Sáng kiến kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi, lớp c1 trường mầm non a tứ hiệp

28 157 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:51

Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng M U Tr mm non Hc m chi chi m hc Vui chi l hot ng ch o ca la tui mm non, m ú vui chi ngoi tri l mt hot ng khụng th thiu c vi tr Tham gia hot ng ngoi tri, tr s c hớt th khụng khớ lnh, c quan sỏt th gii xung quanh, c khỏm phỏ nhng iu mi l t thiờn nhiờn, c t hot ng theo ý thớch, tớch ly kin thc, rốn luyn cỏc k nng v tng thờm kinh nghim sng cho bn thõn Hot ng ngoi tri l mt nhng hot ng vui chi m tr hng thỳ nht, mang li cho tr nhiu nim vui v kin thc cn thit v th gii xung quanh tr Tr nhn thc c th gii xung quanh bng cỏch tip xỳc, tỡm hiu, khỏm phỏ v quan tõm n nhng gỡ xy cuc sng xung quanh mỡnh Qua hot ng ngoi tri tr tha nhu cu hot ng, nhu cu tỡm hiu, khỏm phỏ ca bn thõn Hot ng vui chi ngoi tri to cho tr s nhanh nhn v hng thỳ vi mụi trng t nhiờn ng thi tr t tin, mnh dn cuc sng Mụi trng cho tr hot ng ngoi tri l mt mụi trng hp dn v lụi cun tr nu chỳng ta bit nm bt v tn dng tt c nhng yu t cú sn thiờn nhiờn, tỏc ng vo chỳng qua cỏc trũ chi, quan sỏt, tỡm hiu s vt xung quanh tr cỏc tỡnh Nhng cõu hi nh: Vỡ sao? Lm th no? v s tũ mũ ham hiu bit ca tr, s giỳp giỏo viờn hỡnh thnh hnh vi p, thúi quen tt cho tr Thc t nhiu nm qua, S Giỏo dc v o to H Ni, Phũng Giỏo dc v o to huyn Thanh Trỡ ó ht sc quan tõm n vic t chc hot ng ngoi tri cho tr: ó t chc cỏc lp hun, kin cho giỏo viờn mm non y ban nhõn dõn huyn, y ban nhõn dõn xó ó quan tõm to iu kin v c s vt cht; quy hoch sõn trng; trang b chi ngoi tri; xõy dng c tớch Bờn cnh ú, Ban giỏm hiu nh trng ó trang b nhiu cun sỏch, nhiu ti liu liờn quan n vic t chc hot ng ngoi tri cho tr, ó u t cỏc dựng chi, nguyờn vt liu cn thit v trin khai bi dng cho giỏo viờn v cỏch thc t chc hiu qu hot ng ngoi tri Tuy nhiờn, nhn thc ca mt s ph huynh cũn cha tớch cc vi vic t chc hot ng ngoi tri cho tr nh: S nng, s giú, s mt Nhiu giỏo viờn cũn ngn ngi cha chỳ ý n cht lng t chc hot ng ngoi tri, nhiu giỏo viờn t chc cũn mang tớnh cht hỡnh thc i khỏi, qua loa Nu thc t ny kộo di s nh hng rt ln ti s phỏt trin ton din nhõn cỏch ca tr L mt giỏo viờn tr, c o to chớnh quy, rt tõm huyt vi ngh, hiu c tm quan trng ca vic t chc hot ng ngoi tri i vi tr, tụi luụn bn khon, trn tr Lm th no phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng cho tr hot ng ngoi tri? Sau mt nm nghiờn cu, tỡm tũi, ỏp dng mt s bin phỏp, tụi thy tr lp tụi tớch cc hn, mnh dn hn cỏc gi hot ng ngoi tri Hn th na nhn thc ca cỏc chỏu v th gii xung quanh cng phỏt trin rừ rt, cỏc chỏu ch ng hn, tớch cc hn, quan sỏt i tng k Vỡ vy tụi xin phộp c trao i vi ch em ng nghip: Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng Kinh nghim t chc hot ng ngoi tri cho tr mu giỏo - tui, lp C1 trng mm non A T Hip * Mc ớch nghiờn cu: - ỏnh giỏ thc trng cht lng hot ng ngoi tri ca tr - tui, lp C1 trng mm non A T Hip - Tỡm h thng cỏc bin phỏp nõng cao cht lng t chc hot ng ngoi tri cho tr mu giỏo - tui, lp C1 trng Mm non A T Hip * i tng nghiờn cu: Cỏc bin phỏp t chc hot ng ngoi tri cho tr mu giỏo - tui, lp C1 trng Mm non A T Hip * Phm vi nghiờn cu: Tr - tui lp C1 trng Mm non A T Hip, nm hc 2012 - 2013 Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng NI DUNG I C S Lí LUN: Vic giỏo dc tr nh v nhng giỏ tr ca mụi trng sng, giỳp tr c gn gi vi thiờn nhiờn, tỡm hiu v hc cỏch hũa nhp vi mụi trng xung quanh l vụ cựng cn thit Quỏ trỡnh giỏo dc ny cú th tin hnh thụng qua nhiu hot ng khỏc nhng hot ng ngoi tri c coi l hot ng cú nhiu u th Rt nhiu nh khoa hc ó chng minh rng: Sau cỏc hot ng giỏo dc cú ch ớch, giỏo viờn cho tr tham gia vo cỏc hot ng ngoi tri, cú ch cn i quanh sõn trng cng giỳp tr ng thõn th v hớt th khụng khớ lnh, giỳp u úc tr thoi mỏi, sng khoỏi hn Ngoi ra, luyn v tham gia cỏc trũ chi ng ngoi tri thng xuyờn vi thi gian thớch hp s giỳp cho c th tr t tng hp Vitamin D (Vitamin D c tng hp t cht Dehydrocholesterol di da di tỏc dng bc x ca tia cc tớm ỏnh sỏng mt tri thnh cholecalciferol Vitamin D3) gúp phn giỳp cho h xng phỏt trin c bit, la tui ang ln ny, xng hp th nhiu canxi hn nờn tham gia cỏc hot ng ngoi tri giỳp cho cỏc t bo to xng xõy p cho xng c hn, rn chc hn, dai hn Tr s phỏt trin ti a v chiu cao, v trng lng, v s rn chc ca th hỡnh Nhiu nghiờn cu khoa hc cng ó chng minh: Khụng gỡ khin tr thy thoi mỏi, t tin v vui v hn tr c chm tay vo mi th xung quanh v t khỏm phỏ s vic bng cỏc giỏc quan, cm xỳc ca mỡnh Trong ti liu hng dn, t chc thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non - Mu giỏo - tui, xut bn thỏng nm 2009 cú on vit hng dn giỏo viờn lu ý n mc ớch ca vic t chc hot ng ngoi tri: Vi tr mu giỏo - tui, giỏo viờn t chc cho tr chi v tham gia cỏc hot ng ngoi phm vi lp hc vi mc ớch: To iu kin cho tr c tip xỳc vi khụng khớ lnh ca thiờn nhiờn, rốn luyn sc khe, thit lp mi quan h gia tr vi mụi trng xung quanh, gúp phn m rng hiu bit ca tr v mụi trng t nhiờn, xó hi; tha nhu cu chi v hot ng theo ý thớch ca tr II C S THC TIN: Mụ t thc trng - Trng mm non A T Hip l mt hai trng mm non u tiờn ca huyn Thanh Trỡ c cụng nhn l trng chun quc gia cp (vo thỏng nm 2009) nờn cú y trang thit b phc v cho hc v vui chi - Nm hc 2012 - 2013, tụi c Ban giỏm hiu phõn cụng phu trach lp mõu giao be 3- tuụi tai khu Cng Ngụ I, lp co cụ - Trinh ụ: + cụ i hc + cụ Trung cõp S pham (hiờn cụ ang theo hoc lp hoc S pham khoa Giao duc Mõm non ) - Lp cú 46 chỏu v 100% cỏc chỏu n bỏn trỳ ti trng nờn rt thun tin cho vic chm súc giỏo dc tr - Khuụn viờn trng lp rng, thoỏng mỏt, p phự hp vi tr mm non Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng Vi tỡnh hỡnh thc trng nh trờn quỏ trỡnh thc hin ti, tụi ó gp mt s thun li v khú khn nh sau: iu kin thun li : - i vi cụ: Cỏc cụ nhúm lp nhit tỡnh, yờu ngh mn tr v cú kh nng s phm vng vng - i vi tr: 100% tr cựng tui nờn thun li vic chm súc, giỏo dc tr Tr i hc tng i u nờn t l chuyờn cn cao Tr tớch cc tham gia hot ng chi - C s vt cht: Nh trng ó u t v c u t mua dựng chi hot ng ngoi tri p, hin i + Trng cú khu c tớch, sõn trng cú nhiu cõy xanh, rau, hoa, nhiu cõy n qu - i vi ph huynh: Cỏc bc ph huynh rt nhit tỡnh ng h cỏc nguyờn vt liu ph thi giỏo viờn lm dựng, chi cho tr iu kin khú khn: - Sõn trng ó cú hoa nhiờn cha phong phỳ v cỏc loi hoa - dựng, chi phc v cho hot ng ngoi tri ó cú song cha phong phỳ v chng loi - Giỏo viờn cũn ngn ngi cha chỳ ý n cht lng t chc hot ng ngoi tri: Cha linh hot tn dng nhng iu kin t nhiờn cho tr c tỡm tũi, khỏm phỏ; h thng cõu hi t cũn cha phỏt huy c tớnh tớch cc ca tr - K nng quan sỏt, phỏn oỏn, suy lun ca tr cũn hn ch Do nhiu lp hot ng ngoi tri cựng thi gian nờn lm phõn tỏn s chỳ ý ca tr - a s ph huynh lm nụng nghip, buụn bỏn nh nờn cha nhn thc ỳng n vai trũ ca hot ng ngoi tri i vi tr, cha tn dng iu kin t nhiờn xung quanh giỏo dc tr Cn c vo c im tỡnh hỡnh v cỏc iu kin thun li khú khn nh trờn, tụi ó ỏp dng h thng cỏc bin phỏp sau nõng cao cht lng hot ng ngoi tri cho tr: III CC BIN PHP: 1, Bin phỏp 1: Kho sỏt - ỏnh giỏ xõy dng c cỏc bin phỏp t kt qu tt, trc ht tụi dựng bin phỏp kho sỏt - ỏnh giỏ Tụi ó kho sỏt: K nng quan sỏt, k nng phỏn oỏn suy lun, kh nng chỳ ý, kh nng phi hp th, mc hng thỳ ca tr tham gia vo hot ng ngoi tri v s lng dựng chi s dng hot ng ngoi tri Cú kho sỏt - ỏnh giỏ mi nm c mc nhn thc, cỏc k nng tham gia hot ng ngoi tri ca tr v lng dựng chi phc v cho hot ng t ú thc hin cỏc bin phỏp tip theo Tụi ó tin hnh kho sỏt nh sau: 1.1 Kho sỏt tr: Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng ỏnh giỏ c chớnh xỏc thc trng s phỏt trin ca tr v nhn thc, k nng ri t ú mi cú cỏc bin phỏp phự hp Do vy tụi tin hnh kho sỏt tr qua vic theo dừi cỏc hot ng ngy ca tr cựng vi vic t chc cho tr tham gia s hot ng tri nghim, giao lu, tham quanv n ỏnh giỏ tr u nm tụi thu c kt qu nh sau: Kt qu kho sỏt u nm: STT Ni dung kho sỏt Tt S tr K nng quan sỏt K nng phỏn oỏn suy lun Kh nng chỳ ý Kh nng phi hp th Mc hng thỳ Khỏ T l % S tr Trung bỡnh T l % S tr T l % Yu S tr T l % 7/46 15.2 12/46 26.1 21/46 45.7 6/46 13 5/46 10.8 12/46 26.1 21/46 45.7 8/46 17.4 8/46 17.4 14/46 7/46 15.2 8/46 17.4 13/46 27.7 18/46 39.1 7/46 15.2 9/46 19.5 11/46 5/46 10.8 30 24 17/46 37 21/46 45.7 1.2 Kho sỏt dựng - chi phc v hot ng ngoi tri: chi i vi cụ giỏo l phng tin t chc cho tr chi v hc Vỡ vy dựng, chi c s dng khụng ch biu din minh li gii thớch ca cụ m phi c s dng nh l mt phng tin nhn thc, l ngun tri thc giỳp tr t khỏm phỏ, tỡm tũi Chớnh vỡ vy t u thỏng 8/2012 tụi ó kho sỏt dựng chi Qua ú bit c ó cú nhng dựng gỡ? dựng no ó c, dựng no ó hng, dựng no cũn thiu theo tng ch Sau cú kt qu kho sỏt tụi tin hnh xõy dng k hoch xut Ban giỏm hiu mua v cú k hoch t lm vo cỏc ch Sau õy l kt qu kho sỏt dựng chi ca lp tụi: Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng Kt qu kho sỏt dựng chi lp C1 trng Mm non A T Hip Ch Tờn hot ng - Quan sỏt cú ch ớch Trng mm non A T Hip ca dựng, chi hin cú - tranh tng trng mm non - chi ngoi tri: + Cu trt (1 ó hng) + u quay + xớch u - Cỏc phũng hc v phũng chc nng - Cỏc lỏ c nh cú mu sc khỏc - Trũ chi ng - Quan sỏt - Tranh cỏc kiu nh cú ch - Mu nc ớch - Tranh v trai, gỏi Bộ v gia ỡnh Ngh nghip - Trũ chi - bm buc ng vo que - chic khn nh khụng nhỡn qua c - Gh nh - Quan sỏt - Cỏc khu vc cú ch trng ớch - Cỏc cụ, bỏc trng dựng, dựng, chi cn chi cũn thiu - tranh tng v ch - Cỏc chi ngoi tri - Cỏc phũng hc v phũng chc nng - dõy thng di 5m - Tranh tng v ch gia ỡnh cho tr quan sỏt - b thớ nghim vt chỡm, vt ni - dựng cho tr thớ nghim vi cỏc giỏc quan - M súi - Cỏc khu vc trng - Cỏc cụ, bỏc trng - M th Trờng mầm non A Tứ Hiệp - dõy thng di 5m - Tranh tng v ch gia ỡnh cho tr quan sỏt - b thớ nghim vt chỡm, vt ni - dựng cho tr thớ nghim vi cỏc giỏc quan - M súi - M th Trang Sáng kiến kinh nghiệm - M mốo - Trũ chi - M chut ng - Nún nh - Gy th dc - Quan sỏt - tranh tng cỏc cú ch vt sng ớch rng Th gii ng vt - Trũ chi - M mốo, m chim, ng m cũ - Gh ca tr - Quan sỏt - cõy o cú ch - Cõy hoa bng Tt v l ớch - Cõy hoa cỳc hi - Tranh nh v ngy xuõn Tt - Trũ chi - Búng ng - Tỳi cỏt - Quan sỏt - Cỏc loi cõy xanh, cú ch cõy hoa ớch trng Th gii thc vt - Trũ chi - M g ng - Quan sỏt - Nh xe cú xe cú ch p, xe mỏy Phng ớch - Tranh tng v ch tin v giao thụng quy nh - Trũ chi - Thuyn gp bng giao ng giy thụng - C xanh, , vng - ốn hiu xanh, lm bng bỡa - Quan sỏt - Chu ng nc, Nc v cú ch chai lavie, tỳi nilon cỏc hin ớch tng t nhiờn - Trũ chi ng Trờng mầm non A Tứ Hiệp Nguyễn Thu Hơng - M cỏo - M cỏo - M gu - M ong - M súi - cõy o - Cõy hoa bng - Cõy hoa cỳc - Tranh nh v ngy Tt - dõy thng di 5m - Cỏc loi cõy xanh, cõy hoa trng - M gu - M ong - M súi - dõy thng di 5m - b lm thớ nghim v cõy - Bỡnh ti nc - Xe p, xe mỏy - Tranh tng v ch giao thụng - b thớ nghim v nc (bỡnh ng nc, chai lavie) - M cũ, ch - M cũ, ch Trang Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng - Quan sỏt - tranh tng v - tranh tng Quờ cú ch Bỏc H v Bỏc H hng - ớch - Tranh nh v s di - Tranh nh v Bỏc H tớch lch s, danh lam s di tớch lch kớnh yờu thng cnh s, danh lam - Trũ chi thng cnh ng - M súi - M súi - i vi hot ng tham quan: Trờn a bn ó cú s ca hng phc v cho hot ng ny nh: quy bỏn thuc, ca hng sa cha xe mỏy, Trm y t Bin phỏp 2: Su tm mt s thớ nghim khoa hc, mt s trũ chi ng, trũ chi dõn gian cho tr hot ng ngoi tri: 2.1 Su tm mt s thớ nghim khoa hc cho tr hot ng ngoi tri: Tr mm non rt thớch tỡm hiu v khỏm phỏ mụi trng xung quanh Tr rt vui sng c quan sỏt, cựng cụ lm cỏc thớ nghim ri t ú rỳt kt lun T nhng thớ nghim nh ny s hỡnh thnh tr nhng biu tng v mụi trng t nhiờn: cõy c, hoa lỏ, cỏc hin tng t nhiờn Cỏch hc trc nghim trc tip ny rt thớch hp vi tr la tui mm non v l mt nhng nhim v ca cụng tỏc i mi giỏo dc mm non hin Thụng qua vic cho tr lm cỏc thớ nghim, ũi hi tr phi s dng tớch cc cỏc giỏc quan Chớnh vỡ vy s phỏt trin tr nng lc quan sỏt, kh nng phõn tớch, so sỏnh tng hp nh vy kh nng cm nhn ca tr nhanh nhy, chớnh xỏc, nhng biu tng, kt qu thu nhn c tr nờn c th v sinh ng, hp dn hn Qua ú dy cho tr tớnh tũ mũ t nhiờn v to c hi cho tr khỏm phỏ v c im ni bt v ớch li ca cõy ci, iu kin sng ca cõy v mt vi mi liờn h n gin gia cõy vi mụi trng sng, cỏch chm súc v bo v chỳng, ng thi trau di úc quan sỏt, so sỏnh, nhn xột v phỏn oỏn ca tr, hỡnh thnh tr tỡnh cm, thỏi ỳng n i vi cõy c, hoa lỏ Vi tr - tui nhn thc ca tr cũn hn ch nờn cỏc thớ nghim n gin, d thc hin l phự hp vi tr dy s hng thỳ, tớnh tũ mũ ca tr tụi ó tranh th cỏc gi ngh tra nghiờn cu sỏch bỏo, cỏc cun ti liu nh: Bộ n vi khoa hc qua trũ chi, Tr mm non khỏm phỏ khoa hc, Khỏm phỏ thớ nghim mụi trng xung quanh cho tr mm non, trờn mng internet Ngoi ra, tụi cũn su tm t cỏc ch em ng nghip v cỏc thớ nghim khoa hc dnh cho tr mu giỏo * Kt qu t c: Tụi ó su tm c 16 thớ nghim v t chc cỏc thớ nghim ny ó gõy c s trung chỳ ý rt cao ca tr Bờn cnh ú qua vic t chc cỏc thớ nghim ny tụi thy k nng phỏn oỏn, suy lun ca tr lp tụi cng c tng lờn rừ rt Tụi ó su tm c cỏc thớ nghim sau: - Cỏc thớ nghim v nc + Qu trng thn + Chỡm v ni + Ti cú ma Trờng mầm non A Tứ Hiệp - Cỏc thớ nghim v khụng khớ + Sao nc khụng chy + Nht khụng khớ vo tỳi + Thi ly Trang Sáng kiến kinh nghiệm + Nc ụ nhim + Cht no tan nc + Bộ khỏm phỏ mu sc + chi nhy lờn - Thớ nghim v cõy v ht + Trong ht cú gỡ + C cn ỏnh sỏng khụng Nguyễn Thu Hơng + in thoi búng bay - Thớ nghim v ỏnh sỏng + Cỏi no núng hn - Thớ nghim v s chuyn ng + Qu trng quay - Thớ nghim v nam chõm + Kp ghim giy bit leo trốo 2.2 Su tm mt s trũ chi ng, trũ chi dõn gian cho tr hot ng ngoi tri: Trũ chi núi chung chim mt v trớ quan trng i sng ca tr mm non Trong s a dng ca cỏc trũ chi dnh cho tr phi c bit chỳ ý n loi trũ chi ng, vỡ trũ chi ny, tt c tr tham gia chi u c thu hỳt vo ng Trũ chi ng thuc loi trũ chi cú lut, l s phi hp gia cỏc thao tỏc ng v mt s ng c bn trng mm non trũ chi ng c s dng mt cỏch ti a, nú va l ni dung hc chng trỡnh giỏo dc th cht, va l phng phỏp dy hc ng cũn i vi hot ng ngoi tri thỡ trũ chi ng l hỡnh thc t chc vui chi, ngh ngi tớch cc c tr rt ham thớch Khi chi trũ chi ng giỳp tr m rng v khc sõu thờm nhng biu tng ca mỡnh v th gii xung quanh nh: c im lao ng ca ngi ln, cỏch thc ng ca ng vt v phng tin giao thụng tr s phỏt trin mi xỳc cm vi th gii xung quanh Bờn cnh cỏc trũ chi ng núi chung thỡ trũ chi dõn gian cng chim mt v trớ quan trng i sng ca tr mm non Cú th núi trũ chi dõn gian l mt di sn húa quý bỏu ca dõn tc Nú c kt thnh t quỏ trỡnh lao ng v sinh hot, ú tớch t c trớ tu v nim vui sng ca bao th h ngi Vit xa c bit i vi tr em, trũ chi dõn gian khụng ch chp cỏnh cho tõm hn tr, giỳp tr phỏt trin t duy, sỏng to m cũn giỳp cỏc em hiu v tỡnh bn, tỡnh yờu gia ỡnh, quờ hng t nc Cỏc trũ chi dõn gian u rt d chi, tr em chi õu cng c Thờm na chi li d kim: ch cn cng lỏ da, mnh giy, cỏi que treKhụng nhng th nhiu trũ chi dõn gian cũn kt hp vi cỏc khỳc hỏt ng dao v qua nhng li hỏt ng dao cỏc em cng yờu thờm nn húa dõn gian ca dõn tc mỡnh Bờn cnh ú cũn cú nhng trũ chi dõn gian kt hp yu t ng nhm rốn luyn v phỏt trin th lc cho tr nờn ó gõy c hng thỳ, thu hỳt s chỳ ý ca tr Tt c nhng iu y khng nh: Trũ chi dõn gian l vụ cựng cn thit i vi tr th Do ú giỏo giỏo viờn cn t chc cho tr chi cỏc trũ chi núi chung v trũ chi ng, trũ chi dõn gian núi riờng Hiu c tm quan trng ca cỏc trũ chi ng v trũ chi dõn gian i vi tr tụi ó nghiờn cu sỏch bỏo, cỏc cun sỏch mi, ti liu, mng internetNgoi cũn su tm t ch em ng nghip qua cỏc bui sinh Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng hot chuyờn mụn cỏc trũ chi ng v trũ chi dõn gian t chc cho tr chi hot ng ngoi tri v cỏc hot ng khỏc * Kt qu t c: Tụi ó su tm c cỏc trũ chi dõn gian v trũ chi ng sau: + Cỏc trũ chi dõn gian: - Dung dng dung d - Nhy bc - Xin la - Ln cu vng - Nu na nu nng - Th a ba ba - Kộo co - Bt mt bt dờ - By cỏ - Rng rng ri rt - Thi vỏc ci chy - Mốo ui chut - Tp tm vụng - Kộo ca la x - Cũ bt ch - Chi chi chnh chnh + Cỏc trũ chi ng - Qu búng ny - Bác nông dân đàn bò - ễ tụ v chim s - Búng trũn to - Thuyn vo bn - Mốo v chim s - Đôi bạn - Thỏ dạo chơi - Lm on tu - Cáo thỏ - Bt bm - Mỏy bay - B cõu v mốo - G v m - ốn ốn xanh - Gấu ong - Chim mẹ v chim - Chốo thuyn - Chú súi xu tớnh - V nhà - Tu - n ong - To dỏng - Chut vo nh kho - Chim bay cũ bay - G tỡm mi - Tri nng tri ma - Chuyn búng - Lái máy bay - Ai nộm xa hn Bin phỏp 3: Xõy dng k hoch hot ng ngoi tri theo ch : K hoch c vớ nh chỡa khúa m ng i n mc ớch K hoch cú tm quan trng c bit, nú nh kim ch nam, cú tỏc dng ch ng cho hot ng thc hin theo mt ng ó nh sn Nú nh ngn ốn pha dn li cho chỳng ta thc hin cụng vic mt cỏch khoa hc Cn c vo hng dn quy ch chuyờn mụn ca S Giỏo dc v o to H Ni v quy ch chuyờn mụn ca Phũng Giỏo dc v o to Huyn Thanh Trỡ, cn c vo k hoch phiờn ch chng trỡnh ca trng mm non A T Hip, cn c vo dựng, chi ca lp, ca trng v kh nng nhn thc ca tr ti lp, tụi ó la chn cỏc ni dung xõy dng k hoch hot ng ngoi tri mt cỏch phự hp Tụi ó xõy dng k hoch v thc hin hot ng ngoi tri cho c nm hc c th nh sau: K hoch hot ng ngoi tri nm hc 2012 - 2013 lp C1 trng Mm non A T Hip Ch Trũ chi ng Trũ chi dõn gian - Quan sỏt tranh tng theo Qu búng ny ch trng mm non Búng trũn to Đôi bạn Trng mm non - Quan sỏt chi ngoi tri Trờng mầm non A Tứ Hiệp Ni dung khỏm phỏ Trang 10 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng Chựm nh minh 1: Nhng dựng - chi t to Bin phỏp 5: T chc hot ng ngoi tri cho tr Hot ng ngoi tri rt tt i vi sc khe v vic hc vui chi ca tr, l nhu cu khụng th thiu c i vi tr mu giỏo trng mm non Nú mang li cho tr khụng khớ lnh, tr c tm nng ban mai, tha nhu cu ng, tip cn thụng tin, khỏm phỏ s vt, hin tng thiờn nhiờn, xó hi di s hng dn ca cụ v tr t tỡm tũi, khỏm phỏ Chớnh vỡ vy, giỏo viờn mm non phi nghiờm tỳc thc hin theo chng trỡnh quy nh Hiu c tm quan trng ca vic t chc hot ng ngoi tri cho tr Tụi v cỏc giỏo viờn ti lp, nm hc ny ó luụn ý thc cn phi t chc tt hot ng ngoi tri cho tr theo ỳng k hoch ó xõy dng t chc tt hot ng ngoi tri cho tr chỳng tụi ó su tm s thớ nghim khoa hc, s trũ chi ng, trũ chi dõn gian kt hp chun b cỏc nguyờn vt liu ph thi, cỏc nguyờn vt liu thiờn nhiờn lm dựng, chi cho tr Khi t chc hot ng ngoi tri cho tr chỳng tụi ó nghiờm tỳc thc hin theo cỏc bc nh sau: * Chun b cho hot ng: - Tụi ó xỏc nh ch cn cho tr khỏm phỏ t ch ln n ch nh, gii thiu ch , hng dn tr tỡm hiu khỏm phỏ ch - Chun b dựng, chi, hc liu cỏc trũ chi theo ch , mụi trng cho tr hot ng - Trc ngoi tri, tụi cựng cỏc ch em lp luụn nhc nh tr t phc v: mc qun ỏo, i giy dộp phự hp vi thi tit v ch hng dn, giỳp tr cn thit Chỳ ý ti th trng ca tr gi ý, khuyn khớch tr tham gia vo nhng ni dung phự hp - Giỏo viờn gii thiu v núi rừ khu vc chi ca lp Tp cho tr lm quen vi hiu lnh, cn trung tr li mt ch hoc chun b vo lp * T chc hot ng: - Tựy thuc vo ni dung ca ch tun, iu kin ca trng, lp, hot ng ngoi tri ca lp, tụi c tin hnh vi mt s ni dung, hỡnh thc hot ng sau: + T chc cho tr quan sỏt mt s s thay i ca cỏc hin tng thiờn nhiờn, õm thanh, thi tit, cõy ci, hoa lỏ, hot ng ca ngi, vt Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 14 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng + Tham gia vo cỏc hot ng chm súc gúc thiờn nhiờn: Ti cõy, lau lỏ, nht lỏ rng + Do chi sõn trng, thm cỏc khu vc trng nh: Nh bp, phũng y t v cỏc nhúm lp hc khỏc hoc tham quan ngoi khu vc trng nh: Ca hng bỏch hoỏ, trng tiu hc thuc cng ng dõn c gn trng + Chi vi nhng trũ chi ng, trũ chi dõn gian m tr yờu thớch + Chi t vi cỏc thit b, chi ngoi tri; lm chi v chi vi cỏc vt liu thiờn nhiờn nh: Cõy, hoa, lỏ - Trong quỏ trỡnh chi, giỏo viờn luụn quan sỏt, bao quỏt tt c cỏc nhúm chi sõn trng, nhc nh tr khụng c chi quỏ khu vc quy nh ca lp, gi gỡn v sinh v chỳ ý quan sỏt kp thi, x lớ nhanh nhy nhng tỡnh xy quỏ trỡnh chi, m bo an ton cho tr a T chc cho tr quan sỏt: * Quan sỏt cú ch ớch: - Tụi cho tr n gn i tng cn quan sỏt v t cỏc cõu hi gi m hng dn tr khỏm phỏ i tng Tụi luụn ng viờn khuyn khớch tr cn thit - Tụi v cỏc giỏo viờn lp to nhng hot ng tr cú th s dng c nhiu giỏc quan khỏc vic quan sỏt, khỏm phỏ mt hin tng, s vt no ú VD: ch :"Trng mm non A T Hip ca bộ" tụi cho tr quan sỏt cu trt nh sau: + Cụ cho tr ng xung quanh cu trt m bo cho tt c tr u quan sỏt rừ cu trt v cú th trũ chuyn cựng vi cụ + Cụ t cỏc cõu hi: õy l cỏi gỡ? Ai cú nhn xột gỡ v chic cu trt? Cu trt cú nhng gỡ? Mu gỡ? Khi chi cu trt phi chi nh th no? + Cụ cht li cõu tr li ca tr v giỏo dc tr nh minh 2: Tr lp mu giỏo C1 ang quan sỏt cu trt Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 15 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng nh minh 3: Tr lp mu giỏo C1 ang quan sỏt s loi hoa nh minh 4: Tr lp mu giỏo C1 ang quan sỏt rau khoai lang nh minh 5: Tr lp mu giỏo C1 ang quan sỏt nh xe Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 16 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng nh minh 6: Tr lp mu giỏo C1 ang nht lỏ vng rng * Trũ chi ng: u nm cụ gii thiu tờn trũ chi, lut chi, cỏch chi n cui nm, cụ gii thiu tờn trũ chi v hng dn tr núi cỏch chi, lut chi ca trũ chi ú VD: ch "Bộ v gia ỡnh" cú th cho tr chi trũ chi To dỏng + Mc ớch: Giỳp tr rốn luyn cỏch nhn bit v th hin cỏc trng thỏi khỏc bng nhng ng biu cm + Cỏch chi: Cụ yờu cu tr bt chc dỏng i ca cỏc vt nh: gu, th, vt Tr no th hin ging nht s l ngi thng cuc nh minh 7: Tr lp MGB C1 ang chi TCV: Mốo ui chut Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 17 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng nh minh 8: Tr lp mu giỏo C1 ang chi TCV: Cũ bt ch * Chi t do: Cho tr chi vi cỏc chi ngoi tri Cụ bao quỏt m bo an ton cho tr, khụng tr chi quỏ sc - Cho tr s dng cỏc dựng: vũng, gy, phn, lỏ cõy chi theo ý thớch nh minh 9: Tr lp MGB C1 ang chi t vi chi ngoi tri Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 18 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng b T chc cho tr lm cỏc thớ nghim khoa hc: - Tụi chun b dựng y , chu ỏo - Tụi thc hin thớ nghim v quỏ trỡnh thc hin tụi luụn t cỏc cõu hi gi s tũ mũ, hng thỳ, trung ca tr c bit tr a ý kin phỏn oỏn, nhn xột ca mỡnh - T chc cho tr lm cỏc thớ nghim i vi cỏc thớ nghim khú thỡ tụi lm cựng tr cũn i vi nhng thớ nghim d tụi chun b dựng cho mi tr u c lm hoc chia tr v cỏc nhúm nh lm - Sau mi ln lm thớ nghim tụi trung tr li cựng rỳt cỏc kt lun t cỏc thớ nghim ú v giỏo dc tr cho phự hp nh minh 10: Tr lp MGB C1 ang lm thớ nghim Chỡm v ni nh minh 11: Tr lp MGB C1 ang lm thớ nghim chi nhy lờn Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 19 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng nh minh 12: Cụ v tr lp MGB C1 ang lm thớ nghim Sao nc khụng chy nh minh 13: Cụ v tr lp MGB C1 ang lm thớ nghim Thi ly Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 20 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng c T chc hot ng giao lu: T chc Hot ng giao lu to khụng khớ thi ua sụi ni cho tr cựng mt lp cng nh mt trng hc ng thi, gúp phn hng ng phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc, nõng cao cht lng giỏo dc ton din cho tr, th hin kh nng sỏng to ca giỏo viờn vi vic i mi hỡnh thc phng phỏp dy hc, to cho cỏc chỏu cú mt mụi trng hc thõn thin an ton, giỳp cỏc chỏu tớch cc tham gia cỏc hot ng mang tớnh th - Hot ng giao lu cú th cho tr giao lu gia cỏc lp vi hoc cú th cho tr giao lu gia cỏc t, nhúm bn trai, bn gỏi lp - Cụ l ngi dn chng trỡnh bui giao lu Hot ng giao lu thng cú phn: + Phn 1: Mn cho hi, gii thiu Cụ cho cỏc i gii thiu v i ca mỡnh qua cỏc hỡnh thc khỏc nh: gii thiu bng li, hỏt, hũ, vố + Phn 2: Giao lu tỡnh bn Cú th cho tr giao lu tỡnh bn qua vic cho cỏc i cựng tham gia chi cỏc trũ chi + Phn 3: Kt thỳc bui giao lu Cụ nhn xột bui giao lu v sau ú cho tr cho tm bit i cựng giao lu nh minh 14: Giao lu th nhúm bn trai v nhúm bn gỏi lp MGB C1 d T chc hot ng tham quan: Trong bui i tham quan, cỏc c cm nhn mt khụng gian mi m, c tham gia tỡm hiu cỏc hot ng xó hụi Cỏc hot ng tham quan lý thỳ luụn kớch thớch tinh thn hc ca tr, to tõm th thoi mỏi giỳp cỏc say mờ, hng thỳ hn cỏc hot ng khỏc Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 21 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng - Hot ng tham quan cú th l thm cỏc khu vc trng nh nh bp, phũng y t Hoc tham quan ngoi khu vc trng nh: trm y t, ca hng - Trc cho tr tham quan tụi ó liờn h vi a im cn tham quan c s ng h ca nhng ngi ni cho tr tham quan, t ú cú k hoch t chc, la chn v trớ tham quan cho phự hp - T chc cho tr tham quan + Cho tr n a im cn tham quan Khi a tr n ni tham quan tụi luụn quan tõm n v trớ ng, nhng vt xung quanh tr lm m bo cho tr c an ton, thoi mỏi tham gia hot ng tham quan + T chc cho tr quan sỏt trũ chuyn vi nhng ngi ni cn tham quan, khuyn khớch tr t t cỏc cõu hi ngi ln tr li nh minh 15: Tr mu giỏo C1 tham quan phũng y t * Kt thỳc hot ng: - Tp trung tr li hng dn tr vo lp t ct giy dộp ỳng ni quy nh, tay, lau mt chun b cho hot ng tip theo * Lu ý quỏ trỡnh tr chi tụi ó luụn quan tõm n: - La chn ni dung chi phự hp vi tr, vi hon cnh thc t Cú th cho tr tham gia khong - phỳt trũ chi ng, trũ chi dõn gian m tr thớch; sau ú cho tr cựng chi nht lỏ, lm chi bng nguyờn vt liu thiờn nhiờn, chm súc cõy ci - T chc phi hp hp lớ ni dung hot ng cú tớnh ng vi nhng ni dung mang tớnh cht tnh nh ngi nghe k chuyn, hỏt, c th - Nhng hụm thi tit ma, quỏ núng, quỏ lnh khụng th t chc cho tr tham gia vo hot ng ngoi tri cú th cho tr chi ng, chi trũ chi dõn gian nh nhng lp hoc chi trũ chi hc tp, quan sỏt cỏc hin tng thay i ca thi tit Cú th t chc cho tr tham gia vo cỏc hot ng: nghe Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 22 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng c sỏch, xem truyn tranh hiờn ca lp hoc chi theo ý thớch cỏc khu vc hot ng lp - Nhng hụm cho tr i xa ngoi khu vc sõn trng tụi luụn chun b chu ỏo, lờn k hoch c th v liờn h t trc * Kt qu t c: - Vi iu kin dựng, chi v phng tin phc v cho hot ng ngoi tri y kt hp vi cỏch t chc theo quy trỡnh nh trờn ca giỏo viờn Tr lp tụi rt hng thỳ tham gia hot ng ngoi tri rt tớch cc Cỏc k nng ca tr tin b rt nhiu so vi u nm, cỏc chỏu tr nờn thụng minh, nhanh nhn rừ rt, chỏu tớch cc v ch ng mi hot ng tỡm tũi v khỏm phỏ th gii xung quanh Bin phỏp 6: Phi hp vi ph huynh: Gia ỡnh l mt hp ngi quan h vi trờn c s huyt thng v tỡnh cm huyt thng sõu sc Giỏo dc gia ỡnh l giỏo dc bng tỡnh cm huyt thng khụng mt t chc no thay th c i vi tr th õy l mụi trng thun li nht hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch Cha m, ngi thõn gia ỡnh l mụi trng xó hi u tiờn m a tr tip xỳc v xó hi hoỏ tõm lý ca mỡnh Cú th núi cha m, nhng ngi thõn gia ỡnh l ngi thy u tiờn, l mu u tiờn tr hc v bt chc, trờn c s ú hỡnh thnh nhng biu tng v th gii xung quanh Vỡ vy, giỏo dc gia ỡnh l rt quan trng nh hng n s hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch tr trng Mm non, cụng tỏc phi hp vi gia ỡnh tr nõng cao cht lng giỏo dc l khụng th thiu nõng cao cht lng giỏo dc núi chung v nõng cao cht lng hot ng ngoi tri núi riờng, tụi ó luụn to c mi quan h mt thit gia giỏo viờn v gia ỡnh tr, gõy nh hng cụng tỏc giỏo dc trng n gia ỡnh Thụng qua cỏc bui hp ph huynh, sau hp ton trng, v lp hp tụi ó ph bin cho cha m tr nhng kin thc khoa hc v nuụi dy tr, tm quan trng ca hot ng ngoi tri ti s phỏt trin nhõn cỏch tr Chớnh vỡ vy, ph huynh phi to iu kin cho tr tham gia vo cỏc hot ng ca gia ỡnh, cung cp cho tr nhng tri thc v th gii xung quanh VD nh: Cho tr cựng tham gia i chi Cụng viờn tr cú th quan sỏt th gii xung quanh Tr c nhỡn thy cỏc bỏc nhõn viờn chm súc cõy nh th no?, cho vt n sao? Khụng ch th cỏc bc ph huynh cú th cho tr i chi siờu th, du lch Ngoi cú th tn dng chớnh quang cnh nh ca tr, ca nhng ngi xung quanh cho tr quan sỏt Sau mi ln ú cha m cn hi tr v cỏc s vic din nh th no? Qua ú giỳp tr nh sõu nhng tri thc mi tr c trc tip quan sỏt Tr s ỏp dng tri nghim cỏc gi chi Ngoi cỏc bui hp ph huynh, tụi ó tn dng cỏc bui ún, tr tr trao i vi ph huynh, xõy dng gúc tuyờn truyn ca lp thụng bỏo nhng ni dung hng tun, hng thỏng yờu cu ph huynh cn phi hp * Kt qu t c: Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 23 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng Vi bin phỏp ny, tụi ó nhn thy: - 100% ph huynh ó nhn thc c tm quan trng ca hot ng ngoi tri i vi s phỏt trin nhõn cỏch ca tr, cú ý thc vic phi hp vi cụ giỏo nõng cao cht lng giỏo dc núi chung v cht lng hot ng ngoi tri núi riờng - Nhiu ph huynh ó to iu kin cho tr c tham gia cỏc hot ng ti gia ỡnh nh cho tr i ch, siờu th, cụng viờnó quan tõm cung cp tri thc mi cho tr, gii ỏp nhng cõu hi tũ mũ cu tr Bờn cnh ú ph huynh cũn ng h cỏc nguyờn vt liu ph thi tụi v cỏc giỏo viờn lp tn dng lm dựng, chi cho tr hot ng Qua ú, cht lng ca hot ng ngoi tri lp tụi ó c nõng lờn rừ rt, tr thớch tham gia chi, cỏc k nng quan sỏt, phỏn oỏn suy lun ca tr c nõng lờn rừ rt IV KT QU T C: Sau mt nm ỏp dng cỏc bin phỏp trờn, tụi ó thu c kt qu nh sau: - Bn thõn v cỏc cụ giỏo lp ó cú thờm kinh nghim v k nng t chc hot ng ngoi tri cho tr - Tụi ó su tm c 16 thớ nghim ú cú thớ nghiờm v nc; thớ nghim v khụng khớ; thớ nghim v ỏnh sang, thớ nghim v s chuyn ng, thớ nghim v nam chõm, thớ nghim v cõy v ht Qua cỏc gi thc hnh thớ nghim tr rt tớch cc, hng thỳ tham gia hot ng - Tụi ó lm c 20 bỡnh ti nc bng chai lavie, 10 vụ lng ụ tụ, b tớn hiu ốn giao thụng, thựng rỏc mini, m vt cỏc loi - Ph huynh tin cy v nhit tỡnh vi cỏc hot ng ca lp, ho hng sn sng phi hp cựng cụ giỏo vic nõng cao cht lng cho hoat ng nh: nhiu gia ỡnh ó quan tõm cho tr i: cụng viờn, tham quan du lich ng h cỏc nguyờn vt liu, ph liu lm dựng, chi cho tr - a s tr thớch tham gia hot ng, cú ý thc t giỏc, hng thỳ v bit gi gỡn chi ca lp, ca trng ng thi trau di c cỏc k nng quan sỏt, k nng phỏn oỏn, suy lun, kh nng chỳ ý, kh nng phi hp th cho tr Bờn cnh ú t ca tr phong phỳ hn, tr bit din t cõu ú tr nhn thc th gii xung quanh cng nh tip nhn tri thc d dng hn Kt qu kho sỏt cui nm: STT Ni dung kho sỏt Tt S tr T l % Khỏ S tr T l % K nng quan sỏt 27/46 58.6 17/46 37 K nng phỏn oỏn 26/46 56.4 15/46 32.6 suy lun Kh nng chỳ ý 34 27/46 58.6 16/46 Kh nng phi hp 30 28/46 60.6 14/46 th Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trung bỡnh Yu S tr T l % S tr 2/46 4.4 5/46 11 3/46 6.6 4/46 8.8 Trang 24 T l % Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng Mc hng thỳ 30/46 65 14/46 30 2/46 4.4 KT LUN V KHUYN NGH I- Kt lun chung: Qua mt nm thc hin cỏc bin phỏp: Nõng cao cht lng hot ng ngoi tri cho tr, tụi nhn thy: - Hot ng ngoi tri l mt cỏc hỡnh thc t chc mụi trng giỏo dc cho tr mm non phỏt huy c nhng u im qua cỏc hot ng nh: giỳp tr phỏt trin v cỏc mt c, trớ, th, m v lao ng - Qua hot ng i tr c trc tip quan sỏt cỏc s vt, hin tng t nhiờn, xó hi Tr c tip xỳc vi thiờn nhiờn, hớt th khụng khớ lnh, c tm nng ban mai nhm nõng cao sc khỏng cho c th tr - Qua cỏc trũ chi ng giỳp c th tr nhanh nhn, hot bỏt v phỏt trin mt cỏch ton din v th lc Qua cỏc trũ chi dõn gian tr bit c mt nhng bn sc húa dõn tc Vit Nam c lu truyn qua cỏc th h sau - Qua hot ng chi t do: Tr c cụ hng dn lm chi t nhng nguyờn vt liu sn cú a phng nh: lỏ cõy nhm rốn luyn cho tr tớnh kiờn trỡ, nhn ni, phỏt trin tớnh tũ mũ, ham hiu bit c bit l tớnh sỏng to tr Chớnh vỡ vy m giỏo viờn mm non cn phi quan tõm n vic t chc hot ng ngoi tri cho tr gúp phn hon thnh tt mc tiờu v ni dung giỏo dc mm non, gúp phn phỏt trin ton din cho tr - t c kt qu nh trờn l nh s ch o sỏt ca cỏc ng lónh o Phũng Giỏo dc v o to, ca Ban giỏm hiu ó quan tõm to iu kin v c s vt cht, s on kt quyt tõm ca tt c giỏo viờn ti lp ó n lc vic lm dựng chi v nghiờm tỳc thc hin hot ng ngoi tri cho tr Bờn cnh ú l s quan tõm, phi hp ca cỏc bc ph huynh ti lp II- Bi hc kinh nghim: nõng cao c cht lng hot ng ngoi tri ti lp, ũi hi ngi giỏo viờn cn phi: - Cú tõm huyt vi ngh, phi cú k hoch t chc phự hp, nm bt thc t, ỏnh giỏ, iu chnh ni dung, phng phỏp, hỡnh thc t chc hot ng phự hp vi tr tng giai on nht nh - Cú ý thc nghiờm tỳc thc hin ỳng k hoch chm súc - giỏo dc tr, khụng ct b hot ng - Cú tinh thn t bi dng nõng cao nghip v vic t chc hot ng ngoi tri - Tớch cc, nhit tỡnh sỏng to vic lm dựng, chi phc v cho hot ng ngoi tri Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 25 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng - Tham mu tt vi Ban giỏm hiu tng cng c s vt cht, dựng, chi cho lp - Phi hp cht ch vi ph huynh hc sinh ca lp cựng cú cỏc bin phỏp giỏo dc tr III- Khuyn ngh: - Mi giỏo viờn mm non phi t trang b cho mỡnh nhng kin thc, k nng vic t chc hot ng - xut vi Phũng Giỏo dc v Ban giỏm hiu nh trng quan tõm tip tc t chc cỏc hot ng mu cỏc trng im, lp im nhiu giỏo viờn trng v cỏc trng bn tham d Trờn õy l mt s bin phỏp nh ca tụi ó ỏp dng ti lp vic nõng cao cht lng hot ng ngoi tri Kớnh mong quý cp trờn v ng nghip cú ý kin úng gúp tụi cú nhiu kinh nghim hn na vic t chc cỏc hot ng ca mỡnh Tụi xin chõn thnh cm n! Xỏc nhn ca th trng n v H Ni, ngy 20 thỏng nm 2013 Tụi xin cam kt õy l SKKN ca mỡnh vit, khụng chộp ni dung ca ngi khỏc Ngi vit Nguyn Thu Hng Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 26 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng TI LIU THAM KHO o Thanh m (Ch biờn): Giỏo dc hc mm non - Tp - Nh xut bn i hc S Phm - Nm 2008 ng Hng Phng: Giỏo trỡnh lý lun v phng phỏp giỏo dc th cht cho tr mm non - Nh xut bn i hc S phm - Nm 2007 Phựng Th Tng, ng Lan Phng (ng ch biờn): Trũ chi ng v th dc sỏng - Nh xut bn Giỏo dc - Thỏng nm 2008 TS: Trn Th Ngc Trõm, Lờ Thu Hng, Lờ Th nh Tuyt (ng ch biờn): Hng dn, t chc thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non - Mu giỏo - tui - xut bn thỏng nm 2009 Trn Th Ngc Trõm (Tng ch biờn): Bộ n vi khoa hc qua trũ chi - Nh xut bn Giỏo dc - Thỏng nm 2006 Trn Th Trng, Phm Th Su, Trng Kim Oanh, Lý Thu Hin, Bựi Kim Tuyn (ng ch biờn): Tuyn trũ chi bi hỏt, th truyn mu giỏo tui Nh xut bn Giỏo dc Nm 2000 Jang Yang Soog: Hot ng khỏm phỏ thớ nghim mụi trng xung quanh cho tr mm non, nm 2009 Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 27 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng MC LC M U NI DUNG I C s lý lun II C s thc tin Mụ t thc trng Thun li Khú khn III Cỏc bin phỏp Bin phỏp 1: Kho sỏt - ỏnh giỏ Bin phỏp 2: Su tm mt s thớ nghim khoa hc, mt s trũ chi ng, trũ chi dõn gian cho tr hot ng ngoi tri Bin phỏp 3: Xõy dng k hoch hot ng ngoi tri theo ch Bin phỏp 4: Lm dựng, chi t to t cỏc nguyờn vt liu ph thi v cỏc nguyờn vt liu t thiờn nhiờn Bin phỏp 5: T chc hot ng ngoi tri cho tr Bin phỏp 6: Phi hp vi ph huynh Trang 3 4 4 10 12 14 23 IV Kt qu t c 24 KT LUN V KHUYN NGH I Kt lun chung II Bi hc kinh nghim III Khuyn ngh TI LIU THAM KHO PH LC 25 25 25 26 27 28 Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 28 ... 7 /46 15.2 12 /46 26.1 21 /46 45 .7 6 /46 13 5 /46 10.8 12 /46 26.1 21 /46 45 .7 8 /46 17 .4 8 /46 17 .4 14/ 46 7 /46 15.2 8 /46 17 .4 13/ 46 27.7 18 /46 39 .1 7 /46 15.2 9 /46 19.5 11 /46 5 /46 10.8 30 24 17 /46 37 ... tr T l % S tr 2 /46 4. 4 5 /46 11 3/ 46 6.6 4/ 46 8.8 Trang 24 T l % Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng Mc hng thỳ 30 /46 65 14/ 46 30 2 /46 4. 4 KT LUN V KHUYN NGH I- Kt lun chung: Qua mt nm thc hin... non A Tứ Hiệp Trang 15 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thu Hơng nh minh 3: Tr lp mu giỏo C1 ang quan sỏt s loi hoa nh minh 4: Tr lp mu giỏo C1 ang quan sỏt rau khoai lang nh minh 5: Tr lp mu giỏo C1
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi, lớp c1 trường mầm non a tứ hiệp , Sáng kiến kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi, lớp c1 trường mầm non a tứ hiệp , Sáng kiến kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi, lớp c1 trường mầm non a tứ hiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay