Sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn người trong bao sê khốp

47 166 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:51

Sỏng ki n kinh nghi m mụn v n Tờn ti : TIP CN NGI TRONG BAO T GểC CHI TIT NGH THUT V CH TC PHM Mc lc PHN M U 1.Lớ chn tai: Muc ich cua tai: ụi tng va pham vi nghiờn cu cua tai:: 3.1 ụi tng nghiờn cu: 3.2 Pham vi nghiờn cu: Phng phỏp v thi gian nghiờn cu 4.1 Phng phỏp nghiờn cu 4.2 Thi gian nghiờn cu PHN NễI DUNG Chng I: NHNG VN L LUN Khỏi nim v vai trũ ca chi tit ngh thut tỏc phm hc Khỏi nim v h thng ca ch tỏc phm hc Chng II C CH THC TIP CN NGI TRONG BAO T GểC CHI TIT NGH THUT V CH TC PHM 2.1 Tip cn tỏc phm Ngi bao t gúc chi tit ngh thut 2.2 Tip cn tỏc phm t gúc ch Chng III THC NGHIM TI 20 Giỏo ỏn 3.2 Kt qu thc nghim PHN KấT LUN TAI LIấU THAM KHO 27 PHN M U Lớ chn ờtai Nhng tinh hoa hc th gii l di sn tinh thn quý giỏ chung ca c nhõn loi v l b phn khụng th thiu hnh trang húa ca ngi hin i Trong ba nm hc bc THPT, cỏc em s c tỡm hiu cỏc tỏc phm ca mt s nh li lc tiờu biu ca cỏc nc trờn Th gii , cỏc trng phỏi hc tiờu biu ca loi ngi khong ba nghỡn nm Mt s nhng nc ú l chớnh l n c Nga Vn húa Vit Nam chu nh hng ca húa Nga khỏ mnh m, mi giai on lch s cú s tip nhn theo nhng xu hng khỏc S giao lu ny din nhiu lnh vc v i cỏc hỡnh th c v ni dung a dng: hc, in nh, sõn khu, m thut, giỏo dc, o to, xut bn V hc thỡ t sau Cỏch mng thỏng Tỏm, cỏc tỏc phm hc Nga bt u c gii thiu rt rng rói Vit Nam Ch tớnh riờng t nm 1945 n nm 1987 ó cú 903 u sỏch hc Nga v Xụ vit c dch v gii thiu Vit Nam Nh vy ụng o c gi n c ó c thng thc cỏc tỏc phm hc kinh in Nga, cng nh cỏc kit tỏc hc ca cỏc dõn tc khỏc Liờn bang Xụvit Nhiu i ho v thi ho Nga nh L.Tolstoi, Dostoievski, Puskin, Lermontov, Trekhov, Gogol, Solokhov, Paustovski, Sekhov cng nh cỏc nh ngi dõn tc: Aimatov, Dumbadze, Gamzatov ó tr nờn quen thuc vi cụng chỳng Vit Nam Vn hc Nga Xụ vit ó tr thnh mt mún n tinh thn khụng th thiu, giỳp c gi Vit Nam cm nhn v ngng m v p ca t nc Nga, tõm hn Nga, tớnh cỏch Nga Kinh nghim ca hc Nga Xụ vit cú nh hng quan trng n quan im thm m v khuynh h ng sỏng tỏc ca nhiu nh Vit Nam Tht khụng khú nhn s gp g, tng ng t tng ca nh hin thc ni ting ca hai nn hc Vit nam v Nga ú l Sờ khp v Nam cao Thc t nu chỳng ta quan tõm tỡm hiu thỡ khụng quỏ khú tỡm rt nhiu nhng im giao thoa thỳ v gia hai nn hc ny ú l s giao thoa v thi phỏp vit truyn ngn: ti phn ỏnh, ch tỏc phm, cỏch xõy dng ct truyn, tỡnh hun truyn v c nh ng chi tit c sc gõy n tng mnh m lũng c gi Th nhng mt thc t cho thy rng dự chng trỡnh sỏch giỏo khoa Ng THPT ó a vo ging dy khỏ nhiu tỏc phm hc nc ngoi ni ting: S thi ễ-i-xờ, Kch Rụ-mờ-ụ v Ju-li-et, Nh ng ngi khn kh ca Vich-to-Huy-gụ, Ngi bao ca Sờ-khụp Nhng s quan tõm ca chỳng ta n nh ng tỏc phm ny cũn ch a thu ỏo v ton din Cú chng nhng tỏc phm ny chỳng ta mi ch dng li vic tỡm hiu ú l nn hc ca nc no? vit v ni dung gỡ? Nhõn vt chớnh l ai? v ch chỳ trng i phõn tớch nhõn vt m khụng chỳ ý n mc ớch sỏng tỏc cu nh vn, ch m nh hng ti l gỡ? nhng nột c sc phong cỏch ngh thut ca nh v thm cũn ún nhn nú mt cỏch hi ht, qua loa Chớnh vỡ vy vụ hỡnh chung chỳng ta khụng cm nhn c tinh hoa hc ca cỏc nc bn v lm giu thờm vn hc ca nc mỡnh cng nh rốn luyn k nng hc hi Nh ó núi trờn hc Vit Nam cú nhiu im giao thoa v chu nh hng mnh m hc Nga Trong chng trỡnh Ng 11 cỏc em s c tỡm hiu tờn tui ca Sờ khp i biu ln cui cựng ca ch ngha hin thc phờ phỏn Nga, b c vo lch s hc nh mt nh cỏch tõn thiờn ti lnh v c truyn ngn v kch Nh M.Gụ r ki ó nhn xột v Sờ- khp mt bi bỏo: Vi t cỏch l mt nh tu t , Sờ khp l mt nh cao khụng bao gi vt qua ni v nh lch s hc tng lai. Sỏng tỏc ca ụng li nhng du n mnh m lũng ng i c Ng ũi c n tng vi nhõn vt Bờ li cp vi li sng lp d, khỏc ngi ca hn v n tng hn vi hỡnh nh cỏi bao tỏc phm Chớnh hỡnh nh ny ó gúp phn th hin sõu sc ch cng nh dng ý ca nh ng sau chi tit ny ch nh hng ti vụ cựng rng ln T ú ngi c gii mó v tip cn tỏc phm trn hn, nht l la tui hc sinh cỏc em s rỳt c nhiu k nng sng rt b ớch Nhng thc t vic ging dy ca giỏo viờn v vic hc ca hc sinh cũn cha thc ch ng v thu ỏo vi nhng tỏc phm ny Vỡ nhng lớ ch quan v khỏch quan trờn tụi quyt nh chn ti Tip cn tỏc phm Ngi bao t gúc chi tit ngh thut v ch tỏc phm vi hi vng s giỳp cho HS thay i quan nim v cỏch ún nhn mt tỏc phm hc nc ngoi ni ting t ú cỏc em cú c hi cm nhn ht c cỏi hay, cỏi c sc v nhng tinh tỳy ca chng ngh thuõt, lm phong phỳ h n kin th c chng ca mi ngi Muc ich cua ờtai Vi ti ny tụi mnh dn a nhng ý kin cỏ nhõn v h ng tip cn mi mt tỏc phm hc nc ngoi ni ting t gúc ngh thut vit truyn cung trao ụi vi ụng nghiờp cua minh, vi mong muụn gop phõn vao viờc ụi m i ph ng phap day hoc tr ng Trung hoc phụ thụng hiờn ng thi qua ti ny tụi cng mong mun lng ghộp ni dung rt thc t l rốn luyn k nng sng cho HS, giỳp HS rỳt ngn khong cỏch a lý v lch s gia cỏc nn húa hon thin bn thõn mỡnh Cn cho Hc sinh thy c ti nng bc thy ca Sờ khp ngh thut vit truyn ngn: kt cu n gin, ngn gn, chi tit ngh thut c sc, ngụn ng gin d nhng ó tỏi hin c mt khung cnh rng ln, nhiu mu sc ca nc Nga ng thi HS cn rốn luyn k nng, phng phỏp tip cn mt tỏc phm hc chõn chớnh Qua tỏc phm HS t rỳt bi hc v cỏch sng hon thin bn thõn Thc hanh soan giang tiờt day cu thờ: Tiờt 97, 98 ch ng trinh Ngvn lp 11 THPT ụi t ng vapham vi nghiờn cu 3.1 ụi t ng nghiờn cu Tim hiờu nhng khỏi nim nh ch v chi tit ngh thut tỏc phm, vai trũ ca cỏc yu t trờn n s thnh cụng ca tỏc phm T ú trung i mi phng phỏp ging dy nhng tỏc phm hc nc ngoi chng trỡnh THPT Nghiờn cu cỏch thc tip cn tỏc phm Ngi bao t gúc chi tit ngh thut v ch tỏc phm 3.2 Pham vi nghiờn cu Tỏc phm Ngi bao Cỏc tỏc phm cựng ch nh : Khúm phỳc bn t, Phũng s 6, Cõu chuyn tỡnh yờu, Anh bộo anh gy, Cỏi cht ca mt viờn chc Phng phỏp v thi gian nghiờn cu 4.1 Phng phỏp nghiờn cu Làm đề tài này, vận dụng nhiều phơng pháp Dới phơng pháp chủ yếu: Phơng pháp thống kê, nêu ví dụ Phơng pháp thực nghiệm Phơng pháp so sánh Phơng pháp tổng hợp 4.2 Thi gian nghiờn cu nghiờn cu ti ny tụi ó tin hnh tỡm hiu v thu thp ti liu hai nm hc 2013 2014 v 2014 2015 v ó th c nghim khỏ thnh cụng mt s lp 11 nm hc 2014 2015 PHN NễI DUNG CH NG I NH NG VN L LUN Khỏi nim v vai trũ ca chi tit ngh thut tỏc phm hc 1.1 Khỏi nim chi tit ngh thut Khụng phi ngu nhiờn m ho v i ngi Nga Macxim Gorki tng phỏt biu: Chi tit nh lm nờn nh ln H n ht, tỏc gi nhng thiờn truyn vit t tr ng i hc cuc sng, ng i c coi l cỏnh chim bỏo bóo ca cỏch mng Nga, nh ca nh ng ngi chõn t l ngi hiu rừ tm quan trng ca nh ng chi tit ngh thut tỏc phm chng Tng quan i lp cõu núi trờn ó khng nh: Cỏi lm nờn tm vúc ca nh khụng hn l quy mụ tỏc phm m chớnh l chi tit yu t ụi c coi l nh, l vt vónh Chi tit ngh thut khụng ch l yu t cu thnh tỏc phm m cũn l ni gi gm nhng quan nim ngh thut v ngi, v cuc ica nh vn, ni kớ thỏc nim u t, trn tr ca nh tr c cuc i Nh ch thc s l ngi th kớ trung thnh ca th i i (H.Balzac) cú kh nng lm sng dy cuc i trờn trang sỏch bt u t nhng chi tit nh La chn chi tit xõy dng nờn tỏc phm ngh thut khụng ch th hin bn cht sỏng to ca ngi ngh s m cũn bc l ti nng, tm vúc t tng ca ngi cm bỳt Chi tit khụng phi l mt khỏi nim xa l v i i sng Theo T in Ting Vit (Nxb Khoa hc xó hi H Ni 1988) thỡ chi tit l: Phn rt nh, im nh ni dung s vic hoc hin t ng (Vớ d: K rnh rt tng chi tit) L thnh phn riờng r hoc t hp n gin nht ca chỳng cú th thỏo lp c (Vớ d: Chi tit mỏy) Nh vy, i sng hng ngy, t chi tit c hiu v dựng nh l mt thnh t, mt b phn nh ca mt s vic, tng th Chi tit c hiu nh l mt thnh phn thuc v cu to Trong hc, chi tit theo nh ngha ca nhúm tỏc gi Lờ Bỏ Hỏn, Trn ỡnh S, Nguyn Khc Phi (T in thut ng hc, Nxb i hc Quc gia H Ni, 1997) l: Cỏc tiu tit ca tỏc phm mang s c cha ln v cm xỳc v t tng v h gi chung l chi tit ngh thut Cng theo nhúm tỏc gi ny thỡ: Tu theo s th hin c th, chi tit ngh thut cú kh nng th hin, gii thớch, lm minh xỏc cu t ngh thut ca nh vn, tr thnh tiờu im, im hi t ca t t ng tỏc gi tỏc phm Chi tit ngh thut gn v i quan nim ngh thut v th gii ngi, v i truyn thng hoỏ ngh thut nht nh Nh vy, chi tit ngh thut c xem nh linh hn ca mt bn ngh thut Mun hiu, nm chc bn, phi hiu rừ chi tit ngh thut Khỏi nim chi tit c t nhm phõn bit vi tng th nhng nú khụng tỏch ri tng th S hũa h p gia chi tit v tng th s to thnh chnh th Chi tit ngh thut c xem l thnh t nh nht mt chnh th ngh thut 1.2 Vai trũ ca chi tit ngh thut tỏc phm chng Bn v tng quan gia chi tit v tng th, cú ý kin cho rng: ụi ch vỡ mt ụi mt m ngi ta phi ci nguyờn mt ng i n b Cõu núi ú khng nh mt thc t: ụi khi, chi tit cú th ỏnh gc c c tng th, thm nú thay th, ln ỏt tng th Trong tỏc phm chng, chi tit cú th nh v quy mụ, tm vúc nh ng nú cha ng t tng ln, tỡnh cm ln Khụng nh v i no khụng trung xõy dng hỡnh tng ngh thut t nhng chi tit nh, c sc Thc t cho thy, ch bng nhng chi tit cụ ỳc, tiờu biu, kt hp vi li hnh nhiu n ý, nhiu nh ó li nhng n tng sõu sc lũng ng i c bng nh ng hỡnh t ng ngh thut c ỏo, giu sc sng Nhõn vt Bờlicụp (Ng i bao A Sờkhụp), nhõn vt AQ (AQ chớnh truyn L Tn), nhõn vt Grngờ (giờri Grngờ H Banlzac), nhõn vt Chớ Phốo (Chớ Phốo Nam Cao), u l nh ng hỡnh t ng in hỡnh c sc, c khc bng nhiu chi tit c th nhng cú sc khỏi quỏt cao, phn ỏnh c din mo, bn cht ngi v b mt ca xó hi, ng thi th hin nhng quan nim ngh thut v ngi rt riờng ca mi nh Trong truyn, nh chi tit m ct truyn c trin khai v phỏt trin y n, thụng qua chi tit m cnh trớ, tỡnh hung, tớnh cỏch, tõm trng, hỡnh dỏng, s phn ca nhõn vt c khc v bc l y Nhiu chi tit tr thnh nhng im sỏng thm m ca tỏc phm, cú v trớ khụng th thiu s phỏt trin ca ct truyn, gn lin vi nhng bc ngot cuc i, s phn nhõn vt Thiu chi tit l thiu s c t, thiu tớnh c th, truyn s tr nờn nht nho, hi ht, thiu sc hp dn Tuy nhiờn, nu ụm m nhiu chi tit thỡ ri rm, rm r, gim giỏ tr thm m ca tỏc phm Trong th, nh chi tit m cm xỳc ca nh th cú n i n ng nỏu c thự ca th l cm xỳc v hỡnh nh Hỡnh nh chớnh l chi tit th Mt cỏnh chim, mt ln mõy, mt chic lỏ, mt nhnh hoa hay tia nngi vo th khụng cũn l s vt vụ tri n a Nú l hỡnh nh phn chiu tõm trng, cm xỳc ca nh th T mt cnh hung, mt tõm trng m thy c ni nim khụng ch ca cỏ nhõn thi s m ca c mt lp ngi, mt thi i Cao h n l phn ỏnh s phn ngi ca mt quc gia, dõn tc nhng chng ng lch s nht nh Ph, Puskin, Nguyn Duu l nhng thi ho m tờn tui ó gn lin vi dõn tc v thi i Túm li, dự l th hay xuụi, u cn phi xõy ct t chi tit Theo quy lut in hỡnh húa ca hc, qua mt git sng thy c bu tri Ngh s ln l ngi cú kh nng chng ct c i dng vo mt git nc, c v tr vo mt git s ng Tm c nh l vit v nhng cỏi khụng õu, vt vónh nhng kh i g i c nhng ln, liờn quan n s phn ng i, nhõn loi Nh vy, chi tit ngh thut dự ch l yu t nh l ca tỏc phm nhng mang sc cha ln v cm xỳc v t tng Thiu chi tit, nh khụng th ỳc nờn tỏc phm Chi tit cng cú s c biu hin, sc gi v ỏm nh cng ln, cng gúp phn nõng cao giỏ tr tỏc phm V khụng cú mt tỏc phm ln no m chi tit li nht nho, nụng cn, thiu sc sng Trong tip nhn hc, cng khụng c xem nh chi tit c hiu v cm nhn tỏc phm chng * Hnh ng, sinh hot ca cuc sng hng Chõn dung nhõn vt chớnh c c th húa bng nhng chi tit no? + Chi tit ngoi hỡnh, ngụn ng, phc trang, cỏch sinh ngy: Tri rt p i giy cao su, cm ụ, mc ỏo bnh tụ m ct bụng, eo kớnh rõm * Tớnh cỏch, suy ngh: NL c ý ngh giu bao, luụn thừa món, hi hiu thu lũng, hnh phỳc, nguyn vi li sng ca thp mỡnh thụng tin liờn hot? Li sng ca Bờ-li-cp nh hng sõu sc + Chi tit miờu t Khi Bờlicp cũn sng: anh ch em giỏo viờn n tớnh cỏch suy ngh ? trng ni y lm vic, dõn c thnh nhõn ph ni y sng, tt c mi ngi u s y, ghột vt y, trỏnh xa y * Nh vy Bờ-li-cp xut hin gõy n tng mnh m v kiu ngi cú li sng lp d, khỏt vng mónh lit thu mỡnh vo bao trỏnh tip xỳc, nh hng t cuc sng bờn ngoi V cỏi cht ca Bờ-li-cp 10 a Nguyờn nhõn: + Vỡ b ngó au, li mc bnh nng li khụng + Vỡ b sc nng trc thỏi v hnh ng ca + Chi tit quan nim v tỡnh yờu ca nhõn ch em Va-ren-ca quan vt? + Sõu xa hn, ú l cỏi cht tt yu.Tng ngi v cỏch sng ca y, trc sau gỡ cng b hoc t tiờu dit Thỏi ca hn i vo cừi cht : v mt hin lnh, d chu, ti tnh nguyn Hn mng rng cui cựng hn ó c chui vo cỏi bao m t ú khụng bao gi phi thoỏt nahn ó t c mc ớch ca cuc b Khi Bờ- li -cp cht + Khi y cht, mi ngi thy nh nhng, thoi T nhng chi tit mỏi trờn em nhn thy cú gỡ c bit bc chõn dung y? + Mt tun sau ngi ta thy xut hin nhiu ngi nh hn Cuc sng chng tt p gỡ hn trc Bờ- li-cp khụng phi l mt ngi c th, mt trng hp nht m ó tr thnh + HS: lm vic theo nhõn vt in hỡnh xó hi Li sng, kiu NL ngi Bờ-li-cp ó u c khụng khớ sỏng sch, lnh mnh ca o c, hoỏ nc Nga to v ng thi t qun nhúm v tr li.Vỡ bn saoBờ-li-cp cht? thõn Tỡm chi tit miờu t v Bờ-li-cp hn cht? Thỏi ca mi ngi trc cỏi cht ca Bờ-li-cp nh th no? NL hp Cõu hi tho lun: Ly vớ d v tớnh cỏch, hnh vi ng x, suy ngh ging vi Bờ-li-cp cuc sng xung quanh ta 2.Theo em, chỳng ta phi lm gỡ loi b tỏc kiu ngi nh Bờ-licp cng ng? Cng c: Hỡnh tng nhõn vt Bờ-li-cp cú tớnh in hỡnh Bi c: Tỡm nhng cõu tc ng Vit Nam cú ý ngha ch nh ng ngi cú li sng bao? Chun b bi: Ngi bao (tip) Ngi bao ( Tip) A.P.Sờ-Khp MC TIấU CN T Giỳp hc sinh: T vic tỡm hiu chõn dung Bờ-i-cụp HS cn thy c ngh thut xõy dng hỡnh tng nhõn vt in hỡnh, sỏng to biu t ng, cỏch k chuyn c ỏo; ging iu va ma mai, chõm bim va trm bun ca thiờn ti Sờ- khp Cng c k nng phõn tớch v khỏi quỏt ch ca truyn Hc sinh cn liờn h thc t i sng sng ý ngha, tớch cc hn ng thi trónh xa li sng bao PHNG TIN THC HIN Giỏo viờn: SGK ng 11 2, SGV ng 11 2, chõn dung nh Asờkhụp, tranh minh nhõn vt Bờ-li-cp Hc sinh: c v son bi trc nh PHNG PHP TIN HNH Cú th dng linh hot cỏc hỡnh thc: GV gii thớch, HS quan sỏt tranh, nh, c, túm tt bn, c bit l s dng h thng cõu hi dn dt HS ct ngha, phõn tớch, bỡnh lun chi tit, hỡnh nh, nhõn vt, li vn, ch t tng ca tỏc phm TIN TRèNH LấN LP n nh lp, kim tra bi c: Kim tra s s hc sinh Kim tra bi c: n t ng ca em v chõn dung nhõn vt Bờ li cp Bi mi nh Hot ng ca GV v HS hng Ni dung cn t I Tỡm hiu chung: II c hiu : Hỡnh nh biu tng cỏi bao 15 a Khỏi nim v vai trũ ca chi tit ngh thut nng lc + Chi tit ngh thut khụng ch l yu t cu thnh tỏc phm m cũn l ni gi gm nhng quan nim ngh thut v ngi, v cuc ica nh vn, ni kớ thỏc nim u t, T nhng kin thc v chi tit ngh thut tit trc HS tip tc tỡm hiu chi tit cỏi bao tỏc phm trn tr ca nh trc cuc i Nh ch thc s l ngi th kớ trung thnh ca thi i (H.Balzac) cú kh nng lm sng dy cuc i trờn trang sỏch bt u t nhng chi tit nh + Trong tỏc phm chng, chi tit cú th nh v quy mụ, tm vúc nhng nú cha ng t tng ln, tỡnh cm ln Khụng nh v i no khụng trung xõy dng hỡnh tng ngh thut t nhng chi tit nh, c sc VD: VHVN hin i tỏc phm V chng A ph Tụ Hoi, tỏc gi ó xõy dng GV cn gi ý cho thnh cụng nhõn vt M vi chi tit c sc M HS hiu c khỏi xn thờm mt ming m b vo a ốn cho nim v vai trũ ca sỏng Hay tỏc phm V nht ca Kim Lõn chi tit ngh thut chỳng ta cng bt gp im tng ng, gp g qua chi tit ờm tõn hụn ca Trng ni cn nh xiờu vo anh ó b hn ho mua du thp sỏng cn nh lp sp v quan trng hn Trng ang mun thp sỏng lờn ngn la yờu thng, khỏt vng hnh phỳc ni m ranh gii gia cỏi cht v s sng ang rt mong manh b Chi tit cỏi bao tỏc phm Chi tit cỏi bao c miờu t 12 ln Hỡnh nh cỏi bao l mt nhng sỏng to ngh thut c ỏo ca tỏc gi, gi cho ngi c nhiu ý ngh: + Ngha en: Vt dng bao, gúi vt , hng húa + Ngha búng: Cuc i v s phn ca Bờ-licp + Ngha biu tng: kiu ngi, li sng bao ó v ang tn ti nc Nga Nc Nga thi y phi chng cng l mt cỏi bao khng l võy hóm, ngn chn t ? Ch t tng ca truyn 15 Chi tit ngh thut Khỏi nim ch v vai trũ ca ch c sc tỏc + Ch l c bn c nờu phm Ngi bn Ch th hin iu quan tõm cng bao l gỡ? Chi tit nh chiu sõu nhn thc ca nh i vi ny c lp li bao cuc sng nhiờu ln? + Ch l ni nh kớ thỏc tõm t, tỡnh cm ca mỡnh giỳp ngi c d dng tip thu Nng lc gii quyt v sỏng to tỏc phm + HS: m s lng t bao truyn Ch nhng ý ngha ca hỡnh nh ny? Ch ca tỏc phm l lờn ỏn, phờ phỏn mnh m kiu ngi bao, li sng bao v tỏc hi ca nú i vi XH õy l ch + HS:trao i, phỏt ln xuyờn sut nhng sỏng tỏc ca Sờ biu Khp giai on sau nhng nm 80 Tỏc gi cú hn mt b ba tỏc phm vit v ch phờ phỏn li sng phờ phỏn thúi tm thng dung tc, cuc sng tiu t sn ngt ngt v ngng GV yờu cu HS nhc ng vi nh hng c hi ca nú: Ngi li khỏi nim ch bao, Khúm phỳc bn t, cõu chuyn tỡnh v vai trũ ca ch yờu i vi mt tỏc Cnh bỏo, kờu gi mi ngi thay i cuc phm sng, cỏch sng, khụng th mói sng hốn nhỏt, vụ v t nh th mói Bi hc: cuc sng cn phi t tin, bn lnh, sng chan ho vi mi ngi c sc ngh thut Ngụi k th 3: khỏch quan, truyn lng truyn Ging k : Ma mai, chõm bim m bỡnh thn NL liờn h thc t, rỳt T phn phõn tớch trờn, cú th phỏt biu ch t tng ca Xõy dng nhõn vt in hỡnh Xõy dng biu tng: cỏi bao truyn nh th no? Kt thỳc truyn cú li bỡnh lun v lm ni rừ ch cu truyn GV cung cp thụng III TNG KT tin v tỏc phm cựng ch vi nhõn vt in hỡnh, ging k chm rói,va ma ngi bao mai, chõm bim va u bun, qua hỡnh tng HS hiu bit thờm nhõn vt Bờ-li-cp, Sờ khp phờ phỏn sõu sc nhng thụng tin mi li sng hốn nhỏt, bc nhc bo th v ớch k Vi ngh thut xõy dng biu tng v ca mt b phn trớ thc Nga cui th k XIX T ú nh khn thit thc tnh mi ngi: Khụng th sng mói nh th c! GV: Cho HS liờn h thc t Bi hc em rỳt cho bn thõn t nhõn vt Bờ-li-cp l gỡ? Em hóy ch nhng c sc ngh thut ca tỏc phm? bi hc cho bn thõn HS t tng kt NL tng GV úng vai trũ hp kin hng dn thc Cng c: Hs cn hiu v ghi nh ch truyn v ý ngha hỡnh nh cỏi bao Luyn cỏc ngh lun xó hi cú liờn quan n tỏc phm Chun b bi: Son bi Luyn vit tiu s túm tt Rỳt kinh nghim: 3.2 Kt qu thc nghim 3.2.1 kim tra Cõu Chõn dung nhõn vt Bờ-li-cp hin lờn chõn tht, sng ng qua nhng chi tit no? Trong nh ng chi tit ú em n t ng v i chi tit no nht? Cõu Qua vic xõy dng chõn dung nhõn vt Bờ-li-cp, Em hóy khỏi quỏt ch ca tỏc phm Ngi bao? Thỏi ca em vi li sng ny? 3.2.2 Kt qu Sau cho HS lm bi trờn, kt qu tụi thu c nh sau: Lp S s Gii Khỏ Trung bỡnh 25HS(58%) 10HS(23,4%) 23 (53,4%) 5HS (11,8%) 8HS (18,6% 11A2 43 ) 15HS 11A7 43 (34,8%) 10HS (25,8% 4HS 11A8 39 (10,2%) 25HS (64%) Kt lun Ging dy tỏc phm chng l cụng vic khú khn, nú ũi hi ngi giỏo viờn phi truyn t cho c cỏi hay, cỏi tinh hoa ca tỏc phm n hc sinh lm c iu ny tụi thit ngh bờn cnh nim say mờ vi b mụn ngi giỏo viờn cn phi trang b cho mỡnh y kin thc chuyờn mụn v tỏc gi, tỏc phm hc V i th loi truyn ngn cú nhiu cỏch giỏo viờn tip cn v khai thỏc tỏc phm ú phi k n vai trũ quan trng ca chi tit ngh thut v ch t tng ca tỏc phm Tỏc phm Ngi bao ca Sờ- khp l tỏc phm ni ting ca hc hin thc Nga th k XIX Bng ti nng ngh thut ca mỡnh Sờ khp ó gõy c n tng mnh m ca ngi c vi chi tit cỏi bao Qua chi tit ny ch t tng tỏc phm c bc l sõu sc Sờ khp ó nghiờm khc lờn ỏn s bt l c ca gi i trớ thc v s sa o v tinh thn ca mt b phn s h Vi ti ny tụi thit ngh giỏo viờn v hc sinh s cú thờm kinh nghim ging dy v hc hiu qu cỏc gi hc hc n c ngoi Thờm na giỏo dc ang cú nhng b c chuyn mỡnh ln lao, vic dy hc ly hc sinh lm trung tõm s l cỏch h p lớ khai thỏc cỏc tỏc phm hay Qua vic ging dy tỏc phm ny giỏo viờn cho hc sinh liờn h thc t rỳt nh ng bi hc b ớch cho bn thõn sng tớch cc v cú ớch cho xó hi Khuyn ngh Vi ti ny tụi xin khuyn ngh vi nh trng mt nh sau: kớnh mong nh trng s t chc nhng bui to m hoc bỏo cỏo chuyờn v phng phỏp ging dy cỏc tỏc phm hc n c ngoi T ú giỏo viờn cú iu kin trao i, hc hi kinh nghim ln gúp phn nõng cao chuyờn mụn Trờn õy ch l mt vi kinh nghim nh c rỳt quỏ trỡnh ging dy Tụi rt mong nhn c nhng ý kin úng gúp, trao i xung quanh m tụi cp ti ca tụi hon thin hn v cú ý ngha thit th c ging dy Tụi xin cam oan ti ny l ti m tụi ó tõm huyt nghiờn c u thi gian va qua vi mong mun s gúp phõn i m i ph ng phỏp dy v hc cỏc tỏc phm hc nc ngoi nh tr ng THPT Ngy 12 Thang nm 2015 Ngỡ vit: Dng Th Thu Trang Trng THPT T Uyờn Yờn Mụ Ninh Bỡnh TAI LIấU THAM KHO Sach giao khoa Ng 11 tõp Sach giao viờn Ng 11 tõp Phan Trong Luõn Tụng chu biờn Thiờt kờ bai hoc tac phõm chng Phan Trong Luõn Tụng chu biờn Lch s Vn hc Nga TK XIX NXB Giao duc 1995 Nguyn Ngc nh Tụng chu biờn Tuyn Truyn ngn Sờ- khp NXB Giao duc 1998 Trõn Gia Linh tuyờn chon vabiờn soan Ly luõn hoc Phng Lu Chu biờn Ging vn hc nc ngoi NXB Giao duc 1996 Hoang Tiờn Tu Chu biờn Phõn tớch, bỡnh ging tỏc phm hc 11 NXB Giỏo dc 2007 Nguyn ng Mnh Ch biờn Cm th tỏc phm chng NXB Giỏo dc 2007 Nguyn Hi H Ch biờn ... cnh gn nh hon ton b tc Trong Mựa lc, Nguyn Khi quan tõm n s thay i s phn ca nhng ngi ó tng chu nhiu bt hnh xó hi c, c nim vui, hnh phỳc v ch ng xó hi mi 2.2 H thng ch Trong mt tỏc phm, thng... L.Tụn xtụi Trong mt tỏc phm, cỏc ch khụng cú giỏ tr ngang nờn vic xỏc nh ỳng n ch chớnh, ch ph s gúp phn quan trng vic lớ gii ý ngha ca tỏc phm CH NG II CCH TH C TI P CN NGI TRONG BAO T GểC... bi ca HS Gii thiu bi mi: Trong XH suy tn thng xut hin nhng kiu ngi kỡ quỏi, l lựng, khụng ch gõy tũ mũ m cú lm c khụng khớ cuc sng, em li tai cho nhng ngi chung quanh Trong bi hc hụm nay, chỳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn người trong bao sê khốp , Sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn người trong bao sê khốp , Sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn người trong bao sê khốp , Chương II. C ÁCH THỨC TIẾP CẬN NGƯỜI TRONG BAO TỪ GÓC ĐỘ CHI TIẾT NGHỆ THUẬT VÀ CHỦ ĐỀ TÁC PHẨM, Lí do chọn đề tài, Đối tượng và phạm vi nghiên cứu, – Tác phẩm  Người trong bao., 1  Tiếp cận tác phẩm Người trong bao từ góc độ chi tiết nghệ thuật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay