Skkn một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở trường mầm non a xã tứ hiệp

30 183 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:55

Sỏng kin kinh nghim H Nguyn Th Minh I: T VN Thc phm l ngun cung cp dinh dng hng ngy cho c th, giỳp c th kho mnh, chng li cỏc nguy c ca bnh tt ang cú mt khp ni mụi trng, giỳp ngi ta hot ng v lm vic Nh vy, nu ngun thc phm khụng hp v sinh, sc khe ngi s b e da V sinh an ton thc phm l vic bo m thc phm khụng gõy hi cho sc kho, tớnh mng ngi s dng, bo m thc phm khụng b hng, khụng cha cỏc tỏc nhõn vt lý, hoỏ hc, sinh hc, hoc cht quỏ gii hn cho phộp, khụng phi l sn phm ca ng vt, thc vt b bnh cú th gõy hi cho sc khe ngi Bo m cht lng v sinh an ton thc phm gi v trớ quan trng s nghip bo v sc khe nhõn dõn, gúp phn gim t l mc bnh, trỡ v phỏt trin nũi ging, tng cng sc lao ng, hc tp, thỳc y s tng trng kinh t, húa xó hi v th hin np sng minh Mc dự cho n ó cú khỏ nhiu tin b v khoa hc k thut cụng tỏc bo v v an ton v sinh thc phm, cng nh bin phỏp v qun lý giỏo dc nh ban hnh lut, iu l v tra giỏm sỏt v sinh an ton thc phm, nhng cỏc bnh kộm cht lng v v sinh thc phm v thc n Vit Nam chim t l khỏ cao Trong nhng nm gn õy, nn kinh t Vit Nam chuyn sang c ch th trng Cỏc loi thc phm sn xut, ch bin nc v nc ngoi nhp vo Vit Nam ngy cng nhiu chng loi Vic s dng cỏc cht ph gia sn xut tr nờn ph bin Cỏc loi phm mu, ng húa hc ang b lm dng pha ch nc gii khỏt, sn xut bỏnh ko, ch bin thc n sn nh tht quay, giũ ch, ụ mai Nhiu loi tht bỏn trờn th trng khụng qua kim duyt thỳ y Tỡnh hỡnh sn xut thc n, ung gi, khụng m bo cht lng v khụng theo ỳng thnh phn nguyờn liu cng nh quy trỡnh cụng ngh ó ng ký vi c quan qun lý Nhón hng v qung cỏo khụng ỳng s tht xy Trng mm non A xó T Hip Trang Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Minh H Ngoi ra, vic s dng húa cht bo v thc vt bao gm thuc tr sõu, dit c, húa cht kớch thớch tng trng v thuc bo qun khụng theo ỳng quy nh gõy ụ nhim ngun nc cng nh tn d cỏc húa cht ny thc phm Vic bo qun lng thc thc phm khụng ỳng quy cỏch to iu kin cho vi khun v nm mc phỏt trin ó dn n cỏc v ng c thc phm Cỏc bnh thc phm gõy nờn khụng ch l cỏc bnh cp tớnh ng c thc n m cũn l cỏc bnh tớnh nhim v tớch ly cỏc cht c hi t mụi trng bờn ngoi vo thc phm, gõy ri lon chuyn húa cỏc cht c th, ú cú bnh tim mch v ung th Trong thi gian qua, cựng vi vic nõng cao cht lng chm súc giỏo dc tr, m bo v sinh an ton thc phm cỏc trng hc bỏn trỳ bc mm non trờn a bn huyn Thanh Trỡ c quan tõm thc hin mt cỏch nghiờm tỳc õy l mt tiờu quan trng, c t lờn hng u ca hu ht cỏc trng t chc hc bỏn trỳ ng trc thc t trờn B y t ó kờu gi cng ng xó hi cn quan tõm n m bo v sinh an ton thc phm m bo sc kho ca ngi trng mm non cn cú bin phỏp m bo v sinh an ton thc phm cỏc khõu t giao nhn thc phm, s ch thc phm , ch bin thc phm v chia n cho tr Nhng nu l l khụng chỳ trng mt cỏc khõu trờn thỡ cỏc khõu khỏc cú chỳ trng n my cng s khụng m bo v sinh an ton thc phm cho tr Theo tụi v sinh an ton thc phm thc phm cho tr t khõu giao nhn thc phm u ngy l rt quan trng v cn thit L mt cụ nuụi - kiờm t trng t nuụi vi mong mun ca bn thõn v tt c ch em t u cú trỏch nhiờm quan tõm n m bo v sinh an ton thc phm ho tr cht lng nuụi dng ngy cng nõng cao Chớnh vỡ vy tụi ó chn ti : Mt s bin phỏp m bo v sinh an ton thc phm trng mm non A xó T Hip * Mc ớch nghiờn cu ca ti: Trng mm non A xó T Hip Trang Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Minh H + ỏnh giỏ thc trng vic m bo v sinh an ton thc phm trng mm non A xó T Hip + Tỡm h thng cỏc bin phỏp m bo v sinh an ton thc phm trng mm non A xó T Hip * i tng nghiờn cu: + Cỏc bin phỏp m v sinh an ton thc phm trng mm non A xó T Hip * Phm vi ỏp dng: + Ti trng mm non A xó T Hip nm hc 2013 2014 II: GII QUYT VN Trng mm non A xó T Hip Trang Sỏng kin kinh nghim H C s lý lun: Nguyn Th Minh V sinh an ton thc phm gi v trớ rt quan trng i vi sc kho ngi, va k tha cỏc quỏn tt ca tng dõn tc, va tip thu nhanh chúng cỏc tin b khoa hc k thut nhm nõng cao sc lao ng v phũng chng bnh tt Mc dự cho n ó cú khỏ nhiu tin b v khoa hc k thut cụng tỏc bo v v v sinh an ton thc phm cng nh bin phỏp v qun lý giỏo dc nh ban hnh lut, iu l v tra giỏm sỏt v sinh thc phm nhng thc n lm cht lng chim t l cao nhiu nc Theo bỏo cỏo ca t chc y t th gii v ỏnh giỏ cỏc chng trỡnh hnh ng m bo cht lng v sinh an ton thc phm trờn ton cu ó xỏc nh c mt nguyờn nhõn chớnh gõy t vong cho tr em l cỏc bnh ng rut, ú ph bin l bnh tiờu chy Đồng thi cng nhn thy nguyờn nhõn gõy cỏc bnh trờn l thc phm b nhim khun Theo thng kờ ca B y t nc ta, 10 nguyờn nhõn ch yu gõy t vong Vit Nam thỡ nguyờn nhõn vi sinh vt gõy bnh ng hng th hai Mt khỏc tỡnh hỡnh cht lng v sinh an ton thc phm nhng nm gn õy khụng n nh, s cỏc mu lng thc, thc phm khụng t yờu cu v sinh chim t l cao i vi nc ta cng nh nhng nc ang phỏt trin, lng thc, thc phm thuc loi sn phm chin lc, ngoi ý ngha v kinh t cũn cú ý ngha v kinh t cũn cú ý ngha v chớnh tr, xó hi v i sng rt quan trng S ụ nhim cỏc cht c hi, s gim cht lng ca sn phm quỏ trỡnh gieo trng, thu hoch, d tr, bo qun, ch bin v phõn phi lu thụng gõy tn hi rt ln, cú lờn ti 30 50% tng s lng thu hoch Ngoi yu t chớnh v sinh vt, lng lng thc, thc phm cũn b ụ nhim, c hi ngy cng tng s s dng khụng ỳng thuc tr sõu, dit c, phõn bún nụng nghip, cỏc loi thuc tng trng quỏ trỡnh chn nuụi i vi ngụ, lc, go, cỏc kim loi nng nh ng, chỡ quỏ trỡnh sn xut hp, sa, rau v qu hoc s dng gian di cỏc cht ph gia, phm mu quỏ trỡnh ch bin bỏnh, keo, ung, thc phm Trng mm non A xó T Hip Trang Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Minh H Vn v sinh an ton thc phm cho ngi núi chung v c bit cỏc trng mm non núi riờng cú ý ngha thc t rt quan trng cuc sng hng ngy m bo v sinh an ton thc phm trng mm non cú rt nhiu khõu nhng trc ht c bit quan trng t khõu u tiờn l giao nhn thc phm Cơ sở thực tiễn: 2.1 Mụ t thc trng T Hip l mt xó thời kì đô thị hoá, trng cú im trng thụn, 3/3 im trng u cú bp n chiu Nm hc 2013 2014 tụi c Ban giỏm hiu nh trng phõn cụng ng bp khu Cng Ngụ I Cựng ng bp vi tụi l 03 ng ( ng Võn Ngc, ng V L, ng Trn Phng) 3/3 ng ó cú bng Trung cp k thut nu n, 01 ng cú bng k thut nu n 3/7 Trong quỏ trỡnh thc hin ti ny tụi gp mt s nhng thun li khú khn sau: 2.2 Thun li: - 100% tr n bỏn trỳ ti trng - Nh trng cú hp ng cỏc loi lng thc, thc phm ca cỏc nh hng tin cy cú ngun gc xut x rừ rng Do chy theo li nhun nờn nhiu loi thc phm hin trờn th trng cũn nhim húa cht khụng m bo v sinh an ton thc phm iu ú ó gp rt nhiu khú khn khõu kim tra thc phm - Khu bp chớnh giao nhn, s ch, ch bin thc phm rng rói, thoỏng mỏt - Nh trng trang b y dùng, dng c phc v cụng tỏc nuụi dng Trang b y trang phc cỏ nhõn cho cụ nuôi, qun ỏo lao ng ng phc, d, khu trang, gng tay, m, ng - Khu bp Cng Ngụ I tụi ph trỏch rng, p, cao rỏo oc sp xp theo bp chiu Bp ó c trang b y cỏc dựng, dng c trang thit b Trng mm non A xó T Hip Trang Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Minh H hin i nh t sy, t cm ga, t lnh, h thng bp ga v cỏc dựng bng Inox - Bn thõn tụi l cụ nuụi cú bng trung cp K thut nu n, vi tui ngh l 05 nm nờn ó cú kinh nghim v m bo v sinh an ton thc phm cho tr trng mm non 2.3 Khú khn: - Nh trng cú khu nờn cũn gp nhiu khú khn khõu giao nhn, bo qun v chuyn thc phm - Ch u ói vi cụ nuụi trng mm non khụng cú, mc lng cũn quỏ thp so vi mt bng chung xó hi, nờn i sng ch em cũn gp nhiu khú khn - ng trc c im tỡnh hỡnh ca trng, thun li v khú khn nờu trờn, trc tỡnh hỡnh thc t, tỡnh trng v v sinh an ton thc phm tụi ó tỡm h thng cỏc bin phỏp m bo v sinh an ton thc phm trng v bc u cng mang li hiu qu nh sau: Cỏc bin phỏp: 3.1 Bin phỏp 1: Gi v sinh cỏ nhõn tham gia giao nhn, s ch, ch bin thc phm Gi v sinh cỏ nhõn lm nhim v nuụi dng núi chung v tham gia giao nhn, s ch, ch bin thc phm núi riờng l mt yờu cu tt yu ca mt cụ nuụi trng mm non Vỡ nu cỏc cụ nuụi khụng cú ý thc gi gỡn v sinh cỏ nhõn cho mỡnh thỡ chớnh cỏc cụ li l ngun gõy bnh cho tr, dn n khụng m bo v sinh an ton thc phm cho tr Chớnh vỡ vy tụi ó to cho mỡnh mt thúi quen v sinh cỏ nhõn lm vic cỏc ch em t hc v lm theo: + Múng tay luụn ct ngn, sch s + Ra tay bng x phũng sau cm nhng vt dng khụng m bo v sinh v cú khn lau tay riờng + u túc luụn cp gn gng + n trng thay luụn qun ỏo ng phc lao ng Trng mm non A xó T Hip Trang Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Minh H + eo khu trang, gng tay, d v i m tham gia nhn, s ch, ch bin thc phm + Bn thõn ý thc cao vic m bo v sinh an ton thc phm cho tr, thc hin nghiờm tỳc nguyờn tc ca Trung tõm y t hng nm khỏm sc kho, hun kin thc v sinh an ton thc phm, xột nghim phõn y phũng trỏnh cỏc dch bnh lõy nhim sang tr Cỏc thúi quen trờn rt n gin nhng khụng phi cng trỡ thng xuyờn to thnh thúi quen c vỡ vy chỳng ta phi luụn ý thc t giỏc v sinh cỏc nhõn mi lỳc, mi ni v mi cụng vic * Kt qu: - Bn thõn tụi v tt c cỏc ch em t nuụi ó luụn trỡ tt thúi quen gi v sinh cỏ nhõn tt, m bo cỏc nguyờn tc chung lm vic ti bp núi chung v giao nhn, s ch, ch bin thc phm núi riờng - 100% cỏc cụ nuụi ó khỏm sc kho, hun v sinh an ton thc phm v xột nghim phõn y nm ln - ó gúp phn m bo v sinh an ton thc phm khõu giao nhn thc phm Trng mm non A xó T Hip Trang Sỏng kin kinh nghim H Nguyn Th Minh nh1: Cỏc cụ nuụi trang phc gn gng gi giao nhn thc phm 3.2 Bin phỏp 2: Gi v sinh giao nhn, s ch, ch bin thc phm 3.2.1: Gi v sinh ni giao nhn thc phm Gi v sinh ni giao nhn thc phm l mt bin phỏp rt cn thit vi mt bp n th vỡ nu thc phm sch m t vo mụi trng khụng sch, mụi trng ụ nhim thỡ thc phm ú tr nờn khụng m bo v sinh v sinh an ton thc phm Vi t nuụi gm ng nhõn viờn nuụi dng, lm th no 8/8 ng cụ nuụi u thng nht chung mt nguyờn tc Gi gỡn v sinh sch s mi lỳc mi ni lm th no thc phm n phi sch s ni giao nhn Nờỳ khụng phõn cụng rừ rng thỡ s cú s li, tiờu cc, ngi n s nhỡn ngi Chớnh vỡ vy vi cng v l mt t trng t nuụi, tụi ó tham mu vi ng phú hiu trng ph trỏch nuụi dng v ó xõy dng lch trc nht khu giao nhn thc phm mi ngi cựng cú trỏch nhim, tớch cc tham gia vo vic dn v sinh ni giao nhn thc phm u ngy v sau nhn thc phm xong Trng mm non A xó T Hip Trang Sỏng kin kinh nghim H Ni dung cụng vic ca ngi trc nht: Nguyn Th Minh + u gi: Quột dn, lau ton b khu chia thc phm, lau cỏc b bn ng v chia thc phm, ly khay, r, chu ng cỏc loi thc phm + Cui gi: Sau chia thc phm xong c bn, b, khay, chu, r, quột sn v lau nh sch s Bờn cnh cụng vic trc nht gi v sinh khõu giao nhn thc phm, chỳng tụi ó quy nh riờng khu vc cỏc loi thc phm ti nh: Cỏc loi rau, tht, cỏ, tụm, cuariờng mt dóy bn Cỏc loi thc phm khụ nh ng, sa, du n, gia v, hoa qu, go riờng mt dóy bn Cỏc khu l i nhn thc phm cng cú ln riờng nhúm thc phm trờn gim cụng vic cho ngi trc nht sau giao nhn thc phm chỳng tụi ó cựng thc hin tt khu hiu: Lm õu gn y, ng dy sch c treo trang trng khu chia thc phm Chớnh vỡ vy m khu chia thc phm ca chỳng tụi luụn gn gng sch s Sau chia xong ngi trc nht khụng mt nhiu thi gian cho vic trc nht nh 2: Trc nht trc v sau gi giao nhn thc phm Trng mm non A xó T Hip Trang Sỏng kin kinh nghim H Nguyn Th Minh nh 3: Ni thc phm khụ Ni cỏc loi rau, Ln ng thc phm khu l tht 3.2.2: V sinh dựng, dng c ch bin Dng c ch bin l mt yu t c bn khụng th thiu ca mt ngi u bp, nhng lm m bo c dng c ú an ton thỡ ú l iu cn thit ca cỏc cụ nuụi chỳng tụi Nu nh thc phm sch nhng dng c ch bin li nhim bn thỡ y cng l ngun gc ca dch bnh, ng c dn n hu qu khú lng Nhn thc c iu ú, bn thõn tụi luụn cú ý thc gng mu v v sinh dng c ch bin hng ngy nh sau: + Tt c cỏc dng c nh: Ni, xoong, dao, tht, khay inox u c sch bng x phũng sau s dng v sch, nc sụi trc dựng + Cú y v riờng dng c ch bin thc phm sng chớn + T lnh c v sinh hng ngy v tng v sinh 1ln / tun m bo khụng cú mựi, khụng b úng ỏ, khụng cú bi bn, cn thi + Tham mu Ban giỏm hiu u t b cc lu nghim thc n dựng luõn chuyn, m bo c sy khụ tit trựng trc lu Thc n c lu nghim m bo 24 ting + Bỏt, thỡa, xoong chia thc n ca tr c sch, sy khụ ln /ngy trc cỏc ba n Nhng ngy mt in cỏc dựng ny c sch v bng nc sụi Trng mm non A xó T Hip Trang 10 Sỏng kin kinh nghim H Nguyn Th Minh õy l mt khõu quan trng cui cựng, nú quyt nh c mt quy trỡnh thc hin, gi gỡn, m bo cht lng ca ba n, vỡ vy nu nh chỳng ta lm tt tt c cỏc khõu m b qua khõu v sinh chia n thỡ coi nh b i ht tt c m bo v sinh an ton thc phm tụi v cỏc ch em t nuụi cú mt thúi quen khụng th thiu c thc hin gi chia n ú l: + Cú dao, tht thỏi hoa qu riờng + Cỏc dng c chia n, cc lu thc n c sy khụ, kh trựng trc dựng v cú lp y y + Ra tay sch bng x phũng trc ly dng c chia n + eo khu trang, d chia n + eo gng tay nilong y + Lu thc n y ỳng nh lng quy nh + Cỏc xoong, ni sau bc bp u c lờn k, giỏ ng, tuyt i khụng t xung sn bp Trng mm non A xó T Hip Trang 16 Sỏng kin kinh nghim H Nguyn Th Minh nh 10: m bo an ton v sinh chia thc n chớn * Kt qu t c: - Chỳng tụi ó xõy dng c lch trc nht cho khu giao nhn thc phm phự hp Tụi ó cn c vo s cụ nuụi tng khu l v khu chớnh phõn cụng cho phự hp nh sau Lch phõn cụng t nuụi trc nht Tun chn TH TH TH TH TH Vn in Vn in Cng Ngụ II Cng Ngụ I Cng Ngụ I Tun l TH TH TH TH TH Cng Ngụ II Cng Ngụ II Vn in Cng Ngụ I Cng Ngụ I Trng mm non A xó T Hip Trang 17 Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Minh H Theo lch phõn cụng nh trờn cỏc cụ nuụi ó thc hin ht sc nghiờm tỳc thi gian n trc nht l 7h20, quột dn sch s sau giao nhn thc phm v t hiu qu cao - 8/8 ng cụ nuụi ó thc hin tt cỏc nguyờn tc quy nh t v phõn khu vc cỏc loi thc phm - 100% cỏc ng cụ nuụi u cú ý thc thc hin tt theo khu hiu Lm õu gn y, ng dy sch - Luụn gi c v sinh an ton thc phm ni giao nhn thc phm, v sinh dng c, v sinh s ch, ch bin thc phm - 100% dng c, dựng c v sinh hng ngy, sch nc sụi, phi nng v sy khụ trc s dng - S ch thc phm m bo ỳng nguyờn tc v an ton v sinh - Ni ch bin luụn c v sinh sch s, sp xp gn gng, ngn np, d s dng ch bin - Luụn cú thúi quen v sinh trc v chia thc phm chớn 3.3 Bin phỏp 3: Kim tra cht lng thc phm, m bo v sinh an ton thc phm khõu giao nhn thc phm hng ngy Cỏc loi thc phm nhp ngy khụng ch v s lng m phi kim tra ỏnh giỏ cht lng v phi m bo v sinh an ton thc phm trc nhn õy l mt vic lm rt quan trng mang tớnh cp thit, th hin trỏch nhim ca ngi s dng v ngi cung ng thc phm Thc phm nhp hng ngy ó c mang n t nhiu cỏc nh hng thc phm, cụng ty cung ng khỏc nờn cn phi kim tra k cht lng thc phm trc nhn Thc hin theo s ch o ca S Giỏo dc v o to H Ni v Phũng Giỏo dc v o to huyn Thanh Trỡ, Ban giỏm hiu nh trng ó nghiờm tỳc thc hin Ch o cỏc thnh phn tham gia giao nhn thc phm hng ngy, ú l: Hiu phú nuụi, k toỏn, cụ nuụi chớnh v mt giỏo viờn trc tip kim tra, ỏnh giỏ cht lng thc phm, cú s ký nhn ỏnh giỏ cht lng v chu trỏch nhim trc nh trng v ỏnh giỏ cht lng thc phm m ngi u tiờn Trang 18 Trng mm non A xó T Hip Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Minh H kim tra cht lng thc phm ú l cỏc cụ nuụi chỳng tụi Vỡ vy ũi hi chỳng tụi phi cú nhng kin thc nht nh v cỏch la chn thc phm Bờn cnh ú l s kim tra giỏm sỏt ca Ban giỏm hiu nh trng, Ban tra nhõn dõn, k toỏn, nhõn viờn y t (ngi chia thc phm) v giỏo viờn cỏc lp tham gia giao nhn thc phm hng ngy (cú lch phõn cụng c th) Vớ d: Lch phõn cụng giao nhn thc phm thỏng 04 nm 2014 BNG PHN CễNG GIAO NHN THC PHM THNG 04 NM 2014 THI GIAN Tun I ( T 31/03 04/04/2014) Tun II ( T 07/04 11/04/2014) Tun III ( T 14/04 18/04/2014) Tun IV ( T 21/04 25/04/2014) Tun IV ( T 28/04 2/05/2014) BGH NHN VIấN Y T Cễ NUễI Thu Hng Bp Cng Huyn Nhung Ngụ I Thu Hng Bp Vn Huyn Nhung in Thu Hng Bp Cng Huyn Nhung Ngụ II Thu Hng Bp Cng Huyn Nhung Ngụ I Thu Hng Bp Vn Huyn Nhung in GIO VIấN I TRC GIO BGH VIấN - NV Lp A1 Lp A2 Lp B1 Lp C1 Lp A1 * Ghi chỳ: - Nhng ngy /c Thu Huyn i hp, hun (/c Lan - HT , /c Huyn HP chuyờn mụn trc thay) - Nu 03 /c BGH bn -> /c NV Y t hoc /c Hng KT nhn thay Trng mm non A xó T Hip Trang 19 Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Minh H Nht l cỏc nm gn õy vic dch bnh xy liờn tip nh: Cỳm A H5N1 g, cỳm A H1N1 ln, dch l mm long múng ln, dch bnh tai xanh ln, tiờu chy cp ngun nc nh hng ti cỏc loi ng vt sng di nc nh tụm, cỏ, cua Chớnh vỡ vy m mi thnh viờn tham gia giao nhn thc phm phi nờu cao vai trũ trỏch nhim ca mỡnh, ỏnh giỏ cht lng thc phm thc cht, khụng hỡnh thc, yờu cu cỏc nh hng cú giy kim nghim ca thỳ y v mt hng thc phm cung ng cho nh trng m bo v sinh an ton thc phm cho tr Mc dự ó cú phiu kim nghim nhng nhn thc phm ch em t nuụi chỳng tụi v nhng ngi thnh phn tham d giao nhn thc phm phi n kim tra k tng ming tht ln xem cú du ca thỳ y, v n hi, mu sc ca ming tht * Kt qu t c: - Cỏc thnh viờn thnh phn giao nhn thc phm hng ngy ca nh trng ó thc hin nghiờm tỳc, ỏnh giỏ thc cht cht lng thc phm hng ngy ó th hin c trỏch nhim ca mỡnh vi vic tham gia giao nhn thc phm - Chỳng tụi ó thay i thng xuyờn theo tun lch giao nhn thc phm gia cỏc lp, cỏc khu v cỏc giỏo viờn, khụng cú s lp li ging gia cỏc tun trỏnh tỡnh trng cụ nuụi v giỏo viờn la chn theo cp nhn thc phm Do ú thc phm c m bo c v cht lng, s lng v an ton thc phm cao - Cụ nuụi chỳng tụi ó cú thờm nhiu kinh nghim la chn thc phm ti ngon m bo v sinh an ton thc phm cho tr - Trong nhng nm qua trng mm non A xó T Hip chỳng tụi ó khụng xy cỏc dch bnh, ng c thc phm nh trng Trng mm non A xó T Hip Trang 20 Sỏng kin kinh nghim H nh 11: Cỏc thnh phn nhn, kim tra thc phm Trng mm non A xó T Hip Nguyn Th Minh ng th kho giao thc phm Trang 21 Sỏng kin kinh nghim H Nguyn Th Minh nh 12: Cỏc ng cụ nuụi ang kim tra thc phm 3.4 Bin phỏp 4: Bo qun thc phm m bo v sinh an ton thc phm n ch bin Bo qun thc phm l mt vic lm ht sc quan trng v khụng th thiu thc phm c an ton tuyt i Nu nh ni nhn thc phm v khõu nhn ó m bo m bo qun khụng tt thỡ ng c cú th xy cỏc bp n th Do c thự ca trng mm non nụng thụn cú nhiu bp l nờn quy trỡnh nhn s ch thc phm khỏc hon ton so vi cỏc trng cú khu trung v cú bp Vi cỏc trng cú bp, thc phm sau nhn xong s c a vo s ch, say nh v c ch bin Nhng vi trng cú nhiu im l nh trng tụi thỡ hng ngy cỏc cụ nuụi khu l nhn cỏc loi thc phm ti khu chớnh, mang v khu v giao nhn ti khu Chớnh vỡ vy thi gian b kộo di thờm, thc phm khụng c ch bin Nu khụng cú cỏch bo qun v b trớ thi gian nhn hp lý thỡ s khụng m bo ti ngon cho tr, thc phm s ch ri s d b ụi thiu L t trng t nuụi tụi cựng ch em t ó xut vi Ban giỏm hiu thng nht gi nhn thc phm mun t 8h00 n 8h30, riờng thc phm Trng mm non A xó T Hip Trang 22 Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Minh H ti sng nh tht g, tht ln, tht bũ thỡ nhn sau cựng sau ó cú s tr v cỏc loi thc phm khỏc ó nhn v cú dng c cha ng riờng cho tng loi thc phm Tham mu vi Ban giỏm hiu, phi hp vi giỏo viờn trờn lp tuyờn truyn, thng nht vi ph huynh cho tr i hc ỳng gi theo quy ch nhn tr t 7h 30 -> 8h Yờu cu giỏo viờn trờn lp 8h cht s tr n ngy bỏo v cỏc bp Bờn cnh ú cựng thng nht vi ch em t thc hnh thao tỏc chia nhanh nhn, cú thúi quen lm õu gn y trỏnh mt thi gian nhiu cho ngi trc nht sau nhn thc phm xut cỏc nh hng mua bao bỡ ng cỏc loi thc phm bng tỳi nilon sch mu trng ng thc phm cho cỏc bp l xut Ban giỏm hiu trang b cho cỏc khu l ln nhúm thc phm ti v thc phm khụ riờng Thc phm khu chớnh vi s lng thc phm nhiu hn khu l thng nht ch em lm theo dõy chuyn bp chiu thao tỏc nhanh nhn a vo ch bin sau nhn thc phm Vi nhng thc phm ch bin ba chiu l cht m nh: Tht, cỏ, trng cho vo hp, xoong, ni cú np y vo ngn mỏt t lnh, iu chnh nhit t - C Riờng cỏ phi lm sch trc cho vo t lnh Trng mm non A xó T Hip Trang 23 Sỏng kin kinh nghim H nh 13: Bo qun thc phm chiu Nguyn Th Minh Khu l bo qun thc phm * Kt qu t c: - Vi kinh nghim lm nh trờn thc phm ó c bo qun m bo v sinh an ton thc phm cho tr, khụng cú hin tng ụi thiu bo qun khụng tt - Cỏc cụ nuụi ó cú nhiu kinh nghim vic bo qun thc phm - 2/2 bp l u cú kinh nghim sp xp thc phm v mang v khu l an ton, m bo tt cht lng - 100% cỏc loi thc phm c ng bng tỳi nilong trng khụng cú húa cht mu - m bo ỳng gi giao nhn, s ch, ch bin thc phm - 100% cỏc bp u cú dng c m bo lu thc phm chiu - Cỏc loi thc phm khụ (hng kho) c bo qun riờng, cú ký hiu, ghi chỳ y Kt qu chung: - Trong nm hc 2013 2014, bn thõn tụi v tt c cỏc ch em t nuụi ó cú thúi quen gi v sinh cỏ nhõn tt, m bo cỏc nguyờn tc chung lm vic ti bp núi chung v giao nhn thc phm, s ch, ch bin thc phm núi riờng - 100% cỏc dựng, dng c s ch, ch bin u m bo v sinh - 100% cỏc dựng n ca tr c sy khụ trc s dng - 8/8 cụ nuụi ó khỏm sc kho, hun v sinh an ton thc phm v xột nghim phõn y nm/1 ln, gúp phn m bo v sinh an ton thc phm khõu giao nhn, s ch, ch bin thc phm - ó xõy dng c lch trc nht cho ni chia thc phm phự hp - 8/8 ng cụ nuụi thc hin trit theo lch phõn cụng cú hiu qu - ó thc hin tt cỏc nguyờn tc quy nh t v phõn khu vc cỏc loi thc phm Trng mm non A xó T Hip Trang 24 Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Minh H - V cỏc ng cụ nuụi u cú ý thc thc hin tt theo khu hiu Lm õu gn y, ng dy sch - Luụn gi c v sinh an ton thc phm ni chia thc phm, dng c ch bin, s ch, ch bin thc phm - Cỏc thnh viờn thnh phn giao nhn thc phm hng ngy ca nh trng ó thc hin nghiờm tỳc, ỏnh giỏ thc cht cht lng thc phm hng ngy ó th hin c trỏch nhim ca mỡnh vi vic tham gia giao nhn thc phm - Cỏc nh hng cng luụn cú ý thc, chp hnh tt ni quy bn hp ng thc phm v giao thc phm m bo cht lng - Cụ nuụi chỳng tụi ó cú thờm nhiu kinh nghim la chn v bo qun thc phm ti ngon m bo v sinh an ton thc phm cho tr, khụng cú hin tng ụi thiu bo qun thc phm khụng tt - Thc phm ó c bo qun m bo v sinh an ton thc phm cho tr, khụng cú hin tng ụi thiu bo qun khụng tt - Cỏc cụ nuụi ó cú nhiu kinh nghim vic bo qun thc phm - Nh trng c Phũng Giỏo dc v o to ỏnh giỏ rt tt v cụng tỏc chm súc nuụi dng tr - Kt qu kim tra cụng tỏc v sinh mụi trng, v sinh an ton thc phm ca trng u c trung tõm y t ỏnh giỏ, xp loi tt - Trong nhng nm qua trng mm non A xó T Hip chỳng tụi ó khụng xy cỏc dch bnh, ng c thc phm nh trng Trng mm non A xó T Hip Trang 25 Sỏng kin kinh nghim H Nguyn Th Minh III: KT thúc vấn đề Kt lun: Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm quan trọng xã hội nói chung trờng mầm non nói riêng Việc đảm bảo v sinh an ton thc phm trờng mầm non việc quan trọng đặt lên hàng đầu Vì có đảm bảo v sinh an ton thc phm cho trẻ chăm sóc sức khoẻ cho trẻ đợc tốt, thể lực trẻ phát triển tốt tạo đợc móng vững cho trẻ phát triển toàn diện Trong trng mm non chm súc v nuụi dng tr l nhim v trng tõm song song quan trng hng u i vi i ng cụ nuụi Cn c c im tõm sinh lý ca la tui tr mm non cú th cũn non nt, sc khỏng ca c th cũn yu T nhng c im ca tr v cn c vo tỡnh hỡnh thc t hin nay: Mt s lng thc, thc phm ngi sn xut - kinh doanh ch chỳ trng khõu kinh doanh thu li nhun m cha chỳ trng n cht lng lng thc, thc phm v sc kho ngi tiờu dựng Bờn cnh ú l s ụ nhim mụi trng, ụ nhim khụng khớ, nhiu dch bnh xy t cỏc ng vt, t ngi mang bnh Nhng iu kin trờn ó nh hng khụng nh n sc kho ca ngi núi chung v sc kho ca tr mm non núi riờng Mc ớch ca m bo v sinh an ton thc phm trng mm non l giỳp tr khe mnh, nhanh nhn, dy tr tớnh tũ mũ ham hiu bit Vỡ vy s quan tõm chm súc nuụi dng tr - th h mm non tng lai ca t nc l mt cp thit Gúp phn to s phỏt trin th lc, sc kho to nn múng phỏt trin nhn thc Giỳp tr phỏt trin ton din v Trớ - c - Th M Vic m bo v sinh an ton thc phm trng mm non rt quan Trng mm non A xó T Hip Trang 26 Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Minh H trng, nú gúp phn thỳc y hot ng chm súc nuụi dng tr tt, m bo s tin tng i vi cỏc bc ph huynh hc sinh Bi hc kinh nghim: T nhng kt qu trờn tụi nh cỏc cụ nuụi cần phải: - Luụn thc hin tt nguyờn tc m bo v sinh an ton thc phm giao nhn thc phm, s ch, ch bin, thc hin tt ni quy, quy ch nuụi dy tr nói chung quy chế, quy định giao nhận thực phẩm - Luụn t nghiờn cu ti liu, sỏch bỏo liên quan ti vic m bo v sinh an ton thc phm - Luôn tự rèn luyện để có thói quen vệ sinh cá nhân làm nhiệm vụ - Luụn hc trao i kinh nghim vi ch em ng nghip nhng kinh nghim m bo v sinh an ton thc phm - Tham gia y cỏc bui hun, kin Phũng Giỏo dc v o to t chc - Luôn nêu cao vai trò trách nhiệm trớc an toàn cho trẻ Khuyn ngh: - Kớnh ngh quý cp trờn quan tõm to iu kin i sng ch em c nõng cao hn na, v cú ch tr cp c hi cho cỏc cụ nuụi Trờn õy l: Mt s bin phỏp m bo v sinh an ton thc phm trng mm non A xó T Hip Rt mong cỏc cp lónh o giỳp to iu kin úng gúp ý kin tụi cú thờm nhiu kinh nghờm cụng tỏc m bo v sinh an ton thc phm trng mm non Tụi xin chõn thnh cm n ! Trng mm non A xó T Hip Trang 27 Sỏng kin kinh nghim H Nguyn Th Minh T Hip, ngy thỏng nm 2014 Xỏc nhn ca th trng n v Tụi xin cam kt õy l sỏng kin kinh nghim ca mỡnh vit, khụng chộp ni dung ca ngi khỏc Ngi vit Nguyn Th Minh H Trng mm non A xó T Hip Trang 28 Sỏng kin kinh nghim H Nguyn Th Minh MC LC TT A B I II III IV C * Ni dung Trang t Gii quyt C s lý lun: C s thc tin: Mụ t thc trng Thun li Khú khn Cỏc bin phỏp: Bin phỏp 1: Gi v sinh cỏ nhõn tham gia giao nhn, s ch, ch bin thc phm . Bin phỏp 2: Gi v sinh giao nhn, s ch, ch bin thc phm .. Bin phỏp 3: Kim tra cht lng thc phm, m bo v sinh ATTP khõu giao nhn thc phm hng ngy Bin phỏp 4: Bo qun thc phm m bo 13 VSATTP n ch bin 16 Kt qu chung Kt thỳc 20 20 Kt lun 20 Bi hc kinh nghim 20 Khuyn ngh . Trng mm non A xó T Hip 20 Trang 29 Sỏng kin kinh nghim H Trng mm non A xó T Hip Nguyn Th Minh Trang 30 ... mm non A xó T Hip Trang 25 Sỏng kin kinh nghim H Nguyn Th Minh III: KT thúc vấn đề Kt lun: Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm quan trọng xã hội nói chung trờng mầm non nói riêng Việc đảm bảo v sinh. .. Hip Trang Sỏng kin kinh nghim H C s lý lun: Nguyn Th Minh V sinh an ton thc phm gi v trớ rt quan trng i vi sc kho ngi, va k tha cỏc quỏn tt ca tng dõn tc, va tip thu nhanh chúng cỏc tin b khoa hc... trng mm non núi riờng cú ý ngha thc t rt quan trng cuc sng hng ngy m bo v sinh an ton thc phm trng mm non cú rt nhiu khõu nhng trc ht c bit quan trng t khõu u tiờn l giao nhn thc phm Cơ sở thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở trường mầm non a xã tứ hiệp , Skkn một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở trường mầm non a xã tứ hiệp , Skkn một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở trường mầm non a xã tứ hiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay