Skkn một số biện pháp kỹ thuật làm tăng khả năng thích nghi và năng suất trên cây củ cải đỏ (raphanus sativus l ) canh tác trong điều kiện khí hậu nhiệt đới

7 171 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:57

TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN - Tên đề tài sáng kiến: MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT LÀM TĂNG KHẢ NĂNG THÍCH NGHI VÀ NĂNG SUẤT TRÊN CÂY CỦ CẢI ĐỎ (Raphanus sativus L.) CANH TÁC TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU NHIỆT ĐỚI - Sáng kiến (giải pháp kỹ thuật) có nhiều cải tiến so với giải pháp trước đây: qui trình canh tác củ cải đỏ (Raphanus sativus L.) công bố áp dụng phù hợp cho vùng khí hậu mát mẻ, nhiệt độ thấp nên hoàn toàn không phù hợp cho phát triển vùng có nhiệt độ môi trường cao Kiên Giang số tỉnh thuộc khu vực Đồng sông Cửu Long Vì vậy, giải pháp cá nhân hoàn toàn có hiệu đến trình sinh trưởng phát triển + Trong điều kiện canh tác địa phương nhiệt độ dao động từ 29-320C nên qui trình canh tác bố trí lưới che mát 50% thời gian chiếu sáng ban ngày để đảm bảo điều kiện cho sinh trưởng phát triển + Về chuẩn bị hạt giống: ngâm ủ đến nứt nanh rễ khoảng 0.5cm tiến hành đem gieo trực tiếp hốc trồng chuẩn bị sẳn líp nhằm hạn chế tình trạng hạt không nẩy mầm nhiệt độ cao + Về chế độ chăm sóc: thời điểm tưới nước 02 lần/ngày, giai đoạn tạo củ tưới 03 lần/ngày; tỉa vun xới thường xuyên nhằm giữ ẩm độ thích hợp cho + Về phân bón: Công thức phân bón cho 01 ha: 46N-10P205-39K20 1000 kg phân chuồng hoai mục, loại phân sử dụng: Urea, Lân văn điển, KCl Cách bón Bón lót Bón thúc lần Bón thúc lần Bón thúc lần Thời điểm bón Phân chuồng Trước gieo 1-2 ngày 100% Cây có 2-3 thật.(07 NSKG) 14 NSKG 21 NSKG (Củ to ngón tay cái) Phân Đạm 20% 20% Phân Kali 40% 20% 30% 30% 20% 20% Phân Lân 100% - Hiệu phạm vi áp dụng: + Hiệu quả: Tôi hoàn chỉnh qui trình canh tác củ cải đỏ (Raphanus sativus L.) điều kiện nhiệt độ môi trường cao, sinh trưởng phát triển theo đặc tính giống suất thu hoạch cao số thí nghiệm tác giả nghiên cứu qui trình canh tác đối tượng trồng + Phạm vi áp dụng: Các giải pháp cập nhật vào nội dung qui trình canh tác củ cải đỏ giảng dạy hiệu cho HS-SV ngành TT&BVTV Qui trình tạo loại nông sản có giá trị kinh tế cao, hộ dân canh tác rau màu tỉnh Kiên Giang nói riêng tỉnh thuộc khu vực đồng sông Cửu Long áp dụng để chuyển đổi cấu trồng làm tăng thu nhập người trồng rau màu 1 Dẫn nhâ ̣p Củ cải đỏ có tên khoa học Raphanus sativus L., thuộc giống trồng ngắn ngày (25-30 ngày cho thu hoạch) trồng vụ Đông Xuân vùng lạnh nên trồng phổ biến số tỉnh miền Bắc Nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng từ 15-200C, sinh trưởng nhiệt độ 280C Nhiệt độ cao khô hạn làm cho rễ củ phát triển không bình thường, củ nhỏ dẫn đến suất thấp Vì vậy, loại trồng chưa canh tác phổ biến vùng Đồng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng Tuy nhiên, loại rau màu có giá trị kinh tế nên cập nhật vào chương trình đào tạo cho HS-SV ngành Trồng trọt Bảo vệ thực vật năm học 2014-2015 Hiện nay, có số tác giả nghiên cứu xây dựng khảo nghiệm qui trình canh tác củ cải đỏ qui trình thích hợp cho vùng khí hậu ôn đới, áp dụng trồng điều kiện canh tác địa phương (Kiên Giang số tỉnh đồng sông Cửu Long) không phù hợp từ khâu chuẩn bị đất, xử lý giống, chế độ chăm sóc phân bón, nên triển khai giảng dạy áp dụng qui trình canh tác tác giả điều kiện ngoại cảnh địa phương hạt không nảy mầm tỷ lệ nảy mầm thấp 30%, sinh trưởng phát triển không tạo củ Vì vậy, cần phải có giải pháp kỹ thuật để khắc phục hạn chế nhằm xây dựng qui trình canh tác phù hợp tạo củ cải đỏ đạt suất chất lượng điều kiện khí hậu nhiệt đới, giúp công tác đào tạo hiệu góp phần cải thiện thu nhập cho người canh tác rau màu Những khó khăn Qui trình canh tác củ cải đỏ thích hợp cho vùng khí hậu ôn đới, nên áp dụng trồng điều kiện canh tác địa phương (Kiên Giang số tỉnh đồng sông Cửu Long) không phù hợp từ khâu chuẩn bị đất, xử lý giống, chế độ chăm sóc phân bón Vì vậy, triển khai giảng dạy áp dụng qui trình canh tác tác giả điều kiện ngoại cảnh địa phương hạt không nảy mầm tỷ lệ nảy mầm thấp 30%, sinh trưởng phát triển không tạo củ Bên cạnh đó, bầu ươm giống để tránh nhiệt độ cao giai đoạn nẩy mầm chuyển vào hốc trồng dễ tổn thương rễ, không tạo củ phát triển bình thường Ngoài ra, tình trạng khô hạn, nắng nóng làm bị thiếu nước giai đoạn tạo củ, áp dụng theo qui trình tưới ngày tưới lần vào buổi sáng không đáp ứng nhu cầu cây, dù với số lần tưới không biểu triệu chứng thiếu nước héo, cằn cõi,… Đồng thời, theo qui trình canh tác công bố số tác chế độ chăm sóc bón phân không đáp ứng với nhu cầu phát triển giai đoạn điều kiện canh tác địa phương Những giải pháp khắ c phu ̣c khó khăn Trước hạn chế trên, áp dụng hiệu số giải pháp kỹ thuật nhằm khắc phục hạn chế tình trạng hạt không nẩy mầm hay tỷ lệ nẩy mầm thấp (dưới 30%); không tạo củ hệ rễ bị tổn thương; lượng nước tưới không đáp ứng nhu cầu chế độ chăm sóc bón phân không phù hợp, cụ thể là: - Thứ nhất: điều kiện canh tác địa phương nhiệt độ dao động từ 29-320C nên qui trình canh tác bố trí lưới che mát 50% thời gian chiếu sáng ban ngày để đảm bảo điều kiện cho sinh trưởng phát triển - Thứ hai chuẩn bị hạt giống: ngâm ủ đến nứt nanh rễ khoảng 0.5cm (Hình 1) tiến hành đem gieo trực tiếp hốc trồng chuẩn bị sẳn líp nhằm hạn chế tình trạng hạt không nẩy mầm nhiệt độ cao Lưu ý, gieo hạt trực tiếp cần cẩn thận để tranh tổn thương rễ mầm A B Hình A Hạt giống sau xử lý ngâm ủ; B Hạt giống gieo hốc trồng líp - Thứ ba chế độ chăm sóc: thời điểm tưới nước 02 lần/ngày, giai đoạn tạo củ tưới 03 lần/ngày; tỉa vun xới thường xuyên nhằm giữ ẩm độ thích hợp cho - Thứ tư phân bón: + Công thức phân bón cho 01 ha: 46N-10P205-39K20 1000 kg phân chuồng hoai mục + Loại phân sử dụng: Urea, Lân văn điển, KCl Cách bón Thời điểm bón Bón lót Trước gieo 1-2 ngày Bón thúc lần Cây có 2-3 thật.(07 NSKG) Bón thúc lần 14 NSKG Phân chuồng 100% Bón thúc lần 21 NSKG (Củ to ngón tay cái) Phân Phân Đạm Kali 20% 40% 20% 20% 30% 20% 30% 20% Phân Lân 100% Kế t quả thư ̣c hiêṇ Qua trình triển khai áp dụng lặp lại 02 lần giải pháp kỹ thuật trên, ghi nhận kết sau: 4.1 Khả sinh trưởng phát triển củ cải đỏ điều kiện canh tác (tại Sơn Kiên – Hòn Đất – Kiên Giang) Qua Bảng 4.1 cho thấy tỷ lệ hạt nảy mầm 100% trình sinh trưởng có tỷ lệ sống giảm giai đoạn 7-14 NSKG thời gian nhiệt độ khu vực canh tác cao (trên 320C) nên làm suy yếu có biện pháp che nắng 50% cho Tuy nhiên, so tỷ lệ nảy mầm 90% ghi bao bì nhà sản sản xuất giống tỷ lệ sống thí nghiệm đến thu hoạch đạt cao 86,5% Điều cho thấy giải pháp kỹ thuật áp dụng vào qui trình canh tác củ cải đỏ hoàn toàn thích ứng với điều kiện ngoại cảnh địa phương Bảng 4.1 Tỷ lệ sống (%) giai đoạn sinh trưởng địa điểm canh tác Tỷ lệ sống (%) NSKG Lân lặp lại NSKG NSKG 14 NSKG 21 NSKG 28 NSKG LLL 100 90 88 88 85 LLL 100 91 89 88 88 Trung bình 100 90,5 88,5 88 86,5 Ghi chú: NSKG: Ngày sau gieo LL: Lần lặp lại B A Hình A Cây giai đoạn phát triển củ; B Củ cải đỏ lúc 28 ngày sau gieo (NSKG) Bảng 4.2 Số trung bình giai đoạn sinh trưởng củ cải đỏ địa điểm canh tác Số dây NSKG Lân lặp lại NSKG 14 NSKG 21 NSKG 28 NSKG LLL 2,1 3,8 5,2 7,1 LLL 2,0 3,9 5,2 7,0 Trung bình 2,05 3,85 5,2 7,05 Ghi chú: NSKG: Ngày sau gieo LL: Lần lặp lại Bảng 4.3 Đường kính trung bình (cm) củ cải đỏ lúc thu hoạch (28 NSKG) địa điểm canh tác Đường kính trung bình củ (cm) STT củ Lần lặp lại (LLL) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 LLL 3,5 3,0 2,9 3,0 2,8 3,1 3,2 2,7 2,6 3,3 3,01 LLL 3,4 3,2 2,9 3,1 2,9 3,1 3,1 2,9 2,9 3,0 3,05 Trung bình Ghi chú: STT củ: Số thứ tự củ LL: Lần lặp lại Hình Đường kính củ lúc thu hoạch (28NSKG) Bảng 4.4 Trọng lượng trung bình (gram) củ cải đỏ lúc thu hoạch (28 NSKG) địa điểm canh tác Trọng lượng trung bình củ (gram) STT củ Lần lặp lại (LLL) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 LLL 65 45 50 38 52 63 38 47 49 70 51,7 LLL 42 40 53 45 60 53 61 72 61 56 54,3 Trung bình Ghi chú: STT củ: Số thứ tự củ LL: Lần lặp lại Hình Trọng lương củ cải đỏ lúc thu hoạch (28 NSKG) Qua bảng 4.2, 4.3 4.4 cho thấy đến sinh trưởng phát triển tốt qua giai đoạn 02 lần lặp lại kết tiêu nông học có chênh lệch lần lặp lại không đáng kể Ở giai đoạn 28 NSKG có số 7,05 lá/cây, đường kính củ đạt kích thước trung bình 3,05 cm trọng lượng củ trung bình 54,3g Kết cao so với kết thí nghiệm Ngô Thị Thủy (2011) đảm bảo tiêu chuẩn đặc tính tính giống ghi bao bì nhà sản xuất giống đường kính củ (2-3 cm) suất tấn/ha 4.2 Năng suất hiệu kinh tế mô hình canh tác cải đỏ Tổng chi phí đầu tư cho sản xuất củ cải đỏ tương đối thấp, 2.500.000đ/1.000m bao gồm tiền chi phí giống, phân bón công lao động với suất 210kg/1.000m2 x 40.000đ/kg lợi nhuận thu 5.900.000đ/1.000m2 Kế t luâ ̣n Các giải pháp kỹ thuật góp phần hoàn thiện qui trình canh tác củ cải đỏ điều kiện canh tác địa phương (nhiệt độ cao, khô hạn, nắng gắt), giúp sinh trưởng phát triển tốt suất cao: so với kết trọng lượng củ đề tài nghiên cứu tác giả Ngô Thị Thủy (2011) 22,52g trọng lượng củ cải đỏ thu hoạch qui trình 51,7-54,3g (cao 30g) Đường kính củ cải đỏ áp dụng giải pháp đạt từ 3cm trở lên, đảm bảo tiêu chuẩn đặc tính giống (2-3cm) Các giải pháp cập nhật vào nội dung qui trình canh tác củ cải đỏ giảng dạy hiệu cho HS-SV ngành TT&BVTV, giúp em có thêm đam mê yêu thích với ngành học Qui trình tạo loại nông sản có giá trị kinh tế cao, hộ dân canh tác rau màu áp dụng để chuyển đổi cấu trồng làm tăng thu nhập người trồng rau màu ... trình canh tác phù hợp tạo củ cải đỏ đạt suất chất lượng điều kiện khí hậu nhiệt đới, giúp công tác đào tạo hiệu góp phần cải thiện thu nhập cho người canh tác rau màu Những khó khăn Qui trình canh. .. lệ sống thí nghi m đến thu hoạch đạt cao 86,5% Điều cho thấy giải pháp kỹ thuật áp dụng vào qui trình canh tác củ cải đỏ hoàn toàn thích ứng với điều kiện ngoại cảnh địa phương Bảng 4.1 Tỷ lệ sống... động với suất 210kg/1.000m2 x 40.000đ/kg lợi nhuận thu 5.900.000đ/1.000m2 Kế t luâ ̣n Các giải pháp kỹ thuật góp phần hoàn thiện qui trình canh tác củ cải đỏ điều kiện canh tác địa phương (nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn một số biện pháp kỹ thuật làm tăng khả năng thích nghi và năng suất trên cây củ cải đỏ (raphanus sativus l ) canh tác trong điều kiện khí hậu nhiệt đới , Skkn một số biện pháp kỹ thuật làm tăng khả năng thích nghi và năng suất trên cây củ cải đỏ (raphanus sativus l ) canh tác trong điều kiện khí hậu nhiệt đới , Skkn một số biện pháp kỹ thuật làm tăng khả năng thích nghi và năng suất trên cây củ cải đỏ (raphanus sativus l ) canh tác trong điều kiện khí hậu nhiệt đới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay