Skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nhân viên nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục dinh dưỡng sức khoẻ cho trẻ ở trường mầm non

28 158 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:54

Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc PHN M U Chỳng ta cng u bit rng, hin dinh dng - sc khe ang l tiờu im c c xó hi quan tõm Trong ú vic giỏo dc dinh dng, chm súc sc khe tr cỏc trng mm non c coi trng hn c Bi l trng mm non l ni trung ụng tr, bn thõn tr cũn quỏ non nt, cha ch ng ý thc c y v cỏc cht dinh dng, v sinh an ton thc phm cú nh hng n sc khe ca bn thõn mỡnh nh th no iu ú núi lờn tm quan trng ca chm súc giỏo dc dinh dng - sc khe hc sinh trng mm non Vỡ vy, mi nh trng cn phi lm tt ng thi c vic chm súc cng nh vic giỏo dc dinh dng, sc khe cho hc sinh ti cỏc i tng l giỏo viờn, ph huynh hc sinh, cng ng xó hi v chớnh c nhng a tr y mnh cht lng chm súc nuụi dy tr nh trng Nhn thc c cỏc lý do, tm quan trng nờu trờn, trng mm non B T Hip nhng nm qua ó rt quan tõm i sõu vo cụng tỏc ch o cht lng chm súc nuụi dng, bc u cng t c mt s kt qu nht nh xong cng cũn mt s im cũn hn ch nh kin thc v dinh dng - sc kho ca giỏo viờn, phng phỏp dy tr, c s vt cht cha ng b phỏt huy nhng kt qu t c v khc phc nhng im cũn hn ch nhm nõng cao cht lng chm súc giỏo dc dinh dng sc kho cho tr tt hn to lũng tin vi cỏc bc cha m hc sinh, a nh trng ngy mt i lờn ng thi thc hin nhim v ca Phũng giỏo dc Huyn phõn cụng lm tt chuyờn Chm súc nuụi dng tr nhm gim t l tr dinh dng, thp cũi Vỡ vy tụi ó tỡm tũi nghiờn cu v ỳc rỳt mt s kinh nghim v cụng tỏc qun lý ch o nuụi dng trng mm non, ú l lý tụi chn ti: Mt s bin phỏp ch o giỏo viờn - nhõn viờn nõng cao cht lng chm súc giỏo dc dinh dng - sc kho cho tr trng mm non Mc ớch ca ti ny: cp n mt s c s khoa hc ca cụng tỏc giỏo dc dinh dng sc khe cho tr trng MN B T HIp Ch thc trng v cụng tỏc giỏo dc dinh dng- sc khe trng mm non B T Hip xut mt s kinh nghim gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc v sinh dinh dng sc khe trng mm non B T Hip Trờng mầm non b xã tứ hiệp Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc i tng nghiờn cu: - Nghiờn cu: Mt s bin phỏp ch o giỏo viờn - nhõn viờn nõng cao cht lng chm súc giỏo dc dinh dng sc khe trng mm non B xó T Hip - Nghiờn cu v mt s bin phỏp bi dng nghip v v Dinh dng- sc khe cho nhõn viờn nuụi dng trng mm non B xó T HIp i tng kho sỏt, thc nghim: - Cỏc chỏu trng MN B xó T HIp - Giỏo viờn, nhõn viờn trng MN B xó T Hip Phng phỏp nghiờn cu: Nhúm phng phỏp lý lun: Phõn tớch, tng hp, khỏi quỏt gúp phn gii quyt mc ớch yờu cu, cỏch thc hin cỏc bin phỏp ca ti - Nhúm phng phỏp thc tin: + Phng phỏp iu tra vit: Nhm thu thp cỏc thụng tin v thc trng bin phỏp ch o nõng cao cht lng CSGD dinh dng- sc khe cho tr trng MN B xó T HIp i vi tt c giỏo viờn, nhõn viờn trng +Phng phỏp nghiờn cu sn phm: Nghiờn cu s sỏch, k hoch hot ng ca giỏo viờn, nhõn viờn phỏt hin thc trng qun lý hot ng giỏo dc dinh dng- sc khe trng + Phng phỏp quan sỏt s phm: Quan sỏt mt s hot ng ca giỏo viờn, nhõn viờn qua cỏc gi giao nhn thc phm, s ch ch bin v chm súc tr qua cỏc hot ng ngy ti trng mm non B xó T Hip Phm vi v k hoch nghiờn cu ti: Nghiờn cu ti trng MN B xó T Hip vi 11nhúm lp/ 310 hc sinh v cụ nuụi dng Thi gian nghiờn cu: - Chn ti : T thỏng 9/2012 - Thỏng 10/2012 - Xõy dng cng : T thỏng 10/2012 - Thỏng 11/2012 - Sa cng : T thỏng 11/2012 - Thỏng 12/2012 - Hon thin cỏc bin phỏp : T thỏng 12/2012 - Thỏng 01/2013 - Vit sỏng kin kinh nghim : T thỏng 01/2013 - Thỏng 3/2013 - Sa sỏng kin kinh nghim : Thỏng 4/2013 - Hon thin SKKN : Thỏng 5/2013 Trờng mầm non b xã tứ hiệp Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc nội dung sáng kiến kinh nghiệm I C S Lí LUN: Cụng tỏc chm súc nuụi dng giỏo dc dinh dng - sc kho cho hc sinh trng mm non tng chng nh n gin, nhng nú vụ cựng quan trng v vt v i vi i ng giỏo viờn nhõn viờn nh trng hin Mun cú mt th h k cn tng lai phỏt trin ton din mi mt, hi ho cõn i v Tri thc - Th - M thỡ chỳng ta l ngi chm súc nuụi dng, giỏo dc tr cn tỡm nhng bin phỏp nuụi dy phự hp giỳp tr phỏt trin tt hn thc hin iu ú ũi hi phi cú s u t v chin lc ngi Con ngi phi cú trỡnh nng lc, phm cht o c, chớnh tr, c bit l sc khe ca ngi õy l yu t quyt nh s thnh cụng ca xó hi Bỏc H ó núi: Mun cú xó hi ch ngha phi cú ngi xó hi ch ngha V ch tch hi ng B trng Phm Vn ng ti hi ngh tng kt ngnh th dc th thao 23/03/1973 cú núi: Con ngi xó hi ch ngha l ngi kho mnh, lỳc no cng sung sc, c th tt, thn kinh, tinh thn tt Cú th núi, nhim v ca cỏc c s giỏo dc Mm non l to iu kin tt nht phỏt trin hi hũa th cht v tinh thn, phi hp gia gia ỡnh v nh trng, gia ỡnh v xó hi chm súc, giỏo dc tr t 0-6 tui phỏt trin mt cỏch ton din, t nn tng u tiờn cho s hỡnh thnh nhng phm cht ngi XHCN: - Khe mnh, nhanh nhn, c th phỏt trin hi hũa, cõn i - Giu lũng yờu thng, bit quan tõm, nhng nhn, giỳp nhng ngi gn gi, tht th, l phộp, mnh dn, hn nhiờn - Yờu thớch cỏi p, bit gi gỡn cỏi p v mong mun to nhng cỏi p xung quanh - Thụng minh, ham hiu bit, thớch khỏm phỏ, tỡm tũi, cú mt s k nng s ng (quan sỏt, so sỏnh, tng hp, suy lun ) cn thit cho tr cú mt c th kho mnh v phỏt trin ton din, tụi trung nghiờn cu tỡm tũi nhiu bin phỏp ch o giỏo viờn, nhõn viờn nõng cao cht lng dinh dng sc khe cho tr, nhm gim t l suy dinh dng v tỡnh trng ng c thc n nh trng, tng cng v sinh dinh dng giỳp tr phỏt trin ton din c v trớ lc v th lc II.C S THC TIN Trờng mầm non b xã tứ hiệp Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc c im chung: Trng mm non B xó T Hip cú 03 khu nm trờn a bn C in A, C in B, ng Trỡ Mi thụn cỏch xa t 1,5 3km, trng cú 11 lp, ú cú 02 lp nh tr v 09 lp mu giỏo u nm cú 277 chỏu lp Ton trng cú 42 /c CB - GV- NV Trong ú: - CBQL : 03/03 /c trỡnh trờn chun t t l 100% - Giỏo viờn : 26 /c ú: + 14/26 /c trỡnh trờn chun t t l 53,8% + 12/26 /c trỡnh chun t t l 46,2% - Nhõn viờn : 13 /c, ú: + Cụ nuụi: 06/06 /c cú bng trung cp nu n v k thut nu n 3/7 t t l 100% + K toỏn: 01/01 /c cú trỡnh Cao ng Ti chớnh k toỏn + Nhõn viờn y t kiờm th qu: 01/01 /c cú trỡnh Trung cp Y H Ni + Nhõn viờn th kiờm th kho: 01/01 /c cú trỡnh Trung cp Hnh chớnh phũng + Nhõn viờn bo v: 01/04 /c cú trỡnh Trung cp tin hc Thun li: - c s quan tõm ca UBND Huyn, Phũng giỏo dc Huyn Thanh Trỡ v Ban giỏm hiu nh trng luụn quan tõm, ng viờn, to iu kin cho giỏo viờn - nhõn viờn nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v, to iu kin cho giỏo viờn, nhõn viờn lm vic Trng nhiu nm t tiờn tin cp Huyn - i ng giỏo viờn- nhõn viờn trỡnh t chun v a s trờn chun - Tp th giỏo viờn on kt - C s vt cht ngy cng c hon thin, dựng phc v chm súc nuụi dng c trang b y - Trng cú uy tớn vi ph huynh hc sinh - 100% tr n bỏn trỳ ti trng Khú khn: Bờn cnh nhng thun li trng cũn cú nhng khú khn nh sau: - Bn thõn tụi mi c b nhim CBQL v c phõn cụng ph trỏch chm súc nuụi dng v cỏc phong tro th dc th thao trng nờn kinh nghim qun lý cũn hn ch - Đa số phụ huynh làm nông nghiệp, cha quan tâm chăm sóc nên tỉ lệ suy dinh dỡng, thấp còi đầu năm trẻ cao: + Suy dinh dỡng : 25 trẻ = 9% Trờng mầm non b xã tứ hiệp Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc + Thấp còi : 41 trẻ = 14,8% + Béo phì : trẻ = 0,4% - Trng cú im l nờn vic qun lý cũn gp nhiu khú khn - a s cỏc bp cũn cht hp, dựng phc v nuụi dng trang b cha phong phỳ, hin i - Mc tin n thp (15000/tr/ngy), giỏ c tng nờn cht lng ba n cõn i lng dng cht cũn hn ch - Mt s giỏo viờn mi vo ngnh nờn kin thc v dinh dng sc khe v kinh nghim chm súc tr cũn hn ch, s truyn t kin thc dinh dng cho tr cha hp dn tr, cũn m nht ớt n tng, mau quờn - Trng cũn thiu phũng hc v cỏc phũng chc nng, cú 02 lp hc ghộp hai tui nờn cụng tỏc chm súc nuụi dng tr gp nhiu khú khn Vớ d: T chc gi n cho tr lp ghộp tui cũn hn ch quy trỡnh nhn s lng thc n, m bo ỳng, nh lng v xut n hng ngy ca tr Vi nhng c im tỡnh hỡnh nh trng nh trờn, thc hin tt nhim v nm hc, c bit l nhim v chm súc giỏo dc dinh dng - sc kho cho tr, tụi ó thc hin mt s bin phỏp ch o nhm nõng cao cht lng chm súc giỏo dc dinh dng trng mm non to lũng tin vi cỏc bc ph huynh a nh trng ngy mt i lờn nh sau: III CC BIN PHP Xõy dng k hoch ch o cỏc hot ng nhm Nõng cao cht lng giỏo dc dinh dng sc khe cho tr trng mm non Xõy dng k honh ch o tt cỏc hot ng nuụi dng chm súc giỏo dc tr Lm tt cụng tỏc phõn cụng phõn nhim, thc hin cú hiu qu vic nuụi dng chm súc giỏo dc tr cỏc ch tiờu cn t v s lng, cht lng, nuụi dng chm súc giỏo dc tr Thc hin nghiờm chnh cỏc bn quy phm phỏp lut v v sinh an ton thc phm, cỏc cụng hng dn nhim v ca Phũng Giỏo dc v o to v ca ngnh hc Mm non v cỏc hot ng nuụi dng v chm súc nuụi dng giỏo dc tr Ngay t u thỏng 9, tụi ó xõy dng k hoch nm hc, k hoch thỏng, k hoch tun phự hp vi c im ca trng Hng thỏng tụi a ni dung v sinh dinh dng v an ton thc phm vo chng trỡnh chm súc giỏo dc tr mm non, tng cng giỏm sỏt cụng tỏc v sinh núi chung v v sinh an ton thc phm núi riờng C th: Trờng mầm non b xã tứ hiệp Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc Thỏng 10 11 12 01 02 Ni dung hot ng - Phối hợp CB- GV- NV trờng tổ chức tốt lễ khai giảng năm học tết trung thu an toàn, thiết thực trẻ khu lớp Cụ thể: Tổ chức tốt lễ khai giảng trung thu khu Cổ Điển A - Bổ sung đầy đủ đồ dùng cá nhân cho trẻ bếp lớp - Tham mu với Hiệu trởng ký kết hợp đồng thực phẩm với sở đáng tin cậy, đảm bảo VSATTP - Tham dự hội nghị với đơn vị cung ứng thực phẩm sạch, an toàn - ổn định mức tiền ăn 15.000đ/ngày để đảm bảo chất lợng bữa ăn cho trẻ, tính cân đối tỉ lệ chất, calo, tiền ăn sáng - chiều theo qui định - Lập kế hoạch thực hoạt động xây dựng trờng học an toàn, phòng chống tai nạn thơng tích cho trẻ, kế hoạch phòng cháy chữa cháy, thành lập ban sức khoẻ trờng - Chỉ đạo nhân viên y tế cân đo vào biểu đồ tăng trởng cho trẻ toàn trờng đợt Tổng hợp báo cáo kết cân đo gửi phòng giáo dục - Chỉ đạo, kiểm tra GV, nhân viên thực vệ sinh phòng chống dịch bệnh cho trẻ - Kiểm tra vệ sinh khu lớp- bếp đầu năm học - Triển khai quy chế chăm sóc nuôi dỡng trẻ tới toàn giáo viên, nhân viên - Học hỏi đồng nghiệp để nâng cao kinh nghiệm quản lý nuôi dỡng - Liên hệ với trạm y tế xã tổ chức, tổng hợp kết khám sức khoẻ lần 1(15/10) - Tổ chức khám sức khoẻ, xét nghiệm phân cho giáo viên, nhân viên - Tuyên truyền, chăm sóc trẻ thời tiết chuyển mùa - Xây dựng số thói quen vệ sinh văn minh cho trẻ nhóm lớp Rèn luyện thể dục, thể thao hoạt động ngày - Tổ chức thi, cô nuôi cấp trờng -Thực tốt thực đơn mùa đông - Đảm bảo vệ sinh môi trờng sẽ, có đủ nớc theo nhu cầu trẻ - Làm tốt công tác tuyên truyền phòng bệnh tiêu chảy cấp, bệnh thuỷ đậu Cân trẻ đợt - Kiểm tra sổ sách nuôi - Đảm bảo xác số lợng bữa ăn trẻ - Thực nghiêm túc giao nhận thực phẩm, ăn, ngủ lớp Kiểm tra đột xuất báo trớc bếp, lớp - Xây dựng thực đơn theo mùa, tính phần ăn - Tuyên truyền phòng chống suy dinh dỡng béo phì, phòng chống bệnh hô hấp phòng chống rét cho trẻ - Thực nghiêm túc giao nhận thực phẩm, ăn, ngủ lớp - Trồng cây, xây dựng môi trờng xanh, sạch, đẹp Thực tốt vệ sinh lớp học -Tập hợp báo cáo kết nuôi dỡng đợt II sơ kết học kỳ I - Chỉ đạo nhân viên y tế cân vào biểu đồ tăng trởng cho trẻ toàn trờng đợt Thực công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho trẻ Trờng mầm non b xã tứ hiệp Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc 03 04 05 - Nghiêm túc thực quy chế trớc sau tết Thực tốt vệ sinh lớp học - Thực nghiêm túc giao nhận thực phẩm, ăn, ngủ lớp - Tổ chức kiến tập ăn (chiều) lớp MGL A3 - Tổ chức, tổng hợp kết khám sức khoẻ lần - Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho trẻ, tuyên truyền phòng bệnh cho trẻ, nguy gây tai nạn thơng tích xảy - Đảm bảo vệ sinh lớp học, nhà vệ sinh, vệ sinh môi trờng - Tổ chức cho trẻ tập luyện HKMN thi cấp Trờng - Tổ chức kiến tập CSND trẻ nhà trẻ, GNTP toàn trờng khu - Đề xuất bổ xung đồ dùng cần thiết cho lớp bếp - Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho trẻ, tuyên truyền phòng bệnh cho trẻ, nguy gây tai nạn thơng tích xảy - Xây dựng thực đơn mùa hè, tính phần ăn - Tổ chức cho trẻ tập luyện HKMN thi cấp Huyện - Tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ dịp hè, phòng chống dịch bệnh tai nạn dịp hè - Hoàn thành báo cáo nuôi dỡng cuối năm - Nghiên cứu thay đổi thực đơn mùa hè, tính phần ăn * Kt qu t c: Cú th núi, vic xõy dng k hoch c th, sỏt s em li hiu qu cao cụng tỏc qun lý, ch o nhõn viờn, giỏo viờn chm súc giỏo dc dinh dng cng nh chm súc sc khe tr tt Qua mt nm thc hin, giỏo viờn, nhõn viờn thc hin ỳng quy ch nuụi dng, chm súc giỏo dc tr Thc hin tt cỏc chuyờn , i mi phng phỏp ging dy tớch hp ni dung giỏo dc dinh dng v sinh an ton thc phm vo cỏc gi hc, cỏc hot ng khỏc ngy, cỏc chỏu ngoan,khe mnh v cú n np, thúi quen v sinh, dinh dng, bo v mụi trng tt Nh trng khụng cú dch bnh xy Xõy dng v ch o thc hin nghiờm tỳc ni quy cụng tỏc nõng cao cht lng chm súc giỏo dc dinh dng sc khe cho tr nhm m bo an ton thc phm v phũng trỏnh ng c trng: Giỏo dc dinh dng sc khe l mt quỏ trỡnh tỏc ng cú mc ớch, cú k hoch n tỡnh cm, lý trớ ngi nhm thay i nhn thc, thỏi v hnh ng i n t giỏc Mun a tr phỏt trin ton din thỡ iu u tiờn chỳng ta nhc n ú l sc khe Do ú dinh dng l nhu cu sng hng ngy ca mi ngi Trờng mầm non b xã tứ hiệp Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc nõng cao cht lng chm súc nuụi dng m bo an ton thc phm v phũng chng dch bnh, Ban giỏm hiu chỳng tụi ó ch o giỏo viờn, nhõn viờn nuụi dng thc hin nghiờm tỳc ni quy, quy ch ca nh trng v ca ngnh nh: a Thc hin tt cụng tỏc phi hp m bo v sinh an ton thc phm, phũng ng c thc phm trng: Ngay t u nm hc, nh trng ó t chc hp Ban lónh o nh trng v cỏc on th thng nht ch n ung, thc n n ung v mi cỏc khỏch hng v ký hp ng thc phm nh: Tht, rau, sa, go Ngun cung cp thc phm phi cú iu kin cung cp thng xuyờn v cú trỏch nhim trc phỏp lut v cht lng v v sinh an ton thc phm, m bo giỏ c hp lý, n nh Thc phm hp ng vi nh trng phi ti sng nh: Rau, tht c nhn vo mi bui sỏng v hng ngy m bo cú cỏc thnh viờn trng kim tra s lng v cht lng thc phm thỡ nhõn viờn mi ký nhn v ch bin Nu thc phm khụng m bo cht lng nh m mc, hụi thiu, kộm cht lng s ct hp ng phũng chng dch bnh nh trng c tt, mi t cú dch bnh nh cỳm H5N1, H7N9 tụi yờu cu cỏc ch hng tht ln, tht g, tht bũ phi cú giy kim nh cht lng tht ngy, m bo cht lng thỡ cụ nuụi mi c nhn b T chc thc hin tt dõy truyn ch bin bp n: Vic t chc bp n l nhm m bo yờu cu ch bin ỳng s lng thc phm vi tiờu chun cht lng cao nht, vi s tr bỏo n ngy, ỳng thi gian v s dng ngun nhõn lc, thit b v nguyờn liu cú hiu qu nht Cỏc nhõn t nh hng ti t chc ca bp l thc n v h thng dõy truyn c s dng ch bin v t chc gi n theo quy trỡnh bp mt chiu t khu giao nhn thc phm -> s ch -> ch bin -> chia thc n chớn -> ti cỏc lp m bo an ton thc phm mi lỳc, mi ni phũng dch bnh luụn c giỏo viờn, nhõn viờn thc hin: * Khu bo qun: Nh trng ó cú phũng kho lu gi bo qun hng khụ õy, hng khụ c bo qun riờng theo tng thc phm, c sp xp gn gng, m bo khụng hng, nc, hụi Bờn cnh ú, nh trng cũn trang b t lnh lu gi thc phm ti sng v lu gi thc n hng ngy 24 ting Tụi ó ch o cụ nuụi khu khụng thc n sng chớn cựng mt ngn t lnh, nhng Trờng mầm non b xã tứ hiệp Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc thc phm sng phi úng tỳi ni lụng bc thc n cho m bo V dựng n ung cỏ nhõn ca tr c t hp sy, thc hin thng xuyờn sy bỏt theo dõy truyn ca cụ nuụi v bng phõn cụng * Khu s ch, ch bin: Khu s ch thng b trớ gn vi khu ch bin thc n Cỏc cụ nuụi s ch thc phm trờn bn inox, tuyt i khụng s ch di mt t T bn s ch thc phm sch s, chuyn sang khu ch bin mt cỏch nhanh chúng Cỏc cụ nui thc hin ch bin mt cỏch sỏng to vi nhng mún n ngon ming, hp dn tr n * Khu chia thc n chớn: c sp xp gn gng, sch s, rng rói m bo c dựng ng thc n chớn ca cỏc lp Cỏc dựng c Ban giỏm hiu nh trng trang b y cho cỏc lp Vi y nhng phng tin, trang thit b cựng vi lũng nhit huyt, cụ nuụi trng cú kh nng ch bin m bo an ton thc phm v phũng dch tt c Thc hin nghiờm tỳc phũng nhim bn v sinh an ton thc phm, v sinh ni ch bin, v sinh mụi trng: m bo tt an ton thc phm, phũng chng ng c nhm nõng cao cht lng chm súc nuụi dng tr, tụi thng xuyờn ch o giỏo viờn, nhõn viờn thc hin nghiờm tỳc: V sinh v ngoi bp cng nh lp hc: Ni ch bin thc phm luụn thng xuyờn gi v sinh sch s cú dng c riờng cho thc phm sng v chớn Bp nu n m bo ỏnh sỏng v khụng khớ Bp thc hin quy trỡnh mt chiu m bo v sinh T chc bi dng kin thc v sinh an ton thc phm cho ton th cỏn b viờn chc nh trng tham gia vo u nm hc Nh bp luụn luụn tng v sinh, m bo bp khụng b bi, cú dng c cho nh bp v dựng n ung cho tr, cú ngun nc sch cho tr phc v n ung Ngoi nh bp cú bng tuyờn truyn 10 nguyờn tc vng v v sinh an ton thc phm cho mi ngi cựng c v thc hin Phõn cụng c th cỏc khõu: ch bin theo thc n, theo s lng ó quy nh ca nh trng, m bo nhu cu dinh dng v hp v sinh i vi nhõn viờn nu n phi thng xuyờn kim tra sc kho trc lm vic vo u nm hc mi, v sau sỏu thỏng lm vic tip theo Trong quỏ Trờng mầm non b xã tứ hiệp Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc trỡnh ch bin thc n cho tr u túc gn gng, múng tay luụn ct ngn v sch s, tuyt i khụng c bc thc n chia cho tr Bp c trang b s dng bp ga khụng gõy c hi cho nhõn viờn v khúi bi cho tr C v sinh cỏc dng c ch bin thc phm hng ngy sau s dng Thựng rỏc thi, nc go luụn cú np y v ỳng ni quy nh, cỏc loi rỏc thi c chuyn ngoi hng ngy kp thi Nhõn viờn phi mc trang phc nu n: eo d, i m ch bin, eo khu trang trc chia thc n v tay bng x phũng tit trựng Hng ngy trc bp hot ng, nh trng ó cú k hoch phõn cụng c th cỏc nhõn viờn cp dng thay phiờn n sm lm cụng tỏc thụng thoỏng phũng cho khụng khớ lu thụng v lau dn sn nh, k bp, kim tra h thng in, ga trc hot ng Nu cú iu gỡ biu hin khụng an ton thỡ nhõn viờn cp dng bỏo vi lónh o nh trng bit v kp thi x lý Ngoi cụng tỏc v sinh hng ngy, nh k, hng thỏng phi tng v sinh xung quanh nh bp, v sinh nh bp - dng c nh bp - dng c n ung ni s ch thc phm sng - khu ch bin thc phm - chia cm - ni thc n chớn Khu nh bp ch bin thc phm c m bo v sinh v trỏnh xa nh v sinh, bói rỏc, khụng cú mựi hụi thi xy ch bin thc n Dao tht sau chờ bin luụn c sch rỏo hng ngy v c s dng ỳng gia thc phm sng v chớn Ngi khụng phn s khụng c vo bp V sinh mụi trng: Mụi trng sch s gúp phn quan trng khõu m bo an ton thc phm, phũng trỏnh ng c v gúp phn giỳp cho sc khe ca mi ngi tt hn Nu khụng v sinh mụi trng thng xuyờn, sch s d gõy ụ nhim mụi Trờng mầm non b xã tứ hiệp 10 Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc nht ch im: Th gii thc vt hỡnh nh v hnh vi ỳng v hnh vi sai Khi cú hiu lnh 2-3, ln lt tng bn mi i nhy qua cỏc sui nh chn hnh vi ỳng hoc hnh vi sai gn lờn bng tng ng Sau ú,chy v p tay vo bn, bn tip theo li lờn thc hin nh bn C nh vy cho n ht bn nhc - Lut chi: + Chi mt bn nhc + Bn no gn c nhiu hỡnh nh ỳng theo yờu cu thỡ thng cuc nh v bo v mụi trng: Hnh vi ỳng, sai - Xp ming trang trớ thnh b sui nh tr bt qua - bng gn hỡnh nh cú sn trng ca tr - Phỏt trin ng, s khộo lộo v kh nng chỳ ý ca tr - Phỏt trin nhn thc v cỏc hnh vi ỳng, sai tham gia bo v mụi trng - Cú th ng dng vo mụn MTXQ, Hot ng ngoi tri, Toỏn nh v bo v mụi trng bng nhng hỡnh nh ch im khỏc nh: Hnh vi ỳng, sai v thc hin giao thụng; phõn loi v ni , c im ca cỏc vt gia ỡnh, rng Vớ d 3: Giỏo viờn lng ghộp giỏo dc k nng v sinh qua cỏc hot ng giỳp tr lnh hi kin thc v dinh dng, cỏc k nng v sinh cỏ nhõn mt cỏch d nh, d hiu, in sõu vo tõm trớ tr Trờng mầm non b xã tứ hiệp 14 Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc Hỡnh nh: Giỏo viờn Nguyn Th Yn rốn k nng v sinh cho tr MG thụng qua trũ chi thc hin cỏc quy trỡnh mt, ỏnh rng gi hot ng chiu Hỡnh nh: Giỏo viờn Nguyn Thu Qunh (bờn trỏi) tay v lau mt cho cỏc tr nh tr Giỏo viờn Trng Thỳy Hng (bờn phi) hng dn tr thc hnh k nng v sinh tay trc gi n v sau i v sinh Trng Mm non B T Hip cú sõn chi rng, cú nhiu cõy xanh, búng mỏt, l ni giỏo viờn tn dng c rt nhiu chm súc giỏo dc dinh dng sc khe cho tr Tr c hớt th khụng khớ lnh, c tip xỳc vi cỏc loi cõy, hoa, qu, rau c tht, c chm súc, ti cõy, chng kin cõy ln lờn tng ngy, t ú thờm yờu thiờn nhiờn, thờm hiu bit v giỏ tr dinh dng ca rau sch l cn thit nh th no b Ch o giỏo viờn giỳp tr phỏt trin khe mnh thụng qua cỏc phong tro Th dc th thao Bờn cnh nhng hot ng ngy ca tr, vic tham gia cỏc hot ng phong tro giỳp cho tr phỏt trin th lc tt hn Chm súc dinh dng tt, c th tr khe mnh thỡ s phỏt trin ton din ca tr l rt tt Tham gia cỏc phong tro th dc th thao giỳp cho giỏo viờn v tr mnh dn, t tin, bỡnh tnh c giao nhim v ũi hi mi giỏo viờn, nhõn viờn phi hc hi ng nghip, bn bố v k nng s phm, v phng phỏp luyn, to cho tr s hng khi tham gia phong tro, to khụng khớ thi ua ngy cng sụi ni Di s ch o ca Ban giỏm hiu nh trng, cỏc phong tro th dc th thao ca trng c trin khai cú hiu qu Cỏc chỏu lp Mu giỏo ln A1, A2, A3 trung luyn bi ng din v cỏc trũ chi ng nh: Chy thoi, Trờng mầm non b xã tứ hiệp 15 Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc ln búng, chuyn búng tham gia hi thi Chỳng chỏu vui khe cp trng T ú, Ban giỏm hiu ly i gii nht tham gia thi u cp Huyn Kt qu: Trng t gii khuyn khớch v ng din v trũ chi nh: Cỏc chỏu tham gia thi trũ chi t gii khuyn khớch nh: Cỏc chỏu t gii khuyn khớch phn thi i hỡnh i ng v ng din Ngoi ra, cỏc chỏu cũn c tham gia diu hnh i hi Th dc th thao xó T Hip t chc ngy 12/5/2013, úng gúp vo thnh cụng ca i hi th dc th thao ca xó Hỡnh nh: Cỏc chỏu tham gia diu hnh i hi TDTT xó T Hip * Kt qu t c: Cú th núi, qua ch o giỏo viờn nhõn viờn thc hin tt lng ghộp giỏo dc dinh dng sc khe vo cỏc hot ng ngy v cỏc phong tro th dc th thao ó gúp phn a c cht lng chm súc giỏo dc dinh dng sc khe tr tt hn rt nhiu, to c s chia s, Trờng mầm non b xã tứ hiệp 16 Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc on kt, úng gúp ý kin gia ng nghip vi Tr khe mnh, phỏt trin hi hũa, cõn i, mnh dn, t tin tham gia cỏc hot ng t c nhiu thnh tớch cho nh trng, to lũng tin i vi ph huynh hc sinh Nõng cao cht lng cụng tỏc bi dng, tuyờn truyn trng - ph huynh v kin thc dinh dng sc khe, y mnh cụng tỏc phũng chng v gim t l suy dinh dng tr a Bi dng kin thc cho giỏo viờn, nhõn viờn v kin thc dinh dng sc khe: i vi mi giỏo viờn, cụ nuụi cú kin thc v k nng thao tỏc thc hnh, phng phỏp giỏo dc tr v kh nng tuyờn truyn ti cỏc bc ph huynh hc sinh l nhng yu t rt cn thit cụng tỏc chm súc nuụi dng ca mỡnh Nm bt c tm quan trng ca i ng giỏo viờn, cụ nuụi nh trng, tụi ó dnh nhiu thi gian v cụng sc, cựng vi Ban giỏm hiu nh trng, to iu kin bi dng cho i ng giỏo viờn v cụ nuụi Nh trng thng xuyờn t chc, bi dng cho cỏn b, giỏo viờn, nhõn viờn thụng qua cỏc bui bi dng chuyờn mụn,kin chuyờn Nh trng ó kt hp vi Cụng on t chc cỏc bui ta m vi cỏc ch Dinh dng vi tr em, t chc hi thi ch bin ba n cho tr mm non t nuụi ca trng, vi mi ln thi phi cú mt mún n mi T chc thi quy ch to cho cỏc cụ ngy cng thun thc cỏc thao tỏc v sinh, chm súc dinh dng cho tr Qua bui thi ch bin ba n t chn (dnh cho xut n), cỏc bp n ó cú c nhng mún n ngon, phự hp v ó c a vo thc n ca nh trng Mt s hỡnh nh v kt qu mún n nhõn viờn nuụi dng tham gia hi thi: Hỡnh nh: Mún n ba chớnh sỏng: Tụm, tht st c chua Canh xanh nu tht Trỏng ming: Da hu Trờng mầm non b xã tứ hiệp 17 Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc Mún n ba ph chiu: Chỏo dinh dng trai, tht, rau c (Bi d thi bp ng Trỡ: cụ nuụi Phm Kim Toan v Nguyn Th Nga thc hin xp loi Tt) Hỡnh nh: Mún n ba chớnh sỏng: Cỏ chui rim tht Canh rau ci xanh nu tht Trỏng ming: Chui tiờu Mún n ba ph chiu: Chỏo dinh dng ln, (Bi d thi bp C in B: cụ nuụi Nguyn Thi Chin v Nguyn Th Hu thc hin xp loi Tt) Nghiờn cu la chn thc n thớch hp ng thi nh trng cng hc hi cỏc thc n hay ca trng bn ỏp dng thc hin trng mỡnh Tuyờn truyn vi ph huynh nõng mc tin n cho tr m bo dinh dng Cỏn b, giỏo viờn, nhõn viờn nh trng cng nh ton th cỏc bc ph huynh luụn luụn cú thúi quen tỡm hiu v dinh dng qua cỏc bi vit trờn cỏc sỏch bỏo, thng thc i sng, gia ỡnh, m v bộ, cha m v con, bỏo ph n Th ụ cựng cỏc t bỏo mang ni dung gia ỡnh khỏc Vi nhng kin thc khụng nh thu lm c t thc t cựng cỏc thao tỏc c thc hin qua cỏc hi thi, cỏc cụ bit dng dy tr, cung cp cho tr nhng hiu bit n gin nht v dinh dng thụng qua chớnh cỏc ba n hng ngy lp ca tr c rốn luyn cỏc k nng, cỏc cụ t nuụi ó ch bin c nhng mún n ngon, ba n hp lý cung cp c y cỏc cht dinh dng v nng lng cho tr ng thi cỏc cụ cng cú hiu bit nht nh la chn ni dung tuyờn truyn ti cỏc bc ph huynh cựng phi hp tt vic chm súc sc khe tr - S bui t chc ta m: ln/ nm - T chc thi quy ch: ln/ nm Trờng mầm non b xã tứ hiệp 18 Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc - Thi nu n gii: ln/ nm - Xõy dng thc n: ln; iu chnh thc n ln; iu chnh dõy chuyn ch bin ca t bp: ln / nm - T chc cho giỏo viờn nghiờn cu ti liu, sỏch, chớ: ln/ thỏng - T chc thi trang trớ, gúc tuyờn truyn ph huynh: ln/ nm vo hc kỡ I v hc kỡ II Bờn cnh ú tụi xõy dng k hoch ch o giỏo viờn thc hin cụng tỏc chm súc sc khe - v sinh cỏ nhõn cho tr c th l: - Tng thỏng tụi a ni dung ch o v cụng tỏc chm súc sc khe cho tr, a ni dung tuyờn truyn cỏc ti liu v v sinh dinh dng v an ton thc phm lng ghộp cỏc cuc hp, cỏc hot ng chm súc giỏo dc tr, i vi cỏc chỏu suy dinh dng nh trng phi hp vi cỏc ph huynh tng cng ngun dinh dng cỏc ba n hng ngy ca tr tr phỏt trin tt - Nhng ni dung c trin khai n giỏo viờn thc hin, Ban giỏm hiu ó thng xuyờn kim tra nhc nh, cui thỏng ỏnh giỏ kt qu t c, nhng tn ti cn rỳt kinh nghim, cú bin phỏp khc phc vo thỏng sau Qua mt nm thc hin bi dng, tuyờn truyn cho giỏo viờn, nhõn viờn v kin thc dinh dng v sc khe cho tr, tụi ó nhn c kt qu tt vic ch o nhõn viờn thc hin tt quỏ trỡnh s ch, ch bin nhng mún n ngon, hp dn, giỳp tr hp thu y cht dinh dng ba n, gúp phn giỳp c th tr phỏt trin hi hũa, cõn i, gim t l tr suy dinh dng, thp cũi b Tuyờn truyn, phi kt hp vi ph huynh v cỏc ban ngnh on th Chm súc, giỏo dc dinh dng, sc khe cho tr mm non l nhim v ca ton xó hi, khụng phi ch cú cỏc nh trng Nu cỏc nh trng nhn c s phi kt hp v ng h nhit tỡnh, to mi iu kin ca cỏc lc lng xó hi, thỡ nht nh kt qu giỏo dc s c nõng lờn rừ rt Nhn thc ỳng iu ny, chỳng tụi ó tớch cc lm tt cụng tỏc tuyờn truyn cỏc ni dung giỏo dc dinh dng sc khe thụng qua cỏc hỡnh thc hp ph huynh, cỏc bi phỏt thanh, cỏc tin, cỏc bi vit , tranh nh gúc tuyờn truyn, cỏc cuc trao i vi ph huynh gi ún tr tr Cỏc thụng tin chỳng tụi gi ti cỏc bc ph huynh luụn cú s i mi v ni dung, thay i cỏc hỡnh thc ph huynh tip nhn m khụng nhm chỏn, ng thi chỳng tụi luụn lm ni bt rừ tm quan Trờng mầm non b xã tứ hiệp 19 Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc trng ca nhng thụng tin y cú tỏc dng rt to ln vic giỳp cỏc bc ph huynh chm súc tr c tt hn Hỡnh nh: Giỏo viờn tuyờn truyn vi ph huynh gi ún v tr tr Thc t nm hc va qua, cỏc bc ph huynh ó cú nhng s phi hp rt cht ch cựng giỏo viờn chm súc tr, rốn n np thúi quen, cng nh cung cp mt s kin thc cho tr thi gian tr nh Trong vic thc hin chng trỡnh i mi nh hin nay, s úng gúp ca ph huynh bng vt cht (ng h dựng chi, nguyờn vt liu, loa i, tranh nh, giy, bỡa lch ), lm tt cụng tỏc xó hi húa v c s vt cht (xó hi húa iu hũa khu lp C In B, mualoa vi tớnh, u a cỏc lp mu giỏo A1, B1, A3 l rt quý giỏ Song song cựng Ban giỏm hiu nh trng, cỏc on th xó, thụn ó quan tõm n nh trng, n sc khe ca tr trng Nm hc va qua, Ban giỏm hiu ó tham mu vi cỏc ban ngnh xin c: - UBND xó cho sa ca khu lp C in B lp iu hũa - Thụn C in A cho cỏc chỏu triu mua qut in, m bo thi tit núng Tt c nhng iu ú ó giỳp nh trng chỳng tụi ngy cng lm tt hn nhim v chm súc nuụi dng, giỏo dc dinh dng - sc kho cho hc sinh Kt qu: T l tr cui nm phỏt trin tt, t l tr suy dinh dng, thp cũi gim nhiu so vi u nm hc, ph huynh yờn tõm gi trng c th hin qua bng thng kờ: Thỏng Tng Kờnh BT SDD NCTC SDD th Tng ng Dng s cõn nng th nh bộo phỡ thp cũi cõn cõn cõn tr cõn TS % TS % TS % TS % % % % 272 25 90.6 25 9.0 Trờng mầm non b xã tứ hiệp 20 41 14 Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc 12 287 272 94.8 14 27 9.4 100 271 26 96.3 3.3 20 7.3 100 319 31 97.2 2.5 11 3.4 100 u t c s vt cht cho chm súc nuụi dng Khụng cú phng tin, trang thit b, dựng thỡ dự cụ giỏo cú gii n õu, c gng n my cng khú lũng thc hin c Cú y cỏc phng tin tay khụng cú k hoch s dng, khụng bit khai thỏc thỡ cng khụng em li hiu qu Trng Mm non B T Hip chỳng tụi ó u t dn tng nm nờn chỳng tụi rt coi trng vic s dng cỏc phng tin ó cú nh th no cho cú hiu qu nht Chỳng tụi phõn rừ nhng dựng phc v chm súc nuụi dng, c thay th s dng hon ton bng inox, m bo v sinh, sch s hng ngy Sp t li v trớ ni cỏc dựng dng c khoa hc, hp lý v theo ỳng quy trỡnh bp mt chiu, sa li mt s ch, m rng thờm khu s ch cho phự hp B sung h thng biu bng nh bp, va cú tỏc dng quy nh chun mc cho cụ nuụi thc hin: nh lng thc phm t sng sang chớn, bng thc n tun, giao nhn thc phm, phõn cụng nhim v, ni quy nh bp, tranh mt s hoa qu, mún n va cú tỏc dng hng dn cụ nuụi thc hin tt, va cú tỏc dng trang trớ, tuyờn truyn Nhng dựng trang thit b phc v cho cỏc lp, t u nm hc tụi cho cỏc lp iu tra, trờn c s ú xõy dng k hoch tham mu vi ng Hiu trng cho mua b sung cỏc dựng cũn thiu Ngoi cỏc dựng ca cỏ nhõn tr trng cũn luụn chỳ ý n vic chm súc sc khe cho tr thi tit chuyn Mựa ụng chỳng tụi b sung lm li cỏc h thng ca kớnh b v, b hng cỏc lp, trỏnh ma ht, trỏnh giú lựa ng thi cựng m bo an ton cho tr, m bo khụng b mt mỏt ti sn Mựa hố trng thuờ th sa cha, lau du 100 % s qut mỏt, mua thay qut b hng, h thng ốn chiu sỏng c lp mi b sung hon ton m bo ỏnh sỏng cho tr hc vui chi, iu ny ó gúp phn khụng nh vo cụng tỏc chm súc sc khe cho tr ú l cú ỏnh sỏng thỡ tr hc khụng Trờng mầm non b xã tứ hiệp 21 Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc b mc bnh v mt, lp hc mỏt m, tr hc vui chi khụng m hụi, khụng b tiờu hao nng lng, lm c th phỏt trin khe mnh, chng c cỏc dch bnh Bờn cnh nhng n np k nng v sc khe ca tr thỡ cụng tỏc phũng trỏnh tai nn thng tớch cho tr cng vụ cựng quan trng v cn thit, nú phi c thc hin song song h tr ln nhau, vỡ nu tr khe mnh nhng vụ tỡnh tr b xy tai nn thỡ tht ỏng tic Nhn thc c iu ny t u nm hc, nh trng xõy dng k hoch ch o c nm, tng thỏng trin khai n ton b cỏn b giỏo viờn, nhõn viờn nh trng, thc hin tt cụng tỏc ny K hoch phũng trỏnh tai nn thng tớch c trin khai tng t nh k hoch chm súc sc khe v sinh cho tr Cỏc dựng, chi trang thit b, bờn cnh vic u t mi, s dng hiu qu cỏi ó cú, thỡ vic bo qun, gi gỡn v sinh, kim tra phỏt hin cỏc yu t gõy mt an ton, khc phc kp thi l khụng th thiu c Ngoi nh trng cũn phỏt ng giỏo viờn t lm cỏc bin bỏo i vi nhng ni cú nguy him lp Qua t phỏt ng trin khai, cui t tng kt ó cú 100 % s nhúm lp, bp u cú bin bỏo an ton, nhng ni cú nguy c gõy tai nn Bin bỏo a mi l tr nhỡn thy, xong mun n sõu vo tim thc ca tr, thỡ ũi hi chỳng ta phi thng xuyờn giỏo dc kin thc v an ton cho tr Nhn thc c iu ú, tụi ó ch o giỏo viờn, nhõn viờn xõy dng k hoch giỏo dc kin thc an ton cho tr, lng ghộp vo cỏc hot ng giỏo dc hng ngy, tr n sõu kin thc vo tõm trớ, t ú tr t cú ý thc khụng nghch vo ni cú nguy him cho bn thõn, khụng nhng lp hc, nh m c ni cụng cng na Thc t t u nm hc n trng tụi ó khụng xy trng hp tai nn thng tớch no cú nguy him n tớnh mng tr IV KT QU T C: Qua vic ỏp dng mt s kinh nghim ca bn thõn vo vic ch o giỏo viờn - nhõn viờn nõng cao cht lng giỏo dc dinh dng - sc khe trng, tụi ó thu c nhiu kt qu tt: + 100% s lp t chc tt gi n gi ng, da k nng v sinh thng xuyờn + 100% s tr trng c m bo an ton, cỏc lp dựng cú nguy c gõy tai nn u cú bin bỏo an ton Trờng mầm non b xã tứ hiệp 22 Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc - i ng Giỏo viờn, nhõn viờn nm vng kin thc sõu hn, cú ý thc cao, tinh thn th v giỏo dc dinh dng sc khe cho tr - H thng s sỏch ca nh trng, cỏc bp u cú y , trỡnh by sch s khoa hc - Cụng tỏc tuyờn truyn phi hp ó i vo chiu sõu hn, cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc t tt - Kim tra bp: Nh bp ó c trung tõm y t d phũng kim tra v cụng nhn t bp v sinh an ton thc phm Dng c: chộn, thỡa, ly c kim nh t yờu cu theo ỳng quy nh - T l tr suy dinh dng trng so vi cựng k nm trc ó gim nhiu: Ni dung Tng s tr Kờnh BT cõn nng Kờnh SDD th nh cõn Kờnh NCTC bộo phỡ Thỏng 4/2012 S tr T l 309 100 296 95.8 2.9 1.3 Thỏng 4/2013 S tr T l 319 100 310 97.2 2.5 0.3 Kờnh SDD thp cũi 33 10.7 11 3.4 Kờnh BT chiu cao 276 89.3 308 96.6 Ghi chỳ - T l tr kờnh SDD gim 0.4% so vi cựng k nm hc trc - T l tha cõn gim 1% so vi cựng k nm hc trc - T l tr thp cũi gim 7.3% so vi cựng k nm hc trc - Kt qu khỏm sc khe t gim nhiu so vi kt qu khỏm t 1: Tr mc cỏc bnh t ngy 20/10/2012 S tr T l t ngy 22/03/2013 S tr T l S tr c khỏm 282 100 309 100 Bnh v Rng 29 10.2 27 8.7 Bnh v Mt 0 0 Bnh Tai-Mi-Hng 37 13.1 29 9.4 Trờng mầm non b xã tứ hiệp 23 Gim t l so vi t 1.5 3.7 Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc C KT LUN Và KHUYN NGH Kt lun: Giỏo dc dinh dng sc khe cho tr trng mm non úng vai trũ quan trng vic hỡnh thnh v phỏt trin v th cht v tinh thn, tỡnh cm, trớ tu L tin cho vic hỡnh thnh ngi mi xó hi ch ngha, l nn múng vng chc tr mi iu kin chun b vo lp Mun t c kt qu trờn, bn thõn tụi ó tớch cc tham mu vi lónh o nh trng, xõy dng k hoch v bin phỏp phự hp v ó t c mt s kt qu ỏng mng nh: - Giỏo viờn, nhõn viờn ó nm chc c k nng chm súc tr, quy trỡnh t chc gi n gi ng, cỏch ngn nga phũng chng tai nn thng tớch cho tr - Nõng cao ý thc t chc, k nng s phm v cng c thờm kin thc v chm súc giỏo dc dinh dng v sc khe cho tr, - S phi kt hp gia giỏo viờn, nhõn viờn vi ph huynh hc sinh, vi cỏc ban ngnh on th t hiu qu cao, tng cng c s vt cht nh trng m bo vic chm súc, giỏo dc dinh dng v rốn luyn sc khe ca tr - Cht lng chm súc giỏo dc dinh dng v sc khe ca tr c tng lờn, t l tr suy dinh dng, thỏp cũi gim nhiu so vi u nm v cựng k nm hc trc - m bo cht lng v sinh an ton thc phm, khụng xy dch bnh trng Nghiờm tỳc thc hin lch v sinh theo k hoch cú hiu qu T nhng kt qu t c, tụi ó rỳt c nhng bi hc kinh nghim sau: - Phi nm vng c im tỡnh hỡnh i ng cỏn b - giỏo viờn - nhõn viờn v mi mt: t tng, tỡnh cm, chuyờn mụn nghip v trờn c s ú cú bin phỏp bi dng c th - Phi cú k hoch c th, sõu sỏt v ch o thc hin k hoch nghiờm tỳc, cú hiu qu - Vn dng linh hot gia lớ thuyt v thc tin, phỏt huy tớnh trỏch nhim, iu chnh sai lch kp thi, giỳp cho s ch o nh trng i ỳng hng v cú n np - u t trang thit b xõy dng c s vt cht, dựng dng c phc v nhu cu cụng tỏc t chc bỏn trỳ ti nh trng y - Xõy dng ni quy, quy ch chi tiờu khu phn thc n c th, yờu cu tt c cỏc thnh viờn nh trng thc hin nghiờm tỳc - Thc hin nghiờm tỳc cỏc iu kin ó a phn gii phỏp thc hin bi vit ny Trờng mầm non b xã tứ hiệp 24 Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc - Thng xuyờn kim tra mi hot ng ca cụng tỏc t chc nu n bỏn trỳ: Ch bin, chn mua bo qun thc phm, s dng ngun nc, a im ch bin - Vai trũ ca ngi qun lý ht sc quan trng, phi thc s gng mu, phi gii v chuyờn mụn, cú uy tớn, phi xõy dng c s tin yờu v tin tng i vi i ng xut v khuyn ngh: * i vi nh trng: Tham mu xut cỏc cp y nhanh tin xõy dng trng mm non B T Hip t chun Quc Gia * i vi giỏo viờn, nhõn viờn: Mi giỏo viờn, nhõn viờn u phi cú ý thc hn vic thc hin tt cụng tỏc chm súc nuụi dng tr ti trng mm non Thc hin ỳng ch sinh hot ca tr ti trng mm non * i vi ph huynh hc sinh: Tuyờn truyn giỏo dc cỏc bc cha m hc sinh v ni dung v hỡnh thc chm súc nuụi dng tr thụng qua cỏc hi thi cỏc cp t chc * i vi Phũng giỏo dc v o to Huyn: Hng nm Phũng giỏo dc v o to t chc cho ton th CB-GV-NV mm non tham gia hun v quy ch chm súc nuụi dng tr thng xuyờn giỏo viờn, nhõn viờn cú nhiu kinh nghim nm bt nhng kin thc mi, t ú cụng tỏc chm súc nuụi dng tr s c hon thin mt cỏch sõu sc Trờn õy l Mt s bin phỏp nõng cao nõng cao cht lng chm súc nuụi dng tr cho i ng giỏo viờn, nhõn viờn trng mm non B xó T Hip Rt mong nhn c s úng gúp ý kin, nhn xột ca ban thi ua Phũng giỏo dc v cỏc bn ng nghip cho bn Sỏng kin kinh nghim ny, bn thõn tụi cú c nhng kinh nghim quý bỏu giỳp cho vic ch o chm súc nuụi dng tr trng mm non ngy mt tt hn Tụi xin chõn thnh cm n T Hip, ngy 26 thỏng nm 2013 XC NHN CA TH TRNG N V Tụi xin cam oan õy l Sỏng kin kinh nghim ca mỡnh vit, khụng chộp ni dung ca ngi khỏc Ngi vit Ch Th Bo Ngc Trờng mầm non b xã tứ hiệp 25 Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc tài liệu tham khảo Nhng quan im ch o phỏt trin giỏo dc chin lc Giỏo dc o to hin Ti liu tham kho giỏo ỏn mm non - Hng dn thc hin nuụi dng v chm súc sc kho mm non K hoch chm súc nuụi dng nm hc 2012-2013 Nuụi dng, chm súc quan trng nh dy hc - hi tho v ch Lm th no nõng cao cht lng ca cụng tỏc bỏn trỳ trng mm non Mt s nh hng i mi chng trỡnh giỏo dc mm non - V Giỏo dc mm non Chin lc Mm non t 2001 n 2002 v 2020 - V Giỏo dc Mm non Xõy dng v t chc thc hin k hoch trng mm non: ti liu bi dng cỏn b qun lý ngnh hc mm non Mục lục Nội dung PHN Trờng mầm non b xã tứ hiệp Trang M U 26 Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc PHN NI DUNG SKKN I Cơ sở lý luận II Cơ sở thực tiễn III Các biện pháp Xõy dng k hoch ch o cỏc hot ng nhm Nõng cao cht lng giỏo dc dinh dng sc khe cho tr trng mm non Xõy dng v ch o thc hin nghiờm tỳc ni quy cụng tỏc nõng cao cht lng chm súc giỏo dc dinh dng sc khe cho tr nhm m bo an ton thc phm v phũng trỏnh ng c trng: Ch o giỏo viờn nõng cao cht lng giỏo dc dinh dng sc khe thụng qua cỏc hot ng ngy 12 Nõng cao cht lng cụng tỏc bi dng, tuyờn truyn trng - ph huynh v kin thc dinh dng sc khe, y mnh cụng tỏc phũng chng v gim t l suy dinh dng tr 17 u t c s vt cht cho chm súc nuụi dng 21 Trờng mầm non b xã tứ hiệp 27 Sáng kiến kinh nghiệm Chử Thị Bảo Ngọc IV Kết đạt đợc KT LUN V KHUYN NGH 25 tài liệu tham khảo 27 Trờng mầm non b xã tứ hiệp 28 23 ... khám sức khoẻ lần 1(15/10) - Tổ chức khám sức khoẻ, xét nghiệm phân cho giáo viên, nhân viên - Tuyên truyền, chăm sóc trẻ thời tiết chuyển mùa - Xây dựng số thói quen vệ sinh văn minh cho trẻ. .. thành lập ban sức khoẻ trờng - Chỉ đạo nhân viên y tế cân đo vào biểu đồ tăng trởng cho trẻ toàn trờng đợt Tổng hợp báo cáo kết cân đo gửi phòng giáo dục - Chỉ đạo, kiểm tra GV, nhân viên thực vệ... cho trẻ - Kiểm tra vệ sinh khu lớp- bếp đầu năm học - Triển khai quy chế chăm sóc nuôi dỡng trẻ tới toàn giáo viên, nhân viên - Học hỏi đồng nghiệp để nâng cao kinh nghiệm quản lý nuôi dỡng -
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nhân viên nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục dinh dưỡng sức khoẻ cho trẻ ở trường mầm non , Skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nhân viên nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục dinh dưỡng sức khoẻ cho trẻ ở trường mầm non , Skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nhân viên nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục dinh dưỡng sức khoẻ cho trẻ ở trường mầm non , - Kiểm tra bếp: Nhà bếp đã được trung tâm y tế dự phòng kiểm tra và công nhận đạt bếp vệ sinh an toàn thực phẩm. Dụng cụ: chén, thìa, ly được kiểm định đạt yêu cầu theo đúng quy định.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay