Thiết kế hệ thống lái xe TOYOTA INNOVA g 2010 (thuyết minh + bản vẽ)

46 184 1
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 00:05

SVTH: Nguy n L u Lân EBOOKBKMT.COM M CL C M U CH NG I: T NG QUAN 1.1 Nh ng v n đ chung v h th ng lái 1.1.1 Công d ng h th ng lái 1.1.2 Phân lo i h th ng lái 1.1.3 Yêu c u h th ng lái 1.1.4 Gi i thi u h th ng lái th ng g p 1.2 Gi i thi u v ô tô TOYOTA INNOVA G: 1.3 L a ch n ph CH ng án thi t k NG II: THI T K T NG TH H TH NG LÁI 2.1 Tính toán phân ph i t s truy n 2.2 Xác đ nh l c tác d ng lên vành tay lái 2.3 Thi t k hình thang lái 10 2.3.1 Các thông s c b n c a hình thang lái 10 2.3.2 Xác đ nh đ ng đ c tính lý thuy t 13 2.3.3 Xây d ng đ ng cong th c t 13 2.4 Thi t k c c u lái 17 2.4.1 Xác đ nh bán kính vòng l n c a bánh r ng 17 2.4.2 Xác đ nh thông s c a bánh r ng 18 2.4.3 Xác đ nh kích th c thông s c a r ng 19 2.4.4 Tính b n c c u tr c r ng - r ng 20 2.5 Thi t k tr l c lái 23 2.5.1 Xác đ nh thông s c b n c a tr l c lái 23 2.5.2 Mômen c n mà tr l c c n ph i kh c ph c 24 2.5.3 Ch s hi u qu tác d ng c a tr l c 25 2.5.4 Xây d ng đ ng đ c tính tr l c lái 25 2.5.5 Xác đ nh đ ng kính c a xilanh l c 27 2.5.6 Ch n đ ng kính ki m tra b n xilanh l c 27 i SVTH: Nguy n L u Lân EBOOKBKMT.COM 2.5.7 Xác đ nh n ng su t c a b m 28 CH NG III: CH N OÁN, B O D NG VÀ S A CH A H TH NG LÁI 30 3.1 Ch n đoán h th ng lái 30 3.2 B o d ng h th ng lái 31 3.2.1 Quy đ nh b o d ng s a ch a h th ng lái c a hãng ô tô Toyota 31 3.2.2 Các công vi c b o d ng 32 3.3 S a ch a h th ng lái 37 K T LU N 41 TÀI LI U THAM KH O 42 ii SVTH: Nguy n L u Lân EBOOKBKMT.COM DANH M C CÁC B NG BI U TRONG ÁN B ng 1.1: Thông s k thu t xe innova G 2010 B ng 2.1: Quan h gi a   theo lý thuy t 13 B ng 2.2: Quan h gi a    = 18o 14 B ng 2.3: Quan h gi a    = 19o 15 B ng 2.4: Quan h gi a    = 20o 15 B ng 2.5: Quan h gi a    = 21o 16 B ng 3.1: Nguyên nhân cách kh c ph c h h ng 30 iii SVTH: Nguy n L u Lân EBOOKBKMT.COM DANH M C CÁC HÌNH V TRONG ÁN Hình 1.1 S đ h th ng lái v i h th ng treo ph thu c Hình 1.2 S đ h th ng lái v i h th ng treo đ c l p Hình 1.3 Tuy n hình xe INNOVA G Hình 1.4 S đ b trí chung c a h th ng lái Hình 2.1 S đ đ ng h c quay vòng xe v i bánh d n h ng phía tr c 11 Hình 2.2 S đ đ ng h c hình thang lái xe th ng 12 Hình 2.3 S đ đ ng h c hình thang lái xe quay vòng 12 Hình 2.4 th đ c tính hình h c hình thang lái 17 Hình 2.5 th đ c tính tr l c có tr l c 26 Hình 3.1 Ki m tra m c d u tr l c lái 33 Hình 3.2 Ki m tra áp su t b m tr l c 34 Hình.3.3 Ki m tra áp su t d u 35 Hình 3.4 Cách ki m tra đai d n đ ng 36 Hình 3.5 Ki m tra l p đai 36 Hình 3.6 Ki m tra c m đòn treo d i phía tr c 37 Hình 3.7 Ki m tra tr c b m b c lót 37 Hình 3.8 Ki m tra b m tr l c lái 38 iv SVTH: Nguy n L u Lân EBOOKBKMT.COM M U án t t nghi p m t u ki n c n đ sinh viên sau hoàn thành khóa h c có th t t nghi p Vào h c k cu i, nh ng sinh viên đ u ki n s đ c làm đ án t t nghi p Th c hi n đ tài t t nghi p c h i đ sinh viên t h p ki n th c, th hi n kh n ng, tìm hi u th c t trau d i thêm nh ng k n ng c n thi t tr c th c tr ng Nh bi t, ô tô v i đ c m có tính c đ ng linh ho t cao tr thành ph ng ti n r t c n thi t ngành giao thông v n t i Ngày nay, ô tô m t thành viên không th thi u c a xã h i Ô tô đóng góp m t vai trò s phát tri n công nghi p kinh t ng th i, ph ng ti n nâng cao ti n nghi đ i s ng h tr giao l u, phát tri n v n hóa xã h i Do v y, đ u ki n đ làm đ án t t nghi p, e ch n th c hi n đ tài: “Thi t k h th ng lái xe TOYOTA INNOVA G 2010” c s h ng d n t n tình xuyên su t c a th y giáo: PGS TS Nguy n V n Bang, s giúp đ th y cô b môn c khí ô tô, s n l c c a b n thân, em hoàn thành đ c đ tài c a Tuy nhiên, ki n th c, kinh nghi m, th i gian u ki n có h n, nên đ tài c a em r t nhi u sai xót nhi u v n đ ch a gi i quy t tri t đ Vì v y, em r t mong nh n đ c s ch b o c a th y cô đ em có th hoàn thành t t h n n a đ tài c a Cu i cùng, em xin g i l i cám n chân thành chúc s c kh e đ n th y giáo h ng d n PGS TS Nguy n V n Bang, th y cô giáo khoa c khí ô tô b n bè giúp đ em trình th c hi n đ tài Sinh viên th c hi n Nguy n L u Lân SVTH: Nguy n L u Lân EBOOKBKMT.COM CH NG I: T NG QUAN 1.1 Nh ng v n đ chung v h th ng lái 1.1.1 Công d ng h th ng lái H th ng lái h th ng u n h gi nguyên ho c thay đ i h ng chuy n đ ng c a xe, đ m b o ng chuy n đ ng c a ô tô m t v trí H th ng lái có ch c n ng ti p nh n tác đ ng c a ng i u n, thông qua c c u d n đ ng th c hi n u n bánh xe chuy n đ ng theo qu đ o mong mu n vi c u n ph i đ m b o tính linh ho t nhanh chóng xác H th ng lái thông d ng bao g m c c u u n (vành lái, tr c lái), c c u lái đòn d n đ ng t o kh n ng chuy n h ng cho bánh xe xung quanh tr đ ng Trong trình chuy n đ ng, h th ng lái có ý ngh a quan tr ng thông qua vi c nâng cao an toàn u n ch t l lái ngày đ ng chuy n đ ng v y h th ng c hoàn thi n nh t xe ch y đ t t c đ l n 1.1.2 Phân lo i h th ng lái Có nhi u cách đ phân lo i h th ng lái ô tô tu theo t ng ph ng pháp mà có cách phân lo i khác Có cách phân lo i sau: - Theo cách b trí vành lái: + B trí vành lái bên trái (theo lu t đ ng bên ph i) + B trí vành lái bên ph i (theo lu t đ ng bên trái) - Theo cách bi n đ i ki u truy n đ ng (ph thu c vào k t c u c a c c u lái) + Bi n chuy n đ ng quay c a h th ng u n thành chuy n đ ng quay c a đoàn: (tr c vít – bánh vít; tr c vít – ê cu bi) + Bi n chuy n đ ng quay c a h th ng u n thành chuy n đ ng t nh ti n c a đoàn u n (bánh r ng - r ng) 1.1.3 Yêu c u h th ng lái - H th ng lái ph i đ m b o nh ng yêu c u sau: + m b o chuy n đ ng th ng n đ nh SVTH: Nguy n L u Lân EBOOKBKMT.COM + m b o tính c đ ng cao: t c xe có th quay vòng th t ngo t m t kho ng th i gian r t ng n m t di n tích th t bé + m b o đ ng h c quay vòng đúng: đ bánh xe không b tr t lê gây mòn l p, tiêu hao công su t vô ích gi m tính n đ nh c a xe + i u n nh nhàng, thu n ti n + m b o s t l gi a l c tác d ng lên vô l ng mô men quay bánh xe d n h ng (đ đ m b o c m giác đ ng) c ng nh s t h c gi a góc quay c a vô l ng c a bánh xe d n h 1.1.4 Gi i thi u h th ng lái th ng ng đ ng ng ng g p a H th ng lái h th ng treo ph thu c: Hình 1.1 S đ h th ng lái v i h th ng treo ph thu c Vành lái; Tr c lái; C c u lái; Tr c c a c c u lái; òn quay đ ng; òn kéo d c; òn quay ngang; Cam quay; C nh bên c a hình thang lái;10 òn kéo ngang; 11 Bánh xe d n h ng;12 B ph n phân ph i;13 Xi lanh l c SVTH: Nguy n L u Lân EBOOKBKMT.COM - c m k t c u: Trong tr ng h p t ng quát, h th ng lái g m có: Vành lái – tr c lái, c c u lái, h d n đ ng lái, b ph n tr l c lái, gi m ch n Trên hình s đ h th ng lái thông d ng u n h tr ng chuy n đ ng bánh d n h ng c u c Khi đánh lái, ng i lái tác đ ng lên vành lái 1, qua tr c lái d n đ n c c u lái Chuy n đ ng t c c u lái đ c đ a đ n b ph n d n đ ng lái thông qua đòn quay đ ng D n đ ng lái g m đòn kéo d c 6, đòn quay ngang 7, hình thang lái cam quay bên trái, bên ph i làm quay bánh xe V i h th ng treo ph thu c, c hai bánh xe đ hai bên c đ b ng m t h p c u xe ho c d m c u xe, th c hai bánh xe s dao đ ng v i g p ch ng ng i v t Lo i h th ng treo có nh ng đ c tính sau: + C u t o đ n gi n, chi ti t th d b o d + Có đ c ng v ng cao nên có th ch u đ ng c t i n ng + Vì có đ c ng v ng cao nên xe vào đ ng vòng, thân xe b nghiêng + nh v c a bánh xe thay đ i chuy n đ ng lên xu ng c a chúng, nh th mà bánh xe b mòn - u m, nh + c m: u m: C c u lái áp d ng lo i h th ng có u m có t s truy n l n, k t c u đ n gi n, d b o d + Nh ng, s a ch a c m: Khó kh n cho vi c b trí tr l c lái - Ph m vi áp d ng: + Áp d ng nh ng xe có t i tr ng l n, t i tr ng trung bình, xe khách SVTH: Nguy n L u Lân EBOOKBKMT.COM b H th ng lái h th ng treo đ c l p Hình 1.2 S đ h th ng lái v i h th ng treo đ c l p Vô l ng; 2.Tr c lái; 3.C c u lái; 4.Tr c c a c c u lái; òn quay; 6.B ph n d nh - ng c a h th ng treo; òn kéo bên; òn l c; 9.Bánh xe d n h ng c m k t c u: + Trên h th ng treo đ c l p, hai bên bánh xe d ch chuy n đ c l p nhau, v y d n đ ng lái ph i đ m b o không nh h ng đ n kh n ng d ch chuy n c a h th ng treo đ ng th i v n đ m b o chuy n h h hai bên c u tr ng c ng đ c bánh xe d n th a mãn u này, d n đ ng lái h th ng treo đ c l p s d ng lo i đòn chia c t V m t nguyên t c đoàn d n đ ng đ u th a mãn quan h đ ng h c Ackerman, v n có hình dáng c b n hình thang lái antô + i v i h th ng treo đ c l p, trình ô tô chuy n đ ng ch u tác d ng c a l c t m t đ ng m i bánh xe s dao đ ng đ c l p theo k t c u c a h th ng treo mà không ch u tác đ ng qua l i đ ng th i nh h th ng treo ph thu c B i v y mà h th ng lái thi t k cho xe s d ng lo i h th ng treo đáp ng nh ng đ c tr ng riêng c a k t c u xe mb o cho h th ng lái c a xe v n đáp ng đ y đ yêu c u v tính êm d u ti n nghi xe chuy n đ ng - u m, nh c m: SVTH: Nguy n L u Lân EBOOKBKMT.COM + u m: S truy n mô men t t s c c n c c u lái nh nên tay lái nh , đ d c c u lái nh có kh n ng t u ch nh, c u trúc đ n gi n, g n nh - Ph m vi áp d ng: Áp d ng xe con, xe có t i tr ng nh , xe du l ch, 1.2 Gi i thi u v ô tô TOYOTA INNOVA G: 176 24° 22° INNOVA Hình 1.3.Tuy n hình xe INNOVA G INNOVA G s n ph m c a dòng xe đa d ng hi n đ i mang tính toàn c u Vi t nam, hi n s n ph m c a INNOVA có nhi u lo i: innovaG, innovaJ, innovaV, innova E s d ng s t đ ng ho c s tay,đ ng c xy lanh th ng hàng, VVT-i, phun x ng n t Dòng xe INNOVA G có màu: tr ng, xanh nh t, đ V i đ ng c th h m i 2.0 có trang b h th ng phân ph i khí thông minh nên ho t đ ng c a innova m nh m h n, ti t ki m nhiên li u h n, thân thi n v i môi tr ng đ t tiêu chu n khí th i Euro V thi t k hình dáng, innova l ch lãm sang tr ng trang thi t b hi n đ i c a dòng xe sedan nh ng v n gi l i phong cách th thao n ng đ ng tính ti n d ng giúp innova tr nên cu n hút h n Xe v i không gian linh ho t r ng r i v i ch ng i đáp ng nhu GVHD: PGS-TS Nguy n Văn Bang SVTH Nguy n L u Lân Dn2  Dxl2 5,62  42 120  120  490kG / cm2  P  Pmax  max 2 5,6  Dn  Dxl V t li u làm xilanh thép 40 XH có    571, kG / cm V y:  <   Xilanh th a mãn u ki n b n 2.5.7 Xác đ nh n ng su t c a b m L ul ng b m xác đ nh t u ki n làm th đ xilanh c a tr l c ph i k p làm quay bánh xe d n h lái ng ng nhanh h n s quay vòng c a vành tay i lái gây ra, n u không tr l c s tác d ng th a mãn u ki n ta c n có : Qb  b (1   )  F ds , cm3/s dt (2.20) Trong đó: - Qb: N ng su t c a b m -  b : Hi u su t c a b m  b = 0,75÷ 0,85, ch n  b = 0,85 - : - h t d u h th ng = 0,05 0,1, ch n = 0,08 (m/s): T c đ d ch chuy n c a piston T c đ quay vòng (v/p) l n nh t có th đ t đ c nv= 60 70 v/p Ch n nv=60 v/p V y quay 1,5 vòng m t t= 1,5s, v i chi u dài r ng d ch chuy n m t đo n S= L/2 =202/2= 101mm ng v i s vòng quay c a vành lái n = 1,5 vòng - F: Di n tích c a xilanh l c, đ c tính theo công th c :  D 2  D 2  F    xl    tr        (2.21) V i: - Dtr: ng kính ph n tr c r ng c a r ng Dtr = 30mm - Dxl: ng kính làm vi c c a xilanh công tác c a tr l c  D   D 2     2  xl tr F         3,14        5,5cm           28 GVHD: PGS-TS Nguy n Văn Bang SVTH Nguy n L u Lân V y n ng su t c a b m là: 10,1 ds 5,5 1,5 dt  Qb   47,4cm3 / s b 1    0,85.1  0,08  F Th c t l u l ng b m ph i l n h n nh v y đ bù vào s rò r c a van phân ph i L u l ng rò r Q = (0,05 0,1).Q, ch n Q = 0,08.Q Qtt = Q + Q = 47,4 + 47,4.0,08 = 51,192cm3/s *Ch n b m c B mc hóa th y l c ng hóa: ng hóa c m ph c t p ch u t i l n nh t c a h th ng c i u ki n làm vi c c a b m gây nên b i ch đ t i tr ng thay đ i l n, ng su t nhi t cao s B mđ ng nh h c s d ng cho c ng c a môi tr ng xung quanh ng hóa có nhi u lo i nh b m piston, b m tr c vít, b m bánh r ng, b m cánh g t Hi n xe hiên đ i ng i ta s d ng ch y u hai lo i b m b m bánh r ng b m cánh g t Qua phân tích yêu c u u ki n làm vi c c a b m ta ch n lo i b m cánh g t tác d ng kép lo i b m có k t c u nh g n, áp su t có th đ t 100 KG/ ,l ul C n c vào l u l ng t 5÷ 200 l/phút ng th c t c a b m ta tính toán b m cánh g t tác d ng kép có l u l ng riêng 51,192 29 /s ta ch n lo i GVHD: PGS-TS Nguy n Văn Bang SVTH Nguy n L u Lân CH CH N OÁN, B O D NG III NG VÀ S A CH A H TH NG LÁI 3.1 Ch n đoán h th ng lái Sau m t th i gian s d ng, tình tr ng k thu t c a ô tô nói chung h th ng lái nói riêng s b bi n x u Tùy theo u ki n s d ng ch đ b o d ng s a ch a m c đ h h ng c a t ng xe khác Khi có nh ng tri u ch ng làm gi m tình tr ng k thu t c a h th ng lái, ti n hành ki m tra phán đoán nh ng h h ng Trong trình s d ng xe INNOVA G, h th ng lái th tri u ch ng h h ng D ng có nh ng i b ng li t tri u ch ng h h ng nguyên nhân gây h h ng B ng 3.1: Nguyên nhân cách kh c ph c h h ng Tri u ch ng Nguyên nhân B ml i Áp su t l p th p Góc đ t bánh tr c sai H th ng treo tr c cong, h ng M c d u tr l c lái th p d n đ ng l ng ánh lái n ng Tr lái Kh c ph c i u ch nh l i Thay th B xung, thay th i u ch nh, thay th Các kh p c u h th ng lái b mòn Thay th B m tr l c lái h ng S a ch a thay th C m tr c lái b bó S a ch a, thay th H p c c u lái b l ng S a ch a, thay th C m n i S a ch a, thay th Bánh r ng côn lái b mòn Thay th Áp su t l p tr B ml i Góc đ t bánh tr c th p c sai C m tr c l i b bó k t, h ng i u ch nh l i S a ch a, thay th C m bánh r ng côn lái b mòn ho c Ph c h i ho c thay th 30 GVHD: PGS-TS Nguy n Văn Bang Tri u ch ng Nguyên nhân SVTH Nguy n L u Lân Kh c ph c b m r l n C m n i b cong S a ch a n n th ng Tr c lái l ng S a ch a Các kh p c a h th ng lái b mòn Thay th Các kh p c a đòn treo b mòn Thay th H p c c u lái khe h n kh p l n C m n i b cong vênh Ti ng kêu b t th ng 3.2 B o d Góc đ t bánh tr c H th ng treo tr c Thay th i u ch nh l i Thay th M c d u tr l c lái th p B xung, thay th Các kh p c u h th ng lái b mòn Thay th B m tr l c lái b h ng S a ch a, thay th C m tr c lái b bó S a ch a, thay th H p c c u lái b h ng S a ch a, thay th C m n i l ng S a ch a, thay th Bánh r ng côn lái mòn h ng Thay th ng h th ng lái 3.2.1 Quy đ nh b o d a B o d i u ch nh thay th ng s a ch a h th ng lái c a hãng ô tô Toyota ng hàng ngày + Ki m tra m c d u tr l c, tình tr ng c a b tr l c + Ki m tra hành trình t c a vành tay lái + Ki m tra d n đ ng đai c a b m tr l c + Ki m tra kh p c u d n đ ng lái b B o d ng đ nh k + Ki m tra k thay d u tr l c lái n u c n thi t 31 GVHD: PGS-TS Nguy n Văn Bang SVTH Nguy n L u Lân + Ki m tra u ch nh góc đ t bánh xe đ r vòng bi moay + Ki m tra đ ch m đ mòn l p n u c n ph i đ o l p + Ki m tra tr c lái kh p lái c n thi t ph i s a ch a + Ki m tra kh p đòn treo 3.2.2 Các công vi c b o d ng 3.2.2.1 Ki m tra thay d u tr l c a) Th ng xuyên ki m tra b xung m c d u bôi tr n n u thi u D u tr l c c n th l n ho c ng xuyên đ c ki m tra đ nh k có th m i tháng m t nh ng l n thay d u đ ng c N u m c d u bình ch a d i m c cho phép c n ph i b sung Th i m t t nh t đ ki m tra m c d u tr l c đ ng c nóng b sung d u tr l c không nên đ đ y bình mà ch b sung đ n v ch max v bình ho c que ki m tra - Tiêu chu n đ ki m tra: + Ph i t t đ ng c + D u nóng, ki m tra m c d u n m d i hot c a bình d u ho c th c + D u ngu i, ki m tra m c d u n m d i cold c a bình d u ho c th c đo đo - Cách ki m tra: + Gi xe cân b ng + Hâm nóng d u: đ đ ng c ch y không t i v n t c 1000v/p hay th p h n đánh lái h t c sang bên vài l n đ hâm nóng d u Nhi t đ d u kho ng 800C + Ki m tra b t v n đ c: N u có b t hay v n đ c d u ch b ng có khí h th ng ho c m c d u th p + Ki m tra m c d u bình - Cách u ch nh + D u thi u đ them lo i d u ATF DEXTRON II hay DEXTRON III t i v ch max bình ho c th c th m d u 32 GVHD: PGS-TS Nguy n Văn Bang SVTH Nguy n L u Lân Hình 3.1 Ki m tra m c d u tr l c lái b) Thay d u tr l c lái ây lo i d u không c n ph i thay theo đ nh k nh ng sau m t th i gian dài làm vi c vòng cao su, đ ng ng, m t kim lo i có th b mài mòn hoà tr n vào d u làm d u b b n gây mài mòn chi ti t gi m hi u qu làm vi c c a h th ng lái, v y ki m tra th y d u b n ho c sau m t th i gian lâu c ng nên thay toàn b d u tr l c đ nâng cao tu i th c a chi ti t Các b c ti n hành thay d u tr l c: + Kích đ u xe nên đ b ng giá + Tháo ng d u h i kh i bình ch a r i x d u vào khay + Cho đ ng c ch y không t i, đánh h t lái sang hai bên x d u + T t máy + d u s ch vào bình + N máy cho đ ng c ch y b t đ u ch y t t c đ 1000v/p Sau đ n giây, d u s ng d u h i, t t máy l p t c t i th i m + Ti p t c đ d u vào bình n máy ch y nh hay l n đ n không khí d u + L p ng d u h i vào bình d u + X khí kh i h th ng tr l c c) X khí kh i h th ng tr l c lái * Trong trình thay d u tr l c có l n khí vào h th ng tr l c làm gi m hi u qu c a h th ng Vì v y c n ph i x khí, th thay d u tr l c 33 ng g i x e sau GVHD: PGS-TS Nguy n Văn Bang * Các b SVTH Nguy n L u Lân c ti n hành: + Ki m tra m c d u bình Ki m tra m c d u thêm n u c n + N máy r i đánh h t c sang bên ho c l n máy ch y 1000v/p + Ki m tra r ng d u bình b t hay v n đ c không dâng lên v ch cao nh t t t máy o m c d u n T t máy đo l i m c d u Kho ng t ng c c đ i: mm N u phát hi n có v n đ đ d u vào bình cho n máy sau đ n giây có d u ch y t thây bình th ng d u h i T t máy l p t c va l p l i nh th t i ng thi d) Ki m tra áp su t d u h th ng tr l c + Tiêu chu n: Áp su t th p nh t 65 kgf/cm2 Hình 3.2 Ki m tra áp su t b m tr l c - N i đ ng h đo áp su t - Ng t đ -N iđ ng ng cao áp kh i c c u lái ng ng cao áp vào đ u đ ng h so đ u phía van n i vào c c u lái - X khí kh i h th ng N máy đánh lái h t c sang bên hay l n * Ki m tra m c d u - Ki m tra r ng nhi t đ d u nh t 800 - N máy ch y t c đ không t i - Ki m tra áp su t van đóng 34 GVHD: PGS-TS Nguy n Văn Bang SVTH Nguy n L u Lân Hình.3.3 Ki m tra áp su t d u óng van c a đ ng h đo r i đ c s ch đ ng h Không đ c đóng van lâu h n 10 giây N u áp su t th p s a ho c thay b m tr l c - M van h t c - Ki m tra ghi l i áp su t 1000 v/p - Ki m tra ghi l i áp su t 3000 v/p Ki m tra chênh l ch áp su t t c đ 1000 v/p 3000 v/p chênh l ch nh h n ho c b ng kg/cm2 - Ki m tra áp su t đánh lái h t c Ch c chán r ng van đ ng h m h t c đ ng c ch y không t i N u áp su t th p h n tiêu chu n có s rò r bên c c u lái ph i s a ch a - o l c lái t vô l ng ch y th ng máy n theo c hai h t c đ không t i Dùng C lê đo l c lái ng L c lái c c đ i: 60kgf.cm N u l c lái l n h n tiêu chu n, s a tr l c lái Ki m tra ch c ch n ki u l p, áp su t b m t ti p xúc v i m t đ tr c ch n đoán • i u ch nh: * Tiêu chu n - Áp su t d u th p nh t 65kgf/cm2 - L c lái c c đ i 60kgf.cm 35 ng GVHD: PGS-TS Nguy n Văn Bang - M c chênh l ch áp su t SVTH Nguy n L u Lân hai ch đ 1000 v/p 3000 v/p nh h n ho c b ng 5kg/cm2 * i u ch nh - Áp su t d u nh h n tiêu chu n thi ph i ki m tra đ c c u lái Rò r d u ng ng d u bên ch ph i s a ch a - L c lái c c đ i s a ch a h th ng tr l c - M c chênh l ch áp su t l n ph i s a ho c thay van u ch nh 3.2.2.2 Ki m tra đ c ng đai d n đ ng đ mòn c a đai a) Ki m tra Ki m tra cách quan sát b ng m t th ng xem dây đai d n đ ng có b mòn hay s n lõi không N u tìm th y h h ng, thay đai d n đ ng Ki m tra r ng d u ch báo c a b c ng đai n m vùng A nh hình v N u d u không n m vùng A, thay th đai d n đ ng Hình 3.4 Cách ki m tra đai d n đ ng Sau l p dây đai d n đ ng, ki m tra r ng khít v i rãnh c a đai Ki m tra b ng tay đ xác nh n r ng dây đai không b tr đáy c a puli tr c khu u Hình 3.5 Ki m tra l p đai 36 t kh i rãnh GVHD: PGS-TS Nguy n Văn Bang SVTH Nguy n L u Lân b) i u ch nh mòn ho c b m t m t đo n bên đ ng gân đai ph i thay th n m vùng A dùng cà lê, chòng u ch nh l i đai b c ng đai 3.2.2.3.Ki m tra kh p c a đòn treo Ki m tra c m đòn treo d c y kh p c u tr i phía tr c bên trái Nh hình v l c nh vít c sau kho ng l n tr c l p đai c Hình 3.6 Ki m tra c m đòn treo d i phía tr c Dùng m t cân l c v n đai c liên t c v i t c đ đ n giây m t vòng đ c giá tr mômen quay vòng th 5, ki m tra xem có v t n t ho c ch y m ch n b i không 3.3 S a ch a h th ng lái * Ki m tra kh c ph c t ng chi ti t c a b m tr l c - Ki m tra tr c b m tr l c b c + D ng c th + Kích th v phía tr c b m: c panme đ ng h đo l c cho phép: Khe h tiêu chu n: 0,01 – 0,03 mm Khe h c c đ i 0,07 mm + Cách ki m tra: Hình 3.7 Ki m tra tr c b m b c lót 37 GVHD: PGS-TS Nguy n Văn Bang SVTH Nguy n L u Lân Dùng panme đo tr c b m Dùng đ ng h đo l đo b c + Kh c ph c h h ng: N u khe h v t 0,07 mm ph i thay c c m b m tr l c lái - Ki m tra rô to b m tr l c lái cánh g t c a b m: + D ng c panme th + Kích th c c tiêu chu n Chi u dài c c ti u Chi u cao c c ti u 14,97 mm Chi u dày c c ti u 8,00 mm 1,77 mm Khe h c c đ i c a rãnh rô to cánh b m 0,028 mm + Ki m tra Hình 3.8 Ki m tra b m tr l c lái Dùng panme đo kích th Dùng th c chi u dài, cao r ng c a cánh b m c đo khe h c a rô to cánh b m + Kh c ph c h h ng : Cánh b m mòn kích th c cho phép thay cánh b m m i Khe h gi a rô to cánh b m 0,28 mm thay đ a b m ho c rô to có s d p vòng cam * L p b m tr l c lái Khi l p b m tr l c ý thay h t gio ng ch O 38 GVHD: PGS-TS Nguy n Văn Bang SVTH Nguy n L u Lân - L p ph t d u v b m tr l c: + Bôi d u tr l c lái lên l i ph t d u v b m tr l c lái + Dùng kh u máy ép đ l p ph t d u v b m tr l c - L p c m b m tr l c lái: + Bôi d u tr l c lái lên b m t b c c a v phía tr c + Qu n b ng dính lên ph n b o v r ng c a c a tr c b m tr l c + L ng t t tr c b m tr l c vào Không đ c làm h ng l i ph t d u v b m tr l c - L p t m bên phía tr c c a b m tr l c: + Bôi d u tr l c lái lên gio ng ch O m i l p vào v phía tr c c a b m tr l c +T ng t l p gio ng ch O vào đ a bên phía tr cc ab m + Gióng th ng v t lõm c a t m bên b m tr l c phía tr c l p t m bên c a b m - L p vành cam b m tr l c: + Gióng th ng v t lõm c a vành cam b m tr l c v i v t lõm c a t m bên b m tr l c phía tr c l p vành cam b m v i đ u d n h ng phía - L p rô to b m tr l c: + Bôi d u tr l c lái lên rô to b m tr l c + L p rô to b m tr l c + Bôi d u tr l c h ng nh t đ nh + L p cánh b m v i đ u tròn quay - L p phanh hãm b m tr l c: + Dùng m t tô vít m t kìm tháo phanh đ l p phanh hãm - L p v sau b m tr l c lái: + Bôi d u tr l c lên gio ng ch O m i l p vào v phía sau b m tr l c + Gióng th ng ch t th ng c a v phía sau b m tr l c v i v t lõm c a vành cam c a b m, t m bên phía tr c c a b m tr l c v phía sau c a b m tr l c b ng bulông 39 GVHD: PGS-TS Nguy n Văn Bang SVTH Nguy n L u Lân Mômen xi t: 224 kgf.cm - Ki m tra t ng t i ban đ u: + Ki m tra b m ch y êm ti ng kêu b t th + N u phát hi n ti ng kêu b t th ng ng ki m tra l i chi ti t xem ch a - L p công tác áp su t d u tr l c lái: + L p công tác áp su t d u vào c m b m cao áp Mô men xi t: 214 kgf.cm - L p van u n l u l ng: + Bôi d u tr l c lên lò xo nén van u n l u l + L p lò xo nén van u n l u l ng ng + Bôi d u tr l c lái nên gio ng ch O m i l p vào cút c ng cao áp + L p cút n i c ng cao áp vào v phía tr c c a cánh g t Mô men xi t: 704 kgf.cm - L p c m bình ch a d u b m tr l c: + Bôi d u tr l c lái lên gio ng ch O m i l p vào bình ch a d u b m tr l c + L p c m bình ch a b m tr l c vào c m b m tr l c b ng bulông Mô men xi t: 92 kgf.cm - L p bình ch a d u b m tr l c: +L p n p bình ch a d u b m tr l c vào c m bình ch a d u 40 GVHD: PGS-TS Nguy n Văn Bang SVTH Nguy n L u Lân K T LU N c s giúp đ ch b o t n tình c a th y giáo h ng d n PGS.TS Nguy n V n Bang th y giáo b môn c khí ô tô v i s n l c c a mình, em hoàn thành đ án t t nghi p: “Thi t k h th ng lái xe TOYOTA INNOVA G2010” tài bao g m ch ng: Ch ng I: T ng quan Ch ng II: Thi t k t ng th h th ng lái Ch ng III: Ch n đoán, b o d ng s a ch a h th ng lái tài t đ u em h c t p, nghiên c u nghiêm túc đ tìm hi u hoàn thành đ án Tuy nhiên trình đ b n thân có h n, kinh nghi m h n ch th i gian làm đ tài không nhi u nên đ án không tránh kh i nh ng thi u sót sai sót S ch d y c a th y s giúp đ c a ban bè kinh nghi m quý báu cho em Cu i em xin chân thành c m n toàn th th y, cô b môn c khí ô tô, tr ng HGTVT t n tình d y b o, truy n đ t nh ng kinh nghi m quý báu cho em su t th i gian h c t p nghiên c a t i tr ng Em xin g i l i c m n đ c bi t sâu s c đ n th y PGS.TS Nguy n V n Bang dành không th i gian công s c đ ch b o, h ng d n, giúp đ em trình th c hi n đ án Sinh viên th c hi n Nguy n L u Lân 41 GVHD: PGS-TS Nguy n Văn Bang SVTH Nguy n L u Lân TÀI LI U THAM KH O [1] K t c u tính toán ô tô i h c Giao Thông V n T i, xu t b n n m 1984 [2].Nguy n Hùng M nh (2009),Bài Gi ng C u T o Ô Tô, i h c GTVT Hà N i [3] Cao Tr ng Hi n, M nh Hùng (2010),Lý thuy t ô tô,nhà xu t b n GTVT [4].V ình Lai, Nguy n Xuân L u, (2010),S c b n v t li u, nhà xu t b n GTVT [5].Lê Ph c Ninh,(1997),Nguyên lý máy, nhà xu t b n GTVT [6] Tr ng T t ích,Chi ti t máy – T p I; II, nhà xu t b n GTVT [7] Tr ng T t ích, (2012),H ng d n thi t k môn h c chi ti t máy,nhà xu t b n GTVT [8] Tr nh Ch t – Lê V n Uy n,Tính toán thi t k h d n đ ng c khí,nhà xu t b n giáo d c [9] Tr ng M nh Hùng,Bài gi ng ch n đoán, b o d h c GTVT Hà N i 42 ng s a ch a ô tô, i ... chung v h th ng lái 1.1.1 Công d ng h th ng lái H th ng lái h th ng u n h gi nguyên ho c thay đ i h ng chuy n đ ng c a xe, đ m b o ng chuy n đ ng c a ô tô m t v trí H th ng lái có ch c n ng ti... h th ng lái th ng ng đ ng ng ng g p a H th ng lái h th ng treo ph thu c: Hình 1.1 S đ h th ng lái v i h th ng treo ph thu c Vành lái; Tr c lái; C c u lái; Tr c c a c c u lái; òn quay đ ng; òn... th ng lái g m có: Vành lái – tr c lái, c c u lái, h d n đ ng lái, b ph n tr l c lái, gi m ch n Trên hình s đ h th ng lái thông d ng u n h tr ng chuy n đ ng bánh d n h ng c u c Khi đánh lái, ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống lái xe TOYOTA INNOVA g 2010 (thuyết minh + bản vẽ), Thiết kế hệ thống lái xe TOYOTA INNOVA g 2010 (thuyết minh + bản vẽ), Thiết kế hệ thống lái xe TOYOTA INNOVA g 2010 (thuyết minh + bản vẽ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay