Skkn kinh nghiệm giáo dục trẻ chậm phát triển ngôn ngữ học hòa nhập tại lớp nhà trẻ d2 trường mầm non a xã tứ hiệp

50 139 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:53

Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Thỳy M U Ngụn ng l phng tin l san phõm ục quyờn cua ngi, nú gn bú mt thit vi lch s loi ngi Nú chi c hinh thnh, tụn tai v phat triờn xa hụi loi ngi, y muụn v nhu cõu cua ngi Ngụn ng l phng tin giao tip quan nhõt cua ngi (V.L Lờnin) Nh cú ngụn ng m ngi cú thờ hiờu c nhau, cung hnh ụng vi nhng muc ich chung: Lao ụng, õu tranh v phat triờn xa hụi Khụng cú ngụn ng khụng thờ giao tip c, thm chi khụng thờ tụn tai c, nhõt l a tre, mụt sinh thờ yu t rõt cõn n s chm súc, bao v cua ngi ln Ngụn ng lm cho a tre tr thnh mụt thnh viờn cua xa hụi loi ngi Ngụn ng l cụng cu hu hiu tre cú thờ by to nhng nguyn vong cua minh t rõt nho ngi ln cú thờ chm súc, iờu khiờn, giao duc tre Trng hoc mõm non, l trng hoc õu tiờn i vi tre, õy cú iờu kin, cú c hụi ln hn giao duc ngụn ng cho tre hinh thnh v phat triờn nhn thc cua tre vờ th gii xung quanh; l phng tin phat triờn tinh cam, ao c, thõm m; l cụng cu giỳp tre hoa nhp vi cụng ụng v tr thnh thnh viờn cua cụng ụng Nh vy, ngụn ng cú vai tro rõt ln, l phng tin quan nhõt tre lnh hụi nờn húa dõn tục, giao lu vi nhng ngi xung quanh, t duy, tip thu khoa hoc v bụi b tõm hụn, giỳp hinh thnh v phat triờn nhõn cach cua tre Co thờ khng nh rng: Hoc tiờng me e la s hoc tõp quan nhõt, cõn thiờt nhõt, bt õu sm nhõt va c quan tõm nhõt Thc t xa hụi hin nay, nhiờu phu huynh rõt quan tõm n vic phat triờn ngụn ng cho tre t Ho a nghiờn cu sach bao, ti liu trờn mang internetờ nuụi day mụt cach khoa hoc Tuy nhiờn bờn canh ú, mụt bụ phn khụng nho phu huynh b cuụn theo cụng vic Moi sinh hoat cua tre ờu giao ht cho ngi giỳp vic Nhiờu tre ln lờn khụng gian giao tip cht trụi Sinh hoat hng ngy chu yu l n, ngu, v sinh ca nhõn, chi mụt minh v xem ti vi ú l mụt nhng yu tụ dn n tre chm phat triờn ngụn ng Võn phat triờn ngụn ng cho tre nh tre núi chung v tre 24- 36 thang núi riờng t lõu a c Bụ giao duc v o tao, S giao duc v o tao H Nụi, Trng Mm non A T Hip Trang Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Thỳy Phong giao duc v o tao huyn Thanh Tri, Ban giam hiu trng Mõm Non A xa T Hip rõt quan tõm Ngy 25 thang nm 2009, Bụ giao duc v o tao a ban hnh chng trinh Giao Duc Mõm Non, ú nhng muc tiờu, nụi dung giao duc rõt cu thờ, hng dn giao duc thc hin rõt rừ rng Phong Giao duc v o tao huyn Thanh Tri, Ban giam hiu nh trng a t chc huõn, kin cac chuyờn ờ, t chc cac bui toa m, sinh hoat chuyờn mụn trao i vờ võn ny Tuy nhiờn ap dung thc t vo chinh tre chm phat triờn ngụn ng lp tụi thi rõt khú khn L mụt giao viờn tre, cú nhit huyt vi nghờ, tụi a luụn bn khon, trn tr lm th no phat triờn tụt ngụn ng cho cac chau chm phat triờn ngụn ng lp minh? Sau thi gian nghiờn cu, ap dung mụt loat cac bin phap, cac chau chm phat triờn ngụn ng a tin bụ rừ rt Vi vy, tụi xin manh dan trao i vi ch em ụng nghip di dang ti sang kin kinh nghim: Kinh nghim giỏo dc tr chm phỏt trin ngụn ng hc hũa nhp ti lp nh tr D2 Trng mm non A xó T Hip * Mc ớch nghiờn cu: - anh gia thc trang vic giao duc tre chm phat triờn ngụn ng hoc hoa nhp tai lp nh tre 24 - 36 thang D2, Trng mõm non A T Hip - Tim h thụng cac bin phap nhm ng dung cú hiu qua cụng tac giao duc tre chm phat triờn ngụn ng hoc hoa nhp tai lp nh tre 24 - 36 thang, D2 trng Mõm non A T Hip * i tng nghiờn cu: Cac bin phap giao duc tre 24 - 36 thang chm phat triờn ngụn ng hoc hoa nhp * Phm vi nghiờn cu: Tre 24 - 36 thang tui, lp nh tre D2, trng Mõm non A T Hip, nm hoc 2013 - 2014 Trng Mm non A T Hip Trang Sỏng kin kinh nghim Trng Mm non A T Hip Nguyn Th Thỳy Trang Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Thỳy NI DUNG I C S Lí LUN: Ngụn ng cú vai tro rõt quan ụi vi s phat triờn cua tre c bit l tre 24- 36 thang Ngụn ng l phng tin hinh thnh v phat triờn nhn thc cua tre vờ th gii xung quanh ụi vi tre 24- 36 thang, s dung ngụn ng giỳp tre tim hiờu, kham pha v nhn thc vờ mụi trng xung quanh Thụng qua cac t ng v cac cõu núi cua ngi ln; tre lm quen vi cac s vt, hin tng mụi trng xung quanh; tre hiờu nhng c iờm, tinh chõt, cụng dung cua cac s vt cung vi cac t tng ng vi nú T v hinh anh trc quan cua cac s vt cung i vo nhn thc cua tre Nh cú ngụn ng, tre nhn bit ngy cng nhiờu cac s vt, hin tng m tre c tip xỳc cuục sụng hng ngy giỳp tre hinh thnh, phat triờn phong phỳ cac biờu tng vờ th gii xung quanh Ngụn ng l phng tin giỳp tre hinh thnh v phat triờn t duy: ụi vi tre 24 - 36 thang tre s dung ngụn ng khụng chi tim hiờu nhng hin tng, s vt gõn gi xung quanh, m cú thờ tim hiờu nhng s vt khụng xuõt hin trc tip trc mt tre, nhng s vic xay qua kh v tng lai Tre hiờu c nhng li giai thich, gi y cua ngi ln, bit so sanh, khai quat v dõn dõn hiờu c ban chõt cua s vt, hin tng, hinh thnh nhng khai nim s ng S hiờu bit cua tre vờ th gii xung quanh ngy cng rụng ln hn Nhn thc cua tre c rừ rng, chinh xac v tri tu cua tre khụng ngng phat triờn Ngụn ng l cụng cu giỳp tre hoat ụng vui chi v nhn thc th gii xung quanh: ụi vi tre 24- 36 thang, tre s dung ngụn ng giao lu tinh cam lỳc chi, phat triờn kha nng t v tri tng tng cua tre, ngụn ng l phng tin tre biờu hin nhn thc cua minh Nh cú ngụn ng tre a nhn thc c vờ mụi trng xung quanh v tin hnh hoat ụng vi nú, ụng thi tre cng s dung ngụn ng kờ lai, miờu ta lai s vt, hin tng v nhng hiờu bit cua tre trao i vi moi ngi Ngụn ng l phng tin giao lu cam xỳc v phat triờn tinh cam: ụi vi tre 24 - 36 thang tre s dung ngụn ng l phng tin giao tip quan nhõt, giỳp tre giao lu cam xỳc vi nhng ngi xung quanh hinh thnh nhng Trng Mm non A T Hip Trang Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Thỳy cam xỳc tich cc Bng nhng cõu hat ru, nhng li núi nng, nhng cõu núi õu ym a em n cho tre nhng cam giac binh yờn, s vui mng hn h Nhng ting õu m núi chuyn vi tre l s giao lu cam xỳc v ngụn ng õu tiờn Nhng cuục núi chuyn c bit ny s lm cho tre luụn vui ve v cú nhng tinh cam thõn thng vi nhng ngi xung quanh Dõn dõn hinh thnh tre nhng cam xỳc tich cc Khi giao tip vi ngi ln, tre tip nhn c nhng sc thai tinh cam khac Qua nột mt, giong núi, ng iu, ng ngha cha ng cac t, cac cõu núi, dõn dõn tre cng bit thờ hin nhng cam xỳc khac cua minh ụng thi thụng qua ngụn ng tre nhn thc c cai hay, cai p cuục sụng xung quanh nh nhng bụng hoa, nhng hng cõy, nhng canh p cua lng quờ vi nhng t ng thờ hin nú Tre chm phat triờn ngụn ng l tre khụng bt chc c hnh ụng hay li núi, khụng thờ kt nụi hai t gõn cú ngha Khụng hiờu chc nng cua nhng vt dung n gian, khụng kờ c ba bụ phn n gian trờn ngi Khụng hiờu ngụn ng bng nhng ban cung tui khac, khụng t c cõu hoi, khụng bit hoc khụng lm theo nhng chi dn n gian, khụng kờ tờn c nhng s vt thụng thng, khụng núi c nhng t ngn Vic tre chm phat triờn ngụn ng s gõy lờn nhiờu anh hng: Tre kộm t tin giao tip, khú bit cach bục lụ nhng suy ngh, cam xỳc cua minh cú thờ dn n nhng bc tc vờ tõm ly v cú thờ gõy nờn nhng thõt bai trng hoc Ngụn ng rõt quan ụi vi tre, vi mụt ly no ú m tre chm phat triờn ngụn ng thi qua l rõt thit thoi cho tre Vy nờn vic phat triờn ngụn ng cho cac chau chm phat triờn ngụn ng l mụt vic lm vụ cung quan trong, cõn thit v c tin hnh cng sm cng tụt II C S THC TIN: Mụ t thc trng - Trng mõm non A xa T Hip l mụt ngụi trng cú bờ dy thnh tich vờ moi mt nhiờu nm qua Trng a at Trng chuõn quục gia mc ụ I, nm liờn tuc at Tp thờ lao ụng xuõt sc cõp Thnh phụ, nm 2013 c nhn bng khen cua Thu tng Chinh Phu Vi quy mụ ton trng cú khu: Trng Mm non A T Hip Trang Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Thỳy Vn iờn, Cng Ngụ I, Cng Ngụ II Cac khu v tri trung tõm khu dõn c v gõn rõt thun li cho vic chm súc giao duc tre, thun tin cho phu huynh a n trng - Nm hoc 2013 - 2014 tụi c Ban giam hiu phõn cụng day lp nh tre D2 (24 - 36 thang) khu Cng Ngụ 2, tng sụ giao viờn lp l cụ/35 chau Trong ú cú ụng chi ang theo hoc lp hoc tai chc mõm non, ụng chi cú trinh ụ at chuõn, ụng chi at trinh ụ trờn chuõn Trong qua trinh thc hin tụi a gp nhng iờu kin thun li v mụt sụ khú khn sau: Thun li: - Tre c phõn chia hoc theo ỳng ụ tui - Ban thõn l mụt giao viờn tre luụn nhit tinh, tõm huyt vi nghờ ham hoc hoi trau dụi kin thc, theo hoc lớp ại học s pham giao duc mõm non h chức - Giao viờn nm vng phng phap day cua bụ mụn, c bụi dng thng xuyờn v tham gia hoc cac lp chuyờn phong giao duc t chc - 100% giao viờn lp cú tinh thõn on kt, cú s phụi hp cụng tac giang day c bit l chỳ y phat triờn ngụn ng cho tre - Lp hoc rụng rai, khụ thoang, trang thit b, ụ dung phuc vu cho vic phat triờn ngôn ngữ cua tre õy u, hin phong phỳ vờ hinh anh, mu sc hõp dn (tranh anh, vt tht) - Luụn c s quan tõm chi ao sat cua Ban giam hiu nh trng - Luụn c s ung hụ cua phu huynh Khú khn: - Tre 24 - 36 thang tụi phu trach l ụ tui non nt, cú nhiờu tre chm phat triờn ngụn ng - Cac chau bt õu i hoc khúc nhiờu, cha quen vi cụ v cac ban, cha thich nghi vi iờu kin sinh hoat, cac hoat ụng lp Mụt sụ chau nghi hoc nhiờu sc khoe kộm, hay ụm vt Trng Mm non A T Hip Trang Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Thỳy - Do tre chm phat triờn ngụn nh nờn tre gp nhiờu khú khn tham gia cac hoat ụng v hoa nhp vi cac ban cung la vi minh - a sụ phu huynh buụn ban t vi cụng vic chim nhiờu thi gian nờn nhn thc cua phu huynh vờ tõm quan cua ngụn ng ụi vi tre han ch Mụt sụ phu huynh bn rụn cụng vic kim sụng nờn cha thc s quan tõm n vic day d cai m giao phú hon ton cho cụ giao trng Mụt sụ chau c gia inh nuụng chiờu, muụn gi oi bng c; mụt sụ chau hay khúc hay hn hay n va hoc co cõu cac ban khụng ụng y mụt iờu gi ú - Nm tụi mi day lp cú tre chm phat triờn ngụn ng nờn vic lp k hoach chm súc giao duc tre gp nhiờu khú khn - Giao viờn cung lp rõt quan tõm n vic chm súc tre nhng cha thc s quan tõm n vic phat triờn ngụn ng cho tre Xuõt phat t nhng c s thc trang va nhng iờu kin khú khn, thun li trờn, tụi a ap dung thc hin h thụng cac bin phap sau giao duc tre 24- 36 thang chm phat triờn ngụn ng tin bụ III BIN PHP THC HIN Bin phỏp 1: Kho sỏt tr u nm ụi vi tre 24 - 36 thang vic giao viờn nm bt kha nng ngụn ng cua tre t õu nm hoc l vụ cung quan Qua ú giao viờn hiờu tre hn, t ú xõy dng k hoach v ap dung nhng phng phap phu hp vi tre giỳp tre phat triờn tụt ngụn ng cua minh Vi vy vic khao sat tre õu nm hoc l vụ cung cõn thit Ngay t õu nm chỳng tụi a chia sụ lng tre lm nhúm theo cụ lp, theo dừi, anh gia nhúm tre cua minh Chỳng tụi a cn c vo chi sụ anh gia phat triờn tre 24 - 36 thang tui khao sat v anh gia tre Cac chi sụ anh gia s phat triờn cua tre 24 thang tui nh sau: Chi sụ 1: Cõn nng binh thng cua tre trai: 9,7- 15,3kg; tre gai: 9,1- 14,8 kg Chi sụ 2: Chiờu cao binh thng cua tre trai: 81,7- 93,9cm; tre gai: 80,092,9cm Chi sụ 3: Bit ln/ bt búng vi ngi khac Trng Mm non A T Hip Trang Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Thỳy Chi sụ 4: Xp thap, lụng hụp; xp chụng 4- hinh khụi Chi sụ 5: Bit thờ hin mụt sụ nhu cõu n uụng, v sinh bng c chi/ li núi Chi sụ 6: Chi/ goi tờn c mụt sụ ụ dung, ụ chi, vt, qua quen thuục Chi sụ 7: Chi/ lõy c ụ vt cú mu o hoc xanh Chi sụ 8: Lm c theo chi dn mụt sụ yờu cõu n gian (lõy cục uụng nc, lau ming, i n õy) Chi sụ 9: Tra li cac cõu hoi: Ai õy?, Con gi õy?, õu? Th no? Chi sụ 10: Núi c cõu n 2-3 ting: i chi; m b; m b bộ; Chi sụ 11: Nhn ban thõn gng anh Chi sụ 12: Thich nghe hat, ụng theo nhac (gim chõn, lc l) Kt qu kho sỏt tr u nm: Ch s Tng sụ C Sụ tre c 35 100 C C C 35 32 33 100 91 94 anh gia: 35/35 T l: (%) Ch s Tng sụ C Sụ tre c 30 100 C C C 30 32 30 85 15 91 85 15 anh gia: 35/35 T l: (%) Ch s Trng Mm non A T Hip 10 11 12 Trang Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Thỳy Tng sụ C Sụ tre c 30 85 15 C C C 30 34 33 85 15 97 94 anh gia: 35/35 T l: (%) Qua qua trinh khao sat anh gia tre t õu nm, tụi a nhn thõy cú chau chm phat triờn ngụn ng ú l cac chau: Duy, Ngoc, Oanh, Nhi, Huy Bin phỏp 2: Xõy dng k hoch giỏo dc tr chm phỏt trin ngụn ng hc hũa nhp K hoach c vi nh chia khúa m ng i n muc ich K hoach cú tõm quan c bit, nú nh kim chi nam, cú tac dung chi ng cho hoat ụng thc hin theo mụt ng a nh sn Nú nh ngon ốn pha dn lụi cho chỳng ta thc hin cụng vic mụt cach khoa hoc Cn c vo hng dn quy ch chuyờn mụn cua S giao duc v o tao H Nụi; Phong giao duc v o tao Huyn Thanh Tri; cn c vo phiờn ch chng trinh, k hoach hoat ụng hoc cua trng mõm non A xa T Hip; cn c vo c s vt chõt, trang thit b, ụ dung, ụ chi cua lp, cua trng v kha nng ngụn ng cua tre tai lp, tụi a la chon cac nụi dung v xõy dng c k hoach giao duc tre chm phat triờn ngụn ng theo chu nh sau: K HOCH GIO DC TR CHM PHT TRIN NGễN NG HC HềA NHP TI LP NH TR 24- 36 THNG TUI - D2 TRNG MM NON A X T HIP, NM HC 2013 - 2014 TT Ch Trng Mm non A T Hip Ni dung dy tr Ni dung dy tr chm phỏt trin ngụn ng phỏt trin ngụn ng Trang Sỏng kin kinh nghim Bộ v cac ban Nguyn Th Thỳy - Day tre goi tờn mụt sụ - Day tre goi tờn mụt sụ ụ ụ chi, banh c trng chi: ốn ụng sao, ốn cua ngy Tt Trung lụng; mụt sụ loai banh: Thu Banh nng, banh deo - Day tre bit goi tờn - Day tre bit goi tờn mụt mụt sụ bụ phn c sụ bụ phn trờn khuụn mt iờm trờn khuụn mt minh: Mt, mi, mụm, tai cua minh - Day tre goi tờn cac bụ - Day tre goi tờn, mụt sụ phn trờn c thờ bụ phn trờn c thờ minh: Mt, bung, õu, tay, chõn - Day tre bit goi tờn v - Day tre bit goi tờn cua c iờm c ban cua mụt sụ ban: Trỳc, Duy, cac ban lp Huy, c - Day tre bit goi tờn ụ - Day tre bit goi tờn ụ ụ dung ụ chi dung m yờu thich lp dung cua bộ: ba lụ, dộp - Day tre goi tờn ụ - Day tre goi tờn ụ dung dung lp quen thuục lp: Cục, khn - Day tre goi tờn ụ - Day tre goi tờn ụ chi chi cua Cac bac cac cụ nh tre quen thuục: Bỳp bờ, bp bờnh - Day tre goi tờn cụ - Day tre goi tờn cụ nhõn nhõn viờn y t v cụng viờn y t: Nhung; cụng vic, ụ dung cua cụ vic cua cụ: Cõn, o - Day tre goi tờn v tim - Day tre goi tờn bac cõp hiờu cụng vic cua bac dng: Lan, Huyờn; cụng cõp dng Trng Mm non A T Hip vic cua bac: Nõu n Trang 10 Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Thỳy Hỡnh nh 6: Tr ang k tờn cỏc nhõn vt truyn - Gúc vi hỡnh v mu: thu hỳt tre tham gia vo gúc chi ny, tụi a trang tri vi hai mang c ban ú l: Bộ chon mu gi? v Bộ chon hinh gi? Vi ba mu c ban: Xanh- ovng Vi mi chu tụi v nhng hinh anh cua chu ú v gn xc dinh cho tre tim ỳng mu v gn vo bờn cú mu ú Tụi hng dn tre tre chon ỳng mu v dinh Tụi nhn thõy cac rõt thich thỳ c t minh chon hinh yờu thich v c t tay gn vo Cac chau a tham gia chon rõt nhanh v tim c nhiờu hinh, tre tim c hinh thi núi tht to hinh ú cho cac ban bit Trng Mm non A T Hip Trang 36 Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Thỳy Hỡnh nh 7: Cụ hng dn tr chn v gi tờn mu Hỡnh nh 8: Cụ hng dn tr chn v gi tờn hỡnh c, Tụ chc cho tr hot ng ngoi tri: Nhng hoat ụng ngoi tri l s phat triờn ton din cho tre, c bit nhõt l vi tre chm phat triờn ngụn ng Khi tham gia cac hoat ụng ngoi tri tre c quan sat, ghi nh v núi lờn c nhng suy ngh cua minh.Tụi cho tre Trng Mm non A T Hip Trang 37 Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Thỳy c quan sat nhng gi gõn gi v quen thục nhõt vi tre tre d dng tip thu mụt cach n gian, nh nhng Thụng qua cac cuục i dao chi ngn, giỳp tre chỳ y cng nhiờu cng tụt nhng gi chỳng cú thờ thõy vờ thi tit, mõy, nng, giú, lanh, núng giỳp tre cam nhn thi tit th no, hoc ngi thõy mui khụng khi, hng hoa nh th no, ụ cao - thõp, to nho Tro chuyn vờ mt tri hoc mõy ma nh th no, mc quõn ao nh th no cho hp thi tit Trong nhng thang õu tiờn mi n lp vi chu ờ: ụ dung ụ chi cua lp bộ, tụi cho tre c i dao quanh nh tre Tụi kt hp va hoi tre va gii hiu nh tre, tụi t cõu hoi cho tre nhng cõu nh: + Cac chau hoc lp no? + õy l phong cua lp no? + Phong cua lp minh õu? + õy l cai gi? ( Tụi chi vo ca vo hoc ca s) * Vi chu ờ: Cõy v nhng bụng hoa p - Tụi cho tre quan sat cõy hoa cỳc cõy cua lp, trc tiờn tụi gii thiu vi tre vờ cõy hoa cỳc v tụi t nhng cõu hoi : + õy l hoa gi? + Hoa cỳc mu gi? + Con chi cho cụ xem la hoa cỳc õu? * Vi chu ờ: Nhng vt ang yờu - Tụi chuõn b mụt mốo lụng mu vng cho tre quan sat - Tụi gii thiu vờ mốo sau ú hoi tre: + õy l gi? + Con mốo mu gi? + Con cú bit mốo n gi khụng? - Gõn n cuụi nm tụi cho tre c quan sat nhng th khú hn nhng am bo s quen thuục v gõn gi vi tre * Vi chu ờ: Bộ i khp ni bng phng tin giao thụng gi? - Tụi cho tre quan sat: Xe ap - Tụi gii thiu cho tre bit vờ xe ap v hoi tre: Trng Mm non A T Hip Trang 38 Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Thỳy + õy l cai gi? + Xe ap i õu? + Xe ap dung lm gi? Bờn canh ú, tụi luụn sa sai cõu núi cua tre moi lỳc, moi ni giỳp tre núi ỳng t Hỡnh nh 9: Cụ t chc cho tr quan sỏt chic xe p Hỡnh nh 10: Cụ t chc cho tr quan sỏt cõy gúc thiờn nhiờn Kt qu t c: Với biện pháp đạt đợc kết nh sau: - Tre ngoan, cú nờ np, i hoc ỳng gi - Tre rõt hng thỳ, manh dan tham gia tro chuyn cung cụ v ban Trng Mm non A T Hip Trang 39 Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Thỳy - Sụ lng t tng nhanh, tre bit din at nhu cõu, mong muụn cua minh Tre rõt ho hng c tham gia vo chi cac nhúm gúc, tre nhn thc c th gii xung quanh, trao i y ụ chi vi t ú hinh thnh c cho tre s giao tip ngụn ng cú nụi dung õy u Bin phỏp 6: Kt hp cựng ph huynh Vic phụi hp vi phu huynh cú tõm quan rõt ln ụi vi vic phat triờn ngụn ng cho tre Tre cú thờ phat triờn ngụn ng c tụt hay khụng ngoi s day d cua giao viờn, vic phat triờn ngụn ng cua tre phu thuục rõt nhiờu vo s giao duc v quan tõm cua phu huynh ngụn ng cua tre c phat triờn tụt nhõt - cú kt qua mong muụn, tụi thc hin tụt cụng tac phụi kt hp vi phu huynh - Bin phap tin hnh: + Dan chng trinh day theo thi khoa biờu, theo chu iờm ang thc hin hng tuõn trờn bang thụng tin cua lp; in cac bi th, cõu truyn, bi hatờ gúc tuyờn truyờn phu huynh lõy vờ day + Trao i vi phu huynh vờ tõm quan cua ngụn ng ụi vi s phat triờn ton din cua tre + Vn ụng cac bc phu huynh úng gúp thờm cac loai tranh, anh, sach, bao, ti liu + Yờu cõu phu huynh nh tao iờu kin phat triờn vụn t cho tre bng cach tng cng tro chuyn, giao tip vi tre, cho tre tham gia vo cac hoat ụng sinh hoat tai gia inh Qua ú gúp phõn cung cụ giao phat triờn vụn t cho tre + Thng xuyờn trao i vi phu huynh vờ c iờm, tinh hinh cua tre + Phụi hp vi phu huynh cõn thng xuyờn núi chuyn vi tre, oc sach cho tre nghe, khuyn khich tre trung vo ụ vt no ú m núi n + Chỳ y lng nghe tre cú thi gian thc hin nhng li tre sp núi, cng nh thng xuyờn a li ụng viờn giỳp tre manh dan núi Trng Mm non A T Hip Trang 40 Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Thỳy Hỡnh nh 11: Gúc tuyờn truyn Hỡnh nh 12: Giỏo viờn ang trao i vi ph huynh gi ún tr Hỡnh nh 13: Giỏo viờn ang trao i vi ph huynh gi tr tr * Kt qu t c: Trng Mm non A T Hip Trang 41 Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Thỳy - Vi bin phap ny tụi a tao c s phụi kt hp n y vi phu huynh vic phat triờn vụn t cho tre, hng ngy phu huynh n ún thng quan tõm n gúc tuyờn truyờn xem cac thụng tin cõn thit, nm c chng trinh hoc cua - Phu huynh a nhn thc c s quan cua vic phat triờn ngụn ng cho em minh, nhiờu phu huynh a cú thúi quen tro chuyn trao i vi cụ giao vờ kha nng giao tip cua tre nh v phụi hp cung cụ rốn tre núi lm giu vụn t cho tre - Hõu ht cac phu huynh ờu nhit tinh tham gia úng gúp cho lp nh: úng gúp cac nguyờn vt liu ph thai giao viờn lm ụ dung ụ chi t tao cho tre tre c tham gia chi vi nhng ụ chi phong phỳ v sang tao hn ngoi phu huynh ung hụ lp nhng quyờn truyn tranh vi hinh anh hõp dn ngụ ngnh tre cú thờ phat triờn ngụn ng c tụt hn thụng qua nhng li cụ kờ IV KT QU CHUNG - Sau mụt nm thc hin mụt loat cac bin phap phat triờn ngụn ng cho tre tụi a thu c kt qua chung nh sau: + Tre rõt thich thỳ i dao, ho hng tham gia trao i tro chuyn cung cụ K nng giao tip cua tre tụt hn Sụ vụn t cua tre tng, ụng thi kha nng hiờu ngha cua t tụt hn + Phu huynh a hiờu c tõm quan cua ngụn ng ụi vi s phat triờn ton din cua tre v a tht s quan tõm n vic phat triờn ngụn ng cho tre Thng xuyờn trao i, phụi kt hp cung cụ giao rốn tre núi, lm giu vụn t cho tre - Ban thõn tụi v giao viờn lp a tich ly c nhiờu kinh nghim vic giao duc tre chm phat triờn ngụn ng cho tre 24- 36 thang lp D2 c hoc hoa nhp ụng thi a tich cc lm tranh anh, ụ dung phat triờn ngôn ngữ cho tre; thng xuyờn cung cõp vụn t moi lỳc, moi ni minh chng cho kt qua at c tre rừ rng hn, di õy l kt qua vờ vic thc hin cac bin phap phat triờn ngôn ngữ cho tre Trng Mm non A T Hip Trang 42 Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Thỳy Kt qu ỏnh giỏ tr cui nm: Ch s Tng sụ Sụ tre c anh 35 C 35 C 32 C 33 C gia: 35/35 T l: (%) 100 100 91 94 6 Ch s Tng sụ Sụ tre c anh 35 C 35 C 32 C 33 C gia: 35/35 T l: (%) 100 100 91 94 10 Ch s Tng sụ Sụ tre c anh 35 C 35 C 35 C 35 C gia: 35/35 T l: (%) 100 100 100 100 Ch s 11 13 12 14 Tng sụ C C Sụ tre c anh gia: 35/35 35 35 T l (% ) 100 100 Trong 14 chi sụ trờn, cac chi sụ 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ờu liờn quan n vic phat triờn ngụn ng cua tre Qua qua trinh anh gia vi kt qua trờn thi 100% tre chm phat triờn ngụn ng lp tụi ờu phat triờn ngụn ng tụt Trng Mm non A T Hip Trang 43 Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Thỳy KT LUN V KHUYN NGH Kt lun chung - Phat triờn ngụn ng cho tre trng mõm non v c bit l la tui nh tre v nhõt l tre chm phat triờn ngụn ng l võn rõt quan v cõn thit Mc ụ phat triờn vụn t cua tre tu thuục vo nhiờu yu tụ khac - Tụi nhn thõy vic rốn luờn v phat triờn ngụn ng cho tre l ca qua trinh liờn tuc v cú h thụng oi hoi giao viờn phai kiờn tri, bờn bi, khc phuc khú khn tim phng tin, iờu kin cõn thit cho s phat triờn ton din Trng Mm non A T Hip Trang 44 Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Thỳy cua cac chau, hn na cụ giao l ngi gng mu tre noi theo iờu ny a gúp phõn bụi dng th h mng non cua õt nc, thc hin muc tiờu cua ngnh Bi hc kinh nghim Vy muụn cú c kt qua vic phat triờn vụn t cho tre qua qua trinh thc hin tụi rỳt mụt sụ bi hoc kinh nghim sau: - Ban thõn l tõm gng sang mu mc, cú cach ng x, li núi chuõn xac, khụng phõn bit gia tre - Yờu nghờ, mn tre, tn vi cụng vic cua minh, luụn kiờn tri tim toi, nghiờn cu cac phng phap hinh thc day tre phu hp, cú kt qua cao - Giao viờn cõn hiờu rừ tõm quan cua ngụn ng vi vic hinh thnh v phat triờn nhõn cach tre Khụng ngng hoc nõng cao trinh ụ chuyờn mụn, nghip vu, t rốn luyn ngụn ng cua minh phat õm chuõn ting vit - Giao viờn luụn tao khụng vui ti, thoai mai cho tre, ụng viờn tre i hoc ờu, tao iờu kin quan tõm n nhng tre nhỳt nhat, ginh thi gian gõn gi, tro chuyn vi tre tre manh dan, t tin tham gia cac hoat ụng thờ giỳp tre c giao tip nhiờu hn - Cõn cú s phụi hp cht ch gia gia inh v nh trng giao viờn nm vng c iờm tõm sinh ly cua tre t ú cú k hoach phat triờn vụn t cho tre, trao i vi phu huynh nhng gi m tre cha lm c tim cach day tre tụt hn, - T chc nhiờu tro chi s dung ngụn ng - Cụ giao tao iờu kin cho tre nghe nhiờu v núi chuyn nhiờu vi tre, luụn tim cach thỳc õy tre s dung ngụn ng mụt cach chu ụng, tao c hụi tre by to y kin cua minh - Tich cc cho tre tip cn v lm quen vi thiờn nhiờn phat triờn kha nng quan sat cua tre, giỳp tre cung cụ v t hoa cac biờu tng bng ngụn t Trng Mm non A T Hip Trang 45 Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Thỳy - Vn ụng phu huynh úng gúp cac loai hoa, cõy canh, vt nuụi xõy dng gúc thiờn nhiờn phong phỳ Thụng qua cac tit hoc, cụ kt hp nụi dung phat triờn ngụn ng cho tre phu hp Túm lai, tõt ca cac hoat ụng ngy cua tre trng cụ phai tich cc tro chuyn vi tre, hoi tre tre tra li, nu tre khụng tra li c cụ phai nhc nh tre Cú nh vy, ngụn ng cua tre mi phat triờn, tre mi hiờu c ngha cua t, bit s dung t cac tinh huụng giao tip Kin ngh xut Do ti c ap dung pham vi hp mụt nhúm tre, vi th mụt sụ kinh nghim tụi a khụng tranh khoi nhiờu thiu sút Qua õy, tụi rõt mong c can bụ chuyờn mụn phong giao duc, Ban giam hiu nh trng v ban ụng nghip oc, gúp y, xõy dng b sung thờm giỳp tụi cú c bi hoc kinh nghim tụt hn ap dung qua trinh cụng tac cua ban thõn, c bit nõng cao chõt lng cua vic giao duc tre chm phat triờn ngụn ng cho tre mõm non núi chung, tre 24 - 36 thang tui núi riờng Tụi xin chõn thnh cm n! Ha Ni, 20 thỏng nm 2014 Xỏc nhn ca th trng n v Tụi xin cam kt õy l SKKN cua minh vit, khụng chộp nụi dung cua ngi khac Ngi vit Nguyn Th Thỳy Trng Mm non A T Hip Trang 46 Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Thỳy TI LIU THAM KHO Bui Kim Tuyn (Chu biờn), Nguyn Th Cõm Bich - Lu Th Lan V Th Hng Tõm - ng Th Thu Qunh Cac hoat ụng phat triờn ngụn ng cua tre Mõm non (Theo chng trinh giao duc Mõm non mi) Nh xuõt ban giao duc Vit Nam, thang nm 2011 inh Hụng Thai Giao trinh Phat triờn ngụn ng tui Mõm non Nh xuõt ban hoc s pham, nm 2010 Trng Mm non A T Hip Trang 47 Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Thỳy TS Trõn Th Ngoc Trõm - TS Lờ Thu Phng PGS TS Lờ Th Anh Tuyt (ụng chu biờn) Hng dn t chc thc hin chng trinh giao duc Mõm non, nh tre (24 36 thang tui) Nh xuõt ban giao duc Vit Nam, thang nm 2009 Vu giao duc Mõm non Ti liu bụi dng thng xuyờn cho giao viờn Mõm non chu ki II (2004 -2007) quyờn hai, thang - 2005 Trng Mm non A T Hip Trang 48 Sỏng kin kinh nghim Nguyn Th Thỳy MC LC Trang M U NI DUNG I C s lý lun II C s thc tin Mụ ta thc trang Thun li Khú khn III Cỏc bin phỏp Bin phap 1: Khao sat tre Bin phap 2: Xõy dng k hoach giao duc tre chm phat 4 4 5 triờn ngụn ng hoc hoa nhp Su tõm cac hoat ụng t chc chuyờn bit cho tre chm phat triờn ngụn ng Bin phap 4: Phat triờn ngụn ng cho tre thụng qua cac 14 hoat ụng chi cú chu ich Bin phap 5: Phat triờn ngụn ng cho tre thụng qua cac 20 hoat ụng moi lỳc, mi ni Bin phap 6: Phụi hp cung phu huynh 28 IV Kt qu chung KT LUN V KHUYN NGH Kt lun chung Bi hoc kinh nghim Trng Mm non A T Hip 30 32 32 32 Trang 49 Sỏng kin kinh nghim Kin ngh, xuõt TI LIU THAM KHO Trng Mm non A T Hip Nguyn Th Thỳy 33 34 Trang 50 ... giáo dục trẻ chậm phát triển ngôn ngữ học h a nhập lớp nhà trẻ D2 Trường mầm non A xã Tứ Hiệp” * Mục đích nghiên cứu: - a nh giá thực trạng việc giáo dục trẻ chậm phát triển ngôn ngữ. .. DỤC TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ HỌC H A NHẬP TẠI LỚP NHÀ TRẺ 24- 36 THÁNG TUỔI - D2 TRƯỜNG MẦM NON A XÃ TỨ HIỆP, NĂM HỌC 2013 - 2014 TT Chủ đề Trường Mầm non A Tứ Hiệp Nội dung dạy trẻ Nội dung... cu a lớp, cu a trường khả ngôn ngữ cu a trẻ tại lớp, a lư a chọn các nội dung xây dựng được kế hoạch giáo dục trẻ chậm phát triển ngôn ngữ theo chủ đề sau: KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRẺ
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn kinh nghiệm giáo dục trẻ chậm phát triển ngôn ngữ học hòa nhập tại lớp nhà trẻ d2 trường mầm non a xã tứ hiệp , Skkn kinh nghiệm giáo dục trẻ chậm phát triển ngôn ngữ học hòa nhập tại lớp nhà trẻ d2 trường mầm non a xã tứ hiệp , Skkn kinh nghiệm giáo dục trẻ chậm phát triển ngôn ngữ học hòa nhập tại lớp nhà trẻ d2 trường mầm non a xã tứ hiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay