Sáng kiến kinh nghiệm hướng tiếp cận bài học nhằm tạo hứng thú cho học sinh khi học môn ngữ văn bậc THPT

33 136 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:50

Sáng ki ến kinh nghi ệm :H ướ n g ti ếp c ận h ọc nh ằm t ạo h ứng thú cho h ọ c sinh h ọc môn Ng ữv ăn b ậc THPT MỤC LỤC PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Lịch sử đề tài Cấu trúc SKKN PHẦN II : NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận chung 1.2 Các khái niệm 1.3 Các góc độ tác động hứng thú Chương THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Khảo sát số liệu 2.2 Về phía giáo viên 2.3 Về phía người học: Chương 10 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 10 3.1 Tạo tâm học tập 10 3.2 Linh hoạt, đa dạng phương pháp 11 3.3 Ứng dụng công nghệ thông tin 13 3.4 Lồng ghép trò chơi dạy học Ngữ văn 16 Chương 21 KẾT QUẢ THỰC HIỆN 21 4.1 Kết từ phiếu hỏi 21 4.2 Kết từ quan sát thực tế 22 4.3 Kết kiểm tra 22 PHẦN : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 22 Kết luận 22 Kiến nghị 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 PH ẦN I : ĐẶT V ẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Đổi bản, toàn diện yêu cầu giáo dục Việc xây dựng, áp dụng hướng tiếp cận, phương pháp dạy học môn để nâng cao hiệu dạy học yêu cầu phải giải Đặc biệt, với xu hướng học lệch, học theo ban, chọn ngành nghề theo khối tạo nhiều bất cập việc lựa chọn môn học Các môn xã hội có xu hướng bị coi nhẹ Môn Ngữ văn không nằm xu hướng Thời gian qua, Ngành giáo dục thực đổi phương pháp dạy học tất môn học có môn Ngữ văn Tuy nhiên, điều khiến cho giáo viên dạy văn băn khoăn, trăn trở hết học sinh thường lựa chọn môn học tự nhiên với mục tiêu chọn trường, ngành, nghề sau dễ dàng thuận lợi Nhiều học sinh cho Ngữ văn môn khoa học xã hội, tính ứng dụng không cao, không thiết thực với sống, công việc Từ đó, dẫn đến tình trạng chán học văn, học mang tính đối phó Học sinh thích học văn ngày Vì vậy, việc đổi phương pháp dạy học, có đổi phương pháp, tìm hướng tiếp cận dạy học môn Ngữ văn, tạo hứng thú, nâng cao lực học tập cho học sinh, giúp học sinh cảm nhận hay, đẹp, biết cảm thông, yêu thương chia sẻ với số phận, đời thông qua trang sách, thông qua tác phẩm điều cần thiết “Văn học nhân học” học văn để hình thành nhân cách người Và Ngữ văn môn học quan trọng giúp học sinh có kỹ giao tiếp ứng xử sống Tìm hướng tiếp cận, đổi phương pháp, từ tạo hứng thú học tập cho học sinh, khơi gợi, đánh thức niềm đam mê với văn học, tìm với giá trị đời sống tâm hồn người vấn đề đặt cần phải giải Luận ngữ có câu: “Biết mà học không thích mà học, thích mà học không say mà học” Yếu tố cảm xúc, say mê động lực lớn thúc đẩy, nuôi dưỡng cố gắng, nỗ lực học tập không ngừng Với vai trò người tổ chức, hướng dẫn điều khiển trình học tập học sinh, hết giáo viên phải tìm, xây dựng hướng tiếp cận mới, phương pháp để phát tính tích cực sáng tạo người học, tạo hứng thú, hưng phấn, khơi dậy đam mê học tập học sinh Ngày nay, với xu thế, tác động chế thị trường, nhiều giá trị nhân văn, nhiều yếu tố văn hóa trở nên bị coi nhẹ, bị lai tạp, giao thoa, mai Từ thực tế ấy, đòi hỏi giáo viên nói chung đặc biệt thầy cô – giáo viên dạy Ngữ văn nói riêng phải nhận thức rõ vai trò trách nhiệm – người nghệ sĩ tâm hồn vô quan trọng nhiều thử thách Thực tế khiến cho việc tổ chức, dẫn dắt học sinh tiếp cận tác phẩm văn chương, tìm hiểu giá trị nhân văn, đạo lí truyền thống trở nên nhọc nhằn Nó đòi hỏi người giáo viên Ngữ văn chuyên môn vững vàng cần có tâm tốt, nhiệt huyết, yêu nghề, trau dồi đổi phương pháp để tạo hứng thú học tập, nâng cao chất lượng giáo dục Có thể nói, cốt lõi việc tạo hứng thú, tạo tâm hưng phấn, tích cực cho học sinh học tập môn nói chung môn Ngữ văn nói riêng đổi phương pháp dạy học, dạy học theo hướng lấy hoạt động học tập học sinh làm trung tâm, học trò người chủ động khám phá, lĩnh hội kiến thức, người thầy đóng vai trò người tổ chức, đạo Vì vậy, việc nghiên cứu tìm hướng tiếp cận học linh hoạt, khoa học, hợp lí nhằm tạo hứng thú học tập học sinh dạy học Ngữ văn cần thiết Xuất phát từ vấn đề nêu trên, kết hợp kinh nghiệm giảng dạy thực tiễn thân, với mong muốn, dạy, học văn, học sinh hứng thú, chủ động, yêu thích môn học, từ góp phần nâng cao hiệu dạy học chọn đề tài: “Hướng tiếp cận học nhằm tạo hứng thú cho học sinh học môn Ngữ văn bậc THPT ” Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu vấn đề tìm hướng tiếp cận, phương pháp dạy học tích cực nhằm tạo hứng thú học tập môn Ngữ văn học sinh học môn Ngữ văn nói chung Ngữ văn THPT nói riêng Đồng thời, qua thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng tới việc học văn học sinh, từ đề xuất số biện pháp tạo hứng thú học tập môn Ngữ văn, góp phần nâng cao chất lượng học tập môn Văn cho học sinh THPT Hơn nữa, qua đề tài mong góp phần việc bồi dưỡng tâm hồn người học, Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh nói: “Học văn làm cho tâm hồn người phong phú cao yêu đời hơn, người học văn có ý thức không người thô lỗ, cục cằn” Nhiệm vụ nghiên cứu – Nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp dạy học, hướng tiếp cận học nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh – Đề xuất biện pháp, hướng tiếp cận học tạo hứng thú học tập từ nâng cao hiệu dạy học Đối tượng khách thể nghiên cứu Tìm hiểu phương pháp, hướng tiếp cận học nhằm tạo hứng thú việc dạy học môn Ngữ văn THPT Phạm vi nghiên cứu – Phạm vi kiến thức: Chương trình Ngữ văn bậc THPT – Phạm vi địa bàn nghiên cứu: Học sinh lớp phân công giảng dạy nhà trường công tác – Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 09 năm 2015 đến tháng 03 năm 2016 Phương pháp nghiên cứu: – Phương pháp điều tra (Phỏng vấn, phiếu điều tra) – Phương pháp đối chứng – Phương pháp nghiên cứu tài liệu – Phương pháp kiểm tra Lịch sử đề tài Vấn đề nghiên cứu Hướng tiếp cận học nhằm tạo hứng thú cho học sinh học môn Ngữ văn bậc THPT nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu : • “Đổi phương pháp dạy học trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên trung học sở” Hà Nội tháng 9/2003 • “Các phương pháp dạy học hiệu quả” NXB trẻ, 2001 • M Iacoplep “Phương pháp kỹ thuật lên lớp trường phổ thông” NXB Giáo dục, 1975 – 1978 Tuy nhiên tác giả chỉ đề cập mức độ khái quát, có tính chất lí luận, chưa sâu tìm hiểu Hướng tiếp cận học nhằm tạo hứng thú cho học sinh học môn Ngữ văn bậc THPT cách cụ thể Cấu trúc SKKN Gồm : phần Phần I : Đặt vấn đề Phần II : Nội dung Phần III : Kết luận, kiến nghị PH ẦN II : N ỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ TH ỰC TI ỄN C ỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Cơ sở lí luận chung Bác Hồ dặn hệ học sinh : “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quanh để sánh vai với cường quốc năm châu hay không, nhờ phần lớn công học tập em.” Và Jacques Delors nói : “Giáo dục công cụ mạnh mà có tay để đào tạo nên tương lai” Đảng Nhà nước ta xác định “Giáo dục quốc sách hàng đầu” Chúng ta đà đổi mới, hội nhập xu chung thời đại Cùng với đổi đó, đòi hỏi giáo dục nước ta có đổi mới, đổi toàn diện để bắt kịp thời đại Đảng ta khẳng định: “Giáo dục nghiệp toàn Đảng, toàn dân giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục” (Nghị TW II – Khóa VIII) Văn kiện Đại hội XI Đảng xác định: “Phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu Đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, đó, đổi chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý khâu then chốt Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành, khả lập nghiệp Đổi chế tài giáo dục Thực kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo tất bậc học Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ nhà trường với gia đình xã hội” Luật Giáo dục ghi: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tích tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm, rèn kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” Như vậy, vai trò giáo dục quan trọng, liên quan đến phát triển bền vững quốc gia Đảng, Nhà nước nhân dân ta nhận thức rõ điều Trong xu mới, điều kiện phát triển mới, thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước giáo dục ưu tiên hàng đầu Để đáp ứng nhu cầu mới, thiết phải đẩy mạnh đổi mới, đổi toàn diện giáo dục Trong đó, việc đổi phương pháp dạy học, đặc biệt với môn Ngữ văn điều cần thiết Trong nhiệm vụ làm cách để người học sẵn tâm yêu thích môn học, từ say mê, chủ động tích cực coi học tập nhiệm vụ hàng đầu 1.1.2 Các khái niệm Với đề tài lựa chọn “Hướng tiếp cận học nhằm tạo hứng thú cho học sinh học môn Ngữ văn lớp 11 THPT” trước hết muốn làm rõ số vấn đề: Hướng tiếp cận, hứng thú, hứng thú học tập gì? – Theo Từ điển tiếng Việt (nhà xuất trẻ, 2002), hướng hiểu phía, mặt, ngoảnh Ở hiểu hướng phương thức, phương hướng, góc độ, chiều hướng tiếp cận vấn đề – Theo Từ điển tiếng Việt (nhà xuất trẻ, 2002, tiếp cận gần kề, sát cạnh – Từ năm 90 kỉ trước, so sánh quốc tế thiết kế chương trình giáo dục, người ta thường nêu lên hai cách tiếp cận chính: + Thứ tiếp cận dựa vào nội dung chủ đề thứ hai tiếp cận dựa vào kết đầu Để ngắn gọn xin gọi cách tiếp cận nội dung cách tiếp cận kết đầu + Tiếp cận nội dung cách nêu danh mục đề tài, chủ đề lĩnh vực/môn học Tức tập trung xác định trả lời câu hỏi: Chúng ta muốn học sinh cần biết gì? Cách tiếp cận chủ yếu dựa vào yêu cầu nội dung học vấn khoa học môn nên thường mang tính “hàn lâm”, nặng lý thuyết tính hệ thống, người thiết tiềm năng, giai đoạn phát triển, nhu cầu, hứng thú điều kiện người học + Thứ hai tiếp cận kết đầu ra, cách tiếp cận nêu rõ kết khả kĩ mà học sinh mong muốn đạt vào cuối giai đoạn học tập nhà trường môn học cụ thể Nói cách khác, cách tiếp cận nhằm trả lời câu hỏi : muốn học sinh biết làm gì? Như vậy, hiểu hướng tiếp cận phương pháp, cách thức, góc độ tìm hiểu làm rõ vấn đề, nội dung hướng đến đạt mục đích đề Ở hiểu hướng tiếp cận học, hướng tìm hiểu nội dung nhằm tạo hứng thú, say mê kích thích khả học tập học sinh – Theo Đại từ điển Tiếng Việt – Nhà xuất Văn hóa Thông tin năm 1998, hứng thú có hai nghĩa, “Biểu nhu cầu, làm cho chủ thể tìm cách thỏa mãn, tạo khoái cảm, thích thú huy động sinh lực để cố gắng thực hiện” “hứng thú ham thích” Qua khái niệm ta thấy rằng: hứng thú có nghĩa tâm trạng vui vẻ, thích thú, hào hứng người hoạt động Ở hứng thú, chủ động tích cực học tập nói chung với môn Ngữ văn nói riêng Khi có say mê, thích thú người làm việc có hiệu hơn, dễ thành công thành công nhanh hơn, lẽ hứng thú động lực thúc đẩy hoạt động người sâu vào chất đối tượng nhận thức mà không dừng lại bề tượng, đòi hỏi người phải hoạt động tích cực, chịu khó tìm tòi sáng tạo Hứng thú có nhiều tác dụng sống nói chung dạy học nói riêng 1.1.3 Các góc độ tác động hứng thú 1.1.3.1 Tác động hứng thú sống – Hứng thú có tác dụng chống lại mệt nhọc cảm xúc tiêu cực, trì trạng thái tỉnh táo người – Hứng thú định hướng trì tính tích cực người, làm người chịu khó tìm tòi sáng tạo – Hứng thú đóng vai trò chủ đạo phát triển hình thành nhân cách người, tạo nên khả cho hoạt động trí tuệ, thẩm mỹ dạng hoạt động khác – Hứng thú làm cho người xích lại gần 1.1.3.2 Tác động hứng thú dạy học Dạy học nghệ thuật, người dạy – giáo viên “kỹ sư tâm hồn”, sản phẩm tạo trình dạy học sản phẩm đặc biệt – người (nhân cách) Nó không giống với ngành nghề Điều đặt yêu cầu khắt khe giáo viên Theo William A Ward thì: “ Người thầy trung bình biết nói, Người thầy giỏi biết giải thích, Người thầy xuất chúng biết minh họa, Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng” Từ ta thấy việc truyền cảm hứng (gây hứng thú) học tập cho học sinh, người học điều quan trọng cần thiết Bởi lẽ: “Chúng ta dạy làm điều gì, giúp họ khám phá điều đó” (Theo Galileo Galilei) Cho nên, khơi dậy hứng thú, say mê cho học sinh tạo động học tập tích cực, giúp em hăng say, nỗ lực vượt qua khó khăn, trở ngại để đạt kết học tập tốt nhất, từ người học tiếp nhận tri thức cách chủ động tự giác, không bị ép buộc,… Khi hứng thú học tập, người học sẽ: – Hăng hái trả lời câu hỏi giáo viên, bổ sung câu trả lời bạn, thích phát biểu ý kiến trước vấn đề nêu – Hay nêu thắc mắc, đòi hỏi giải thích cặn kẽ vấn đề chưa hiểu rõ ràng – Chủ động vận dụng kiến thức kĩ học để nhận thức vấn đề mới, tập trung ý vào vấn đề học – Kiên trì hoàn thành tập, không nản chí trước tình khó khăn… – Hứng thú giúp học sinh tích cực học tập qua cấp độ từ thấp đến cao: + Bắt chước: gắng sức làm theo mẫu hành động thầy, bạn… + Tìm tòi: độc lập giải vấn đề nêu ra, tìm kiếm cách giải khác vấn đề… + Sáng tạo: tìm cách giải mới, độc đáo, hữu hiệu Tóm lại, học sinh hứng thú với học, với môn học tạo không khí thi đua học tập sôi nổi, tích cực, say mê học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu… tiền đề dẫn đến sáng tạo tài Và tin trình dạy học định đạt kết cao “Hứng thú, ham mê học tập nguồn gốc chủ yếu việc học tập có kết cao, đường dẫn đến sáng tạo tài năng.”(Viện KHGD – “ Một số vấn đề lý luận thực tiễn”.) 1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài Việc đổi phương pháp dạy học nhiệm vụ, yêu cầu bắt buộc giáo dục nước ta nay, đặc biệt hệ thống giáo dục phổ thông, có việc dạy học môn Ngữ văn Những năm gần đây, việc tích cực đổi mới, đổi bản, toàn diện giáo dục đem lại nhiều kết khả quan Tuy nhiên, nhiều khó khăn, bất cập cần tích cực đổi Dạy học môn Ngữ văn trường THPT chưa đạt yêu cầu chất lượng hiệu mong muốn Đặc biệt, mến mộ yếu thích người học môn học không nhiều mặn mà 1.2.1 Khảo sát số liệu Bảng 1: Khảo sát số liệu học sinh yêu thích hứng thú với môn học đầu năm học 2015 – 2016 lớp 11 A4 Đối tượng khảo sát Mức độ hứng thú Thích Không thích Bình thường Sĩ số Số lượng % Số lượng % Số lượng % 40 17.5 10 25 23 57.5 tìm tòi kiến thức giải vấn đề học, có ý thức vận dụng kiến thức vào sống hàng ngày 2.4 Lồng ghép trò chơi dạy học Ngữ văn Trò chơi vừa hoạt động giải trí vừa phương pháp giáo dục: giáo dục trò chơi – phương pháp nhiều giáo dục tiên tiến giới vận dụng Lồng ghép trò chơi dạy học môn Ngữ văn, kết hợp với phương pháp dạy học khác có ý nghĩa tích cực yêu cầu đổi Giải pháp thay đổi không khí căng thẳng học, tăng thêm hứng thú cho người học, học sinh ý hơn, chủ động chuẩn bị, mạnh dạn đề xuất mình, phát huy tư sáng tạo Hứng thú chủ động học tập khởi đầu tốt cho việc nắm bắt kiến thức, hình thành kĩ phát triển nhân cách học sinh qua môn Ngữ văn 2.4.1 Một số hình thức lồng ghép trò chơi dạy học Ngữ văn 2.4.1.1 Nguyên tắc: Giáo viên cần ý đến đặc thù phân môn; lưu ý mối quan hệ trò chơi hệ thống câu hỏi; vận dụng linh hoạt, hợp lý, mức lúc để không xáo trộn nhiều không gian lớp học, nhanh chóng ổn định lớp học trò chơi kết thúc; trò chơi phải phù hợp với nội dung, mục tiêu cần đạt, không vận dụng cho tất tiết học; trò chơi kết thúc thưởng cho người (đội) thắng xử phạt nhẹ nhàng cho vui người (đội) thua từ tạo nên dí dỏm, hứng thú 2.4.1.2 Một số hình thức lồng ghép trò chơi: + Xem trò chơi hình thức tổ chức cho đơn vị kiến thức nhỏ học, để triển khai bước khác giảng (phần tìm hiểu chung, tìm hiểu ngữ liệu, phần đọc – hiểu văn bản, phần luyện tập, củng cố bài…) + Tổ chức tiết học thành trò chơi lớn số tiết ôn tập khái quát 2.4.1.3 Một số trò chơi vận dụng lồng ghép dạy học Ngữ văn: Giáo viên tự sáng tác trò chơi phù hợp với tiết học theo nguyên tắc vừa phù hợp, vừa kích thích tò mò em Ví dụ: Ô chữ, Hùng biện, Tiếp sức, Điền bảng, Rung chuông vàng… Do đặc thù phân môn, việc vận dụng lồng ghép trò chơi có điểm khác * Văn học: Tùy thuộc dạng ( khái quát, ôn tập, đọc – hiểu văn bản…), lượng kiến thức, mục tiêu học, thời lượng để áp dụng hình thức trò chơi: trò chơi nhỏ dành cho hoạt động dạy học hay trò chơi lớn cho tiết học Do đặc thù phân môn với mục đích cảm thụ hay, đẹp tác phẩm văn chương, đòi hỏi cảm xúc tinh tế, nên mức độ vận dụng trò chơi vừa phải * Tiếng Việt: Lồng ghép trò chơi phân môn phù hợp, đặc biệt tiết thực hành, luyện tập Trò chơi cần phải gắn với tập hình thức thực hành, luyện tập khác mà giáo viên nghĩ Vận dụng tốt giải pháp này, học Tiếng Việt không khô cứng, học sinh cảm thấy thoải mái, hứng thú, kích thích hoạt động tư em, quan trọng góp phần phát triển lực sử dụng ngôn ngữ học sinh Qua trò chơi, tư khả ngôn ngữ học sinh bộc lộ tự nhiên, giáo viên phát uốn nắn kịp thời mặt hạn chế * Làm văn: Chính phần thực hành Văn học Tiếng Việt Có thể vận dụng trò chơi số tiết học không nên thực hình thức tiết Với phân môn này, việc lồng ghép hình thức trò chơi thay phương pháp hình thức tổ chức lớp học đặc thù thực hành, luyện tập,…hoạt động theo nhóm hay cá nhân tự luyện tập kĩ năng…Do không nên gượng ép để cố tình đưa trò chơi vào tất học làm văn 2.4.2 Quy trình thực hiện: * Chuẩn bị: Tùy theo trò chơi cụ thể có phần chuẩn bị khác * Bước 1: Giáo viên dự kiến chọn trò chơi cho phù hợp với nội dung học * Bước 2: Giáo viên nêu thể lệ trò chơi * Bước 3: Học sinh tiến hành chơi trò chơi (với tư cách cá nhân nhóm), kiểm soát giáo viên * Bước 4: Giáo viên đánh giá, cho điểm phát thưởng tùy theo đóng góp cá nhân nhóm 2.4.3 Cách thức tổ chức: Có nhiều trò chơi gây hứng thú cho học sinh việc dạy học môn Ngữ văn Tuy nhiên phạm vi sáng kiến kinh nghiệm, xin nêu số trò chơi sau: 2.4.3.1 Trò chơi điền bảng (kết hợp với thảo luận nhóm): * Đặc điểm: Trò chơi dùng ôn tập, thay cho học sinh lập bảng thống kê kiến thức bình thường, ta chia lớp thành nhóm khác cho đại diện nhóm lên bốc thăm để tìm công việc cho nhóm Sau đó, nhóm thay phiên giải công việc nhóm * Chuẩn bị: – Về phía giáo viên: + Kẻ sẵn bảng tổng kết bao gồm đơn vị kiến thức, có đề mục tiêu chí thống kê + Các phiếu bốc thăm ứng với nhóm + Các thẻ kiến thức trắng cắt từ giấy Ao + Keo dán, bút viết bảng (4 màu ứng với nhóm) – Về phía học sinh: dựa vào SGK soạn kĩ theo yêu cầu giáo viên 2.4.3.2.Trò chơi ô chữ (nhóm cá nhân) * Đặc điểm: Đây cách thức mô theo sân chơi phổ biến như: Đường lên đỉnh Ôlympia, Chiếc nón kỳ diệu… Nó sử dụng linh hoạt tiết dạy hay tiết ôn tập, thực hành Trò chơi quen thuộc áp dụng nhiều lại đón nhận nhiệt tình em học sinh Chính mang lại hiệu cao * Chuẩn bị: – Giáo viên soạn bảng ô chữ câu hỏi kèm tương ứng với kiến thức ô hàng ngang cần thực Từ gợi ý ô hàng ngang, học sinh tìm nội dung ô hàng dọc Đây ô mà nội dung có tầm quan trọng học mà học sinh cần nắm ghi nhớ – Bảng ô chữ chuẩn bị sẵn bảng phụ giáo viên áp dụng công nghệ thông tin để trò chơi hấp dẫn lạ Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 Mục đích, nhiệm vụ thực nghiệm 3.1.1 Mục đích thực nghiệm – Thông qua thực nghiệm nhằm kiểm tra tính khả thi đề tài: “Hướng tiếp cận học nhằm tạo hứng thú cho học sinh học môn Ngữ văn bậc THPT” – Căn vào kết thực nghiệm, phân tích xử lý số liệu thu để đánh giá khả áp dụng đề tài 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm – Chọn lớp chọn GV thực nghiệm, chọn lớp GV đối chứng để thực nghiệm – Chọn thực nghiệm đáp ứng yêu cầu đề tài – Chuẩn bị điều kiện cần thiết mặt công tác thực nghiệm sư phạm: giáo án phương tiện thiết bị dạy thực nghiệm – Thống với GV dạy thực nghiệm nội dung, phương pháp dạy thực nghiệm – Tổ chức triển khai thực nghiệm chuẩn bị – Đánh giá kết rút kết luận 3.2 Nguyên tắc tiến hành thực nghiệm – Phải đảm bảo tính khoa học, khách quan khối lượng kiến thức SGK Ngữ văn Nhà xuất Giáo Dục phát hành – Tuân thủ theo chương trình giảng dạy Bộ Giáo dục Đào tạo quy định Đảm bảo kiến thức giảng SGK – Việc dạy thực nghiệm phải tôn trọng thời khoá biểu nhà trường không làm ảnh hưởng tới hoạt động dạy học lớp chọn làm thực nghiệm Quá trình thực nghiệm kết thực nghiệm xử lý theo phương pháp thống kê toán học 3.3 Phương pháp thực nghiệm – Thực nghiệm tiến hành song song lớp (lớp thực nghiệm đối chứng) trường Các lớp đối chứng tiến hành trước, giáo viên giảng dạy theo nội dung phương pháp truyền thống Với lớp thực nghiệm, GV nghiên cứu kĩ cách thiết kế giảng theo phương pháp xác lập kiến thức liên môn phù hợp với Cả hai lớp giáo viên tiến hành giảng dạy, kiểm tra (cùng bài, đề kiểm tra) Sau nghiên cứu thiết kế giảng dạy thực nghiệm, giáo viên rút kết luận nhận xét cần thiết 3.4 Nội dung thực nghiệm 3.4.1 Chọn trường, lớp thực nghiệm Để tổ chức thực nghiệm có hiệu quả, chọn trường công tác lớp tham gia thực nghiệm lớp thực nghiệm: 11A4, 11A5, 11A11, lớp đối chứng: 11A6, 11A10, 11A14 3.4.2 Giáo viên tham gia thực nghiệm – Các GV chọn giảng dạy GV trực tiếp giảng dạy môn Ngữ văn lớp 11 trường Các GV dạy thực nghiệm người công tác lâu năm trình độ chuyên môn đồng đều, điều kiện cho việc dạy thực nghiệm sư phạm, thể tính khách quan đắn yêu cầu trình thực nghiệm kết thực nghiệm 3.4.3 Chuẩn bị thực nghiệm – Các soạn dạy thực nghiệm chuẩn bị kỹ tham khảo ý kiến đồng nghiệp Trên sở đó, tác giả đề tài GV dạy thực nghiệm trao đổi nhằm hoàn thiện soạn đáp ứng mục đích yêu cầu đề tài – Trước dạy, soạn chuẩn bị đồ dùng, phương tiện thiết bị dạy học đầy đủ – Tôi chọn SGK Ngữ văn lớp 11 để thực nghiệm Dưới phần áp dụng thực nghiệm CHÍ PHÈO Khi dạy “ Chí Phèo”- Sách Ngữ văn 11, tập I, giáo viên lồng ghép cho học sinh xem vài đoạn phim nhỏ nói hình ảnh Chí Phèo với tiếng chửi, hình ảnh thị Nở với bát cháo hành, hình ảnh chí Phèo hiền lành sau ăn cháo hành… Nó tác động trực tiếp đến nhiều giác quan em, tạo ấn tượng, kích thích tò mò, hấp dẫn lôi cuốn, từ gây hứng thú việc tìm hiểu tác phẩm, tìm hiểu số phận nhân vật Khi dạy xong này, giáo viên áp dụng trò chơi ô chữ để củng cố nhằm khắc sâu kiến thức học – Giáo viên cho học sinh tham gia trò chơi theo nhóm cá nhân – Yêu cầu trò chơi: Học sinh nắm nội dung tác giả Nam Cao tác phẩm Chí Phèo Đặc biệt kết thúc trò chơi, học sinh phải nắm hai giá trị lớn tác phẩm, “giá trị thực” – Giáo viên nêu câu hỏi cho nhóm thực hiện, nhóm Các nhóm có quyền lựa chọn ô hàng ngang Nếu nhóm không trả lời theo thời gian qui định phải nhường lượt cho nhóm khác tiếp tục trò chơi – Nhóm tìm kiến thức ô hàng ngang cộng điểm, tìm ô hàng dọc chưa giải hết ô hàng ngang đội thắng – Cụ thể bảng ô chữ: (8 hàng) T B N Đ O R A N H U U T T R O I A K I E N T H I N O O N G T H O N T H A H O A I T H U A B A C Ô Câu hỏi: – Hàng 1: Tên thật tác giả Nam Cao ? (10 chữ cái) – Hàng 2: Khi say, Chí chửi, chửi ? (4 chữ cái) – Hàng 3: Ai người trực tiếp đẩy Chí Phèo vào tù ? (6 chữ cái) R I – Hàng 4: Nhân vật miêu tả xấu ma chê quỷ hờn ? (5 chữ cái) – Hàng 5: Tác phẩm Chí Phèo nhà văn lấy bối cảnh đâu nước ta trước Cách mạng tháng Tám? (8 chữ cái) – Hàng 6: Qua tác phẩm, Nam Cao muốn đề cập đến tình trạng người nông dân trước cách mạng Tháng 8/1945? (6 chữ cái) – Hàng 7: Một tác phẩm viết để tài người trí thức trước cách mạng Tháng Nam Cao ? (7 chữ cái) – Hàng 8: Ai người ngăn cản tình cảm Thị Nở Chí Phèo? (4 chữ cái) * Hàng dọc: Đây giá trị tác phẩm Chí Phèo (8 chữ cái) HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG GIA Khi tìm hiểu đoạn trích “Hạnh phúc tang gia” – sách Ngữ văn 11 – tập Ví dụ minh họa liên hệ thực tế Để giúp học sinh có nhìn sâu sắc sống vô cảm người bất hiếu giáo viên liên hệ thực tế xã hội ngày có nhiều người bỏ mặc không quan tâm đến cha mẹ Thế cha mẹ chết lại làm ma to thiên hạ phải trầm trồ ken chí hiếu Ví dụ minh họa ứng dụng công nghệ thông tin hướng dẫn học sinh tìm hiểu cảnh đưa tang cụ cố Tổ kèm theo lời giảng, giáo viên cho học sinh xem cảnh đưa ma cụ cố Tổ, tác động để lại ấn tượng sâu sắc cho học sinh đám ma to tát, đám ma bát nháo, nhố nhăng,… Đám tang cụ cố tổ – ảnh : cắt từ clip ÔN TẬP VĂN HỌC * Ví dụ minh họa trò chơi điền bảng: Ở Ôn tập văn học, sách Ngữ văn 11, tập 2, giáo viên chuẩn bị: + Chia lớp thành nhóm + phiếu bốc thăm – phiếu có đơn vị kiến thức – đơn vị kiến thức cách quãng + thẻ kiến thức trắng, dài + Keo dán, bút lông viết bảng xanh, đỏ, tím, đen ứng với nhóm 1, 2, 3, + Kẻ sẵn bảng 10 đơn vị kiến thức có đề mục tiêu chí thống kê bao gồm ô: Thứ tự – Tên tác phẩm, tác giả – Năm sáng tác – Thể loại – Nghệ thuật nội dung chủ yếu Năm sáng TT Tác phẩm, tác giả tác Nội dung nghệ Thể loại thuật Xuất dương lưu biệt – Phan Bội Châu Hầu trời – Tản Đà Vội vàng – Xuân Diệu Tràng giang – Huy Cận Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mặc Tử Tương tư – Nguyễn Bính Chiều xuân – Anh Thơ Chiều tối – Hồ Chí Minh Từ – Tố Hữu Về luân lý xã hội nước ta – 10 Phan Châu Trinh + Các nhóm học sinh nhận phiếu bốc thăm tiến hành thảo luận để tìm kiến thức phù hợp với ô trống – ghi nội dung vào thẻ kiến thức + Đại diện học sinh lên dán thẻ kiến thức vào ô trống bảng ứng với phần bốc thăm Trò chơi giúp học sinh thống kê kiến thức học mà không gây nhàm chán Cách nhẹ nhàng mà huy động tham gia lớp Học sinh hứng thú tham gia 3.5 Kết thực nghiệm Sau áp dụng Hướng tiếp cận học nhằm tạo hứng thú cho học sinh học môn Ngữ văn lớp 11 THPT kết thu sau: 3.5.1 Kết từ phiếu hỏi Với câu hỏi cho phiếu thăm dò ý kiến phát cho 40 học sinh sau thống kê thu kết sau: Số phiếu phát ra: 40 phiếu Số phiếu thu vào: 40 phiếu Câu hỏi 1: Em yêu thích học môn Văn không ? Số phiếu yêu thích học môn Văn là: 30 phiếu Số phiếu trả lời bình thường là: 10 phiếu Số phiếu trả lời không thích là: Không Câu hỏi 2: Em cảm thấy học môn Văn có khó không? Số phiếu trả lời bình thường: 25 phiếu Số phiếu trả lời môn Văn khó: 15 phiếu Câu hỏi 3: Em thấy tập thể lớp 11A4 có thích học văn không? Số phiếu trả lời lớp có thích: 30 phiếu Số phiếu trả lời rõ: 10 phiếu Số phiếu trả lời không thích lắm: phiếu Câu hỏi 4: Em làm gặp văn khó ? Cố gắng tìm cách phân tích đề, dàn ý, tham khảo sách: 30 phiếu Học hỏi người khác gợi ý: 10 phiếu Không hiểu không làm: Không Câu hỏi 5: Em có thích đọc thêm sách tham khảo môn văn không ? Số người thích là: 35 phiếu Số người không trả lời: phiếu Theo kết thống kê từ phiếu hỏi, ta thấy học sinh yêu thích môn văn chiếm 75% tổng số học sinh lớp, kết phản ánh thái độ tích cực học sinh môn học Tuy nhiên có tới 25% học sinh lớp trả lời bình thường, cho môn văn môn học khó Nhưng nhìn chung học sinh có ý thức tìm tòi, lập dàn ý, tham khảo sách gặp khó hỏi người khác gợi ý… Điều chứng tỏ học sinh có thái độ tích cực việc học môn văn Như hứng thú học tập môn Ngữ văn học sinh tốt hơn, từ góp phần nâng cao chất lượng học tập môn nhà trường 3.5.2 Kết từ quan sát thực tế Với việc trực tiếp giảng dạy lớp 11A4, học văn, học sinh có ý thức học cũ, số học sinh nhút nhát nên không xung phong trả lời cũ hay tham gia xây dựng mới; đa số học sinh có khả trả lời câu hỏi mức độ khác Một số học sinh có khả trả lời câu hỏi nâng cao kiến thức để học khắc sâu Ý thức học sinh việc học tập môn nghiêm túc, ý thức thể qua việc tích cực xây dựng bài, ý nghe giảng chép đầy đủ phản ánh qua chất lượng kiểm tra học sinh 3.5.3 Kết kiểm tra Trong học kì I năm học 2015 – 2016, vận dụng sáng kiến kinh nghiệm vào thực tế giảng dạy Qua điều tra thăm dò lớp 11A4 mà phụ trách giảng dạy, kết sau: Năm học 2015 -2016 Số HS Hứng thú Hứng thú khảo sát với giải môn 40 30 35 Kết điểm thi từ TB trở lên Đầu năm 20 Với kết khảo sát trên, qua việc đối chiếu, so sánh kết quả, nhận thấy việc áp dụng biện pháp gây hứng thú học tập vào giảng dạy Ngữ văn: tỉ lệ học sinh thích học văn tăng lên 75% Từ cho thấy việc áp dụng biện pháp gây hứng thú học tập hướng vào việc tạo tinh thần hưng phấn, thoải mái, xây dựng không khí lớp học sôi nổi, học sinh có thiện cảm môn Ngữ văn bước đầu đạt hiệu Nó góp phần nâng cao chất lượng học môn Ngữ văn PH ẦN : K ẾT LU ẬN VÀ KHUY ẾN NGHỊ I Kết luận Đổi toàn diện giáo dục yêu cầu cấp thiết giáo dục nước ta Nó Đảng Nhà nước ta quan tâm trú trọng Đó sở, tiền đề, yêu cầu, động lực tạo nên đổi thay toàn diện, chiều sâu chiều rộng; đổi từ nội dung đến phương pháp giảng dạy… Vấn đề nghiên cứu đề tài này hệ tất yếu trình Sau thực đề tài: “Hướng tiếp cận học nhằm tạo hứng thú cho học sinh học môn Ngữ văn lớp 11 THPT ”, gặp nhiều khó khăn thời gian, kinh nghiệm tổ chức thực nghiên cứu… so với mục đích nhiệm vụ đề tài đặt ra, đề tài giải số nhiệm vụ sau: – Bước đầu xác định hướng tiếp cận học : Nội dung – kết – Góp phần xây dựng hệ thống lí luận hứng thú học tập HK I 35 – Xây dựng tìm hiểu vận dụng số biện pháp gây hứng thú học tập môn Ngữ văn cho người học Đó kinh nghiệm cá nhân, vấn đề đề tài đặt bước khởi đầu có tính định hướng, gợi ý; việc thực nào, hiệu tùy thuộc nhiều vào nghệ thuật vận dụng thầy cô giáo môi trường, hoàn cảnh, đối tượng học sinh… Tôi mong rằng, kinh nghiệm góp phần giúp người học có hứng thú việc học tập môn Ngữ văn Qua góp phần nâng cao chất lượng học tập môn góp phần “đánh thức” tình yêu người học môn Ngữ văn Khuyến nghị * Đối với nhà trường: – Thường xuyên tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với nhau, phương pháp giảng dạy theo tinh thần đổi sách giáo khoa – Cần đầu tư thêm tài liệu tham khảo môn Ngữ văn để giáo viên học sinh dễ dàng tiếp cận với tri thức * Đối với tổ chuyên môn: – Thay đổi hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn cho đa dạng không đơn dự – góp ý, mà tổ chức hội thảo chuyên đề cụ thể – Tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa sinh động, hấp dẫn, đa dạng nhằm gây hứng thú cho học sinh môn Ngữ văn * Đối với giáo viên Ngữ văn – Ngoài việc nắm vững chuyên môn phải rèn luyện, nghiên cứu thêm nghệ thuật sư phạm, tìm tòi biện pháp gây hứng thú học tập, tạo không khí học tập vui vẻ, thoải mái giúp học sinh ngày yêu thích môn Ngữ văn – Bên cạnh đó, phải thường xuyên học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, phát huy mạnh công nghệ thông tin vào dạy học cách tìm thông tin mới, hấp dẫn mạng internet, đưa vào giáo án điện tử làm cho tiết học sinh động, lượng thông tin học sinh thu nhiều xác so với phương pháp dạy học truyền thống Trong trình xây dựng, thực đề tài, hạn chế lực, tư liệu kinh nghiệm, Dù tác giả đầu tư, tìm tòi song không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế ; tác giả hi vọng đề tài góp phần làm thay đổi không khí lớp học, làm cho học sinh ngày yêu mến hứng thú học tập môn Ngữ văn Đồng thời, người viết mong nhận đóng góp thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp để đề tài có tính thực tiễn, áp dụng có hiệu trình dạy học môn Ngữ văn Tôi xin chân thành cảm ơn Hà Nội ngày 07 tháng 05 năm 2016 Tôi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác TÀI LI ỆU THAM KH ẢO Bộ Giáo dục Đào tạo, Dự án đào tạo giáo viên trung học sở Đổi phương pháp dạy học trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên trung học sở Hà Nội tháng 9/2003 Carl Rogers, Các phương pháp dạy học hiệu NXB trẻ, 2001 Đại từ điển Tiếng Việt – NXB VHTT, 1998 Jean Piaget, Tâm lý học giáo dục học NXB Giáo dục Luật giáo dục NXB QG, Hà Nội , 1998 N M Iacoplep Phương pháp kỹ thuật lên lớp trường phổ thông NXB Giáo dục, 1975 – 1978 Sách giáo khoa, sách giáo viên Ngữ văn 10, 11,12 – NXB Giáo dục Vũ Ngọc Phan – Tục ngữ – ca dao – dân ca NXB Giáo dục Các văn kiện đổi giáo dục 10 Một số website ... động học tích cực,và sáng tạo làm cho học sinh say mê học tập Dạy học theo hướng tiếp cận học nhằm tạo hứng thú cho học sinh học môn Ngữ văn bậc THPT, có ưu việc tạo động cơ, hứng thú học tập cho. .. học sinh học môn Ngữ văn bậc THPT có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức tạo hứng thú cho học sinh trình học môn Ngữ văn bậc THPT Điều quan trọng dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh đòi hỏi... tạo hứng thú cho học sinh học môn Ngữ văn bậc THPT ” Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu vấn đề tìm hướng tiếp cận, phương pháp dạy học tích cực nhằm tạo hứng thú học tập môn Ngữ văn học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm hướng tiếp cận bài học nhằm tạo hứng thú cho học sinh khi học môn ngữ văn bậc THPT , Sáng kiến kinh nghiệm hướng tiếp cận bài học nhằm tạo hứng thú cho học sinh khi học môn ngữ văn bậc THPT , Sáng kiến kinh nghiệm hướng tiếp cận bài học nhằm tạo hứng thú cho học sinh khi học môn ngữ văn bậc THPT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay