180 câu lí thuyết sinh học chọn lọc có đáp án

20 216 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 00:36

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC Câu 1: Phát biểu sau không nói tháp sinh thái? A Tháp lượng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ B Tháp sinh khối lúc có đáy lớn đỉnh nhỏ C Tháp số lượng xây dựng dựa số lượng cá thể bậc dinh dưỡng D Tháp số lượng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ Câu 2: Người ta dùng kĩ thuật chuyển gen để chuyển gen kháng thuốc kháng sinh tetraxiclin vào vi khuẩn E coli không mang gen kháng thuốc ng sinh Để xác định dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp mong muốn, người ta đem nuôi dòng vi khuẩn môi trường có nồng độ tetraxiclin thích hợp Dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp mong muốn A tồn thời gian không sinh trưởng phát triển B bị tiêu diệt hoàn toàn C sinh trưởng phát triển bình thường D sinh trưởng phát triển bình thường thêm vào môi trường loại thuốc kháng sinh khác Câu 3: Đặc điểm sau nói dòng lượng hệ sinh thái? A Sinh vật đóng vai trò quan trọng việc truyền lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng sinh vật phân giải vi khuẩn, nấm B Trong hệ sinh thái, lượng truyền chiều từ vi sinh vật qua bậc dinh dưỡng tới sinh vật sản xuất trở lại môi trường C Ở bậc dinh dưỡng, phần lớn lượng bị tiêu hao qua hô hấp, tạo nhiệt, chất thải, có khoảng 10% lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao D Năng lượng truyền hệ sinh thái theo chu trình tuần hoàn sử dụng trở lại Câu 4: Khi nói chu trình sinh địa hóa cacbon, phát biểu sau đúng? A Một phần nhỏ cacbon tách từ chu trình dinh dưỡng để vào lớp trầm tích B Cacbon vào chu trình dạng cacbon monooxit (CO) C Toàn lượng cacbon sau qua chu trình dinh dưỡng trở lại môi trường không khí D Sự vận chuyển cacbon qua bậc dinh dưỡng k0 phụ thuộc vào hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng Câu 5: Phát biểu không vai trò đột biến tiến hóa? A Đột biến nhiễm sắc thể thường gây chết cho thể đột biến, ý nghĩa trình tiến hóa B Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho trình tiến hóa sinh vật C Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể góp phần hình thành loài D Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng trình tiến hóa góp phần hình thành loài Câu 6: Bằng chứng sau ủng hộ giả thuyết cho vật chất di truyền xuất hiệ n Trái Đất ARN? A ARN có kích thước nhỏ ADN B ARN có thành phần nuclêôtit loại uraxin C ARN nhân đôi mà không cần đến enzim (prôtêin) D ARN hợp chất hữu đa phân tử Chất không màu Chất không màu Sắc tố đỏ gen Aenzim Agen B enzim B Câu 7: Cho thông tin sau: (1) Trong tế bào chất số vi khuẩn plasmit (2) Vi khuẩn sinh sản nhanh, thời gian hệ ngắn (3) Ở vùng nhân vi khuẩn có phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng nên hầu hết đột biến biểu kiểu hình (4) Vi khuẩn sống kí sinh, hoại sinh tự dưỡng Những thông tin dùng làm để giải thích thay đổi tần số alen quần thể vi khuẩn nhanh so với thay đổi tần số a len quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội là: A (2), (4) B (2), (3) C (1), (4) D (3), (4) Câu 8: Nghiên cứu quần thể động vật cho thấy thời điểm ban đầu có 11000 cá thể Quần thể có tỉ lệ sinh 12%/năm, tỉ lệ tử vong 8%/năm tỉ lệ xuất cư 2%/năm Sau năm, số lượng cá thể quần thể dự đoán A 11180 B 11020 C 11220 D 11260 Câu 9: Ở loài thực vật giao phấn, hạt phấn quần thể theo gió bay sang quần thể thụ phấn cho c ác quần thể Đây ví dụ A di - nhập gen B giao phối không ngẫu nhiên C thoái hoá giống D biến động di truyền Câu 10: Để tạo động vật chuyển gen, người ta tiến hành A đưa gen cần chuyển vào thể vật sinh tạo điều kiện cho gen biểu B đưa gen cần chuyển vào phôi giai đoạn phát triển muộn để tạo mang gen cần chuyển tạo điều kiện cho gen biểu C đưa gen cần chuyển vào cá thể phương pháp vi tiêm (tiêm gen) tạo điều kiện cho gen biểu www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 D lấy trứng cho thụ tinh ống nghiệm, sau đưa gen vào hợp tử (ở giai đoạn nhân non), cho hợp tử phát triển thành phôi cấy phôi chuyển gen vào tử cung Câu 11: Giả sử quần thể động vật ngẫu phối trạng thái cân di truyền gen có hai alen (A trội hoàn toàn so với a) Sau đó, người săn bắt phần lớn cá thể có kiểu hình trội gen Cấu trúc di truyền quần thể thay đổi theo hướng A tần số alen A alen a giảm B tần số alen A giảm đi, tần số alen a tăng lên C tần số alen A alen a không thay đổi D tần số alen A tăng lên, tần số alen a giảm Câu 12: Trong đại Cổ sinh, dương xỉ phát triển mạnh kỉ A Pecmi B Silua C Cacbon (Than đá) D Cambri Câu 13: Một xu hướng biến đổi trình diễn nguyên sinh cạn A sinh khối ngày giảm B tính ổn định quần xã ngày giảm C độ đa dạng quần xã ngày giảm, lưới thức ăn ngày đơn giản D độ đa dạng quần xã ngày cao, lưới thức ăn ngày phức tạp Câu 14: Trong mối quan hệ loài hoa loài ong hút mật hoa A hai loài lợi không bị hại B hai loài có lợi C loài ong có lợi loài hoa lợi không bị hại D loài ong có lợi loài hoa bị hại Câu 15: Ở biển, phân bố nhóm tảo (tảo nâu, tảo đỏ, tảo lục) từ mặt nước xuống lớp nước sâu theo trình tự A tảo đỏ, tảo nâu, tảo lục B tảo lục, tảo nâu, tảo đỏ C tảo lục, tảo đỏ, tảo nâu D tảo nâu, tảo lục, tảo đỏ Câu 16: Cho phương pháp sau: (1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều hệ (2) Dung hợp tế bào trần khác loài (3) Lai dòng chủng có kiểu gen khác để tạo F1 (4) Nuôi cấy hạt phấn tiến hành lưỡng bội hoá dòng đơn bội Các phương pháp sử dụng để tạo dòng chủng thực vật là: A (2), (3) B (1), (3) C (1), (2) D (1), (4) Câu 17: Phát biểu sau tăng trưởng quần thể sinh vật? A Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể nhỏ mức tử vong B Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thiểu C Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản quần thể lớn mức tử vong D Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thiểu Câu 18: Hiện nay, tất thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào đ ược cấu tạo từ tế bào Đây chứng chứng tỏ A tiến hoá không ngừng sinh giới B trình tiến hoá đồng quy sinh giới (tiến hoá hội tụ) C nguồn gốc thống loài D vai trò yếu tố ngẫu nhiên trình tiến hoá Câu 19: Bằng công nghệ tế bào thực vật, người ta nuôi cấy mẩu mô thể thực vật sau cho chúng tái sinh thành Bằng kĩ thuật chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi cấy phôi vào tử cung vật khác tạo nhiều vật quý Đặc điểm chung hai phương pháp A tạo cá thể có kiểu gen đồng B cá thể tạo đa dạng kiểu gen kiểu hình C thao tác vật liệ u di truyền ADN nhiễm sắc thể D tạo cá thể có kiểu gen chủng Câu 20: Phát biểu sau nói trình hình thành loài mới? A Sự cách li địa lí tất yếu dẫn đến hình thành loài B Quá trình hình thành quần thể thích nghi dẫn đến hình thành loài C Quá trình hình thành quần thể thích nghi không thiết dẫn đến hình thành loài D Sự hình thành loài không liên quan đến trình phát sinh đột biến Câu 21: Kiểu phân bố ngẫu nhiê n cá thể quần thể thường gặp A điều kiện sống phân bố không đồng đều, cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể B điều kiện sống phân bố đồng đều, có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể C điều kiện sống phân bố đồng đều, cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể D điều kiện sống phân bố không đồng đều, có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể Câu 22: Cho nhân tố sau: (1) Biến động di truyền (2) Đột biến (3) Giao phối không ngẫu nhiên (4) Giao phối ngẫu nhiên Các nhân tố làm nghèo vốn gen quần thể là: A (1), (3) B (1), (2) C (2), (4) D (1), (4) Câu 23: Cho lưới thức ăn có sâu ăn hạt ngô, châu chấu ăn ngô, chim chíc h ếch xanh ăn châu chấu sâu, rắn hổ mang ăn ếch xanh Trong lưới thức ăn trên, sinh vật tiêu thụ bậc A chim chích ếch xanh B rắn hổ mang C rắn hổ mang chim chích D châu chấu sâu www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 24: Trong tạo giống thực vật công nghệ gen, để đưa gen vào tế bào thực vật có thành xenlulôzơ, phương pháp không sử dụng A chuyển gen plasmit B chuyển gen thực khuẩn thể C chuyển gen trực tiếp qua ống phấn D chuyển gen súng bắn gen Câu 25: Khi sinh cảnh tồn nhiều loài gần nguồn gốc có chung nguồn sống cạnh tranh loài A làm gia tăng số lượng cá thể loài B làm chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái C làm cho loài bị tiê u diệt D làm tăng thêm nguồn sống sinh cảnh Câu 26: Theo Đacuyn, đối tượng chọn lọc tự nhiên A quần thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có kiểu gen quy định đặc điểm thích nghi với môi trường B cá thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với môi trường C quần thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có phân hoá mức độ thành đạt sinh sản D cá thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có đặc điểm thích nghi với môi trường Câu 27: Giả sử tần số tương đối alen quần thể 0,5A : 0,5a đột ngột biến đổi thành 0,7A : 0,3a Nguyên nhân sau dẫn đến tượng trên? A Đột biến xảy quần thể theo hướng biến đổi alen A thành alen a B Giao phối không ngẫu nhiên xảy quần thể C Quần thể chuyển từ tự phối sang ngẫu phối D Sự phát tán hay di chuyển nhóm cá thể quần thể lập quần thể Câu 28: Các chứng cổ sinh vật học cho thấy: Trong lịch sử phát triển sống Trái Đất, thực vật có hoa xuất A kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộc đại Trung sinh B kỉ Jura thuộc đại Trung sinh C kỉ Triat (Tam điệp) thuộc đại Trung sinh D kỉ Đệ tam (Thứ ba) thuộc đại Tân sinh Câu 29: Phát biểu sau nhiễm sắc thể giới tính đúng? A Nhiễm sắc thể giới tính tồn tế bào sinh dục, không tồn tế bào xôma B Ở tất loài động vật, nhiễm sắc thể giới tính gồm cặp tương đồng, giống giới đực giới C Ở tất loài động vật, cá thể có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, cá thể đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY D Trên nhiễm sắc thể giới tính, gen quy định tính đực, có gen quy định tính trạng thường Câu 30: Bằng chứng sau phản ánh tiến hoá hội tụ (đồng quy)? A Gai hoàng liên biến dạng lá, gai hoa hồng phát triển biểu bì thân B Chi trước loài động vật có xương sống có xương phân bố theo thứ tự tương tự C Trong hoa đực đu đủ có 10 nhị, hoa di tích nhụy D Gai xương rồng, tua đậu Hà Lan biến dạng Câu 31: Nếu kích thước quần thể xuống mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong Giải thích sau không phù hợp? A Số lượng cá thể nên giao phối gần thường xảy ra, đe dọa tồn quần thể B Sự hỗ trợ cá thể bị giảm, quần thể khả chống chọi với thay đổi môi trường C Khả sinh sản suy giảm hội gặp cá thể đực với cá thể D Nguồn sống môi trường giảm, không đủ cung cấp cho nhu cầu tối thiểu cá thể quần thể Câu 32: Cho số tượng sau: (1) Ngựa vằn phân bố châu Phi nên không giao phối với ngựa hoang phân bố Trung Á (2) Cừu giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử hợp tử bị chết (3) Lừa giao phối với ngựa sinh la khả sinh sản (4) Các khác loài có cấu tạo hoa khác nên hạt phấn loài thường không thụ phấn cho hoa loài khác Những tượng biểu cách li sau hợp tử? A (1), (4) B (2), (3) C (3), (4) D (1), (2) Câu 33: Cho nhân tố sau: (1) Chọn lọc tự nhiên (2) Giao phối ngẫu nhiên (3) Giao phối không ngẫu nhiên (4) Các yếu tố ngẫu nhiên (5) Đột biến (6) Di - nhập gen Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể là: A (1), (2), (4), (5) B (2), (4), (5), (6) C (1), (4), (5), (6) D (1), (3), (4), (5) www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 34: Quá trình hình thành loài lúa mì (T aestivum) nhà khoa học mô tả sau: Loài lúa mì ( T monococcum) lai với loài cỏ dại (T speltoides) tạo lai Con lai gấp đôi nhiễm sắc thể tạo thành loài lúa mì hoang dại (A squarrosa) Loài lúa mì hoang dại (A squarrosa) lai với loài cỏ dại (T tauschii) tạo lai Con lai lại gấp đôi nhiễm sắc thể tạo thành loài lúa mì ( T aestivum) Loài lúa mì (T aestivum) có nhiễm sắc thể gồm A ba nhiễm sắc thể lưỡng bội ba loài khác B bốn nhiễm sắc thể lưỡng bội bốn loài khác C bốn nhiễm sắc thể đơn bội bốn loài khác D ba nhiễm sắc thể đơn bội ba loài khác Câu 35: Thành tựu sau ứng dụng công nghệ tế bào? A Tạo giống trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử tất gen B Tạo giống cừu sản sinh prôtêin huyết người sữa C Tạo giống cà chua có gen làm chín bị bất hoạt D Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả tổng hợp β – carôten (tiền chất tạo vitamin A) hạt Câu 36: Điểm khác hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên chỗ: A Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao so với hệ sinh thái tự nhiên B Hệ sinh thái nhân tạo hệ mở hệ sinh thái tự nhiên hệ khép kín C Để trì trạng thái ổn định hệ sinh thái nhân tạo, người thường bổ sung lượng cho chúng D Do có can thiệp người nên hệ sinh thái nhân tạo có khả tự điều chỉnh cao so với hệ sinh thái tự nhiên Câu 37: Trong chu trình sinh địa hoá, nhóm sinh vật số nhóm sinh vật sau có khả biến đổi nitơ dạng NO3- thành nitơ dạng NH4+ ? A Vi khuẩn cố định nitơ đất B Thực vật tự dưỡng C Vi khuẩn phản nitrat hoá D Động vật đa bào Câu 38: Phát biểu sau nói ưu lai? A Ưu lai biểu lai phép lai hai dòng chủng B Trong tổ hợp lai, phép lai thuận không cho ưu lai phép la i nghịch lại cho ưu lai ngược lại C Các lai F1 có ưu lai cao thường sử dụng làm giống chúng có kiểu hình giống up D Ưu lai biểu đời F sau tăng dần đời w w w fa ce bo ok c om /g ro Câu 39: Mối quan hệ sau đem lại lợi ích hại cho loài tham gia? A Một số loài tảo biển nở hoa loài tôm, cá sống môi trường B Dây tơ hồng sống tán rừng C Loài cá ép sống bám loài cá lớn D Cây tầm gửi sống thân gỗ lớn rừng Câu 40: Phát biểu sau nói mối quan hệ cá thể quần thể sinh vật tự nhiên? A Cạnh tranh cá thể quần thể không xảy không ảnh hưởng đến số lượng phân bố cá thể quần thể B Cạnh tranh đặc điểm thích nghi quần thể Nhờ có cạnh tranh mà số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức độ phù hợp, đảm bảo cho tồn phát triển quần thể C Khi mật độ cá thể quần thể vượt sức chịu đựng môi trường, cá thể cạnh tranh với làm tăng khả sinh sản D Cạnh tranh loài, ăn thịt đồng loại cá thể quần thể trường hợp phổ biến dẫn đến tiêu diệt loài Câu 41: Để xác định mối quan hệ họ hàng người loài thuộc Linh trưởng (bộ Khỉ), người ta nghiên cứu mức độ giống ADN loài so với ADN người Kết thu (tính theo tỉ lệ % giống so với ADN người) sau: khỉ Rhesut: 91,1%; tinh tinh: 97,6% ; khỉ Capuchin: 84,2%; vượn Gibbon: 94,7%; khỉ Vervet: 90,5% Căn vào kết này, xác định mối quan hệ họ hàng xa dần người loài thuộc Linh trưởng nói theo trật tự là: A Người - tinh tinh - vượn Gibbon - khỉ Rhesut - khỉ Vervet - khỉ Capuchin B Người - tinh tinh - khỉ Rhesut - vượn Gibbon - khỉ Capuchin - khỉ Vervet C Người - tinh tinh - khỉ Vervet - vượn Gibbon- khỉ Capuchin - khỉ Rhesut D Người - tinh tinh - vượn Gibbon - khỉ Vervet - khỉ Rhesut - khỉ Capuchin Câu 42: Phát biểu sau nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn quần xã sinh vật? A Cấu trúc lưới thức ăn phức tạp từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao B Trong tất quần xã sinh vật cạn, có loại chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật tự dưỡng C Trong quần xã sinh vật, loài tham gia vào chuỗi thức ăn định D Quần xã sinh vật đa dạng thành phần loài lưới thức ăn quần xã phức tạp www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 43: Những hoạt động sau người giải pháp nâng cao hiệu sử dụng hệ sinh thái? (1) Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại hệ sinh thái nông nghiệp (2) Khai thác triệt để nguồn tài nguyên không tái sinh (3) Loại bỏ loài tảo độc, cá hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá (4) Xây dựng hệ sinh thái nhân tạo cách hợp lí (5) Bảo vệ loài thiên địch (6) Tăng cường sử dụng chất hoá học để tiêu diệt loài sâu hại Phương án là: A (1), (2), (3), (4) B (1), (3), (4), (5) C (2), (4), (5), (6) D (2), (3), (4), (6) Câu 44: Theo quan niệm đại, trình hình thành quần thể thích nghi xảy nhanh hay chậm không phụ thuộc vào A tốc độ tích luỹ biế n đổi thu đời cá thể ảnh hưởng trực tiếp ngoại cảnh B áp lực chọn lọc tự nhiên C tốc độ sinh sản loài D trình phát sinh tích luỹ gen đột biến loài Câu 45: Trong hệ sinh thái, A vật chất lượng truyền theo chiều từ sinh vật sản xuất qua bậc dinh dưỡng tới môi trường sinh vật sản xuất tái sử dụng B vật chất lượng truyền theo chiều từ sinh vật sản xuất qua bậc dinh dưỡng tới môi trường không tái sử dụng C lượng truyền theo chiều từ sinh vật sản xuất qua bậc dinh dưỡng tới môi trường không tái sử dụng D lượng truyền theo chiều từ sinh vật sản xuất qua bậc dinh dưỡng tới môi trường sinh vật sản xuất tái sử dụng Câu 46: Hiện tượng sau phản ánh dạng biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật không theo chu kì? A Ở Việt Nam, hàng năm vào thời gian thu hoạch lúa, ngô,… chim cu gáy thường xuất nhiều B Ở Việt Nam, vào mùa xuân khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất nhiều C Ở đồng rêu phương Bắc, năm đến năm, số lượng cáo lại tăng lên gấp 100 lần sau lại giảm o D Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng ếch nhái giảm vào năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống C Câu 47: Các kết nghiên cứu phân bố loài diệt vong loài tồn cung cấp chứng cho thấy giống sinh vật chủ yếu A chúng sống môi trường B chúng sử dụng chung loại thức ăn C chúng có chung nguồn gốc D chúng sống môi trường giống Câu 48: Hiện nay, liệu pháp gen nhà khoa học nghiên cứu để ứng dụng việc chữa trị bệnh di truyền người, A gây đột biến để biến đổi gen gây bệnh thể người thành gen lành B thay gen đột biến gây bệnh thể người gen lành C đưa prôtêin ức chế vào thể người để prôtêin ức chế hoạt động gen gây bệnh D loại bỏ khỏi thể người bệnh sản phẩm dịch mã gen gây bệnh Câu 49: Cặp nhân tố tiến hoá sau làm xuất alen quần thể sinh vật? A Giao phối không ngẫu nhiên di - nhập gen B Chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên C Đột biến di - nhập gen D Đột biến chọn lọc tự nhiên Câu 50: Phương pháp tạo giống chủng có kiểu gen mong muốn dựa nguồn biến dị tổ hợp gồm bước sau: (1) Cho cá thể có tổ hợp gen mong muốn tự thụ phấn giao phối cận huyết qua số hệ để tạo giống chủng có kiểu gen mong muốn (2) Lai dòng chủng khác để chọn tổ hợp gen mong muốn (3) Tạo dòng chủng có kiểu gen khác Trình tự bước là: A (3) → (2) → (1) B (2) → (3) → (1) C (3) → (1) → (2) D (1) → (2) → (3) Câu 51: Phát biểu sau không nói mối quan hệ loài quần xã sinh vật? A Mối quan hệ vật chủ - vật kí sinh biến tướng quan hệ mồi - vật ăn thịt B Quan hệ cạnh tranh loài quần xã xem động lực trình tiến hoá C Những loài sử dụng nguồn thức ăn chung sống sinh cảnh D Trong tiến hoá, loài gần nguồn gốc thường hướng đến phân li ổ sinh thái Câu 52: Khi nói vai trò cách li địa lí trình hình thành loài mới, phát biểu sau không đúng? A Cách li địa lí trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể tạo nhân tố tiến hoá B Cách li địa lí ngăn cản cá thể quần thể loài gặp gỡ giao phối với C Cách li địa lí dẫn đến hình thành loài qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 D Cách li địa lí trực tiếp làm biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định Câu 53: Quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật A thường làm cho quần thể suy thoái dẫn đến diệt vong B xuất mật độ cá thể quần thể xuống thấp C xảy quần thể động vật, không xảy quần thể thực vật D đảm bảo cho số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức độ phù hợp với sức chứa môi trường Câu 54: Cho nhóm sinh vật hệ sinh thái: (1) Thực vật (2) Động vật (3) Giun (4) Cỏ (5) Cá ăn thịt Các nhóm sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp hệ sinh thái A (2) (3) B (1) (4) C (2) (5) D (3) (4) Câu 55: Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, nhóm linh trưởng phát sinh A kỉ Đệ tam (Thứ ba) đại Tân sinh B kỉ Krêta (Phấn trắng) đại Trung sinh C kỉ Đệ tứ (Thứ tư) đại Tân sinh D kỉ Jura đại Trung sinh Câu 56: Theo quan niệm đại, trình hình thành loài A trình tích lũy biến đổi đồng loạt tác động trực tiếp ngoại cảnh B không gắn liền với trình hình thành quần thể thích nghi C đường địa lí diễn nhanh chóng không xảy loài động vật có khả phát tán mạnh D cải biến thành phần kiểu gen quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo hệ gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc Câu 57: Cho nhóm sinh vật hệ sinh thái: (1) Động vật ăn động vật (2) Động vật ăn thực vật (3) Sinh vật sản xuất Sơ đồ thể thứ tự truyền dòng lượng qua bậc dinh dưỡng hệ sinh thái A (3) → (2) → (1) B (1) → (3) → (2) C (2) → (3) → (1) D (1) → (2) → (3) Câu 58: Khi kích thước quần thể giảm xuống mức tối thiểu A quần thể có cạnh tranh gay gắt cá thể B khả sinh sản quần thể tăng hội gặp cá thể đực với cá thể nhiều C hỗ trợ cá thể tăng, quần thể có khả chống chọi tốt với thay đổi môi trường D quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn đến diệt vong Câu 59: Trong quần xã sinh vật sau đây, quần xã có mức đa dạng sinh học cao nhất? A Thảo nguyên B Hoang mạc C Savan D Rừng mưa nhiệt đới Câu 60: Nếu alen đột biến trạng thái lặn phát sinh giảm phân alen A bị chọn lọc tự nhiên đào thải hoàn toàn khỏi quần thể, alen alen gây chết B không biểu kiểu hình C tổ hợp với alen trội tạo thể đột biến D phát tán quần thể nhờ trình giao phối Câu 61: Theo quan niệm đại, nói chọn lọc tự nhiên, phát biểu sau đ ây không đúng? A Khi môi trường thay đổi theo hướng xác định chọn lọc tự nhiên làm biến đổi tần số alen quần thể theo hướng xác định B Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò sàng lọc giữ lại cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình th ích nghi mà không tạo kiểu gen thích nghi C Chọn lọc tự nhiên thực chất trình phân hoá khả sống sót khả sinh sản cá thể với kiểu gen khác quần thể D Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen qua làm biến đổi tần số alen quần thể Câu 62: Giả sử lượng đồng hoá sinh vật dị dưỡng chuỗi thức ăn sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 500 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 620 Kcal Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp với bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp với bậc dinh dưỡng cấp chuỗi thức ăn là: A 9% 10% B 12% 10% C 10% 12% D 10% 9% Câu 63: Cho số thao tác quy trình chuyển gen tạo chủng vi khuẩn có khả tổng hợp insulin người sau: (1) Tách plasmit từ tế bào vi khuẩn tách gen mã hoá insulin từ tế bào người (2) Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp mang gen mã hoá insulin người (3) Chuyển ADN tái tổ hợp mang gen mã hoá insulin người vào tế bào vi khuẩn (4) Tạo ADN tái tổ hợp mang gen mã hoá insulin người Trình tự thao tác A (1) → (4) → (3) → (2) B (1) → (2) → (3) → (4) www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 uO nT hi D H oc C (2) → (4) → (3) → (1) D (2) → (1) → (3) → (4) Câu 64: Cho thành tựu sau: (1) Tạo giống cà chua có gen làm chín bị bất hoạt (2) Tạo giống dâu tằm tứ bội (3) Tạo giống lúa "gạo vàng" có khả tổng hợp βtrong hạt –carôten (4) Tạo giống dưa hấu đa bội Các thành tựu tạo phương pháp gây đột biến A (3) (4) B (1) (3) C (1) (2) D (2) (4) Câu 65: Khi nói hoá thạch, phát biểu sau không đúng? A Tuổi hoá thạch xác định nhờ phân tích đồng vị phóng xạ có hoá thạch B Hoá thạch cung cấp cho chứng gián tiếp lịch sử tiến hoá sinh giới C Hoá thạch di tích sinh vật để lại lớp đất đá vỏ Trái Đất D Căn vào tuổi hoá thạch, biết loài xuất trước, loài xuất sau Câu 66: Cho thông tin vai trò nhân tố tiến hoá sau: (1) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định (2) Làm phát sinh biến dị di truyền quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho trình tiến hoá (3) Có thể loại bỏ hoàn toàn alen khỏi quần thể cho dù alen có lợi (4) Không làm thay đổi tần số a len làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể (5) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể chậm Các thông tin nói vai trò đột biến gen A (2) (5) B (1) (4) C (1) (3) D (3) (4) Câu 67: Khi nói chu trình cacbon, phát biểu sau không đúng? A Khí CO trở lại môi trường hoàn toàn hoạt động hô hấp động vật 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie B Cacbon từ môi trường vào quần xã sinh vật chủ yếu thông qua trình quang hợp C Không phải tất lượng cacbon quần xã sinh vật trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín D Trong quần xã, hợp chất cacbon trao đổi thông qua chuỗi lưới thức ăn Câu 68: Một alen dù có lợi bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể alen có hại trở nên phổ biến quần thể tác động A giao phối không ngẫu nhiên B đột biến C chọn lọc tự nhiên D yếu tố ngẫu nhiên Câu 69: Giả sử lưới thức ăn đơn giản gồm sinh vật mô tả sau: cào cào, thỏ nai ăn thực vật; chim sâu ăn cào cào; báo ăn thỏ nai; mèo rừng ăn thỏ chim sâu Trong lưới thức ăn này, sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp A cào cào, thỏ, nai B cào cào, chim sâu, báo C chim sâu, thỏ, mèo rừng D chim sâu, mèo rừng, báo Câu 70: Cho thông tin diễn sinh thái sau: (1) Xuất môi trường có quần xã sinh vật sống (2) Có biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi môi trường (3) Song song với trình biến đổi quần xã diễn trình biến đổi điều kiện tự nhiên môi trường (4) Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái Các thông tin phản ánh giống diễn nguyên sinh diễn thứ sinh A (3) (4) B (2) (3) C (1) (4) D (1) (2) Câu 71: Khi nói chứng tiến hoá, phát biểu sau đúng? A Những quan loài khác bắt nguồn từ quan loài tổ tiên, quan thực chức khác gọi quan tương tự B Những quan thực chức không bắt nguồn từ nguồn gốc gọi quan tương đồng C Cơ quan thoái hoá quan tương đồng chúng bắt nguồn từ quan loài tổ tiên không chức chức bị tiêu giảm D Các loài động vật có xương sống có đặc điểm giai đoạn trưởng thành khác có giai đoạn phát triển phôi giống Câu 72: Sinh vật biến đổi gen không tạo phương pháp sau đây? A Đưa thêm gen loài khác vào hệ gen B Loại bỏ làm bất hoạt gen hệ gen C Tổ hợp lại gen vốn có bố mẹ lai hữu tính D Làm biến đổi gen có sẵn hệ gen Câu 73: Vốn gen quần thể giao phối làm phong phú thêm A chọn lọc tự nhiên đào thải kiểu hình có hại khỏi quần thể B cá thể nhập cư mang đến quần thể alen C giao phối cá thể có huyết thống giao phối có chọn lọc D thiên tai làm giảm kích thước quần thể cách đáng kể www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 74: Cho số khu sinh học: (1) Đồng rêu (Tundra) (2) Rừng rộng rụng theo mùa (3) Rừng kim phương bắc (Taiga) (4) Rừng ẩm thường xanh nhiệt đới Có thể xếp khu sinh học nói theo mức độ phức tạp dần lưới thức ăn theo trình tự A (2) → (3) → (4) → (1) B (1) → (3) → (2) → (4) C (1) → (2) → (3) → (4) D (2) → (3) → (1) → (4) Câu 75: Trong tạo giống công nghệ tế bào, người ta tạo giống trồng mang đặc điểm hai loài khác nhờ phương pháp A chọn dòng tế bào xôma có biến dị B dung hợp tế bào trần C nuôi cấy hạt phấn D nuôi cấy tế bào thực vật in vitro tạo mô sẹo Câu 76: Sự trao đổi chéo không cân hai crômatit khác nguồn cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng xảy kì đầu giảm phân I làm phát sinh loại đột biến sau đây? A Lặp đoạn chuyển đoạn nhiễm sắc thể B Lặp đoạn đảo đoạn nhiễm sắc thể C Mất đoạn đảo đoạn nhiễm sắc thể D Mất đoạn lặp đoạn nhiễm sắc thể Câu 77: Một alen dù có lợi bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể tác động nhân tố sau đây? A Giao phối không ngẫu nhiên B Giao phối ngẫu nhiên C Chọn lọc tự nhiên D Các yếu tố ngẫu nhiên Câu 78: Khi nói nhiễm sắc thể giới tính người, phát biểu sau đúng? A Trên vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y, gen tồn thành cặp B Trên vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính, gen nằm nhiễm sắc thể X alen tương ứng nhiễm sắc thể Y C Trên vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y, gen tồn thành cặp alen D Trên vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y không mang gen Câu 79: Khi nói chuỗi lưới thức ăn, phát biểu sau đúng? A Tất chuỗi thức ăn sinh vật sản xuất B Trong lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng có loài C Trong quần xã, loài sinh vật tham gia vào chuỗi thức ăn D Khi thành phần loài quần xã thay đổi cấu trúc lưới thức ăn bị thay đổi Câu 80: Trong trình nhân đôi ADN, vai tr ò enzim ADN pôlimeraza A tháo xoắn làm tách hai mạch phân tử ADN B bẻ gãy liên kết hiđrô hai mạch phân tử ADN C nối đoạn Okazaki để tạo thành mạch liên tục D tổng hợp mạch theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn ADN Câu 81: Khi nói mật độ cá thể quần thể, phát biểu sau không đúng? A Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống môi trường B Mật độ cá thể quần thể cố định, không thay đổi theo thời gian điều kiện sống môi trường C Khi mật độ cá thể quần thể tăng cao, cá thể cạnh tranh gay gắt D Khi mật độ cá thể quần thể giảm, thức ăn dồi cạnh tranh cá thể loài giảm Câu 82: Nhân tố tiến hóa sau có khả làm phong phú thêm vốn gen quần thể? A Các yếu tố ngẫu nhiên B Chọn lọc tự nhiên C Giao phối không ngẫu nhiên D Di - nhập gen Câu 83: Khi nói thành phần hữu sinh hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Nấm nhóm sinh vật có khả phân giải chất hữu thành chất vô B Thực vật nhóm sinh vật có khả tổng hợp chất hữu từ chất vô C Tất loài vi khuẩn sinh vật phân giải, chúng có vai trò phân giải chất hữu thành chất vô D Sinh vật tiêu thụ gồm động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật vi khuẩn Câu 84: Trong trình phát sinh sống Trái Đất, giai đoạn tiến hóa hóa học hình thành nên A tế bào sơ khai B đại phân tử hữu C tế bào nhân thực D giọt côaxecva Câu 85: Khi nói phân bố cá thể không gian quần xã, phát biểu sau không đúng? A Nhìn chung, sinh vật phân bố theo chiều ngang thường tập trung nhiều vùng c ó điều kiện sống thuận lợi B Nhìn chung, phân bố cá thể tự nhiên có xu hướng làm giảm bớt mức độ cạnh tranh loài nâng cao mức độ sử dụng nguồn sống môi trường C Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, kiểu phân bố theo chiều t hẳng đứng gặp thực vật mà không gặp động vật D Sự phân bố cá thể không gian quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống loài www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 86: Đặc trưng sau đặc trưng quần thể giao phối? A Độ đa dạng loài B Tỉ lệ nhóm tuổi C Mật độ cá thể D Tỉ lệ giới tính Câu 87: Nếu kích thước quần thể giảm xuống mức tối thiểu A cạnh tranh nơi cá thể giảm nên số lượng cá thể quần thể tăng lên nhanh chóng B hỗ trợ cá thể quần thể khả chống chọi với thay đổi môi trường quần thể giảm C mật độ cá thể quần thể tăng lên nhanh chóng, làm cho cạnh tranh loài diễn khốc liệt D số lượng cá thể quần thể ít, hội gặp cá thể đực tăng lên dẫn tới làm tăng tỉ lệ sinh sản, làm số lượng cá thể quần thể tăng lên nhanh chóng Câu 88: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật sau có vai trò truyền lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật? A Sinh vật tiêu thụ bậc B Sinh vật sản xuất C Sinh vật tiêu thụ bậc D Sinh vật phân giải Câu 89: Khi nói mức phản ứng kiểu gen, phát biểu sau đúng? A Mức phản ứng kiểu gen tập hợp phản ứng thể điều kiện môi trường biến đổi B Tập hợp kiểu hình kiểu gen tương ứng với môi trường khác gọi mức phản ứng kiểu gen C Có thể xác định mức phản ứng kiểu gen dị hợp loài thực vật sinh sản hữu tính cách gieo hạt môi trường khác theo dõi đặc điểm chúng D Các cá thể loài có kiểu gen khác nhau, sống môi trường có mức phản ứng giống Câu 90: Khi nói vai trò thể truyền plasmit kĩ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, phát biểu sau đúng? A Nhờ truyền plasmit mà gen cần chuyển nhân lên tế bào nhận B Nếu không truyền plasmit tế bào nhận không phân chia C Nhờ truyền plasmit mà gen cần chuyển gắn vào ADN vùng nhân tế bào nhận D Nếu không truyền plasmit gen cần chuyển tạo nhiều sản phẩm tế bào nhận Câu 91: Đầu kỉ Cacbon có khí hậu ẩm nóng, sau khí hậu trở nên lạnh khô Đặc điểm sinh vật điển hình kỉ A có mạch động vật di cư lên cạn B dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát C hạt trần ngự trị, bò sát ngự trị, phân hóa chim D xuất thực vật có hoa, cuối kỉ tuyệt diệt nhiều sinh vật kể bò sát cổ Câu 92: Nhân tố sau góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể? A Đột biến B Cách li địa lí C Giao phối không ngẫu nhiên D Chọn lọc tự nhiên Câu 93: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? A Khi bazơ nitơ dạng xuất trình nhân đôi ADN thường làm phát sinh đột biến gen dạng thêm cặp nuclêôtit B Tất dạng đột biến gen có hại cho thể đột biến C Trong dạng đột biến điểm, dạng đột biến thay cặp nuclêôtit thường làm thay đổi thành phần axit amin chuỗi pôlipeptit gen tổng hợp D Dưới tác động tác nhân gây đột biến, với cường độ liều lượng tần số đột biến tất gen Câu 94: Một đặc điểm gen nhân sinh vật nhân thực A không bị đột biến tác động tác nhân gây đột biến B tồn thành cặp alen C không phân phối cho tế bào D mã hóa cho prôtêin tham gia cấu trúc nhiễm sắc thể Câu 95: Mối quan hệ vật kí sinh - vật chủ mối quan hệ vật - mồi giống đặc điểm sau đây? A Đều mối quan hệ đối kháng hai loài B Loài bị hại có kích thước cá thể nhỏ loài có lợi C Đều làm chết cá thể loài bị hại D Loài bị hại có số lượng cá thể nhiều loài có lợi Câu 96: Khi nói ưu lai, phát biể u sau không đúng? A Trong số trường hợp, lai hai dòng định thu lai ưu lai, cho lai lai với dòng thứ ba đời lại có ưu lai www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 B Một giả thuyết để giải thích sở di truyền ưu lai nhiều người thừa nhận giả thuyết siêu trội C Người ta tạo lai khác dòng có ưu lai cao để sử dụng cho việc nhân giống D Để tạo lai có ưu lai cao số đặc tính đó, người ta thường bắt đầu cách tạo dòng chủng khác Câu 97: Khi nói bệnh phêninkêto niệu người, phát biểu sau đúng? A Chỉ cần loại bỏ hoàn toàn axit amin phêninalanin khỏi phần ăn người bệnh người bệnh trở nên khỏe mạnh hoàn toàn B Có thể phát bệnh phêninkêto niệu cách làm tiêu tế bào quan sát hình dạng nhiễm sắc thể kính hiển vi C Bệnh phêninkêto niệu bệnh đột biến gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa axit amin phêninalanin thành tirôzin thể D Bệnh phêninkêto niệu lượng axit amin tirôzin dư thừa ứ đọng máu, chuyển lên não gây đầu độc tế bào thần kinh Câu 98: Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền truyền từ tế bào mẹ sang tế bào n hờ chế A nhân đôi ADN B dịch mã C giảm phân thụ tinh D phiên mã Câu 99: Trong chuỗi thức ăn hệ sinh thái cạn, nhóm sinh vật sau có tổng sinh khối lớn nhất? A Sinh vật sản xuất B Sinh vật tiêu thụ bậc C Sinh vật tiêu thụ bậc D Sinh vật tiêu thụ bậc Câu 100: Một điểm khác hệ sinh thái nhân tạo hệ sinh thái tự nhiên là: A Hệ sinh thái nhân tạo có khả tự điều chỉnh cao so với hệ sinh thái tự nhiên có can thiệp người B Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao so với hệ sinh thái tự nhiên người bổ sung thêm loài sinh vật C Hệ sinh thái nhân tạo hệ thống kín, hệ sinh thái tự nhiên hệ thống mở D Hệ sinh thái nhân tạo thường có chuỗi thức ăn ngắn lưới thức ăn đơn giản so với hệ sinh thái tự nhiên Câu 101: Theo quan niệm Đacuyn chọn lọc tự nhiên, phát biểu sau không đúng? A Chọn lọc tự nhiên dẫn đến hình thành quần thể có nhiề u cá thể mang kiểu gen quy định đặc điểm thích nghi với môi trường B Chọn lọc tự nhiên phân hóa khả sống sót khả sinh sản cá thể quần thể C Đối tượng tác động chọn lọc tự nhiên cá thể quần thể D Kết chọn lọc tự nhiên hình thành nên loài sinh vật có đặc điểm thích nghi với môi trường Câu 102: Kimura đề xuất thuyết tiến hóa trung tính dựa nghiên cứu biến đổi cấu trúc A phân tử prôtêin B phân tử ARN C phân tử ADN D nhiễm sắc thể Câu 103: Hiện nay, biện pháp ứng dụng liệu pháp gen nhà khoa học nghiên cứu nhằm tìm cách chữa trị bệnh di truyền người A làm biến đổi gen gây bệnh thể thành gen lành B loại bỏ khỏi thể người bệnh sản phẩm dịch mã gen gây bệnh C bổ sung gen lành vào thể người bệnh D đưa prôtêin ức chế vào thể người để ức chế hoạt động gen gây bệnh Câu 104: Nhân tố sau làm giảm kích thước quần thể cách đáng kể làm cho vốn gen quần thể khác biệt hẳn với vốn gen ban đầu? A Đột biến B Giao phối không ngẫu nhiên C Các yếu tố ngẫu nhiên D Giao phối ngẫu nhiên Câu 105: Một đặc điểm khu sinh học rừng rộng rụng theo mùa A kiểu rừng tập trung nhiều vùng xích đạo, nơi có nhiệt độ cao, lượng mưa nhiều B nhóm thực vật chiếm ưu rêu, cỏ C khu hệ động vật đa dạng loài chiếm ưu D khí hậu lạnh quanh năm, kim chiếm ưu w w w Câu 106 Điều sau sai? A Không phải tất gen sinh vật nhân sơ không phân mảnh B Các gen sinh vật nhân thực có vùng mã hóa không liên tục gọi gen phân mảnh C Trong vùng mã hóa gen phân mảnh, đoạn mã hóa axit amin xen kẽ các đoạn không mã hóa axit amin D Trong vùng mã hóa gen không phân mảnh, đoạn mã hóa axit amin xen kẽ các đoạn không mã hóa axit amin Câu 107 Khi nói chế dịch mã sinh vật nhân thực, nhận định sau không đúng? A Trong thời điểm có nhiều ribôxôm tham gia dịch mã phân tử mARN B Axit amin mở đầu trình dịch mã mêtiônin C Khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 5'→3' phân tử mARN 10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 D Khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 3'→5' phân tử mARN Câu 108 Phát biểu sau nhiễm sắc thể giới tính đúng? A Nhiễm sắc thể giới tính tồn tế bào sinh dục, không tồn tế bào xôma B Ở tất loài động vật, nhiễm sắc thể giới tính gồm cặp tương đồng, giống giới đực giới C Ở tất loài động vật, cá thể có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, cá thể đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY D Trên nhiễm sắc thể giới tính, gen quy định tính đực, có gen quy định tính trạng thường Câu 109 Phát biểu sau không xác nói nhiễm sắc thể sinh vật có nhân thực? A Mỗi loài sinh vật nhiễm sắc thể đặc trưng số lượng, hình thái cấu trúc gen B Mọi tế bào thể đa bào có số lượng nhiễm sắc thể C Hình thái, cấu trúc đặc trưng nhiễm sắc thể trì ổn định qua hệ D Hình thái, cấu trúc nhiễm sắc thể biến đổi qua kỳ phân bào Câu 110 Nguồn biến dị di truyền quần thể sinh vât gì? A Các đột biến nhiễm sắc thể phát sinh hệ B Là biến dị tổ hợp không liên quan đến đột biến C Sự xếp lại đột biến hệ trước qua trình tái tổ hợp D Các đột biến gen trội phát sinh hệ Câu 111 Điều không nói đột biến gen xem nguyên liệu chủ yếu trình tiến hoá A Đột biến gen phổ biến đột biến nhiễm sắc thể B Đột biến gen ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống sinh sản thể C Mặc dù đa số đột biến gen có hại điều kiện gặp tổ hợp gen thích hợp có lợi D Đột biến gen tạo tổ hợp gen thích nghi Câu 112 Người bị máu khó đông gen lặn X, không alen Y Trong gia đình máu người vợ đông bình thường Người chồng người trai bị bệnh máu khó đông Người co n trai bị bệnh nguyên nhân ? A Bố di truyền cho gen gây bệnh B Mẹ di truyền cho gen gây bệnh C Được di truyền gen bệnh ông nội D Được di truyền gen bệnh bà nội Câu 113 Thành tựu sau ứng dụng công nghệ tế bào? A Tạo giống trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử tất gen B Tạo giống cừu sản sinh prôtêin huyết người sữa C Tạo giống cà chua có gen làm chín bị bất hoạt D Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả tổng hợp β – carôten (tiền chất tạo vitamin A) hạt Câu 114 Nguyên nhân tượng bất thụ thường gặp lai hai loài khác A tế bào thể lai xa mang đầy đủ nhiễm sắc thể 2n hai loài bố mẹ B tế bào thể lai xa không mang cặp nhiễm sắc thể tương đồng C tế bào thể lai xa có kích thước lớn, thể sinh trưởng mạnh, thích nghi tốt D tế bào thể lai xa chứa nhiễm sắc thể tăng gấp bội so với hai loài bố mẹ Câu 115.Các kết nghiên cứu phân bố loài diệt vong loài tồn cung cấp chứng cho thấy giống sinh vật chủ yếu A chúng sống môi trường B chúng sử dụng chung loại thức ăn C chúng có chung nguồn gốc D chúng sống môi trường giống Câu 116 Đóng góp quan trọng thuyết tiến hoá tổng hợp ? A Giải thích đa dạng sinh giới B Tổng hợp nhiều chứng tiến hoá từ nhiều lĩnh vực C Làm sáng tỏ chế tiến hoá nhỏ D Giải thích đặc điểm thích nghi sinh vật Câu 117 Phát biểu sau xác nói chế tiến hóa A Nhân tố tiên hóa nhân tố phải làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể B Đột biến gen làm biến đổi đột ngột lớn tần số alen gen đó, cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho tiến hóa C Giao phối ngẫu nhiên nhân tố tiến hóa nên ý nghĩa trình tiến hóa D Nhân tố tiên hóa nhân tố làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể thay đổi thành phần kiểu gen quần thể Câu 118 Khi nói chế tiến hóa nói chung, trình hình thành loài nói riêng, phát biểu sau đúng? 11 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 A Theo thuyết tiến hóa ĐacUyn để tiến hóa sinh vật phải không ngừng phát sinh biến dị, chọn lọc tự nhiên không ngừng tác động, chọn lọc tác động trực tiếp tới kiểu hình gián tiếp tới kiểu gen cá thể sinh vật B Theo thuyết tiến hóa đại có nhiều đường hình thành loài mới, hình thành loài hoàn chỉnh xuất chế cách li, cách li ngăn ngừa giao phối tự do, d uy trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể C Theo thuyết hóa đại, nguồn nguyên liệu tiến hóa biến dị di truyền gồm đột biến biến dị tổ hợp, đột biến nguồn nguyên liệu sơ cấp, biến dị tổ hợp chủ yếu giao phối không ngẫu nhiên tạo cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa D Theo thuyết tiến hóa đại, để sinh vật tiến hóa phải có thay đổi cấu trúc di truyền (thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen) quần thể tác động nhân tố tiến hóa Câu 119 Khi phân tích nhân tố có vai trò tiến hóa, phát biểu sau A Theo ĐacUyn, nhân tố tham gia vào trình hình loài di truyền, biến dị, chọn lọc tự nhiên phân li tính trạng B Theo học thuyết tiến hóa tổng hợp đại, nhân tố tham gia vào trình tiến hóa có nhân tố tiến hóa C Theo thuyết tiến hóa ĐacUyn động lực tiến hóa nhu cầu thị hiếu khác người, theo thuyết tiến hóa tổng hợp đại động lực tiến hóa đấu tranh sinh tồn D Theo thuyết tiến hóa tổng hợp đại chế cách li có vai trò tạo khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể, làm sở dẫn đến cách li sinh sản để hình thành loài Câu 120 Trong trình hình thành loài đường địa lý , phát biểu không A Hình thành loài đường địa lý phương thức có động vật thực vật B Điều kiện địa lý nguyên nhân trực tiếp gây biến đổi tương ứng thể sinh vật C Trong trình có tham gia nhân tố biến động di truyền phân hóa kiểu gen loài gốc diễn nhanh D Trong điều kiện sống khác nhau, chọn lọc tự nhiên tích lũy đột biến biến dị tổ hợp theo hướng khác tạo thành nòi địa lý thành loài Câu 121 Sơ đồ mô tả thứ tự trình tiến hóa phát sinh loài người ngày đắn nhất? A Vượn người hóa thạch -> Người cổ -> Ngươi tối cổ -> Người đại B Vượn người hóa thạch -> Người vượn hóa thạch -> Người tối cổ -> Người cổ -> Người đại C Vượn người hóa thạch -> Người tối cổ -> Homo habilis -> Homo neanđectan -> Homo erestus -> Người đại D Vượn người hóa thạch -> Người tối cổ -> Homo habilis -> Người đứng thẳng -> Homo neanđectan -> Người đại Câu 122 Nhiều thí nghiệm chứng minh đơn phân nuclêôtit tự lắp ghép thành đoạn ARN ngắn, tự nhân đôi mà không cần đến xúc tác enzim Điều có ý nghĩa gì? A Cơ thể sống hình thành từ tương tác prôtêin axit nucleic B Trong trình tiến hóa, ARN xuất trước AND protein C Protein tự tổng hợp mà không cần chế phiên mã dịch mã D Sự xuất axit nucleic protein chưa phải xuất sống Câu 123 Nhận định ảnh hưởng nhiệt độ khu vực phân bố sinh vật đúng? A Loài có giới hạn chịu đựng nhiệt độ rộng có khu phân bố rộng B Loài có giới hạn chịu đựng nhiệt độ rộng có khu phân bố hẹp C Loài có giới hạn chịu đựng nhiệt độ hẹp có khu phân bố rộng D Nhiệt độ không ảnh hưởng đến khu vực phân bố sinh vật Câu 124 Phát biểu sau nói mối quan hệ cá thể quần thể sinh vật tự nhiên? A Cạnh tranh cá thể quần thể không xảy không ảnh hưởng đến số lượng phân bố cá thể quần thể B Cạnh tranh đặc điểm thích nghi quần thể Nhờ có cạnh tranh mà số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức độ phù hợp, đảm bảo cho tồn phát triển quần thể C Khi mật độ cá thể quần thể vượt sức chịu đựng môi trường, cá thể cạnh tranh với làm tăng khả sinh sản D Cạnh tranh loài, ăn thịt đồng loại cá thể quần thể trường hợp phổ biến dẫn đến tiêu diệt loài Câu 125.Khi nói phân bố cá thể quần thể sinh vật, phát biểu sau không đúng? A Phân bố đồng có ý nghĩa làm giảm mức độ cạnh tranh cá thể quần thể 12 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 B Phân bố theo nhóm kiểu phân bố phổ biến nhất, giúp cá thể hỗ trợ chống lại điều kiện bất lợi môi trường C Phân bố ngẫu nhiên thường gặp điều kiện sống phân bố đồng môi trường cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể D Phân bố theo nhóm thường gặp điều kiện sống phân bố đồng môi trường, có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể Câu 126 Đặc điểm sau phân tầng loài sinh vật quần xã rừng mưa nhiệt đới đúng? A Các loài thực vật phân bố theo tầng lo ài động vật không phân bố theo tầng B Sự phân tầng loài thực vật kéo theo phân tầng loài động vật C Các loài thực vật hạt kín không phân bố theo tầng loài khác phân bố theo tầng D Sự phân tầng thực vật động vật không phụ thuộc vào nhân tố sinh thái Câu 127 Khi nói chuỗi lưới thức ăn, phát biểu sau đúng? A Tất chuỗi thức ăn sinh vật sản xuất B Trong lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng có loài C Trong quần xã, loài sinh vật tham gia vào chuỗi thức ăn D Khi thành phần loài quần xã thay đổi cấu trúc lưới thức ăn bị thay đổi Câu 128 Phát biểu sau không hệ sinh thái? A Trong hệ sinh thái lên bậc dinh dưỡng cao lượng giảm dần B Trong hệ sinh thái thất thoát lượng qua bậc dinh dưỡng lớn C Trong hệ sinh thái biến đổi vật chất diễn theo chu trình D Trong hệ sinh thái biến đổi lượng có tính tuần hoàn Câu 129 Phát biểu sau với tháp sinh thái? A Các loại tháp sinh thái có đáy lớn, đỉnh hướng lên B Tháp khối lượng có dạng chuẩn C Các loại tháp sinh thái có đáy lớn, đỉnh hướng lên D Tháp số lượng có dạng chuẩn Câu 130 Trong hệ sinh thái, tất dạng lượng sinh vật hấp thụ cuối A sử dụng cho hoạt động sống sinh vật B chuyển đến bậc dinh dưỡng C chuyển cho sinh vật phân giải D giải phóng vào không gian dạng nhiệt Câu 131 Ở thể, xét ba cặp gen dị hợp Dd, Ee, Gg nhiễm sắc thể thường Nếu cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng thể phát sinh giao tử cho tối đa loại giao tử? A loại B loại C 12 loại D 16 loại Câu 132 Phương pháp tạo giống chủng có kiểu gen mong muốn dựa nguồn biến dị tổ hợp gồm bước sau: (1) Cho cá thể có tổ hợp gen mong muốn tự thụ phấn giao phối cận huyết qua số hệ để tạo giống chủng có kiểu gen mong muốn (2) Lai dòng chủng khác để chọn tổ hợp gen mong muốn (3) Tạo dòng chủng có kiểu gen khác Trình tự bước là: A (3) → (2) → (1) B (2) → (3) → (1) C (3) → (1) → (2) D (1) → (2) → (3) Câu 133 Phát biểu sau không người đồng sinh ? A Những người đồng sinh khác trứng thường khác nhiều đặc điểm người đồng sinh trứng B Những người đồng sinh trứng không hoàn toàn giống tâm lí, tuổi thọ biểu khiếu C Những người đồng sinh trứng sống hoàn cảnh khác có tính trạng khác tính trạng kiểu gen quy định chủ yếu D Những người đồng sinh trứng sống hoàn cảnh khác có tính trạng khác tính trạng chịu ảnh hưởng nhiều môi trường Câu 134 Khi nói chứng tiến hoá, phát biểu sau đúng? A Những quan loài khác bắt nguồn từ quan loài tổ tiên, quan thực chức khác gọi quan tương tự B Những quan thực chức không bắt nguồn từ nguồn gốc gọi quan tương đồng 13 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 C Cơ quan thoái hoá quan tương đồng chúng bắt nguồn từ quan loài tổ tiên không chức chức bị tiêu giảm D Các loài động vật có xương sống có đặc điểm giai đoạn trưởng thành khác có giai đoạn phát triển phôi giống Câu 135 Theo quan điểm tiến hoá đại, nói chọn lọc tự nhiên, phát biểu sau không đúng? A Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội nhanh chóng làm thay đổi tần số alen quần thể B Chọn lọc tự nhiên làm xuất alen kiểu gen quần thể C Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen D Chọn lọc tự nhiên loại bỏ hoàn toàn alen lặn có hại khỏi quần thể Câu 136 Gọi N số lượng cá thể quần thể thời điểm ban đầu (t0 ), Nt số lượng cá thể quần thể thời điểm t, B số cá thể sinh tính đến thời điểm t, D số cá thể tử vong tính điểm t, I số cá thể nhập cư tính đến thời điểm t E số cá thể xuất cư tính đến thời điểm t Vậy kích thước quần thể tính đến thời điểm t mô tả công thức tổng quát đúng? A N t = N0 – B + D – I + E B N t = N0 + D – B + E – I C Nt = N0 + B – D + I – E D N t = N0 + B – I + D – E Câu 137 Phát biểu sau không nói mối quan hệ loài quần xã sinh vật? A Mối quan hệ vật chủ - vật kí sinh biến tướng quan hệ mồi - vật ăn thịt B Quan hệ cạnh tranh loài quần xã xem động lực trình tiến hoá C Những loài sử dụng nguồn thức ăn chung sống sinh cảnh D Trong tiến hoá, loài gần nguồn gốc thường hướng đến phân li ổ sinh thái Câu 138 Khi nói trình nhân đôi ADN (tái ADN) tế bào nhân thực, phát biểu sau không đúng? A Trong trình nhân đôi ADN, enzim ADN pôlimeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN B Trong trình nhân đôi ADN, có liên kết bổ sung A với T, G với X ngược lại C Trong trình nhân đôi ADN, enzim nối ligaza tác động lên hai mạch đơn tổng hợp từ phân tử ADN mẹ D Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị nhân đôi (đơn vị tái bản) Câu 139 Trong trình tái ADN sinh vật nhân sơ, enzim ARN - pôlimeraza có chức A nối đoạn Okazaki với B nhận biết vị trí khởi đầu đoạn ADN cần nhân đôi C tháo xoắn phân tử ADN D tổng hợp đoạn ARN mồi có nhóm 3' - OH tự Câu 140 Trình tự khâu kỹ thuật chuyển gen A cắt nối ADN tế bào cho ADN plasmít điểm xác định, tạo ADN tái tổ hợp - chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận - tách ADN tế bào cho plasmit khỏi tế bào B chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận - tách ADN tế bào cho plasmit khỏi tế bào - cắt nối ADN tế bào cho ADN plasmít điểm xác định, tạo ADN tái tổ hợp C cắt nối ADN tế bào cho ADN plasmít điểm xác định, tạo ADN tái tổ hợp - tách ADN tế bào cho plasmit khỏi tế bào - chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận D tách ADN tế bào cho plasmit khỏi tế bào - cắt nối ADN tế bào cho ADN plasmít điểm xác định, tạo ADN tái tổ hợp - chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận- phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp Câu 141 Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, người ta phát nguyên nhân bệnh hội chứng sau người? (1) Hội chứng Etuôt (2) Hội chứng Patau (3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) (4) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm (5) Bệnh máu khó đông (6) Bệnh ung thư máu (7) Bệnh tâm thần phân liệt Phương án là: A (3), (4), (7) B (1), (2), (6) C (2), (6), (7) D (1), (3), (5) Câu 142 Khi nói thuyết tiến hoá trung tính Kimura, phát biểu sau không đúng? A Nguyên nhân chủ yếu tiến hóa cấp phân tử củng cố ngẫu nhiên đột biến trung tính B Thuyết tiến hoá trung tính cho đột biến trung tính C Thuyết tiến hoá trung tính nghiên cứu tiến hoá cấp độ phân tử D Thuyết tiến hóa trung tính dựa nghiên cứu biến đổi cấu trúc phân tử prôtêin Câu 143 Cho thông tin vai trò nhân tố tiến hoá sau: (1) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định (2) Làm phát sinh biến dị di truyền quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho trình tiến hoá 14 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc (3) Có thể loại bỏ hoàn toàn alen khỏi quần thể cho dù alen có lợi (4) Không làm thay đổi tần số alen làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể (5) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể chậm Các thông tin nói vai trò đột biến gen A (2) (5) B (1) (4) C (1) (3) D (3) (4) Câu 144 Khi nói diễn thứ sinh, phát biểu sau đúng? A Diễn thứ sinh xảy môi trường mà trước chưa có quần xã sinh vật B Diễn thứ sinh không làm thay đổi điều kiện môi trường sống quần xã C Diễn thứ sinh dẫn đến hình thành nên quần xã tương đối ổn định D Diễn thứ sinh không làm thay đổi thành phần loài quần xã Câu 145 Khi nói hệ sinh thái tự nhiên, phát biểu sau không đúng? A Trong hệ sinh thái cạn, sinh vật sản xuất gồm thực vật vi sinh vật tự dưỡng B Các hệ sinh thái tự nhiên có loại chuỗi thức ăn mở đầu sinh vật sản xuất C Các hệ sinh thái tự nhiên Trái Đất đa dạng, chia thành nhóm hệ sinh thái cạn nhóm hệ sinh thái nước D Các hệ sinh thái tự nhiên hình thành quy luật tự nhiên bị biến đổi tác động người Câu 146: Khi nói sinh vật nhân sơ, điều sau đúng? A Có gen gen không phân mảnh gen phiên mã tạo loại ARN B Có NST đơn bội nên trình hình thành đặc điểm thích nghi nhanh sinh vật nhân thực C Tất sinh vật nhân sơ có vật chất di truyền ADN dạng vòng nên hệ gen hệ đơn gen D Trong trình tái bản, enzim ADN polymeraza enzim thứ tham gia vào trình nhân đôi Câu 147: Điều sau chưa xác nói đột biến gen (ĐBG)? A ĐBG phát sinh nhân lên truyền lại hệ sau B Xét mức độ phân tử, đa số đột biến điểm thường vô hại tính thoái hóa mã di truyền C Đột biến điểm dạng ĐBG, liên quan đến vài cặp nucleotit gen D Đa số dạng ĐBG dạng thay cặp nucleotit Câu 148: Một nhà khoa học tiến hành nghiên cứu quần thể bọ cánh cứng khu vườn Một thời gian sau đó, ông ta đến kết luận quần thể thuộc loài khác Quan sát sau khiến ông đến kết luận trên? A Bọ đực chấm cam giao phối với bọ chấm cam bọ chấm đen bọ đực chấm đen giao phối với bọ giống B Khi tiếp cận cái, bọ đực chấm đen thường rung cánh để thu hút bạn tình bọ đực chấm cam thường đem mồi mà bắt đến cho C Những bọ thuộc quần thể thường giao phối vào thời điểm khác ngày D Những bọ sinh thụ tinh cá thể thuộc quần thể thường có sức sống chết trước tuổi trưởng thành Câu 149: Khi nói lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, kết luận sau đúng? A Trái đất trải qua lần băng hà B Hóa thạch sinh vật nhân sơ cổ tìm thấy đại Nguyên sinh C Động vật phát sinh kỉ Ocđôvic D Bò sát cổ tuyệt diệt đại Cổ sinh Câu 150: Một nhà khoa học nghiên cứu 15 tính trạng loài thực vật xác định tính trạng phân ly độc lập với Kết luận đúng? A Đối tượng nghiên cứu ông đậu Hà Lan B Đối tượng nghiên cứu ông có NST lưỡng bội 2n không nhỏ 14 C Đối tượng nghiên cứu ông có NST lưỡng bội 2n lớn 14 nhỏ 30 D Đối tượng nghiên cứu ông cà độc dược Câu 151: Cơ chế kháng thuốc vi khuẩn (VK) tụ cầu vàng là: A số VK tập hợp lại nên tập thể vững làm thuốc tác dụng đến VK B số VK có gen đột biến tiết chất làm bất hoạt tác dụng thuốc C số VK có gen đột biến làm thay đổi cấu trúc thành tế bào làm thuốc bám vào D số VK có gen đột biến kháng thuốc truyền cho VK khác theo chế biến nạp hay tải nạp Câu 152: Khi nói đến chọn lọc tự nhiên (CLTN), kết luận sau sai? A Mỗi đặc điểm thích nghi sản phẩm CLTN hoàn cảnh định B CLTN tác động gen riêng rẽ mà tác động toàn kiểu gen, gen tương tác thống 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 15 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 C CLTN quy định chiều hướng tiến hóa D Áp lực CLTN lớn trình tiến hóa Câu 153: Bệnh bạch tạng liên quan đến gen có alen quan hệ trội lặn hoàn toàn NST thường, alen a lặn gây bệnh Giả sử tất tế bào soma người mang KG dị hợp Aa gen trên, gen A, a bị đột biến bị bất hoạt Điều sau xác? A Do a lặn so với A nên thể bạch tạng có gen a KG biểu bệnh Vì thế, xem KG người OO gen nên không bị bạch tạng B Người không bị bạch tạng gen a bị bất hoạt nên không tạo sản phẩm gây bệnh C Người bị bạch tạng gen A bị bất hoạt, tạo sản phẩm chuyển hóa tirozin thành melanin D Người bị bạch tạng gen a bị bất hoạt, tạo sản phẩm chuyển hóa tirozin thành melanin Câu 154: Khi nói trình tiến hoá hoá học, điều sau chưa xác? A Nhiều chứng cho thấy ARN xuất trước ADN ARN có khả tự nhân đôi k hông cần enzim ARN đóng vai trò chất xúc tác sinh học enzim B Nhiều chứng cho thấy, chất hữu có nguồn gốc vũ trụ C Nhiều thực nghiệm chức minh trùng hợp ngẫu nhiên axitamin đất sét tạo prôtêin D Milơ Urây tổng hợp chất hữu từ nguyên liệu nước, khí nitơ, khí gas tự nhiên khí hiđro Câu 155: Khi nói chứng giải phẫu học so sánh, điều sau chưa đúng? A Các quan tương đồng có nguồn gốc nên có kiểu cấu tạo giống B Cơ quan tương tự phản ánh chức phận qui định cấu tạo C Cơ quan thoái hóa không chức thể sinh vật gen qui định quan thoái hóa không chịu tác động CLTN D Sự tương đồng nhiều đặc điểm giải phẫu chứng gián tiếp chứng minh nguồn gốc chung sinh giới Câu 156: Cho phát biểu sau: (1) Đột biến gen nguyên liệu sơ cấp chủ yếu so với đột biến nhiễm sắc thể đột biến gen dễ xảy ảnh hưởng đến sinh vật (2) Đa số đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có hại làm cân hệ gen sinh vật (3) Di - nhập gen giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể (4) Yếu tố ngẫu nhiên thường tác động rõ quần thể có kích thước nhỏ (5) Chọn lọc tự nhiên nhân tố định hướng trình tiến hóa Có phát biểu đúng? A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 157: Cho phát biểu sau: (1) Nhân tố sinh thái tất nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới đời sống sinh vật (2) Tất nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với thành tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật (3) Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh tất nhân tố vật lí hoá học môi trường xung quanh sinh vật (4) Nhân tố hữu sinh chất hữu môi trường có tác động đến sinh vật (5) Môi trường tác động lên sinh vật, đồng thời sinh vật ảnh hưởng đến nhân tố sinh thái, làm thay đổi tính chất nhân tố sinh thái Tổ hợp phát biểu đúng? A 1,2,3,4,5 B 1,2,3,5 C.1,2,3,4 D 2,3,5 Câu 158: Trong chế hoạt động operon Lac vi khuẩn Ecoli, kiện sau chưa xác? A Khi môi trường có lactôzơ, lactôzơ hoạt động chất cảm ứng làm thay đổi cấu trúc không gian prôtêin ức chế làm chúng không gắn vào vùng vận hành B Quá trình dịch mã tạo chuỗi polipeptit, sau chuỗi polipeptit chia làm chuỗi polipeptit tương ứng gen X, Y, A chế biến lại để tạo prôtêin có chức sinh học C Các enzim tạo từ gen operon có vai trò phản ứng phân giải lactôzơ để cung cấp lượng cho tế bào D Quá trình phiên mã xảy môi trường có lactôzơ, sản phẩm trình phiên mã chuỗi poliribonucleotit chứa phân tử mARN gen operon Câu 159: Trong khu vườn trồng đậu xanh, có loài kiến hôi hay leo lên hoa tìm thức ăn, vô tình chúng giúp đậu thụ phấn tốt Tuy nhiên, trình phát triển quả, non tiết chất kích thích loài kiến hôi làm chúng cắn ngang làm rụng xanh Mối quan hệ kiến đậu là: A Hợp tác B Cạnh tranh C Ức chế cảm nhiễm D Sinh vật ăn sinh vật khác Câu 160: Trong nhận định sau diễn sinh thái, nhận định đúng? 16 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc A Có nguyên nhân dẫn đến diễn sinh thái, nguyên nhân nội nhân tố khởi động, nguyên nhân bên động lực B Trong diễn thế, nhóm loài chủ chốt nắm vai trò trọng lại "tự đào huyệt chôn mình" C Trong diễn thế, yếu tố cấu trúc, mối quan hệ thay đổi làm cho quần xã thiết lập trạng thái cân bằng, tồn phát triển ổn định theo thời gian D Thông thường, diễn trình không định hướng khó dự báo trước Câu 161: Thế bệnh di truyền? A Là bệnh truyền từ đời sang đời khác, hệ sang hệ khác B Là bệnh truyền từ người sang người khác C Là bệnh liên quan đến máy di truyền D Là bệnh chữa trị được, nói cách khác, bệnh di truyền loại bệnh nan y Câu 162: Nhận định sau sai nói chế di truyền? A Gen đoạn ADN mang thông tin qui định cho sản phẩm định B NST có tế bào nhân thực, NST chứa phân tử ADN C Trong tế bào nhân thực, NST thường tồn thành cặp tương đồng D Nguyên phân chế di truyền cấp phân tử sinh vật nhân thực đảm bảo tế bào có đầy đủ thông tin di truyền tế bào mẹ Câu 163: Trong phát biểu sau đặc trưng quần thể, phát biểu chưa xác? A Mức độ sinh sản số lượng cá thể quần thể sinh lứa sinh B Những quần thể gần đạt sức chứa môi trường dễ xảy tượng xuất cư C Mật độ cá thể có ảnh hưởng không nhỏ đến kích thước cuả quần thể D Trong tự nhiên, phân bố theo điểm phổ biến Câu 164: Hạt phấn loài thực vật A có NST Các tế bào rễ loài thực vật B có 22 NST Thụ phấn loài B hạt phấn loại A, người ta thu số lai bất thụ Các lai bất thụ: Không thể trở thành loài không sinh sản Có thể trở thành loài có khả sinh sản sinh dưỡng Không thể trở thành loài có NST không tương đồng Có thể trở thành loài có đa bội hóa tự nhiên thành hữu thụ Có đáp án : A B C D Câu 165: Cho phát biểu sau: Sinh vật sản xuất gồm loài có khả quang hợp tạo nên nguồn thức ăn nuôi loài sinh vật dị dưỡng Bất kì gắn kết sinh vật với sinh cảnh đủ để tạo thành chu trình sinh học hoàn chỉnh xem hệ sinh thái Sinh vật tiêu thụ gồm động vật ăn thực vật động vật ăn động vật Hệ sinh thái hệ động lực đóng tự điều chỉnh Trong hệ sinh thái, quy luật bảo toàn lượng không lượng theo chiều chuỗi hay lưới thức ăn mát lượng lớn bậc dinh dưỡng Số phát biểu là: A B C D Câu 166: Khi nói qui trình chuyển gen, phát biểu sau xác? A Plasmit mang gen lạ gọi ADN tái tổ hợp B Phương pháp dùng thể truyền thể thực khuẩn gọi phương pháp biến nạp C Việc cắt ADN tế bào cho ADN plasmit dùng loại enzim cắt khác D Để phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp, người ta thường dùng gen đánh dấu gắn sẵn ADN cần chuyển cuả tế bào cho Câu 167: Ở loài động vật, xét gen (A,a), (B,b) nằm cặp NST tương đồng Ở thể loài trên, trình giảm phân, tế bào sinh trứng tạo loại giao tử với tỉ lệ gen xét Nhận định sau đúng? A Chỉ có kiểu gen gen thỏa mãn giả thiết B Tần số hoán vị gen cá thể đạt 50% C Có tế bào sinh trứng xảy hoán vị gen D Số loại thể định hướng tạo tối đa gen Câu 168: Nhận định sau chưa xác đề cập đến đột biến liên quan đến NST? A Đột biến xảy tâm động dẫn đến đột biến số lượng NST phân bào B Để xác định vị trí gen NST, người ta dùng đột biến đoạn C Đột biến đảo đoạn NST cung cấp nguyên liệu cho trình tiến hoá D Tế bào đa bội có lượng ADN tăng gấp bội nên trình sinh tổng hợp chất hữu diễn mạnh mẽ Câu 169: Một quần thể ngẫu phối, hệ xuất phát có thành phần kiểu gen là: 0,4225BB + 0,4550Bb + 0,1225bb = Khi quần thể này, cá thể có kiểu gen dị hợp có sức sống khả sinh sản cao hẳn so với 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 17 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc cá thể có kiểu gen đồng hợp thì: A Tần số alen trội tần số alen lặn có xu hướng B Alen lặn có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể C Tần số alen trội tần số alen lặn có xu hướng không thay đổi D Alen trội có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể Câu 170: Cho phát biểu sau: Trên mạch pôlynuclêôtit, khoảng cách đơn phân liên tiếp 0,34 nm Khi so sánh đơn phân ADN ARN, ngoại trừ timin uraxin đơn phân lại đôi có cấu tạo giống nhau, ví dụ đơn phân ađênin ADN ARN có cấu tạo Thông tin di truyền lưu trữ phân tử ADN dạng số lượng, thành phần trật tự nuclêôtit Trong tế bào, rARN tARN bền vững mARN Ở sinh vật nhân thực trình phiên mã gọi trình tổng hợp ARN, xảy lúc NST chuẩn bị dãn xoắn Trong trình nhân đôi ADN, có loại nuclêôtit tham gia vào việc tổng hợp mạch Quá trình phiên mã sinh vật nhân thực, mARN, rARN, tARN tạo loại ARN polimeraza ARN có tham gia cấu tạo số bào quan Số phát biểu sai: A B C D Câu 171: Phát biểu sau chưa nói tạo giống công nghệ tế bào? A Nhân vô tính tạo quan nội tạng cho người bệnh B Thực chất công nghệ cấy truyền phôi chia phôi thành nhiều mảnh nhỏ C Bước kĩ thuật dung hợp tế bào trần loại bỏ màng tế bào enzim vi phẫu để tạo nên tế bào trần D Kĩ thuật nuôi cấy tế bào cho phép nhân nhanh giống trồng suất cao Câu 172: Các chu kì sinh địa hóa có vai trò thiết yếu hệ sinh thái : A Giúp loại bỏ chất độc khỏi hệ sinh thái B Giúp tránh tuyệt chủng hàng loạt giúp trì nhiệt ổn định hành tinh C Dòng lượng qua hệ sinh thái diễn theo chiều cuối bị tiêu biến dạng nhiệt D Các chất dinh dưỡng phân tử trì sống khác có nguồn cung cấp hạn chế nên cần tái tạo liên tục Câu 173: Khi thống kê tỉ lệ cá đánh bắt mẻ lưới vùng khác nhau, người ta thu kết sau: Nhóm tuổi Trước sinh sản Đang sinh sản Sau sinh sản A 78% 20% 2% B 50% 40% 10% C 10% 20% 70% Kết luận rút trạng khai thác cá vùng là: A Vùng A: Chưa khai thác hết tiềm năng; vùng B: Khai thác mức; vùng C: Khai thác hợp lý B Vùng A: Khai thác mức; vùng B: Khai thác hợp lý; vùng C: Chưa khai thác hết tiềm C Vùng A: Khai thác mức; vùng B: Chưa khai thác hết tiềm năng; vùng C: Khai thác hợp lý D Vùng A: Chưa khai thác hết tiềm năng; vùng B: Khai thác hợp lý; vùng C: Khai thác mức Câu 174: Giả sử lượng đồng hóa sinh vật dị dưỡng chuỗi thức ăn sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 275 x105 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 2: 28 x105 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 3: 21 x 104 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 4: 165 x 102 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 5: 1490 kcal Tỉ lệ thất thoát lượng cao quần xã A bậc dinh dưỡng cấp cấp B bậc dinh dưỡng cấp cấp C bậc dinh dưỡng cấp cấp D bậc dinh dưỡng cấp cấp Câu 175: Ở hệ sinh thái nước, loài giáp xác ăn thực vật phù du sinh khối quần thể giáp xác lại lớn sinh khối quần thể thực vật phù du Nhận xét sau đúng? A Tốc độ sinh sản giáp xác nhanh so với thực vật phù du B Tháp lượng hệ sinh thái có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ C Hệ sinh thái hệ sinh thái ổn định D Tháp sinh khối hệ sinh thái có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ Câu 176: Cho tượng sau đây: (1) Loài cáo Bắc cực (Alopex lagopus) sống xứ lạnh vào mùa đông có lông màu trắng, mùa hè có lông màu vàng xám (2) Lá vạn niên (Dieffenbachia maculata) thường có nhiều đốm vệt màu trắng xuất mặt xanh (3) Trong quần thể loài bọ ngựa (Mantis reigiosa) có cá thể có màu lục, nâu vàng, ngụy trang tốt cây, cành cỏ khô (4) Màu hoa Cẩm tú cầu 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 18 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 (Hydrangea macrophylla) thay đổi phụ thuộc vào độ pH đất: pH < hoa có màu lam, pH = hoa có màu trắng sữa, pH > hoa có màu hồng màu tím (5) Bệnh phêninkêtô niệu người rối loạn chuyển hóa axitamin phêninalanin Nếu phát sớm áp dụng chế độ ăn kiêng trẻ phát triển bình thường Hiện tượng gọi thường biến bao gồm: A 1, 2, B 1, 4, C 1, 3, D 1, Câu 177 Trong nhận định sau, có nhận định không tiến hoá nhỏ? (1) Tiến hoá nhỏ trình biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể qua hệ (2) Tiến hoá nhỏ trình biến đổi vốn gen quần thể qua thời gian (3) Tiến hoá nhỏ diễn thời gian địa chất lâu dài nghiên cứu gián tiếp (4) Tiến hoá nhỏ diễn thời gian lịch sử tương đối ngắn, phạm vi tương đối hẹp (5) Tiến hóa nhỏ hình thành nhóm phân loại loài (chi, họ, ) (6) Tiến hóa nhỏ làm biến đổi tần số alen, không làm biến đổi tần số kiểu gen A B C D (3),(5),(6) Câu 178 Khi nói trình hình thành loài mới, phát biểu sau đúng? (1) Cách li tập tính cách li sinh thái dẫn đến hình thành loài (2) Cách li địa lí tạo kiểu gen quần thể dẫn đến hình thành loài (3) Cách li địa lí dẫn đến hình thành loài (4) Hình thành loài đường lai xa đa bội hoá thường gặp động vật (5) Hình thành loài cách li địa lí xảy cách chậm chạp, qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp (6) Cách li địa lí dẫn đến hình thành cách li sinh sản A (1), (5) B (2), (4) C (3), (4) D (3), (5) (1),(5) Câu 179 Khi nói chứng tiến hóa, có nhận định sau: (1) Sự giống cấu tạo đại thể quan tương đồng loài khác loài chọn lọc tự nhiên tác động theo hướng (2) Dựa vào chứng sinh học phân tử chứng minh quan hệ họ hàng gần gũi loài (3) Cơ quan tương đồng thể tiến hóa phân li, quan thoái hóa thể tiến hóa đồng quy (4) Khi so sánh cấu tạo hình thái loài sinh vật ta thấy chúng có đặc điểm tương tự cho phép ta kết luận nguồn gốc chung chúng (5) Cơ quan tương tự phán ánh tiến hóa đồng quy Nhận định đúng? A (2), (3) B (1), (4) C (2), (5) D (3), (4) Câu 180 Theo quan niệm đại chọn lọc tự nhiên, phát biểu sau không đúng? A Chọn lọc tự nhiên thực chất trình phân hóa khả sống sót khả sinh sản cá thể với kiểu gen khác quần thể B Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen quần thể C Khi môi trường thay đổi theo hướng xác định chọn lọc tự nhiên làm biến đổi tần số alen theo hướng xác định D Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, làm thay đổi tần số kiểu gen quần thể 19 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 4A 5A 6C 7B 8C 9A 10D 11B 12C 13D 14B 15B 16D 17B 18C 19A 20C 21C 22A 23A 24B 25B 26D 27D 28A 29D 30A 31D 32B 33C 34A 35A 36C 37B 38B 39C 40B 41A 42D 43B 44A 45C 46D 47C 48B 49C 50A 51C 52D 53D 54B 55A 56D 57A 58D 59D 60D 61D 62B 63A 64D 65B 66A 67A 68D 69A 70B 71C 72C 73B 74B 75B 76B 77D 78C 79D 80D 81B 82D 83A 84B 85C 86A 87B 88B 89B 90A 91B 92B 93C 94A 95A 96C 97C 98A 99A 100D 101A 102A 103C 104C 105C 106D 107D 108D 109B D 111D 112B 113A 114B 115C 116C 117D 118D 119A 120B 121D 122B 123A 124B 125D 126B 127D 128D 129A 130D 131B 132A 133C 134C 135B 136C 137C 138C 139D 140D 141B 142B 143A 144C 145B 146D 147C 148D 149A 150B 151C 152B 153C 154D 155C 156C 157B 158B 159C 160C 161C 162D 163A 164B 165B 166A 167D 168B 169A 170B 171C 172D 173B 174D 175A 176B 178A 179C 180D hi uO nT ie 110C w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta 177B 01 3C H oc 2C 1D iL Đáp án TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC 20 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... tiên, quan thực chức khác gọi quan tương tự B Những quan thực chức không bắt nguồn từ nguồn gốc gọi quan tương đồng 13 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01... gen tương tác thống 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 15 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up... ếch xanh ăn châu chấu sâu, rắn hổ mang ăn ếch xanh Trong lưới thức ăn trên, sinh vật tiêu thụ bậc A chim chích ếch xanh B rắn hổ mang C rắn hổ mang chim chích D châu chấu sâu www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
- Xem thêm -

Xem thêm: 180 câu lí thuyết sinh học chọn lọc có đáp án, 180 câu lí thuyết sinh học chọn lọc có đáp án, 180 câu lí thuyết sinh học chọn lọc có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay