KÝ HIỆU CHỮ BRAILLE

66 138 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 00:44

HIỆU CHỮ BRAILLE HIỆU CHỮ BRAILLE CHỮ HY LẠP Dấu báo chữ Hy lạp : Dấu báo chữ Hy lạp hoa : An pha bê ta gam ma đen ta 5 ép si lon đe ta e ta the ta iota 10 kapa 11 lamda 12 muy 13 nuy 14 xi 15 omicron 16 pi 17 rho 18 sigma 19 tau 20 upsilon 21 phi 22 chi 23 psi 24 omega * Chú ý Nếu viết chữ Hy Lạp hoa ta bỏ chấm thay vào chấm 56 Ví dụ chữ anpha hoa pi hoa CÁC HIỆU TRONG TRÌNH BÀY VĂN BẢN chấm hỏi chấm than dấu phẩy dấu chấm phẩy dấu hai chấm dấu gạch ngang dấu hoa thị dấu để cách ô viết dấu gạch đầu dòng viết cách ô dấu chấm lửng 3 10 dấu chấm dùng cho dấu chấm hết 11 dấu gạch chéo 12 mở ngoặc đơn mở đóng ngoặc đơn viết không cần cách ô 13 mở ngoặc kép 14 đóng ngoặc kép mở đóng ngoặc kép không cần cách ô 15 mở ngoặc vuông 16 đóng ngoặc vuông mở đóng ngoặc vuông viết không cần cách ô 17 mở ngoặc nhọn 18 đóng ngoặc nhọn mở đóng ngoặc nhọn viết không cần cách ô 19 báo trích đoạn kết thúc báo trích đoạn viết không cần cách ô 20 baó ghi 21 báo kết thúc ghi 22 dấu báo hoa 23 báo tất chữ chữ viết hoa 24 báo tất chữ từ câu đoạn viết hoa báo kết thúc từ câu đoạn viết hoa 25 báo tất tự đầu câu đoạn viết hoa dấu báo kết thúc 26 báo phông chữ đặc biệt 27 báo in đậm 28 báo kết thúc in đậm 29 báo in nghiêng 30 báo kết thúc in nghiêng 31 baó gạch chân 32 báo kết thúc gạch chân 33 báo định dạng đặc biệt 34 báo canh kết thúc 35 báo kết thúc từ câu đoạn cuả dạng phông chữ 36 báo viết tắt từ (để cách đầu dòng ô) 37 báo viết tắt cụm từ đoạn 38 báo kết thúc viết tắt cụm từ 39 báo thơ 40 báo tiếng nước 41 báo địa e mail 42 dấu 43 từ a đến z và và 44 từ A hoa đến Z hoa 3 6 QUY TẮC VIẾT Quy tắc viết chữ Một chữ viết ô Các chữ chữ viết liền Sau chữ để cách ô Quy tắc viết dấu câu dấu ngoặc , ghi , trích đoạn Các dấu gạch đầu dòng, hoa thị để cách đầu dòng ô để cách viết tiếp Các dấu mở loại ngoặc, trích đoạn không để cách ô Dấu báo kết thúc viết sát chữ cuối Dấu kết thúc dùng đầy đủ viết ngắn gọn dùng chấm Các dấu câu dấu văn học viết liền sau chữ cuối Quy tắc đặt dấu Một chữ có phần vần điệu hiệu dấu ghi trước hiệu vần Một chữ có phụ âm đầu (đơn kép) , vần điệu , Khi viết lưu ý hiệu dấu phải ghi sau phụ âm đầu trước phần vần Một số trường hợp đặc biệt Một số trường hợp đặc biệt chữ tiếng Việt qu gi viết với trường hợp qu ta viết phụ âm đầu qu sau đến điệu cuối phần vần Khi viết với trường hợp gi : Cần vào thành phần chữ Nếu gi kết hợp với phần vần xác định âm điệu viết sau gi tiếp phần vần Nếu không xác định âm cuả phần vần, viết g trước sau là dấu điệu chữ tiếp Quy tắc viết hoa Viết hoa chữ đầu chữ Chữ viết hoa đặt dấu báo hoa phía trước, không cần để cách ô Viết hoa tất tự đầu từ, cụm từ, câu, đoạn Đặt dấu báo hoa đoạn viết hoa (đoạn có tự đầu chữ đầu viết hoa) liền trước chữ viết hoa đặt dấu báo kết thúc viết hoa sát sau chữ cuối cùng, dấu báo kết thúc chấm Viết hoa tất chữ chữ Viết từ có nhiều chữ, ngữ, câu, đoạn cần viết hoa tất chữ viết đặt hai lần dấu báo hoa lên trước chữ đặt dấu báo kết thúc viết hoa vào chữ cuối để báo kết thúc viết hoa 5 Quy tắc viết dấu văn học Dấu chấm phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu ngắt câu thường dùng cuối câu Dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm, dấu gạch nối, dấu gạch chéo dấu dùng để phân chia thành phần câu Khi viết có sử dụng dấu cần ý đặt hiệu dấu câu sát sau chữ cuối cần ngắt Dấu chấm lửng sử dụng câu để diễn đạt ý không cần nhắc đến Nếu dấu chấm lủng đầu câu viết hiệu chấm lửng sát chữ câu Nếu câu viết hiệu chữ cuối cần ngắt Quy tắc viết dấu ngoặc Với chữ , từ, ngữ, câu sử dụng dấu đóng mở ngoặc Khi viết sử dụng dấu mở ngoặc liền trước chữ sử dụng dấu đóng ngoặc sát sau chữ cuối Các dấu ngoặc đơn, nháy đơn sử dụng tương tự quy tắc viết dấu ngoặc kép, ngoặc đơn Quy tắc viết dấu ghi Với câu, đoạn sử dụng dấu gạch đầu dòng dấu (dấu hoa thị) có tính chất liệt kê ý, viết đặt dấu báo gạch đầu dòng dấu báo hoa thị trước, tiếp viết chữ mà không đặt cách dòng Sử dụng dấu dấu trích đọan để báo có ghi KHi viết đặt dấu báo dấu báo trích đoạn sau chữ cuối câu đoạn cần ghi cần sử dụng nhiều dấu báo dấu báo trích đoạn, sau viết hiệu ta viết số tự nhiên theo thứ tự số trích đoạn xuất văn Để giải thích rõ nội dung sử dụng dấu báo ghi cần nhớ : viết dấu báo ghi sát đằng trước chữ câu đoạn ghi Kết thúc ghi chú, viết dấu báo kết thúc Quy tắc trình bày văn Những từ, câu, đoạn biểu thị dạng in đậm, nghiêng, gạch chân để thu hút tập trung để thể tính chất quan trọng cần ý, viết đặt dấu báo hoa bắt đầu in nghiêng, đậm gạch chân sát trước chữ dấu báo kết thúc sát sau chữ cuối Quy tắc viết tắt KHi viết tắt từ, cụm từ đặt dấu báo viết tắt lên phía trước chữ từ, cụm từ cần viết tắt Nếu cụm từ sử dụng dấu báo kết thúc viết tắt sau chữ cuối 10 Quy tắc viết thơ Khi viết tên thơ : dấu báo thơ, tên thơ, dấu báo kết thúc, mở ngoặc đơn dấu báo thơ) Khi viết trích đoạn thơ câu thơ: dấu báo thơ, câu thơ, báo kết thúc, xuống dòng viết tiếp câu Khi kết thúc khổ thơ hay thơ đặt dấu báo thơ sát dấu câu câu cuối Một số trường hợp khác Dấu báo tiếng nước : liền sát trước tiếng viết dấu baó tiếng nước : Khi xuống dòng cách ô đầu dòng viết tiếp Trường hợp viết tiếng không đủ dòng phải bỏ xuống dòng viết lại tiếng Hết mục xuống dòng (dòng Braille) CÁC HIỆU TRONG MÔN HOÁ HỌC CÁC HIỆU CHUNG hiệu chữ La tinh thường hiệu chữ La tinh hoa hiệu tất chữ đứng sau viết hoa hiệu số (bên phải) hiệu số (bên phải) hiệu số hiệu số Báo phân nhánh Báo kết thúc nhánh Báo dạng mũi tên theo toán học hiệu nguyên tố hoá học theo bảng tuần hoàn men đê lê ép hy đrô chữ H hoa Li ti chữ L hoa chữ i thường Na tri chữ N hoa chữ a thường Ka li chữ K hoa Ru bi R hoa b thường Cse ri chữ C hoa chữ s thường Franxi chữ F hoa chữ r thường Be ri chữ B hoa chữ e thường Ma giê chữ M hoa chữ g thường 10 Can xi chữ C hoa chữ a thường 11 Stronti chữ S hoa chữ r thường 12 Ba ri chữ B hoa chữ a thường 13 Ra chữ R hoa chữ a thường 14 Scan chữ S hoa chữ c thường 15 ti tan chữ T hoa chữ i thường 16 Va na chữ V hoa 17 Crom chữ C hoa chữ r thường 18 Man gan chữ M hoa chữ n thường 19 Sắt chữ F hoa e thường 20 Cô ban chữ C hoa chữ o thường 21 Ni ken chữ N hoa chữ i thường 22 Đồng chữ C hoa chữ u thường 23 kẽm chữ Z hoa n thường 24 Y tri chữ Y dài hoa 25 Zi ri co ni chữ Z hoa chữ r thường 26 Ni o bi chữ N hoa chữ b thường 27 Mo lip đen chữ M hoa chữ o thường 28 Téc ne xi chữ T hoa chữ c thường 29 Ru te ni chữ R hoa chữ u thường 30 Ro chữ r hoa h thường 31 Pa lê chữ P thường d thường 32 Bạc chữ A hoa g thường 33 mi chữ C hoa d thường 34 Lan tan chữ L hoa a thường 35 Haf ni chữ H hoa f thường 36 Tan tan chữ T hoa a thường 37 Won fram chữ W hoa 38 Re ni chữ R hoa e thường 39 Osi mi chữ O hoa s thường 40 I ri chữ I ngắn hoa r thường 41 Pla tin chữ P hoa t thường 42 Vàng chữ A hoa u thường 43 Thủy ngân chữ H hoa g thường 44 Ác ti ni chữ A hoa c thường 16 Công thức tính cường độ dòng điện chữ I hoa dấu chữ U hoa chữ R hoa 17 Công thức tính điện trở chữ R hoa dấu chữ U hoa dấu chữ I hoa 18 Công thức tính hiệu điện chữ U hoa dấu chữ R hoa I hoa 19 Điện trở suất (rô) 20 Độ dài dây dẫn 21 Công thức tính điện trở dây dẫn R hoa dấu và và chữ s hoa 22 Công dòng điện 23 Công suất dòng điện 24 Đơn vị tính công lô watt và 25 Công thức tính nhiệt toả điện trở chữ Q hoa dấu chữ I hoa số chữ R hoa t thường 26 Đơn vị đo nhiệt lượng (Jun) ca lo và Quy tắc Khi viết công thức có số trên, số kết hợp với phép tính nhân hay cộng, trừ ta viết theo hiệu toán học IX Nam châm Cực Bắc Cực Nam Gốc tọa độ Chiều dương Ox và và 5 Chiều âm Ox, và và Quy tắc Các toạ độ x y cuả điểm có gạch ngang viết hiệu ta đặt sau chữ cuối hiệu X Rơi tự Gia tốc rơi tự Độ cao Các công thức tính Chữ v thường chữ t thường dấu chữ g thường chữ t thường Gia tốc rơi tự viết sau chữ h thường dấu số chữ g thường chữ t thường số Vận tốc thời điểm rơi viết sau chữ v thường chữ t thường số dấu số chữ g thường chữ t thường XI Chuyển động quay Góc quay radian viết chữ r thường chữ a thường chữ d thường Ô mê ga Pi Bán kính Chu kỳ quay Tần số quay Số vòng quay Đơn vị đo vận tốc góc viết sau chữ r thường chữ a thường chữ d thường chữ s thường * Chú ý Quy tắc viết công thức rơi tự do, chuyển động quay vận dụng quy tắc nêu XII Các định luật Newton Hợp lực Trọng lực Hấp dẫn 5 Hằng số hấp dẫn 5 KHoảng cách hai vật Khối lượng trái đất Hệ số đàn hồi Áp lực Lực ma sát và và và 10 Hệ số ma sát trượt 11 Lực kế 12 Sigma lớn (hoa) 13 Lực căng 14 Hướng tâm 15 Phản lực đàn hồi 16 Đơn vị đo áp lực và và số 17 Mo men lực 18 Động lượng 19 Khoảng cách hợp lực Quy tắc viết Các công thức vừa có véc tơ trên, vừa có số vừa có dấu phép toán (cộng trừ , nhân , chia) sau số ta viết theo quy tắc XIII Công, công suất, động năng, Công Công suất Đơn vị công lượng lô Jun và Động và Thế và Công thức tính công viết sau chữ A hoa dấu chữ F hoa chữ S hoa và Công thức tính công suất viết sau chữ N hoa dấu chữ A hoa chữ t thường Công thức tính động viết sau chữ W hoa chữ đ thường dấu chữ m thường chữ v thường số số Công thức tính viết sau chữ W hoa chữ t thường dấu chữ m thường chữ g thường chữ h thường XIV Định luật Becnuli KHối lượng riêng Vận tốc chất lỏng Bán kính phân tử nước và và và số và Lượng chất đo và Hệ số tăng áp suất Áp suất t độ C và Áp suất độ C và số Nhiệt độ nhiệt giai Kelvin Đơn vị nhiệt giai Kelvin XV Nội chất khí lý tưởng Nội chất lý tưởng Nhiệt lượng Thể tích Qúa trình đẳng tích viết sau chữ Q hoa dấu chữ U hoa Qúa trình đẳng áp viết sau chữ Q hoa dấu chữ U hoa dấu cộng chữ A hoa Qúa trình đẳng nhiệt viết sau chữ Q hoa dấu chữ A hoa Quy tắc viết Thực quy tắc XVI Sự đàn hồi nở Lực đàn hồi Hệ số đàn hồi 3 Suất đàn hồi Đơn vị suất đàn hồi và Hệ số nở Đơn vị hệ số nở và và âm Hệ số nở thể tích Quy tắc viết Thực quy tắc XVII Điện trường Độ lớn điện tích và số và và số 2 khoảng cách điện tích điểm Hệ số tỷ lệ Đơn vị điện lượng Hằng số điện môi Biểu thức định luật Cu lông viết sau chữ F hoa dấu chữ k thường chữ q thường số chữ q thường số chữ r thường số KHoảng cách điện tích điểm Cường độ điện trường điểm Công thức tính cường độ điện trường viết sau chữ E hoa dấu chữ F hoa chữ q thường 10 Điện điện trường B và và 11 Hiệu điện B C viết sau chữ U hoa chữ B hoa chữ C hoa 12 Đơn vị hiệu điện 13 Điện dung tụ điện 14 Đơn vị điện dung Fara miacro Fara và picofara và 15 Tiện tích cực 16 Hệ số niệt điện 17 Suất điện Động nguồn điện 18 Điện trở 19 Hiệu điện mạch và * Chú ý Khi viết công thức điện trường hiệu chữ ta vận dụng quy tắc nêu (dấu * đại lượng viết chữ viết không) XVIII Công công suất dòng điện Công dòng điện Công suất dòng điện KHối lượng 4 Thời gian 5 Công thức tính công dòng điện viết sau chữ A hoa dấu chữ Q hoa chữ U hoa dấu chữ U hoa chữ I hoa chữ t thường Công suất dòng điện viết sau chữ P hoa dấu chữ A hoa chữ t thường dấu chữ U hoa chữ I hoa Công thức tính luật Jun Len Sơ Chữ Q hoa dấu chữ R hoa chữ I hoa số chữ t thường Công thức tính luật Faraday viết sau chữ m thường dấu số chữ F hoa dấu * chữ A hoa chữ n thường chữ I hoa chữ t thường Quy tắc viết Theo quy tắc ghi XIX Cảm ứng từ Cảm ứng từ 2 Đơn vị cảm ứng từ Tesla Độ dài dây dẫn Bán kính khung dây 5 Số vòng dây tiết diện Từ thông Đơn vị từ thông Vebe và Suất điện động 10 Hệ số tự cảm 11 Năng lượng từ trường ống dây 12 Công thức tính cảm ứng từ viết sau chữ B hoa dấu chữ F hoa chữ L hoa 13 Công thức tính từ thông viết sau và dấu chữ B hoa chữ S hoa và 14 Công thức tính lượng từ trường ống dây viết sau chữ W hoa dấu số chữ L hoa I hoa số * Quy tắc viết Các công thức cảm ứng từ hiệu chữ ta vận dụng quy tắc nêu XX Dao động học Chu kỳ Tần số dao động Ly độ Biên độ cực đại Tần số góc 6 Pha ban đầu Bước sóng Đơn vị cường độ âm , cách ô và * Quy tắc viết Các công thức dao động học ta vận dụng quy tắc 3, XXI Dao động điện, dòng điện xoay chiều Cường độ tức Cường độ cực đại và số Vận tốc góc khung dây Từ thông Suất điện động cảm ứng Số vòng dây Hiệu điện tức thời Hiệu điện cực đại và số Suất điện động hiệu dụng 10 Điện dung 11 Cường độ hiệu dụng 12 Hiệu điện hiệu dụng 13 Dung kháng mạch điện viết sau chữ Z hoa chữ C hoa dấu số chữ Ô mê ga chữ L hoa Lư ý chữ z tức chữ Ô mê ga tức 14 Cảm kháng mạch điện viết sau chữ L hoa dấu chữ Ô mê ga chữ L hoa 15 Độ tự cảm Quy tắc 12 Khi viết công thức vật lý dao động điện, dòng xoay chiều dạng thức (bậc trở lên bậc chữ) ta tiến hành sau Dấu mở bậc thức Dấu báo số Số biểu thị bậc thức (bậc trở lên bậc chữ) Dấu báo biểu thức (nếu có) Chú ý bậc ta không cần báo số bậc XXI Quang học Góc tới Góc phản xạ 3 Góc khúc xạ Chiết suất 5 Vận tốc truyền ánh sáng 6 Giới hạn Góc chiết quang Góc lệch tia ló Cực tiểu và Cực đại và 11 tiêu cự 12 Độ tụ thấu kính 13 Bán kính thấu kính 14 Độ phóng đại ảnh 15 Định luật khúc xạ ánh sáng viết sau chữ s thường chữ i thường chữ s thường chữ r thường và dấu chữ n thường và số số 16 Công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần viết sau chữ s thường chữ g thường chữ h thường dấu chữ n thường số chữ n thường số 17 công thức lăng kính Công thức chữ s thường chữ i thường số dấu chữ n thường chữ s thường chữ r thường số Công thức Chữ r thường số dấu cộng chữ r thường số dấu chữ A hoa Công thức Chữ D hoa dấu chữ i thường số dấu cộng chữ i thường số dấu trừ chữ a Hoa 18 Công thức xác định vị trí` ảnh viết sau Số chữ d thường dấu cộng số chữ d thường dấu số chữ f thường 19 Công thức tính độ phóng xạ ảnh qua gương thấu kính viết sau chữ k thường dấu chữ d thường chữ d thường 20 Công thức tính độ hội tụ viết sau Chữ D hoa và số chữ n thường dấu trừ số chữ b thường số chữ r thường số dấu cộng chữ b thường số chữ r thường số 21 Công thức tính tiêu cự gương cầu viết sau chữ f thường dấu chữ r hoa số 22 Góc ảnh qua kính 23 góc trực tiếp vật và số 24 Độ bội giác kính 25 Công thức tính độ bội gíac viết sau chữ G hoa dấu chữ a thường số dấu chữ t thường chữ t thường và và số 26 Khoảng cách nhìn rõ ngắn 27 Khoảng vân 28 Công thức tính khoảng vân viết sau chữ i thường dấu chữ D hoa chữ a thường 29 Hằng số Blăng 30 tần số ánh sáng 31 Công thức Anh xtanh quang điện viết sau chữ h thường chữ f thường dấu chữ m thường chữ v thường và số chữ m thường chữ a thường chữ x thường số số dấu cộng chữ A hoa Quy tắc 13 Khi viết công thức vật lý có dạng cộng trừ phân số với phân số, cộng trừ phân số với số nguyên hay chữ phải viết dấu báo bắt đầu dấu kết thúc phân số trước sau phân số (theo quy tắc viết phân số hiệu toán) Ghi biểu thức ghi công thức vật lý, đại lượng số phải viết báo số, đại lượng chữ viết báo chữ không Nếu chữ a, b, c, mà báo số đứng trước đại lượng viết chữ XXIII Vật lý hạt nhân Số prô ton Số khối Công thức số khối viết sau chữ A hoa dấu chữ Z hoa dấu cộng chữ N hoa Đơn vị khối lượng nguyên tử 6 Cách ghi số khối nguyên tử C viết sau số số 12 chữ C hoa tia An pha Tia Bê ta Hạt nhân Bê ta (-) viết sau và dấu Hạt nhân Bê ta (+) dấu + 10 Tia Gam ma 11 Chu kỳ bán tan rã 12 KHối lượng ban đầu và số 13 Hằng số phóng xạ (Lam Đa) 14 Số nguyên tử ban đầu và số 15 Quy luật giảm độ phóng xạ viết sau chữ t thường và dấu chữ H hoa số và dấu - và chữ t thường Định luật phóng xạ viết sau N hoa dấu N hoa số dấu - chữ Lam đa chữ t thường 345 16 Phương trình phản ứng hạt nhân viết sau Chữ A hoa dấu + chữ B hoa chữ C hoa dấu + chữ D hoa 17 Hạt nhân và và và 18 Hệ thức Anh xtanh lượng khối lượng viết sau chữ E hoa dấu chữ m thường chữ c thường số 19 Vận tốc ánh sáng 20 Vận tốc nguồn sáng Quy Tắc viết Vận dụng quy tắc ghi Một số hiệu khác : hiệu tỷ lệ Hạt Nơ tri nô Phản hạt Nơ tri nô và và và 345 MỤC LỤC Các hiệu trình bày văn Các hiệu môn Hóa học Các hiệu môn Sinh học Các hiệu môn Toán học Các hiệu môn Vật lý -// HIỆU CHỮ BRAILLE ... dòng (dòng Braille) CÁC KÝ HIỆU TRONG MÔN HOÁ HỌC CÁC KÝ HIỆU CHUNG Ký hiệu chữ La tinh thường Ký hiệu chữ La tinh hoa Ký hiệu tất chữ đứng sau viết hoa Ký hiệu số (bên phải) Ký hiệu số (bên... tri chữ N hoa chữ a thường Ka li chữ K hoa Ru bi R hoa b thường Cse ri chữ C hoa chữ s thường Franxi chữ F hoa chữ r thường Be ri chữ B hoa chữ e thường Ma giê chữ M hoa chữ g thường 10 Can xi chữ. .. C hoa chữ a thường 11 Stronti chữ S hoa chữ r thường 12 Ba ri chữ B hoa chữ a thường 13 Ra chữ R hoa chữ a thường 14 Scan chữ S hoa chữ c thường 15 ti tan chữ T hoa chữ i thường 16 Va na chữ V
- Xem thêm -

Xem thêm: KÝ HIỆU CHỮ BRAILLE , KÝ HIỆU CHỮ BRAILLE , KÝ HIỆU CHỮ BRAILLE , V. Công và công suất, XXI. Dao động điện, dòng điện xoay chiều

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay