Skkn các biện pháp tham mưu, xã hội hóa giáo dục tăng cường cơ sở vật chất cho trường mầm non a tứ hiệp huyện thanh trì duy trì danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia

22 189 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:52

A T VN Nõng cao cht lng giỏo dc trỡ tt cỏc tiờu chun ca trng mm non t chun quc gia l mt vic lm vụ cựng quan trng, luụn luụn l mc tiờu phn u ca mi cp hc núi chung v i vi mi nh trng núi riờng C th Chin lc phỏt trin giỏo dc mm non t nm 1998 n nm 2020 ca B giỏo dc v o to ó phng hng chung l "Tớch cc xõy dng cng c v phỏt huy cỏc trng trng im, trng chun quc gia ca cỏc ngnh hc" Trong s tiờu chun ỏnh giỏ v trng hc t chun quc gia gm: T chc nh trng, cỏn b qun lý, giỏo viờn v nhõn viờn, cht lng giỏo dc, c s vt cht (CSVC) v thit b, cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc thỡ tiờu chun th v c s vt cht v thit b chớnh l ro cn ln nht ca nh trng vic trỡ chun Bi vỡ CSVC trng lp, dựng thit b s b xung cp, h hng theo thi gian s dng, nu khụng c sa cha nõng cp s khụng m bo theo chun Xỏc nh c tm quan trng ca mc tiờu trờn, cỏc cp y ng, chớnh quyn mi a phng ó khụng ngng nõng cao cht lng giỏo dc núi chung v giỏo dc mm non núi riờng Tip tc u t kinh phớ cho xõy dng, nõng cp, ci to cỏc hng mc cũn thiu hoc xung cp; b sung cỏc thit b phc v cũn thiu cho cỏc trng mm non ó t chun quc gia, trỡ tiờu chun v CSVC theo chun Xõy dng CSVC trang thit b l c mt quỏ trỡnh lõu di Mun cú c h thng CSVC cho giỏo dc mm non c y phi i theo ng Nh nc v nhõn dõn cựng lm Ngi hiu trng phi lm tt cụng tỏc tham mu lónh o ng, chớnh quyn a phng, h hiu rừ mc ớch yờu cu v nhng iu kin cn thit v CSVC trang thit b chm súc - nuụi dng - giỏo dc (CS-ND-GD) tr Trờn c s nhn thc ỳng lónh o s to iu kin cho giỏo dc Mm non v cỏc mt: u t kinh phớ xõy dng phũng hc, mua sm, trang thit b, dựng, chi phc v, ng cỏc c s thụn - khu dõn c trớch kinh phớ h tr cho vic mua sm c s vt cht, ng viờn nhõn dõn a phng v cỏc n v kinh doanh, lc lng kinh t xó hi a phng u t cho giỏo dc mm non Mt khỏc ngi hiu trng phi nm vng v bit qun lý ngõn sỏch ca trng mỡnh hng nm chi phớ cho vic mua sm trang thit b, dựng, chi, sa cha v nõng cp trng lp õy l vic lm rt khú khụng phi bt c ngi hiu trng no cng lm tt c cụng tỏc tham mu, xó hi húa tng cng c s vt cht cho nh trng mt cỏch hiu qu Trờn thc t, trng mm non A xó T Hip huyn Thanh Trỡ l mt trng mm non nụng thụn t chun quc gia t thỏng 2/2009, l trng t chun quc gia u tiờn ca cp hc Mm non huyn Thanh Trỡ Trng cú ba im trng: im trng (Khu Cng Ngụ I) c xõy dng khang trang, theo mụ hỡnh trng chun quc gia vi phũng hc c xõy dng t nm 2006, hin ó cú hin tng xung cp Cũn li hai khu l khu Cng Ngụ II v khu Vn in l hai im trng c xõy dng t nm 1996 vi quy mụ trng lp cht hp, ó xung cp trm trng: Tng m mc, nn st lỳn, sõn thp trng, h thng thoỏt nc b ng Trang thit b phc v cụng tỏc CS- ND- GD tr cũn thiu, h thng chiu sỏng cha m bo tiờu chun ng trc thc trng v CSVC nh trờn, nhn thc c tm quan trng ca CSVC trang thit b i vi tiờu chun ca trng chun quc gia vi mong mun trỡ tt cỏc tiờu chun ca trng t chun quc gia, ú cú tiờu chun v CSVC l trng tõm c bn Lm th no õy cú c h thng c s vt cht v cỏc trang thit b phc v cụng tỏc CS- ND- GD tr m bo tiờu chun t chun quc gia cho k kim tra ln hai Mt nhim v tht khú khn vi mt trng cú nhiu im l, mụ hỡnh trng c xõy dng t nhng nm 1996 Song vi lũng nhit tỡnh, tõm huyt vi trng, cựng vi nng lc v ngh lc ca bn thõn tụi ó quyt tõm khc phc mi khú khn, bng mi bin phỏp cú th xõy dng CSVC, cỏc trang thit b phc v m bo theo chun Tụi xin mnh dn trao i cựng ch em ng nghip di dng sỏng kin kinh nghim Cỏc bin phỏp tham mu, xó hi húa giỏo dc tng cng c s vt cht cho trng Mm non A T Hip huyn Thanh Trỡ trỡ danh hiu trng t chun quc gia * Vi mc ớch ca ti l: + ỏnh giỏ thc trng v tỡnh hỡnh CSVC v trang thit b ca trng mm non A xó T Hip + Tỡm h thng cỏc bin phỏp thc hin cụng tỏc tham mu v xó hi húa tng cng CSVC cho trng trng mm non A xó T Hip trỡ danh hiu t chun quc gia * i tng nghiờn cu l: Cỏc bin phỏp thc hin cụng tỏc tham mu v xó hi húa tng cng CSVC cho trng trng mm non A xó T Hip trỡ danh hiu t chun quc gia * Phm vi ỏp dng: Trng Mm Non A xó T Hip Huyn Thanh Trỡ t nm 2010 n nm 2013 B GII QUYT VN C s lý lun: - Trng mm non t chun quc gia cú tiờu chun : Tiờu chun 1: t chun v cụng tỏc t chc v qun lý; Tiờu chun 2: t chun v i ng giỏo viờn v nhõn viờn; Tiờu chun 3: t chun v cht lng chm súc giỏo dc tr; Tiờu chun 4: t tiờu chun v quy mụ trng lp, c s vt cht v thit b; Tiờu chun 5: Thc hin tt cụng tỏc xó hi húa giỏo dc - Thi hn cụng nhn nh trng, nh tr t chun quc gia l nm, k t ngy ký quyt nh cụng nhn Trong thi hn nm, nu nh trng, nh tr ó t chun quc gia vi phm v tiờu chun ca Quy ch ny thỡ tựy theo mc vi phm, c quan cú thm quyn xem xột tip tc cụng nhn hoc khụng cụng nhn nh trng, nh tr t chun quc gia - Sau nm k t ngy ký quyt nh cụng nhn, nh trng, nh tr phi t ỏnh giỏ, lm h s trỡnh cỏc cp cú thm quyn c kim tra v cụng nhn li - CSVC ca nh trng mm non l h thng cỏc phng tin cn thit c s dng vo hot ng CS- ND- GD tr CSVC ca nh trng mm non bao gm: + Trng s: H thng phũng lp, sõn chi, trng + Trang thit b CS- ND, dựng phc v CS- GD tr - Nhng trang thit b c bn ca trng mm non + Nhng dựng chi phc v cho cụng tỏc giỏo dc nhúm lp: Bn gh, chi mua sm, chi t to ca giỏo viờn, vt liu phc v cỏc hot ng ca tr + Nhng dựng chi phc v hot ng ngoi tri: u quay, cu trt, thang leo, b cỏ, chung nuụi ng vt + Nhng dựng phc v cụng tỏc nuụi dng: dựng nh bp, dựng n ung cỏ nhõn - Xó hi húa giỏo dc i vi cỏc cp hc núi chung v vi bc hc mm non núi riờng, xõy dng cng ng trỏch nhim ca tng lp nhõn dõn vi vic to lp v ci thin mụi trng kinh t xó hi lnh mnh v thun li cho cỏc hot ng giỏo dc mm non mi a phng õy l cng ng trỏch nhim ca ng b, Hi ng nhõn dõn, U ban nhõn dõn cỏc c quan nh nc, cỏc ton th qun chỳng, cỏc t chc kinh t, cỏc doanh nghip úng trờn a phng v ca tng ngi dõn - Xó hi húa m rng cỏc ngun u t , khai thỏc cỏc tim nng v nhõn lc, vt liu v ti lng xó hi Phỏt huy v s dng cú hiu qu cỏc ngun lc ca nhõn dõn To iu kin cho cỏc hot ng giỏo dc mm non nhanh hn, cú cht lng cao hn v chớnh sỏch lõu di õy l phng chõm thc hin chớnh sỏch xó hi húa ca ng v nh nc ta C s thc tin: 2.1- Mụ t thc trng - Trng mm non A xó T Hip nm trờn a bn xó T Hip, v trớ trung tõm ca huyn Thanh Trỡ H Ni Trng t chun quc gia t thỏng nm 2009 - Tng s tr ton trng hng nm t 400 n l 450 chỏu t t l lp cỏc tui: Tr mu giỏo lp t t 90-93%, tr nh tr lp t t 30- 36%, tr tui lp t 100% - Tng s cỏn b giỏo viờn nhõn viờn (CBGVNV) nm hc 2012-2013 l 50 ng * Thc trng v c s vt cht ca nh trng u nm hc 2010 2011 nh sau: - V dựng chi trang thit b phc v cụng tỏc CS- ND- GD tr + H thng bp ga cũn thiu nờn un c than, b bn bp ga khu Cng Ngụ I b bong gch, v nhiu + Cỏc dựng hin i phc v ging dy: Cũn thiu 06 n Oocgan, thiu 10 mỏy vi tớnh cho 10 lp + Bn gh b hng nhiu, c th: 100 b bn gh mu giỏo, 30 b bn gh nh tr b mt khung st, mt gh b bong, mn nhiu + 10/10 lp cha cú mỏy iu hũa khụng khớ + Giỏ chi cũn thiu, cỏc giỏ ó cú ng lot mt mu khụng phự hp c thự cỏc gúc + H thng ốn chiu sỏng ca 10/10 lp cha m bo tiờu chun + chi ngoi tri: Cú b chi liờn hon th nm b mt mt sn cu trt; 02 b chi liờn hon cu trt tu hng mt sn v thang leo; 02 xớch u thuyn rng b mt khung, hng mỏi a s chi ngoi tri b bc mu sn Cha cú khu vui chi c tớch - C s vt cht trng lp + Khu Cng Ngụ I (im chớnh): Tng din tớch l 3.635 m vi phũng hc v phũng chc nng, vụi tng bc mu, cú nhiu ch rờu xanh, chõn tng bong trúc vụi, nh v sinh lp A2 rũ r nc tng xung, gõy hng trn thch cao, sõn trng lỏng xi mng st lỳn H thng ca g mi mt nhiu, nhiu cỏnh ca s b cong vờnh + Hai im l (Khu Cng Ngụ II, khu Vn in) din tớch hai khu cht hp (Khu Khu Cng Ngụ II tng din tớch l 790,6 m 2, Khu Vn in 881 m2) Hai cụng trỡnh xõy dng t nm 1996, mi khu cú phũng hc (din tớch t 3235m2/phũng) Khụng cú cỏc phũng chc nng, cỏc hng mc b xung cp trm trng Mt bng hai khu thp trng, h thng tiờu thoỏt nc b ng Tng b m mc, bong trúc vụi nhiu i chiu vi tiờu chun v c s vt cht ca trng chun quc gia thỡ hai im l khụng cũn phự hp vi trng t chun quc gia Vi tỡnh hỡnh thc trng nh trờn quỏ trỡnh thc hin ti tụi ó gp mt s thun li v khú khn nh sau: 2.2 iu kin thun li : - c U ban nhõn dõn huyn, phũng Ti chớnh, phũng Giỏo dc, U ban nhõn dõn xó quan tõm cú k hoch xõy dng v phỏt trin quy mụ cho nh trng; u t kinh phớ nõng cp sa cha cỏc hng mc ó xung cp v mua sm mt s trang thit b phc v cụng tỏc ND- CS- GD tr - Ph huynh nhit tỡnh quan tõm n tr, tr a lp vi t l cao, cú tinh thn úng gúp t nguyn mua b sung CSVC trỡ danh hiu t chun quc gia - 100% tr c hc bỏn trỳ ti trng - Trng cú i ng cỏn b, giỏo viờn, nhõn viờn nhit tỡnh, yờu ngh, mn tr cú tinh thn on kt phn u xõy dng trng trỡ tt cỏc tiờu chun ca trng t chun quc gia i ng Ban giỏm hiu tr, cú nng lc cụng tỏc, on kt mi cụng vic - Trng t chun quc gia thỏng nm 2009 ó trỡ tt tiờu chun ca trng t chun quc gia ú l: T chc nh trng, cỏn b qun lý, giỏo viờn v nhõn viờn, cht lng giỏo dc, cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc 2.3 V iu kin khú khn : - im trng khu chớnh (khu Cng Ngụ I) ó cú nhiu hng mc xung cp - im l (Khu Vn in, khu Cng Ngụ II) cỏc hng mc ó b xung cp trm trng - Cỏc lp cha cú h thng iu hũa khụng khớ, h thng ốn chiu sỏng cha m bo v cũn thiu mt s dung trang thit b phc v cụng tỏc ging dy Cỏc bp cũn un c than v ga 3/3 sõn chi ó cú chi ngoi tri nhng mt s chi ó hng v trúc sn nhiu Xut phỏt t nhiu c s thc trng trờn ca nh trng Ban giỏm hiu chỳng tụi ó thng nht v tỡm c h thng cỏc bin phỏp thc hin cụng tỏc tham mu v xó hi tng cng CSVC cho trng Mm non A xó T Hip trỡ danh hiu t chun quc gia Bc u t c mt s kt qu kh quan nh sau: Cỏc bin phỏp: 3.1 Bin phỏp 1: Xõy dng k hoch tham mu v xó hi húa giỏo dc K hoch c vớ nh chỡa khúa m ng i n mc ớch K hoch cú tm quan trng c bit, nú nh kim ch nam cú tỏc dng ch o, ch ng cho hot ng thc hin theo mt ng ó nh sn Nú nh mt ngn ốn pha dn ni cho chỳng ta thc hin cụng vic mt cỏch khoa hc Vỡ vy nu xõy dng c k hoch coi nh ta ú thnh cụng c mt na cụng vic Cn c vo thc trng v c s vt cht ca nh trng tụi ó nhn nh dc nhng im mnh v im yu v c s vt cht ca nh trng Vỡ vy tụi ó tin hnh xõy dng k hoch, tham mu, xó hi húa trỡ tiờu chun v c s vt cht t chun quc gia v m bo kp thi cho ln kim tra tip theo sau nm vo thỏng nm 2014 nh sau: LCH TRèNH K HOCH THAM MU, X HI HểA TRNG MM NON A X T HIP GIAI ON T 2010 2013 Thi gian thc hin Thỏng 07-2010 Cp tham mu, Tớnh cht i tng k hoch xó hi húa Ni dung tham mu - xó hi húa - Tham mu, xut iu - UBND Huyn chnh quyt nh xõy dng Thanh Trỡ im trng thụn Vn in Nm hc - Tham mu xut m 2010-2011 rng qu t khu Cng Ngụ I, - UBND Huyn gom im trng khu Cng Thanh Trỡ Ngụ II v khu Cng Ngụ I - Tham mu, xut lm - UBND xó nh vũm khu Cng Ngụ I T Hip - Xó hi húa 05 b mỏy tớnh - Ph huynh hc cho cỏc lp sinh - Tham mu nõng cp in - Phũng Ti chiu sỏng cho cỏc phũng hc chớnh K hoch v phũng nng khiu Nm hc 1011-2012 - Tham mu trang b bn, gh hc sinh, bn, gh giỏo viờn, b sung giỏ gúc - Tham mu, xut nõng cp sõn, xõy dng tng ro khu Cng Ngụ II thi gian cha c gom im trng m bo cỏc hot ng v an ton cho tr - Tham mu, xut sa cha cỏc hng mc xung cp: p chõn tng, quột vụi ton b khu trng, sa nh v sinh lp A2, lỏt sõn gch khu Cng Ngụ I - Tham mu, xut sa h thng cỏc ca mi mt, lm ca nhụm kớnh ngn v trớ - Di hn - Di hn - Ngn hn - Ngn hn - Phũng GD&T - Ngn hn - UBND xó T Hip - Ngn hn - Phũng Ti chớnh K hoch - Ngn hn - Ngn hn - UBND xó T Hip thụng phũng - Xó hi húa mua 03 mỏy tớnh - Ph huynh hc cho cỏc lp sinh Nm hc 1012-2013 - Xó hi húa mua mỏy iu hũa khụng khớ cho 10 lp - Tham mu xut u t khu c tớch ti khu Cng Ngụ I v b chi phỏt trin th cht a nng - Ph huynh hc sinh - Phũng Ti chớnh K hoch - Ngn hn - Ngn hn - Ngn hn 3.2 Bin phỏp 2: To uy tớn, nim tin i vi cha m tr, lónh o ng chớnh quyn v cng ng a phng thụng qua vic khng nh uy tớn v cht lng ca nh trng Ngy tỡnh hỡnh i mi t nc, s nghip giỏo dc mm non khụng ngng nõng cao cht lng giỏo dc tr ton din, trỡ s lng Bi vy mi nh trng phi cú cỏc bin phỏp nng ng, sỏng to t thõn ng, phỏt huy ni lc nõng cao cht lng ca nh trng, m kt qu cht lng ca nh trng t c phi c ngnh hc, a phng, nhõn dõn cụng nhn v nhn thy rừ Chớnh iu ú s t c uy tớn v nim tin vi cha m tr, lónh o ng, chớnh quyn a phng v cng ng xó hi Uy tớn ú quyt nh s tn ti v phỏt trin ca nh trng, cú uy tớn thỡ cha m tr mi yờn tõm gi vo trng, h s sn sng úng gúp kinh phớ xõy dng CSVC cho h cú iu kin hc v sinh hot Cú uy tớn thỡ lónh o ng, chớnh quyn a phng mi u t cho phỏt trin giỏo dc mm non ca a phng ỳng hng, ỳng mc ớch hiu qu Chớnh vỡ vy bin phỏp ln nht ca vic to lp uy tớn, nim tin l nõng cao cht lng CS- ND- GD tr Xỏc nh c vic quan trng ca vic cn thit phi nõng cao cht lng CS- ND- GD tr Ngay t u cỏc nm hc tụi ú tin hnh xõy dng k hoch nm hc vi cỏc ch tiờu v bin phỏp c th cho tng hot ng sỏt vi thc t ca nh trng a phng phự hp vi nhim v trng tõm v phũng Giỏo dc - o to ch o Hot ng ca Ban giỏm hiu : - Phõn cụng trỏch nhim ph trỏch cỏc trin khai thc hin tt k hoch nm hc k hoch thỏng - Qun lý ch o tt cỏc hot ng CS- ND- GD tr nh trng - T chc tt cỏc ngy hi ngy l nm - T chc, tham gia y cỏc hi thi nm - Trin khai thc hin tt cỏc phong tro thi ua, y mnh vic thc hin cỏc cuc ng ngnh phỏt ng - Qun lý tt cụng tỏc ti chớnh CSVC, cụng khai húa thu chi nh trng - Phi kt hp vi ph huynh CS- ND- GD tr - Ch o cỏc on th thc hin nhim v chớnh tr ca nh trng tớch cc xõy dng th vng mnh - Nõng cao cht lng i ng - Lm tt cụng tỏc kim tra nh trng Vi cỏc bin phỏp nhm nõng cao cht lng ca nh trng nh trờn Nh trng ó thu c kt qu nh sau: * Kt qu thu c: - ó xõy dng c k hoch cỏc nm hc phự hp vi cỏc cụng tỏc trng tõm ngnh ch o, sỏt vi tỡnh hỡnh thc t ca nh trng - Qun lý ch o tt cỏc hot ng ca nh trng c th t c cỏc thnh tớch nh: + T l tr mu giỏo lp t 94% + Cht lng nuụi dng tr: ó m bo c an ton cho tr, hng nm gim c t l tr suy dinh dng cui nm so vi u nm l - 5%, gim so vi cựng k nm trc t 1- 2%, tr thp cũi gim c - 4% cui nm so vi u nm ú khụng xy v ng c thc phm v dch bnh nh trng + Cht lng giỏo dc tr: Tr kho mnh cú n np vui chi - hc cú thúi quen vi cỏ nhõn, ỏnh giỏ cht lng giỏo dc tr cui nm xp loi chung t 95% tr t yờu cu + Hng nm cú t - giỏo viờn, cụ nuụi t gii cp huyn; CBGVNV t chin s thi ua cp c s, nm 2011 2012 cú 01 giỏo viờn t giỏo viờn gii cp thnh ph + c phũng Giỏo dc - o to huyn Thanh Trỡ ỏnh giỏ xp loi tt ton din cỏc hot ng qua cỏc t kim tra tra + t gii nht, nhỡ hi din ngh Mng ng Mng Xuõn + t gii nhỡ, ba hi thao th dc th thao ton ngnh + t mt gii nht d thi giỏo ỏn in t + Mt gii nhỡ d thi thc hnh k nng cụng ngh thụng tin (CNTT) ngy hi CNTT cp huyn c tham d ngy hi CNTT cp thnh ph + Liờn tc t gii nht Hi kho mng non" cp huyn + Trng c cụng nhn t chun quc gia mc I t thỏng 2/2009 + Chi on liờn tc t chi on vng mnh xut sc + Cụng on liờn tc t cụng on vng mnh xut sc + Chi b t cho b sch vng mnh tiờu biu + Hot ng giỏo dc th cht: c ỏnh giỏ tiờn tin xut sc + Hot ng y t v sinh hc ng xp loi tt + nm liờn tc t Tp th lao ng xut sc cp thnh ph + Nm 2012 c nhn bng khen ca B Giỏo dc v o to - Vi cỏc kt qu t c nh trờn chỳng tụi ú khng nh c uy tớn v cht lng ca nh trng - ó to c nim tin nhõn dõn, ph huynh Lónh o ng chớnh quyn a phng v cng ng xó hi - ó nhn c nhiu s quan tõm h tr ca ph huynh lónh o a phng, cng ng xó hi vic trỡ trng t chun quc gia 3.3 Bin phỏp 3: Lm tt cụng tỏc tham mu cho lónh o a phng v phũng Giỏo dc & o to tng cng s u t CSVC cho nh trng Trong thi k Cụng nghip húa, hin i húa t nc hin nay, s nghip giỏo dc ũi hi khụng ngng nõng cao cht lng giỏo dc ton din Mun lm c iu ú thỡ phi kt hp sc mnh cng ng, kt hp s u t ca nh nc vi úng gúp ca nhõn dõn, cỏc t chc ca xó hi vic to mụi trng iu kin CSVC m bo cho vic dy v hc Ngi hiu trng phi l chic cu ni cỏc ban ngnh t chc, a phng v nhõn dõn cựng ng lũng, ng sc thc hin k hoch, ú l tm quan trng ca vic tham mu Tham mu gi vai trũ quyt nh cụng tỏc ca ngi hiu trng, tham mu cho ng b, chớnh quyn a phng S phỏt trin v s lng, cht lng ca nh trng l s quan tõm ca lónh o a phng M kt qu ú xut phỏt t s tham mu cú hiu qu ca ngi hiu trng nh trng Cỏi khú ca vic tham mu l lm d cho ngi ta hiu rừ v trng, v bc hc mm non, v nhim v nm hc, to c s hiu bit, tụn trng, s quý mn v cú trỏch nhim quan tõm giỳp iu quan trng l lm bin c nhng nhu cu hp lý ca nh trng thnh ngh quyt, quyt nh ca lónh o a phng Vỡ vy mun lm tt cụng tỏc tham mu, trc ht ngi hiu trng cn xỏc nh rừ i tng mỡnh cn tham mu ú l: U ban nhõn dõn (UBND) Huyn Thanh Trỡ, phũng Ti chớnh - K hoch, phũng Giỏo dc- o to, ng u, U ban nhõn dõn xó, chớnh quyn cỏc thụn, cỏc c quan úng trờn a bn Khi xỏc nh c i tng tham mu thỡ phi chun b ni dung xut, ct yu m tụi ó xỏc nh ú l vic xõy dng CSVC cho nh trng trỡ trng t chun quc gia Mun h chp nhõn ý kin ca mỡnh thỡ phi da vo iu kin kinh t ca cỏc cp ng trc thc trng ca nh trng, tụi ó xõy dng k hoch xõy dng CSVC ca nh trng c th, rừ rng, chớnh xỏc, cú tớnh kh thi cao Sau xõy dng c k hoch phự hp tụi ó la chn thi im tham mu t hiu qu cao Qua bui hp hi ng nhõn dõn, hi ng giỏo dc ca xó tụi ó mnh dn thụng qua k hoch xõy dng CSVC ca nh trng xut ý kin vi lónh o ng, chinh quyn xó u t CSVC trang thit b cho nh trng, CSVC ca nh trng trỡ trng t chun quc gia Vi U ban nhõn dõn huyn v phũng Giỏo dc- o to tụi xut ý kin qua cỏc bui hp, hc nhim v nm hc, hp giao ban hiu trng hng thỏng, lm bỏo cỏo xut 10 Trong quỏ trỡnh xut theo k hoch tụi ó khộo lộo nờu cỏc khú khn v nhng dựng mang tớnh c thự riờng ca Bc hc mn non núi chung v khú khn ca nh trng núi riờng, lónh o cỏc cp hiu v khụng cũn bn khon quỏ trỡnh u t Sau õy l tờn mt s cụng vn, t trỡnh s cụng vn, t trỡnh m nh trng ó tham mu thnh cụng - T trỡnh s 64/TTr-MNATH ngy 05/12/2010 trỡnh UBND huyn Thanh Trỡ v vic xut, m rng qu t khu Cng Ngụ I, xõy thờm phũng hc v gom im l khu Cng Ngụ II v khu Cng Ngụ I - T trỡnh s 52/ TTr - MNATH ngy 26/8/2011 trỡnh UBND xó T Hip xin u t lm nh vũm khu Cng Ngụ I - Cụng s 60/CV- MNATH ngy 10/09/2011 trỡnh UBND huyn Thanh Trỡ v vic iu chnh quyt nh u t xõy dng im trng khu Vn in õy l mt d ỏn nht c UBND huyn Thanh Trỡ thay i v iu chnh quyt nh u t xõy dng t mt d ỏn im trng l vi nhúm lp ca trng t chun quc gia mc 1, thnh d ỏn xõy dng khu trung tõm vi 09 lp hc, cỏc phũng chc nng v cỏc hng mc ph tr theo mụ hỡnh trng chun quc gia mc - Cụng s 73/CV- MNATH ngy 17/10/2011 trỡnh UBND huyn Thanh Trỡ v vic xut lỏt sõn, quột vụi, sa cha mt s hng mc xung cp khu Cng Ngụ I - T trỡnh s 40/ TTr - MNATH ngy 06/6/2012 trỡnh UBND xó T Hip xin u t sa h thng ca g, lm mi ca kớnh nhụm Cng Ngụ I ( Mt s bn minh kốm theo phn ph lc) * Kt qu thu c: Vi cụng tỏc tham mu xut cú hiu qu, chỳng tụi ó nhn c s u t ca cỏc cp tng cng CSVC cho nh trng nhm trỡ cỏc tiờu chun ca trng t chun nh sau: - UBND huyn Thanh Trỡ ó phờ duyt d ỏn d ỏn xõy dng khu trung tõm ti thụn Vn in vi 09 lp hc, cỏc phũng chc nng v cỏc hng mc ph tr theo mụ hỡnh trng chun quc gia mc vi tng kinh phớ d toỏn l 30 t ng Theo k hoch trin khai xõy dng quý nm 2013 - UBND huyn Thanh Trỡ ó nht trớ m rng qu t khu Cng Ngụ I, xõy thờm phũng hc gom im trng khu Cng Ngụ II v khu Cng Ngụ I Theo k hoch thc hin nm 2014 - UBND huyn ó u t 601 triu ng nõng cp sa cha cỏc hng mc xung cp, lỏt sõn gch , quột vụi ton b khu cng Ngụ I Thc hin thỏng 6/2012 - UBND xó T Hip: Thỏng 8/2011 u t trờn 200 triu ng lm nh vũm vi din tớch trờn 200m2; thỏng 8/2012 u t trờn 80 triu ng sa h thng ca g ton trng v 500 triu ng xõy tng ro, lỏt sõn khu Cng Ngụ II 11 - Phũng GD&T huyn Thanh Trỡ u t kinh phớ vi s tin l 164 triu ng mua b sung cho nh trng 40 giỏ gúc cỏc loi, 10 b bn gh giỏo viờn, 100 b bn gh mu giỏo, 30 b bn ngh nh tr v 07 t ng dung cỏ nhõn vo nm 2011 - Phũng Ti chớnh - K hoch cp b sung ngõn sỏch: nm 2010 nõng cp ton b h thng ốn chiu sang cho cỏc phũng hc v phũng nng khiu vi tng s tin l 94 triu ng; nm 2011 u t 10 mỏy vi tớnh cho phũng mỏy hc sinh vi tng kinh phớ l 120 triu ng; nm 2012 u t 01 c tớch v b chi phỏt trin th lc a nng vi tng s tin l 231 triu ng - Bờn cnh s u t ca cỏc cp Ban giỏm hiu nh trng ú cõn i ngõn sỏch tng cng b sung mua sm, sa cha dựng, chi phc v cho cụng tỏc chuyờn mụn, bỏn trỳ, nuụi dng v cỏc bp nm vi tng kinh phớ l trờn 700 triu ng (Cú ph lc nh kốm theo) 3.4 Bin phỏp 4: Phi hp vi ph huynh nõng cao cht lng CSND- GD tr v b sung CSVC cho nh trng Ph huynh l mt lc lng quan trng gúp phn to nờn cht lng CSND- GD tr trng mm non Cú nhiu cỏch thit lp mi quan h cht ch vi gia ỡnh tr Trc ht nh trng phi l mt t chc m, cn n ph huynh thng xuyờn thụng tin cho h cỏc thụng tin v cỏi h, lụi kộo h tham gia vo cỏc hot ng ca nh trng, cung cp cho h cỏc kin thc chm súc, giỏo dc tr c bit l nh trng phi ỏp ng c nhu cu ca h v cht lng CS-ND-GD tr, to dng cho h nim tin vo nh trng Hiu c nhu cu ca ph huynh v nhn thc c tm quan trng ca cụng tỏc phi hp, ban giỏm hiu nh trng ó luụn quan tõm v thc hin tt mt s ni dung phi hp nh sau: - Khụng ngng nõng cao cht lng CS- ND- GD tr bng cỏch: Nõng cao trỡnh i ng, xõy dng CSVC, xõy dng khu phn n hp lý theo v theo tun chn, tun l, cụng khai hoỏ cỏc khon thu chi ca nh trng, thc hin kớ cam kt vic thc hin quy ch ca nh trng vi ph huynh - Ph bin kin thc v k nng chm súc, giỏo dc tr cho cỏc bc ph huynh - Vi cỏc hỡnh thc phi hp a dng, phong phỳ nh: + Ch o 10/10 lp xõy dng gúc tuyờn truyn vi ph huynh Dỏn chng trỡnh chm súc, giỏo dc tr qua cỏc ch , thụng bỏo kt qu cõn o- khỏm sc kho qua cỏc t, cỏc ni dung cn phi hp vi ph huynh + Xõy dng bn tin 03 khu, vi cỏc thụng tin cú liờn quan n cụng tỏc CS- ND- GD tr v cụng khai ti chớnh tin n ca tr hng ngy + Ch o giỏo viờn trao i trc tip vi ph huynh v cỏc hot ng ca tr trng + Ban giỏm hiu cựng giỏo viờn ch nhim v ban ph huynh t chc thm, ving gia ỡnh tr gp ri ro 12 + Mi ph huynh tham gia kim tra t xut cỏc bp n v tham gia vo cỏc ngy hi ngy l, hi thi, s kt, tng kt hng nm nh trng t chc + T chc hp ph huynh 03 ln u nm, gia nm, cui nm + Sinh hot nh k vi hi ph huynh nh trng - Phỏt ng phong tro xõy dng qu tm lũng vng trờn tinh thn t nguyn b sung CSVC trỡ trng t chun quc gia Vi cỏc bin phỏp v hỡnh thc thc hin cụng tỏc phi hp vi ph huynh nh trờn chỳng tụi ó thu c mt s kt qu nh sau: * Kt qu thu c: - Cht lng CS- ND- GD tr ó c nõng lờn ỏp ng nhu cu ca ph huynh - ó to c nim tin vi ph huynh, yờn tõm gi vo trng - Ph huynh ó th hin tt trỏch nhim ca mỡnh vic úng gúp kinh phớ theo quy nh phi hp vi nh trng CS- ND- GD tr c tt v thc hin tt ni quy quy ch phi hp vi nh trng - H ó tham gia tớch cc vo cỏc hot ng ca nh trng nh trng mi tham d, nh ngy: Khai ging nm hc, ngy 20/11, ngy s kt hc k I v cỏc hi thi ca nh trng, a cỏc chỏu i thi cp huyn cỏc hi thi, cú hoa v qu ng viờn kp thi cỏc cụ v cỏc chỏu - c bit t phỏt ng phong tro xõy dng qu tm lũng vng trờn tinh thn úng gúp t nguyn b sung CSVC trỡ trng chun quc gia c th: Nm 2010 ph huynh ng h t nguyn c 22, triu ng mua c 03 b mỏy vi tớnh cho lp; nm 2012 ph huynh ng h t nguyn c 26 triu ng mua c 03 b mỏy vi tớnh cho lp v nm hc 2012 - 2013 ph huynh ng h t nguyn c 180 triu ng mua h thng mỏy iu hũa khụng khớ cho 10 lp 3.5 Bin phỏp 5: Phi hp vi cỏc ban ngnh on th xó v cỏc c s kinh doanh trờn a bn - Ngoi mi quan h vi lónh o chớnh quyn a phng trng mm non cn cú mi quan h cht ch, gn bú vi cỏc t chc on th khỏc a phng nh: on niờn, hi ph n, hi cu chin binh, mt trn t quc Vit Nam, hi nụng dõn, i truyn thanh, cỏc n v kinh doanh trờn a bn, cỏc trng ph thụng, trm y t - Nu hiu trng xõy dng c mi quan h tt vi cỏc t chc ny trng mm non s luụn nhn c s quan tõm h tr nhit tỡnh ca h Mun cú mt sc mnh tng hp nh trng cn da vo mt trn t quc ng, tuyờn truyn, kt hp huy ng mi ngun lc nhõn dõn - Vi hi ph n: Nh trng cn phi hp ng tr lp nhm phỏt trin s lng, kt hp t chc cỏc hi thi nm Hi ph n l cu ni gia gia ỡnh v trng mm non vic chm súc, dy d tr i din ca hi ph n hi ng giỏo dc a phng xó l ngi ng h v xut cỏc chớnh sỏch liờn quan n mm non, phi hp vi hi ph n lng ghộp ni dung tuyờn truyn giỏo dc dinh dng v sinh an ton thc phm, phũng trỏnh cỏc dch bnh 13 nh tiờu chy cp, dch cỳm H5N1, H1N1, Tay - chõn - ming vo cỏc bui sinh hot cõu lc b cú hiu qu - Vi trung tõm y t xó: Khỏm sc kho nh k cho tr 2ln /01 nm Khỏm cha bnh thng xuyờn cho nhng tr au m, hun kin thc phũng trỏnh tai nn cho tr v kin thc v sinh an ton thc phm cho i ng giỏo viờn, nhõn viờn ca trng - Vi on niờn cng sn H Chớ Minh: L lc lng hựng hu kt hp vi h t chc tt cỏc hi thi, huy ng niờn tỡnh nguyn bo v an ton CSVC cho cỏc c s ca nh trng - Vi cỏc trng ph thụng trờn a bn: L si dõy liờn kt, thỳc y cỏc hot ng nh trng, t chc giao lu, tham quan, hc hi kinh nghim ng dng CNTT ging dy bi vỡ cỏc trng ph thụng ó cú giỏo viờn cú chuyờn mụn v trỡnh tin hc - Vi hi ng giỏo dc xó: L ni tham mu v a cỏc quyt nh v k hoch, chớnh sỏch phỏt trin giỏo dc trờn a bn ca xó Hi ng cú tiu ban tham mu v chu trỏch nhim v cỏc ch chớnh sỏch cho giỏo viờn mm non - Vi hi khuyn hc: Hi khuyn hc ó huy ng ngun kinh phớ ca nhõn dõn khen thng cho CB- GV- NV t thnh tớch cao nm hc - Vi mt trn t quc: Mt trn t quc l mt t chc chớnh tr, cú kh nng hp mi lc lng xó hi cựng tham gia vo s nghip phỏt trin giỏo dc mm non trờn a bn - Vi cỏc c quan thụng tin i chỳng: ó giỳp nh trng tuyờn truyn v gõy dng hỡnh nh, uy tớn, nim tin cho nh trng - Vi cỏc n v kinh doanh trờn a bn: ó giỳp nh trng mt cỏch trc tip bng vic h tr kinh phớ mua sm cỏc phng tin chm súc, nuụi dng tr * Kt qu t c: - Nh vy mi t chc xó hi l mt sc mnh, nh trng ó a vo sc mnh tng hp ú bng cỏch to mi quan h tt p, m bo bn vng nờn ó c s ng tỡnh chớnh l nh nhng t chc xó hi ú m k hoch xõy dng CSVC ca nh trng ngy cng c phỏt trin nõng cao cht lng CS- NDGD tr t hiu qu cao - Trong cỏc ngy hi, ngy l, cỏc hi thi ca trng cỏc ban ngnh on th ó cú hoa v qu tng cho cỏc chỏu - Hi khuyn hc xó hng nm ó t chc khen thng cho cỏc ng cỏn b giỏo viờn t chin s thi ua cp Huyn 200.000 ng/01 ng chớ, giỏo viờn dy gi cp thnh ph 300.000/01 ng giỏo viờn t sỏng kin kinh nghim cp thnh ph 250.000/01 ng - c bit s quan tõm ca cỏc c s kinh doanh trờn a bn ó h tr kinh phớ mua sm CSVC vi tng s tin l: 15.500.000 ng (trong 02 nm hc) Chớnh quyn cỏc thụn luụn quan tõm tng qu cho nh trng cỏc ngy hi, ngy l v tng qu cho tr cỏc ngy tt trung thu, ngy tt thiu nhi 14 Kt qu chung Sau ỏp dng mt lot cỏc bin phỏp thc hin cụng tỏc tham mu, xó hi hoỏ giỏo dc tng cng CSVC cho trng mm non A xó T Hip huyn Thanh Trỡ trỡ trng t chun quc gia, chỳng tụi ó thu c mt s kt qu nh sau: Nh trng ó nhn c s quan tõm ca UBND huyn, phũng Ti chớnh K hoch, phũng Giỏo dc- o to, UBND xó, hi cha m hc sinh, cỏc ban ngnh on th v cỏc n v kinh doanh trờn a bn vi tỡnh cm u ỏi v c v vt cht ln tinh thn c th: - UBND huyn Thanh Trỡ ó phờ duyt d ỏn d ỏn xõy dng khu trung tõm vi 09 lp hc, cỏc phũng chc nng v cỏc hng mc ph tr theo mụ hỡnh trng chun quc gia mc vi tng kinh phớ d toỏn l 30 t ng Theo k hoch trin khai xõy dng quý nm 2013 - UBND huyn Thanh Trỡ ó nht trớ m rng qu t khu Cng Ngụ I, xõy thờm phũng hc gom im trng khu Cng Ngụ II v khu Cng Ngụ I Theo k hoch thc hin nm 2014 - UBND huyn ó u t 601 triu ng nõng cp sa cha cỏc hng mc xung cp, lỏt sõn gch , quột vụi ton b khu cng Ngụ I nm 2012 - UBND xó T Hip: Nm 2011 u t trờn 200 triu ng lm nh vũm vi din tớch trờn 200m2; nm 2012 u t trờn 80 triu ng sa h thng ca ton trng v 500 triu ng xõy tng ro v lỏt sõn khu Cng Ngụ II - Phũng GD&T huyn Thanh Trỡ u t kinh phớ vi s tin l 164 triu ng mua b sung cho nh trng 40 giỏ gúc cỏc loi, 10 b bn gh giỏo viờn, 100 b bn gh mu giỏo, 30 b bn ngh nh tr v 07 t ng dung cỏ nhõn vo nm 2011 - Phũng Ti chớnh - K hoch cp b sung ngõn sỏch: Nm 2010 nõng cp ton b h thng ốn chiu sỏng cho cỏc phũng hc v phũng nng khiu vi tng s tin l 94 triu ng; nm 2011 u t 10 mỏy vi tớnh cho phũng mỏy hc sinh vi tng kinh phớ l 120 triu ng; nm 2012 u t 01 c tớch v b chi phỏt trin th lc a nng vi tng s tin l 231 triu - Bờn cnh s u t ca cỏc cp Ban giỏm hiu nh trng ú cõn i ngõn sỏch tng cng b sung mua sm, sa cha dựng, chi phc v cho cụng tỏc chuyờn mụn, bỏn trỳ, nuụi dng cho cỏc lp v cỏc bp nm vi tng kinh phớ l trờn 700 triu ng - Ph huynh ó úng gúp t nguyn: Nm 2010 ph huynh ng h t nguyn c 22, triu ng mua c 03 b mỏy vi tớnh cho lp; nm 2012 ph huynh ng h t nguyn c 26 triu ng mua c 03 b mỏy vi tớnh cho lp v nm hc 2012 2013 ph huynh ng h t nguyn c 180 triu ng lp t h thng mỏy iu hũa khụng khớ cho 10 lp - Cỏc n v kinh doanh trờn a bn ng h kinh phớ mua sm CSVC xõy dng trng chun quc gia l: 15.500.000ng 15 - Vi s quan tõm u t v h tr ca cỏc cp, ph huynh v cỏc ban ngnh on th nh trờn n nay: + 2/3 khu ca nh trng c sa cha, quột vụi, lỏt sõn bng gch khang trang sch s + Cỏc lp ó c trang b y cỏc dựng thit b phc v cụng tỏc CS- ND- GD tr 10/10 lp ú cú mỏy vi tớnh, u a ti vi v mỏy iu hũa khụng khớ + Cỏc bp ó c trang b h thng bp gas hay th ton b bp than + 3/3 sõn chi ó c b sung rt nhiu chi ngoi tri vi cỏc b chi liờn hon ba chc nng, cỏc chi c ó c sa v sn li Hin mi sõn chi cú t n loi chi - Bờn cnh s quan tõm v CSVC nh trờn nh trng ó nhn c s quan tõm phi hp cht ch ca cỏc cp, cỏc ngnh v ó nõng cao c cht lng chm súc, nuụi dng tr: ó to c uy tớn, nim tin cho nhõn dõn, lónh o a phng v cỏc bc ph huynh - Bn thõn ó tớch lu thờm c nhiu kinh nghim cụng tỏc tham mu cho lónh o ng, chớnh quyn, a phng v kinh nghim xó hi hoỏ giỏo dc nhm phỏt trin giỏo dc mm non ca nh trng Vi s quan tõm ca cỏc cp lónh o, ph huynh hc sinh, cỏc ban ngnh on th, cựng s n lc ca bn thõn v s on kt phn u ca c th s phm nh trng n trng mm non A xó T Hip chỳng tụi ó trỡ c cỏc tiờu chun ca trng mm non t chun quc gia mc I 16 C KT THC VN Kt lun: Hin ng v nh nc ta rt quan tõm n s nghip giỏo dc mm non vỡ giỏo dc mm non gi vai trũ rt quan trng h thng giỏo dc quc dõn Bi vy ó nhng quyt nh chớnh sỏch phỏt trin giỏo dc mm non giai on mi nhm nõng cao cht lng chm súc, giỏo dc tr, to c s cho tr phỏt trin ton din Mun nõng cao cht lng chm súc giỏo dc tr t kt qu tt thỡ cn phi thc hin xõy dng CSVC v trang thit b giỏo dc mm non Cụng tỏc u t CSVC v trang thit b cho giỏo dc mm non hin cũn hn ch, ang ng trc thỏch thc ln ũi hi cỏc cp lónh o, cỏc cp, cỏc ban ngnh quan tõm thc hin tt cụng tỏc xõy dng phỏt trin CSVC v trang thit b dy hc, õy l nhim v quan trng v cp thit quỏ trỡnh ch o CSVC l iu kin quyt nh n cht lng CS- ND- GD tr Mun lm tt cụng tỏc xõy dng CSVC thỡ vai trũ ca ngi hiu trng phi nm vng ng li, ch trng chớnh sỏch ca ng v nh nc, nm c quan im, mc tiờu, nhim v ca ngnh hc trin khai thc hin tt cỏc ỏn v phỏt trin giỏo dc mm non T chc tuyờn truyn rng rói tm quan trng ca bc hc, vic xõy dng CSVC v trang thit b dy hc trờn ton xó hi Bit u t suy ngh v xõy dng k hoch c th, tỡm cỏc gii phỏp thớch hp lm tt cụng tỏc xõy dng CSVC cho trng mỡnh, m bo yờu cu mc tiờu Thc hin giỏo dc tr nh trng vi iu kin CSVC m bo cho vic CS- ND- GD tr Bn thõn tụi tin tng rng giai on tip theo di s lónh o ca ng v nh nc, cỏc cp, cỏc ngnh, s ng h u t ca ton dõn cựng vi s phn u vt khú khn ca bn thõn v s ng tõm nht trớ cao ca th nh trng cựng phn u xõy dng CSVC v nõng cao cht lng CS- ND- GD tr, phn u trng mm non A xó T Hip t chun quc gia mc II Bi hc kinh nghim: Trong quỏ trỡnh thc hin ti ny bn thõn tụi ó rỳt c bi hc kinh nghim nh sau: - lm tt cụng tỏc xõy dng CSVC ũi hi ngi cỏn b qun lý phi lm tt cụng tỏc tham mu, cụng tỏc ng xó hi hoỏ giỏo dc, gn bú mt thit vi cỏc cp lónh o, cỏc t chc xó hi, chớnh quyn a phng to c mi quan h cht ch xõy dng nh trng - T chc xõy dng, bo qun tt CSVC, s dng ti a phng tin giỏo dc - Bit lng ghộp CSVC ca nh trng vo k hoch nm hc v k hoch di hn ca nh trng - Cn xõy dng k hoch mt cỏch chu ỏo, ch tiờu c th, xut nhng bin phỏp kh thi xõy dng CSVC - Khụng ngng nõng cao cht lng CS- ND- GD tr 17 - Phi hp cỏc chng trỡnh, d ỏn, ngun thu khỏc tng cng CSVC cho nh trng - Tin hnh s kt, tng kt rỳt bi hc kinh nghim b sung cho quỏ trỡnh xõy dng CSVC thit b dy hc Khuyn ngh: Qua thc t v cụng tỏc xó hi hoỏ tng cng CSVC cho nh trng tụi cú khuyn ngh nh sau: + Mi cỏn b qun lý phi bit phỏt huy ni lc, tn dng ngun thu xõy dng k hoch, xõy dng CSVC cho nh trng + ngh cp trờn tip tc quan tõm n u t CSVC cho giỏo dc mm non c th l u t kinh phớ gom cỏc im l, quan tõm kp thi ti cỏc c s giỏo dc b xung cp + ngh cỏc cp xột duyt ph bin rng rói cỏc ti sỏng kin kinh nghim t kt qu cao kinh nghim c ng dng thc t Rt mong s úng gúp ý kin ca cỏc cp lónh o cng nh hi ng xột duyt sỏng kin kinh nghim cỏc cp gúp ý, b sung cho tụi tụi vng vng hn cụng tỏc qun lý v xõy dng CSVC nhng nm tip theo Xỏc nhn ca th trng n v H Ni, ngy 15 thỏng nm 2013 Tụi cam oan õy l SKKN ca mỡnh vit, khụng chộp ni dung ca ngi khỏc Ngi vit Nguyn Th Lan Tài liệu tham khảo 1- Chu Mạnh Nguyên: Giáo trình bồi dỡng hiệu trởng trờng mầm non tập 3Sở giáo dục đào tạo Hà Nội NXB Hà Nội 2005 18 2- Phạm Thị Châu: Quản lý Giáo dục mầm non- Trờng CĐSP Nhà trẻ- Mẫu giáo Trung ơng I- Xí nghiệp in tổng hợp Bộ Nội Vụ 1994 3- Chiến lợc giáo dục mầm non từ năm 1998 đến năm 2020- Vụ Giáo dục mầm non - Viện nghiên cứu phát triển giáo dục- NXB Hà Nội 1999 4- Luật giáo dục nghị định quy định chi tiết hớng dẫn thi hành- NXB Lao động- Xã hội 2007 5- Quyết định ban hành quy chế công nhận trờng mầm non đạt chuẩn quốc gia số 36/ 2008/ QĐ- BGDĐT ngày 18/ 07/ 2008 Bộ giáo dục đào tạo 6- Sổ tay công tác nhà trờng- Sở giáo dục đào tạo Hà Nội- NXB Hà Nội 2008 PH LC NH 19 H thng ốn chiu sỏng v mỏy iu hũa khụng khớ ca lp hc H thng bp ga khu Cng Ngụ I sau nõng cp 20 H thng tng ro, sõn khu Cng Ngụ II ó c nõng cp Khu Cng Ngụ I sau sa cha: Quyột vụi, lỏt sõn, lm nh vũm Nh vũm, sõn v mt s hng mc khu 21 Cng Ngụ I ó c nõng cp Mt s chi ngoi tri ti khu Cng Ngụ I ó c b sung Vn c tớch khu Cng Ngụ I 22 ... ú l tm quan trng ca vic tham mu Tham mu gi vai trũ quyt nh cụng tỏc ca ngi hiu trng, tham mu cho ng b, chớnh quyn a phng S phỏt trin v s lng, cht lng ca nh trng l s quan tõm ca lónh o a phng M... động- Xã hội 2007 5- Quyết định ban hành quy chế công nhận trờng mầm non đạt chuẩn quốc gia số 36/ 2008/ QĐ- BGDĐT ngày 18/ 07/ 2008 Bộ giáo dục đào tạo 6- Sổ tay công tác nhà trờng- Sở giáo dục. .. thi cho ln kim tra tip theo sau nm vo thỏng nm 2014 nh sau: LCH TRèNH K HOCH THAM MU, X HI H A TRNG MM NON A X T HIP GIAI ON T 2010 2013 Thi gian thc hin Thỏng 07-2010 Cp tham mu, Tớnh cht i
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn các biện pháp tham mưu, xã hội hóa giáo dục tăng cường cơ sở vật chất cho trường mầm non a tứ hiệp huyện thanh trì duy trì danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia , Skkn các biện pháp tham mưu, xã hội hóa giáo dục tăng cường cơ sở vật chất cho trường mầm non a tứ hiệp huyện thanh trì duy trì danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia , Skkn các biện pháp tham mưu, xã hội hóa giáo dục tăng cường cơ sở vật chất cho trường mầm non a tứ hiệp huyện thanh trì duy trì danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay