thức không xác việc giữ nguyên tính chân thật kiện ban đầu Các loại truyền thông: Truyền thông lời = người nói người khác nghe Việc xảy họp nhân viên, họp ủy ban, vấn đàm hội nghị hai hay nhiều người Truyền thông không lời bao gồm hoạt động thể - mắt, cử chỉ, dáng đi, nói nhanh hay chậm, cường độ giọng nói, độ căng môi, má đỏ, nước mắt chảy Thường cảm xúc ý tưởng chuyển tải thông qua hành động không lời thể hiệu so với thông qua lời nói Tiến trình truyền thông: Chia sẻ thông tin — tiến trình gởi tin nhận tin; Hiểu thông tin — nhũng nói nghe giống nhau; Làm rõ thõng tin — để hiểu người ta nói Fulmer đưa năm điều để lưu ý truyền thông hiệu quả: Rõ ràng Sự mơ làm cho người ta đưa dấu hiệu dẫn khác cho dù lúc Thông điệp phải đơn giản rõ ràng; Hoàn tất Một dẫn đưa mà hoàn tất phần khó cho người thực hiện; Ngắn gọn Trình bày ngắn gọn tốt bao quát chủ đề; Cụ thể Truyền thông phải nhằm vào mục tiêu; phải cụ thể, dẫn tên mong đợi nhờ không bị hiểu lầm; Chính xác Nếu thông tin sai ghi nhận khó khăn xảy từ đầu, tính xác thông tin cần thiết Tầm quan trọng để truyền thông hiệu quả: Tính kết quả; Tính hiệu quả; Sự tâm Những tiêu chuẩn để truyền thông hiệu quả: Mục đích truyền thông phải rõ ràng người truyền thông người nhận thông tin am hiểu; Cả tài liệu nói viết phải rõ ràng tốt diễn giải Nếu có tiền đề cố gắng giảm sổ lượng ngoại lệ phương án để mở diễn giải; Truyền thông hiệu loạt hành động thích hợp Nói cách khác, truyền thông xảy sau có liên quan đến truyền thông trước tránh nguy vô hiệu; Truyền thông tốt thích hợp cho việc hoàn thành mục đích; không nhiều không ít; có trọng tâm rõ ràng có chọn lọc phù hợp với nội dung; Truyền thông tốt kịp thời, lúc ý tưởng đưa vấn đề người nhận sẵn sàng tiếp nhận; Trong truyền thông tốt, ý tưởng truyền qua kênh chuyển nhờ người nhận nhận thông tin Việc cần tới hệ thống thông đạt không từ xuống mà từ lên truyền thông theo chiều ngang Các phương pháp truyền thông: Biên họp; Các họp nhân viên; Những thư từ ghi chú; Những hội nghị không thức; Thư tin (Newsletter); Bảng tin; Những hoạt động hội; Hộp thư kiến nghị; Những điện thoại; 10 Hệ thống thông tin mật; 11 Báo cáo; 12 Email, internet tin nhắn (SMS) Không có chức sở lại tách biệt Nó trung tâm nhiều vòng tròn đồng tâm, tiêu biểu cho yếu tố cộng đồng mà chúng phải trì mối quan hệ sống muốn hoàn thành nhiệm vụ Nó phải thiết lập sắc riêng chức liên quan tới tổ chức khác; Một sở phải xây dựng sắc riêng có liên quan tới thân chủ có tiềm năng; Bản sắc sở cần xây dựng cộng đồng Quan hệ công chúng chức quản trị đánh giá thái độ công chúng, xác định sách phương thức cá nhân hay tổ chức quan tâm tới quyền lợi chung thực thi chương trình hành động để công chúng hiểu chấp nhận Chức quan hệ công chúng thúc đẩy công chúng hiểu chấp nhận sở dịch vụ Vì thế, phải có mối quan hệ tốt với cộng đồng công chúng thông qua phương pháp khác thư tin, hoạt động truyền thông ba bên Nhà quản trị sở an sinh hội thường là người đại diện thức cho sở Những người chủ sở phải hãnh diện sở họ Hội thảo Trong góp ý cho trình bày nhóm, sử dụng điều Fulmer tiêu chuẩn truyền thông hiệu khác Truyền thông Quản trị Các thành phần tiến trình truyền thông: Người truyền thông (người nói, người gởi, người phát hành) Ai Truyền đạt (nói, gởi, phát hành) Những thông điệp (mệnh lệnh, báo cáo, kiến nghị) Tới Người nhận (người nhận thư, người phản hồi, người nghe ảnh hưởng tới hành vi người nhận, thấy Phản hồi (trả lởi, phản ứng) BÀI CÁC THÀNH PHẦN / TIẾN TRÌNH CÔNG TÁC NHÂN SỰ VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Công tác nhân tiến trình quản trị quan trọng bao gồm tìm nhân sự, trì làm việc với nhân viên kết thúc công việc họ cần thiết Sự hiệu kết hoạt động sở có liên quan trực tiếp với nhân Mỗi sở thường có sách nhân phương thức tuyển chọn riêng Việc nảy trước hết bao gồm soạn bảng mô tả công việc sau phân tích công việc Ray Johns cho mô tả công việc bao gồm: Mô tả vị trí công việc, vị trí chịu trách nhiệm với ai; Nhiệm vụ trách nhiệm; Yêu cầu lực chuyên môn; Các mối quan hệ Các yếu tố phẩm chất lực nhân viên xấ hội giỏi: Tài năng, có từ huấn luyện chuyên môn kinh nghiệm làm việc; Cẩn trọng - quan tâm, biểu lộ giao tiếp lời không lời; Cam kết gắn bó, mong muốn đóng góp cho dịch vụ sở sẵn sảng sử dụng tài để làm việc Những thành phần chủ yếu / tiến trình công tác nhân là: Tuyển mộ, tuyển chọn thuê mướn / bổ nhiệm; - Tuyển mộ Mục đích tuyển mộ tìm nhân viên giỏi có khả hòa hợp với thân chủ vả nhân viên khác Một số phương pháp sử dụng : - + Quảng cáo báo, tạp chí, phương tiện khác; + Thông báo ngắn gọn tạp chí chuyên ngành, trường học mạng lưới hội (Facebooh mạng khác); + Những tiếp xúc cá nhân Tuyển chọn: + Có hai yếu tố quan trọng xem xét tiến trình tuyển chọn: nhu cầu kỳ vọng sở; mong muốn người tuyển chọn + Tiến trình tuyển chọn gồm nhiều bước: Xem xét thông tin đơn xin việc gồm: a) Thông tin cá nhân gia đình trình độ học vấn, huấn luyện kinh nghiệm làm việc; b) Những tư liệu viết nhận xét sở tuyển dụng trước đây, nhận xét trường học bạ; c) Kết trắc nghiệm trắc nghiệm y khoa tâm lý; d) Những vấn cá nhân + Trách nhiệm tiến trình tuyển chọn : Ở số sở, giám đốc sở có trách nhiệm nhất; nơi khác giao cho ủy ban tuyển chọn nhìn chung cấp quản trị lẫn ủy ban nhân định - Thuê mướn hay bổ nhiệm Một ứng viên báo tin chấp nhận người phải cung cấp thông tin lương bổng, nhiệm vụ, trách nhiệm, mối quan hệ mô tả công việc sách nhân sở Với thông tin ứng viên định chấp nhận điều kiện ứng viên thuê mướn hay bổ nhiệm Quyết định bổ nhiệm cấp có thẩm quyền cấp Bố trí công việc Một ứng viên thuê mướn người ta cho người người việc Nhân viên hội phải bố trí / bổ nhiệm dựa vào lực chuyên môn người Định hướng huấn luyện Đó việc giới thiệu người vào làm với sở, dịch vụ cộng đồng Đây bước đầu để trở thành nhân viên đầy hứa hẹn sở - Trong định hướng cần mô tả điều sau đây: + Lịch sử sở dịch vụ; + Các sách bản, quy định phương thức làm việc; + Cơ cấu tổ chức sở bao gồm cấp bậc chức vụ nhân viên mới; + Thông tin lương, làm việc, kỳ nghỉ nghỉ phép ốm đau; + Sắp xếp văn phòng cho nhân viên ngồi làm việc, v.v + Các khoản phụ cấp thêm bảo hiểm y tế, bảo hiểm hội, kế hoạch hưu trí phương tiện giải trí; + Các hội thách thức bao gồm thông tin thăng thưởng, tăng lương hội sáng tạo - Huấn luyện phát triển có hệ thống kiến thức, kỹ thái độ cần thiết cho việc thực công việc giao cách thích hợp, đầy đủ Định hướng bước đầu chương trình huấn luyện Việc tăng suất hiệu cùa nhân viên tăng cường tinh thần làm việc, thái độ / kỹ / kiến thức nhân viên liên quan công việc, bạn đồng nghiệp giám sát viên - Cơ sở cần có chương trình liên tục phát triển lực lượng nhân Kiểm huấn / giám sát phát triển nhân nói tới hai phần riêng biệt Thăng thưởng Điều nói tới thăng tiến nhân viên đến công việc tốt hay vị trí cao với trách nhiệm lớn hơn, danh tiếng nhiều thường lương cao Những yếu tố xem xét phẩm chất xuất sắc chất lượng công việc cao thâm niên kinh nghiệm (mặc dù yếu tố để xem xét).  Thuyên chuyển / Điều động Sự chuyển dịch nhân viên từ vị trí sang vị trí khác với trách nhiệm mức lương Việc nhằm điều chỉnh khối lượng công việc để đạt tính đa dụng cao lực lượng lao động giúp nhân viên thỏa mãn nhiều với công việc Đôi khi, việc nhân viên yêu cầu lý cá nhân để phù hợp với gia đình người Đây thuyên chuyển theo chiều ngang trái với thuyên chuyển theo chiều dọc Đánh giá thành tích Đây kiểm điểm định kỳ hay đánh giá đặc điểm, tiềm thành tích công việc người thông qua quan sát người đánh giá sở tiêu chuẩn có tính hệ thống đồng mục đích người nhân viên cấp thiết lập Nó sử dụng để định thăng thưởng, điều động, giảm bớt hay cho tạm dừng nghỉ việc nhân viên cách công có cân nhắc đắn, xác định nhu cầu huấn luyện động lực khuyến khích sở cho công việc kiểm huấn / giám sát có hiệu Quản trị tiền công tiền lương Tiền trả cho nhân viên động viên khích lệ công việc mà họ làm tốt Mặc dù nhân viên hội chê làm việc lý tưởng phục vụ họ phải sống; họ làm việc để kiếm sống Mức tiền công tiền lương tùy thuộc vào điều kiện tài sở tuyển dụng, tiền lương trả tổ chức khác, phí tổn hay mức sống quy định phủ Kỷ luật Đây sức mạnh buộc cá nhân hay nhóm tuân thủ luật lệ, quy định phương thức cần thiết để đạt mục tiêu sở Nó hình phạt mà lả hình thức giáo dục Đó hành động cấp cấp vi phạm luật lệ hay sách Đó tiến trình kiểm soát Những quyền lợi dịch vụ cho nhân viên Ngoài tiền lương mà nhân viên nhận sở có khoản phụ cấp thêm cho họ Việc bao gồm dịch vụ sức khỏe hay y tế, hưu va lương hưu, dịch vụ giải trí, dịch vụ hội thể dục, dịch vụ tư vấn trợ cấp đời sống 10 Thay thế, việc / kết thúc, hưu Thay nói tới việc luân chuyển thay nhân việc, hưu, từ trần khuyết tật Thôi việc hay kết thúc công việc nhân viên tự nguyện hay từ chức hay không tự nguyện bị áp lực việc sở ngừng việc hay bị đuổi việc Từ chức người nhân viên mong muốn để tìm việc khác tốt bên ngoài, gia đình hay cá nhân mong muốn có nhiều thời gian với gia đình, theo đuổi mối quan tâm/nghề nghiệp Trái lại, đuổi việc nhân viên phải có sở pháp lý nhân viên kiện tụng sở Kết thúc công việc phải nhà quản trị xử lý với chín chắn nhạy cảm quyền lợi cá nhân lẫn sở Một nhân viên đến tuổi nghỉ hưu, nhiều quyền lợi hưu trí cần thực cho người dựa sách sở luật bảo hiểm hội quốc gia Những vấn đàm thường tổ chức trước nhân viên rời sở Đánh giá thành tích công việc Đánh giá thành tích nên dựa vào hoàn thành công việc nhân viên lượng giá nhân viên người Các phương pháp đánh giá thành tích công việc: Phương pháp dựa vào tính cách: Danh mục đặc điểm tính cách cho quan trọng công việc đánh giá (bài luận / kể chuyện, thang bậc đánh giá đồ họa, xếp hạng, chọn lựa bắt buộc); Phương pháp mô tả khái quát hóa: Tương tự với phương pháp dựa vào tính cách, phương pháp mô tả thành tích người nhân viên giỏi sử dụng tổ chức, giao tiếp, đánh giá động viên thường định nghĩa đầy đủ (bài luận / kể chuyện, thang bậc đánh giá đồ họa, xếp hạng, chọn lựa bắt buộc); Phưong pháp đặt trọng tâm vào kết quả: Những phương pháp đặc biệt liên quan tới công việc giám sát viên nhân viên xác định mục tiêu công việc biện pháp thực (quản trị theo mục tiêu kết (MBO/MOK); Phương pháp mô tả hành vi: Sử dụng phân tích chi tiết công việc hay mô tả công việc, hành vi công việc cần thiết cho thành công xác định Thang điểm đánh giá dựa vào hành vi (BARS), danh mục đo lường, mô hình biến cố nghiêm trọng trung tâm đánh giá Phương pháp hỗn hợp: Phương pháp sử dụng, tương đối độc đáo phối hợp với thành phần khác phương pháp khác Động viên thỏa mãn công việc, giám sáưkiểm huấn phát triển nhân Tâm lý học động viên : Bạn có tự hỏi cách mà người đem lại điều tốt cho người khác? Có vẻ người ta biết cách để người mà họ lãnh đạo có nỗ lực phi thường Thường họ không bề dễ nhìn hay trí thông minh xuất chúng họ có tài riêng truyền cảm hửng cho người khác Đây kỹ khác thường nghệ thuật động viên làm cho họ đạt thành công cao hầu hết công việc họ làm Trái lại, có người đem lại điều tệ hại đến cho Khi gần đó, ta cảm thấy vụng lạc lõng tự thấy hành xử theo cách không hay mà thấy khó xử, bối rối Những lời động viên họ kết thúc trở thành thuyết giảng dù họ có ý định truyền cảm hứng cho ta thực họ dọa dẫm ta Các lý thuyết động viên Lý thuyết cổ điển Frederick W Taylor vào năm 1911 kết luận sau khảo sát ông ta người có nhiều tham vọng trả công cho công việc khối lượng trả cho người loàng xoàng hay lười biếng suất không chóng chầy người có tham vọng hay người có nhiệt tình làm chậm lại giảm suất Vì ông ta chủ trương đưa phần thưởng mà người nhiệt tình vốn yêu thích họ đem lại mức sản xuất cao Lý thuyết cổ điển xây dựng ý tưởng tiền thu nhập gia tăng yếu tố động viên chủ yếu sản xuất Taylor đưa vào công việc yếu tố quan trọng: Phương pháp bấm - đo lường ghi nhận lại công việc tiến hành bao lâu, nhờ cải thiện tính hiệu kết Nó làm cho mô tả công việc, yêu cầu công việc mục đích rõ Ông ta đưa “một phương pháp tốt nhất” để làm việc Mong đợi công việc đưa định mức thiết lập có liên quan tới mục tiêu cụ thể Phương pháp trả lương theo sản phẩm – giới thiệu phương pháp thưởng cho người sản xuất nhiều sản phẩm so với mức quy định Lý thuyết Maslow Abraham Maslow, năm 1943, nói người nhân viên cần động viên sở đó, họ cần hiểu nhu cầu cá nhân nhóm họ cần xem xét điều kiện làm việc thách thức nhằm đáp ứng nhu cầu họ phải cung cấp Cụ thể, họ cần có hội đáp ứng nhu cầu ngày phức tạp đặc biệt nhu cầu tự thể Figure 1.1 Những hội thỏa mãn bậc thang nhu cầu người Maslow Những thỏa mãn nhu cầu bậc cao? - Công việc sáng tạo đầy thử thách; Nhu cầu tự thể => - Có tham gia việc định; - Tính linh hoạt công việc tự trị Nhu cầu tự trọng => - Trách nhiệm công việc quan trọng; - Thăng tiến lên công việc cao hơn; - Biểu dương thừa nhận sếp Những thỏa mãn nhu cầu bậc thấp? - Những bạn làm việc thân thiết; Nhu cầu hội => - Giao tiếp với khách hàng; - Giám sát viên vui vẻ, dễ chịu - Điều kiện làm việc an toàn; Nhu cầu an toàn => - Công việc đảm bảo; - Đền bù thỏa đáng phụ cấp thêm - Nghỉ ngơi nghỉ giải lao; Nhu cầu vật chất => - Thoải mái công việc; - Giờ giấc làm việc hợp lý Lý thuyết mối quan hệ nhân Likert nhấn mạnh tầm quan họng người mối quan hệ cùa họ với người khác Lý thuyết mối quan hệ nhân cho đơn vị có mức sản lượng cao có đặc điểm thành viên có thái độ thiện chí Ý tưởng người thỏa mãn làm việc với người thỏa mãn người thích giúp đỡ hỗ trợ người khác, động viên người khác để đạt mức sản lượng mong muốn Lý thuyết đòi hỏi tham gia rộng rãi nhân viên việc định tiến trình hoạch định Lý thuyết sửa đổi hành vi hay điều kiện hóa quan sát Thuyết tâm lý cho hành vi người, riêng lẻ hay nhóm bị ảnh hưởng kỳ vọng thưởng hay phạt Hành vi thay đổi thông qua hình phạt thích hợp phần thưởng thích hợp B.F Skinner lưu ý hành vi sửa đổi định hướng cách kiểm soát môi trường kích thích từ bên Sự củng cố tăng cường tính tích cực đưa đến thay đổi hành vi; tăng cường tính tích cực giúp ngăn cản tái diễn hành vi không mong muốn Thuyết X Y Douglas McGregor giới thiệu thuyết X Y vào năm 1960 Ông cho có hai loại điều kiện làm việc, loại tích cực loại tiêu cực - Thuyết X cho người lao động cần dẫn kiểm soát, tập trung hóa quyền hành, tham gia cách dân chủ Thuyết phát biểu người trung bình vốn không thích làm việc tránh né công việc Vì người lao động cần phải bị cưỡng bức, bị kiểm soát đe dọa chịu làm việc - Thuyết Y ngược lại với thuyết X nhiều cách thức Nó cho người lao động cần tham gia vào việc định, tập trung quyền hành, chủ trương kiểm soát dẫn mức tổi thiểu Tiền đề nỗ lực thể chất tâm thần công việc tự nhiên vui chơi nghỉ ngơi, yếu tố giảm thiểu nhu cầu kiểm soát từ bên đe dọa hình phạt Thuyết Z Đây cách tiếp cận quản lý độc đáo lần William Ouchi đưa Ouchi đối chiếu kiểu tổ chức Mỹ (kiểu A) bắt nguồn từ truyền thống chủ nghĩa cá nhân Hoa Kỳ với tổ chức Nhật Bản (kiểu J) rút từ truyền thống chủ nghĩa tập thể Nhật Bản Ông lý luận triết lý quản lý lên gọi thuyết Z, cho phép tổ chức hưởng lợi hai phương pháp Ouchi trình bày ý tưởng ông sách xuất năm 1981 lựa đề là: “Thuyết Z: làm để doanh nghiệp Mỹ đáp ứng thách thức Nhật Bản” Đây sách bán chạy thập kỷ 1980 Nó rút từ thuyết X Y McGregor vốn cách tiếp cận tâm lý dựa vào đôi mối quan hệ hai người: người chủ - người lao động thuyết Z thay đổi cấp độ phân tích toàn tổ chức Nó nói tới văn hóa tổ chức theo gương văn hóa Nhật Bản người lao động tham gia nhiều có khả làm nhiều công việc khác Nó trọng gia tăng lòng trung thành người lao động với công ty cách cho làm việc suốt đời chăm lo đời sống cho họ kể họ không làm việc Nó tin người có sẵn động không công việc mà trung thành với công ty mong muốn làm cho công ty thành công Những nhà quản trị theo thuyết Z có lòng tin lớn lao người lao động họ đưa định vững vàng Nhà quản trị đóng vai trò “huấn luyện viên” nhiều để người lao động đưa hầu hết định Nó nhấn mạnh việc luân chuyển công việc, nhân rộng kỹ năng, phổ quát hóa không chuyên môn hóa, nhu cầu huấn luyện công nhân liên tục Lý thuyết Động viên - Vệ sinh Frederick Herzberg gọi “cha đẻ việc làm phong phú hóa công việc” cho công việc người phải thỏa mãn hai nhu cầu bản: tránh đau đớn phát triển tâm lý thỏa mãn tâm lý Những điều miêu tả yếu tố vệ sinh động viên Lý thuyết Sở thích - Kỳ vọng Năm 1964, Victor Vroom giới thiệu lý thuyết cho người khuyến khích làm việc họ mong đợi công việc thu lợi cho cá nhân Vì thế, người công nhận nhận thức suất cao đường dẫn đến việc đạt mục đích họ có khuynh hướng trở thành người sản xuất có suất cao LÝ thuyết rõ cách mà nhu cầu người công nhân phát triển cách phác họa động thúc đẩy kết ba kiểu khác đầu vào nhận thức Kỳ vọng: dự kiến người công nhân khả đạt mục đích; - Công cụ: suy nghĩ người công nhân cho phần thưởng thực có liên quan tới thành tích người người công nhân có khả nhận phần thưởng; Trị số giá trị: mức độ giá trị người công nhân gắn với phần thưởng Lý thuyết đưa luận điểm cho mức độ thúc đẩy người công nhân cao đưa đến kết ba đầu vào cao ... cạnh quản trị công tác xã hội bao gồm chức năng, cấu tổ chức tiến trình Chức năng  Quản trị công tác xã hội có chức sau: - Là phương tiện giải nhu cầu xã hội nhận diện thông qua dịch vụ xã hội công. .. đẩy quyền công dân để tăng quyền cho cấu trúc xã hội, tăng cường việc thực chức xã hội đảm bảo công tất cấp độ; Công tác xã hội Chính sách xã hội: Sự gắn kết thực hành công tác xã hội sách —... đồng Quản trị xã hội, quản trị an sinh xã hội quản trị công tác xã hội ví dụ đa hệ thống Sự cân hệ thống hay ổn định khuynh hướng tổ chức (hệ thống) để trì quán ổn định có lợi nội phận Chức quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị công tác xã hội , Quản trị công tác xã hội , Quản trị công tác xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay