Skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường mầm non duyên hà

33 181 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:55

PHềNG GIO DC V O TO HUYN THANH TRè TRNG MM NON DUYấN H SNG KIN KINH NGHIM MT S BIN PHP CH O NNG CAO CHT LNG CHUYấN MễN CHO I NG GIO VIấN TRNG MM NON DUYấN H HUYN THANH TRè- H NI Lnh vc: Qun lý Tờn tỏc gi: ng Th Thu Hnh Chc v: Phú hiu trng Nm hc 2013- 2014 MC LC STT PHN NI DUNG S TRANG T VN GII QUYT VN I C S Lí LUN II C S THC TIN Thun li Khú khn III BIN PHP Xõy dng k hoch bi dng chuyờn mụn cho giỏo viờn Bi dng v nhn thc v chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn 13 STT PHN NI DUNG S TRANG Ch o, t chc tt cỏc hot ng chuyờn mụn 19 Kim tra, thm lp, d gi ỏnh giỏ vic thc hin cụng tỏc chuyờn mụn 22 Tng cng c s vt cht v chm lo i sng vt cht cng nh tinh thn cho giỏo IV 23 viờn KT QU T C KT LUN V KHUYN NGH 25 27 Kt lun 27 Bi hc kinh nghim 27 Khuyn ngh 28 TI LIU THAM KHO 30 T VN Bc vo th k 21, Vit Nam trờn ng phỏt trin hi nhp vo th gii, c nc ang tớch cc phn u cho tng lai ti sỏng v vng chc Do ú vic quan tõm v u t cho giỏo dc l quc sỏch hng u Trong h thng giỏo dc quc dõn, giỏo dc mm non cú v trớ quan trng, l khõu u tiờn t nn múng cho s hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch cho tr v chun b nhng tin cn thit cho tr vo lp Trong nhng nm qua, cựng vi s phỏt trin ca cỏc bc hc khỏc, bc hc mm non l mt bc hc ó cú nhiu úng gúp to ln, thc s cú trỏch nhim vic giỏo dc th h tr mai sau Thy rừ tm quan trng ú, nhng nm gn õy B Giỏo Dc luụn chỳ trng vic nõng cao cht lng giỏo dc v coi cht lng chm súc giỏo dc tr l mt nhng c quan tõm hng u xó hi Trong bỏo cỏo chớnh tr ca ban chp hnh trung ng ng ó trỡnh by ti i hi ton quc ln th IX cú on: Chm lo phỏt trin mm non, m rng h thng nh tr v trng lp mu giỏo trờn mi a bn dõn c, c bit l nụng thụn v nhng vựng khú khn thc hin tt nhim v ca ng, ũi hi cỏc ban ngnh c bit l cỏc c s trng mm non cn nghiờm tỳc nghiờn cu mc tiờu, nhim v ca ngnh cú bin phỏp thc hin t kt qu tt, mt cỏc mc tiờu ú l: Nõng cao cht lng chm súc, giỏo dc tr theo mc tiờu o to ca ngnh Bc vo thi k cụng nghip húa, hin i húa hin ton ngnh giỏo dc v o to ang n lc i mi phng phỏp dy hc theo hng phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng sỏng to ca hc sinh hot ng hc m phng phỏp dy hc ú l cỏch thc t chc cỏc hot ng hc ca giỏo viờn nhm giỳp tr t c cỏc mc tiờu Núi n cht lng chuyờn mụn trng mm non tc l núi n cht lng chuyờn mụn ca i ng giỏo viờn ú l lc lng quyt nh cht lng giỏo dc mm non, vỡ h l ngi trc tip chm súc giỏo dc tr, l lc lng ch yu thc hin mc tiờu giỏo dc ca nh trng Vỡ vy ỏp ng nhu cu xó hi hin nay, ngi giỏo viờn cn phi luụn luụn rốn luyn o c, hc hoỏ, bi dng chuyờn mụn nghip v, nõng cao kh nng s phm iu ú chng t rng cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho giỏo viờn trng mm non l ht sc cn thit m ngi cỏn b qun lý phi cú trỏch nhim bi dng chuyờn mụn, nghip v cho giỏo viờn mm non Hn giỏo dc mm non l giỏo dc t nguyn khụng bt buc Vỡ vy, thu hỳt tr ti trng mm non, phi tr i hc cú cht lng, phỏt trin v mt trớ tu, th lc hn hn cỏc em khỏc khụng c i hc, i ng giỏo viờn mm non tr cn khụng ngng c nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v Bn thõn mi ngi qun lý u suy ngh: lm th no n v mỡnh tr thnh mt n v tt Mun th trc ht phi cú i ng mnh Tr tui mm non ngoi s chm súc dy d ca ụng b, cha m tr gia ỡnh thỡ yu t quan trng quyt nh ln v s phỏt trin ton din ca nhng tr n trng mm non l i ng giỏo viờn mm non Bn thõn mi ngi qun lý u suy ngh: lm th no n v mỡnh tr thnh mt n v tt Mun th trc ht phi cú i ng mnh Tr tui mm non ngoi s chm súc dy d ca ụng b, cha m tr gia ỡnh thỡ yu t quan trng quyt nh ln v s phỏt trin ton din ca nhng tr n trng mm non l i ng giỏo viờn mm non T nhn thc trờn l mt cỏn b qun lý,tụi ó xỏc nh, vic xõy dng i ng giỏo viờn l mt nhng nhim v quan trng m mỡnh khụng c phộp nhóng, phi bng mi cỏch xõy dng mt i ng cú trỡnh nng lc, sc khe mu mc, cú kh nng chm súc giỏo dc tr theo yờu cu hin Vỡ vy, l mt Phú hiu trng trng Mm non cũn nhiu khú khn, i ng giỏo viờn mi tuyn nhiu, trỡnh chuyờn mụn cũn nhiu hn ch, c s vt cht cũn nhiu thiu thn, vic bi dng, nõng cao cht lng i ng l cụng vic thng xuyờn ca ngi qun lý; vỡ vy, bn thõn tụi luụn suy ngh, tỡm mt s bin phỏp bi dng chuyờn cho i ng giỏo viờn ca n v, v ú cng chớnh l lý tụi chn ti : Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng mm non Duyờn H *Mc ớch ca ti: - Nhn thy c thc trng ca trng a cỏc gii phỏp qun lý nõng cao cht lng i ng nh giỏo viờn - To tin giỳp cho i ng giỏo viờn mm non cú c nhng gii phỏp c bn cụng tỏc nõng cao cht lng chuyờn mụn cho nh trng - Nõng cao cht lng chuyờn mụn nghip v cho giỏo viờn v cng nõng cao c cht lng chm súc giỏo dc tr cho trng mn Duyờn H - ỏnh giỏ c thc trng ca cụng tỏc chuyờn mụn trng mm non Duyờn H - Tỡm c h thng cỏc bin phỏp qun lý, ch o nõng cao cht lng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng mm non Duyờn H *i tng nghiờn cu: -i ng giỏo viờn trng mm non Duyờn H *Phm vi ỏp dng: - Trng mm non xó Duyờn H- Huyn Thanh Trỡ- H Ni, nm hc 2014 GII QUYT VN I.C s lý lun : Th k 21 l th k ca trớ tu, l th k ca nn kinh t trớ thc t nc Vit Nam tin ti nm 2020 vi s thay i ca nn kinh t, xó hi v cụng ngh cựng vi nú l hỡnh nh ngi cụng dõn Vit Nam mi vi trỡnh hc cao, nng ng, sỏng to, cú kh nng x lý thụng tin, cú kh nng t la chn v gii quyt cỏc t cuc sng, thớch ng vi s bin i khụng ngng ca xó hi Trỏch nhim ny ũi hi ngnh giỏo dc phi cú i ng cỏn b qun lý v i ng giỏo viờn gii, vỡ i ng cỏn b qun lý, i ng giỏo viờn cú vai trũ quyt nh cht lng chm súc, giỏo dc tr cỏc Trng Mm non Mc tiờu ca cụng tỏc bi dng nhm hon thin quỏ trỡnh o to, khc phc nhng thiu sút lch lc cụng tỏc ging dy, i mi ni dung, phng phỏp giỏo dc theo kp nhng yờu cu ca xó hi m bo cht lng chm súc, giỏo dc tr ũi hi ngi giỏo viờn mm non phi cú phm cht chớnh tr, trỡnh nng lc, cú lng tõm ngh nghip v nhõn cỏch nh giỏo, cú lũng nhõn ỏi tn tu, thng yờu tr ht mỡnh, nhng iu ú c th hin tinh thn t hc, t bi dng ci tin ni dung, phng phỏp chm súc giỏo dc tr ca mi giỏo viờn Lm thỳc y bn thõn mi giỏo viờn u phi suy ngh lm th no a trng mỡnh tr thnh mt n v tt, mun th trc ht phi xõy dng i ng cỏn b, giỏo viờn T nhn thc sõu sc v vai trũ ca i ng, giỏo viờn l lc lng nũng ct, quyt nh cht lng giỏo dc mi nh trng chớnh vỡ vy m tụi luụn quan tõm n vic xõy dng, bi dng giỏo viờn trng cú mt i ng, giỏo viờn ng b v c cu, cú phm cht o c tt, cht lng chuyờn mụn cao, cú lũng yờu ngh mn tr, tn ty say sa vi cụng vic, coi trng nh nh, quý tr nh con, cú nh vy thỡ ni ú cht lng chm súc giỏo dc tr mi t hiu qu cao Ngoi giỏo viờn mm non phi bit kiờn trỡ chu khú, linh hot mi tỡnh giỏo dc, nht l i vi cỏc tr cỏ bit, tr khuyt tt; giỏo viờn phi tỡm cho mỡnh mt phng phỏp giỏo dc i vi mi a tr Phi linh hot, thay i theo tng bi dy ca la tui khỏc tr d tip thu khụng b nhm chỏn Giỏo viờn mm non cũn l mt tuyờn truyn viờn gii, tuyờn truyn ph bin kin thc nuụi dy theo khoa hc cho cỏc bc cha m, nht l cụng tỏc xó hi húa giỏo dc i vi ngnh hc mm non, giỳp cỏc bc cha m v c cng ng hiu c tm quan trng ca ngnh hc, xõy dng c s vt cht, to iu kin a trng hc phỏt trin - thc hin c cỏc yờu cu trờn, ngi giỏo viờn mm non phi cú trỡnh chuyờn mụn vng vng, cú phm cht o c tt, tht s l tm gng sỏng cho cỏc chỏu noi theo Vỡ vy phi trung lm tt cụng tỏc bi dng i ng giỏo viờn gii v chuyờn mụn mnh v cụng tỏc qun lý lp v cỏc hot ng phong tro, o c li sng tt, hon thnh chin lc giỏo dc mm non nm 2020 m ng ta ó khng nh II C S THC TIN - Trng mm non Duyờn H nm vựng trng nht vựng bói ven Sụng Hng, thng hay chu nh hng ca l lt - Ton xó cú thụn, dõn c khụng chung v ri rỏc nhiu xúm cỏch xa Trng cú tng din tớch l 2800m2 c phõn b ti khu Xúm mi, i Lan,Vn Khỳc - Tng ton trng phũng hc c ci to thnh lp hc, khụng cú phũng chc nng phc v cho cụng tỏc chm súc giỏo dc 430 chỏu, lp nh nh húa thụn - i sng nhõn dõn xó 2/3 sng bng ngh nụng, lm mu trng rau nờn i sng gp nhiu khú khn - ng viờn cú 15/53 /c = 29% - Tng s cỏn b giỏo viờn nhõn viờn l: 53 ng Trong ú: + Cỏn b qun lý: ng + Giỏo viờn: 33ng + Nhõn viờn: 20 ng - Trỡnh chuyờn mụn ca cỏn b giỏo viờn nhõn viờn: i hc= 10/c chim 30%, cao ng= 5/c chim 15%, trung cp= 17/c chim 51%, /c bo v Trong ú cú 18 /c ang theo hc lp i hc s phm mm non Thun li: - Trng c s quan tõm giỳp ca Phũng GD&T huyn tr to iu kin giỳp v chuyờn mụn v t tt cỏc chuyờn cho i ng giỏo viờn - ng u, HND, UBND xó luụn quan tõm, ng viờn cỏc phong tro ca nh trng v c hi cha m hc sinh nhit tỡnh ng h, to iu kin cho giỏo viờn thc hin tt cụng tỏc chm súc giỏo dc tr - Ban giỏm hiu on kt, nhit tỡnh, nng ng, sỏng to - Trng cú phú hiu trng ph trỏch mng chuyờn mụn riờng, c trang b mỏy tớnh phc v cho cụng tỏc chuyờn mụn - 90% giỏo viờn l giỏo viờn tr, nhit tỡnh, yờu ngh mn tr - i ng giỏo viờn tr kho, cú lũng yờu ngh, mn tr v ham hc hi, luụn t bi dng chuyờn mụn cho bn thõn Khú khn: -Trng cú im l cỏch xa nhau, c s vt cht ca nh trng cũn gp nhiu khú khn - Khu Xúm Mi cha c xõy dng nờn din tớch sõn chi cũn cht hp - Khu i Lan phũng hc xung cp cỏc chỏu phi hc nh nh húa thụn cha c xõy dng mi -Trỡnh ca giỏo viờn 100% t chun v trờn chun cao nhng nng lc s phm khụng ng u, cha nng ng, sỏng to cụng tỏc chm súc giỏo dc tr - Tng s giỏo viờn l 33 ng - ú cú 7giỏo viờn mi, vỡ vy trỡnh chuyờn mụn cha cp nht theo yờu cu i mi ca ngnh - a s giỏo viờn u ang i hc nõng cao trỡnh chuyờn mụn nờn nh hng n cht lng cụng tỏc - Do hon cnh mt s giỏo viờn cú nh, cha khc phc c khú khn nờn vic thớch ng vi chng trỡnh mi cũn chm chp, qua loa, cha ng b Mt s giỏo viờn cha nhn thc y v phng phỏp Ly tr lm trung tõm, ni dung chng trỡnh cha cú s gn kt ng b Cỏc mụn hc cũn c lp, tỏch ri, mang nng cung cp kin thc, cha phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca tr, cha bit to mụi trng cho tr tham quan khỏm phỏ mi lỳc mi ni - Trng cú cỏc im l nờn vic d gi, thm lp cũn gp nhiu khú khn *ng trc nhng khú khn v thun li nh trờn, Tụi ó suy ngh v mt s bin phỏp sau: III CC BIN PHP Xõy dng k hoch bi dng chuyờn mụn cho giỏo viờn Vi mt s trng mm non, bi dng i ng giỏo viờn cú th quan trng nhng khụng phi l ni dung trng tõm, bi h cú mt i ng giỏo viờn lõu nm, giu kinh nghim Tuy nhiờn, vi iu kin ca trng mm non xó Duyờn H chỳng tụi, mt ngụi trng cú t l giỏo viờn tr chim 80% , thỡ i ng giỏo viờn chớnh l quan trng t lờn hng u, bi c s vt cht quỏ nhiu khú khn, lp hc cht chi cỏc phũng chc nng thỡ khụng cú, trng khụng c xõy mi nm vựng bói vng mc lut iu vỡ vy to c lũng tin yờu vi ph huynh hc sinh thỡ i ng giỏo viờn phi tt ng trc thc trng tỡnh hỡnh giỏo viờn tr trỡnh chuyờn mụn cha ng u Mun nõng cao cht lng ca i ng giỏo viờn, ngi cỏn b qun lý phi xõy dng c k hoch ch o tht c th, rừ rng, xuyờn sut c mt nm hc Khi xõy dng cn bỏm sỏt vo ni dung cụng hng dn ca ngnh, ca a phng v phi phự hp vi nng lc, nhn thc ca mi ngi, vi iu kin thc t ca trng Xõy dng k hoch hot ng chuyờn , d gi thm lp cho cỏc mt cỏch c th theo tng thỏng, nm v k hoch hi thi cho cỏc chỏu c th c nm hc Thnh lp cỏc ban kim tra phi kt hp vi Ban giỏm hiu nh trng, kim tra tỡnh hỡnh thc hin nhim v ca tng giỏo viờn, nht l cụng tỏc ging dy.aTin hnh kim tra, ỏnh giỏ, xp loi chuyờn mụn nghip v giỏo viờn hng nm c th, chi tit, cụng bng v ỳng theo k hoch ó Ngay t u nm hc tụi ó lp k hoch bi dng chuyờn mụn cho giỏo viờn Thi gian Ni dung Bin phỏp thc hin Kt qu Thỏng - Cn c vo kt qu chun - Kho sỏt tỡnh hỡnh ngh nghip ca giỏo viờn i ng giỏo viờn nm hc trc - Kho sỏt thc t trỡnh ca ca tng giỏo viờn Thỏng 08 - Kho sỏt dựng phc v cụng tỏc chm súc giỏo dc tr cú k hoch b xung, sa cha - Ch o cỏc lp thng kờ dựng phc v cụng tỏc chm súc giỏo dc ca lp cú s so sỏnh s liu vi s ti sn nguyờn nhõn gõy hao ht, d kin ch tiờu s lng cn thit ca nm hc mi Trỡnh 10H 5C 17TC 7GV mi ó b sung dựng cho cỏc lp nht l cỏc lp tui - Bi dng kin thc - Thụng qua cỏc bui kin ó thc hin tt cho giỏo viờn, v cụng tỏc giỏo dc phũng giỏo dc nh trng t chc t nh trng chc ó thc hin tt - Phõn cụng mng li giỏo viờn - Trin khai hc nhim v nm hc i vi cụng tỏc chuyờn mụn - Bi dng nhn thc cho i ng giỏo viờn - Thụng qua cỏc bui hp t v cụng tỏc chuyờn mụn -Tham mu cựng hiu trng phi hp phõn cụng mng li giỏo viờn - Sau bui hc nhim v nm hc trng t chc, hp trin khai nhim v nm hc,chỳ trng n cụng tỏc nõng cao trỡnh chuyờn cho giỏo viờn - Thụng qua cỏc bui hp trng , hc nhim v nm hc - Thụng qua cỏc bui hp t Phõn cụng hp lý GV 100% CB,GV,NV, hc nhim v nm hc 100& GV cú nhn thc Tt - Xõy dng mụi trng hc phự hp vi la tui Thỏng 09,10,11 - Tip tc trin khai thc hin chng trỡnh dc mm non mi -Trin khai hng dn nõng cao cụng tỏc dn son bi - Hp chuyờn mụn t - Tng hp phiu t ỏnh giỏ theo chun ngh nghip - Kim tra d, t xut cỏc lp - T chc kin cỏc chuyờn khỏm phỏ khoa hc , th cht , Hot ng vui chi - Thanh tra giỏo viờn cp trng - T chc chuyờn ta m chuyờn Bin Ti nguyờn mụi trng hi o cho GV MGL - T chc chuyờn Phỏt huy SKKN cho giỏo viờn chuyờn mụn - Ch o giỏo viờn trang trớ mụi trng lp hc phự hp vi ch v la tui ca tr - Ch o giỏo viờn thc hin theo chng trỡnh giỏo dc mm non mi - Hp chuyờn mụn ton trng, hng dn lp k hoch ch nh tr v mu giỏo theo chng trỡnh giỏo dc mm non mi - Ch o cỏc t chuyờn mụn hp v rỳt kinh nghim sau - Ch o giỏo viờn theo chun nghip u nm hc - Kim tra d gi t xut 100% cỏc lp vic thc hin quy ch chuyờn mụn - Phõn cụng giỏo viờn lờn tit kin Xõy dng cỏc ni dung giỏo viờn kin theo cỏc chuyờn Sau bui kin cú tho lun, trao i, nhn xột u nhc im t ú cú k hoch iu chnh - Lờn danh sỏch v lch tra giỏo viờn cp trng - Thc hin tra theo ỳng tin - Thanh tra theo cỏc ni dung tra giỏo viờn ca phũng giỏo dc huyn - Thụng qua cỏc cuc h chuyờn mụn Khi MGL lng ghộp chuyờn Bin v hi ovo chng trỡnh dy tr - Phõn cụng cỏc giỏo viờn t gii cao phỏt huy SK ti tt c CB-GN-NV -Hng dn giỏo viờn a cỏc ti SKKN hay ,mi 10 - T chc chm mụi trng lp t gii nht ,5 lp gii nhỡ ,2 lp gii ba - Thc hin tt chng trỡnh giỏo dcmm non mi ó thc hin tt Xut sc : 60% Khỏ : 30% TB: 10% ó thc hin tt ó thc hin tt KQ: /c Bớch Chinh , Nhung t kt qu tt ó thc hin tt vo ngy 14/10 ó thc hin Giỏo vin ó chn la chn c ti vit SKKN nhng tỡnh mi l tr trung chỳ ý hn , hng thỳ gi hc, Bờn cnh ú giỏo viờn u t nhiu hn v vic lm dựng dy hc, chi phc v cho hot ng vui chi, dựng cú nhiu sỏng to tham gia d thi t kt qu cao C sau mi ln t chc thi , thỡ s giỏo viờn tham gia nhanh chúng nm vng chuyờn mụn, to c uy tớn i vi ng nghip vi cỏc bc cha m cỏc chỏu *Kt qu: Tt c cỏn b giỏo viờn nhõn viờn u c tham gia tỡm hiu, nhn thc t tng chớnh tr thụng qua cỏc bui hc chớnh tr, cỏc hi thi.Giỏo viờn nm bt kp thi cỏc thụng t, hng dn t cp trờn nờn vic thc hin nhanh chúng hn - Bng ỏnh giỏ chun ngh nghip ca giỏo viờn tng nhiu so vi u nm 95% giỏo viờn t lnh vc o dc li sng - Giỏo viờn nm c phng phỏp ging dy thụng qua d thc hnh trc tip s giỳp cho giỏo viờn nm vng c ni dung, phng phỏp giỏo dc tr, nhng hỡnh thc phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to cho tr ng thi to nờn s thng nht chung v chuyờn mụn, s on kt ca th giỏo viờn ton trng - Giỏo viờn cú iu kin tham gia hc hi kinh nghim, giao lu ln nhau, phỏt huy tinh thn t hc, sỏng to ca ca giỏo viờn Kt qu qua phong tro thi giỏo viờn gii trng, cp Huyn u t kt qu cao Cp trng :28/28 t , Cp Huyn 6/6 c t tt trụng ú cú gii nht gii nhỡ - Thụng qua chuyờn giỏo viờn c hc hi nng cao trỡnh ca mỡnh - To s on kt cao ni b nh trng - T chuyờn mụn nm c k hoch t chc cỏc hot ng ca giỏo viờn Thụng qua sinh hot t nm c ni dung ging dy ca tng giỏo viờn - Giỏo viờn cú iu kin hc hi kinh nghim t nhng giỏo viờn khỏc t, to s on kt t, Ch o, t chc tt cỏc hot ng chuyờn mụn 3.1Ch o giỏo viờn thc hin chng trỡnh vic thc hin chng trỡnh giỏo dc cú hiu qu, khụng b giỏn on trc ht phi n nh nhõn s Ngay t u nm hc tụi ó tham mu cựng ng hiu trng vic phõn chia nhúm lp, phõn cụng giỏo viờn ng lp phự hp vi iu kin kh nng ca tng ngi Tụi lờn k hoch ch o chuyờn mụn c th cho nm, thỏng tun, sau lờn k hoch tụi cho t chc hp chuyờn mụn thụng qua k 19 hoch ton th giỏo viờn nm rừ v gúp ý kin xõy dng k hoch Thng nht chng trỡnh ging dy, ch o 100% cỏc lp thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non mi Cựng vi chuyờn mụn duyt k hoch cho giỏo viờn vo u cỏc ch im v cui ch im, gúp ý c th cho tng giỏo viờn v cỏch xõy dng mng ni dung, mng hot ng, hng dn cho giỏo viờn khai thỏc trit ni dung ca bi dy cho khụng gũ bú, khụng ỏp t tr K hoch phi m bo phự hp vi thc tin a phng, trng, lp Mun giỏo viờn dy , dy ỳng, dy tt thỡ ban giỏm hiu phi lờn k hoch kp thi, tụi duyt son bi trc lờn lp mt tun Tụi luụn l ngi sỏt kim tra mi hot ng chuyờn mụn trng, lp un nn kp thi cho giỏo viờn thc hin tt 3.2Ch o giỏo viờn i mi phng phỏp ging dy: i mi phng phỏp ging dy l quỏ trỡnh phi hp linh hot v hp lý nhng kinh nghim, thnh tu s dng, iu kin c s vt cht v ci tin cỏc phng phỏp dy hc ca i ng giỏo viờn i mi phng phỏp nhm tớch cc húa cỏc hot ng dy hc, khuyn khớch giỏo viờn ch ng, sỏng to, dy hc chung vo tr, ly tr lm trung tõm phỏt trin mi kh nng ca tr, t chc hng dn tr hc bng cỏch t phỏt hin kh nng ca mỡnh v cú nim tin trong, hc Vi nhng hiu bit ca bn thõn v i mi phng phỏp dy hc tụi ó t nhng yờu cu cho giỏo viờn t chc mt hot ng nh sau: *T chc tit dy - i vi giỏo viờn: Nghiờn cu k bi dy v phõn tớch s phm bi dy, c th l: Son k hoch lờn lp, xỏc nh trng tõm kin thc, k nng bi hc v hỡnh thc t chc tit dy Chun b h thng cõu hi, d kin cỏc tỡnh tr v cỏch khc phc Chn hỡnh thc t chc tit hc phự hp vi iu kin c s vt cht ca lp, phự hp vi ti dy v lnh vc ó chn t chc tt mt tit dy phi tựy ni dung v mc ớch c th ca bi dy xỏc nh cỏch t chc hot ng cho tr lm th no cú kt qu cao nht Cn giỳp giỏo viờn hiu c i mi phng phỏp khụng cú ngha l loi b hon ton phng phỏp c m v c bn phi tuõn th cỏc bc sut tin trỡnh ca tit hc, phi da trờn c s phng phỏp dy c trng b mụn i mi phng phỏp l cỏch hc Ly tr lm trung tõm, da trờn s hiu bit, hng thỳ, nhu cu ca tr m ta a ni dung bi dy, kin thc phự hp vi tr Hỡnh thc t chc tit dy a dng, phong phỳ tựy thuc vo s sỏng to ca mi giỏo viờn tit hc t c hiu qu cao 20 - i vi tr: Phi khuyn khớch tr mnh dn tham gia cỏc hot ng cựng cụ, giỳp tr t tin giao tip, to s gn gi gia cụ v tr, to tõm th thoi mỏi cho tr trc bc vo gi hot ng Giỳp tr ch ng, tớch cc quỏ trỡnh chim lnh tri thc, to c hi cho tt c cỏc tr u tham gia vo quỏ trỡnh nhn thc, tỡm tũi, khỏm phỏ tri thc, tr c th hin s hiu bit, suy ngh ca tr thụng qua cỏc hot ng giỳp giỏo viờn hiu sõu sc i mi phng phỏp v i chiu gia kin thc sỏch v vi thc tin tụi ó xõy dng t chc cho giỏo viờn d gi cỏc tit mu, thụng qua cỏc tit dy ú tụi cho giỏo viờn tho lun xem tit dy ó i mi cha? sỏng to cha? i mi ch no? Sỏng to ch no? Qua ú giỳp giỏo viờn hiu sõu hn v i mi phng phỏp v s mang li hiu qu cho giỏo viờn quỏ trỡnh t chc cỏc hot ng cho tr 5.3 Ch o nõng cao hiu qu cỏc chuyờn : Vic xõy dng cỏc chuyờn nh trng cú ý ngha rt quan trng, ú l mt bin phỏp tớch cc v hiu qu nht vic nõng cao tay ngh cho giỏo viờn Mun t chc tt cỏc chuyờn thỡ t u nm hc ta phi nm bt c th nhu cu ca giỏo viờn sau ú lờn k hoch c th cho tng chuyờn Vớ d: Nm hc 2013-2014 ny trng tụi xõy dng chuyờn m nhc v hot ng th cht ti lp MGB C3 v lp MGL A2 Sau bi dng cho giỏo viờn nm chc v lý thuyt ca cỏc chuyờn ny xong, ban giỏm hiu chỳng tụi ch nh giỏo viờn cú nng khiu chuyờn mụn v cỏc chuyờn ny cựng vi chỳng tụi xõy dng tit dy mu, sau ú chỳng tụi gúp ý, xõy dng giỏo ỏn, chun b dựng trc quan chu ỏo, y ri mi tin hnh dy cho ton th giỏo viờn xem v rỳt kinh nghim Nhng ln d gi ú tụi t chc cho giỏo viờn tho lun v nhng u v khuyt ca tit dy sau ú i n kt lun chung thng nht chuyờn mụn trng Ngoi cỏc chuyờn trng xõy dng t chc chỳng tụi ch o cho giỏo viờn thc hin tt cỏc tit dy mu phũng Giỏo dc t chc c th, rừ rng, dt im tng chuyờn nờn i ng giỏo viờn trng tụi a s u nm vng cỏc phng phỏp, bit lm dựng, chi phc v cho cỏc mụn hc mt cỏch sỏng to, bit to mụi trng hc cho tr mi lỳc mi ni v kt hp cỏc mụn hc nhun nhuyn, phự hp 21 5.3 Ch o nõng cao cht lng hot ng ca t chuyờn mụn Mun nõng cao cht lng ging dy nh trng thỡ phi t chc tt cỏc hot ng chuyờn mụn t Trng tụi cú 12 nhúm lp c chia lm t chuyờn mụn Vo u nm hc sau BGH phõn cụng giỏo viờn ng lp song tụi tham mu chn nhng giỏo viờn cú tinh thn trỏch nhiờm, cú kh nng chuyờn mụn vng vng bt lm t trng T trng chuyờn mụn cú ton quyn xõy dng k hoch hot ng cho t ca mỡnh nm hc, thỏng, tun v cú trỏch nhim duyt cỏc k hoch ca tng t viờn trc ban giỏm hiu duyt mi thỏng chỳng tụi to iu kin cỏc t chuyờn mụn t chc sinh hot chuyờn mụn v lm dựng ớt nht ln cựng trao i kinh nghim, gii ta nhng vng mc thc hin chuyờn mụn ca cỏc thnh viờn T trng tụi cú cỏc t chuyờn mụn thỡ cht lng chuyờn mụn c nõng lờn rừ rt cỏc ng t trng u nhn rừ vai trũ trỏch nhim ca mỡnh nờn vic nm bt mi hot ng cỏc nhúm lp nhanh nhy hn, cỏc t u cú k hoch c th phõn cụng mi giỏo viờn cú nng lc chuyờn mụn kốm giỏo viờn yu hay mi trng vỡ vy cho n nng lc chuyờn mụn ca trng tụi tng i ng u, cht lng dy hc ngy cng cao 22 T chc tt hot ng thi ua khen thng Trong mi nh trng, hot ng thi ua khen thng l khụng th thiu, vỡ õy chớnh l ng lc thỳc y ch em phn u, gn bú vi ngh hn Vỡ vy bn thõn vi chỏch nhim ca mt ch tch cụng on ó cựng BGH xõy dng k hoch v phỏp ng thi phong tro thi ua khen thng nhiu hỡnh thc khỏc *u nm cho giỏo viờn t vit ng ký thi ua Hng thỏng, hc k, hi ging, chuyờn , ỏnh giỏ c nm, cú ỏnh giỏ, nhc nh thng xuyờn theo quy ch thi ua; biu im ỏnh giỏ xp loi, nờu nhng mt tn ti, nhng thnh tớch cỏ nhõn v c tuyờn dng * Cui nm cú ỏnh giỏ xp loi thi ua rừ rng i vi tng cỏ nhõn V yờu cu phi cú phiu t ỏnh giỏ thi ua c th cui nm Nh trng kp thi khen thng ng viờn, *Cỏc t thi ua c t chc cú k hoch c th, nh vy m phong tro thi ua ó tht s cú tỏc dng thỳc y nõng cht lng hot ng chuyờn mụn cho giỏo *Kt qu: - Giỏo viờn c tỡm hiu v thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non mi Giỏo viờn bit c cỏch lp k hoch, xõy dng mng ni dung, hot ng theo tng ch - Giỏo viờn c t chn ti dy phự hp vi tỡnh hỡnh thc t ca lp, l d dng vic son ging - Giỏo viờn khụng nhng nm c Kim tra, thm lp, d gi ỏnh giỏ cht lng i ng giỏo viờn Kim tra, thm lp, d gi l bin phỏp khụng th thiu cụng tỏc qun lý ca ngi hiu phú chuyờn mụn Vỡ ch cú thm lp d gi thỡ tụi mi cú th kim tra, theo dừi c kt qu vic giỏo viờn ó lm, ó thc hin t ú phỏt hin nhng sai sút, lch lc kp thi un nn, b sung kp thi Qua ú giỳp giỏo viờn v ngi cỏn b qun lý iu chnh, sa cha t c kt qu tt quỏ trỡnh cụng tỏc ng thi to c n np, thúi quen lm vic thng xuyờn, cú cht lng, nõng cao k nng cụng tỏc giỏo dc tr thỳc y phong tro giỏo dc Mm non, cụng tỏc kim tra phi c tin hnh thng xuyờn v cú k hoch, vỡ vy: - u nm nh trng xõy dng cụng tỏc kim tra c th chi tit + 100% giỏo c kim tra t xut theo chuyờn + Hiu trng d gi giỏo viờn 02 hot ng/ tun + Hiu phú d gi giỏo viờn 04 hot ng/tun + T trng chuyờn mụn d gi t viờn hot ng / tun 23 - Khi tin hnh kim tra phi thc hin ỳng quy trỡnh + T chc thc hin kim tra theo ỳng k hoch + Nm chc yờu cu tin hnh kim tra + Cú kt lun v kim tra sau kim tra * Ni dung kim tra, d gi: - Kim tra vic trang trớ lp hc - Kim tra vic thc hin thi khoỏ biu, thc hin ỳng ch hot ng ngy - D hot ng chung, hot ng vui chi ca tr, hot ng ngoi tri vv * Hỡnh thc kim tra, d gi: Nhm nõng cao cht lng chm súc giỏo dc tr trng mm non thỡ vic kim tra ỏnh giỏ l rt quan trng, cn thit v khụng th thiu c cụng tỏc giỏo dc tr xỏc nh c kt qu kim tra mt cỏch chớnh xỏc ph thuc rt nhiu vo cỏc hỡnh thc kim tra Tụi ó thc hin cỏc hỡnh thc kim tra sau: Kim tra t xut: S dng vi tt c cỏc ni dung kim tra, ỏnh giỏ kt qu c chớnh xỏc, giỳp giỏo viờn thay i c ý thc cụng vic giỏo dc tr c tt Kim tra cú bỏo trc: Cụng tỏc t chc cỏc hot ng giỏo dc cỏc t hi ging, hi thi giỏo viờn gii Kim tra nh k hng thỏng : Ton b cỏc lp trng Kim tra thng xuyờn: Trung bỡnh tụi kim tra, d gi 04 tit/tun chia u cho cỏc khu lp trng Kt qu: Qua kim tra tụi nhn thy i ng giỏo viờn, trng cú tinh thn trỏch nhim cao vic thc hin cụng tỏc chm súc v giỏo dc tr Qua kim tra, tụi cng ó nm bt c nhng giỏo viờn lm tt lm tt l: 30/33 ng chớ, v lm cha tt l /33 ng cụng tỏc giỏo dc tr tr Nhng ng lm cha tt l nhng ng tr mi vo trng nm hc, nờn kinh nghim cũn hn ch Kt qu kim tra cụng tỏc chuyờn mụn cng l mt nhng tiờu ỏnh giỏ giỏo viờn,trong nm hc Qua ú giỳp ch em ý thc hn cụng vic ca mỡnh 24 Tng cng c s vt cht v chm lo i sng vt cht cng nh tinh thn cho giỏo viờn Ngay t u nm hc nh trng ó b sung cỏc trang thit b cn thit cho cụng tỏc chm súc giỏo dc tr to iu in cho giỏo viờn nõng cao trỡnh chuyờn mụn Ngoi s u t c s vt cht ca nh trng, ban giỏm hiu cn lm tt cụng tỏc xó hi húa giỏo dc vi ph huynh cú thờm kinh phớ xõy dng phong tro giỏo dc Tụi nhn thy ch yu cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc ú l: phi bỏm cht vo a phng vỡ a phng l ni mỡnh sng v lm vic, cho nờn Cỏn b giỏo viờn vi dõn phi nh cỏ vi nc; ngi cỏn b qun lý phi bit da vo dõn, lm cho dõn tin, dõn hiu mỡnh, thc hin li Bỏc H dy ly dõn lm gc; xỏc nh rừ vic ca a phng cng l vic ca mỡnh, vic ca mỡnh l vic ca a phng Vỡ vy mi hot ng ca a phng u cú s tham gia ca cỏn b, giỏo viờn v cỏc chỏu T ú s tranh th c s ng h ca cỏc cp, cỏc ban ngnh on th v hi ph huynh cho nh trng Hi cha m hc sinh ng h tin mua tivi, mua xp v u a cho cỏc lp phc v cỏc hot ng Hin nh trng cú 12 mỏy tớnh kt ni Internet, mỏy chiu phc v ging dy Vỡ vy giỏo viờn tớch cc hc tin hc nõng cao chuyờn mụn Bn thõn tụi thng xuyờn hng dn ch em cỏch son giỏo ỏn in t, vo mng ly cỏc hỡnh nh v to hiu ng cho cỏc hỡnh nh ú, s dng mỏy chiu ging dy Chớnh vỡ th chuyờn mụn ca giỏo viờn cng c nõng lờn Giỏo viờn ch yờn tõm cụng tỏc cú cuc sng vt cht tng i n nh, cuc sng tinh thn thoi mỏi Do vy cn phi cú bin phỏp n nh cuc sng cho giỏo viờn Bn thõn cũn l ch tch cụng on trng tụi luụn to c s on kt nh trng, thng xuyờn Thm hi, ng viờn kp thi cỏn b giỏo viờn v gia ỡnh m au, hiu, h m bo ỳng, y ch chớnh sỏch cho cỏn b giỏo viờn nh: bỡnh xột nõng lng, ch u ói, bỡnh xột thi ua cụng khai, dõn ch cụng bng .Tham mu c h tr kinh phớ t chc cỏc ngy l nm v ng viờn tinh thn vt cht cho giỏo viờn nhng ngy l ln Phi hp cựng Nh trng t chc cho giỏo viờn i thm quan cỏc danh lam thng cnh, cỏc di tớch lch s, di sn hoỏ ca t nc nhm m mang s hiu bit, nõng cao nhn thc cho cỏn b giỏo viờn Vi nhng nng lc v thnh tớch t c nhm xõy dng tỡnh cm, s on kt nht trớ nh trng ng viờn khen thng kp thi giỏo viờn cú thnh tớch cao 25 *Kt qa : - Nh cú s quan tõm u t v c s ca trng v s ng h ca cỏc bc ph huynh nờn i ng giỏo viờn cú iu kin nõng cao cht lng chuyờn mụn phc v tt cho cụng tỏc ging dy -Tng s tin thu xó hi húa : 48 000.000 ca cỏc bc ph hunh ng h v c s vt cht cho lp nh mn vi tớnh, loa di xp vv Ngoi vic u t c s vt cht cho giỏo viờn thỡ vic chm lo i sng giỏo viờn ó quan trng vỡ cú cú i sng n nh giỏo viờn trng tụi luụn yờn tõm cụng tỏc v cú nhng sỏng to trụng cụng tỏc chuyờn mụn IV KT QU: Nh cỏc bin phỏp nờu trờn, nm hc ny,i ng giỏo viờn nh trng ó cú nhiu chuyn bin tt v nhn thc, cú ý thc trỏch nhim cao, cú tinh thn xõy dng th c bit l i ng ó thc s gn bú vi ngh, xem nh trng, lp hc l t m v úng gúp rt ln vic xõy dng trng vng mnh lm cho phong tro mm non ngy cng n nh v s lng v cht lng ngy cng cao - V trỡnh chớnh tr: Trong nm 2014 ó cú /c giỏo viờn, c ng hng ng ca ng Chi b ang phn u gi vng t chi b vng mnh xut sc 100% ch em yờn tõm cụng tỏc - Trỡnh chuyờn mụn nghip v: Cú 18 ng tham gia cỏc khúa hc i hc s phm mm non ti chc Nm hc 2013 2014 ú cú thờm 05 ng giỏo viờn cú bng i hc Cũn li li ng cui nm 2014 thi tt nghip v cú bng Ton trng, giỏo viờn t trỡnh chun 100%; trờn chun 41%, Phn u n 2014 trỡnh trờn chun ca giỏo viờn s t 52% - i ng giỏo viờn ó cú nhiu chuyn bin tt cụng tỏc chm súc, nuụi dng - giỏo dc tr t ch rt ớt giỏo viờn dy gii, phong tro dy gii qua cỏc hi thi ó sụi ni; 100% giỏo viờn tham gia hi ging, nm hc 2013 2014, cú giỏo viờn tham gia v t t gii Nht, t gii Nhỡ hi thi Giỏo viờn - nhõn viờn gii cp Huyn - Trong nm hc 2013 2014, nh trng ó t chc c 14 chuyờn hi tho nhm nõng cao nhn thc v trỡnh cho giỏo viờn Kt qu, cỏc chuyờn t chc u t loi Tt Giỏo viờn thụng qua cỏc chuyờn hi tho ó hc hi v nõng cao c trỡnh chuyờn mụn ca mỡnh 26 TNG HP KT QU CHUYấN NM HC 2013-2014 TT Tờn chuyờn T chc chuyn v b chun tui T chc hot ng khỏm phỏ ti lp MGL A1 Thi gian t chc Cp SL gi hc SL hot ng khỏc S ngi d Thỏng C s 01 Thỏng 10 C s 01 21 T chc chuyờn Bin v hi o Thỏng 10 C s 01 21 Phỏt huy SKKN cp Huyn Thỏng 10 C s 01 45 T chc chuyờn phỏt trin ng ti lp MGL A2 Thỏng 11 C s 01 28 Xõy dng trng hc an ton phũng chng TNTT cho tr Thỏng 11 C s 01 30 T chc chuyờn õm nhc lp MGBC3 Thỏng 12 C s 01 29 T chc chuyờn hot ng vui chi Thỏng 12 C s 01 29 T chc cho tr lm quen vi toỏn ti lp MGN B1 Thỏng C s 01 21 10 T chc cho tr chuyờn phỏ trin ngụn ng ( NBTN) Dl Thỏng C s 01 11 T chc hi khe mng non Thỏng C s 01 12 T chc chuyờn to hỡnh lp MGN B2 Thỏng C s 01 28 13 T chc chuyờn ATGT mu giỏo ln A3 Thỏng C s 01 21 14 T chc hot ng LQVH lp MGBC1 Thỏng C s 01 30 27 KT LUN V KHUYN NGH Kt lun: Giỏo dc mm non chim v trớ quan trng, l mt im u, t nn tng vng chc cho tr sau ny Bi vy, vic nõng cao cht lng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn l nhim v quan trng, mt vic lm cú ý ngha, l mt hng i ỳng n v cng l nhõn t quyt nh cho vic thc hin cỏc mc tiờu v cht lng giỏo dc tr Vỡ vy, tt c cỏn b giỏo viờn phi khụng ngng hc nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v, lý lun chớnh tr cho bn thõn, trau di phm cht o c Giỏo viờn phi luụn yờu thng, gn gi tr, quan tõm giỳp ng nghip cựng tin b, u t dựng dy hc, i mi phng phỏp ging dy thu hỳt tr n trng, hon thnh tt cụng tỏc ch nhim v truyờn truyn kin thc nuụi dy tr cho cỏc bc cha m hc sinh - Giỏo dc mm non l nn tng s khai, nn giỏo dc u tiờn nhm tỏc ng mnh vo s phỏt trin hỡnh thnh nhõn cỏch ngi Giỏo dc mm non l mt nn múng giỏo dc vng chc cho nn giỏo dc nc nh, cũn c coi l hnh trang lớ tng bc vo cuc i ca ngi Ta cú th núi giỏo dc lm thay i ngi t thu s khai n hin i Mun hin i húa, cụng nghip húa t nc thỡ phi phỏt trin mnh m v giỏo dc Hin nay, giỏo dc nc ta ang thc hin theo chng trỡnh giỏo dc mm non mi ũi hi ngi giỏo viờn phi cú nhiu bin phỏp giỏo dc nhm phỏt huy mi kh nng sỏng to ca tr, nõng cao nng lc t duy, tớch cc ch ng ca tr Mun thc hin c cụng vic ú thỡ cụng tỏc nõng cao cht lng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn l cp bỏch v cn thit Lm tt cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho giỏo viờn s gúp phn nõng cao cht lng ging dy v nõng cao vai trũ v trớ ca ngi giỏo viờn xó hi Bi hc kinh nghim Mun thc hin tt cht lng nh trng, ngi qun lý phi coi cụng tỏc bi dng i ng l nhim v hng u, l vic lm thng xuyờn, xuyờn sut quỏ trỡnh ch o thc hin nhim v nm hc Ngi cỏn b qun lý phi l ngi gng mu v mi mt, xõy dng cho mỡnh mt n np thúi quen lm vic cú khoa hc cú sc thuyt phc i vi giỏo viờn Phi nm chc nng lc ca giỏo viờn cú bin phỏp bi dng ỳng lỳc, ỳng hng Thng xuyờn t chc cỏc hot ng chuyờn mụn, xõy dng t chuyờn mụn vng mnh, sinh hot cú n np, cú cht lng, to c khớ th thi ua 28 liờn tc, thỳc y giỏo viờn luụn cú sỏng to chuyờn mụn To iu kin cho th giỏo viờn c tham gia hc tp, nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v, chớnh tr, nõng cao nhn thc bn thõn Cú s kim tra, ỏnh giỏ chớnh xỏc to nim tin i vi th T chc nhiu hot ng giỳp giỏo viờn nõng cao tay ngh: d gi, thao ging, chuyờn Cn chỳ trng ng viờn khen thng kp thi giỳp giỏo viờn phn tham gia cỏc phong tro cú cht lng hn Bi dng v tinh thn v vt cht, quan tõm n i sng, hon cnh gia ỡnh, hon cnh kinh t ca tng giỏo viờn nhm to iu kin cho h hon thnh tt nhim v ca mỡnh 3.Khuyn ngh xut : * i vi ngnh giỏo dc : - u t thờm c s vt cht, trang thit b, ti liu phc v cho cụng tỏc bi dng chuyờn mụn - To iu kin cho cỏn b ct cỏn cỏc nh trng i tham quan hc kinh nghim v bi dng chuyờn mụn nghip v - T chc mt s chuyờn trng im v bi dng i ng, i mi phng phỏp dy hc nhm nõng cao cht lng giỏo dc ton din cỏc nh trng * i vi a phng: - Chớnh quyn a phng nờn to iu tham mu cỏc cp lónh o xy dng im trngi Lan v Xúm Mi nh trng cú c s vt cht ph v cho cụng tỏc chuyờn mụn * i vi nh trng: - Nh trng cn to iu kin cho giỏo viờn hc nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v, lý lun chớnh tr - T chc chuyờn , thao ging kp thi thỏo g nhng khú khn vng mc ging dy v giỏo dc tr - Thng xuyờn kim tra, d gi thm lp nm tỡnh hỡnh ca giỏo viờn - Tng cng mua sm dựng - chi phc v tt cho vic ging dy 29 *i vi giỏo viờn: - Thng xuyờn hc tp, t bi dng chuyờn mụn nghip v bng nhiu hỡnh thc nõng cao trỡnh chuyờn mụn - Tng cng lm dựng - chi cú phng tin ging dy phự hp v thu hỳt tr tham gia hc *Trờn õy l Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng mm non xó Duyờn H huyn Thanh Trỡ- H Ni Rt mong s úng gúp ý kin ca cỏc cp lónh o, cng nh hi ng xột duyt sỏng kin kinh nghim cỏc cp gúp ý, giỳp tụi vng vng hn cụng tỏc qun lý v cú thờm nhng bin phỏp mi ch o giỏo viờn t hiu qu cao hn nhng nm tip theo Xin chõn thnh cm n ! H Ni, ngy 10 thỏng nm 2014 XC NHN CA TH TRNG N V Tụi xin cam oan l SKKN ca mỡnh vit khụng chộp ni dung ca ngi khỏc Ngi vit ng Th Thu Hnh 30 Ti liu tham kho Chuyờn : qun lý nhõn s nh trng Th.s Nguyn Th Thu Hin Chuyờn : Quan im, ng li phỏt trin giỏo dc Thy: V ỡnh Chin Chin lc Mm non t 2001 n 2002 v 2020 - V Giỏo dc Mm non Nhng quan im ch o phỏt trin giỏo dc chin lc Giỏo dc o to hin Mt s nh hng i mi chng trỡnh giỏo dc mm non - V Giỏo dc Mm non Qun lý giỏo dc qun lý trng mm non v cỏc chuyờn chuyờn bit Ti liu bi dng cỏn b qun lý, cụng chc nh nc ngnh giỏo dc v o to (BGD& T) T tng H Chớ Minh v giỏo dc - Phú giỏo s - Tin s ng Quc Bo Xõy dng v t chc thc hin k hoch trng Mm non: ti liu bi dng cỏn b qun lý ngnh hc Mm non 31 Phòng GD & ĐT huyện Thanh Trì Trờng Mầm non duyên hà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam c lp- T do- Hnh phỳc BIấN BN CHM V XẫT DUYT SNG KIN KINH NGHIM Tờn SKKN : Tỏc gi : Lnh vc: n v : Trng mm non Duyờn H ỏnh giỏ ca Hi ng chm Tớnh sỏng to : / im Tớnh KH, SP : / im Tớnh hiu qu : / im Tớnh Ph bin, ng dng : / im Tng s : im Xp loi : (Xp loi A: T 17 n 20 im Xp loi B : T 14 n
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường mầm non duyên hà , Skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường mầm non duyên hà , Skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường mầm non duyên hà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay