Skkn giải pháp giảng dạy học phần tài chính doanh nghiệp gắn với thực tiễn ngành kế toán tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật kiên giang

23 147 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:52

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ -KỸ THUẬT KIÊN GIANG // - GIẢI PHÁP TÁC NGHIỆP: GIẢI PHÁP GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP GẮN VỚI THỰC TIỄN NGÀNH KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT KIÊN GIANG Năm 2016 BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN - Tên đề tài sáng kiến: Giải pháp giảng dạy học phần tài doanh nghiệp gắn với thực tiễn ngành Kế toán Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang - Yếu tố sáng tạo sáng kiến: + Mức độ: Sáng kiến hoàn toàn áp dụng + Nội dung mới: Giải pháp tác nghiệp đưa gắn thực tiễn giảng dạy lý thuyết học phần Tài doanh nghiệp sinh viên hệ Cao đẳng, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang Giải pháp đưa là: Giáo viên giao tập lớn cho sinh viên thực thời gian giảng dạy học phần Nội dung tập yêu cầu sinh viên lập kế hoạch tài ngắn hạn cho năm sau sở báo cáo tài (Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh) năm báo cáo chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp năm tới - Hiệu phạm vi áp dụng sáng kiến: + Hiệu quả: Kết thực giúp sinh viên tiếp cận chiến lược hoạt động báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam (HOSE HNX), thông qua lập kế hoạch tài ngắn hạn phục vụ cho thực tế làm việc doanh nghiệp + Phạm vi áp dụng: Sáng kiến áp dụng giảng dạy học phần Tài doanh nghiệp cho sinh viên ngành Kế toán trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang Ngoài ra, giải pháp tác nghiệp sáng kiến nhân rộng công tác giảng dạy cho sinh viên ngành Tài chính, Kế toán trường cao đẳng, đại học khác CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Kiên Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2016 BÁO CÁO GIẢI PHÁP TÁC NGHIỆP - Họ tên: LƯU THANH NHANH - Chức danh: Giáo viên - Đơn vị công tác: Khoa Kinh Tế - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên giang Tên giải pháp: Giải pháp giảng dạy học phần Tài doanh nghiệp gắn với thực tiễn ngành ngành kế toán Căn cứ: - Căn Công văn số 959/HD-SNV ngày 27/11/2012 Sở Nội vụ Kiên Giang đánh giá phân loại CB.VC; - Thông tư số 54 /2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 Thực công khai cam kết chất lượng đào tạo; - Căn Hướng dẫn số 689/HD-UBNN ngày 15/06/2012 UBNN tỉnh Kiên Giang hướng dẫn xét công nhận sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp công tác quản lý; - Căn Nghị số 29 – NQ/TW, hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Thực trạng tình hình: + Thứ nhất: Còn tồn nhiều lao động kế toán viên gặp khó khăn thực nhiệm vụ lập kế hoạch tài cho doanh nghiệp chủ đề quan tâm nhiều diễn đàn kế toán + Thứ hai: Ở trường học, kiến thức giáo viên truyền đạt chương trình đào tạo, nhiều sinh viên kế toán thụ động lớp, có chủ động tìm tòi, học hỏi kiến thức bên để trang bị cho đường lập nghiệp Trước thụ động này, yếu điểm mắt doanh nghiệp tuyển dụng + Thứ ba: Các doanh nghiệp địa bàn tỉnh Kiên Giang nói riêng tỉnh khác nước nói chung đa số tập trung quy mô vừa nhỏ, cấu tổ chức máy hoạt động máy kế toán doanh nghiệp tách bạch phận tài phận kế toán, thực tế, kiến thức kế toán tài có mối quan hệ tồn song song, tương hỗ lẫn Điều này, đòi hỏi nhân viên kế toán không am hiểu, giỏi nghiệp vụ kế toán, số kế toán mà phải am hiểu số liệu, sổ sách kế toán từ phân tích tình hình tài tham gia dự báo tình hình tài chính, tham gia việc lập kế hoạch tài ngắn hạn dài hạn cho doanh nghiệp Những kiến thức yêu cầu sinh viên ngành Kế toán, tài từ hệ đào tạo cao đẳng trở lên phải trang bị đầy đủ để tác nghiệp + Thứ tư: Đối với sinh viên tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập, em gặp nhiều khó khăn công tác tài doanh nghiệp + Thứ năm: Khả tin học, máy tính em yếu, sinh viên lớp am hiểu sử dụng phầm mềm excel, word, khó khăn triển khai ứng dụng học tập + Thứ sáu: Trình độ khả tiếp thu kiến thức sinh viên không đồng đều, phân lớn sinh viên lớp có tinh thần ỷ lại, chờ vào thầy cô, bạn bè, không chủ động học tập, gây khó khăn việc thực vai trò giáo viên người học đào tạo tín Các nội dung giải pháp: Tên giải pháp : Lồng ghép chuyên đề lập kế hoạch tài ngắn hạn doanh nghiệp cụ thể song song với trình học tập sinh viên Cụ thể : Nhiệm vụ giáo viên : - Nghiên cứu, chuẩn bị kỹ tài liệu có liên quan trước bắt đầu giảng dạy học phần - Cập nhật, sàn lọc liệu tài doanh nghiệp sàn chứng khoán, biên soạn nội dung liệu trạng kế hoạch tài sản cố định, tình hình chiến lược sản xuất tiêu thụ năm kế hoạch, liệu báo cáo kết kinh doanh, cân đối kế toán năm báo cáo liệu cần thiết khác thực yêu cầu: YÊU CẦU A - Giới thiệu sơ lược công ty B – KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÔNG TY ……… NĂM … Lập kế hoạch tài sản cố định công ty năm …… Lập bảng nhu cầu vốn lưu động năm … Lập kế hoạch doanh thu tiêu thụ: - Kế hoạch doanh thu tiêu thụ - Kế hoạch thu tiền bán hàng Lập kế hoạch giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Lập cân đối kế toán dự kiến năm …… Lập kế hoạch lợi nhuận kinh doanh dự kiến năm …… ĐÓNG CUỐN NỘP (Phụ lục) - Chia nhóm học sinh tối đa sinh viên/nhóm Giao tập chuyên đề bắt đầu chương « Vốn kinh doanh doanh nghiệp » Hoàn thành tập kết thúc học phần - Hướng dẫn sinh viên thực yêu cầu song song tiến độ giảng dạy nội dung chương : + Yêu cầu : Hoàn thành sau học song chương 2, phần vốn cố định + Yêu cầu : Hoàn thành sau học song chương 2, phần vốn lưu động + Yêu cầu : Hoàn thành sau học song chương 4, phần doanh thu bán hàng + Yêu cầu : Hoàn thành sau học song chương 4, phần giá thành sản phẩm + Yêu cầu : Hoàn thành sau học song chương 4, phần tiêu tài + Yêu cầu : Hoàn thành sau học song chương 4, phần lợi nhuận phân phối lợi nhuận Kết thực phạm vi áp dụng nhân rộng: a) Kết thực Thông qua việc đưa kiến thức thực tế từ doanh nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khoán để thực tập lớn lập kế hoạch tài ngắn hạn công ty (chuyên đề thu hoạch môn tài doanh nghiệp) đem lại hiệu đáng kể sau: + Giúp sinh viên tiếp cận báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán + Sinh viên hiểu phương pháp lập kế hoạch tài tham khảo mẫu biểu kế hoạch áp dụng doanh nghiệp có nhu cầu + Sinh viên lập kế hoạch tài ngắn hạn công ty, từ tham gia kế hoạch doanh nghiệp + Tăng cường chia kiến thức, tính đoàn kết thông qua hoạt động nhóm + Kích thích thúc đẩy tính chủ động học tập cho sinh viên, giúp sinh viên tự trao dồi nhiều kiến thức kinh tế, xã hội kiến thức lớp + Phát triển khả tự nghiên cứu, tìm hiểu tình hình tài doanh nghiệp niêm yết công khai báo cáo tài + Rèn luyện cho sinh viên kỹ sử dụng word, excel, phát triễn kỹ sử dụng tin học văn phòng b) Phạm vi áp dụng Giải pháp áp dụng giảng dạy học phần Tài doanh nghiệp cho sinh viên ngành Kế toán trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang Ngoài ra, giải pháp tác nghiệp sáng kiến nhân rộng công tác giảng dạy cho sinh viên ngành Tài chính, Kế toán trường cao đẳng, đại học khác Kiến nghị: Giải pháp cần trì cải tiến cho khóa học NỘI DUNG SÁNG KIẾN Phần dẫn nhập Nhìn nhận chất lượng hiệu giáo dục đào tạo thấp so với yêu cầu, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, Đảng Nhà nước ta quán triệt chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Nghị số 29 – NQ/TW, hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực cho nước nhà Trong đó, nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp phải tập trung đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, trách nhiệm nghề nghiệp có kỹ theo hướng ứng dụng, thực hành, đảm bảo đáp ứng nhu cầu lực kỹ thuật công nghệ thị trường lao động nước quốc tế Để thực mục tiêu đạo trên, đòi hỏi đơn vị giáo dục nghề nghiệp nói chung Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang nói riêng phải có giải pháp sát sao, đó, giải pháp đổi phương pháp dạy học đưa thực tiễn gắn với hoạt động xã hội, sản xuất kinh doanh lồng ghép vào nội dung môn học quan tâm hàng đầu triển khai thực Chủ trương giáo dục tăng cường thời lượng thực hành môn học để đảm bảo mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ngành nghề, nâng cao kỹ tay nghề đáp ứng nhu cầu lao động cho doanh nghiệp trường áp dụng đẩy nhanh tiến độ từ năm học 2014 – 2015 Và nhiệm vụ hàng đầu đưa vào nội dung đánh giá thi đua phòng, khoa, trung tâm Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giao, lãnh đạo khoa Kinh tế đạo giáo viên, giảng viên phải tích cực đưa hoạt động thực tiễn vào môn học ngành Kế toán Quản trị kinh doanh Riêng việc đào tạo chuyên môn cho sinh viên ngành Kế toán đáp ứng nhu cầu lao động doanh nghiệp, đội ngũ giáo viên môn không ngừng cố gắng, mạnh dạng đổi phương pháp giảng dạy, hạn chế lý thuyết, tăng cường thực hành, thực tiễn Đối với thân giáo viên phân công giảng dạy môn Tài doanh nghiệp năm học qua, nhận thấy nhiều lao động kế toán viên gặp khó khăn thực nhiệm vụ lập kế hoạch tài cho doanh nghiệp chủ đề quan tâm nhiều diễn đàn kế toán Nhận thấy thực trạng trên, vấn đề đặt cho sinh viên ngành kế toán sau tốt nghiệp không giỏi nghiệp vụ chuyên môn kế toán, phải lập kế hoạch tài doanh nghiệp có yêu cầu Khi nhận nhiệm vụ giảng dạy môn Tài doanh nghiệp cho lớp Kế toán – CDD8, học kỳ năm học 2015 – 2016, đưa thực tiễn vào giảng dạy mong muốn chia sẻ kinh nghiệm thông qua đề tài sáng kiến “Giải pháp giảng dạy học phần tài doanh nghiệp gắn với thực tiễn nghề kế toán trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ Thuật Kiên Giang” 2 Những khó khăn Khoa Kinh tế thành lập năm 2003, sở Bộ môn Kế toán, thực đào tạo ngành nghề Kế toán doanh nghiệp Quản trị kinh doanh với cấp bậc đào tạo trung cấp, cao đẳng nghề cao đẳng Riêng ngành Kế toán hệ cao đẳng đến nay, khoa kinh tế đào tạo khóa năm học 2007 – 2008 Trong trình công tác trường, nhiều giáo viên khác nhận thức người khám phá lực học học sinh, sinh viên, trực tiếp đào tạo em trở thành lao động có chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu doanh nghiệp Bên cạnh đó, doanh nghiệp địa bàn tỉnh Kiên Giang nói riêng tỉnh khác nước nói chung đa số tập trung quy mô vừa nhỏ, cấu tổ chức máy hoạt động máy kế toán doanh nghiệp tách bạch phận tài phận kế toán, thực tế, kiến thức kế toán tài có mối quan hệ tồn song song, tương hỗ lẫn Dó đó, đòi hỏi nhân viên kế toán không am hiểu, giỏi nghiệp vụ kế toán, số kế toán mà phải am hiểu số liệu, sổ sách kế toán từ phân tích tình hình tài tham gia dự báo tình hình tài chính, tham gia việc lập kế hoạch tài ngắn hạn dài hạn cho doanh nghiệp Những kiến thức yêu cầu sinh viên ngành Kế toán, tài từ hệ đào tạo cao đẳng trở lên phải trang bị đầy đủ để tác nghiệp Song, trình tiếp cận, quan sát tiến độ giảng dạy, học tập làm việc nhiều kế toán viên trường doanh nghiệp, thấy bật lên khó khăn cần giải sau: 2.1 Những khó khăn phía sinh viên kế toán - Trên diễn đàn kế toán webketoan.com, danketoan.com, diendanketoan.com, trao đổi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, pháp luật kế toán, biểu mẫu kế toán, không khó để bắt gặp nhiều thành viên làm kế toán hỏi cách lập kế hoạch tài Điều cho thấy, việc lập kế hoạch tài cho doanh nghiệp, mà trước hết kế hoạch tài ngắn hạn vấn đề quan trọng ông chủ doanh nghiệp quan tâm thực Thông qua kế hoạch đó, doanh nghiệp dễ dàng triễn khai lường trước rủi ro, có biện pháp khắc phục kịp thời Song, nhiều nhân viên kế toán, kế toán viên tốt nghiệp, nhận yêu cầu từ cấp lúng túng, chí làm - Ở trường học, kiến thức giáo viên truyền đạt chương trình đào tạo, nhiều sinh viên kế toán thụ động lớp, có chủ động tìm tòi, học hỏi kiến thức bên để trang bị cho đường lập nghiệp Trước thụ động này, yếu điểm mắt doanh nghiệp tuyển dụng - Khả tiếp thu em tương đối chậm Khi giảng dạy sinh viên lớp Kế toán cao đẳng khóa 8, có nhiều phản ánh từ giáo viên môn có khoảng từ đến sinh viên có khả tiếp thu tốt - Khi có yêu cầu thực giao nhà cho sinh viên, giáo viên hướng dẫn gợi ý, có khoảng 40% số sinh viên lớp không chủ động, có tính ỷ lại có nhiều sinh viên nói khó nên không làm mà không hỏi giáo viên hướng dẫn Điều gây nhiều khó khăn trình giảng dạy, giao tập giáo viên - Đối với sinh viên tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập, em gặp nhiều khó khăn công tác tài doanh nghiệp - Khả tin học, máy tính em yếu, sinh viên lớp am hiểu sử dụng phầm mềm excel, word, khó khăn triển khai ứng dụng học tập 2.2 Những khó khăn phía giáo viên môn tài - Hiện khoa kinh tế có giáo viên chuyên môn tài chính- ngoại thương tiếp nhận giảng dạy môn Tài doanh nghiệp lớp, song việc giáo viên tiếp cận công tác tài doanh nghiệp nhiều hạn chế Để thực giảng dạy môn học với lượng kiến thức phù hợp với đề cương chi tiết, vừa sức với sinh viên đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tế công tác kế toán tài chính, đòi hỏi giáo viên môn phải thường xuyên tự nghiên cứu, học hỏi kiến thức mới, trao dồi kinh nghiệm giáo viên môn trường, kiến thức tài từ tạp chí, báo chuyên ngành, tình hình doanh nghiệp sàn, kịp thời truyền đạt cho sinh viên - Trình độ khả tiếp thu kiến thức sinh viên không đồng đều, phân lớn sinh viên lớp có tinh thần ỷ lại, chờ vào thầy cô, bạn bè, không chủ động học tập, gây khó khăn việc thực vai trò giáo viên người học đào tạo tín Giải pháp thực Nhận biết khó khăn từ thực trạng nói trên, triển khai giảng dạy môn Tài doanh nghiệp (Lớp Kế toán – Cao đẳng khóa 8), thân tăng cường việc đưa thực tế vào giảng dạy thông qua việc giao tập lớn phân nhóm thực Cụ thể sau: 3.1 Về giáo viên - Nghiên cứu tình hình doanh nghiệp báo cáo tài doanh nghiệp trang www.cophieu68.vn Tập hợp liệu tài từ báo cáo tài (Bảng cân đối kế toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh) công ty (Công ty cổ phần bóng đèn điện quang Công ty cổ phần chế tạo máy Dzĩ An) biên soạn yêu cầu cho tập lớn - Tham khảo soạn mẫu biểu kế hoạch cung cấp cho sinh viên - Phân nhóm thực hiện: Lớp có 33 sinh viên, phân làm 10 nhóm, 2-4 sinh viên/nhóm - Hướng dẫn sinh viên thực thời gian thực - Nội dung tập lớn thể sau: + Về yêu cầu thời gian thực hiện: YÊU CẦU A - Giới thiệu sơ lược công ty B – KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÔNG TY ……… NĂM 2016 Lập kế hoạch tài sản cố định công ty năm 2016 Lập bảng nhu cầu vốn lưu động năm 2016 Lập kế hoạch doanh thu tiêu thụ: - Kế hoạch doanh thu tiêu thụ - Kế hoạch thu tiền bán hàng Lập kế hoạch giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Lập cân đối kế toán dự kiến năm 2016 Lập kế hoạch lợi nhuận kinh doanh dự kiến năm 2016 ĐÓNG CUỐN NỘP (Phụ lục) THỜI GIAN Từ 04/04/2016 đến 16/04/2016 Từ 18/04/2016 đến 23/04/2016 Từ 25/04/2016 đến 30/04/2016 Từ 02/05/2016 đến 07/05/2016 Từ 10/05/2016 đến 14/05/2016 Từ 16/05/2016 đến 21/05/2016 + Về liệu cung cấp cho nhóm: a) Bài tập lớn – Nhóm thực hiện: 1,2,3,4,5 Nội dung: Có liệu tình hình hoạt động công ty cổ phần bóng đèn điện quang năm 2015 dự kiến tình hình năm 2016 sau: I Tình hình tài sản cố định: Tài sản cố định ngày 1/1/2016 Loại TSCĐ Nguyên giá (Trđ) Nhà cửa, kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị, dụng cụ quản lý Tài sản cố định khác Tổng 90.000 164.515 12.000 96.900 61.986 425.401 Thời gian sử dụng (năm) 20 10 5 Giá trị hao mòn lũy kế (%NG) 30.086 110.000 9.150 65.400 47.050 (261.686) Dự kiến năm 2016, tình hình biến động sau: - Ngày 1/2: Mua thiết bị sản xuất đưa vào sử dụng, nguyên giá 1.200 triệu đồng Thời gian sử dụng xác định 10 năm - Ngày 1/3: Đưa vào sử dụng phương tiện vận tải, nguyên giá 850 triệu đồng/phương tiện vận tải, thời gian sử dụng 10 năm - Ngày 1/6: Thanh lý dụng cụ quản lý sử dụng đầu năm, nguyên giá 200 triệu đồng, giá trị lý thu hồi dự kiến 40 triệu đồng (chưa thuế GTGT 10%) (Ghi nhận vào thu nhập khác để xác định kết hoạt động kinh doanh công ty) Các loại TSCĐ khấu hao theo phương pháp đường thẳng II Tình hình doanh thu tiêu thụ Báo cáo tình hình doanh thu năm 2015 (Đơn vị tính: Triệu đồng) Quý Quý Qúy Qúy Số lượng tiêu thụ (SP) 43.877.720 20.183.440 11.172.280 7.537.920 Đơn giá bình quân (Triệu đồng/SP) 0,025 0,025 0,025 0,025 (Không bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%) 1.096.943 504.586 279.307 188.448 Doanh thu Dự kiến năm 2016 - Sản lượng tiêu thụ tăng 15% - Đơn giá không đổi năm báo cáo Dự kiến kế hoạch thu tiền bán hàng sau: - Chính sách thu tiền bán hàng năm báo cáo: Trong quý thu 50%, 50% lại thu quý III Dự kiến tình hình sản xuất công ty năm 2016: Theo trưởng phòng kinh doanh, tồn kho TP cuối kỳ xấp xỉ 25% lượng bán kỳ theo nguyên tắc kế toán, tồn kho đầu kỳ tồn kho cuối kỳ trước IV Tình hình chi phí sản xuất kinh doanh Theo ước tính phận sản xuất: - Tỷ lệ giá vốn hàng bán doanh thu kỳ kế hoạch giảm 5% so với kỳ năm trước - Số vòng quay hàng tồn kho kỳ kế hoạch tăng vòng so với kỳ năm trước - Tồn kho thành phẩm chiếm 65% giá trị hàng tồn kho cuối kỳ Còn lại sản phẩm dở dang - Tồn kho đầu kỳ tồn kho cuối kỳ trước - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung chiếm 67%, 15%, 18% tổng chi phí đưa vào sản xuất (Kỳ kế hoạch giữ nguyên kỳ báo cáo) - Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng so với kỳ năm báo cáo 5% 10% V Một số tiêu tài dự kiến năm 2016 Tỷ lệ giá vốn hàng bán doanh thu kỳ kế hoạch giảm 5% so với kỳ năm trước Số vòng quay hàng tồn kho kỳ kế hoạch tăng vòng so với kỳ năm trước Tỷ số toán thời tăng 1,2 lần so với kỳ năm báo cáo Tỷ số toán nhanh tăng 1,5 lần so với kỳ năm báo cáo Tỷ số toán tức giảm 0,5 lần so với kỳ năm báo cáo Tỷ số nợ giảm 20% so với kỳ năm báo cáo, tỷ lệ nợ ngắn hạn kỳ năm báo cáo Tổng tài sản kỳ kế hoạch tăng 15% so với kỳ năm báo cáo Số vòng quay khoản phải thu tăng vòng so với kỳ năm báo cáo VI Nội dung khác - Các liệu khác nhóm tự bổ sung thêm cho hợp lý - Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp khoản trích theo lương theo quy định hành VII Bản báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015 ĐƠN VỊ TÍNH: TRIỆU ĐỒNG Kết Quả Kinh Doanh Doanh Thu Thuần Giá Vốn Hàng Bán Lợi Nhuận Gộp Chi phí hoạt động Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Tổng Chi phí hoạt động Tổng doanh thu hoạt động tài Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Chi phí lợi nhuận Chi phí thuế TNDN hành Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng Chi phí lợi nhuận Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 1,096,943 739,861 357,081 504,586 365,870 138,716 279,307 195,273 84,035 188,448 106,056 82,392 171,526 119,045 52,481 29,500 3,379 123,610 62,417 215,527 119,969 19,278 74 33,148 23,316 75,742 31,502 2,133 532 47,589 15,550 65,272 20,455 4,823 840 17,330 10,175 32,328 35,674 2,414 1,933 25,544 13,875 41,833 30,040 261,938 94,891 39,219 85,739 40,687 5,376 267,315 -452 94,438 -195 39,024 6,340 92,080 -106 40,581 58,082 58,082 209,233 19,213 19,213 75,225 10,350 10,350 28,674 20,236 20,236 71,844 8,870 728 9,598 30,984 VIII Bản cân đối kế toán năm 2015 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐƠN VỊ TÍNH: TRIỆU ĐỒNG 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 288,248 144,834 608,237 276,401 11,139 288,248 144,834 608,237 276,401 11,139 190,939 275,312 604,139 329,242 10,879 189,908 352,312 502,348 391,045 10,911 228,661 372,571 482,983 346,540 9,961 1,328,859 1,328,859 1,410,512 1,446,525 1,440,715 12,482 163,715 -261,686 66,449 1,461 1,578,146 12,482 163,715 -261,686 66,449 1,461 1,578,146 747 137,905 -256,336 62,465 1,444 1,617,824 662 142,911 -250,375 62,465 1,164 1,658,507 110 146,917 -242,258 62,465 2,124 1,656,569 495,367 75,099 570,465 495,367 75,099 570,465 590,452 75,148 665,600 543,489 75,421 618,910 637,944 77,239 715,183 1,002,751 4,930 1,007,681 1,002,751 4,930 1,007,681 947,123 5,101 952,224 1,034,690 4,907 1,039,596 936,479 4,907 941,386 1,578,146 1,578,146 1,617,824 1,658,507 1,656,569 Tài Sản Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác TỔNG TÀI SẢN NGẮN HẠN Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định (Giá trị hao mòn lũy kế) Các khoản đầu tư tài dài hạn Tổng tài sản dài hạn khác TỔNG TÀI SẢN Nợ Phải Trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Tổng Nợ Nguồn Vốn Vốn chủ sở hữu Nguồn kinh phí quỹ khác Tổng Nguồn Vốn TỔNG NGUỒN VỐN b) Bài tập lớn – Nhóm thực hiện: 6,7,8,9,10 Nội dung: Có liệu tình hình hoạt động công ty cổ phần cổ phần chế tạo máy Dzĩ An năm 2015 dự kiến tình hình năm 2016 sau: I Tình hình tài sản cố định: Tài sản cố định ngày 1/1/2016 Loại TSCĐ Nguyên giá (Trđ) Nhà cửa, kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị, dụng cụ quản lý Tài sản cố định khác Tổng 26.380 35.515 22.000 900 358 85.153 Thời gian sử dụng (năm) 20 10 5 Giá trị hao mòn lũy kế (%NG) 6.595 17.514 7.334 180 72 (31.695) Dự kiến năm 2016, tình hình biến động sau: - Ngày 1/2: Mua thiết bị sản xuất đưa vào sử dụng, nguyên giá 1.200 triệu đồng Thời gian sử dụng xác định 10 năm - Ngày 1/3: Đưa vào sử dụng phương tiện vận tải, nguyên giá 850 triệu đồng/phương tiện vận tải, thời gian sử dụng 10 năm - Ngày 1/6: Thanh lý dụng cụ quản lý sử dụng đầu năm, nguyên giá 200 triệu đồng, giá trị lý thu hồi dự kiến 40 triệu đồng (chưa thuế GTGT 10%) (Ghi nhận vào thu nhập khác để xác định kết hoạt động kinh doanh công ty) Các loại TSCĐ khấu hao theo phương pháp đường thẳng II Tình hình doanh thu tiêu thụ Báo cáo tình hình doanh thu năm 2015 (Đơn vị tính: Triệu đồng) Quý Quý Qúy Qúy 5.000 2560 634 1.259 Số lượng tiêu thụ (SP) 25,7434 25,582 23,334 23,009 Đơn giá bình quân (Triệu đồng/SP) (Không bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%) 128.717 65.491 14.794 28.968 Doanh thu Dự kiến năm 2016 - Sản lượng tiêu thụ tăng 15% - Đơn giá không đổi năm báo cáo Dự kiến kế hoạch thu tiền bán hàng sau: - Chính sách thu tiền bán hàng năm báo cáo: Trong quý thu 50%, 50% lại thu quý III Dự kiến tình hình sản xuất công ty năm 2016: Theo trưởng phòng kinh doanh, tồn kho TP cuối kỳ xấp xỉ 25% lượng bán kỳ theo nguyên tắc kế toán, tồn kho đầu kỳ tồn kho cuối kỳ trước IV Tình hình chi phí sản xuất kinh doanh Theo ước tính phận sản xuất: - Tỷ lệ giá vốn hàng bán doanh thu kỳ kế hoạch giảm 5% so với kỳ năm trước - Số vòng quay hàng tồn kho kỳ kế hoạch tăng vòng so với kỳ năm trước - Tồn kho thành phẩm chiếm 65% giá trị hàng tồn kho cuối kỳ Còn lại sản phẩm dở dang - Tồn kho đầu kỳ tồn kho cuối kỳ trước - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung chiếm 67%, 15%, 18% tổng chi phí đưa vào sản xuất (Kỳ kế hoạch giữ nguyên kỳ báo cáo) - Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng so với kỳ năm báo cáo 5% 10% V Một số tiêu tài dự kiến năm 2016 Tỷ lệ giá vốn hàng bán doanh thu kỳ kế hoạch giảm 5% so với kỳ năm trước Số vòng quay hàng tồn kho kỳ kế hoạch tăng vòng so với kỳ năm trước Tỷ số toán thời tăng 1,4 lần so với kỳ năm báo cáo Tỷ số toán nhanh tăng 1,5 lần so với kỳ năm báo cáo Tỷ số toán tức giảm 0,5 lần so với kỳ năm báo cáo Tỷ số nợ giảm 20% so với kỳ năm báo cáo, tỷ lệ nợ ngắn hạn kỳ năm báo cáo Tổng tài sản kỳ kế hoạch tăng 15% so với kỳ năm báo cáo Số vòng quay khoản phải thu tăng vòng so với kỳ năm báo cáo VI Nội dung khác - Các liệu khác nhóm tự bổ sung thêm cho hợp lý - Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp khoản trích theo lương theo quy định hành VII Kết Quả Kinh Doanh Doanh Thu Thuần Giá Vốn Hàng Bán 2015 ĐƠN VỊ TÍNH: TRIỆU ĐỒNG Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 128,717 86,434 65,491 43,051 14,794 11,896 28,968 18,442 19,112 13,046 42,283 22,439 2,898 10,527 6,066 Chi phí hoạt động Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,542 3,983 26,279 13,383 1,236 1,083 9,102 4,269 1,407 1,008 4,408 2,670 1,185 846 7,866 3,683 1,383 1,045 4,903 2,761 Tổng Chi phí hoạt động 45,204 14,607 8,485 12,734 9,047 3,965 284 309 180 193 1,044 8,115 -5,278 -2,027 -2,789 -221 38 -354 71 23 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 822 8,153 -5,631 -1,956 -2,765 Chi phí lợi nhuận Chi phí thuế TNDN hành 191 90 21 66 14 Tổng Chi phí lợi nhuận 191 90 21 66 14 631 8,063 -5,653 -2,022 -2,779 Lợi Nhuận Gộp Tổng doanh thu hoạt động tài Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp VIII BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 Tiền khoản tương đương tiền 660 660 1,432 2,897 1,950 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 358 358 358 358 - 79,090 56,270 210 79,090 56,270 210 40,329 69,682 2,463 55,957 48,112 725 56,655 47,571 1,560 136,587 N/A 53,458 -31,965 6,756 N/A 136,587 N/A 53,458 -31,965 6,756 N/A 114,264 N/A 50,586 -30,143 6,974 N/A 108,049 N/A 51,006 -27,886 6,649 N/A 107,736 N/A 52,029 -26,216 6,886 N/A 196,802 196,802 171,824 165,704 166,652 95,146 9,986 95,146 9,986 81,962 9,919 71,022 10,363 71,153 9,549 105,131 105,131 91,881 81,385 80,702 91,671 91,671 196,802 91,671 91,671 196,802 79,942 79,942 171,824 84,319 84,319 165,704 85,950 85,950 166,652 Tài Sản Tài sản ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác TỔNG TÀI SẢN NGẮN HẠN Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định (Giá trị hao mòn lũy kế) Tổng tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG TÀI SẢN Nợ Phải Trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Tổng Nợ Nguồn Vốn Vốn chủ sở hữu Tổng Nguồn Vốn TỔNG NGUỒN VỐN Kết thực hiện: 4.1 Kết tập lập kế hoạch tài 4.1.1 Bài tập (Chuyên đề 1) a) Bảng kế hoạch khấu hao tài sản cố định năm 2016 (Đvt: Triệu đồng) NGđk Đầu Cuối năm năm 425401 Nhà cửa, kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị, dụng cụ quản lý Tài sản cố định khác 90000 164515 12000 96900 61986 Chỉ tiêu Quý I 425401 90000 164515 12000 96900 61986 NGt Thiết bị sản xuất Phương tiện vận tải NGg Dụng cụ quản lý NGck 428101 428301 Nhà cửa, kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị, dụng cụ quản lý Tài sản cố định khác 90000 165715 13700 96700 61986 90000 165715 13700 96900 61986 316643 34586 126561,5 11291,67 84756,67 59447,2 111458 55414 39153.5 2408,33 11943,33 2538,8 275402 31211 114132,88 9664,17 70245 50149,3 152899 58789 51582 4036 26655 11837 Quý IV 428101 90000 165715 13700 96700 61986 1200 1700 M 261686 Nhà cửa, kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị, dụng cụ quản lý Tài sản cố định khác 30086 110000 9150 65400 47050 GTCLck 163715 59914 54515 2850 31500 14936 Nhà cửa, kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị, dụng cụ quản lý Tài sản cố định khác Các quý năm 2016 Quý II Quý III 428301 428101 90000 90000 165715 165715 13700 13700 96900 96700 61986 61986 200 428101 428101 428101 90000 165715 13700 90000 165715 13700 90000 165715 13700 96700 61986 290168 32336 118275,75 11220,83 75086,67 53248,6 137933 57664 47439 2479 21613 8737 96700 61986 306012 33461 122418,63 10763,33 79921,67 59447,2 122089 56539 43296 2937 16778 2539 96700 61986 316643 34586 126561,5 1129,67 84756,67 59447,2 111458 55414 39154 2408 11943 2539 b) Kế hoạch doanh thu thu tiền bán hàng 2016 (Đvt: Triệu đồng) Chỉ tiêu Số lượng tiêu thụ Đơn giá Doanh thu Thuế VAT Doanh thu + thuế Thu tiền bán hàng qúy 50% Quý 8668608 0,025 216715,20 21671,52 238386,72 119193,36 Quý 12848122 0,025 321203,05 32120,31 353323,36 176661,68 Qúy 23210956 0,025 580273,90 58027,39 638301,29 319150,65 Qúy 50459378 0,025 1261484,45 126148,45 1387632,90 693816,448 Tổng cộng 86518456 Thu tiền bán hàng qúy trước 603318,65 119193,36 176661,68 319150,65 5473256,18 Tổng thu tiền 722512,01 295855,04 495812,32 1012967,09 Tổng thuế VAT 21671,52 32120,31 58027,39 126148,45 c) Kế hoạch giá vốn hàng bán – chi phí kinh doanh 2016 (Đvt: Triệu đồng) 8328868,10 237967,66 Chỉ tiêu Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung Tổng chi đưa vào sản xuất Giá Trị Sản Phẩm Dở Dang Đầu kỳ Cuối kỳ Giá Trị Tồn Kho Thành Phẩm Đầu kỳ Cuối kỳ Giá vốn hàng bán Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Qúy Qúy Qúy Qúy 128163,36 160195,50 389533,69 595087,58 28693,29 35864,67 87209,03 133228,56 34431,95 43037,60 104650,84 159874,28 191288,59 239097,77 581393,56 888190,42 758503,20 1124210,68 1124210,68 2030958,65 2030958,65 4415195,58 4415195,58 758503,20 1408648,80 2087819,83 139572,11 6978,61 2087819,83 3771780,35 3771780,35 8199648,93 164708,60 376675,48 8235,43 18833,77 8199648,93 1408648,80 851614,88 42580,74 13957,21 16470,86 37667,55 85161,49 2379676,60 237967,66 2617644,26 2855611,92 d) Bản cân đối kế toán dự kiến 2016 (Đvt: Triệu đồng) STT Năm 2016 Tiền mặt 132594,08 Khoản phải 848829,66 thu Hàng tồn 317751,44 kho TSLĐ khác 167885,16 1467060,34 I Tổng TSLĐ Nguyên giá 428101 TSCĐ Khấu hao 316643 tích luỹ Tổng TSCĐ 111458 Tài sản dài 236350 hạn khác A TỔNG TÀI 1814867,90 SẢN Nợ ngắn hạn 455737,64 Nợ dài hạn 69090,16 Nợ phải trả III 524827,80 31/12/2016 132594,08 689491,07 30/09/2016 87831,94 396816,66 30/06/2016 87357,68 233579,39 31/03/2016 105184,06 159921,04 256225,51 145.260,76 72520,14 59556,50 388749,68 1467060,34 428101 927295,89 1557205,25 428101 1203506,38 1596963,6 428101 1265887,77 1590549,36 428301 316643 306012 290168 275402 111458 236350 122089 181203 137933 172386 152899 161606 1814867,90 1860497,60 1907283,05 1905054,35 455737,64 69.090,16 543215,84 500009,88 69387,32 586908,48 524827,80 69136,16 612352 71059,88 569397,20 657968,36 Vốn chủ sở 1002751 1002751 947123 hữu Nguồn kinh phí quỹ 287289,10 287289,10 301022,60 khác IV Tổng vốn 1290040,10 1290040,10 1248145,60 chủ sở hữu B TỔNG 1814867,90 1814867,90 1860497,60 NGUỒN VỐN e) Kế hoạch lợi nhuận năm 2016 (Đvt: Triệu đồng) STT Chỉ tiêu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Thu nhập khác Lãi trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 1034690 936479 303195,85 310606,99 1337885,85 1247085,99 1907283,05 1905054,35 Quý 216715,2 139572,1 77143,1 6978,6057 13957,2114 Quý 321203,1 164708,6 156494,4 8235,43 16470,86 Quý Quý 580273,9 1261484,5 376675,5 851614,9 203598,4 409869,6 18833,77 42580,74 37667,55 85161,49 56207,3 12365,6 43841,7 40 131828,2 29002,2 102826,0 147097,1 32361,4 114735,7 282127,3 62068,0 220059,3 Năm 2016 2379676,6 1486049,3 893627,3 76628,6 153257,1 40,0 663781,6 146032,0 517749,6 4,1,2, Bài tập (Chuyên đề 2) a) Bảng kế hoạch khấu hao tài sản cố định năm 2016 (Đvt: Triệu đồng) Chỉ tiêu 1, NGđk Nhà cửa, kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị, dụng cụ quản lý Tài sản cố định khác Đầu Cuối năm năm 85153 26380 35515 22000 900 26380 35515 22000 900 358 358 2, NGt Thiết bị sản xuất Phương tiện vận tải 3, NGg Dụng cụ quản lý 4, NGck Nhà cửa, kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị, dụng cụ quản lý Tài sản cố định khác 8, GTCLck Nhà cửa, kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị, dụng cụ quản lý Tài sản cố định khác Quý IV 87853 26380 36715 23700 700 358 358 358 200 87853 26380 36715 23700 700 87853 26380 36715 23700 700 87853 26380 36715 23700 700 358 38467 7584,25 20257,625 10197,33 301,67 358 40712 7914 21175,5 11142,33 336,67 1200 1700 87853 88053 26380 36715 23700 700 26380 36715 23700 900 358 358 40712 7914 21175,5 11142,33 336,67 33941 6924,75 18421,875 8279,00 225,00 358 36207 7254,5 19339,75 9238,17 266,67 53458 19785 18001 14666 720 143,6 47141 18466 15539,5 12557,67 363,33 89,9 54112 19455 18293 15421 675 107,8 51646 19126 17375 14462 433 125,7 49386 18796 16457 13503 398 143,6 47141 18466 15540 12558 363 286 214,4 268 250 232 214 Nhà cửa, kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị, dụng cụ quản lý Tài sản cố định khác 5, M Quý I 85153 Các quý năm 2016 Quý II Quý III 88053 87853 26380 26380 36715 36715 23700 23700 900 700 31695 6595 17514 7334 180 72 b) Kế hoạch doanh thu thu tiền bán hàng 2016 (Đvt: Triệu đồng) BÀI Số lượng tiêu thụ Đơn giá Doanh thu Thuế VAT Doanh thu + thuế Thu tiền bán hàng qúy 50% Qúy 2944 25,582 75313,41 7531,34 82844,75 41422,37 Qúy 5750 25,7434 148024,55 14802,46 162827,01 81413,50 Tổng cộng 9423,1 23,009 33313,58 3331,36 36644,94 18322,47 Quý 729,1 23,334 17012,82 1701,28 18714,10 9357,05 81413,50 18322,47 9357,05 41422,37 629428,02 Tổng thu tiền 99735,97 27679,52 50779,43 122835,88 Tổng thuế VAT 3331,36 1701,28 7531,34 14802,46 c) Kế hoạch giá vốn hàng bán – chi phí kinh doanh 2016 (Đvt: Triệu đồng) 957825,25 27366,44 Thu tiền bán hàng qúy trước Quý 1447,85 Chỉ tiêu Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung Tổng chi đưa vào sản xuất Giá Trị Sản Phẩm Dở Dang Đầu kỳ Cuối kỳ Quý Quý Quý Quý 15897,47 13436,87 56632,62 64596,16 3559,13 4270,96 3008,25 3609,91 12678,95 15214,73 14461,83 17354,19 23727,57 20055,03 84526,30 96412,18 126,69 63,80 63,80 257,60 257,60 503,13 503,13 145,69 478,40 934,38 56794,58 2839,73 5679,46 934,38 270,57 89903,82 4495,19 8990,38 Giá Trị Tồn Kho Thành Phẩm Đầu kỳ 235,28 118,48 Cuối kỳ 118,48 478,40 Giá vốn hàng bán 21074,43 9980,29 Chi phí bán hàng 1053,72 499,01 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2107,44 998,03 d) Bản cân đối kế toán dự kiến 2016 (Đvt: Triệu đồng) STT Chỉ tiêu Tiền mặt I Khoản phải thu Hàng tồn kho TSLĐ khác Tổng TSLĐ Nguyên giá TSCĐ Khấu hao tích luỹ 273664,36 27366,44 301030,79 328397,23 Năm 2016 303,60 104154,88 48099,75 23365,82 175924,06 87853 40712 31/12/2016 303,60 80973,72 32514,01 62132,72 175924,06 87853 40712 30/09/2016 30/06/2016 658,72 55100,67 26163,95 65248,68 147172,03 87853 38467 31/03/2016 1,332,62 897,00 11209,73 24910,32919 4187,57 9266,57 122437,19 103690,07 139167,11 138763,97 87853 88053 36207 33941 Tổng TSCĐ 47141 47141 Tài sản dài hạn 3257 3257 khác A TỔNG TÀI SẢN 226322,3 226322,3 Nợ ngắn hạn 87534,32 87534,32 Nợ dài hạn 9186,20 9186,20 III Nợ phải trả 96720,52 96720,52 91671 91671 Vốn chủ sở hữu Nguồn kinh phí 37930,78 37930,78 quỹ khác Tổng vốn chủ sở IV 129601,78 129601,78 hữu TỔNG NGUỒN B 226322,30 226322,30 VỐN e) Kế hoạch lợi nhuận năm 2016 (Đvt: Triệu đồng) 49386 51646 54112 1039 -254 -1227 197597,6 75405,04 9125,48 84530,52 79942 190559,6 65340,24 9533,96 74874,20 84319 191649,8 65460,76 8785,08 74245,84 85950 33125,08 31366,40 31453,96 113067,08 115685,40 117403,96 197597,60 190559,60 191649,80 Chỉ tiêu Tổng cộng Quý Quý Quý Quý Doanh thu 33313,58 17012,82 75313,41 148024,55 273664,36 Giá vốn hàng bán 21074,4 9980,3 56794,6 89903,8 170083,5 Lợi nhuận gộp 12239,2 7032,5 18518,8 58120,7 103580,8 Chi phí bán hàng 1053,72 499,01 2839,73 4495,191 8887,7 Chi phí quản lý 2107,44 998,03 5679,46 8990,38 17775,3 doanh nghiệp Thu nhập khác 40 0 40,0 Lãi trước thuế 9078,0 5575,5 9999,6 44635,2 76957,9 Thuế TNDN 1997,2 1226,6 2199,9 9819,7 16930,7 Lợi nhuận sau thuế 7080,8 4348,9 7799,7 34815,4 60027,1 4.2, Kết ứng dụng thực tế lập kế hoạch tài vào môn học Thông qua việc đưa kiến thức thực tế từ doanh nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khoán để thực tập lớn lập kế hoạch tài ngắn hạn công ty (chuyên đề thu hoạch môn tài doanh nghiệp) đem lại hiệu đáng kể sau: + Sinh viên hiểu phương pháp lập kế hoạch tài tham khảo mẫu biểu kế hoạch áp dụng doanh nghiệp có nhu cầu, STT + Sinh viên lập kế hoạch tài ngắn hạn công ty, từ tham gia kế hoạch doanh nghiệp, + Tăng cường chia kiến thức, tính đoàn kết thông qua hoạt động nhóm, + Kích thích thúc đẩy tính chủ động học tập cho sinh viên, giúp sinh viên tự trao dồi nhiều kiến thức kinh tế, xã hội kiến thức lớp; + Phát triển khả tự nghiên cứu, tìm hiểu tình hình tài doanh nghiệp niêm yết công khai báo cáo tài + Rèn luyện cho sinh viên kỹ sử dụng word, excel, phát triễn kỹ sử dụng tin học văn phòng, Bảng: Kết thực chuyên đề nhóm sau: STT Nhóm Điểm Tổng GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ 7 8 7.0 2 6 6 6.0 3 5.8 4 8 6.7 5 5.7 6 6 6.7 7 6 4 4.8 8 8 8.2 9 4 4 4.2 10 10 9 8.5 Kết luận Thông qua hoạt động nhóm làm chuyên đề môn học Tài doanh nghiệp đem lại kết khả quan giúp em tiếp cận báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Thông qua chuyên đề giúp sinh viên kế toán mở rộng khả chuyên môn nghề nghiệp, rèn luyện kỹ tiếp cận thông tin, kỹ ứng dụng tin học văn phòng, tương tác nhóm Tuy nhiên, việc thực nhóm làm chuyên đề gặp nhiều khó khăn lớp có nhiều em thụ động, không quan tâm đến kết làm việc, nên thời gia chậm so với tiến độ Song, giải pháp áp dụng lớp Kế toán Cao đẳng khóa 8, giúp sinh viên bước đầu tiếp cận kiến thức thực tiễn, tạo tản giúp em phát triển công việc sau Kiên Giang, ngày 16 tháng năm 2016 ... TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN - Tên đề tài sáng kiến: Giải pháp giảng dạy học phần tài doanh nghiệp gắn với thực tiễn ngành Kế toán Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang - Yếu tố sáng tạo sáng... + Nội dung mới: Giải pháp tác nghiệp đưa gắn thực tiễn giảng dạy lý thuyết học phần Tài doanh nghiệp sinh viên hệ Cao đẳng, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang Giải pháp đưa là: Giáo... tin học văn phòng b) Phạm vi áp dụng Giải pháp áp dụng giảng dạy học phần Tài doanh nghiệp cho sinh viên ngành Kế toán trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang Ngoài ra, giải pháp tác nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn giải pháp giảng dạy học phần tài chính doanh nghiệp gắn với thực tiễn ngành kế toán tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật kiên giang , Skkn giải pháp giảng dạy học phần tài chính doanh nghiệp gắn với thực tiễn ngành kế toán tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật kiên giang , Skkn giải pháp giảng dạy học phần tài chính doanh nghiệp gắn với thực tiễn ngành kế toán tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật kiên giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay