Đề cương môn kế toán hành chính sự nghiệp

223 257 0
  • Loading ...
1/223 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 23:53

Đơn vị hành chính sự nghiệp là các đơn vị, cơ quan hoạt động bằng nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên cấp phát hoặc bằng nguồn kinh phí khác như hội phí, học phí, viện phí, kinh phí được tài trợ, thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ,... Đó là các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc các Bộ, Tổng cục, các cơ quan Đoàn thể, các tổ chức xã hội do trung ương và địa phương quản lý và các đơn vị trực thuộc lực lương vũ trang. Đơn vị hành chính sự nghiệp có thể phân loại như sau: Theo tính chất, các đơn vị HCSN bao gồm: qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN: KẾ TOÁN HCSN HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: TRẦN HUYỀN TRANG KHOA: KINH TẾ Chương 1: Những vấn đề chung kế toán hành nghiệp 1.Đối tượng, nhiệm vụ chức kế toán HCSN 1.1 Đơn vị HCSN Đơn vị hành nghiệp đơn vị, quan hoạt động nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cấp phát nguồn kinh phí khác hội phí, học phí, viện phí, kinh phí tài trợ, thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, Đó đơn vị hành nghiệp trực thuộc Bộ, Tổng cục, quan Đoàn thể, tổ chức xã hội trung ương địa phương quản lý đơn vị trực thuộc lực lương vũ trang Đơn vị hành nghiệp phân loại sau: * Theo tính chất, đơn vị HCSN bao gồm: - Các đơn vị hành túy: quan công quyền máy hành nhà nước (các đơn vị quản lý hành nhà nước) - Các đơn vị nghiệp: nghiệp văn hóa, nghiệp giáo dục, nghiệp y tế, nghiệp kinh tế, nghiệp nghiên cứu khoa học,… - Các tổ chức đoàn thể, xã hội, nghề nghiệp, tổ chức quần chúng,… * Theo phân cấp lý tài chính, đơn vị hành nghiệp tổ chức theo hệ thống dọc tương ứng với cấp ngân sách nhằm phù hợp với công tác chấp hành ngân sách cấp Cụ thể đơn vị HCSN chia thành ba cấp: - Đơn vị toán cấp I: quan chủ quản ngành hành nghiệp trực thuộc TW địa phương Bộ, tổng cục, Sở, ban,…Đơn vị dự toán cấp I trực tiếp quan hệ với quan tài để nhận toán nguồn kinh phí cấp phát Đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm: + Tổng hợp quản lý toàn vốn ngân sách giao, xác định trách nhiệm quyền hạn đơn vị kế toán cấp + Phê chuẩn dự toán quí, năm đơn vị cấp + Tổ chức việc hạch toán kinh tế, việc quản lý vốn toàn ngành + Tổng hợp báo biểu kế toán toàn ngành, tổ chức kiểm tra kế toán kiểm tra tài đơn vị cấp - Đơn vị dự toán cấp II: Trực thuộc đơn vị dự toán đơn vị cấp I chịu lãnh đạo trực tiếp tài quan hệ cấp phát vốn đơn vị dự toán cấp I Đơn vị dự toán cấp II quản lý phần vốn ngân sách đơn vị cấp I phân phối bao gồm phần kinh phí thân đơn vị phần kinh phí đơn vị cấp III trực thuộc Định kỳ đơn vị phải tổng hợp chi tiêu kinh phí đơn vị đơn vị dự toán cấp III báo cáo lên đơn vị dự toán cấp I quan tài cấp - Đơn vị dự toán cấp III: Trực thuộc đơn vị dự toán cấp II Chịu lãnh đạo trực tiếp tài quan hệ cấp phát vốn đơn vị dự toán cấp II, đơn vị cuối thực dự toán Đơn vị dự toán cấp III trực tiếp sử dụng kinh phí ngân sách, chấp hành sách chi tiêu, hạch toán, tổng hợp chi tiêu kinh phí báo cáo lên đơn vị cấp II quan tài cấp theo định kỳ Cần ý rằng, đơn vị dự toán (HCSN) có cấp hai cấp Ở đơn vị có cấp cấp phải làm nhiệm vụ cấp I cấp III Ở đơn vị tổ chức thành hai cấp đơn vị dự toán cấp làm nhiệm vụ đơn vị dự toán cấp I, đơn vị dự toán cấp làm nhiệm vụ đơn vị cấp III Như vậy, đơn vị HCSN đa dạng, phạm vi rộng, chi cho hoạt động chủ yếu thực thông qua nguồn kinh phí nhà nước cấp phát Đặc điểm bật đơn vị HCSN là đơn vị hạch toán kinh tế, chức chủ yếu SXKD mà hoạt động theo mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước 1.2 Đối tượng hạch toán đơn vị HCSN Đối tượng hạch toán đơn vị HCSN gồm: - Kế toán vốn tiền - Kế toán vật tư, tài sản - Kế toán toán - Kế toán nguồn kinh phí - Kế toán khoản thu - Kế toán khoản chi - Kế toán tổng hợp 1.3 Chức Kế toán hành nghiệp công việc tổ chức hệ thống thông tin số liệu để quản lý kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, toán kinh phí, tình hình quản lý sử dụng loại vật tư, tài sản công tình hình chấp hành dự toán thu, chi thực tiêu chuẩn, định mức Nhà nước đơn vị 1.4 Nhiệm vụ Kế toán HCSN công việc tổ chức hệ thống thông tin số liệu để quản lý kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng toán kinh phí, tình hình sử dụng toán kinh phí, tình hình quản lý sử dụng loại vật liệu, tài sản công, tình hình chấp hành dự toán thu, chi thực tiêu chuẩn, định mức nhà nước đơn vị Kế toán hành nghiệp có nhiệm vụ: - Thu nhập, phản ánh, xử lý tổng hợpthông tin nguồn kinh phí cấp, tài trợ, hình thành tình hình sử dụng kinh phí, sử dụng khoản thu phát sinh đơn vị - Thực kiểm tra, kiểm soát tình hình thu, chi, sử dụng loại vật tư, tài sản công đơn vị, tình hình thu nộp ngân sách, - Lập nộp báo cáo tài cho quan quản lý cấp theo qui định 2.Tổ chức kế toán đơn vị HCSN 2.1 Nội dung công tác kế toán đơn vị HCSN Hạch toán ban đầu công việc khởi đầu công tác kế toán, có ý nghĩa định tính trung thực, tính đứng đắn số liệu kế toán, song phần lớn công việc hạch toán ban đầu lại nhân viên nghiệp vụ trực tiếp thực hạch toán nghiệp vụ (chấm công lao động, phiếu xuất nhập kho, ) Vì vậy, phòng kế toán cần coi trọng việc hướng dẫn, kiểm tra hạch toán ban đầu tất phận đơn vị Nội dung tổ chức hạch toán ban đầu bao gồm công việc chủ yếu sau: - Quy định mẫu chứng từ ban đầu để ghi chép hạch toán ban đầu loại nghiệp vụ phù hợp với mẫu chứng từ qui định Bộ Tài Tổng cục Thống - Xác định trách nhiệm người thực việc ghi chép, hạch toán ban đầu nghiệp vụ kinh tế - tài phát sinh - Hướng dẫn cách ghi chép hạch toán ban đầu vào chứng từ nhằm phản ánh đầy đủ, kịp thời nghiệp vụ kinh tế-tài phát sinh - Phân công nhân viên kế toán làm nhiệm vụ hướng dẫn, thu nhập kiển tra chứng từ hạch toán ban đầu, đông thời chuyển chứng từ ban đầu phòng kế toán để kiểm tra ghi sổ kế toán 2.2 Hệ thống tài khoản sử dụng Các đơn vị HCSN phải dựa vào hệ thống tài khoản kế toán đơn vị HCSN ban hành theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 Bộ Trưởng Bộ Tài tùy đặc điểm hoạt động đơn vị để xác định tài sản cần sử dụng, bảo đảm phản ánh đầy đủ toàn hoạt động đơn vị quản lý chặt chẽ tài sản vật tư, tiền vốn đơn vị Tài khoản hệ thống tài khoản kế toán Tài khoản kế toán phương pháp kế toán dùng để phân loại hệ thống hóa nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh theo nội dung kinh tế theo trình tự thời gian Tài khoản kế toán phản ánh kiểm soát thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình tài khoản, tiếp nhận sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp nguồn kinh phí khác cấp, thu, chi hoạt động, kết hoạt động khoản khác đơn vị hành nghiệp Tài khoản kế toán mở cho đối tương kế toán có nội dung kinh tế riêng biệt Toàn tài khoản kế toán sử dụng đơn vị kế toán hình thành hệ thống tài khoản kế toán Bộ Tài qui định thống hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tất đơn vị hành nghiệp nước Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị hành nghiệp Bộ Tài qui định thống loại tài khoản, số lượng tài khoản, ký hiệu, tên gọi nội dung ghi chép tài khoản Hệ thống tài khoản kế toán hành nghiệp xây dựng theo nguyên tắc dựa vào chất nội dung hoạt động đơn vị hành nghiệp có vận dụng nguyên tắc phân loại mã hóa hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp hệ thống tài khoản kế toán nhà nước, nhằm: + Đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý kiểm soát chi quỹ ngân sách nhà nước, vốn, quỹ công, đồng thời thỏa mãn yêu cầu quản lý sử dụng kinh phí lĩnh vực, đơn vị hành nghiệp + Phản ánh đầy đủ hoạt động kinh tế, tài phát sinh đơn vị hành nghiệp thuộc loại hình Mọi lĩnh vực, phù hợp với mô hình tổ chức tính chất hoạt động + Đáp ứng yêu cầu sử lý thông tin phương tiện tính toán thủ công (hoặc máy vi tính, ) thỏa mãn đủ nhu cầu đơn vị quan quản lý Nhà nước Hệ thống tài khoản kế toán hành nghiệp gồm tài khoản Bảng Cân đối tài khoản tài khoản Bảng Cân đối tài khoản Các tài khoản Bảng Cân đối tài khoản phản ánh toàn nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh theo đối tượng kế toán gồm tài sản, nguồn hình thành tài sản trình sử dụng tài sản đơn vị hành nghiệp Nguyên tắc ghi sổ tài khoản Bảng Cân đối tài khoản thực theo phương pháp “ghi kép” nghĩa ghi vào bên Nợ tài khoản đồng thời phải ghi vào bên Có nhiều tài khoản khác ngược lại Các tài khoản Bảng Cân đối tài khoản phản ánh tài sản có đơn vị không thuộc quyền sở hữu đơn vị (như tài sản thuê ngoài, nhận giữ hộ, nhận gia công, tạm giữ…), tiêu kinh tế phản ánh tài khoản Bảng Cân đối tài khoản cần theo dõi để phục vụ cho yêu cầu quản lý, như: Giá trị công cụ, dụng cụ lâu bền sử dụng, nguyên tệ loại, dự toán chi hoạt động giao… Nguyên tắc ghi sổ tài khoản Bảng Cân đối tài khoản thực theo phương pháp “ghi đơn” nghĩa ghi vào bên tài khoản ghi đối ứng với bên tài khoản khác Phân loại hệ thống tài khoản kế toán Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị hành nghiệp Bộ Tài quy định gồm loại, từ Loại đến Loại tài khoản Bảng Cân đồi tài khoản Loại tài khoản Bảng Cân đối tài khoản - Tài khoản cấp gồm chữ số thập phân; - Tài khoản cấp gồm chữ số thập phân (3 chữ số đầu thể Tài khoản cấp 1, chữ số thứ thể Tài khoản cấp 2); - Tài khoản cấp gồm chữ số thập phân(3 chữ số đầu thể Tài khoản cấp 1, chữ số thứ thể Tài khoản cấp 2, chữ số thứ thể Tài khoản cấp 3); - Tài khoản Bảng Cân đối tài khoản đánh số từ 001 đến 009 Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản Các đơn vị hành nghiệp phải vào Hệ thống tài khoản kế toán ban hành Quyết định để lựa chọn hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị Đơn vị bổ xung thêm Tài khoản cấp 2, cấp 3, cấp (trừ tài khoản kế toán mà Bộ Tài quy định hệ thống tài khoản kế toán) để phục vụ yêu cầu quản lý đơn vị Trường hợp đơn vị cần mở thêm Tài khoản cấp (các tài khoản chữ số) tài khoản có cần sửa đổi, bổ xung Tài khoản cấp cấp Hệ thống tài khoản kế toán Bộ Tài quy định phải Bộ Tài chấp thuận văn trước thực 2.3 Lựa chọn hình thức kế toán Lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán có liên quan mật thiết đến việc thiết kế máy kế toán đơn vị Trưởng phòng kế toán phải vào qui mô, đặc điểm hoạt động đơn vị khả năng, trình độ đội ngũ cán kế toánđể lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán máy kế toán đơn vị Tùy đặc điểm hoạt động đơn vị để chọn ba hình thức tổ chức công tác kế toán sau: - Hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung - Hình thức tổ chức công tác kế toán phân toán - Hình thức tổ chức công tác kế toán vừa tập trung vừa phân tán Hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung Theo hình thức này, đơn vị lập phòng kế toán để thực toàn công việc kế toán đơn vị Ở phận kinh doanh, dịch vụ,… tổ chức kế toán riêng, bố trí nhân viên hạch toán làm nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra hạch toán ban đầu nghiệp vụ kinh tế - tài phát sinh, chuyển chứng từ hạch toán ban đầu phòng kế toán theo định kỳ để phòng kế toán kiểm tra, ghi chép sổ kế toán + Ưu điểm: tập trung thông tin phục vụ cho lãnh đạo nghiệp vụ, thuận tiện cho việc phân công chuyên môn hóa công tác kế toán, thuận tiện cho việc giới hóa công tác kế toán, giảm nhẹ biên chế máy kế toán đơn vị + Nhược điểm: hạn chế việc kiểm tra, giám sát chỗ kế toán hoạt động đơn vị; không cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho lãnh đạo quản lý đơn vị, phận phụ thuộc Hình thức tổ chức công tác kế toán phân tán Theo hình thức này, đơn vị có phòng kế toán trung tâm, đơn vị phụ thuộc, phận có tổ chức kế toán riêng (viện nghiên cứu có trạm, trại thí nghiệm, quan hành có tổ chức phận kinh doanh dịch vụ…) Tổ chức kế toán đơn vị, phận phụ thuộc đơn vị kế toán phụ thuộc chịu trách nhiệm thực toàn công việc kế toán phận mình, kể phần kế toán tổng hợp kế toán chi tiết, định kỳ phải lập báo cáo tài gửi phòng kế toán trung tâm Phòng kế toán trung tâm chịu trách nhiệm thực toàn phần hành công việc kế toán phát sinh đơn vị, hướng dẫn, kiểm tra công tác kế toán phận phụ thuộc, thu nhận, kiểm tra báo cáo kế toán phận phụ thuộc gửi lên tổng hợp số liệu đơn vị, phận phụ thuộc với báo cáo đơn vị để lập báo cáo kế toán toàn đơn vị Ưu điểm: tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát chỗ kế toán hoạt động sản xuất nghiệp, kinh doanh dịch vụ, đơn vị, phận phụ thuộc, cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho lãnh đạo quản lý đơn vị, phận phù hợp với việc mở rộng phân cấp quản lý cho đơn vị, Nhược điểm: không cung cấp thông tin kinh tế kịp thời cho lãnh đạo nghiệp vụ, biên chế máy kế toán chung toàn đơn vị nhiều hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung Hình thức tổ công tác kế toán vừa tập chung vừa phân tán Có thể minh họa mô hình tổ chức công tác kế toán đơn vị HCSN theo sơ đồ Sơ đồ 1.1: Mô hình tổ chức công tác kế toán Kế toán trưởng (hoặc phụ trách tài kế toán) Kế toán: - Thanh toán - Vật tư - Tài sản Kế toán: - Vốn tiền - Nguồn KP - Các khoản thu Kế toán: - Chi HĐ - Chi D.A - Chi SXKD Kế toán tổng hợp Phụ trách kế toán đơn vị cấp Phân chia công việc theo nội dung công tác kế Thực chất, hình thức kết hợp hai hình thức nói nhằm phù hợp với đặc điểm, tính chất đơn vị 2.4 Vận dụng báo cáo tài Kế toán trưởng đơn vị phải phân công cụ thể cho cán kế toán thực phần hành công việc kế toán cụ thể, qui định rõ thời hạn hoàn thành công việc, kiểm tra đối chiếu số liệu lập báo cáo tài bắt buộc theo mẫu qui định, báo cáo khác phục vụ cho yêu cầu quản lý quan chủ quản đơn vị Kế toán trưởng thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm số liệu báo cáo, cần phải kiểm tra chặt chẽ báo cáo trước ký, đóng dấu gửi 2.5 Tổ chức kiểm tra Tổ chức kiểm tra tuân theo theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 Bộ Trưởng Bộ Tài 10 chuyển sang kỳ sau (50=44-46-48) Loại khoản 209 PHẦN II: KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN Loại Khoản A B Nhóm Tiểu Mục mục mục C D Đ NỘI DUNG CHI E I Chi hoạt động Chi thường xuyên Chi không thường xuyên II Chi theo đơn đặt hàng Nhà nước III Chi dự án Chi quản lý dự án Chi thực dự án IV Chi đầu tư XDCB Chi xây lắp Chi thiết bị Chi phí khác Cộng Mã Tổng Ngân sách Nh số số Tổng NSNN số giao G 100 101 102 200 300 301 302 400 401 402 403 Ngày tháng .năm Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 2.3 Báo cáo tăng giảm TSCĐ (mẫu B03 – H) Mã chương: Mẫu số B04 – H Đơn vị báo cáo: (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC Mã đơn vị SDNS: ngày 30/3/2006 Bộ trưởng Bộ tài chính) 210 211 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Năm Đơn vị tính: Số T T - Loại TSCĐ - Nhóm TSCĐ A B I TSCĐ hữu hình 1.1 Nhà cửa, vật kiến trúc - Nhà - Nhà làm việc 1.2 Máy móc, thiết bị 1.3 Phương tiện vận chuyển, truyền dẫn 1.4 Thiết bị, dụng cụ quản lý 1.5 TSCĐ khác II TSCĐ vô hình 2.1 Đơn vị tính C Số đầu Tăng Giảm Số cuối năm năm năm năm G G SL SL GT SL GT SL T T 212 2.2 Cộng X X X X X Ngày tháng .năm Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 2.4 Báo cáo kết hoạt động nghiệp có thu (mẫu B04 – H) Mã chương: Mẫu số B03 – H Đơn vị báo cáo: (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC Mã đơn vị SDNS: ngày 30/3/2006 Bộ trưởng Bộ tài chính) BÁO CÁO THU CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Quý năm Đơn vị tính: Số Chỉ tiêu TT Mã số Tổng cộng A C 01 B Số chênh lệch thu lớn chi chưa phân Chia Hoạt Hoạt động động Hoạt động 213 phối kỳ trước chuyển sang Thu kỳ Lũy kế từ đầu năm Chi kỳ Trong đó: - Giá vốn hàng bán - Chi phí bán hàng, chi phí quản lý - Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Lũy kế từ đầu năm Chênh lệch thu lớn chi kỳ (09=01+02-04) Lũy kế từ đầu năm Nộp NSNN kỳ Lũy kế từ đầu năm Nộp cấp kỳ Lũy kế từ đầu năm Bổ sung nguồn kinh phí kỳ Lũy kế từ đầu năm Trích quỹ kỳ Lũy kế từ đầu năm Số chênh lệch thu lớn chi chưa phân phối đến cuối kỳ (*) (19 = 09-11-13-1517) 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 214 (*) Nếu chi lớn thu ghi số âm hình thức ghi dấu ngoặc đơn Ngày tháng .năm Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) 2.5 Thuyết minh báo cáo tài (mẫu B05 – H) Mã chương: Mẫu số B06 – H Đơn vị báo cáo: (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC Mã đơn vị SDNS: Ngày 30/3/2006 Bộ trưởng Bộ tài chính) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm I TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TRONG NĂM Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương: - Số CNVC có mặt đến hết ngày 31/12: người - Trong đó: hợp đồng thử việc: .người + Tăng năm: .người + Giảm năm: người + Tổng quỹ lương thực năm: người Thực tiêu nhiệm vụ bản: 215 II CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT Đơn vị tính: STT Chỉ tiêu A B I Tiền - Tiền mặt tồn quỹ - Tiền gởi ngân hàng, kho bạc Mã số C Số dư đầu năm Số dư cuối năm II Vật tư tồn kho III Nợ phải thu IV Nợ phải trả III TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM CÁC QUỸ STT Chỉ tiêu Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỹ Tổng số 216 A B Số dư đầu năm Số tăng năm Số giảm năm Số dư cuối năm IV TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH VÀ NỘP CẤP TRÊN STT Chỉ tiêu A B I Nộp ngân sách - Thuế môn - Thuế GTGT - Thuế TNDN - Thuế thu nhập cá nhân - II Nộp cấp - - Cộng Số phải nộp Số nộp Số phải nộp 217 V TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỰ TOÁN A B C Dự toán thuộc NSNN Dự toán năm Loại Khoản Nội dung trước Dự toán thuộc nguồn khác chuyển sang Dự toán nhận Ngân sách Nhà nước Rút Nhận Ghi từ thu, kho lệnh ghi bạc chi chi 2Dự toán giao năm Tổng dự (kể toán số điều sử Tổng chỉnh dụng số tăng, giảm) Dự toán bị Nguồn hủy khác Dự 10 toán thực công lại kho bạc 218 VI NGUỒN PHÍ, LỆ PHÍ CỦA NSNN ĐƠN VỊ ĐÃ THU VÀ ĐƯỢC ĐỂ LẠI TRANG TRẢI CHI PHÍ (Chi tiết theo loại khoản) Nguồn phí, lệ phí năm trước chưa sử dụng phép chuyển sang năm Nguồn phí, lệ phí theo dự toán giao năm Nguồn phí, lệ phí thu ghi tăng nguồn kinh phí năm Nguồn phí, lệ phí sử dụng năm Nguồn phí, lệ phí sử dụng đề nghị toán Nguồn phí, lệ phí giảm năm (nộp trả, bị thu hồi) Nguồn phí, lệ phí chưa sử dụng phép chuyển sang năm sau (7=4-5-6) VII TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN KINH PHÍ (Chi tiết theo loại, khoản) Số phí, lệ phí thu phải nộp NSNN để lại đơn vị: Trong đó: - Đã làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách gia tăng nguồn kinh phí - Chưa làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách chưa gia tăng nguồn kinh phí Tiền, hàng viện trợ không hoàn lại tiếp nhận kỳ phép bổ sung nguồn kinh phí 2.1 Tiền, hàng viện trợ phi dự án Trong đó: - Đã làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách gia tăng nguồn kinh phí hoạt động - Chưa làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách chưa gia tăng nguồn kinh phí hoạt động 2.2 Tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án: Trong - Đã làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách gia tăng nguồn kinh phí dự án 219 - Đã làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách chưa gia tăng nguồn kinh phí đầu tư XDCB - Chưa làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách (chi tiết tiền, hàng viện trợ dùng cho hoạt động dự án, hoạt động đầu tư XDCB) chưa ghi tăng nguồn kinh phí VIII THUYẾT MINH Những công việc phát sinh đột xuất năm: Nguyên nhân biến động tăng, giảm so với dự toán, so với năm trước: IX NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ: Ngày .tháng .năm Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 2.6 Chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị toán (F02 – 1H) 2.7 Chi tiết kinh phí dự án đề nghị toán (F02 -2H) 2.8 Tổng hợp kinh phí hoạt động đề nghị toán 2.9 Tổng hợp kinh phí dự án đề nghị toán Thực hành Bài thực hành số 6: Thực hành lập báo cáo tài - Hướng dẫn cách lập báo cáo - Lập báo cáo tài Bài tập: 220 Thời gian: 5giờ Tại ĐV HCSN tháng 3/N có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: (đơn vị đồng) Trong tháng có nghiệp vụ kinh tế sau phát sinh: 11 Nhận thông báo dự toán kinh phí hoạt động quan tài duyệt 12 cho quí I/N số tiền 80.000.000 đ Ngày 5/3 phiếu thu số 130 rút dự toán kinh phí hoạt động nhập quĩ 13 tiền mặt 30.000.000 Ngày 5/3 phiếu chi số 149, chi trả lương phụ cấp khác cho viên chức 14 17.000.000, phụ cấp lương 2.000.000đ Ngày 7/3 phiếu chi số 150 chi mua vật liệu nhập kho dùng cho hoạt động 15 HCSN số tiền 16.500.000 Ngày 8/3 phiếu thu số 131, thu học phí sinh viên số tiền 16 135.000.000đ Ngày 9/3 phiếu chi số 151 gửi tiền mặt vào ngân hàng số tiền 17 50.000.000đ Ngày 10/3 phiếu chi số 152 chi mua TSCĐHH lắp đặt sử dụng cho hoạt động thường xuyên Biên giao nhận TSCĐ ghi nguyên giá 18 15.000.000, tài sản mua nguồn kinh phí hoạt động Ngày 12/3, phiếu chi số 153 chi trả phụ cấp học bổng sinh viên số tiền 19 12.000.000đ Ngày 14/3 phiếu chi số 154 chi trả tiền điện thoại, tiền điện 5.540.000 ghi 20 chi hoạt động thường xuyên Ngày 27/3 phiếu chi số 157 chi cho hội thảo chuyên đề 12.000.000 đó: - Chi viết hội thảo: 2.400.000 - Khai bế mạc: 1.000.000 - Thông tin báo đài: 2.200.000 - Tài liệu: 3.000.000 - Nước uống: 400.000 - Chi phí phục vụ: 1000.000 - Chi báo cáo viên: 2.000.000 221 B.Yêu cầu Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Lập báo cáo có liên quan 222 KHOA GIÁO VIÊN SOẠN TRẦN HUYỀN TRANG 223 ... vốn tiền - Kế toán vật tư, tài sản - Kế toán toán - Kế toán nguồn kinh phí - Kế toán khoản thu - Kế toán khoản chi - Kế toán tổng hợp 1.3 Chức Kế toán hành nghiệp công việc tổ chức hệ thống thông... chức công tác kế toán đơn vị HCSN theo sơ đồ Sơ đồ 1.1: Mô hình tổ chức công tác kế toán Kế toán trưởng (hoặc phụ trách tài kế toán) Kế toán: - Thanh toán - Vật tư - Tài sản Kế toán: - Vốn tiền... đơn vị kế toán phụ thuộc chịu trách nhiệm thực toàn công việc kế toán phận mình, kể phần kế toán tổng hợp kế toán chi tiết, định kỳ phải lập báo cáo tài gửi phòng kế toán trung tâm Phòng kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn kế toán hành chính sự nghiệp, Đề cương môn kế toán hành chính sự nghiệp, Đề cương môn kế toán hành chính sự nghiệp, III. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM CÁC QUỸ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay